پايان نامه تاثير آموزش مهارت هاي زندگي بر سلامت روان وعزت نفس دانش آموزان

تحقیق و پروژه و پایان نامه و مقاله دانشجویی

پايان نامه تاثير آموزش مهارت هاي زندگي بر سلامت روان وعزت نفس دانش آموزان یکی از پایان نامه و تحقیق های جامع و کامل و دارای منابع معتبر می باشد این پایان نامه دارای 135 صفحه به صورت فایل ورد و قابل ویرایش می باشد که جهت دریافت و دانلود متن کامل پايان نامه تاثير آموزش مهارت هاي زندگي بر سلامت روان وعزت نفس دانش آموزان بر روی گزینه خرید انتهای ایمیل کلیک نمائید پس از وارد نمودن اطلاعات مربوطه و پرداخت قادر به دانلود متن کامل پایان نامه مربوطه می باشد همچنین لینک پایان نامه همان لحظه به ایمیل شما ارسال می گردد.

فهرست مطالب

چکیده 1
فصل اول:کلیات پژوهش 2
1-1-مقدمه 3
1-2بیان مسله 5
1-3اهمیت وضرورت موضوع پژوهش 9
1-4اهداف پژوهش 12
1- 5 فرضیه های پژوهش 12
1-6تعاریف تئوریک وعملیاتی متغیر ها 13
1-7انواع متغیرها 14
فصل دوم:مروری بر ادبیات و پیشینه پژوهش 15
2-1مقدمه 16
2-2مروری بر مبانی نظری پژوهش 17
2-2-1تعریف واهمیت مهارت های زندگی 17
2-2-2اهمیت مهارتهای زندگی از لحاظ سلامت روانی 17
2-2-3 انواع مهارتهای زندگی 21
2-3 ابعاد مهارتهای زندگی 23
2-3-1مهارت های ارتباط بین فردی-روابط انسانی 23
2-3-2 مهارت های حل مسله- تصمیم گیری 24
2-3-3 مهارت های مربوط به سلامت جسمانی- حفظ سلامتی 24
2-3-4 مهارت های رشد هویت- هدف در زندگی 25
2- 4مبانی نظری برنامه آموزش مهارتهای زندگی 30
2-5اهداف آموزش مهارت های زندگی 36
2-6جایگاه مهارتهای زندگی در اسلام 38
2-7تعریف و اهمیت سلامت روان 39
2-8 بهداشت روانی و اهمیت پیشگیری اولیه 41
2-9ویژگی های افراد سالم از دیدگا ههای مختلف 43
2-10دید گاههای مختلف در مورد سلامت روانی 44
2-10-1 دید گاه روان پزشکی 44
2-10-2 دید گاه رفتار گرایی 48
2-10-3 دید گاه انسان گرایی 48
2-10-4 دید گاه هستی گرایی 49
2-10-5 دید گاه شناختی 50
2-10-6 دید گاه بوم شناختی 51
2-11مبانی نظری عزت نفس 51
2-12توجه به عزت نفس در کودکان 53
2-13اهمیت عزت نفس 55
2-14علائم عزت نفس سالم و نا سالم 56
2-15سوابق پژوهش 58
2-15-1 تحقیقات و سوابق پژوهشی مربوط به داخل کشور 58
2-15-2 تحقیقات و سوابق پژوهشی مربوط به خارج کشور 59
2-16خلاصه فصل 65
فصل سوم:روش پژوهش 66
3-1طرح تحقیق 67
3-2 جامعه آماری 67
3-3 نمونه گیری و حجم جامعه و نمونه 68
3-4ابزارهای اندازه گیری 68
3-4-1معرفی آزمون سلامت عمومی گلد برگ(GHQ) 68
3-4-2 پایایی آزمون سلامت عمومی گلد برگ 69
3-4-4 پایایی آزمون عزت نفس کوپر اسمیت 70
3-4-5ابزارهای آموزش مهارت های زندگی 71
3-4-6نحوه اجرای آموزش مهارت های زندگی 71
3-5 روش اجرا 72
3-5-1 رئوس جلسات آموزش مهارت های زندگی 72
3-5-2 روش تجزیه و تحلیل داده ها 75
فصل چهارم: تجزیه و تحلیل کمی و کیفی نتایج 76
4-1 مقدمه 77
4-2 توصیف ویژگی های دانش آموزان مورد بررسی 78
4-3 فرضیه های پژوهش 88-79
فصل پنجم:بحث و تبیین یافته های پژوهش 89
5-1 مقدمه 90
5-2 بحث و نتیجه گیری 92
5-3محدودیت های پژوهش 95
5-4 پیشنهادات 96
5-5 پیوست ها 111-98
5-6 فهرست منابع فارسی 112
5-7 فهرست منابع انگلیسی 118
5-8 چکیده(به زبان انگلیسی) 122

فهرست منابع فارسی

– ادبی، راضیه. (1379). بررسی پایگاه هویت و سلامت روانی در اوایل و اواسط نوجوانی. پایان نامه کارشناسی ارشد روان شناسی بالینی، دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی.

