پايان نامه تاثير آموزش ويژگي هاي رشد شناختي به والدين کودکان پيش دبستاني مضطرب بر کاهش نشانه هاي اضطرابي آنان

تحقیق و پروژه و پایان نامه و مقاله دانشجویی

پايان نامه تاثير آموزش ويژگي هاي رشد شناختي به والدين کودکان پيش دبستاني مضطرب بر کاهش نشانه هاي اضطرابي آنان یکی از پایان نامه و تحقیق های جامع و کامل و دارای منابع معتبر می باشد این پایان نامه دارای 110 صفحه به صورت فایل ورد و قابل ویرایش می باشد که جهت دریافت و دانلود متن کامل پايان نامه تاثير آموزش ويژگي هاي رشد شناختي به والدين کودکان پيش دبستاني مضطرب بر کاهش نشانه هاي اضطرابي آنان بر روی گزینه خرید انتهای ایمیل کلیک نمائید پس از وارد نمودن اطلاعات مربوطه و پرداخت قادر به دانلود متن کامل پایان نامه مربوطه می باشد همچنین لینک پایان نامه همان لحظه به ایمیل شما ارسال می گردد.

فهرست مطالب

1.فصل اول: کلیات 6
1.1مقدمه و بیان مساله 7
1.2اهمیت و ضرورت پژوهش 11
1.3اهداف پژوهش 12
1.4سؤال های تحقیق 12
1.5فرضیه پژوهش 12
1.6متغیر های تحقیق 13
1.7تعریف مفاهیم تحقیق 13
الف: تعریف نظری 13
ب: تعریف عملیاتی 14
2فصل دوم ادبیات تحقیق و پیشینه تحقیق 15
2مروری بر مبانی رشد کودک 16
2.1دیدگاه های مربوط به رشد اختلالات روانی در کودک 17
2.2الگوهای زیست شناختی 18
2.3ژنتيك 19
2.4الگوي روان پويشي 20
2.5نظریه روابط موضوعی 22
2.6دیدگاه رفتارگرايي 23
2.7شرطي سازی كلاسيك 23
2.8شرطي سازی كنشگر 24
2.9يادگيری مشاهده ای 25
2.10الگوي شناختی 26
2.11تحريف ها و نواقص شناختی 26
2.12الگوي شناختی رفتاری 27
2.13نظريه سيستمی 28
2.14تئوری¬های روان شناختی و فیزیولوژیایی مختص به اضطراب کودک 29
2.15نظریه می 30
2.16نظریه سالیوان 30
2.17نظریه اندرسون و هب 31
2.18نظریه اضطراب حالت در برابر اضطراب صفت 31
2.19نظریه لازاروس و آوریل 32
2.20مراحل رشد شناختی کودکان 32
2.21مفاهیم پایه درنظریه پیاژه 33
2.22مراحل رشد شناختی پیاژه 36
2.23مرحله حسی –حرکتی: تولد تا 2 سالگی 37
2.24مرحله پیش عملیاتی: 2تا 7 سالگی 38
2.25مرحله عملیات عینی 7 تا 11سالگی 41
2.26مرحله عملیات صوری: 11 سالگی به بعد 42
2.27کاربردهای آموزشی نظریه رشد شناختی پیاژه 43
2.28نظریه های نوپیاژه ای ورویکرد خبرپردازی رشد شناختی 43
2.29رشد عاطفي بهنجاردر کودک در طی مراحل رشد 46
2.30جایگاه اضطراب در رشد شناختی کودکان 47
2.31اختلال اضطراب تعميم يافته 48
2.32شیوع اضطراب در کودکان 51
2.33علل اضطراب در کودکان 52
2.34رویکردهای مختلف سنجش اضطراب در کودکان 53
2.35تعاریف عملیاتی واژه های تحقیق 71
2.36ارتباط بین اضطراب تعمیم یافته و رشد شناختی در مرحله پیش عملیاتی 55
2.37ارتباط بین مرحله رشد شناختی و اضطراب در کودکان 58
2.38مروری بر مطالعات صورت پذیرفته در رابطه با رشد شناختی کودک در مرحله پیش عملیاتی 61
3.فصل سوم طرح پژوهش 70

