پايان نامه تاثير آموزش حسابداري و تجربه کاري بر هوش هيجاني

تحقیق و پروژه و پایان نامه و مقاله دانشجویی

پايان نامه تاثير آموزش حسابداري و تجربه کاري بر هوش هيجاني یکی از پایان نامه و تحقیق های جامع و کامل و دارای منابع معتبر می باشد این پایان نامه دارای 120 صفحه به صورت فایل ورد و قابل ویرایش می باشد که جهت دریافت و دانلودمتن کامل پايان نامه تاثير آموزش حسابداري و تجربه کاري بر هوش هيجاني  بر روی گزینه خرید انتهای ایمیل کلیک نمائید پس از وارد نمودن اطلاعات مربوطه و پرداخت قادر به دانلود متن کامل پایان نامه مربوطه می باشد همچنین لینک پایان نامه همان لحظه به ایمیل شما ارسال می گردد.

فهرست مطالب

فصل اول: کلیات تحقیق    1
1-1- مقدمه    2
1-2- تشریح و بیان موضوع    3
1-3- ضرورت انجام تحقیق    5
1-4- فرضیه‌های تحقیق    5
1-5- اهداف اساسی تحقیق    6
1-6- روش انجام پژوهش    6
1-7- کاربرد نتایج تحقیق    6
1-8- تعریف واژه ها و اصطلاحات تخصصی تحقیق    7
1-9- ساختار کلی تحقیق    8
1-10- خلاصه فصل اول    8
فصل دوم: مبانی نظری و پیشینه تحقیق    9
2-1- مقدمه    11
2-2- هوش    11
2-2-1- تعریف هوش    12
2-2-2- انواع هوش    12
2-3- هوش هیجانی    14
2-3-1- تعاریف هوش هیجانی    15
2-3-2- ابعاد هوش هیجانی    17
2-3-3- دیدگاه‌های هوش هیجانی    19
2-3-3-1- دیدگاه توانمندی    20
2-3-3-2- دیدگاه مختلط    20
2-3-4- مدل‌های هوش هیجانی    21
2-3-5- اهمیت هوش هیجانی    24
2-3-6- اهمیت هوش هیجانی در حسابداری    25
2-3-7- پیشرفت در هوش هیجانی    28
2-3-8- آموزش حسابداری و هوش هیجانی    29
2-3-9- رشته‌ی حسابداری و هوش هیجانی    30
2-3-10- تجربه‌ی کاری و هوش هیجانی    31
2-3-11- جنسیت و هوش هیجانی و بررسی آن در حرفه حسابداری    31
2-3-12- سلامت روان و هوش هیجانی    32
2-4- تحقیق‌های پیشین    34
2-4-1- هوش هیجانی    34
2-4-2- آموزش حسابداری هوش هیجانی    36
2-4-3- تجربه کاری و هوش هیجانی    37
2-4-4- جنسیت و هوش هیجانی    38
2-5- خلاصه فصل    40
فصل سوم: روش تحقیق    41
3-1- مقدمه    42
3-2- ‌سوال‌های پژوهش    42
3-3- فرضیه های تحقیق    43
3-4- اهداف اساسی تحقیق    43
3-5- روش تحقیق    44
3-6- قلمرو تحقیق    44
3-6-1- قلمرو موضوعی    44
3-6-2- قلمرو زمانی    44
3-6-3- قلمرو مکانی    44
3-7- جامعه آماری    45
3-8- نمونه آماری    45
3-8-1- حجم نمونه    46
3-9- روش جمع آوری دادهها    47
3-10- ابزار اندازه گیری    47
3-11- روایی و پایایی پرسشنامه    49
3-12- متغیرهای تحقیق    50
3-12-1- متغیر وابسته    50
3-12-2- متغیرهای مستقل    51
3-12-3- متغیر کنترل    52
3-13- روش تجزیه و تحلیل اطلاعات    52
3-14- خلاصه فصل    53
فصل چهارم: تجزیه وتحلیل داده ها    54
4-1- مقدمه    55
4-2- نتایج آمار توصیفی    55
4-3- تحلیل داده‌ها    61
4-4- نرمال بودن توزیع متغیرها در جامعه    61
4-5- بررسی فرض همگنی واریانس‌های متغیرهای پژوهشی    62
4-6- فرضیه‌ اول    63
4-7- فرضیه دوم    64
4-8- فرضیه سوم    65
4-9- فرضیه چهارم    66
4-9-1 تحلیل واریانس 2×2 هوش هیجانی با استفاده از متغیرهای سال تحصیلی (اول/ چهارم) با تجربه کاری (با تجربه کاری/ دانشجو) در گروه نمونه کل    67
4-9-2 تحلیل واریانس 3×2 هوش هیجانی با استفاده از متغیرهای سال تحصیلی (اول/ چهارم/ ارشد) با تجربه کاری (با تجربه کاری/ دانشجو) در گروه نمونه کل    68
4-9-3 تحلیل واریانس 3×2 هوش هیجانی با استفاده از متغیرهای سال تحصیلی (اول/ چهارم/ ارشد) با تجربه کاری (با تجربه کاری/ دانشجو)در گروه نمونه حسابداری    70
4-10- فرضیه‌ پنجم    73
4-11- فرضیه ششم    74
4-12- سلامت روان    75
4-12-1- همبستگی متغیر سلامت روان با هوش هیجانی    75
4-12-2- مقایسه سلامت روان در گروه‌های مورد مطالعه    76
4-13- تحلیل کوواریانس جهت مقایسه هوش هیجانی در سال اول با سال چهارم و ارشد پس از تعدیل کردن نمرات آسیب شناسی روانی در دانشجویان رشته حسابداری    83
4-14- تحلیل کوواریانس جهت مقایسه هوش هیجانی در سال اول با سال چهارم پس از تعدیل کردن نمرات آسیب شناسی روانی در دانشجویان رشته‌های غیرحسابداری    85
4-15- تحلیل کوواریانس جهت مقایسه هوش هیجانی در سال اول با سال چهارم پس از تعدیل کردن نمرات آسیب شناسی روانی، مقایسه بین دو رشته حسابداری و غیرحسابداری    86
فصل پنجم: نتیجه گیری و پیشنهادها    89
5-1- مقدمه    90
5-2- تحلیل یافته ها و نتایج    90
5-3- محدودیت‌های تحقیق    94
5-4- پیشنهادهای پژوهش    95
5-4-1- پیشنهادهای مبتنی بر نتایج تحقیق    95
5-4-2- پیشنهاد برای ‌تحقیق‌های آتی    96
منابع و مآخذ    97

