پايان نامه تأثير گروه هاي مرجع بر سبك پوشش جوانان

تحقیق و پروژه و پایان نامه و مقاله دانشجویی

پايان نامه تأثير گروه هاي مرجع بر سبك پوشش جوانان  یکی از پایان نامه و تحقیق های جامع و کامل و دارای منابع معتبر می باشد این پایان نامه دارای 92 صفحه به صورت فایل ورد و قابل ویرایش می باشد که جهت دریافت و دانلودمتن کامل پايان نامه تأثير گروه هاي مرجع بر سبك پوشش جوانان  بر روی گزینه خرید انتهای ایمیل کلیک نمائید پس از وارد نمودن اطلاعات مربوطه و پرداخت قادر به دانلود متن کامل پایان نامه مربوطه می باشد همچنین لینک پایان نامه همان لحظه به ایمیل شما ارسال می گردد.

فهرست مطالب

چکیده فارسی    ط
چکیده انگلیسی    ی
فصل اول:کلیات طرح    1
1-1- مقدمه    2
1-2-بیان مسئله تحقیق    2
1-3- ضرورت و اهمیت موضوع    5
1-4-اهداف تحقیق    6
فصل دوم : بررسی مبانی نظری و پیشینه تجربی تحقیق    7
2-1-مقدمه    8
2-2- مبانی نظری    8
2-2-1- نظریه گروه مرجع در جامعه شناسی    8
2-2-2- نظریه گروه مرجع در روانشناسی اجتماعی    14
2-2-3- گروههای مرجع و جنسیت    20
2-2-4- سرمایه فرهنگی    21
2-2-5- پوشش و هویت اجتماعی    23
2-3- پیشینه تجربی پژوهش در ایران    26
2-4- پیشینه تجربی تحقیق در خارج    30
2-5- چارچوب و الگوی نظری پژوهش    31
فصل سوم : روش شناسی تحقیق    35
3-1- روش تحقیق    36
3-2- فرضیات تحقیق    36
3-3- متغیرهای تحقیق    36
3-4-تعریف مفهومی و عملیاتی متغیرها    37
3-5- تکنیک های جمع آوری اطلاعات    43
3-6- جامعه( جمعیت) آماری    44
3-7- نمونه آماری و شیوه نمونه گیری    45
3-8-تکنیک(آماره های) تجزیه و تحلیل اطلاعات    46
فصل چهارم:  یافته های پژوهش    47
4-1- مشخصات جامعه آماری    48
4-1-1- جنس    48
4-1-2- سن    49
4-1-3- رشته تحصیلی    50
4-2- گروه مرجع و معیارهای پوشش    53
4-2-1- مهمترین معیارهای پوشش از نگاه دانش آموزان    53
4-2-2- مهمترین گروههای مرجع در انتخاب لباس    54
4-2-3- مهمترین گروههای مرجع در انتخاب مدل موی یا آرایش موی سر    55
4-2-4- معیارهای انتخاب لباس از نظر تعلق به گروههای عضویتی و غیرعضویتی    56
4-3- آزمون فرضیات    58
فصل پنجم: نتیجه گیری    64
5-1- نتیجه گیری تحقیق    65
5-2- پیشنهادات    68
منابع و مآخذ    70
ضمائم    74

منابع و مآخذ

1-آبرکرامبی، هیل و دیگران(1367)، فرهنگ جامعه شناسی، ترجمه حسن پویان، تهران، چاپخش.

2- آقا بخشی، حبیب(1377)، خانواده و اعتیاد، فصلنامه علوم اجتماعی ، شماره 10.

3- ببی، ارل(1379)، جامعه شناسی، علمی انتقادی، ترجمه محمد حسین پناهی، انتشارات باز.