3.1جامعه آماري، روش نمونه گیري و نمونه تحقیق 72
3.1.1گروه نمونه و شیوه انتخاب آن 72
3.2ابزار جمع¬آوري اطلاعات 72
3.3روش انجام تحقيق 73
3.4مراحل و زمان¬بندی اجرای تحقیق 74
3.5روش تجزیه و تحلیل داده¬ها 75
3.6ملاحظات اخلاقی 75
4فصل چهارم تجزیه و تحلیل داده ها 76
4.1شاخص های توصیفی 77
4.2یافته های استنباطی 82
5فصل پنجم بحث و نتیجه گیری 86
5.1بحث کلی 87
5.2بحث در چارچوب فرضیه های پژوهش 88
5.3محدودیت ها 94
5.4پیشنهادات 95

منابع

بیابانگرد، اسماعیل(۱۳۷۷) روان‌شناسی نوجوانان نشر فرهنگ اسلامی. تهران. چاپ اول.

خدایاری فرد، محمد و همکاران (1383). تشخیص و درمان مشکلات روان شناختی کودکان و نوجوانان. پژوهشکده روان شناسی و علوم تربیتی استاد روزبه.

سیف، علی‌اکبر (۱۳۷۷) تغییر رفتار و رفتاردرمانی دوران. انتشرات سمت. تهران.

فردوسی،علی (1385). بررسی اثرات دوری از مادر(شاغل و خانه دار) بر کودکان 5تا 7 سال در مهدکودک. مقاله. معاونت آموزش و پژوهشی مرکز امور زنان و خانواد. نهاد ریاست جمهوری

کرین، ویلیام (1384). نظریه های رشد مفاهیم و کاربردها. ترجمه: غلامرضا خوی نژاد وعلیرضا جزایری. تهران: انتشارات رشد، چاپ اول

کدیور، پروین (۱۳۸۲) روان‌شناسی تربیتی نشر دانشگاهی. تهران. چاپ دوم.

لطف آبادی، حسین (۱۳۷۸) روان‌شناسی رشد(۲). انتشارات سمت. تهران. چاپ اول.

ماسن، پاول هنری و همکاران ( 1375). رشد و شخصیت کودک، ترجمه: مهشید یاسایی. تهران: انتشارات ماد، چاپ دهم.

منصور، محمود (1379). روان شناسی ژنتيك. انتشارات سمت. تهران.

References

Achenbach, T. M. (1991). Manual for the child behavior checklist/4-18 and 1991 profile. Burlington, VT: University of Vermont, Department of Psychiatry.

 Anderson, E. R., & Hope, D. A. (2009). The relationship among social phobia, objective and perceived physiological reactivity, and anxiety sensitivity in an adolescent population. Journal of Anxiety Disorder, 23, 18-6.

 Anderson, J.C. Williams, S., McGee, R., & Suva, P.A. (1987). DSM-III disorders in preadolescent children: Prevalence in a large sample from the general population. Archives of General Psychiatry, 44, 69-76.

 American Psychiatric Association. (2000). Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders, Fourth Edition Revised. Text revision. Psychiatric Press, Inc., Washington, DC

 Barrett, P.M., Rapee, R.M., Dadds, M., & Ryan,S.M. (1996). Family enhancement of cognitive style in anxious and aggressive children. Journal of Abnormal Child Psychology, 24, 187-203.

چکیده

مقدمه: مطالعه آموزش ویژگی های رشد شناختی کودکان پیش دبستان به والدین موضوعی است که امروزه مورد توجه فزاینده­ قرار گرفته است. پژوهش حاضر در دو بخش انجام شد. در بخش اول به بررسی تاثیر آموزش ویژگی های رشد شناختی به والدین کودکان مضطرب بر کاهش اضطراب آنها  پرداخته شد و در بخش دوم پایداری و تاثیر این آموزش ها بر کاهش اضطراب کودکان در طول زمان مورد بررسی قرار گرفت.

