پايان نامه تاثير آراء علامه طباطبايي در تفسير الميزان بر آراء استاد مطهري

تحقیق و پروژه و پایان نامه و مقاله دانشجویی

پايان نامه تاثير آراء علامه طباطبايي در تفسير الميزان بر آراء استاد مطهري یکی از پایان نامه و تحقیق های جامع و کامل و دارای منابع معتبر می باشد این پایان نامه دارای 194 صفحه به صورت فایل ورد و قابل ویرایش می باشد که جهت دریافت و دانلود متن کامل پايان نامه تاثير آراء علامه طباطبايي در تفسير الميزان بر آراء استاد مطهري بر روی گزینه خرید انتهای ایمیل کلیک نمائید پس از وارد نمودن اطلاعات مربوطه و پرداخت قادر به دانلود متن کامل پایان نامه مربوطه می باشد همچنین لینک پایان نامه همان لحظه به ایمیل شما ارسال می گردد.

فهرست مطالب

فصل اول 1
کلّیّات 1
1-1-بیان مسئله 1
1-2-سوابق مربوط 2
3-1-فرضیه ها یا سوال های تحقیق 3
1-3-1-سوالات اصلی 3
1-3-2-سوالات فرعی 3
1-3-3-فرضیه ها 3
1-4-اهداف تحقیق 3
1-5-روش تحقیق 3
فصل دوم:آزادی 5
2-1-واژه شناسی و تعاریف از کلمه آزادی 6
2-1-1-آزادی در لغت 6
2-1-2-تعریف آزادی 7
2-1-3- آزادی در قرآن و روایات 10
2-2-دیدگاه علامه طباطبایی 14
2-2-1-تعریف آزادی 14
2-2-2-اختیار انسان و نسبت آن با اراده الهی 14
2-2-3- آزادی انسان متاثر از اسباب و علل 18
2-2-4-غایت آزادی، راه به سوی خداوند 19
2-2-5-آزادی اجتماعی 19
2-2-6-خضوع و تذلل یک فرد در برابر دیگران، مخالف با فطرت انسانی 20
2-3-دیدگاه استاد مطهری 22
2-3-1-معنای آزادی 22
2-3-2-تعریف آزادی 23
2-3-3-اقسام آزادی 24
2-3-4-آزادی از نگاه اسلام 30
2-4-نتیجه گیری 32
فصل سوم: فلسفه اخلاق 34
3-1-واژه شناسی و تعاریف اخلاق 35
3-1-1-اخلاق در لغت 35
3-1-1-تعریف اخلاق 35
3-1-2-اخلاق در قرآن و روایات 36
3-2-دیدگاه علامه طباطبایی 42
3-2-1-تعریف اخلاق 42
3-2-2- تمایز خلق و ادب 43
3-2-3-اخلاق توحیدمحور 44
3-2-4- فطرت زیربنای اخلاق 45
3-2-5-نسبیت اخلاق 46
3-3-دیدگاه استاد مطهری 49
3-3-1-تعاریف 49
3-3-2-مبادی اخلاق 50
3-3-3-معیارافعال و ارزش های اخلاقی و نقد نسبی گرایی 54
3-4-4-نتیجه گیری 65
فصل چهام :مبانی فلسفی حقوق زن 67
4-1-واژه شناسی و تعاریف از حقوق 68
4-1-1- واژه شناسی حقوق 68
4-1-2-تعریف حقوق 70
4-1-3- حقوق زن در قرآن 71
4-1-4- شخصیت انسانی زن در روایات 74
4-2- دیدگاه علامه طباطبایی 76
4-2-1-مبانی انسان شناسی 76
4-2-2-هویت انسانی زن 79
4-2-3-تساوی حقوق زن و مرد 82
4-3-دیدگاه استاد مطهری 84
4-3-1-مبانی هستی شناسی 84
4-3-2- مبانی انسان شناسی 92
4-3-3- هویت انسانی، و ارزش و مقام زن 95
4-3-4-تفاوت های زن و مرد در آفرینش 98
4-3-5-حقوق زن 101
4-4-نتیجه گیری 106
فصل پنجم: 108
اسلام و مقتضیات زمان 108
5-1-واژه شناسی و تعاریف اسلام و مقتضیات زمان 109
5-1-1- مفهوم شناسی مقتضیات زمان 109
5-1-2- واژه شناسی و اصطلاح شناسی اسلام 109
5-1-3- مراتب اسلام 110
5-2-دیدگاه علامه طباطبایی 115
5-2-1- علت تغییر مقتضیات زمان 115
5-2-2- نیازهای ثابت و نامتغیر انسان 117
5-2-3- خاتمیت 119
5-3-دیدگاه های استاد مطهری 120
5-3-1- طرح مسئله و جایگاه علمی آن 120
5-3-2- تعریف مقتضیات زمان 121
5-3-3- علت تغییر مقتضیات زمان 122
5-3-4- قلمرو و قوانین اسلام و ملاک تغییر و ثبات آنها 126
5-3-5- انواع نیازها 128
5-3-6- نظریه ربط متغیر به ثابت 129
5-4-نتیجه گیری 140
فصل ششم :جامعه و تاریخ 142
6-1-واژه شناسی و تعاریف جامعه و تاریخ 143
6-1-1- واژه شناسی جامعه 143
6-1-2- جامعه در لغت 143
6-1-3- تعریف جامعه 143
6-1-4- واژه شناسی تاریخ 144
6-1-5- تاریخ در لغت 144
6-1-6- تعریف تاریخ 144
6-2-دیدگاه علامه طباطبایی 146
6-2-1-جامعه 146
6-2-2- تاریخ 148
6-3-دیدگاه استاد مطهری 151
6-3-1- ضرورت بحث 151
6-3-2- تعریف جامعه 151
6-3-3- آیا انسان بالطبع اجتماعی است؟ 152
6-3-4- اصالت فرد یا اصالت جامعه 155
6-3-5- جامعه و سنت 161
6-3-6- تعریف تاریخ 163
6-3-7- آیا طبیعت تاریخ مادی است یا نه؟ 165
6-4-نتیجه گیری 173
فهرست منابع175