4- ابراهیمی، قربانعلی؛ ضیاء پور، آرش(1391)، بررسی جامعه شناختی تاثیر سرمایه ی فرهنگی بر مدیریت بدن، مطالعه تجربی جوانان شهر گیلان غرب، مجله جامعه شناسي كاربردي، سال بيست و سوم، شماره 45، بهار.

5- ابراهیمی، قربانعلی؛ بهنوئی گدنه، عباس(1389)، سرمایه فرهنگی، مدیریت ظاهر و جوانان ( مطالعه دختران و پسران شهر بابلسر)، فصلنامه زن در توسعه و سیاست، شماره30، پاییز89.

6- الهی، محبوبه(1389)، لباس به مثابه هویت، فصلنامه علمی- پژوهشی مطالعات ملی، شماره 42، تابستان 89.

7- اشرفی، ابوالفضل(1379)، هویت اجتماعی و پیشگیری از انحرافات اجتماعی، فصلنامه علوم اجتماعی دانشگاه علامه طباطبائی، شماره 11و12.

8- ایمانی پارسا، سید عباس(1384)، بررسی گروههای مرجع دانش آموزان دبیرستانی، پایانامه کارشناسی ارشد مطالعات فرهنگی، دانشگاه علامه طباطبائی، دانشکده علوم اجتماعی.

9- بشیریه، حسین(1379)، نظریه های فرهنگ در قرن بیستم، تهران، آینده پویان.

10- بوردیو، پیر(1390)، تمایز، ترجمه حسن چاوشیان، نشر ثالث، چاپ اول.

11- بوردیو، پیر(1381)، کنش های ورزشی و کنش های اجتماعی، ترجمه محمدرضا فروزنده، فصلنامه ارغنون، شماره 20.

12- توسلی، غلامعباس(1383)، تحلیلی از اندیشه پیر بوردیو درباره فضای منازعه آمیز اجتماعی و نقش جامعه شناسی، مجله نامه علوم اجتماعی، شماره 23.

13- جوادی یگانه، محمد رضا؛ کشفی، سید علی(1386)، نظام نشانه ها در پوشش، فصلنامه مطالعات راهبردی زنان، زمستان 86، شماره 38.

14- چاوشیان، حسن؛ آزادارمکی، تقی(1381)، بدن به مثابه رسانه هویت، مجله جامعه شناسی ایران، دوره چهارم، شماره 4.

15- حسینی اصلی، غلامحسین(1389)، مصرف رسانه و گروه مرجع، پایانامه کارشناسی ارشد جامعه شناسی، دانشگاه گیلان، دانشکده ادبیات و علوم انسانی.

16- حمیدی، نفیسه؛ فرجی مهدی(1386)، سبك زندگي و پوشش زنان در تهران، فصلنامه تحقیقات فرهنگی، سال اول، شماره 1.

17- حمزه ای، محمد رضا؛ پاپ زن، عبدالحمید؛ شریفی، محمد امین(1389)، تعیین تفاوت های جنسیتی در گرایش به گروههای مرجع، فصلنامه زن در توسعه و سیاست، دوره 8 شماره4.

18- ذکائی، محمد سعید(1381)، خرده فرهنگ، سبک زندگی و هویت، فصلنامه رشد آموزش علوم اجتماعی، پاییز 81، شماره 20 و21.

19- رابرتسون، یان(1377)، درآمدی بر جامعه، ترجمه حسین بهروان، مشهد، آستان قدس رضوی.

20- رحمتی، محمد مهدی(1376)، جامعه شناسی ورزش: دیدگاه ها و نظریه ها، فصلنامه فرهنگ عمومی، شماره 10-11، بهار و تابستان.

21- رفیع پور، فرامرز(1380)، آناتومی جامعه، تهران، سهامی انتشار.

22- روشه، گی(1376)، جامعه شناسی تالکوت پارسونز، عبدالحسین نیک گهر، تهران، تبیان.

23- ریتزر، جورج(1384)، نظریه های جامعه شناسی در دوران معاصر، محسن ثلاثی، تهران، انتشارات علمی.