روش: ابتدا 60 نفر از کودکان مضطرب را از طریق آزمون آخنباخ به عنوان پیش آزمون انتخاب گردیدند سپس نمونه های آماری به صورت گمارش تصادفی به دو گروه گواه و آزمایش تقسیم شدند و پس از گرفتن اطلاعات جمعیت شناختی از هر دو گروه به یک گروه از والدین آنان آموزش مربوط به رشد شناختی (بر اساس نظریه پیاژه) داده شد ( گروه آزمایش ) و به گروه گواه آموزشی داده نشد.  از هر دو گروه از کودکان همان والدین تست آخنباخ با مولفه­ی اضطراب به عنوان پس آزمون گرفته شد. مدتی) 3 ماه)پس از پایان نتایج آزمون ها و آموزش مربوطه مجدداً تست آخنباخ برای پایداری آموزش در طول زمان گرفته شد.

یافتهها: نتایج بدست آمده نشان داد که آموزش ویژگی های رشد شناختی کودکان پیش دبستان به والدین آنها بر کاهش اضطراب کودکانشان رابطه ی معناداری داشتند.در بخش دوم تحقیق پایداری این آموزش ها بر کاهش اضطراب کودکان در طول زمان نیز معنا دار بود.

نتیجه گیری: می­توان به عنوان یک راهکار در مورد کاهش اضطراب کودکان از این آموزش ویژگی های رشد شناختی به والدین در جهت کاهش اضطراب کودکان پیش دبستان بهره برد.

واژه­های کلیدی: آموزش ویژگی های رشد شناختی، اضطراب، کودکان پیش دبستان، نظریه پیاژه، آزمون آخنباخ 

 فصل اول

کلیات تحقیق

مقدمه و بیان مساله

در سنین بین 2 تا 7 سالگی سرعت رشد جسماني كودك كاهش مي­يابد. از نظر رشد شناختی کودک در مرحله پیش عملیاتی[1] قرار دارد، خودمحوری، جاندار پنداری، دگر پیروی، داشتن دیدگاهی نسبت به رویاها به عنوان رویدادهای بیرونی، نبود طبقه بندی از ویژگی های مهم این مرحله به شمار می­آیند ( ویلیام کرین[2]، ترجمه خوی نژاد،1384)، سخن گفتن جانشين صداهاي  بی معني وكلمات منقطع مي گردد. كودك از راه سخن گفتن خواسته ها و سؤال­هاي خود را مطرح مي كند. بازي مبتني بر انگيزه هاي دروني  مي گردد. در بازي­ها از زندگي واقعي، پدر و مادر و ساير كودكان تقليد مي كند. در اين مرحله كودك براي اشياي اطراف خود كاربردهاي جديدي ابداع مي كند. نقّاشي هاي اين مرحله بيشتر جنبهً نمادين دارند. آن ها اشكالي را ترسيم مي­كنند كه شبيه انسان و يا حيوان هستند (ماسن[3] و همكاران،  ترجمهً یاسایی، 1373).