منابع و مآخذ

آتش پور، حمید. (1382). مقايسه شيوه هاي رفتار درماني و دارو درماني در کاهش علائم وسواس فکري و عملي و ميزان بهبود مراجعه کنندگان به مراکز درماني. دانش و پژوهش در روانشناسي ؛۵(۱۷). ص 57- 76.

ابراهیمی کوه بنانی، شهین، (1390)، رابطه هوش هیجانی و هوش معنوي با رضایت از زندگی در دانش آموزان تیز هوش دختر دبیرستانی شهر بیرجند، پایان نامه کارشناسی ارشد رشته روانشناسی و آموزش کودکان استثنایی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد قاینات.

احسانی مریم، صباراد لیدا، جهانیان ایمان، خیرخواه فروزان (1393)، ارتباط بین هوش هیجانی و وضعیت تحصیلی در دانشجویان دندانپزشکی دانشگاه علوم پزشکی بابل، فصلنامه‌ی توسعه ی آموزش جندی شاپور، دوره 5، شماره 1، ص ص 80-87.

برادبري تراویس، گریوز تراویس(2005)، هوش هیجاني: مهارتها و آزمونها، ( ترجمه: حمزه گنجی1386)، انتشارات آفتاب.

بشارت، محمد علی (1386)، تأثیر هوش هیجانی بر کیفیت روابط اجتماعی دانشجویان، فصلنامه مطالعات روانشناختی. شماره3، ص 25-38.

بیرامی، منصور. (1387)، بررسی اثربخشی آموزش هوش هیجانی بر ابراز وجود، خودکارآمدی و سلامت روانی دانش‌آموزان، فصل نامه علمی پژوهشی روانشناسی دانشگاه تبریز، شماره 11، ص 19-36.

پور افکاری، نصرت اله (1380) فرهنگ جامع روانشناسی-روان پزشکی انگلیسی-فارسی، جلد اول، چاپ سوم، تهران، فرهنگ معاصر، صفحه 210.

حافظ‌نیا، محمدرضا. (1392). مقدمه‌ای بر روش تحقیق در علوم انسانی، چاپ 19، سمت، تهران.