24- ساروخانی، باقر(1375)، درآمدی بر دائره المعارف علوم اجتماعی، جلد 1 و 2، تهران، کیهان.

25- سیدمن، استیون(1387)، کشاکش آراء در جامعه شناسی، ترجمه هادی جلیلی، نشر نی.

26- شفیع آبادی، عبدالله(1372)، مبانی روانشناسی رشد، چاپ ششم، تهران، انتشارات چهره.

27- شفرز، برنهار( 1383)، مبانی جامعه شناسی جوانان، کرامت الله راسخ، تهران، نشر نی.

28- صبوری خسروشاهی، حبیب(1390) بررسی گروههای مرجع جوانان در شهر تهران، فصلنامه پژوهش اجتماعی، سال چهارم، شماره11.

29- صدیق سروستانی، رحمت اله؛ هاشمی، سید ضیاء( 1381) گروههای مرجع در جامعه شناسی و روانشناسی اجتماعی، فصلنامه مطالعات جامعه شناختی، پاییز و زمستان 81، شماره 20.

30- عمید، حسن(1389)، فرهنگ فارسی، انتشارات اشجع، تهران.

31- فرگاس، جوزف.پی(1379) روانشناسی تعامل اجتماعی، خشایار بیکی و مهرداد نوبخت، تهران، ابجد.

32- قاضی طباطبائی، محمود(1374)، تکنیک های خاص تحقیق، تهران، پیام نور.

33- کوزر،لوئیس(1379)، زندگی و اندیشه بزرگان جامعه شناسی، محسن ثلاثی، تهران، انتشارات علمی.

34- کوزر،لوئیس؛ روزنبرگ، برنارد(1378)، نظریه های بنیادی جامعه شناسی، فرهنگ ارشاد، تهران، نشر نی.

35- گل محمدی، احمد(1381)، جهانی شدن، فرهنگ و هویت. تهران، نشر نی.

36- گولد، جولیوس؛ کولب، ویلیام(1376)، فرهنگ علوم اجتماعی، محمد جواد زاهدی مازندرانی، تهران، مازیار.

37- گیدنز، آنتونی(1379)، جامعه شناسی، منوچهر صبوری، تهران، نشر نی.

38- منادی، مرتضی(1385)، جامعه شناسی خانواده، تهران، نشر دانژه.

39- نیکزاد فرخی، مهرداد(1384)، تحلیل اجتماعی کنش های مصرفی،نامه پژوهش فرهنگی، سال هشتم، شماره 7.

40-Dawson, E. & Chatman, E. (2001) Reference Group Theory with Implication for Information Studies: A theoretical Essay, Florida State University: Tallahassee, Florida, USA.

41-Marshal, H.W(1998), The effects of participation in sport during the last two years of high school, sociology of sport journal, no.10.

42-Merton, R.(1968)Social Theory and Social Structure, New york, Glencoe, Free press.

43- Nixon, Howard L. & Frey, James H. (1996) A sociology of Sport, wadsworth publishing Company.

44- Olin, Kalevi. Piri, Llpo, (1991) Use of Social Reference Groups in Sport Policy Making, international review for the sociology of sport, December, Vol.26 No.4

45- Paul N. Gooderham(1987),Reference Group theory and adult education, Adult education quarterly, vol.37, No.3.