تحول عاطفي در اين مرحله به دليل وجود كنش­هاي رمزي، تجسم و به كارگيري زبان در قالب احساسات اجتماعي و اخلاقي متجلّي مي­گردد. نخستين احساسات اخلاقي غالباً در درون خانواده شكل مي­گيرند. در اين مرحله درك اخلاقي كودكان از درست و نادرست با ارزيابي اعمال و تقسيم آنها به خوب و بد آغاز مي گردد. از نظر مناسبات اجتماعي در اوايل اين دوره، ارتباط با گروه هم سن با هدف تصاحب مالکیت آن ها شكل مي گيرد. در حالي كه در پايان اين مرحله  در حدود هفت سالگي  تمايل به سازماندهي فعاليت هاي دسته جمعي در كودك نمايان مي گردد. به بيان ديگر از اوايل اين دوره، رفتارهاي اجتماعي كودك به سوي تعامل هاي اجتماعي فعال جهت­گيري مي نمايند.  در نتيجه ضرورت ايجاد زمينه براي “بازي هاي مشاركتي” در اين سنين كاملا” محسوس است. در اين نوع بازي ها كودكان يكديگر را جست و جو می كنند و از بازي هاي دو نفره لذّت مي برند. البتّه در اين مرحله وجود تعارض ها و مناقشات بسيار چشمگير است كه با افزايش سن، از ميزان آ نها كاسته می شود. از سنّ چهار سالگي رقابت بين كودكان شكل عينی تري يافته و اغلب از جانب خانواده و مربيان به اين امر ترغيب مي شوند. اين در حالي است كه كودكان بيشتر به آموزش “همكاري” و “تعاون” و “همزيستي مسالمت آميز” با همسالان خود نيازدارند. چرا كه از خلال همكاري، تعاون و تعامل مناسب به تحول اجتماعي و فكري دست مي يابند (منصور، 1378).

عدم آگاهی والدین از هر یک از این ویژگی ها می تواند باعث افزایش انتظارات و توقعات والدین نسبت به کودکانشان شود که این  انتظارات پیش از موقع والدین در این مرحله از کودکان نیز می تواند کودکان را دچار اضطراب کند. بنابراین اهمیت و نقش اساسی خانواده در این مرحله و ابعاد گوناگون آن همیشه مورد تأکید صاحب نظران و دانشمندان علوم روانشناختی و تربیتی بوده است. بدیهی است آنچه کودک در سنین ابتدایی رشد تجربه می کند تأثیر مهم و سرنوشت سازی در شکل گیری شخصیتش در بزرگسالی و زندگی آتی دارد ( فردوسی، 1385).

در همین راستا تقریباً دو دهه قبل یتز[4] ( 1990) با تعجب اعلام کرد؛ سال­ها از بررسی و کسب صلاحیت­های لازم قبل از اینکه افراد وارد شغلی مانند؛ معماری یا دکتری شوند می گذرد، با این حال هنوز تمایل به پدرو مادر شدن بدون کسب مهارت های لازم وجود دارد. گوردن [5]( 2000) اهمیت و ضرورت فرزند پروری را این­گونه بیان می کند؛ میلیون­ها پدر و مادر جدید هر ساله این وظیفه را بر عهده می گیرند در میان آنها بیشترین مشکلاتی که هر کسی می تواند داشته باشد، نگهداری از کودک است، یک موجود درمانده که ما دربرابر بهداشت روانشناختی و جسمی او مسئولیت کامل داریم تا او را به فردی مولد، مسئول و یک شهروند اجتماعی تبدیل کنیم. او در ادامه روی آموزش والدین برای به عهده گرفتن این نقش حیاتی تاکید می­کند.

گذشته از این نظریات پژوهش های بسیاری در مورد نقش خانواده در رشد عقلانی و بهداشت روانی کودکان به اجرا درآمده است یکی از مهمترین این پژوهش ها مشاهده خانه برای ارزیابی محیط[6] خانه  است در این سلسله پژوهش ها ثابت شد که محیط فیزیکی منظم و تحریک کننده به علاوه محبت و ترغیب والدین، صرف نظر از مرتبه اقتصادی و اجتماعی و قومیت همواره هوشبهر اولیه کودکان را پیش بینی می کند (برادلی و همکاران، کلبانف و همکاران، 1998).

در یک پژوهش دیگر معلوم شد نوباوگان و کودکانی که در خانواده های کم جمعیت بزرگ شده بودند و والدینی داشتند که از لحاظ کلامی خیلی بیشتر راغب به پاسخگویی بودند، عامل مهمی است که به پیشرفت زبان، هوش وموفقیت تحصیلی کمک می کند (ایوانس، مکسول و هارت، 1999).

