پايان نامه تاثيرفناوري اطلاعات (ICT) بر سبک هاي مختلف يادگيري کلب در دانش آموزان

تحقیق و پروژه و پایان نامه و مقاله دانشجویی

پايان نامه تاثيرفناوري اطلاعات (ICT) بر سبک هاي مختلف يادگيري کلب  در دانش آموزان یکی از پایان نامه و تحقیق های جامع و کامل و دارای منابع معتبر می باشد این پایان نامه دارای 174 صفحه به صورت فایل ورد و قابل ویرایش می باشد که جهت دریافت و دانلود متن کامل پايان نامه تاثيرفناوري اطلاعات (ICT) بر سبک هاي مختلف يادگيري کلب  در دانش آموزان بر روی گزینه خرید انتهای ایمیل کلیک نمائید پس از وارد نمودن اطلاعات مربوطه و پرداخت قادر به دانلود متن کامل پایان نامه مربوطه می باشد همچنین لینک پایان نامه همان لحظه به ایمیل شما ارسال می گردد.

فهرست مطالب

فصل اول:كليات تحقيق
مقدمه 2
بیان مسئله 5
1-1 ضرورت و اهمیت پژوهش 7
1-2 اهداف پژوهش 7
1-2-1- هدف اصلی تحقيق 7
1-2-2- اهداف فرعی تحقيق 7
1-3 تعریف مفاهیم نظري 8
1-3-1- متغیر مستقل 8
1-3-2- متغیر وابسته 8
1-4 –تعاریف عملیاتی 9
1-5فرضيه‌هاي تحقيق 9
1-5-1- فرضیه اصلی 9
1-5-2- فرضیه های فرعی 9
1-6 متغيرهاي تحقيق 10
1-6-1- متغيرمستقل: 10
1-6-2- متغير وابسته 10
1-6-3- متغیر های مداخله گر یا جانبی 10
1-7- محدودیت های تحقیق 10
1-8- چهارچوب نظري تحقيق 10
فصل دوم:مباني نظري پژوهش
مقدمه 12
2-1- فناوری اطلاعات و ارتباطات (ICT) 16
2-1-1- تعریف فناوری اطلاعات 16
2-1-2- تعریف فناوري اطلاعات و ارتباطات (ICT) 17
2-1-3- کاربرد فناوری اطلاعات و ارتباطات 19
2-1-4- اهمیت فناوری اطلاعات و ارتباطات 21
2-1-5-طرح تکفا: استراتژی ایي برای توسعه کشور 23
2-1-6- موانع و مشکلات استفاده از فناوری اطلاعات و ارتباطات 24
2-1-7- محدودیت های ناشی از توسعه فناوری اطلاعات 26
2-1-8- توصیه ها و راهکارها 28
2-2- یادگیری 29
2-2-1- تعریف یادگیری 32
2-2-2- سبک های یادگیری 33
2-2-3- انواع سبک های یادگیری 34
2-2-4- سبک های یادگیری شناختی 35
2-2-4-1 سبک های وابسته به زمینه و نابسته به زمینه: 35
2-2-4-2سبک های تکانشی و تاملی 38
2-2-4-3 سبک های همگرا، واگرا، جذب کننده و انطباق یابنده 40
2-2-4-4 سبک های عمقی و سطحی 46
2-2-4-5 سبک های محیطی، هیجانی، جامعه شناختی، فیزیولوژیکی و روانشناختی 47
2-2-5 ماهیت یادگیری 48
2-2-6 مفهوم یادگیری الکترونیکی 49
2-2-7 مدل های یادگیری در محیط های الکترونیکی وب 49
2-2-8 مدل های مختلف فضاهای یادگیری 50
2-2-8-1 مدل های یادگیری شبکه ای 50
2-2-8-2 یادگیری درکلاس های آینده 51
2-2-8-3- یادگیری ساختاردانش و توانایی حل مشکل 51
2-2-8-4- یادگیری مبتنی بر جامعه 52
2-3 تاثیر فناوری اطلاعات و ارتباطات بر یادگیری 53
2-3-1- توسعه حرفه ای 54
2-3-2- فناوري هاي اطلاعاتي و ارتباطي و تأثير آن بر آموزش و يادگيري 54
2-3-3- نقش و تأثیر فناوری اطلاعات و ارتباطات بر نظام آموزشی 56
2-3-4- مزیت‌های بهره‌گیری از فناوری اطلاعات و ارتباطات در تعلیم و تربیت 57
2-3-5- انواع آموزش و یادگیری مبتنی برفناوری اطلاعات و ارتباطات 60
2-3-5-1- خود یادگیری 60
2-3-5-2- یادگیری از راه دور 61
2-3-5-3- کلاس مجازی 61
2-3-5-4- یادگیری گروهی 62
2-3-6- فناوری اطلاعات و ارتباطات و نقش معلم 63
2-4 تحقیقات انجام شده در داخل 65
2-4-1- کتاب 65
2-4-2- پایان نامه 67
2-4-3- مقالات 88
2-5- تحقیقات انجام شده در خارج 129
2-5-1- کتاب 129
فصل سوم:روش تحقیق
مقدمه 134
3-1- جامعه آماري 134
3-2- حجم نمونه و روش نمونه گیری 134
3-3- روش تحقیق 135
3-4- ابزار اندازه گیری 135
3-4-1- پرسشنامه سبک های یادگیری 135
3-4-2- پایایی و روایی پرسشنامه 135
3-4-3- روایی آزمون( اعتبار) 136
3-4-4- روش نمره گذاری 137
3-5- روش گرد آوری اطلاعات 137
3-6- روش تجزیه و تحلیل اطلاعات 137
فصل چهارم:تجزیه و تحلیل داده ها
مقدمه 140