فهرست منابع

ابن أبی فراس، مسعود بن عیسی، تنبیه الخواطر و نزهة النواظر المعروف بمجموعة ورّام، ج2، قم: مکتبه فقهیه، اول، 1410ق

ابن بابویه،محمد بن علی، الخصال، جلد1، قم: جامعه مدرسین، اول،1362ش

ابن شهر آشوب مازندرانی، محمد بن علی، مناقب آل أبی طالب علیهم السلام،ج4، قم: علامه، اول، 1379ق

ابن طاووس، علی بن موسی، اللهوف علی قتلی الطفوف، ترجمه: فهری، تهران: جهان، اول،1348ش

ابن عاشور، محمد، التحریر و التنویر، ج4، بی جا، بی تا

ابن مسکویه، احمد، تهذیب الاخلاق، بی جا، بی تا

ابن منظور، لسان العرب،ج3، بی جا، نشر ادب، بی تا

احمدیان دلاویز،حسن؛ الویری،محسن،« اعتبارسنجی تاریخ از منظر علامه طباطبائی در تفسیر المیزان»، تاریخ در آیینه پژوهش،شماره2، (بهار1390):27-38

اسحاقی، سید حسین، آزادی در اسلام و غرب، تهران: مركز پژوهش هاي اسلامي صدا و سيما، اول، 1384

اکوان، محمد، «جایگاه اخلاق و رد نظریه نسبیت از دیدگاه علامه طباطبایی با تکیه بر تفسیر المیزان»، پژوهش نامه قرآن و حدیث، شماره7،( تابستان و پاییز 1389):135-166

الاوسی، علی، « روش علامه طباطبایی در تفسیر المیزان»، ترجمه: میر جلیلی، سیدحسین، بیجا، انتشارات امیرکبیر، 1381

آیزا برلین، «چهار مقاله درباره آزادی»، ترجمه: جلال الدین اعلم، بی جا، انتشارات سپهر، 1368

آئینه وند، صادق، صادق، عـلم تـاریـخ در اسـلام، تهران: وزارت ارشاد، 1360

بحرانی، سید هاشم بن سلیمان، البرهان فی تفسیر القرآن، ج1، قم: مؤسسه بعثه، 1374ش

بخاری، محمدبن اسماعیل، الصحیح، ج 1، بیروت:دارالمعرفه، 1425ه

البستانی،بطرس،محیط المحیط، بیروت: مکتبة لبنان، 1987م

بیرونی، ابوریحان، آثار الباقیه، بی جا، بی تا

تمیمی آمدی، عبد الواحد بن محمد، غرر الحکم و درر الکلم(مجموعة من کلمات و حکم الإمام علی علیه السلام)، قم: دار الکتاب الإسلامی، دوم، 1410ق

توحیدی، مریم، « نگاهی به شخصیت حقیقی زن از منظر آیات و روایات»، مطالعات زن و خانواده، شماره1،(بهار و تابستان1392)

تهانوی، کشاف اصطلاحات الفنون، مصر: نشر مؤسسه مصریه عامه، 1382 ه. ق

جعفری لنگرودی، محمدجعفر، مقدمه عمومی علم حقوق، تهران: گنج دانش، 1371

جوادی آملی، عبدالله، فلسفه حقوق بشر، قم: اسراء، 1375

ـــــــــــ، تسنیم، قم: اسراء، دوم، 1388

چایلد، گوردون، جامعه و دانش، مترجم: محمدتقی فرامرزی، تهران: انتشارات سهروردی،2، 1364

حجازی، علاء الدین، صحیفة الإمام الرضا علیه السلام ، ترجمه: حجازی، مشهد: کنگره جهانی امام رضا علیه‌السلام،اول، 1406ق

حر عاملی، محمد بن حسن، الفصول المهمة فی أصول الأئمة(تکملة الوسائل)، ج1، قم: موسسه معارف اسلامی امام رضا علیة السلام، اول، 1376

حسینی طهرانی، محمد حسین، رساله بدیعه،ج1، مشهد مقدس: علامه طباطبایی، بی تا

حسینی، سید مجتبی، اصطلاح شناسی اسلام و کفر، پرسمان، شماره53،( بهمن1385)

حسینی، سیدابراهیم، منزلت و حقوق زن، تهران:کانون اندیشه جوان، 1389

حلوانی، حسین بن محمد بن حسن بن نصر، نزهة الناظر و تنبیه الخاطر، قم: مدرسة الإمام المهدی عجل الله تعالی فرجه الشریف، اول، 1408

خسروپناه، عبدالحسین، اسلام و نیازهای زمان، مجله تخصصی کلام اسلامی، شماره17، (بهار1375)

خلیلی، مصطفی، « اخلاق توحیدی از دیدگاه علامه طباطبایی »، اخلاق وحیانی، شماره اول، (پاییز 1391)

راغب اصفهانی، ابی القاسم الحسین بن محمد، المفردات، تهران، دفتر نشر کتاب، 1404 ه. ق

راوندی، فضل الله، النوادر، قم:دفتر تبلیغات اسلامی، بی تا

زکی، ناظر حسین، فرهنگ جهاد، شماره41و42،(زمستان1384)

صدرالمتألهین، اسفار، ج9، بیروت، داراحیاء التراث العربی، 1410

صدوق، محمدبن علی، من لا یحضره الفقیه، ج5،4،3،1،ترجمه: علی اکبر و محمدجواد غفاری و صدر بلاغی، تهران:نشر صادق، 1367

طباطبایی، محمدحسین، المیزان فب تفسیر القرآن،ج1 ترجمه: موسوى همدانى، سيد محمد باقر، قم: دفتر انتشارات اسلامى جامعه‏ى مدرسين حوزه علميه قم، 1374ش