در واقع از طریق بهبود محیط خانوادگی خطرات مربوط به کودکان را می توان کاهش و عوامل حمایت کننده را افزایش داد (فلنر، برند، مولهال و کانتر[7]، 1994، روچ- راس[8]، 1992). والدین می توانند از طریق بهبود مهارتهای فرزند پروری،کاهش استرس، افزایش حمایت، کیفیت زندگی کودکان و محیط خانوادگی شان را بهبود بخشید ( فلنرو همکاران، 1994).

یکی از مهمترین پژوهش هایی که در این زمینه وجود دارد؛ یک برنامه مبتنی بر آموزش روانی خانواده در ابعاد گوناگون مانند: رشد جسمانی، شناختی، اخلاقی، روانی و اجتماعی و هویتی است، که توسط پاملا پیرل کِر[9] (2008) در آفریقای جنوبی انجام شده است، هدف از این پژوهش اجرای برنامه آموزش روانی در خانواده ها برای ارتقا سطح مهارت­های فرزند پروری در آنها و جلوگیری از بروز آسیب روانی در کودکان بود. در این پژوهش کارایی والدین از طریق چندین عامل افزایش یافت؛ 1) آشنایی با مراحل رشد کودکان و نوجوانان. 2) آشنایی با نقش متقابل والدین نسبت به نوجوانان.3) عواملی که برروی فرزند پروری تاثیر می گذارد ( برای نمونه تاثیرات چند نسلی و تاثیر ساختار خانواده روی والدین). 4) چالش هایی که کودکان در خلال رشد با آن مواجه می شوند و می تواند مانعی بر سر راه رشد و پیشرفت آنها باشد. 5) عواملی که به والدین برای غلبه بر این چالش ها و بهبود مهارت­های  فرزند پروری کمک می کند 6) آموزش مهارت­های فرزند پروری در جهت تقویت کارایی والدین. 7) طبیعت خود برنامه آموزش روانی که می تواند کارایی والدین را نسبت به فرزندان افزایش دهد. این مطالعه روی 21 نفر ( 5 پدر و 16 مادر) به مدت 6هفته در جورجیای آفریقای جنوبی به اجرا درآمد یافته ها بعد از تحلیل و نظارات چند گروه متخصص روی اجرای پژوهش از تاثیر برنامه آموزش روانی به خانواده ها به منظور افزایش کارایی آنها در ارتباط با فرزندان حمایت می کند.

مری اِ فریست[10] و همکاران  (2005) پژوهشی در زمینه آموزش روانی به خانواده هایی که کودک و نوجوان مبتلا به اختلال خلقی دارند انجام داد، این تحقیق خلاصه مختصری از ادبیات پژوهشی مربوط به کودکان مبتلا به اختلالات خلقی و بحث در مورد ابرازات هیجانی آنها و ارتباط بین کاهش این تظاهرات و بهبود اختلال خلقی در این افراد ارائه می داد. در این پژوهش آموزش روانی وسیله ای برای کاهش تظاهرات هیجانی فرض شده بود، تمامی پژوهشگران روی این موضوع اتفاق نظر دارند که آموزش روانی به خانواده ها وسیله مناسبی برای پیشگیری و درمان اختلالات خلقی در کودکان محسوب می شود. در واقع می توان گفت برنامه های مبتنی بر آموزش روانی در خانواده هایی که نوجوانان مبتلا به اختلالات خلقی دارند تجربه بالینی ارزشمندی محسوب می شود. البته آموزش روانی خانواده بیشتر مکمل و بهبود بخش دیگر درمان­هاست (گلدشتاین[11]، 1995) و اکثر مداخلات مبتنی بر آموزش خانواده هدفشان افزایش دانش از طریق فراهم کردن موضوعات آموزشی در مورد سبب شناسی، تشخیص، نشانه ها و دوره های بیماری روانی و همچنین گزینه­های درمانی و منابع در دسترس برای تهیه امکانات بازپروری است (­دی گروت، لیود و کینگ، 2003). به همین جهت تحقیق حاضر با توجه به ویژگی های شناختی رشد قبل از دبستان که از اهمیت خاصی برخوردار است به آموزش والدین کودکان مضطرب می پردازد تا در صورت تاثیر بتواند گامی مهم در جهت بهداشت روانی کودکان بردارد که در سال های بعد تجربه های جدید تری را خواهند داشت ؛ شخصیت پیش از دبستان آنها، پی ریز شخصیت بزرگسالی آنها می باشد

