پايان نامه تاثير استفاده از نانو کود آهن و تنظيم کنندههاي رشد گياهي در محيط کشت MS بر روي گياه ارکيد رقم Orchids catasetum

تحقیق و پروژه و پایان نامه و مقاله دانشجویی

پايان نامه تاثير استفاده از نانو کود آهن و تنظيم کنندههاي رشد گياهي در محيط کشت MS بر روي گياه ارکيد رقم Orchids  catasetum یکی از پایان نامه و تحقیق های جامع و کامل و دارای منابع معتبر می باشد این پایان نامه دارای 73 صفحه به صورت فایل ورد و قابل ویرایش می باشد که جهت دریافت و دانلود متن کامل پايان نامه تاثير استفاده از نانو کود آهن و تنظيم کنندههاي رشد گياهي در محيط کشت MS بر روي گياه ارکيد رقم Orchids  catasetum بر روی گزینه خرید انتهای ایمیل کلیک نمائید پس از وارد نمودن اطلاعات مربوطه و پرداخت قادر به دانلود متن کامل پایان نامه مربوطه می باشد همچنین لینک پایان نامه همان لحظه به ایمیل شما ارسال می گردد.

فهرست مطالب

چکیده 1
فصل اول 2
مقدمه 2
اطلاعات گیاه شناسی 3
گرده 4
اندام‌های تولید مثلی 4
جنس‌های معروف ارکیده 6
ازدیاد ارکیده‌ها به روش‌های زیر صورت می‌گیرد 7
فصل دوم 9
بررسی منابع 9
1-1- محیط‌های کشت در ریزازدیادی 10
2-1- محیط کشت و مواد تشکیل دهنده آن 10
1-2-1- عناصر پرمصرف و کم مصرف 11
1-2-3- کربوهیدرات‌ها 12
1-2-4 -ویتامین‌ها 12
1-2-5- اسیدهای آمینه و سایر افزودنی‌های نیتروژن دار 13
1-2-6- مواد جامدکننده یا سیستم حمایت کننده 13
1-2-7- تنظیم کننده‌های رشد 14
1-2-7-1- سایتوکنین ها 15
1-2-7-2 کاربرد اکسین ها در ریزازدیادی 16
1-2-8- اثر نانوکودها در گیاهان زینتی 18
فصل سوم 22
مواد و روش‌ها 22
3-1- منبع گیاهی مورد استفاده 23
3-2- روش کار 23
3-3- محیط کشت 24
3-3-1- آماده کردن محیط کشت 24
3-3-2- ضدعفونی وسایل مورد نیاز 24
3-3-3- آماده سازی هود (لامینار ایرفلو) 25
3-3-4- آماده سازی محیط کشت کورم ارکیده 25
3-3-5- آماده سازی کورم ارکیده 26
3-4- چگونگی اندازه گیری صفت‌ها 27
3-5- شرایط گلخانه ای 28
3-6- تجزیه و تحلیل داده‌ها 28
فصل چهارم 29
نتایج و بحث 29
ارزیابی صفات در محیط کشت درون شیشه ای 29
طول گیاه 30
طول ریشه 32
تعداد کورم 33
تعداد برگ 35
تعداد ریشه 37
وزن تر 38
وزن خشک گیاه 39
آزمایش دوم 40
طول گیاه 40
طول ریشه 42
تعداد کورم 44
تعداد برگ 46
تعداد ریشه 48
وزن تر گیاه 49
وزن خشک گیاه 51
فصل پنجم 53
نتیجه گیری کلی 53
منابع 55

منابع

1- احمدی حصار، ا. 1390. اثر غلظت‌های مختلف نفتالین استیک اسید و کینتین بر روی ریزازدیادی شب بو (Matthiola incana). پایان نامه کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد اسلامی واحد رشت. 58 صفحه.

2- آرتکا، ر. د. ان.1379. مبانی فیزیولوژیکی کاربرد مواد رشد گیاهی، ترجمه حجازی، اسدالله و محمد کفاشی صدقی. انتشارات دانشگاه تهران. 345 صفحه.

3- باقری، ع. و صفاری. م. (ترجمه). 1388. مبانی کشت بافت‌های گیاهی. انتشارات دانشگاه فردوسی مشهد. 406 صفحه.

4- باقری، ع.، زیارت نیا، م.، حسینی، م.1383.کشت بافت درختان.دانشگاه فردوسی مشهد.245صفحه.

5- باقری، ع.، صفاری، م.1390.مبانی کشت بافت گیاهی.دانشگاه فردوسی مشهد.424 صفحه.

6- برومند فرد، ز.، سعادت، ی.ع.، ابوطالبی، ع. و حاتمی، 1. 1390. ریز افزایی Gontscharaovia popovii . مجموعه مقالات هفتمین کنگره‌ی علوم باغبانی ایران صفحه‌ی 281 تا 284.