فصل پنجم:نتیجه گیری
مقدمه 148
فرضیه اصلي 148
فرضیه های فرعي 149
پیشنهادها 153
منابع و ماخذ 154

منابع و ماخذ

امين­پور، فرزانه،1386، يادگيري الکترونيکي در دانشگاه­ها و موسسات آموزش عالي. فصلنامه کتاب 18(1).

اصنافي، اميررضا.1384. يادگيري الکترونيکي چيست و جايگاه کتابخانه­هاي مجازي در اين فرايند کجاست؟. فصلنامه کتاب16(3).

بهنام، ایوب، 1391، تأثیر فناوری اطلاعات و ارتباطات بر میزان یادگیری، بهبود فرایند یاددهی یادگیری و سواد اطلاعاتی.

حسینی لرگانی، مریم و دیگران، 1380، مقایسه سبک های یادگیری دانشجویان با توجه به جنسیت، مقطع تحصیلی و رشته تحصیلی،فصلنامه پژوهش و برنامه ریزی در آموزش عالی،شماره 19.

زال­زاده، ابراهیم، 1385، بررسی وضعیت و میزان استفاده اعضای هیات علمی دانشگاه یزد از فناوری اطلاعات و ارتباطات. کتابدار40(1و2).

زمانی، بی­بی­عشرت،1384، یاددهی و یادگیری مهارت­های فناوری اطلاعات در برنامه درسی. فصلنامه کتاب. 16(1).

رهادوست، بهار،1386، فلسفه کتابداری و اطلاع­رسانی. تهران: نشر کتابدار.

سعادت،اسفندیار و صادقی،منصور،1384، طراحی و تبیین مدلی جهت زمینه سازی برای خلاقیت در موسسات پژوهشی کشور، مجله دانشور رفتار، جلد14.

 

صادقی مال امیری،منصور،1386،خلاقیت، رویکرد سیستمی؛ فرد،گروه،سازمان، انتشارات دانشگاه امام حسین(ع).

عباسی،روح الله، عابدی،یوسف، 1389، نحوه اتخاذ راهبردهای مدیریت تعارض در میان کتابداران کتابخانه های عمومی:بررسی نقش خلاقیت. تحقیقات اطلاع رسانی و کتابخانه های عمومی، دوره 16،شماره 2.

طیب، علی رضا، تکنولوژی اطلاعات، نشر سفیر، تهران، 1379.

فتاحیان، حسام­الدین،1383، نقش آی سی تی در آموزش، ارتباط علمی(نما) 4(1).

قدسی رائی، هومن، 1382، فناوری اطلاعات و توسعه با نگاهی به وضعیت ایران. ارائه شده در اولین همایش ملی فناوری اطلاعات و نقش آن در توسعه استان گلستان.گرگان.