اهمیت و ضرورت پژوهش

با توجه به مشاهدات مختلف در مدارس منطقه یک و دو طی چند سال گذشته توسط محقق و نیز با توجه به تحقیقات انجام شده توسط یتز (1990 )، گوردون (2000 )، مری اِ فریست و همکاران  ( 2005 ) و پاملا پیرل کر ( 2008 ) در مورد اهمیت آموزش به والدین از یک سو و از سوی دیگر مساله اضطراب که به عنوان منبع مهمی در بروز مشکلات دیگر که در کودکان پیش دبستانی شناخته شده است، اهمیت و ضرورت این پژوهش را روشن­تر می­کند. عدم اطلاع درست خانواده ها به ویژه والدین از ویژگی های مختلف رشد کودکانشان و به خصوص رشد شناختی می تواند باعث ایجاد توقعات و انتظاراتی شود که فراتر از توانایی کودکانشان می باشد این موضوع می تواند یکی از عوامل مهم در ایجاد اضطراب در کودکان باشد. فرض بر این است که با آموزش این ویژگی های رشد شناختی ( بر اساس الگوی نظری پیاژه ) به والدین از طرفی آن ها را نسبت به رشد واقعی و بهنجار کودکشان در زمینه رشد شناختی مطلع و هم زمان انتظارات و توقعات درست و بهنجاری را از کودکانشان در زمینه ی رشد شناختی ایجاد می کند که این موضوع خود می تواند باعث کاهش اضطراب در کودکانش شود.

اهداف پژوهش

تعیین تاثیر آموزش ویژگی های رشد شناختی کودکان به والدین بر کاهش اضطراب کودکان

تعیین تاثیر پایداری در طول زمان بین آموزش ویژگی های رشد شناختی کودکان به والدین بر کاهش اضطراب کودکان

سؤال های تحقیق

آیا آموزش ویژگی های رشد شناختی کودکان پیش دبستان ( 6- 4 ) به والدین، اضطراب کودکان را کاهش می دهد؟

آیا آموزش ویژگی های رشد شناختی کودکان پیش دبستان ( 6- 4 ) به والدین، بر کاهش اضطراب کودکان در طول زمان از پایداری مناسبی برخوردار است ؟

فرضیه پژوهش

آموزش ویژگی های رشد شناختی کودکان پیش دبستان ( 6- 4 ) به والدین بر اضطراب کودکان را کاهش می دهد.

آموزش ویژگی های رشد شناختی کودکان پیش دبستان ( 6- 4 ) به والدین بر کاهش اضطراب کودکان در طول زمان از پایداری مناسبی برخوردار است.

متغیرهای تحقیق

بر اساس فرضیه تحقیق متغیر مستقل آموزش ویژگی های رشد شناختی کودکان پیش دبستان به والدین است و متغیر وابسته اضطراب می باشد.

تعریف مفاهیم تحقیق

1.ویژگی های رشد شناختی 2. کودکان پیش دبستان 3. اضطراب

الف: تعریف نظری

ویژگی های رشد شناختی:    رشد شناختی  به حافظه، توجه، دقت و مهارت های سازمان دهی و معلومات ذهن اطلاق می شود.