استورا، اچ. ب. (1991). تنیدگی یا استرس. (ترجمه پریرخ دادستان ،1377). تهران: انتشارات رشد.

-اسلامی نسب ، علی. (1375). روانشناسی اعتماد به نفس. انتشارات مهرداد.

اسماعیلی، محمد. (1380). بررسی اثر آموزش درس مهارت های زندگی در تعامل با شیوه های فرزند پروری بر عزت نفس دانش آموزان استان اردبیل. فصلنامه پیام مشاوره، سال سوم، شماره 6.

احمدی زاده، محمد جواد. (1373). بررسی اثر بخشی آموزش مهارت حل مسأله بر برخی از ویژگی های شخصیتی نوجوانان تحت پوشش مراکز شبانه روزی بهزیستی. پایان نامه کارشناسی ارشد روان شناسی تربیتی، دانشگاه علامه طباطبایی تهران.

آقاجانی، مریم. (1381). بررسی تأثیر آموزش مهارت های زندگی بر سلامت روان و منبع کنترل نوجوانان. پایان نامه کارشناسی ارشد روان شناسی عمومی، دانشگاه الزهرا.

امان الهی، عباس. (1383). مقایسه سلامت عمومی دانشجویان دختر و پسر ورزشکار و غیر ورزشکار دانشکده های علوم تربیتی و روان شناسی، الهیات و تربیت بدنی در دانشگاه شهید چمران اهواز. مقاله برگزیده همایش منطقه ای روان شناسی ورزش، دانشگاه آزاد اسلامی واحد اهواز.

اوتادی، مریم. (1380). تأثیر اشتغال زنان بر سلامت روان همسرشان. پایان نامه کارشناسی ارشد راهنمایی و مشاوره، دانشگاه الزهرا (س).

باقری،منصور.(1380).نقش آموزش مهارتهای زندگی بر دانش و نگرش نسبت به مواد مخدر وعزت نفس دانش آموزان پسر راهنمایی تهران.پایان نامه.

براندن، ناتیل. (1990). روان شناسی عزت نفس( ترجمه مهدی قراچه داغی ،1379). تهران: نشر نخستین.

بنی جمالی، شکوه السادات و احدی، حسن. (1373). بهداشت روانی و عقب ماندگی ذهنی. تهران: نشر نی.

بیابانگرد، اسماعیل. (1372). روش های افزایش عزت نفس در کودکان و نوجوانان. تهران: انتشارات انجمن اولیاء و مربیان.

باپیری، امید علی. (1376). بررسی اثر بخشی روش آموزش مهارت های گروهی حل مسأله در درمان نوجوانان اقدام کننده به خودکشی در ایلام. پایان نامه کارشناسی روان شناسی بالینی، دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی ایران، انستیتو روان پزشکی تهران.

– بیگلو،حسن. ( 1374 ). بررسی میزان موفقیت و تاثیر کلاسهای آموزش خانواده در افزایش اطلاعات و آگاهی های شرکت کنندگان. پایان نامه کارشناسی ارشد. تهران: دانشگاه آزاد اسلامی واحدتهران مرکز .

-پور شافعی، هادی. (1370). بررسی رابطه عزت نفس با پیشرفت تحصیلی دانش آموزان سال سوم دوره متوسطه شهرستان قائن. پایان نامه کارشناسی ارشد روان شناسی تربیتی، دانشگاه تربیت معلم تهران.

تقوی، سید محمد رضا. (1380). بررسی روایی و اعتبار پرسشنامه سلامت عمومی. مجله روان شناسی، سال پنجم، شماره 4.

– ثمری ،علی اکبر و لعلی فاز،احمد. ( 1384 ) . مطالعه اثربخشی آموزش مهارت های زندگی بر استرس خانوادگی و پذیرش اجتماعی . فصلنامه اصول بهداشت روانی سال هفتم، بهار و تابستان، شماره بیست و پنج و بیست و شش، صفحه 55-47.