چکیده

در فرایند شکل­ گیری رفتار، نگرش و کنش افراد در جامعه، عوامل متعددی نقش دارند؛ از جمله مهمترین آنها افراد یا گروه­های مرجع هستند که مبنا و معیار داوری و ارزیابی کار کنش گران اجتماعی قرار می­گیرند. گروه­های مرجع شامل اشخاص و یا گروه­هایی می­باشند که افراد برای تصمیم­گیری و ارزیابی رفتار و نگرش­هایشان به آنها اتکا دارند. در دوران حاضر، به علت فرایندهای جهانی شدن و گسترش فن آوری های اطلاعاتی، گروه­های مرجع با عبور از قلمروهای محلی، به قلمروهای جهانی وارد شده­اند. در جوامع مدرن، نوع لباس افراد از اولین نشانه­ها و ابزاری است که موجب شناخته شدن و تشخیص هویت آنان می­شود و نماد و نشانه­ی فرهنگی و اجتماعی محسوب می­شود. پژوهش حاضر در پی مطالعه­ی تأثیر گروه­های مرجع به عنوان عامل هویت ساز افراد بر سبک­های مختلف پوشش جوانان می­باشد. این تحقیق با رویکردهای جامعه­شناسانه و روانشناسی اجتماعی به موضوع گروه­های مرجع و سبک پوشش پرداخته و با روش توصیفی – پیمایشی در یک نمونه­ی 258 نفری از میان دانش آموزان دختر و پسر دبیرستانی شهر سنگر انجام گرفته است. روش نمونه­گیری از نوع خوشه­ای چند مرحله­ای بوده و اطلاعات از طریق پرسشنامه جمع­آوری شده است. نتایج تحقیق نشان می­دهد که در عصر مدرن و جوامع کنونی معیارهای پوشش کارکردهای اولیه خود را از دست داده و معانی فرهنگی و تمایز بخشی پیدا کرده­اند. همچنین، بررسی روابط متغیرها نشان می­دهد که پسران به طور معناداری در زمینه­ی سبک پوشش مدرن متاثر از گروه­های غیرعضویتی می­باشند؛ در مقابل دختران گرایش بیشتری به گروه­های عضویتی دارند.

 کلید واژه ها: گروه مرجع، سبک پوشش، سرمایه فرهنگی، هویت اجتماعی ، جوانان

فصل اول:کلیات طرح

1-1- مقدمه

اگر وجود اختلاف در سبک های پوشش[1] جوانان را به عنوان یک واقعیت اجتماعی بپذیریم آنگاه می توانیم در یابیم که سبک های مختلف پوشش از طریق چهره ها یعنی انتخاب نوع لباس و پوشش ظاهری مثلا نوع آرایش مو و صورت بیان می شوند. در کنار این ویژگی اگر اصطلاح گروه مرجع[2] را به این معنا که ارزش ها و در نهایت هویت ما اغلب از گروههایی که به آن متعلقیم قرض گرفته می شود، در نظر بگیریم می توانیم میان سبک های مختلف پوشش و گروه های مرجعی که باورها، ارزشها و نگرشهای افراد را شکل می دهند پیوندی ساختاری بیابیم.

با توجه به اینکه جامعه ایران با جوانی جمعیت رو به رو است و جوانی دوران کسب هویت و شکل گیری شخصیت است و گروههای مرجع می توانند نقش موثری در این زمینه داشته باشند، لذا شناخت گروههایی که امروز مورد توجه و علاقه دانش آموزان هستند و گروه مرجع آنها را در زمینه پوشش ظاهریشان تشکیل می دهند، می تواند زمینه ساز برنامه ریزی های فرهنگی برای این بخش از جامعه باشد.

پژوهش حاضر به دنبال کشف رابطه ساختاری سبک پوشش به عنوان یکی از مولفه های هویتی جوانان و گـروه های مرجع دانـش آموزان که بر روی نگرش ها و ارزشهای آنها در انتخاب سبک پوشش تاثیر می گذارد، می باشد.

1-2-بیان مسئله تحقیق

انسان موجودی اجتماعی و اعمال و رفتارهای او متاثر از ارزش ها، هنجارها و قوانین گروه است. انسان بدون تعلق به گروه احساس امنیت نمی کند. آدلر علاقه اجتماعی را در انسان امری ذاتی می داند و معتقد است کــه انسان از بدو تولد در درون شبکه ای از روابط اجتماعی پیچیده و متقابل قرار می گیرد و شکل گیری شخصیت او در اثر همین ارتباطات متقابل است(شفیع آبادی،1375).