7- بقايي، ن.، ملكي فراهاني، س. و رزازي، ع. 1390. اثر نانوكلات آهن و كلات ­آهن بر عملكرد زعفران. اولين همايش ملي مباحث نوين در كشاورزي، آبان ماه، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد ساوه. صفحات 6- 1.

8- بیرامی زاده، و آزادی، پ. 1386. بررسی اثر تنظیم کننده‌های رشد بر شاخساره‌زایی (Anthurium andreanum L.) مجله پژوهش و سازندگی در زراعت و باغبانی، جلد 20 شماره‌ی 3، صفحه‌ی 179 تا 184.

9- پوررحیم، ر.، فرزادفر، ش. و گل­نراقی، ع. 1387. فناوری نانو و کشاورزی. انتشارات سپهر. 263 صفحه.

10- پیریک، آر. ال. ام. 1376. مبانی کشت بافت گیاهی. ترجمه .

11- پيوندي، م.، پرنده، ه. و ميرزا، م. 1390. مقايسه­ی تأثير نانوكلات آهن بر پارامترهاي رشد و فعاليت آنزيم­هاي آنتي­اکسیدانی ريحان. تازه­هاي بيوتكنولوژي سلولي- مولكولي. 1 (4): 98-89.

12- تورز، کنت سی. 1377. فنون کشت بافت. ترجمه خوشخوی، مرتضی، انتشارات دانشگاه شیراز.

13- خشخوی، م. 1386.فنون کشت بافت گیاهی برای گیاهان باغبانی. انتشارات دانشگاه شیراز. 437صفحه.

14- خوشخوی، م. (ترجمه). 1389. گیاه افزایی (جلد سوم). انتشارات دانشگاه شیراز.

15- رجب­بیگی، ا.، قناتی، ف.، سفیدکن، ف. و عبدالملکی، پ.، 1386. بررسی تاثیر آهن بر محتوای اسانس گیاه ریحان. مجله­ی علوم

16- رستمی، ا.ع. و شهسوار، ع. 1390. ریزافزایی زیتون(Olea europea L. cv. Mission) با استفاده از قطعات تک گره. مجموعه مقالات هفتمین کنگره‌ی علوم باغبانی ایران. صفحه‌ی 185 تا 188.

17- ساجدی، ن.ع. و اردکانی، م.ر.، 1387. اثر مقادیر مختلف کود نیتروژن، روی و آهن بر شاخص­های فیزیولوژیک ذرت علوفه­ای در استان مرکزی. مجله­ی پژوهش­های زراعی ایران. 6 (1): 109-99.

18- شکاری، ف.، ابراهیم­زاده، ا. و اسماعیل­پور، ب. 1384. تنظیم­کننده­های رشد گیاهی در کشاورزی و باغبانی. انتشارات دانشگاه زنجان. ایران.

19- فتحی، ق.، اسماعیل­پور، ب. و جلیل­وند، پ. 1391. مواد تنظیم­کننده­ی رشد گیاهی، اصول و کاربرد (ترجمه). انتشارات جهاد دانشگاهی مشهد. مشهد. ایران. 279 صفحه.

20- قاسمی قهساره، م. و کافی، م.1389. گلکاری علمی وعملی .انتشارات مولف اول .313 صفحه.

21- كمالي جامكاني، ز.، پيوندي، م. و ميرزا، م. 1390. مقايسه­ی اثر نانوكلات آهن و كود كلات آهن بر فعاليت­هاي آنتي­اكسيداني مرزه. اولين همايش ملي مباحث نوين كشاورزي، آبان ماه، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد ساوه. صفحات 5-1.

22- لبافي، م.، رزازي، ع. خلج، ح.، احيايي، ع. و نظران، م.ج. 1390. بررسي تأثير نانوكودهاي كلات آهن بر كميت و كيفيت گوجه­فرنگي. اولين همايش ملي مباحث نوين در كشاورزي. 8-1.

23- محبوب خمامي، علي. 1388، تغذيه­ی گياهان زينتي. نشر حق­شناس.

24- محمدی فر، ش. 1382. تکثیرگیاه توت فرنگی (Fragaria ananassa L.) از طریق کشت بافت. پایان نامه‌ی کارشناسی ارشد علوم گیاهی، دانشگاه شهید بهشتی . 158 صفحه.

25- معینی، ا. و کهریزی، د.1382. کشت بافت گیاهی.(انتشارات معاونت علمی بسیج دانشجویی تهران.163 صفحه.