ــــــــــــــــــــــــ، المیزان فب تفسیر القرآن،ج10 ترجمه: موسوى همدانى، سيد محمد باقر، قم: دفتر انتشارات اسلامى جامعه‏ى مدرسين حوزه علميه قم، 1374ش

ــــــــــــــــــــــــ، المیزان فب تفسیر القرآن،ج12 ترجمه: موسوى همدانى، سيد محمد باقر، قم: دفتر انتشارات اسلامى جامعه‏ى مدرسين حوزه علميه قم، 1374ش

ــــــــــــــــــــــــ، المیزان فب تفسیر القرآن،ج13 ترجمه: موسوى همدانى، سيد محمد باقر، قم: دفتر انتشارات اسلامى جامعه‏ى مدرسين حوزه علميه قم، 1374ش

ــــــــــــــــــــــــ، المیزان فب تفسیر القرآن،ج14 ترجمه: موسوى همدانى، سيد محمد باقر، قم: دفتر انتشارات اسلامى جامعه‏ى مدرسين حوزه علميه قم، 1374ش

ــــــــــــــــــــــــ، المیزان فب تفسیر القرآن،ج15 ترجمه: موسوى همدانى، سيد محمد باقر، قم: دفتر انتشارات اسلامى جامعه‏ى مدرسين حوزه علميه قم، 1374ش

ــــــــــــــــــــــــ، المیزان فب تفسیر القرآن،ج16 ترجمه: موسوى همدانى، سيد محمد باقر، قم: دفتر انتشارات اسلامى جامعه‏ى مدرسين حوزه علميه قم، 1374ش

ــــــــــــــــــــــــ، المیزان فب تفسیر القرآن،ج17 ترجمه: موسوى همدانى، سيد محمد باقر، قم: دفتر انتشارات اسلامى جامعه‏ى مدرسين حوزه علميه قم، 1374ش

ــــــــــــــــــــــــ، المیزان فب تفسیر القرآن،ج2 ترجمه: موسوى همدانى، سيد محمد باقر، قم: دفتر انتشارات اسلامى جامعه‏ى مدرسين حوزه علميه قم، 1374ش

ــــــــــــــــــــــــ، المیزان فب تفسیر القرآن،ج20 ترجمه: موسوى همدانى، سيد محمد باقر، قم: دفتر انتشارات اسلامى جامعه‏ى مدرسين حوزه علميه قم، 1374ش

ــــــــــــــــــــــــ، المیزان فب تفسیر القرآن،ج4 ترجمه: موسوى همدانى، سيد محمد باقر، قم: دفتر انتشارات اسلامى جامعه‏ى مدرسين حوزه علميه قم، 1374ش

ــــــــــــــــــــــــ، المیزان فب تفسیر القرآن،ج5 ترجمه: موسوى همدانى، سيد محمد باقر، قم: دفتر انتشارات اسلامى جامعه‏ى مدرسين حوزه علميه قم، 1374ش

ــــــــــــــــــــــــ، المیزان فب تفسیر القرآن،ج8 ترجمه: موسوى همدانى، سيد محمد باقر، قم: دفتر انتشارات اسلامى جامعه‏ى مدرسين حوزه علميه قم، 1374ش

ــــــــــــــــــــــــ، المیزان فب تفسیر القرآن،ج9 ترجمه: موسوى همدانى، سيد محمد باقر، قم: دفتر انتشارات اسلامى جامعه‏ى مدرسين حوزه علميه قم، 1374ش

ــــــــــــــــــــــــ، المیزان فی تفسیر القرآن، بیروت: موسسه الاعلمی للمطبوعات، اول، 1417

ــــــــــــــــــــــــ، المیزان فی تفسیر القرآن، ترجمه: محمدرضا صالحی کرمانی، تهران: بنیاد علمی و فکری علامه طباطبایی،1376ش

ــــــــــــــــــــــــ، المیزان فی تفسیر القرآن، ج1، 1371

ــــــــــــــــــــــــ، المیزان فی تفسیر القرآن، ج6، 1371

طوسی، محمد بن الحسن، تهذیب الأحکام، تحقیق: خراسان، ج7، تهران: دار الکتب الإسلامیه، چهارم، 1407ق

علوی عاملی، احمد بن زین العابدین، مناهج الأخیار فی شرح الإستبصار،ج2، قم: مؤسسه اسماعیلیان، اول، 1399ق

علی بن محمد، النکت و العیون(تفسیرماوردی ماوردی)، کویت، 1982م

عمید زنجانی، عباس علی، فقه سیاسی،ج1، تهران: انتشارات امیر کبیر، 1368

فتال نيشابورى، محمد بن احمد – مهدوى دامغانى، محمود، روضة الواعظين ،ترجمه مهدوى دامغانى، تهران :نشر نى، اول، 1366 ش

فخرالدین رازی، المباحث المشرقیه، ج 2، بی جا، بی تا

فرج الصدّه، عبدالمنجم، اصول القانون، بیروت، دارالنهضة، بی جا، بی تا

فیض کاشانی، محمد بن شاه مرتضی، تفسیر الصافی، ج1، تهران، مکتبه الصدر، دوم، 1415ق

ـــــــــــــــــــــ، نوادر الأخبار فیما یتعلق بأصول الدین، تهران: مؤسسه مطالعات و تحقیقات فرهنگی، اول، 1371ش

فیض، محمدمحسن، الوافی، ج 3، اصفهان: کتابخانه امام امیرالمومنین، 1406ق

قربانی، زین العابدین، «اسلام و آزادی»، فلسفه و کلام : درسهایی از مکتب اسلام، سال9، شماره1،(آذر1346)

قربانی، عسکر، فصلنامه تخصصی اخلاق، شماره11، (تابستان1387)