رفتار اجتماعی در خلاء صورت نمی گیرد و شدیداً وابسته به این است که دیگران از آن رفتار چه برداشتی می کنند. از جمله این دیگران گروههای مرجع هستند. جولیوس گولد و ویلیام ل. کولب در فرهنگ علوم اجتماعی می گویند اصطلاح گروه مرجع به گروهی اجتماعی اشاره دارد که فرد احساس می کند با آن شناخته شده و آرزو می کند که هویتش با آن مرتبط باشد. هر کس از گروه مـرجع خود هنجارها، نگرشها، و ارزشهای خـود و نیز هدف اجتماعی ئی را که از ایـن ارزش پدید می آیند، بـــه دست می آورد. همچنین شخص مقوله های اجتماعی مهم را(چه آنهایی که می خواهد انجام دهد و چه آنهایی را که به طریقی در مقابل شان قرار می گیرد) نیز از گروه مرجع فرا می گیرد(گولد، کولب؛ 1376: 722).

دروه جوانی زمانی است که انسان با انرژی و حساسیت در برابر بازتاب های محیط و مسئولیت پذیری فردی به دنبال کسب هویت است. جوانان باید نقطه اتکایی برای پیوند با خود، با جنس مقابل و با ارزش های فرهنگی و اجتماعی محیط اطراف بیابند( شفرز،1383: 116). آنهایی که به دلیل شرایط اجتماعی و مقتضیات سنی و شخصیتی آمادگی بیشتری برای تاثیرپذیری از گروههای مرجع را دارند و در جستجوی هویتی جدید هستند و می خواهند با پشت سر گذاشتن دوران کودکی به استقلال شخصیتی و کسب هویت اجتماعی جدیدی دست یابند. بنابراین بستر تغییر دیدگاهها و نگرش های خود را دارند و نسبت به گروههای مرجع انعطاف پذیرترند.

در هر جامعه ای، چه سنتی یا مدرن، و با هر درجه ای از پیچیدگی، امکانات و لوازمی برای متمایز شدن اقشار و گروههای اجتماعی از یکدیگر وجود دارد. این تمایز موجب خلق معانی و هویت هایی می شود که افراد عضو هر جامعه به سادگی آن را درک می کنند و از طریق درک معانی ذهنی مترتب بر این تمایزات، روابط انسانی و  اجتماعی خود را سامان می دهند. این تمایز بخشی به اشکال متنوع و متعددی صورت می گیرد. به هرحال، حتی در میان جوامع ساده تر نوع لباس افراد از اولین ابزاری است که موجب شناخته شدن و تشخیص هویت آنان می شود. معمولا افرادی که به گروهی خاص تعلق دارند، از لباس های مشابهی استفاده می کنند. لباس هر فرد نشانه ای است که به سادگی توسط افراد دیگر رمزگشایی می شود و گاهی این فرایند، احترام بیشتر،طرد برخی گروه های اجتماعی، تداعی مناسک خاص و معانی متفاوتی در پی دارد. بنابراین لباس فرد، خصوصا در جامعه مدرن،به صورت یکی از ابزارهای معرفی شیوه زندگی است.انتخاب های بسیاری که در دسترس افراد جامعه قرار دارد، این امکان را بیشتر می کند.

مسأله پوشش را می توان با امر مصرف مرتبط دانست از این رو می توانیم پوشش را در قالب مفهوم مصرف مورد مطالعه قرار داد، مفهومی که از اوایل قرن بیستم علاوه بر معانی اقتصادی، معانی فرهنگی نیز پیدا کرده است.نشانه های گسترش سبک زندگی حاصل از جامعه مصرفی را جامعه شناسانی مثل وبلن و زیمل در اوایل قرن بیستم به تصویر کشیدند. وبلن و زیمل سبک زندگی طبقه متوسط را تحلیل کردند. سبکی که در آن مصرف لباس، زیور آلات و انواع کالاهای لوکس نقش محوری داشت. همچنین پیر بوردیو با طرح مفهوم سرمایه فرهنگی به غنای مفهوم سبک زندگی افزود(حمیدی و فرجی،1386: 67).