کلباسی،سعید، محسن ناصری، غلامرضا شریف زاده، علی پور صفر، 1387، سبک های یادگیری دانشجویان پزشکی دانشگاه علوم پزشکی بیرجند، مجله گام های توسعه در آموزش پزشکی، دوره پنجم:شماره اول.

لاودن. کنت سی وجین پی لاودن،1380، فناوری اطلاعات مفاهیم و کاربردها، حمید محسنی، نشر کتابدار، تهران.

معیاری، اعظم،الف،مهدی بیگلر خانی،ابراهیم خوشرفتار،امین بیگلر خانی،1388، بررسی سبک های یادگیری دانشجویان سال اول رشته پزشکی در دانشگاه علوم پزشکی همدان، مجله تحول و توسعه آموزش پزشکی،دوره اول،شماره 1.

معیاری،اعظم،ب،احمد صبوری کاشانی، میترا قریب،مهدی بیگلر خانی،1388، مقایسه سبک یادگیری دانشجویان سال اول و سال پنجم رشته پزشکی و ارتباط آن با پیشرفت تحصیلی، مجله گام های توسعه در آموزش پزشکی،دوره 6،شماره 2.

مهدوی، محمدنقی،1379. تکنولوژی اطلاعات و اطلاعات تکنولوژی. تهران: نشر چاپار.

همایونی،علیرضا،محمد حسین عبداللهی،1382، بررسی رابطه بین سبک های یادگیری و سبک های شناختی و نقش آن در موفقیت تحصیلی دانش آموزان، مجله روانشناسی 26،سال هفتم،شماره 2.

هرگنهان، بی. آر، و اُلسون، ام.اچ (1385) مقدمه ای بر نظریه های یادگیری (ترجمه علی اکبر سیف). تهران: دوران (2005).

ولی زاده،لیلا،اسکندر فتحی آذر،وحید زمان زاده،1386، ارتباط ویژگی های یادگیری با پیشرفت تحصیلی دانشجویان پرستاری و مامایی، مجله ایرانی آموزش در علوم پزشکی،دوره 7،شماره2.

Abedi ,J.(2002). A latent-Variable modeling approach to assessing reliability and validity of a creativity instrument.Creativity Research Journal.14(2).

Brophy, .J. (1995). Contemporary educational psychology (5th). USA: Longman.

Cano,J.&Garton, B.L (2003). The relationship between agriculture pre-service teachers learning style and performance in a method of teaching agriculture course. journal of Agricultural Education.35(2).

چکیده

هدف پژوهش حاضر بررسی تاثیر فناوری اطلاعات و ارتباطات (ICT) بر شیوه ها و سبک  های یادگیری (کلب) دانش آموزان پایه پنجم و ششم ابتدایی بود. بدین منظور تعداد 300 نفر (دختر و پسر) از دانش آموزان منطقه 2 شهر تهران با استفاده از روش نمونه گیری تصادفی انتخاب شد. برای سنجش شیوه ها و سبک های یادگیری دانش آموزان از پرسشنامه سبک های یادگیری کلب استفاده شده است. داده های جمع آوری شده در این پژوهش با استفاده از آزمون ضریب همبستگی مورد تحلیل قرار گرفت. نتایج نشان می دهد که :

فرضیه اصلی پژوهش تائید شده و فناوری اطلاعات (ICT) برسبک های مختلف یادگیری کلب در دانش آموزان پنجم و ششم دوره ابتدایی آموزش و پرورش شهر تهران موثر بوده است.

در خصوص فرضیات فرعی(اول تا چهارم) نیز بررسی ها نشان می دهد که نتایج حاصل از نمرات سبک های مختلف یادگیری کلب تایید شدهاند.

در بررسی فرضیه پنجم فرعی نیز توزيع سبک های يادگيری در بين دانش آموزان پایه پنجم و ششم دوره ابتدایی تا حدی متفاوت می باشد. یعنی دانش آموزان این دوره به ترتیب در  سبک های جذب کننده ( 31.9%)، همگرا( 31.9% )، واگرا (26.4% ) و انطباق يابنده(9.8%) قرار می گیرند. همچنين تحلیل آماری رابطه معنی دار بين نوع سبک يادگيری و جنسیت نشان داد که بيشترين سبک يادگيری در بين دانش آموزان دختر پایه های پنجم و ششم دوره ابتدایی سبک یادگیری همگرا و در بین پسران سبک جذب کننده است.