قمی مشهدی، محمد بن محمدرضا، تفسیر کنز الدقائق و بحر الغرائب، ج2، تهران: وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، سازمان چاپ و انتشارات، اول، 1368

کاتوزیان، ناصر، فلسفه حقوق،ج1، تهران، شرکت سهامی انتشار، 1377

کارل، ارنست، اقتدا به محمد (ص)، ترجمه: قاسم کاکایی، تهران:هرمس،1390

کارل، الکسیس، ، انسان موجود ناشناخته، ترجمه پرویز دبیری، تهران:شرکت سهامی افست، 1354

کاشانی، محسن فیض، الحقائق فی محاسن الاخلاق، تصحیح: السید ابراهیم المیانجی، بی جا، بی تا

کدخدایی، محمدرضا، مبانی مقایسه‌ی ارزشی نظام حقوق زن در اسلام و فمینیسم، فصلنامه شورای فرهنگی اجتماعی زنان و خانواده، سال 15، شماره57، (پاییز1391)

کراجکی، محمد بن علی، الرسالة العلویّة فی فضل أمیر المؤمنین علیه السلام علی سائر البریّة سوی رسول الله صلی الله علیه و آله، قم: دلیل ما، اول، 1427ق

کلینی، ابی جعفر محمد بن یعقوب، الفروع من الکافی، ج6، تهران: دارالکتب الاسلامیة، 1365ه

ــــــــــــــــــــــــ ، حسینی همدانی نجفی، محمد، درخشان پرتوی از اصول کافی،ج1، قم: چاپخانه علمیه قم، اول، 1363ش

ــــــــــــــــــــــــ ، کافی، ج5، تهران:دارالکنب الاسلامیه،1388

مجلسی، محمد باقر بن محمد تقی، بحار الأنوارالجامعة لدرر أخبار الأئمة الأطهار، ج75، بیروت: دار إحیاء التراث العربی، دوم، 1403ق

ــــــــــــــــــــــــ ، بحار الانوار الجامعة لدرر اخبار الائمة الاطهار، ج3، بی جا، بی تا

مدرس، علی اصغر، حقوق فطری یا مبانی حقوق بشر، تبریز: نوبل، 1375

مصباح یزدی، محمدتقی، جامعه و تاریخ، قم: انتشارات سازمان تبلیغات اسلامی،2، 1372

ــــــــــــــــ ، حقوق و سیاست در قرآن، نگارش محمد شهرابی، قم: مؤسسه امام خمینی، 1377

ــــــــــــــــ ، نظریه حقوقی اسلام، نگارش محمدمهدی نادری و محمدمهدی کریمی نیا، قم، مؤسسه امام خمینی، 1380

مطهری، مرتضی، اسلام و مقتضیات زمان،ج1، تهران: انتشارات صدرا، نهم، 1373الف

ــــــــــــــــ، اسلام و مقتضیات زمان،ج2، تهران: انتشارات صدرا، اول، 1370ب

ــــــــــــــــ، امامت و رهبری، تهران: انتشارات صدرا، دوم،1364

ــــــــــــــــ، امدادهای غیبی در زندگی بشر، تهران: انتشارات صدرا، بی تا ه

ــــــــــــــــ، انسان کامل، تهران: انتشارات صدرا،یازدهم، 1373ب

ــــــــــــــــ، آزادی انسان، دبیرخانه طرح مطالعاتی بینش مطهر، 1392

ــــــــــــــــ، آشنایی با علوم اسلامی، ج1،تهران: انتشارات صدرا، هشتم،1369الف

ــــــــــــــــ، آشنایی با علوم اسلامی، ج2،تهران: انتشارات صدرا، ششم،1368الف

ــــــــــــــــ، پیرامون انقلاب اسلامی، تهران: انتشارات صدرا، نهم،1372ب

ــــــــــــــــ، تعلیم و تربیت در اسلام، تهران: انتشارات صدرا، بیست و سوم، 1373ج

ــــــــــــــــ، تکامل اجتماعی انسان، تهران: انتشارات صدرا، بی تا الف

ــــــــــــــــ، توحید، تهران: انتشارات صدرا، اول، 1373د

ــــــــــــــــ، جهان بینی توحیدی، ج2، تهران: انتشارات صدرا، ششم،1372ج

ــــــــــــــــ، حق و باطل، تهران: انتشارات صدرا، سوم، 1362

ــــــــــــــــ، حکمت ها و اندرزها، تهران: انتشارات صدرا، سوم، 1373ه

ــــــــــــــــ، حماسه حسینی، ج3، تهران: انتشارات صدرا، سوم، 1371الف

ــــــــــــــــ، خاتمیت، تهران: انتشارات صدرا،1370ز

ــــــــــــــــ، ختم نبوت، تهران: انتشارات صدرا، ششم، 1370د

ــــــــــــــــ، درس های الهیات شفا، ج1، تهران: انتشارات حکمت، دوم، 1370و

ــــــــــــــــ، ده گفتار، تهران: انتشارات صدرا، پنجم، 1368ب

ــــــــــــــــ، سیری در سیره نبوی، تهران: انتشارات صدرا، ششم، 1368ج

ــــــــــــــــ، سیری در نهج البلاغه، بی جا، دوم، 1354

ــــــــــــــــ، سيری در سيره ائمه اطهار عليهم السلام، بی جا، دهم، 1373و

ــــــــــــــــ، عدل الهی، تهران: انتشارات صدرا، هفتم،1372ه

ــــــــــــــــ، علل گرایش به مادیگری، تهران: انتشارات صدرا، سیزدهم، 1372و

ــــــــــــــــ، فطرت، تهران: انتشارات صدرا، دوم، 1370ه

ــــــــــــــــ، فلسفه اخلاق، تهران: انتشارات صدرا، یازدهم، 1372ز

ــــــــــــــــ، فلسفه تاریخ، ج1، تهران: انتشارات صدرا، بی تا ب

ــــــــــــــــ، فلسفه تاریخ، ج2، بی جا، بی تا ج

ــــــــــــــــ، گفتارهای معنوی، تهران: انتشارات صدرا، چهاردهم، 1373ز

ــــــــــــــــ، مجموعه آثار، ج3، قم: انتشارات صدرا، 1374

ــــــــــــــــ، معاد، تهران: انتشارات صدرا، اول، 1373ح

ــــــــــــــــ، مقدمه‏ای بر جهان بينی اسلامی(وحی و نبوت)، ج3، تهران: انتشارت صدرا، ششم، 1371ب