وبلن در پی این مسئله بود که افراد چگونه منزلت اجتماعی کسب می کنند. به نظر وی، ثروت مهمترین عامل کسب هویت است که باید نمود خارجی داشته باشد و بهترین نمود آن مصرف تظاهری و نمایشی است. برای نمونه افراد با نوع پوشش، آرایش و زیورآلات، خود وطبقه خود را از سایرین متمایز می کنند(همان،1386: 68). زیمل در تحلیل مصرف گرایی جامعه مدرن، بر مقوله مد تاکید دارد. به نظر وی، مصرف کالاها وایجاد سبکهای زندگی از سویی برای فرد هویت بخش بوده و از سویی دیگر متمایز کننده است.

به نظر بوردیو نوع و سبک پوشش ما نماد و نشانه ی فرهنگی و اجتماعی محسوب می شود و چرایی انتخاب این کالاهای مصرفی در اندیشه وی به نوع ذائقه ها و سلیقه های افراد مصرف کننده بر می گردد، یعنی گونه ای از سرمایه فرهنگی( نیکزاد فرخی،1384). منطق تمایز در مصرف در کانون توجه بوردیو قرار دارد. بوردیو با مفهوم فضای اجتماعی سبک زندگی مختلف را نشان می دهد، فضای اجتماعی به این ترتیب ساخته می شود که عاملان و گروههای اجتماعی بر اساس حجم و میزان سرمایه اقتصادی و سرمایه فرهنگی  با برخی افراد اشتراکاتی می بابند و با برخی دیگر فاصله پیدا می کنند. فضا یا میدان موقعیتی است که در درون آن، ارزشها، آداب و قوانین خاص آن موقعیت حاکم است. این ارزش ها و قوانین می توانند از نوع اقتصادی یا سیاسی و یا  فرهنگی باشند، که به هر جهت دارای بار فرهنگی هستند. فضاهای فرهنگی توسط خود ساخته می شوند. (منادی،1385: 124). بوردیو با استفاده از مفهوم ریختار(منش، عادت­واره، هبیتاس)[3] فرایندی را توضیح می دهد که به واسطه آن عامل ها، عملکردهای تغییر سبک زندگی را باز تولید می کنند. ریختار مجموعه ای از خلق و خو های پایدار در افراد است که کردارهای خاصی را پدید می آورد. افراد طبق چنین نظام های دورنی شده ای عمل می کنند که بوردیو آن را ناخود آگاه فرهنگی می نامد. از این رو ریختار سازوکاری انتقالی است که به مدد آن  ساختارهای ذهنی و اجتماعی در فعالیت اجتماعی روزمره تجسم می یابد. به عبارت دیگر می توان گفت مفهوم ریختار در واقع همان ساخت های اجتماعی ذهنی شده ای است که در ابتدا از طریق تجارب نخستین فرد به ذهن او منتقل می شود و شکل می گیرد(نهادهای نخستین) وسپس تجربیات بزرگسالی (نهادهای ثانوی) بدان اضافه می گردد. به این ترتیب است که ساختارهای های اجتماعی در ذهن و در درون افراد از طریق درونی ساختن عناصر بیرونی حک می شوند و به صورت ریختار در می آیند.( حمیدی و فرجی،1386: 72)