واژگان کلیدی: سبک های یادگیری، کلب، دانش آموزان، جنسیت، سن، رشته تحصیلی

 فصل اول کلیات تحقیق

مقدمه

امروزه هدف کلیه نظام های های آموزشی از مقطع ابتدایی تا دانشگاه ها پرورش انسان هایی است که یادگیرندگان مادام العمر باشند. شرط لازم برای یادگیری مدام العمر داشتن دانش پایه، میل به یادگیری و داشتن راه و روش یادگیری است. برای نیل به این هدف شناخت ویژگی های مرتبط با یادگیری دانش آموزان غیرقابل انکار  است. دانش آموزان از لحاظ احساسات، نگرش ها، توانایی های ذهنی و شناختی، روش های آموختن، سبک و سرعت یادگیری و … با هم متفاوت هستند. بنابراین در نظر گرفتن تفاوت های فردی دانش آموزان  در یادگیری مهم است. در دهه های اخیر  با توجه به این که ما در قرن 21 قرن که دانايي و انقلاب اطلاعات است سبک های یادگیری به عنوان عامل فردی در تسهیل یادگیری در نظر گرفته می شود. که این امر به معنی تبديل جامعه صنعتي به جامعه اطلاعاتي و امروزه ثروتمندترين كشورها و جوامع انساني، آنهايي هستند كه بيشترين دانش، آگاهي و اطلاعات را در اختيار دارند و يقيناً راهبري آموزش و پرورش آينده به عهده فناوري اطلاعات و ارتباطات ICT خواهد بود. (نوروزي و ديگران،1387،ص10) همه پيشرفت هاي شگفت انگيز انسان در دنياي امروز زائيده يادگيري است و وظيفه ياددهي و بهبود آن، محور فعاليت تمام نهادهاي آموزشي است. اعتبار يك نظام آموزشي وابسته به ميزان يادگيري فراگيران آن است. يادگيري يك متغير بسيار پيچيده است كه عوامل متعددي مثل هوش، انگيزه، محيط مناسب، عوامل خانوادگي، اجتماع، كيفيت آموزشگاه، كيفيت مربي و … در آن تأثير مي گذارند. علاوه بر اين عوامل، فاكتور ديگر مؤثر بر يادگيري فراگيران، سبك هاي يادگيري آنان است كه فراگيران آنها را همچون  ديگر توانايي ها، از راه تجربه و يادگيري به دست مي آورند و هرفرد متناسب با سبك يادگيري خود مطالب را اخذ مي كند.

با ورود فناوري اطلاعات و ارتباطات در حوزه هاي آموزش و برنامه درسي، مديريت كلاس به كلي متحول شد و با رويكردي پژوهش محور و دانش آموز محور انجام مي پذيرد مسئوليت معلم ديگر انباشتن و انتقال اطلاعات نيست، بلكه مسئوليت هاي گوناگونی بر عهده مي گيرد و بايد فردي چند مهارتي باشد. الگوي بسته، محدود و متمركز منابع آموزش و يادگيري سنتي هم به الگويي باز، غير متمركز، نامحدود و بري از محدوديت هاي زمان و مكان تبديل مي شود و نتايج بسيار راهبردي براي نظام آموزش و يادگيري را به ارمغان مي آورد. مطالب درسي بر گرفته از فناوري، ماهيتي چند بعدي و حركتي داشته و طراحان آن رويكردي فرايند – محور دارند نه محتوا – محور. در نگرش سنتي به اين موضوع، رويكرد معلم محوري اصل و اساس آموزش انساني است. ولي در نگرش نوين اساس تعليم و تربيت بر پايه دانش آموز محوري بنا نهاده شده است. (محمدي،1381،ص2) اين كه نظام هاي مبتني بر مواد به صورت تك محور در حال فرو پاشي است و روش هاي تربيتي بر اساس بهره گيري از ارزش هاي متقابل يادگيري برحسب سيستم هاي ارتباطي نوين و چهارچوب ديداري، شنيداري پي يافته، موضوعي غير قابل انكار است. ناكار آمدي روش هاي سنتي آموزش در عصر حاضر امري پذيرفته شده است و كاربرد فناوري هاي رايانه و اطلاعات جهت بهبود كمي و كيفي فرآيند آموزش اجتناب ناپذير مي باشد. (يزدچي،1385،ص4) سبک یادگیری  يكي از اركان مهم آموزشي است و طبعاً بايد متناسب با عصر اطلاعات، متحول شود.