-حسینی، سید ابوالقاسم .(1378). مفاهیم و اهداف بهداشت روانی. فصلنامه علمی- پژوهشی اصول بهداشت روانی، سال اول، شماره اول.

حسینی، سید ابوالقاسم. (1360). اصول بهداشت روانی. مشهد، انتشارات دانشگاه مشهد.

-خالصی، عباس و علیخانی، سیامک. (1382). مدرسه مروج سلامت. تهران: وزارت آموزش و پرورش، معاونت تربیت بدنی و تندرستی، دفتر توسعه و تحقیقات.

– حقیقی ، جمال وموسوي ،محمد، مهراب زاده هنرمند ،مهناز و بشليده،کیومرث. ( 1385 ) . بررسي تأثير آموزش مهارتهاي زندگي بر سلامت رواني و عزت نفس دانش آموزان دختر سال او ل مقطع متوسطه .مجله علوم تربيتي دانشگا ه شهيد چمران  اهواز، دوره سو م، سا ل سيزده م، شماره 1 ، ص 78-61

– خدا رحیمی، سیامک. (1374). مفهوم سلامت روانشناختی. مشهد: انتشارات دانشگاه مشهد.

دلاور، ع. (1375). روش تحقیق در روان شناسی و علوم تربیتی. مشهد: نشر ویرایش.

رجبی، غلامرضا. (1383). مقایسه سلامت عمومی دانشجویان دانشگاه شهید چمران اهواز. ارسال شده به دومین سمینار سراسری بهداشت روان دانشجویان، دانشگاه تربیت مدرس. 12 تا 13 اسفند ماه.

رضایی، پروین. (1377). رابطه خشنودی شغلی و انگیزه شغلی با سلامت روانی و مسولیت پذیری مربیان تربیتی زن آموزشگاههای اهواز. پایان نامه کارشناسی ارشد روان شناسی تربیتی، دانشگاه شهید چمران اهواز.

ساپینگتون، اندورا.(1379). بهداشت روانی( ترجمه حمید رضا حسین شاهی برواتی ). تهران: نشر روان.

سازمان بهداشت جهانی. برنامه آموزش مهارت های زندگی. ترجمه ربابه نوری قاسم آبادی و پروانه محمد خانی (1377). تهران: واحد بهداشت و پیشگیری از سوء مصرف مواد سازمان بهداشت جهانی.

ساعتچی، محمود. (1369). روان شناسی در کار، سازمان و مدیریت. تهران: انتشارات رشد.

سبزواری، مهتاب. (1377). ساخت و اعتبار یابی مقیاس برای سنجش عزت نفس و برسی رابطه آن با پرخاشگری، رفتارهای ضد اجتماعی، عملکرد تحصیلی و وضعیت اقتصادی- اجتماعی در دانش آموزان دختر دبیرستان های شهرستان اهواز. پایان نامه کارشناسی ارشد روان شناسی عمومی، دانشگاه آزاد اسلامی اهواز.

سر خوش،سعدا…(1384).مهارتهای زندگی وپیشگیری از آسیب های اجتماعی.همدان.،انتشارات کرشمه.

سیف، علی اکبر. (1368). روانشناسی پژوهشی. تهران: انتشارات آگاه.

شاملو، سعید. (1378). بهداشت روانی. تهران: انتشارات رشد.

 

– شعاری نژاد، علی اکبر. (1371). نقش فعالیت های فوق برنامه در تربیت نوجوانان. تهران: موسسه اطلاعات.

– شکر کن، حسن و نیسی، عبد الکاظم. (1373). تأثیر عزت نفس بر عملکرد دانش آموزان پسر و دختر دبیرستانی. مجله علوم تربیتی و روانشناسی، دوره سوم، سال اول، شماره اول، 27-11.

– شولتز، دوران. (1977). روان شناسی کمال( ترجمه گیتی خوشدل، 1369). تهران: نشر نی.

– طارمیان، فرهاد.(1378). مهارت های زندگی تعاریف و مبانی نظری. مجله ژرفای تربیت،سال اول، شماره4 .

-طارمیان، فرهاد، ماهجویی، ماهیار و فتحی، طاهر.(1378). مهارت های زندگی. تهران: انتشارات تربیت.

علامه، عاطفه. (1384). بررسی روابط ساده و چند گانه متغیرهای عزت نفس، اضطراب اجتماعی، کمال گرایی و تعلل با عملکرد تحصیلی و اضطراب امتحان در دختران دانش آموز سال اول دبیرستان شهر اهواز. پایان نامه کارشناسی ارشد روان شناسی تربیتی، دانشگاه شهید بهشتی چمران اهواز.