گروه مرجع با کارکرد های خود از یک سو مبنای مقایسه و ارزیابی رفتار جوانان و الگوی ذهنی قرار می گیرد و از سوی دیگر، با القای ارزش ها و هنجار ها بر فرایند جامعه پذیری آنان تأثیر مستقیم دارد. هیمن با طرح مفهوم منزلت ذهنی آن را یک بعد از رفتار و تصور فرد از موقعیت خود در مقایسه با سایرین در نظر می گیرد، او در ادامه به این استنباط می رسد که انسانها در شکل دهی به نگرش های خود بیش از آن که به خود متکی باشند، به گروه هایی تکیه دارند که با آ نها در ارتباط هستند. همین طور مرتن به دو نوع گروه مرجع عضویت و غیر عضویت اشاره دارد. در اینجا گروه عضویت، گروهی است که فرد عملا در آن عضویت دارند و گروه غیر عضویت آن است که فرد عملا عضو آن نیست(حمز ه ای و دیگران،1389: 101). جهانی شدن[4] سبب شده که بسیاری از گروههای مرجع در دوره حاضر دیگر در داخل مرزهای جغرافیایی مرسوم تعریف نشوند، بنابراین عضویت به صورت عینی دیگر مصداق ندارد بلکه بیشتر یک نوع گرایش ذهنی نسبت به آنهاست که باعث می شود فرد هنجارها و نگرش های آنها را بپذیرد و در رفتارش نیز تأثیر گذارد( ایمانی،1384: 3).

از جمله مشاهداتي كه محقق را بر آن داشت تا درباره گروههاي مرجع جوانان و خاصه دانش آموزان دبيرستاني به تحقيق بپردازد سبك پوشش وآريش چهره آنها مانند پوشيدن شلوارهاي لي تنگ و چاك دار، كفشهاي سنگين پوتين مانند، پوشيدن دستبند و گردنبند،موهاي بلند و روغن زده و … در بين پسران و دختران مي باشد. پژوهش حاضر به بررسی سبک های  پو شش دانش آموزان متوسطه شهر سنگر و ارتباط آن با فرایند های ذهنی هویت اجتماعی آنان که تحت تأثیر گروههای مرجع شکل می گیرد، می پردازد تا از این طریق بتواند به وضعیت موجود گروه های مرجع  دانش آموزان و سپس ارتباط آن با متغیرهایی نظیر سرمایه های فرهنگی، پایگاه اجتماعی- اقتصادی و جنسیت معلوم گردد.

پرسش های آغازین این پژوهش عبارتند از:

1- مهمترین ویژگیهای پوششی افراد مورد مطالعه کدامند؟

2- چه گروههایی در انتخاب نوع پوشش دانش آموزان به عنوان گروه مرجع عمل می کنند؟

3-آیا میان سرمایه فرهنگی خانواده با در انتخاب الگوی پوشش جوانان رابطه وجود دارد؟

4-آیا بین میزان تاثیرپذیری دختران و پسران از گروههای مرجع در انتخاب نوع پوشش رابطه وجود دارد؟

1-3- ضرورت و اهمیت موضوع

جوانی به عنوان پدیده ای اجتماعی و نه فیزیولوژیک از موضوعات مهم قرون اخیر است. به ویژه در کشورهای جهان سوم که خود معلول تحولات جمعیتی گسترش شهرنشینی، تعمیم آموزش و تغییرات ساخت و کارکرد خانواده و چگونگی اشتغال است.