سبك هاي يادگيري، روش هاي انفرادي مورد استفاده يادگيرنده براي پردازش اطلاعات و مفاهيم تازه مي باشند. سبك هاي شناختي به اين مطلب اشاره مي كنند كه يادگيرنده چگونه مطلب را درك مي كند، به خاطر مي سپارد، چگونه مي انديشد و مسائل را حل مي كند. سبك هاي يادگيري شناختي، طبقه بندي هاي مختلفي مانند سبك هاي وابسته به زمينه و مستقل از زمينه، سبك هاي تكانشي و تاملی و سبك هاي يادگيري برمبناي الگوي يادگيري تجربي كلب که شامل چهار سبک یادگیری مختلف تحت عناوین واگرا, انطباق یابنده، همگرا و جذب کننده  دارد.

با این حال، با بررسي آمار و اطلاعات موجود در مورد ميزان گسترش فناوري اطلاعات و ارتباطات ICT در آموزش و پرورش كشورهاي جهان در مي يابيم كه در بسياري از كشورها از جمله كشورهاي توسعه يافته و در حال توسعه، براي تجهيز مدارس با امكانات گوناگون همچون رايانه و اينترنت، برنامه هاي جامعي مدون شده است و دير زماني است كه توجه خاصي به نقش ابزارهاي فن آوري اطلاعات در برنامه هاي درسي خود داشته اند و هزينه قابل توجهي را در امر بكارگيري ابزارهاي مناسب در آموزش صرف كرده اند. ابداع روش هاي جديد آموزشي، بهره گيري از رايانه در كلاس هاي درس، بهره گيري از نرم افزارهاي آموزشي و چند رسانه اي ها، بهره گيري از اينترنت و پست الكترونيكي و… از پيامدهاي نوين به كارگيري فناوري اطلاعات و ارتباطات بوده است. (ذوقي پور و غفاري،1384،ص 14) مطالعات نشان مي دهند كه بهره گيري از فناوري هاي روز مثل رايانه و شبكه جهاني در كلاس هاي درس اين امكان را به دانش آموزان مي دهد كه با سرعت بيشتر و عملكرد بهتر بياموزند‌(مهمت،2004) و احساس رضايت بيشتر از حضور در كلاس درس داشته باشند. (ميلكن[1]، بامزه،2002)  امروزه دانش آموزان در دنياي شنيداري، ديداري و جنبشي متولد مي شوند، بنابراين تلاش معلمان براي آموزش آنان با بهره گيري از روش ها و رسانه هاي آموزشي دوره گذشته بي نتيجه خواهد بود يا چندان ثمره اي به همراه نخواهد داشت. لذا ضروری است كه معلمان درباره فناوري و رسانه هاي نوين آموزشی هم خوب بدانند و هم با نگرشی مثبت با آن برخورد كنند. (تيلسون،2004) با توجه به اهميت سبک یادگیری در فرايند تعليم و تربيت و لزوم ارتقاي كيفيت آموزش و بهره گيري هر چه بهتر از پديده، ICT اتخاذ تمهيداتي براي به كارگيري اين نوآوري ها در فرايند ياددهي و يادگيري بسيار حياتي است. از اين رو بررسي آثار پديده هاي كاربرد فناوري هاي اطلاعاتي و ارتباطي در عرصه هاي مختلف حائز اهميت است. اهل علم به طور كلي و دانش آموزان به طور خاص، از مصرف كنندگان اصلي اين فناوري ها هستند. اينترنت بخش مهمي ازفعاليت هاي آموزشي و فراغتي دانش آموزان را به خود اختصاص مي دهد، و اين احتمال وجود دارد كه بهره مندي از اين پديده بر سبک یادگیری آنها تأثير داشته باشند. از اين رو مطالعه پيامدهاي استفاده از فناوري هاي نوين، از نظر شناخت پيامدها و آثاري كه ممكن است بر دانش آموزان داشته باشند، قابل مطالعه است. (قاسمی نژاد،1384: 35)