علیمردانی،محمد.(1384). تاثیر آموزش مهارت های زندگی بر سلامت روان دانشجویان شهر ساوه.معاونت پژوهشی دانشگاه آزاد اسلامی،واحد ساوه.

فتحی وآجارگاه،کوروش.، دیبا واجاری،طلعت.(1381).تربیت شهروندی.تهران:فاخر.

فراشبندی، افسانه. (1382). بررسی رابطه ساده و چند گانه متغیرهای عزت نفس، اضطراب عمومی، حمایت اجتماعی و سر سختی روانشناختی با اضطراب اجتماعی دختران دانش آموز پایه اول دبیرستان های شهر آبادان. پایان نامه کارشناسی ارشد روان شناسی تربیتی، دانشگاه شهید چمران اهواز.

فرگوسن،شری ومازین،لارنس ای.(1382).قدرت والدین(برنامه ای برای کمک به موفقیت تحصیلی فرزندانتان)(ترجمه نسرین پارسا).تهران،انتشارات انجمن اولیاء ومربیان،چاپ پنجم.

فولادی، عزت الله. (1382). استراتژی ها و برنامه های پیشگیری از خود کشی با تمرکز بر نوجوانان و جوانان. تهران: انتشارات فجر اندیشه.

کریم زاده ،اسماعیل.(1388)راهنمای آموزش و آداب مهارتهای زندگی،تهران.،یادمان هنر اندیشه.

کلافی، یونس، استوار، افشین و حق شناس، حسن. (1378). بررسی وضعیت سلامت روانی گروهی از مهاجران افغان مقیم شیراز. فصلنامه اندیشه و رفتار، سال پنجم، شماره 1 و 2، 10-4 .

کلینکه، ال، کریس.(1380). مهارت های زندگی،( ترجمه شهرام محمد خانی) . تهران:انتشارات سپند هنر.

کنعانی، شهناز. (1383). بررسی میزان توانمندی دانش آموزان متوسطه استان گیلان در استفاده از مهارت های زندگی. شورای تحقیقات سازمان آموزش و پرورش استان گیلان.

گنجی، حمزه. (1379). بهداشت روانی. تهران: انتشارات ارسباران.

لانک،نیکولاس،زولتن،کریستن.(1383).مقاله:روشهای افزایش عزت نفس در کودکان،(ترجمه حیدر فتحی)،نشریه ماهانه آموزشی تربیتی پیوند،شماره های297-298-299.

ماسن، پ. ح.، گیگان، ج.، هوستون، آ. ک. و کانجر، ج.(1380) . رشد و شخصیت کودک. (ترجمه ی مهشید یاسایی). انتشارات مرکز.

میلانی فر، بهروز. (1373). بهداشت روانی. تهران: نشر قومس.

ناتیل،براندن.(1388). چگونه عزت نفس خود را تقویت کنیم،(ترجمه اسماعیل کیوانی).تهران:انتشارات گلریز.

نجات، حمید و ایروانی، محمود. (1378). مفهوم سلامت روان در مکاتب روان شناسی. فصل نامه علمی – پژوهشی اصول بهداشت روانی، سال اول، شماره 3، 35 -29.

ناصری،حسین.(1384).راهنمای برنامه آموزش مهارتهای زندگی،تهران.،معاونت امور فرهنگی و پیشگیری سازمان بهزیستی کشور.

نجفی، فرحناز. (1379). بررسی و مقایسه میزان عزت بدنی و اضطراب دانشجویان دانشگاه الزهرا به عنوان یک دانشگاه تک جنسیتی با دانشجویان دختردانشگاههای مختلط دولتی. پایان نامه کارشناسی ارشد روان شناسی عمومی، دانشگاه الزهرا.

 

هرمزی نژاد، معصومه و شهنی ییلاق ، منیجه و نجاریان، بهمن. (1379). رابطه ساده و چندگانه متغیرهای عزت نفس، اضطراب اجتماعی و کمال گرایی با ابراز وجود در دانشجویان دانشگاه شهید چمران. مجله علوم تربیتی و روان شناسی، دوره سوم، سال هفتم،شماره 3 و 4 ،50-29.

هریس کلمز،کلارک وکرینو، لدبین.(1935).روش های تقویت عزت نفس.(ترجمه پروین علیپور).مشهد:آستان قدس رضوی.