ــــــــــــــــ، نبوت، تهران، انتشارات صدرا، اول، 1373ط

ــــــــــــــــ، نظام حقوق زن در اسلام، تهران: انتشارات صدرا، چهاردهم، 1369ج

ــــــــــــــــ، نقدی بر مارکسیسم، بی جا، بی تا د

ــــــــــــــــ، نهضتهای اسلامی در صد ساله اخير، تهران: انتشارات صدرا، دوازدهم، 1368د

ــــــــــــــــ،اخلاق جنسی در اسلام و غرب، تهران: انتشارات صدرا، هفتم، 1372الف

ــــــــــــــــ،آشنایی با قرآن، ج4، تهران: انتشارات صدرا، اول،1369ب

ــــــــــــــــ،آشنایی با قرآن، ج5، تهران: انتشارات صدرا، سوم، 1377

ــــــــــــــــ،بیست گفتار، تهران: انتشارات صدرا، هفتم، 1370ج

ــــــــــــــــ،مقدمه ای بر جهان بینی اسلامی(جامعه و تاریخ)، ج5، تهران:انتشارات صدرا،پنجم،1372د

ــــــــــــــــ، آشنایی با قرآن، ج3، تهران: انتشارات صدرا، چهارم، 1370الف

ــــــــــــــــ، مجموعه آثار، ج19، تهران: انتشارات صدرا، دوم، 1379

مظاهری، محمد مهدی، « انسان، جامعه و حکومت اسلامی در نگاه علامه طباطبایی»، علوم قرآن و حدیث: پژوهش دینی، شماره11، (پاییز1384)، 213-230

معلوف، لویس، المنجد فی اللغه، بی جا، بی تا

مفید، محمد بن محمد، الإختصاص، قم: الموتمر العالمی لالفیة الشیخ المفید، اول، 1413ق

مکارم شیرازی، ناصر، تفسیر نمونه، ج2، تهران:دارالکتب الاسلامیه، 1389

ملائی توانی، علیرضا، « در تعریف علم تاریخ و نقد یک نگاه»، مجله تاریخ اسلام، سال6، (تابستان 1384)

منسوب به جعفربن محمد علیه السلام، امام ششم علیه السلام، مصباح الشریعة، بیروت: اعلمی، اول، 1400ق

نائینی، میرزا محمدحسین، منیة الطالب، نگارش موسی نجفی خوانساری، قم: مؤسسة النشرالاسلامی،1418

نصیری، منصور، « نگاهی به دیدگاه علامه طباطبایی درباره اسلام و اجتماع»، رواق اندیشه، شماره14، (بهمن1381)، 35-52

نصری، عبدالله، حاصل عمر، تهران: دفتر نشر فرهنگ اسلامی، سوم،1389

نوروزی، رضا علی، مترجم: عابدی، منیره، «مبانی تشکیل جامعه از منظر علامه طباطبایی و دلالت های آن»، فلسفه و کلام :: حکمت اسرا، سال 4، شماره12،(تابستان 1391)،165-198

نوری، حسین بن محمد تقی، مستدرک الوسائل و مستنبط المسائل، ج11، قم: مؤسسة آل البیت علیهم السلام، اول،1408ق

نیلی احمدآبادی، هاجر؛ کرباسی زاده، علی، «آزادی اجتماعی از دیدگاه علامه طباطبایی(ره) و کانت»، فلسفه کلام، شماره31، (پاییز 1391)

وثوقی ، منصور، نیک خلق ، علی اکبر، مبانی جامعه شناسی، بی جا ، 1377

وجدانی، فاطمه؛ ایمانی، محسن؛ اکبریان، رضا؛ صادق زاده، قمصری، علیرضا، « پایه های فطری اخلاق در نظریه علامه طباطبایی ( ره ) و اصول تربیتی مبتنی بر آن»، علوم تربیتی :: پژوهش در مسائل تعلیم و تربیت اسلامی ::، شماره 15، (تابستان 1391)

هادی معرفت، «آزادی در قرآن»، روزنامه مشارکت، 16/1/1379

هاشمی خویی، میرزا حبیب الله؛ حسن زاده آملیٍ، حسن و کمرهای، محمد باقر، منهاج البراعة فی شرح نهج البلاغة و تکملة منهاج البراعة، ج4، تهران: مکتبة الإسلامیة،چهارم، 1400ق

هرلد لاسکی، «آزادی در دولت امروز»، مجله فردوسی، (مهرماه،1346)

چکیده

یکی  از مهم ترین مسائلی که در میان اندیشمندان و فیلسوفان اسلامی می توان مورد بررسی قرار داد تاثیر و تاثّری است که در مبانی و مسائل، در تفکرات و اندیشه های هم داشته اند. در این بین فیلسوفان و اندیشمندانی هستند که در دیگر متفکران بعد از خود تاثیر به سزایی داشته اند. این مسئله در آنجا اهمیت پیدا می کند که می توان در بین جریان های متعدد فکری، یک جریان حاکم و تاثیرگذار را شناخت و تمامی تفکرات دیگر اندیشمندان را بر اساس آن مبانی تحلیل و تفسیر کرد. از میان اندیشمندان معاصر می توان به علامه بزرگوار، سیدمحمد حسین طباطبایی اشاره کرد که در تفکرات استاد شهید مرتضی مطهری تاثیرات عمیقی را داشته است. در این نوشتار در پی آن بودیم تا با بررسی در آراء و افکار این دو اندیشمند، این تاثیر و تاثّر را شناسایی و در صورتی که اختلاف نظر در مبانی و مسائل وجود داشته باشد، کشف و تحلیل کنیم. در نوشتار حاضر با توجه به وسعت موضوعاتی که در آثار این دو اندیشمند وجود دارد به پنج موضوع اشاره و مورد بررسی قرار دادیم. در نهایت به این نتجه رسیده شد که علامه طباطبایی در مبانی فکری بخصوص نگاه توحیدی و فطری به موضوعات و مسائل، تاثیر عمیقی در استاد مطهری داشته است.