خاکی، غلامرضا (1391). روش تحقیق در مدیریت. چاپ اول، انتشارات فوژان، تهران

خائف الهی، احمدعلی. دوستار، محمد. (1382). ابعاد هوش هیجانی، فصلنامة مدیریت و توسعه، شماره 18، ص52-62.

خویشتن دار، پرویز (1385) رابطه بین هوش هیجانی و حمایت اجتماعی با رضایت از زندگی در دانش آموزان دبیرستانی شهرستان بویین زهرا، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه شهید بهشتی تهران.

دلاور، علي. (1392). روش تحقيق در روانشناسی و علوم تربيتي. چاپ چهلم ، انتشارات فروزش، تهران.

د‌هشیری، غلامرضا (1382)، هنجاریابی پرسشنامه بهر هیجانی بار-آن (EQ-I) برای ارزیابی جنبه‏های مختلف هوش د‌انشجویان د‌انشگاه‌های تهران، پایان نامه کارشناسی ارشد‌ روان‌شناسی، د‌انشکد‌ه روان‌شناسی و علوم تربیتی، د‌انشگاه علامه طباطبایی تهران.

سپهريان آذر فيروزه (1386) مطالعه تاثير آموزش مهارت هاي هوش هيجاني بر شيوه هاي مقابله با فشار رواني، فصلنامه پژوهش هاي نوين روانشناختي (روانشناسي) دانشگاه تبريز دوره 2 شماره 8، ص 65 تا 79.

ستایش محمد حسین،منصوری شعله(1391)، بررسی راهکارهای ایجاد همسویی میان محتوای آموزش حسابداری با ضرورت های محیط کسب و کار، فصلنامه مطالعات تجربی حسابداری مالی . 10(33):ص 19-37.

سرمد، زهره.، بازرگان، عباس.، و حجازی، الهه .(1392). روش های تحقیق در علوم رفتاری. چاپ 25، انتشارات آگه، تهران.

سموعي، راحله (1381). ترجمه و هنجاريابي آزمون هوش هيجاني بار ـ آن، مؤسسه تحقيقاتي علوم رفتاري سينا.

سيادت، سيدعلي و مختاري پور، مرضيه (1386) ، مديريت و رهبري با هوش هيجاني، تدبير، شماره165 ص 17-20.

سیاروچی، ژوزف، فورگاس، ژوزف، مایر، جان. (1383) هوش عاطفی در زندگی روزمره (ترجمه، اصغر نوری امام‌زاده‌ای، حبیب الله نصیری) اصفهان: نشر نوشته. تاریخ انتشار به زبان اصلی، 2003

شادمرادلو، مهران (1383) پایان نامه کارشناسی ارشد روانشناسی تربیتی دانش آموزان پیش دانشگاهی شهر تهران، دانشگاه شهید بهشتی.

Adeyemo DA. (2008). Demographic characteristics and emotional intelligence among workers in some selected organizations in Oyo State, Nigeria. Vision -The Journal of Business Perspective, 12(1), 70-85.

American Psychiatric Association. (2000). Diagnostic and statistical manual of mental disorders Text Revision (DSM-IV-TR), 4th ed. Washington, DC:American Psychiatric Association.

Austain, E., Saklofske, D. H., & Egan, V. (2005). Personality, well- being and health correlates of trait emotional intelligence. Personality and Individual Differences, 38, 547-558.

Arthur Andersen co., Arthur Young co., Coopers and Lybrand co., Deloitte, Haskins and Sells co., Ernst and Whinney co., Peat, Marwick, Main co., Price waterhouse co., and ToucheRoss co. (The Big-8). (1989). Perspectives on education: Capabilities for success in the accounting profession (the White paper). New York.

Ashkanasy, N., Hartel, C., Daus, C. (2002). Diversity and emotion: the new frontiers in organisational behavior Journal of Management, 28(3), 30–38.

Association to Advance Collegiate Schools of Business (AACSB). (2010). Eligibility procedures and accreditation standards for business accreditation. Available at: .

Barbalet, J. (2001). Emotion, social theory and social structure: a macro sociological approach. Cambridge: Cambridge University Press.