-هندن رابرت، ارلی، جان و بیرل، روانا.(1377). برنامه بهداشت روان مدرس.( ترجمه ربابه نوری           قاسم آبادی، کارینه طهماسیان و پروانه محمد خانی). تهران: سازمان بهزیستی کشور، معاونت امور     فرهنگی و پیشگیری.

یادآوری، ماندانا.(1383). تأثیر آموزش مهارت های زندگی بر سلامت عمومی، عزت نفس و خود ابرازی دانش آموزان دختر مقطع متوسطه شهرستان اهواز. پایان نامه کارشناسی ارشد روان شناسی عمومی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد اهواز.

فهرست منابع انگلیسی

 -Alan,G.(1999).The psychology of fearand stress.Ca:university press.

-Alden, Lynn.E and cap,R.( 1998). Non ssertiveness skill Deficit or

selective self Evoluation Behavior Therapy. Vol 12(1), page 107-119.

 

چکیده

هدف اصلی این پژوهش بررسی تاثیر آموزش مهارتهای زندگی بر سلامت روان و عزت نفس دانش آموزان دختر پایه پنجم مقطع ابتدایی بود. پژوهش حاضر ، نیمه آزمایشی با طرح پیش آزمون – پس آزمون با گروه کنترل بود. جامعه آماری کلیه دانش آموزان دختر پایه پنجم مقطع ابتدایی شهرستان رشتخوار در سال تحصیلی 89-88 بود. که تعداد 60 دانش آموز دختر به شیوه تصادفی ساده انتخاب شدند و در دو گروه آزمایش و کنترل به صورت تصادفی ( هر گروه 30 نفر ) قرار گرفتند . ابزارهای پژوهش مشتمل بود بر آزمون سلامت روان کلدبرگ ، آزمون عزت نفس کوپر اسمیت  و راهنمای عملی آموزش مهارت های زندگی .

در روش تجزیه و تحلیل داده ها ، ازآزمون آماری t گروههای مستقل، استفاده شد و این نتایج حاصل شد .

1- آموزش مهارتهای زندگی ، سلامت روان دانش آموزان را بهبود می بخشد.

2-آموزش مهارتهای زندگی، عزت نفس دانش آموزان را بهبود می بخشد.

3- تاثیرآموزش مهارتهای زندگی بر نشانه های جسمانی واضطراب و بی خوابی معنا دار بوده است، اما بر نارسا کنش وری اجتماعی و افسردگی معنا دار نبوده است.

4- تاثیرآموزش مهارتهای زندگی بر عزت نفس کلی،عزت نفس اجتماعی،عزت نفس تحصیلی معنا دار بوده است.اما بر عزت نفس خانوادگی معنا دار نبوده است.

کلید واژه ها : آموزش مهارتهای زندگی ، سلامت روان ، عزت نفس

فصل اول

کلیات پژوهش

1-1 مقدمه

با توجه به تغییرات و پیچیدگی های روز افزون جامعه و گسترش روابط اجتماعی ، آماده سازی افراد ، جهت رویارویی با موقعیت های دشوار ، امری ضروری به نظر می رسد به همین دلیل روان شناسان جهت پیشگیری از بیماری های روانی و نابهنجاری های اجتماعی ، آموزش مهارت های زندگی را در سراسر جهان و در سطح مدارس آغاز نموده اند .

آموزش مهارت های زندگی به مجموعه ای از توانایی هایی گفته می شود که زمینه سازگاری رفتار مثبت و مفید را فراهم می آورد و این توانایی ، فرد را قادر می سازد که ضمن پذیرش مسئولیت های اجتماعی خود ، بدون لطمه زدن به خود و دیگران بتواند به شکل موثری با خواست ، انتظارات و مشکلات روزانه در روابط بین فردی روبرو گردد(کریم زاده، 1388) .

آنچه که امروز تحت عنوان مهارت زندگی مشهور است تنها حاصل کار پژوهشگران عصر حاضر نیست بلکه بسیاری از این مهارت ها در لابه لای تعالیم الهی بخصوص در قرآن و احادیث معصومین بیان شده است .

اهمیت و ضرورت آموزش مهارت های زندگی زمانی مشخص می شود که بدانیم آموزش مهارت های زندگی موجب ارتقای تواناییهای روانی – اجتماعی می گردد این تواناییها فرد را برای برخورد موثر با کشمکشها و موقعیت های زندگی یاری می بخشند و به او کمک می کنند تا با سایر انسانهای جامعه ، فرهنگ و محیط خود مثبت و سازگارانه عمل کند و سلامت روانی خود را تامین نماید بدین ترتیب ، تمرین مهارت های زندگی موجب تقویت یا تغییر نگرشها ، ارزشها و رفتار انسان می گردد (ناصری ، 1384) .