 بیان مسئله

فناوري اطلاعات و ارتباطات درجهان امروز چشم اندازهايي را براي جهانيان به ارمغان آورده كه برتمام ابعاد زندگي سياسي نظامي اقتصادي اجتماعي و آموزشي انسان قرن بيست و يكم تاثير گذاشته است به گونه اي كه بيشتر فراگيران به سمت رايانه ها و آموزش كار با آن ها سوق داده است كسب آگاهي تحصيل دانش و اتصال اطلاعات ، مهارت آموزي و تجديد نظر درنگرش ها را با استفاده از سيستمهاي اطلاعاتي معاصر تسهيل و تسريع كرده است (مجيدي، 1381، ص56 ) قابليت ICT تنها قابليت به كار گيري گسترده اي از عمليات مكانيكي نيست بلكه يادآوري ان است كه كامپيوتر ها مي توانند به بهبود يا تكميل شماري از وظايف كمك كنند كامپيوترها بايد به عنوان ابزاري كه نيل به اهداف را ميسر مي سازد مدنظر قراربگيرد اموزش و پرورش اظهار مي دارد كه شاخص توانايي فن آوري اطلاعات توانايي استفاده موثر از ابزار ICT و منابع اطلاعات براي تحليل پردازش و ارايه اين قبيل اطلاعات و اندازه گيري و كنترل وقايع خارجي مي باشد(امام جمعه 1382 ص 24) اصل يادگيري به نظر مي رسدكه درچهارچوب تغييرات حاضر دستخوش تغيير شده است. امروزه يادگيري اينكه چگونه بياموزيم خود مساله اي است كه براصل يادگيري پيشي مي گيرد.

تفاوت های فردی در یادگیری از دیرباز مورد توجه متخصصان تعلیم و تربیت قرار گرفته است. اين عقيده كه تفاوت‌هاي افراد در يادگيري صرفاً ناشي از تفاوت‌هاي آن‌ها در هوش و توانايي است تا مدت‌ها در دنياي تعليم و تربيت پذيرفته شده بود، اما بعدها تغيير يافت. پژوهشگران نشان دادند كه دانش‌آموزان سبك‌هاي يادگيري متفاوتي دارند، يعني اطلاعات را از راه های مختلف تجزیه و تحلیل می کنند و یاد می گیرند. امروزه كاملاً مشخص شده است كه تفاوت‌هاي افراد در يادگيري فقط تا حدي به هوش و توانايي‌هاي آن‌ها بستگي دارد؛ بنابراين عوامل ديگري نظير ويژگي‌هاي شخصيتي، دشواري تكليف‌ها و تفاوت سبك‌ها نيز در اين امر دخيل‌اند. در مجموع اصطلاح سبك، به الگوي غالب فرد در انجام دادن كارها اشاره دارد. سبك يادگيري، روش ترجيحي يا معمول فرد براي يادگيري است.

سبك‌ها مانند توانايي‌ها تا حدود زيادي حاصل تعامل فرد با محيط و قابل توسعه و تحول‌اند. بنابراين، سبك‌ها ثابت نيستند بلكه سيال‌اند، به اين معني كه سبك‌هاي متفاوت چه بسا در موقعيت‌هاي متفاوتي به‌كار گرفته می شوند. فردي كه در يك موقعيت به سبك خاصي عمل مي‌كند ممكن است در موقعيتي ديگر به سبك ديگري عمل كند. پس، هر چند افراد بيش‌تر سبك خاصي دارند و آن را به‌كار مي‌گيرند، اما در چهارچوب آن سبك محبوس نمي‌مانند و قادرند سبك‌هاي مختلف خود را با موقعيت‌ها و تكاليف مختلف هماهنگ سازند.

ديويد كُلب در سال1974 به‌منظور فراهم ساختن درك بهتري از روش‌هاي متفاوت افراد در يادگيري، نظريه‌ي سبك‌هاي يادگيري خود را مطرح ساخت.