چکیده:

هیجانات نقش مهمی را در مدیریت سازمان ایفا می‌کنند، هوش هیجانی مهارتی است که عملکرد افراد را در زمینه‌های رهبری، کار گروهی، ارتباط با مشتری و تصمیم‌گیری بهبود می‌بخشد. پژوهش حاضر با هدف بررسی رابطه بین آموزش‌های دروس حسابداری در دانشگاه‌های دولتی و غیر دولتی و همچنین تجربه‌ی کاری بر هوش هیجانی دانشجویان رشته‌ حسابداری می‌باشد. این مطالعه توصیفی- مقطعی از نوع همبستگی است. حجم نمونه‌ی پژوهش شامل 476 نفر از دانشجویان رشته‌های حسابداری، ادبیات، علوم سیاسی، زبان انگلیسی و علوم اجتماعی دانشگاه‌های شهر مشهد در مقاطع کارشناسی و کارشناسی ارشد به روش نمونه‌گیری در دسترس انتخاب شد. برای جمع آوری داده‌ها از آزمون هوش هیجانی بار-آن و پرسشنامه اس سی ال 90 (SCL 90) استفاده شده است. ضریب همبستگی پیرسون و تحلیل واریانس و کواریان و همچنین تحلیل رگرسیون برای تجزیه تحلیل داده‌ها مورد استفاده قرار گرفت. بدین منظور متغیر هوش هیجانی به عنوان متغیر وابسته پژوهش و متغیرهای سال تحصیلی، رشته‌ی تحصیلی، نوع دانشگاه (دولتی و غیردولتی)، تجربه‌ی کاری، جنیست و مقطع تحصیلی به عنوان متغیرهای مستقل درنظر گرفته شدند همچنین در این پژوهش متغیر سلامت روان (اختلال شخصیت) به عنوان متغیر کنترل منظور گردید. نتایج حاصل از تجزیه و تحلیل داده‌ها نشان از عدم رابطه‌ی معناداری بین هوش هیجانی و سالهای تحصیلی (سال اول و چهارم) دارد. اما بین هوش هیجانی دانشجویانی که همراه با تحصیل مشغول به کار می‌باشند نسبت به آنهایی که مشغول کار نیستند تفاوت معناداری وجود دارد، بدین معنی که هوش هیجانی دانشجویانی که با تحصیل مشغول به کار بوده‌اند نسبت به دانشجویانی که فقط مشغول به تحصیل بوده‌اند افزایش یافته است. همچنین بین هوش هیجانی و جنسیت تفاوت معناداری مشاهده شد.

واژگان کلیدی: هوش هیجانی، رشته حسابداری، تجربه کاری، جنسیت، مقطع تحصیلی، سلامت روان.

فصل اول: کلیات تحقیق

1-1- مقدمه

هیجانات نقش مهمی را در مدیریت سازمان ایفا می‌کنند. هوش هیجانی توانایی افراد را برای شناسایی،  مدیریت و استفاده از هیجانات افزایش می‌دهد (مایر، سالووی و کاروسو[1]، 2001). هوش هیجانی مهارتی است که عملکرد افراد را در زمینه‌های رهبری، کار گروهی، ارتباط با مشتری و تصمیم‌گیری بهبود می بخشد (کوک و همکاران[2]، 2011) و زیدنر، متدوس و روبرت[3] (2009)، هوش هیجانی را توانایی در جهت هدایت رفتار، افكار، ارتباط مؤثر با همكاران، سرپرستان، مشتریان و استفاده از زمان در چگونگی انجام دادن كار برای ارتقای نتایج تعریف می‌كنند. تحقيقات روان‌شناساني، مثل سالووي و مایر[4] (1990)، گلمن، بویاتزیس و مک‌کی[5] (2002) نشان مي‌دهد كه هوش هيجاني در حيطه‌هاي زيادي كارآيي دارد. از جمله­ي‌ اين حيطه‌ها مي‌توان به حيطه‌هاي رابطه درون‌فردي (خودشناسي و خودشكوفايي)، رابطه بین فردي (رابطه اجتماعي)، مشاوره و راهنمايي، كار و اشتغال، مديريت سازماني و صنعتي، پيشرفت اقتصادي، رهبري جامعه و … اشاره كرد (براد‌بري و گریوز[6]، 1386). ضرورت کاربرد هوش هیجانی،  پاسخی است به ‌تحقیق‌های رو به رشدی که عنوان می‌کنند محیط کاری صرفا یک محیط منطقی نیست. توجه به هیجانات درمحیط کار موجب بهبود عملکرد و نتایج می‌گردد (زیندر و همکاران، 2009). به نظر  می‌رسد که این توجه و علاقه نشان داده شده به هیجان، واکنشی در برابر افزایش عقل‌گرایی در بسیاری از حوزه های زندگی شخصی و عمومی افراد می‌باشد. باید توجه داشت که با توجه به تعهد‌کاری حسابداران و قواعد کاری مشخص و همچنین تعهد به این قواعد، زمینه خیلی محدودی برای هیجان‌ها وجود دارد. در واقع دیدگاه غالب در ادبیات سنتی این است که حرفه حسابداری تابع عقلانیت است (باربالت[7]، 2001). تضاد اینجاست که، گرچه افراد در اتخاذ تصمیمات کاری براساس هیجانات با مشکل روبرو هستند اما تصمیم گیری در حوزه هایی مانند حسابداری که از عقل گرایی و قواعد مشخصی پیروی می‌کنند با وجود هیجانات بسیار دشوارتر می‌باشد. با این وجود تحولات در مطالعات سازمانی و تئوری‌های تصمیم‌گیری، برخی از فرضیه‌ها اصلی نهفته در غالب عقل و هیجان را به چالش می‌کشند. این تئوری‌ها نشان می‌دهند که هیجان در سازمان‌های سرمایه‌داری معاصر، ایجاد مشکل نمی‌کند بلکه در خدمت آن است. هیجانات و عقل نقطه مقابل هم نیستند، بلکه ارتباط تنگاتنگی با هم دارند (آشکانسی، هارتل و داس[8]، 2002). بنابراین این دیدگاه که حرفه حسابداری صرفاً تابع عقلانیت است پذیرفته نبوده و هیجانات به عنوان یک عامل موثر در حرفه حسابداری باید مدنظر قرار گیرد.