در نتیجه با پدیدآمدن رفتارهای مثبت و سالم بسیاری از مشکلات بهداشتی قابل پیشگیری خواهند بود. بنابراین کمک به کودکان در رشد و گسترش مهارت های مورد نیاز برای زندگی مطلوب ایجاد یا افزایش اعتماد به نفس در برخورد با مشکلات و همچنین کمک به آنان در رشد و تکامل عواطف و مهارت های اجتماعی لازم جهت سازگاری موفق با محیط اجتماعی و زندگی موثر و سازنده ضروری به نظر می رسد (شعاری نژاد ، 1377) .

بر اساس پژوهشهای انجام شده عواملی نظیر عزت نفس ، مهارت های بین فردی ، برقراری ارتباط مطلوب ، تعیین هدف ، تصمیم گیری ، حل مساله و تعیین و شناسایی ارزشهای فردی و پیشگیری درکاهش انواع ناهنجاری های رفتاری و اختلالات روانی کودکان نقش موثری دارند (علیمردانی ، 1384) .

آموزش پیش نیاز لازم بر ای سلامت است و سلامت توسط مردم و در جایی که زندگی ، تحصیل ، کار و تفریح می کنند و یا عشق می ورزند بوجود می آید و توسط آنها تداوم می یابد .

سلامت ، دست یابی به رفاه تمام اعضای خانواده را از طریق مراقبت از خود و دیگران و با قادر ساختن مردم برای تصمیم گیری و داشتن تسلط به شرایط محیط زندگی خود و تامین لازمه های زندگی اجتماعی ، تضمین می نماید (خالصی و عالیخانی ، 1382) .

بنابراین با توجه به اهمیت مهارتهای زندگی با اهداف گوناگون پیشگیری و ارتقاء سطح سلامت روانی ضرورت آموزش اینگونه مهارت ها به کودکان برای ما آشکار می شود .

1-2 بیان مسئله

روان شناسان در دهه های اخیر ، در بررسی اختلالات رفتاری و انحرافات اجتماعی به این نتیجه رسیده اند که بسیاری از اختلالات و آسیب ها در ناتوانی افراد در تحلیل صحیح و مناسب از خود و موقعیت های خویش ، عدم احساس کنترل و کفایت شخصی رویارویی با موقعیت های دشوار و عدم آمادگی برای حل مشکلات و مسائل زندگی به شیوه مناسب ریشه دارد . بنابراین با توجه به تغییرات و پیچیدگی های روز افزون جامعه و گسترش روابط اجتماعی ، آماده سازی افراد به ویژه کودکان جهت رویارویی با موقعیت های دشوار امری ضروری به نظر می رسد .

در همین راستا روان شناسان با حمایت سازمانهای ملی و بین المللی ، جهت پیشگیری ازبیماریهای روانی و نابهنجاری های اجتماعی آموزش مهارت های زندگی را در سراسر جهان و در سطح مدارس آغاز نموده اند .

با توجه به گسترش خدمات  بهداشت روانی مبتنی بر مدرسه در کشورهای مختلف ، سازمان بهداشت جهانی طرح تحقیق مهارت زندگی را به عنوان بخشی از برنامه بهداشت روانی این سازمان بنا نهاده است. هدف اصلی سازمان بهداشت جهانی از ایجاد طرح مهارت های زندگی در زمینه بهداشت روانی این است که جوامع مختلف در سطح جهان نسبت به گسترش ، به کارگیری و ارزیابی برنامه آموزش مهارت های زندگی که متمرکز بر رشد توانایی های روانی اساسی مانند حل مسئله ، مقابله با هیجانات ، خود آگاهی ، سازگاری اجتماعی و کنترل استرس بین کودکان و نوجوانان هست اقدام نمایند .

بدین ترتیب مدارس به جای اینکه تنها بر افزایش عملکرد تحصیلی دانش آموزان تمرکز نمایند باید بر تامین و حفظ سلامت روان آنان نیز تاکید نمایند . اقدامات لازم را به منظور تحقق هدف مذکور انجام دهند چرا که اگر هدف فوق تحقق یابد بسیاری از مشکلات تحصیلی و آموزشگاهی خود به خود کاهش می یابد .