کلید واژه: آزادی، اخلاق، حقوق زن، اسلام، مقتضیات زمان، جامعه، تاریخ

فصل اول

کلّیّات

1-1-بیان مسئله

همواره در طول تاریخ یک سنتی در بستر اندیشه و تفکر جریان داشت که انسان ها ناگزیر از این سنت جاری بودند. تاثیرگذاری و تاثیرپذیری یک سنت جاری در بین اندیشمندان و متفکران طول تاریخ بوده است. تاملی چند در آراء متفکران تاریخ، نمایانگر این سنت کهن در تفکر بشر می باشد. چنانچه در تاریخ فلسفه،  می توان برای نمونه به سقراط و افلاطون اشاره کرد. با بررسی آراء این دو فیلسوف، می توان به ارتباط فکری بین این دو فیلسوف دست یافت. چنانچه این مسئله، بین فیلسوفان اسلامی نیز جریان داشته است. برای مثال، تاثیرات فکری ابن سینا بر تمامی فیلسوفان متاخر، بر کسی پنهان نیست. گستره تاثیرات تفکر ابن سینا را می توان در فیلسوفان اسلامی متاخر و همچنین منتقدان مشاهده کرد. این تاثیرگذاری لزوماً به معنای تاثیرگذاری تام و تمام و همه جانبه  نیست. بلکه این تاثیرگذاری می تواند از چند وجه بررسی و مورد قضاوت قرار بگیرد. گاهی این تاثیرگذاری در تمام وجه بوده است. چنانچه در طول تاریخ می توان متفکرانی را یافت که به تمام معنا، تحت تاثیر یک متفکر دیگری بوده و در واقع، صرفاً تبیین کننده آراء و اندیشه های آن متفکر بوده اند. در وجه دیگر، این تاثیرگذاری، همه جانبه نبوده و اما در بخش اعظمی از اندیشه، تاثیرگذار بوده است. شاید در اینجا برای نمونه، بتوان به ملاصدرا اشاره کرد که در تاثیرگذاری بر تمام فیلسوفان بعد خود سهم به سزایی داشت. قطعاً این تاثیرگذاری را نمی توان از نوع تاثیرگذاری تام و تمام دانست. چرا که همه فیلسوفان بعد ملاصدرا، نقدهای اساسی را در برخی آراء این فیلسوف اسلامی وارد کرده اند. اما همین انتفادها نیز گاهاً بر اساس مبانی خود ملاصدرا بوده است. این یعنی، مبانی ملاصدرا در فلسفه بعد خود، ساری و جاری بوده است.

در مقابل گاهی تاثیرگذاری نه از نوع تاثیرگذاری های مذکور، بلکه از نوع مقابل آن بوده است. تاثیرگذاری ای که در آن، ضدیت طرف مقابل را برانگیخته است. شاهد مثال این ادعا را می توان در تقابل بین امام محمد غزالی در تهافت الفلاسفه و ضدیت با اندیشه های ابن سینا دانست. یا انتقادهای اساسی که امام المشککین، فخررازی به ابن سینا داشت شاهد مثال این تاثیرگذاری اما نه در جهت موافق می باشد.

با این بیان و طرح این ادعا، می توان بین علامه طباطبایی و استاد مطهری نیز این تاثیرگذاری را شاهد بود. بررسی این ادعا که علامه طباطبایی بر آراء استاد مطهری تاثیرگذار بوده یک بحث مهم و اساسی می باشد. اینکه استاد مطهری به عنوان یکی از تئورسین های انقلاب اسلامی و یک شخصیت بسیار اثرگذار در نظام اسلامی ایران در اندیشه خود از چه مبانی و تفکراتی متاثر بوده است بسیار حائز اهمیت است.

قطعاً اینکه هر نظریه پردازی مبانی فکری خود ارا از کجا وام گرفته باشد مهم است و این یعنی اینکه در مورد استاد مطهری نیز به عنوان یک فیلسوف و متفکر اسلامی که در تاثیرگذاری عرصه تفکر در حوزه فلسفه و معارف دینی سهم به سزایی داشته مهم است.

خود استاد مطهری در نوشته ای در مورد کتاب المیزان علامه طباطبایی و تاثیرگذاری آن بر اندیشه های خود می فرماید: «كتاب تفسیر المیزان، یكی از بهترین تفاسیری است كه برای قرآن مجید نوشته شده است . من می توانم ادعا كنم بهترین تفسیری است كه در میان شیعه و سنی از صدر اسلام تا امروز نوشته شده است.» شهید مطهری معتقد بود كه این تفسیر همه اش با فكر نوشته نشده است و بسیاری از مطالب آن از الهامات غیبی است و اضافه می كند: « كمتر مشكلی در مسائل اسلامی و دینی برایم پیش آمده كه كلید حل آن را در تفسیر المیزان پیدا نكرده باشم.» (الاوسی،1381)

این جمله و شاید بیانات دیگری از این متفکر اسلامی معاصر بیانگر تاثیرات زیاد علامه بر ایشان می باشد. قطعا بررسی این مسئله در دست یافتن به ریشه های مبانی فکری استاد مطهری بسیار مهم بوده و ضرورت ارزیابی مبانی این دو فیلسوف را قطعیت می بخشد.