1-2- تشریح و بیان موضوع

در تئوری های جدید تصمیم گیری، هیجانات عاملی برای  کارایی عقل به شمار می رود (هانوچ[9]،  2002). هیجانات از سه طریق به کمک عقل می آید. الف) هیجان به افراد در شناسایی مشکلات و اولویت‌بندی در رسیدگی کمک می‌کند. ب) هیجان در شناسایی عناصر مورد نیاز به منظور تصمیم‌گیری کمک می‌کند. ج) در سطحی عمیق‌تر هیجان به کمک عقل آمده و زمینه را برای ایجاد اهداف مناسب تر فراهم می‌کند (مکفیل[10]، 2004). با توجه به ویژگی‌های یاد شده، بدون شک دانشجویان حسابداری و حسابداران مانند دیگران به صورت مستمر در تصمیمات خود از هیجانات استفاده می‌کنند. با این توصیف، ضرورت دارد که در آموزش حسابداری به هیجانات و همچنین شناسایی و تشخیص پیامدهای اجتماعی، اقتصادی و اخلاقی حاصل از بکارگیری هیجانات و تاثیر آن بر تصمیم‌گیری‌ها توجه ویژه به عمل آید (مکفیل، 2004). هدف اصلی از آموزش حسابداری، فراهم نمودن حسابدارانی ماهر به منظور ورود به حرفه می باشد.  نیروی انسانی کارآمد در هر کشور به عنوان مزیت رقابتی و یکی از عوامل موفقیت در اقتصاد آن کشور محسوب می‌شود. آموزش عالی به عنوان سرمایه گذاری در نیروی انسانی به منظور ارتقای دانش و مهارت های مورد نیاز جامعه به رشد و توسعه اقتصادی کمک می کند (ستایش و منصوری، 1391). كيفيت نيروي كار وابسته به عملكرد مؤسسات آموزشي و برنامه‌های دانشگاهي است. دانشگاه‌ها باید انتظارات بازار را در دوره های آموزش خود لحاظ کنند و از کسب مهارت و دانش مورد نیاز بازار و آماده بودن فارغ التحصیلان برای ورود به حرفه اطمیان پیدا کنند (پن و هکتور[11]، 2011). همچنین انتقادات بسیاری در مورد عقب بودن آموزش‌های حسابداری از پیشرفت و توسعه در محیط تجاری وجود دارد (هانکوک و همکاران[12]، 2009). محمد و لاشین[13] (2003)، فاصله ایجاد شده بین مهارت های موجود و مهارت های مورد نیار در حرفه حسابداری را به دلیل تغییرات سریع در بازار کار و تغییرات آهسته در سر فصل های درسی می دانند. هانکوک و همکاران (2009) در تحقیق خود نشان می دهند که نیازهای بازار کار و دانشگاهیان در یک راستا نمی‌باشد و فارغ التحصیلان حسابداری از کمبود مهارت‌های ارتباطی در شروع به کار خود رنج می‌برند. کاوانگ و درنان[14] (2008)، انتظارات از دانشجویان حسابداری و کارفرمایان را در زمینه مهارت‌های حرفه‌ای با هم مقایسه می‌کنند و نشان می‌دهند که انتظارات کارفرمایان بسیار بالاتر از مهارت‌های فارغ التحصیلان حسابداری می‌باشد.