یکی از برنامه های پیشگیرانه ای که در سطح جهانی مورد توجه قرار گرفته ، آموزش مهارت های زندگی به کودکان هست. سازمان بهداشت جهانی ([1] WHO) برای افزایش سطح بهداشت روانی و پیشگیری از آسیب های روانی و اجتماعی برنامه ای تحت عنوان آموزش مهارت های زندگی تدارک دیده و در سال 1993 در « یونیسف[2] » (صندوق کوکان سازمان ملل متحد) مطرح نموده است، از آن سال به بعد این برنامه در بسیاری از کشورها مورد مطالعه قرار گرفته است  (سازمان بهداشت جهانی ، ترجمه نوری قاسم آبادی و محمد خانی ، 1377) .

پژوهش های مختلفی که پس از اجرای برنامه آموزش مهارت های زندگی در مدارس صورت گرفته ، تاثیر این آموزش را بر ابعاد مختلف سازگاری و سلامت روانی نشان می دهد که به طور کلی آموزش مهارت های زندگی و مهارت های اجتماعی در موارد زیر تاثیر مثبت دارد :

رفتارهای اجتماعی مثبت در مدارس (تعامل اجتماعی مثبت بین همکاران)

افزایش توانایی حل مساله – خودآگاهی

کاهش خشم ، اضطراب ، افسردگی ، کمرویی در رفتارهای بزهکارانه

ایجاد جایگاه مهار درونی

مقبولیت اجتماعی

مقابله با بحران

رویارویی اجتماعی

افزایش جرات ورزی

خود پنداره مثبت

10- مهارت های کلامی و غیر کلامی اجتماعی مناسب ( موت ؛ اسمیت و ورداسکی[3] ، به نقل از ناصری ، 1384) .

پژوهش نشان می دهد که افراد دارای جراتمندی و اعتماد به نفس بالا مهارت های حل مساله بالاتری دارند به طوری که بهتر از افراد دارای جراتمندی پایین قادر به شناسایی راه حل های موثر هستند و انتظار اثر بخشی بیشتری در مورد پاسخ های موثر و راه حل های مناسب دارند همچنین آنان توانایی انتقاد کردن بالاتری دارند و اطمینان بیشتری به اثر بخشی انتقاد نشان دادند . بنابراین آنان از مهارت انتقاد کردن که یک مهارت بین فردی بسیار پیچیده است به خوبی استفاده می کنند   ( پیسینی و مک کاری[4] ، 1998 ؛ به نقل از سرخوش ، 1384) .

یکی از ویژگیهای شخصیت بهنجار ، برخورداری از عزت نفس است ، عزت نفس عبارت است از درجه تصویب و تایید و ارزش که شخص نسبت به خود احساس می کند و یا قضاوتی که فرد نسبت به ارزش خود دارد . عزت نفس از جمله مفاهیمی است که مورد پژوهش بسیاری از روان شناسان قرار گرفته است . عزت نفس با برخی پدیده های روانی در ارتباط است ، عزت نفس بالا با راهبردهای مقابله ای مثبت و سازنده ، انگیزش بالا و حالت عاطفی مثبت رابطه دارد(بیابانگرد،1372).

تحقیقات نشان می دهند که برنامه های آموزش مهارت رد کردن و مقاومت در برابر نفوذ و فشار همسالان در دانش آموزان موجب کاهش آسیب پذیری نسبت به فشار همسالان ، افزایش و حفظ جایگاه مهار درونی و عزت نفس آنان می شود( شاپ و کوپلنگ[5] ، 1993) .

برخی ارزیابیها ثابت کرده اند که شرکت در کلاسهای آموزش مهارت های زندگی موجب ایجاد عزت نفس می شود .  عزت نفس نیز انعطاف پذیری در مقابل تغییرات را افزایش می دهد و نگرش های مثبت در جهت پیشرفت احساس خود کفایتی را تقویت می کند( ویچروسکی[6] ، به نقل از سرخوش ، 1384) .

همه ما در طول زندگیمان مهارت های مختلفی را کسب می کنیم از سال های ابتدایی زندگی که راه رفتن و حرف زدن را یاد می گیریم تا سال های بعد که کم کم خواندن و نوشتن و مهارت های دیگر را می آموزیم . یادگرفتن این مهارت ها به ما کمک می کند تا بتوانیم زندگی بهتری را داشته باشیم و از امکانات اطرافمان استفاده بیشتری بکنیم . مهارت های زندگی باعث می شود ما شخصیت خود را در جهت سازگاری بهتر با محیط بسازیم .