بدون تردید کاربرد فناوری اطلاعات تاثیر به سزایی در سبک های یادگیری دانش آموزان دارد.صاحب نظران زیادی در پژوهش های جداگانه خود نشان داده اند که بین فناوری اطلاعات و سبک های یادگیری دانش آموزان ارتباط مستقیم وجود دارد. با عنایت به موارد بالا این پژوهش سعی دارد معلوم کند فناوری اطلاعات (ICT) بر کدام یک از سبک های یادگیری کلب تاثیر بیشتری دارد.

1-1 ضرورت و اهمیت پژوهش

پژوهش فوق از دو جهت دارای اهمیت و کاربرد است . اول آن که می تواند در تکوین این نظریه که بین فناوری اطلاعات (ICT) با سبک های یادگیری فرضیه های قابل قبولی ارائه دادکه از لحاظ نظری اهمیت دارد و دوم آنکه امید است بتوان پس از تشخیص میزان تاثیرفناوری اطلاعات (ICT) بر سبک های مختلف یادگیری کلب که از لحاظ عملی اهمیت دارد نیز گام هایی برداشت و در نهایت امید است بتوان ارتباط نظری دو سازه فناوری اطلاعات (ICT) با سبک های یادگیری را توجیه نمود.

1-2 اهداف پژوهش

1-2-1- هدف اصلی تحقيق

مطالعه تاثیر فناوری اطلاعات (ICT) برسبک های مختلف یادگیری کلب در دانش آموزان پنجم و ششم  دوره ابتدایی آموزش و پرورش  منطقه دو شهر تهران

1-2-2- اهداف فرعی تحقيق

بررسی تاثیرفناوری اطلاعات (ICT) برسبک یادگیری واگرا؛

بررسی تاثیرفناوری اطلاعات (ICT) برسبک یادگیری جذب کننده؛

بررسی تاثیرفناوری اطلاعات (ICT) بر سبک یادگیری همگرا؛

بررسی تاثیرفناوری اطلاعات (ICT) بر سبک یادگیری انطباق یابنده ؛

مقایسه تاثیر فناوری اطلاعات (ICT) در دانش آموزان دختر و پسر در پایه پنجم و ششم دوره ابتدایی آموزش و پرورش شهر تهران با توجه به سبک های مختلف فوق.

[1] Milken

همه پایان نامه و تحقیق و پروژه های به صورت فایل دانلودی می باشند و شما به محض پرداخت آنلاین مبلغ همان لحظه قادر به دریافت فایل خواهید بود. این عملیات کاملاً خودکار بوده و توسط سیستم انجام می پذیرد. ضمنا همان لحظه لینک دانلود به ایمیل شما ارسال می گردد.

 جهت پرداخت مبلغ شما به درگاه پرداخت یکی از بانک ها منتقل خواهید شد، برای پرداخت آنلاین از درگاه بانک این بانک ها، حتماً نیاز نیست که شما شماره کارت همان بانک را داشته باشید و بلکه شما میتوانید از طریق همه کارت های عضو شبکه بانکی، مبلغ  را پرداخت نمایید.

مطالب پیشنهادی:
 • پايان نامه بررسي نقش اعتياد به فناوري اطلاعات بر راهبردهاي خود تنظيمي و پيشرفت تحصيلي دانش آموزان
 • پايان نامه مطالعه تأثير تکنولوژي مدارس هوشمند بر توانمندسازي دانش آموزان
 • پايان نامه رابطه هوش معنوي و سلامت روان با عملکرد تحصيلي دانش آموزان
 • پايان نامه بررسي تاثير آسيبهاي تعطيلات بر عملکرد آموزشي و عملکرد رفتاري دانش آموزان از ديدگاه مديران، دبيران و دانش آموزان
 • پايان نامه بررسي تناسب محتواي كتاب دين و زندگي سال اول دبيرستان با نياز دانش آموزان
 • برچسب ها : , , , , , , , , , , , ,
  برای ثبت نظر خود کلیک کنید ...

  به راهنمایی نیاز دارید؟ کلیک کنید

  جستجو پیشرفته

  دسته‌ها

  آخرین بروز رسانی

   Fatal error: Call to undefined function jdate() in /home/bmaghale/domains/bmaghale.ir/public_html/wp-content/themes/digitaliran5/sidebar.php on line 122