در بررسی این آراء این دو اندیشمند در 5 محور بحث خواهیم کرد: آزادی، فلسفه اخلاق، مبانی فلسفی حقوق زن، اسلام و مقتضیات زمان، جامعه و تاریخ

1-2-سوابق مربوط

در رابطه با فصل دوم، که بررسی دیدگاه های استاد مطهری می باشد کارهای زیادی صورت نگرفته است. در فصل سوم که بررسی دیدگاه های علامه طباطبایی می باشد در بخش اخلاق کارهای نسبتا خوبی انجام شده است. اما در مجموع به خاطر اینکه کارهای زیادی در رابطه با این 5 محور در بیان دیدگاه های این دو فیلسوف انجام نگرفته و از طرفی باید به منابع اصلی، یعنی کتاب های این دو فیلسوف مراجعه میشد، اصل بر مراجعه به کتاب های موجود از این دو فیلسوف گذاشته شد.

3-1-فرضیه ها یا سوال های تحقیق

1-3-1-سوالات اصلی

-آیا علامه طباطبایی بر آراء استاد مطهری تاثیرگذار بوده است؟

-گستره این تاثیرگذاری تا چه حدی بوده است؟

-گستره این تاثیرگذاری در چه حوزه هایی بوده است؟

1-3-2-سوالات فرعی

-آیا مسائلی بوده که استاد مطهری در آن ها از علامه طباطبایی متاثز نبوده باشد؟

-آیا اسنتاد مطهری در برخی مبانی و مسائل به علامه طباطبایی منتقد بوده است؟

1-3-3-فرضیه ها

1.آنچنان که از مجموع نظریات استاد مطهری در کتب وی برمی آید به نظر می رسد بیشتر آراء و مبانی خود را از علامه طباطبایی متاثر بوده است.

2.با بررسی برخی موضوعات، احتمال تاثیرپذیری در حد مبانی، و در برخی موارد، عدم تاثیرپذیری محتمل است.

1-4-اهداف تحقیق

بررسی چنین موضوعی، علاوه بر اینکه تاثیر گذاری و تاثیرپذیری بین دو فیلسوف را نشان می دهد بلکه در جهت اشراف کلی بر این تاثیر و تاثر و شناخت دیگر تفکرات این دو فیلسوف حائز اهمیت می باشد

1-5-روش تحقیق

موضوع پایان نامه از مباحث تئوریک دینی فلسفی می باشد. لذا هم با روش عقلی در مباحث فلسفی و هم به روش نقلی در مباحث دینی، این پایان نامه مورد بررسی قرار گرفته است. لذا روش این رساله در طرح مباحث، به شیوه‌ی توصیفی و تحلیلی خواهد بود و در بررسی نظرات از راه و روش عقلی  و نقلی بهره می‌گیرد.

گردآوری اطلاعات و داده‌ها در مباحث نظری، جز به شیوه‌ی کتابخانه‌ای میسر نخواهد بود. چرا که بنیان مباحث، نظری است و مباحث نظری جز از طریق مکتوبات و مباحثات علمی منتقل نمی‌شود. لذا نگارنده در نقل بیانات و تقریر استدلال‌ها و دیدگاه‌ها به کتب و مقالات رجوع نموده و از برخی پایگاه‌های آرشیو مقالات علمی‌ـ ‌پژوهشی مانند www.noormags.com بهره‌ی فراوان برده است.

در بررسی موضوعات این پایان نامه، به اکثر کتاب ها و مقالات مربوطه مراجعه و بیشتر از منابع دسته اول این دو فیلسوف استفاده شده است.

فصل دوم:آزادی

2-1-واژه شناسی و تعاریف از کلمه آزادی

2-1-1-آزادی در لغت

واژه آزادی در لغت نامه های فارسی دارای معانی مختلفی می‌باشد که به چند مورد آن اشاره می‌کنیم:

در لغت نامه دهخدا واژه آزادی در این معانی به کار برده شده است: «حریت. اختیار. خلاف بندگی و رقیت و عبودیت و اسارت و اجبار. قدرت عمل و ترک عمل. قدرت انتخاب» (لغت نامه دهخدا)

«در زبان فارسی، دو واژه آزادی و رهایی، نقطه مقابل محدودیت، قید و بند، اسارت و مجبور بودن به کار رفته‌اند؛ یعنی هم ناظر به آزادی اراده‌اند (آزادی تکوینی)، هم ناظر به رهایی از اسارت هوای نفس و شهوت (آزادی معنوی) و هم ناظر به حق انتخاب و تصمیم گیری در امور مربوط به زندگی (آزادی رفتار فردی و اجتماعی)
معادل عربی واژه های آزادی و رهایی، دو واژه» حریت و «اختیار» است، چنان که معادل انگلیسی آن دو، واژه Freedom و Liberty است»(اسحاقی،1384)

با توجه به معانی ذکر شده، معادل کلمه آزادی دو واژه حریت و اختیار می‌باشند. واژه حُر به ضم حاء به معانی گوناگونی آمده که از آن جمله است: «آزادمنش، برخلاف برده و اسیر، با کرامت، با سخاوت، خالی از عیب و نقص، برگزیده از هر چیز، بهترین هر چیز، وسط، برجستگی، بچه کبوتر، پرنده ای شکاری به نام چرخ، باز شکاری، صاف و خالص» (لغت نامه دهخدا،)

در لسان العرب آمده: «حرّ با ضم به معنای نقیض عبد بر وزن احرار و حرار و حرّة به معنای نقیض امه بر وزن حرائر جمع بسته می‌شوند. »(ابن منظور،بی تا،ص117)

«واژه اختیار از ریشه «خیر» گرفته شده و به معنی برگزیدن است. گزینش، با خیر بودن آنچه برگزیده می شود، ملازمه دارد؛ یعنی برگزیننده، آن را خیر و مطلوب می داند، هرچند در واقع و نفس الامر چنین نباشد. در اصطلاح علمای الهیات، اختیار به معنی قدرت بر فعل و ترک است. بنابراین، اختیار در دو مورد به کار می‌رود:
الف. قدرت بر انتخاب فعل یا ترک که مقدم بر فعل یا ترک است (صفت ذاتی)