نوجواني و جواني از دوره هاي حساس زندگي محسوب مي شوند. مورد تأييد واقع شدن، استقلال طلبي، عزت طلبي، ريسك پذيري، تنوع طلبي، گروه گرايي و صدها ويژگي ديگر وجه تمايز اين دوران از دوران ديگر زندگي محسوب مي شوند. با گسترش موج جـهاني شدن و به تبع آن تكثر عناصر هويتي، خود و جـامعه بر خلاف گـــذشته در محيطي جهاني با يكديگر به تــعامل مي پردازند(گيدنز56:1382). از این رو گــروههای مرجع ( نظیر هنرمندان، ورزشکاران، خانواده، معلمان و…) به عنوان گروههایی که در دوران نو جوانی و جوانی نقش مهمی ایفا می کنند، می توانند در فرایند جامعه پذیری جوانان و کسب هویت اجتماعی( خاصه سبک پوشش آنها) مؤثر باشند. فقدان مطالعه جامع و مبتنی بر روش های علمی در زمینه تاثیر گروههای مرجع داخلی و خارجی بر سبک و نوع پوشش جوانان یکی از موانع اساسی در تشخیص اولویت گذاری ها و تدوین برنامه های فرهنگی- راهبردی شناخته می شوند. لذا سیاست گذاری و برنامه ریزی فرهنگی صحیح نیاز به شناخت و پژوهش در زمینه الگوها و گروههای مرجع جوانان دارد تا بتوان به علایق، سلیقه ها، ذائقه ها و ارزش های آنان در گرایش به انتخاب سبک خاصی از پوشش پی برده و با شناخت اجزاء و عناصر هویت اجتماعی و فرهنگی آنان به بسترسازی برای تقویت شیوه ها وکنش های مطلوب پرداخته و زمینه های جذب جوانان را در فرهنگ ملی فراهم نماید.

 1-4-اهداف تحقیق

هدف کلی تحقیق عبارت است از: «کشف رابطه بین سبک های  پوشش دانش آموزان دبیرستانی شهر سنگر و گروههای مرجع.»

اهداف جزئی تحقیق بدین شرح می باشد:

الف) شناخت معیارهای گزینش لباس مرتبط با پوشاک دانش آموزان

ب) بررسی جایگاه گروههای مرجع عضویتی و غیر عضویتی نزد دانش آموزان در ارتباط با پوشش دانش آموزان

ج) بررسی نقش جنسیت و تعیین تفاوتهای جنسیتی دانش آموزان در ارتباط با انتخاب نوع پوشش آنان

د) بررسی روابط میان سبک های مختلف پوشش و عوامل تعیین کننده هویت اجتماعی دانش آموزان مانند: سرمایه فرهنگی، پایگاه اقتصادی-اجتماعی خانواده

[1]– Fashion

واژه fashion در فرهنگ لغت به معنی مد، رسم و سبک است. در برخی منابع سبک پوشش را clothing styleو  clothing fashion ترجمه کرده اند. در این تحقیق معنی سبک پوشش علاوه بر لباس شامل آرایش مو و  سر و صورت نیز می باشد. از این رو بنابر نظر دکتر چاوشیان واژه fashion برای ترجمه سبک پوشش انتخاب شده است.

[2]– Reference Group

[3]– Habitus

[4]– Globalization

همه پایان نامه و تحقیق و پروژه های به صورت فایل دانلودی می باشند و شما به محض پرداخت آنلاین مبلغ همان لحظه قادر به دریافت فایل خواهید بود. این عملیات کاملاً خودکار بوده و توسط سیستم انجام می پذیرد. ضمنا همان لحظه لینک دانلود به ایمیل شما ارسال می گردد.

 جهت پرداخت مبلغ شما به درگاه پرداخت یکی از بانک ها منتقل خواهید شد، برای پرداخت آنلاین از درگاه بانک این بانک ها، حتماً نیاز نیست که شما شماره کارت همان بانک را داشته باشید و بلکه شما میتوانید از طریق همه کارت های عضو شبکه بانکی، مبلغ  را پرداخت نمایید

مطالب پیشنهادی:
برچسب ها : , , , , , , , , , ,
برای ثبت نظر خود کلیک کنید ...

به راهنمایی نیاز دارید؟ کلیک کنید

جستجو پیشرفته

دسته‌ها

آخرین بروز رسانی

    Fatal error: Call to undefined function jdate() in /home/bmaghale/domains/bmaghale.ir/public_html/wp-content/themes/digitaliran5/sidebar.php on line 122