بر اساس تعریف یونسکو « سازمان آموزش جهانی » مهارت های زندگی در ده دسته طبقه بندی می شوند :

مهارت های خود گاهی

مهارت همدلی

مهارت روابط بین افراد

مهارت ارتباط موثر

مهارت مقابله با استرس

مهارت مدیریت هیجان ها

مهارت حل مساله

مهارت تصمیم گیری

مهارت تفکر خلاق

10- مهارت تفکر انتقادی

مهارت زندگی برای بهتر زیستن به ما کمک می کند که با مشکلات زندگی به شیوه مثبت برخورد نموده ، تا به موفقیت های بیشتری نایل آییم چرا که به قول نیچه انسان چرایی است که می تواند با هر چگونه ای بسازد ولی اگر بخواهد ( خنیفر و پور حسینی ، 1388) .

آموزش مهارتهای زندگی برای درک افراد از کفایت خود ، ارتقای اعتماد به نفس و عزت نفس آنان تاثیر می گذارد و نقش مهمی در سلامت روانی دارد .

از سویی تغییر و تحولات سیاسی کشور لزوم توجه به قانون  و حقوق مدنی را بیش از پیش آشکار می سازد . تحقق مفاهیم ملی و بین المللی و تنش زدایی مستلزم تربیت شهروندانی فرهیخته است که از دانش و توانش و نگرش لازم برای زندگی مسالمت آمیز در جامعه برخوردار باشند . از سویی دیگر ، گسترش سریع ارتباطات ودسترسی سریع افراد به وسایل ارتباطی متعدد مثل تلفن ، اینترنت و … ضرورت تربیت شهروندی را ایجاب می کند ، شهروندانی که به حقوق فردی و بین المللی آگاه باشند میراث فرهنگی خود و سایر ملل را بشناسد و در مقابل جنبه های منفی نظیر متاثر شدن از سایر فرهنگ ها که با زمینه های مذهبی و ملی در تعارض است ، از دانش و آگاهی کافی برخوردار باشند ( فتحی و آجارگاه ، 1381) .

بنابراین با توجه به ارتباط آموزش مهارت های زندگی با سلامت روان و عزت نفس و رابطه این متغیرها با میزان شیوع اختلالات روانی – اجتماعی و ضرورت بررسی این موضوع این پژوهش به دنبال پاسخگویی به این سوال است که آیا آموزش مهارت های زندگی بر سلامت روان و عزت نفس دانش آموزان تاثیر دارد ؟

1-Word Health Organization

2-Unicef

1-Moot.Smith &Wordski

2-piccini  &Mc carry

1-Shope & Coplang

2-Wichroski

همه پایان نامه و تحقیق و پروژه های به صورت فایل دانلودی می باشند و شما به محض پرداخت آنلاین مبلغ همان لحظه قادر به دریافت فایل خواهید بود. این عملیات کاملاً خودکار بوده و توسط سیستم انجام می پذیرد. ضمنا همان لحظه لینک دانلود به ایمیل شما ارسال می گردد.

 جهت پرداخت مبلغ شما به درگاه پرداخت یکی از بانک ها منتقل خواهید شد، برای پرداخت آنلاین از درگاه بانک این بانک ها، حتماً نیاز نیست که شما شماره کارت همان بانک را داشته باشید و بلکه شما میتوانید از طریق همه کارت های عضو شبکه بانکی، مبلغ  را پرداخت نمایید.

مطالب پیشنهادی:
 • پايان نامه بررسي نقش اعتياد به فناوري اطلاعات بر راهبردهاي خود تنظيمي و پيشرفت تحصيلي دانش آموزان
 • پايان نامه بررسي رابطه سبک هاي اسنادي با پيشرفت تحصيلي و عزت نفس در دانش‌آموزان
 • پايان نامه مطالعه تأثير تکنولوژي مدارس هوشمند بر توانمندسازي دانش آموزان
 • پايان نامه رابطه بين تصوير بدني و عزت نفس با سازگاري زناشويي در کارمندان زن
 • پايان نامه رابطه هوش معنوي و سلامت روان با عملکرد تحصيلي دانش آموزان
 • برچسب ها : , , , , , , , , , , ,
  برای ثبت نظر خود کلیک کنید ...

  به راهنمایی نیاز دارید؟ کلیک کنید

  جستجو پیشرفته

  دسته‌ها

  آخرین بروز رسانی

   Fatal error: Call to undefined function jdate() in /home/bmaghale/domains/bmaghale.ir/public_html/wp-content/themes/digitaliran5/sidebar.php on line 122