تغییرات در نقش و دامنه کار حسابداران حرفه‌ای، از محیط تجاری جهانی در حال تغییر ناشی می شود (هانکوک و همکاران، 2009). کارایی حسابداري در شركت ها وابسته به كيفيت حسابداران آن است و اين كيفيت مستقيماً متأثر از سطوح كارآزمودگي و دانش آنهاست. امروزه حسابداران حرفه‌ایی با وضعيت‌هاي غيرمنتظره زيادي روبه رو می‌شوند، در نتيجه تغييرات ايجاد شده در اهميت و كيفيت اطلاعات حسابداري،  لزوم تغيير يا بازنگري در آموزش حسابداري به خوبي احساس مي‌شود (مشایخی وشفیع پور، 1391). مداخله آموزش به منظور افزایش هوش هیجانی غیر معمول به شمار نمی رود ولی باید توجه داشت که این مسئله بیشتر در ابتدائی و متوسطه کاربرد دارد. با این حال در سطح دانشگاهی نیز ایجاد واحدهای درسی و تمرینات آموزشی برای افزایش هوش هیجانی دانشجویان حسابداری مورد بررسی قرار گرفته است (مکفیل، 2004 و موریس، اربانسکی و فولر[15]، 2005 و میر و تاکر[16]، 2005 ). با توجه به مطالب گفته شده این مسئله مطرح می شود که آیا  دروس حسابداری که هم اکنون در سطح دانشگاه‌ها تدریس می‌شود سطح هوش هیجانی دانشجویان را بالا می برد؟ آیا هوش هیجانی دانشجویان حسابداری دختر و دانشجویان حسابداری پسر یکسان است؟

1-3- ضرورت انجام تحقیق

یکی از مشکلات اساسی موجود در حسابداری، وجود فاصله‎ای عمیق میان آموزش (مباحث نظری) با کار تجربی و همچنین بکارگیری هوش هیجانی در حسابداری است. با توجه به تحولات اقتصادی موجود در سطح جهانی، و با توجه به اینکه حسابداران در محیط قابل تغییری کار می‌کنند، برای مقابله و موفقیت در این محیط حسابداران به مهارت‌های پیچیده‌تری (مهارت‌های حل مسئله، کار در گروه، مهارت‌های ارتباطی و رهبری) نیاز دارند تا بتوانند به صورت نقادانه تفکر و تصمیم‌گیری کنند (مارتین و استیل[17]، 2010). از این رو حسابداران برای موفقیت در حرفه خود بهتر است مهارت های زیر را دارا باشند:

مهارت‌های ذهنی (هوش هیجانی و هوش عاطفی) 2) مهارت‌های فنی و کاربردی 3) مهارت‌های شخصی (مهارت‌های ارتباطی) 4) مهارت‌های درون فردی و بین فردی (شناخت و بکارگیری هیجانات) 5)مهارت‌های مدیریت سازمان ([18]IAESB، 2011). با توجه به مطالب گفته شده انجام پژوهشی به منظور بررسی نقش دانشگا‌ه‌ها در توانایی هوش هیجانی دانشجویان رشته‌ی حسابداری ضروری به نظر می‌رسد.

1-4- فرضیه‌های تحقیق

با توجه به مطالعات صورت گرفته و ادبیات مطرح شده و به منظور بررسی سطح هوش هیجانی دانشجویان حسابداری از فرضیه‌های زیر استفاده شده‌است:

فرضیه اول: بین نمره هوش هیجانی دانشجویان حسابداری سال چهارمی با دانشجویان حسابداری سال اولی تفاوت معناداری وجود دارد.

فرضیه دوم: بین تغییرات نمره هوش هیجانی دانشجویان حسابداری با دانشجویان غیرحسابداری تفاوت معناداری وجود دارد.

فرضیه سوم: بین تغییرات نمره هوش هیجانی دانشجویان دانشگاه دولتی با غیردولتی تفاوت معناداری وجود دارد.