کودکان پیش دبستان: به کودکانی اطلاق می گردد که بین 4 تا 6 سال هستند.

اضطراب: بر اساس DSM-IV-TR(2010) اضطراب: یک احساس منتشر بسیار نا خوشایند و اغلب مبهم دلواپسی که با یک یا چند احساس جسمی همراه می گردد مثل احساس خالی شدن سر دل، تنگی قفسه سینه، تپش قلب، تعریق، سر درد یا میل جبری ناگهانی برای دفع ادرار بی قراری و میل برای حرکت نیز از علائم شایع است اضطراب یک علامت هشدار دهنده است و خبری از خطر قریب الوقوع می دهد و شخصی را برای مقابله با تهدید آماده می سازد.

ب: تعریف عملیاتی

ویژگی رشد شناختی کودکان پیش دبستانی: در این سن چون مطابق مرحله پیش عملیاتی پیاژه است پس واضح ترین تغییر افزایش فوق العاده در فعالیت های باز نمایی ذهنی یا نمادی آنها می باشد. مثل زبان به عنوان منعطف ترین ابزار و بازی های وانمودی.

کودکان پیش دبستان: در فرضیه مطرح به طور خاص به کودکان 4 تا 6 ساله گفته می شود.

اضطراب: منظور از اضطراب در این پژوهش به نمره ی مد نظر از آزمون آخنباخ اطلاق می شود.

[1]Pre-operational stage

[2] – William Christopher Crain

[3] – Mussen et al.

[4] – Yeats

[5] – Gordon

[6] – Home Observation for Measurement of Environment

[7] – Felner, Brand, Mulhal & Counter

[8] – Ruch-Ross

[9] – Pamela Pearl Kerr

[10] – Mary A, Fristad et al

[11] – Goldstein

همه پایان نامه و تحقیق و پروژه های به صورت فایل دانلودی می باشند و شما به محض پرداخت آنلاین مبلغ همان لحظه قادر به دریافت فایل خواهید بود. این عملیات کاملاً خودکار بوده و توسط سیستم انجام می پذیرد. ضمنا همان لحظه لینک دانلود به ایمیل شما ارسال می گردد.

 جهت پرداخت مبلغ شما به درگاه پرداخت یکی از بانک ها منتقل خواهید شد، برای پرداخت آنلاین از درگاه بانک این بانک ها، حتماً نیاز نیست که شما شماره کارت همان بانک را داشته باشید و بلکه شما میتوانید از طریق همه کارت های عضو شبکه بانکی، مبلغ  را پرداخت نمایید.

مطالب پیشنهادی:
 • پايان نامه بررسي رابطه بين اضطراب رايانه اي و شکاف ديجيتالي دانشجويان
 • پايان نامه اثربخشي آواز- ملوديک بر کاهش لکنت و اضطراب در کودکان دبستاني
 • پايان نامه پيش بيني اضطراب امتحان بر حسب اضطراب جدايي و سبک دلبستگي دانش آموزان سال ششم ابتدايي
 • پايان نامه بررسي تاثير 12 هفته برنامه توانبخشي قلبي بر كيفيت زندگي،افسردگي و اضطراب بيماران جراحي باي پس عروق کرونر
 • پایان نامه اثربخشی برنامه تعدیل سوگیری شناختی-مؤلفه تفسیر و توجه بر علائم اضطراب اجتماعی و ترس از ارزیابی منفی و اثر زنجیره‌ای این مؤلفه‌ها در افراد با‌ اختلال اضطراب ‌‌اجتماعی
 • برچسب ها : , , , , , , , , , , , , , ,
  برای ثبت نظر خود کلیک کنید ...

  به راهنمایی نیاز دارید؟ کلیک کنید

  جستجو پیشرفته

  دسته‌ها

  آخرین بروز رسانی

   Fatal error: Call to undefined function jdate() in /home/bmaghale/domains/bmaghale.ir/public_html/wp-content/themes/digitaliran5/sidebar.php on line 122