ب. برگزیدن فعل یا ترک که همراه با فعل یا ترک است (صفت فعلی)

در اصطلاح فقها نیز کلمه «خیار» به کار می رود که به معنی حق فسخ معامله است که اقسام و احکام ویژه ای دارد. در همه موارد یاد شده، ملزم و مجبور نبودن به عنوان جامع مشترک یافت می شود. بنابراین، اختیار، نقطه مقابل جبر و الزام است» (اسحاقی، بی تا،1384)

از دقت در کاربردهای واژه آزادی و رهایی در زبان فارسی و نیز کاربردهای آن در زبان عربی چنین برمی آید که در نقطه مقابل محدودیت و مجبوریت قرار دارد که گاهی وصف روح و بیانگر حالتی نفسانی است و گاهی وصف جسم و بیانگر حالتی بدنی و جسمانی است. در جنبه نخست، گاهی ناظر به بُعد غریزی و حیوانی نفس است و گاهی ناظر به بُعد عقلانی و معنوی نفس. این جنبه از آزادی نیز دو صورت دارد؛ یکی، قدرت تصمیم گیری و انتخاب گری است که در انسان های عاقل عمومیت دارد و دیگری، ویژه پارسایان و تقواپیشگان است که آن نیز مراتب گوناگونی دارد.(همان)

2-1-2-تعریف آزادی

برای آزادی تعاریف مختلفی از سوی اندیشمندان اسلامی و غربی ارائه شده است که به اختصار به برخی از آنها اشاره می‌کنیم.

2-1-2-1- آزادی در تعریف اندیشمندان اسلامی

1- آزادی، قناعت و توجه به دخل و خرج صحیح در زندگی است. کندی می گوید: «بردگان، مادامی که قانع هستند، آزادند و انسان های آزاد مادامی که آرزوی چیزهایی داشته باشند، برده اند» (همان)

2- آزادی، رهایی از تمایلات جسمانی و شیفتگی به امور عقلی و مجرد است. در این باره، صدرالمتألهین شیرازی می گوید: «شرح حریت به این است که نفس یا برحسب غریزه، خود را در رسیدن به امور بدنی و لذت های حیوانی تسلیم می کند یا نمی کند. پس آن نفس که تسلیم نیست، حرّ است. علت نام گذاری به حرّ هم این است که حریت در لغت، بر مقابل عبودیت اطلاق می گردد و روشن است که اطاعت شهوات، بردگی است. در چنین صورتی، نفس، بنده شهوت می شود و از اطاعت قوای مادی رهایی نمی یابد. خلاصه، هر نفسی که علاقه اش به امور بدنی، ضعیف تر و علاقه اش به امور عقلی، قوی تر باشد، حریتش بیشتر است و هر نفسی برعکس آن باشد، عبودیتش زیادتر خواهد بود» (صدرالمتألهین،1410،ج 9، صص 87 و 88.)

امام فخر رازی در همین باره می نویسد:
«ما وضعیتی را که در آن روح به تمایلات نفسانی اشتیاقی ندارد، آزادی می نامیم و آزادی، یک نوع عفت غریزی روح است و از طریق عادت ها و آموزش به دست نمی آید». (رازی، ، ج 2، ص 413)

3- «مطابق نقل مجمع السلوک، حریت در نزد صوفیان به معنای انقطاع کامل فکر از اتصال و پیوستگی به هر چیزی جز خداوند است. از آنجا که بعضی از ملحدین می گویند که چون بنده به مقام حریت رسد، از وی بندگی زایل گردد و این، کفر است؛ چرا که بندگی از حضرت پیامبر زایل نشد، دیگر کیست (جز ملحد) که در این محل دم زند؟ آری، بنده چون به مقام حریت رسد، از بندگی نفس خویش آزاد گردد». (تهانوی،1382 ، ص 582)

همه پایان نامه و تحقیق و پروژه های به صورت فایل دانلودی می باشند و شما به محض پرداخت آنلاین مبلغ همان لحظه قادر به دریافت فایل خواهید بود. این عملیات کاملاً خودکار بوده و توسط سیستم انجام می پذیرد. ضمنا همان لحظه لینک دانلود به ایمیل شما ارسال می گردد.

 جهت پرداخت مبلغ شما به درگاه پرداخت یکی از بانک ها منتقل خواهید شد، برای پرداخت آنلاین از درگاه بانک این بانک ها، حتماً نیاز نیست که شما شماره کارت همان بانک را داشته باشید و بلکه شما میتوانید از طریق همه کارت های عضو شبکه بانکی، مبلغ  را پرداخت نمایید

مطالب پیشنهادی:
 • پایان نامه نقش اخلاق حرفه‌اي در توسعه روزنامه‌نگاري از ديدگاه سردبيران مطبوعات و سايت هاي خبري و استادان ارتباطات و روزنامه‌نگاري
 • پايان نامه غرور در اخلاق؛ گزارش تحليلي آراء فيلسوفان اسلامي و غربي
 • پايان نامه نسبت امنيت و آزادي در انديشه امام خميني (ره)
 • پايان نامه كاركردهاي اجتماعي دين از ديدگاه علامه طباطبايي و دوركيم
 • پايان نامه اسلام در قلمرو جغتاييان
 • برچسب ها : , , , , , , , , , , , , , , , ,
  برای ثبت نظر خود کلیک کنید ...

  به راهنمایی نیاز دارید؟ کلیک کنید

  جستجو پیشرفته

  دسته‌ها

  آخرین بروز رسانی

   Fatal error: Call to undefined function jdate() in /home/bmaghale/domains/bmaghale.ir/public_html/wp-content/themes/digitaliran5/sidebar.php on line 122