فرضیه چهارم: بین تغییرات نمره هوش هیجانی دانشجویان حسابداری که دارای تجربه کاری هستند نسبت به دانشجویان فاقد تجربه تفاوت معناداری وجود دارد.

فرضیه پنجم: بین تغییرات نمره هوش هیجانی دانشجویان حسابداری دختر و دانشجویان حسابداری پسر تفاوت معناداری وجود دارد.

فرضیه ششم: بین نمره هوش هیجانی دانشجویان حسابداری کارشناسی با دانشجویان حسابداری کارشناسی ارشد تفاوت معناداری وجود دارد.

1-5- اهداف اساسی تحقیق

هدف اصلی این پژوهش بررسی تأثیر آموزش حسابداری و تجربه‌کاری بر هوش هیجانی دانشجویان حسابداری می‌باشد تا در صورت نیاز برای بازسازی آموزش حسابداری در دانشگاه‌ها اقدامات لازم صورت گیرد. در‌ واقع با نتایج این تحقیق ممکن است که نگرش برنامه‌ریزان درسی نسبت به چارت درسی دانشجویان رشته حسابداری تغییر کرده و در مورد کاربردی کردن دروس در این رشته تصمیمات لازم را اتخاذ نمایند.

1-6- روش انجام پژوهش

تحقیق حاضر از نوع پژوهشی و از حیث هدف کاربردی می‌باشد که با استفاده از ابزار پرسشنامه به تعیین ارتباط بین متغیرهای آن پرداخته شده است. موضوع پژوهش حاضر تاثیر آموزش حسابداری و تجربه کاری بر هوش هیجانی است که در سال 1393 بین دانشجویان کارشناسی و کارشناسی ارشد رشته‌های حسابداری، ادبیات، علوم اجتماعی، زبان انگلیسی و علوم سیاسی دانشگاه های دولتی و غیردولتی شهر مشهد انجام شد. برای تجزیه و تحلیل داده ‌ها از آمار توصیفی و استنباطی و به کمک نرم افزار آماری SPSS استفاده گردید.

1-7- کاربرد نتایج تحقیق

درک نقش هوش هیجانی در عملکرد افراد در زمینه‌های رهبری، کار گروهی، ارتباط با مشتری و تصمیم‌گیری حائز اهمیت است. از آن‌جا که هوش هیجانی به حسابداران در راستای کار حرفه‌ای و به صورت کلی در اتخاذ تصمیمات مناسب کمک می‌کند، ضرورت دارد که در آموزش حسابداری به هیجانات و همچنین شناسایی و تشخیص پیامدهای اجتماعی، اقتصادی و اخلاقی حاصل از بکارگیری آن توجه شود. همچنین بررسی تأثیر آموزش‌های دانشگاهی بر هوش هیجانی دانشجویان حسابداری میزان نیازمندی بازسازی آموزش حسابداری در دانشگاه‌ها را مشخص خواهد کرد تا در صورت امکان اقدامات لازم صورت گیرد.

1-8- تعریف واژه­ها و اصطلاحات تخصصی تحقیق

هوش هیجانی: شکلی از هوش است که شامل توانایی نظارت بر احساسات و هیجانات خود و دیگران برای تمایز قائل شدن بین آن‌ها و استفاده از این اطلاعات برای تفکر شخصی و کارهای عملی می‌باشد. همچنین به مجموعه‌ای از توانایی‌ها، کفایت‌ها و مهارت‌های مربوط به درک، فهم، استدلال و اداره هیجانات، هوش هیجانی گفته می‌شود.

سال تحصیلی: منظور از سال تحصیلی در این پژوهش این است که، دانشجویان مقطع کارشناسی در سال اول تحصیل و در سال چهارم تحصیلات دانشگاهی خود با هم مقایسه شده‌اند تا بتوان تاثیر آموزش بر هوش هیجانی این افراد را با هم مقایسه کرد.

رشته‌ی تحصیلی: دانشجویانی که در این پژوهش مورد بررسی قرار گرفتند در رشته‌های علوم سیاسی، ادبیات فارسی، علوم اجتماعی، زبان انگلیسی و حسابداری مشغول به تحصیل بوده‌اند تا از این طریق بتوان تاثیر پیشرفت در هوش هیجانی دانشجویان حسابداری و غیر حسابداری را با هم قیاس نمود.

دانشگاه محل تحصیل: در این تحقیق دانشگاه‌های دولتی و غیر‌دولتی شهر مشهد مورد بررسی قرار گرفته‌اند.

تجربه‌ی کاری: تجربه‌ی کاری به عنوان یکی از عوامل تاثیرگذار بر هوش هیجانی در این پژوهش مدنظر قرار گرفته است و دانشجویان در دو گروه با تجربه‌کاری و بدون تجربه‌ی کاری مورد پژوهش قرار گرفتند تا از این طریق بتوان تاثیر تجربه‌ی کاری بر هوش هیجانی دانشجویان را بررسی کرد.

جنیست: منظور از جنسیت در این پژوهش؛ دختران و پسران در حال تحصیل در دانشگاه‌های شهر مشهد می‌باشند.

1-9- ساختار کلی تحقیق

فصل­های بعدی این پژوهش به صورت زیر بیان می­شود:

در فصل دوم مبانی نظری و ادبیات موضوع مورد بررسی، بیان می شود. در این بخش همچنین نتایج ‌تحقیق‌های قبلی بیان می گردد.

در فصل سوم روش تحقیق، الگوی استفاده شده در پژوهش، داده­های مورد نیاز و روش گردآوری داده­ها تشریح می­شود. همچنین جامعه و نمونه آماری در میان شرکت­های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران و مدل­های استفاده شده در پژوهش تبیین می­گردد.

در فصل چهارم تجزیه و تحلیل داده­های پژوهش و همچنین نتایج بدست آمده در نرم­افزار­های مورد استفاده ارائه می­شود.

در فصل پنجم تحلیل یافته­ها و نتیجه­گیری بیان می­شود. در این فصل پژوهشگر با ارائه خلاصه­ای از نتایج بر مبنای تحلیل­های صورت گرفته، به تشریح نتایج تحقیق می­پردازد. در نهایت پیشنهادات برای پژوهش­های آتی مطرح می‌شود.

[1]– Mayer, Salovey and Caruso

[2]– Cook, Bay, Visser, Myburgh and Njorog

[3]– Zeidner, Matthews and Roberts

[4]– Salovey and Mayer

[5]– Goleman, Boyatzis and McKee

[6]– Brad berry and Greaves

[7]– Barbalet

[8]– Ashkanasy, Hartel and Daus

[9]– Hanoch

[10]– Macphil

[11]– Pan and Hector

[12] – Hancock, Howieson, Kavanagh, Kent, Tempone and Segal

[13]– Mohamed  and Lashine

[14]– Kavanagh and Drennan

[15]–  Morris, Urbanski and Fuller

[16]–  Myers and Tucker

[17]– Martin and Steele

[18]– Inernational Accounting Education Standards Board

همه پایان نامه و تحقیق و پروژه های به صورت فایل دانلودی می باشند و شما به محض پرداخت آنلاین مبلغ همان لحظه قادر به دریافت فایل خواهید بود. این عملیات کاملاً خودکار بوده و توسط سیستم انجام می پذیرد. ضمنا همان لحظه لینک دانلود به ایمیل شما ارسال می گردد.

 جهت پرداخت مبلغ شما به درگاه پرداخت یکی از بانک ها منتقل خواهید شد، برای پرداخت آنلاین از درگاه بانک این بانک ها، حتماً نیاز نیست که شما شماره کارت همان بانک را داشته باشید و بلکه شما میتوانید از طریق همه کارت های عضو شبکه بانکی، مبلغ  را پرداخت نمایید

مطالب پیشنهادی:
 • پايان نامه رابطه بين حسابداري محافظه کارانه ، بازدهي غير عادي و عدم تقارن اطلاعاتي شواهدي از بورس اوراق بهادار تهران
 • پايان نامه بررسي رابطه بين هوش هيجاني واعتياد به اينترنت در دانش آموزان
 • پايان نامه هوش هيجاني و مولفه هاي آن از نگاه قرآن و روايات
 • پايان نامه مقايسه کيفيت زندگي، هوش هيجاني و سلامت رواني کارکنان پايور ورزشکار و غير ورزشکار ارتش
 • پايان نامه ارتباط بين هوش هيجاني و کيفيت زندگي دانشجويان
 • برچسب ها : , , , , , , , , , , , ,
  برای ثبت نظر خود کلیک کنید ...

  به راهنمایی نیاز دارید؟ کلیک کنید

  جستجو پیشرفته

  دسته‌ها

  آخرین بروز رسانی

   Fatal error: Call to undefined function jdate() in /home/bmaghale/domains/bmaghale.ir/public_html/wp-content/themes/digitaliran5/sidebar.php on line 122