26- مقصودی، م.، بهلولی زنجانی، س.، و رمضانی صیاد، ع. 1390. اثر تنظیم کننده‌های رشد بر ریز ازدیادی به لیمو  (Lippia citriodora). مجموعه مقالات هفتمین کنگره‌ی علوم باغبانی ایران.  صفحه‌ی 197 تا 199.

27- نادری، م.ر. و دانش شهرکی، ع. 1390. نانوکودها و نقش آن‌ها در کشاورزی. مجله­ی ماهنامه­ی تکتا. 86.: 73-66.

28- نگهدار، ن. 1391. بهبود ازدیاد و ریزازدیادی اقاقیا در شرایط طبیعی و درون شیشه­ای. پایان نامه کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد اسلامی واحد رشت. 76 صفحه.

29- واعظ لیواری، ب. 1381. ریز­ازدیادی و کشت­بافت گیاهی. جزوه درسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم وتحقیقات. 75 صفحه.

30- هارتمن، هارسون تی. کستر، ویل اییو دیوس، فردتی.1378. گیاه­افزایی(ازدیاد نباتات) جلد سوم. ترجمه خوشخوی، مرتضی. انتشارات دانشگاه شیراز. 556  صفحه.

Abbas, G., Khan, M.Q., Khan, M.J., Hussain, F. and Hussain, I., 2009. Effect of iron on the growth and yield contributing parameters of wheat (Triticum aestivum L.). J. Animal Plant Sci., 19 (3): 135-139.

Ault, J.R. and Sandy, S.S. 2008. Morphogenetic response of lilium michiganense to four auxin type plant growth regulators in vitro. Horticultural Science, 43(6): 1922-1924.

Ayan, A.K., Cirak, C., Kerserolu, K., Sokmen, K. 2005. Effect of explant type, different plant concentration of plytohormones on plant regeneration and hypercin content in hypericum perforatum L. Turkish Journal of Agriculture, 29: 197-204.

Bakhshaie, M., Babalar, M., Mirmasoumi, M. and Khalighi, A. 2010. Somatic embryogenesis and plant regeneration of lilium ledebourii an endangered species. Plant Cell Tissue and Organ Culture, 101(2): 229-235.

Berg, G.A.V.D., and Valentin, J.C. 1976. A Combination of crop cooling and less shading. Horticulture Abstract. 47 (5): 4697.

Bhojwani, S.S. and Razdan, M.K. 1996. Plant tissue culture: Theory and practice. A Revised Edition. Elsevier. Amsterdam.

Bik, R. A., Van Zon, A. Q., and Steiner, A. A. 1960. Anthurium. Horticulture Abstract. 32 (2): 3276.

Chang C, Chang WC.1998. Plant regeneration from callus culture of Cymbidium ensifolium var. misericors. Plant Cell Report 17:521-255.

Cozza R.D., Tureo Bati, C.B. and Bitoni, M.B. 1997. Influence of growth medium on mineral composition and leaf histology in micropropagted plants. Plant Cell Tissue and Organ Culture, 51: 215-223.

Ernest ,R. 1994 . Effects of thidiazuron  on in  vitro  propagation  of  Phalaenopsis   and  41. Doritaenopsis  (Orchidaceae ). Plant  cell Tiss. Organcult .,39:273-275.

Griesbach RJ. 1983. The use of indoleacetylamino acids in the in vitro propagation of Phalaenopsis orchid. Scientia Horticulturae 19: 363-366.

Gumuscu, A., Cocu, S., Uran Bey, S., Ipel, A., Caliskan, M. and Arslan, N. 2008. In vitro micropropagation of endangered ornamental plant. Neotchihat chewiaisatidea. African Journal of Biotechnology, 7(3): 234-238.

Hou, D.Q., Chai, C.M. & Zhuang, X.Y. 2006. Optimization of culture conditions for growth and rooting of protocorm like bodies of Dendrobium nobile in vitro. Journal of nuclear Agricultural Sciences,20(5):392-394.

Kanwar, K., Bhardwaj, A. and Deepika, R. 2009. Efficient regeneration of plantlets from callus and mesophyll derived protoplasts of Robinia pseudoacacia L. Plant Cell Tissue and Organ Culture, 96: 95-103.

Kim KW, Kako S. 1982. Effect of plant growth regulator on organ formation in the Cymbidium shoot apex culture in vitro. Journal of the Japanese Society for Horticulture Science 51:106-114.

Kong,Q.,Yuan,S.Y.,Vegvari,Gy.2007.Micropropagation of an orchid Dendrobium strongylanthum Rchb.f..journal of Horticultural science.13(1):61-64

Kordestani, G. and Karami, O. 2008. Picloram-induced Somatic embryogenesis in leaves of strawberry (Fragaria annanasa L.) Acta Biologica Cracoviensia Series Botanica, 50(1): 69-72

Kumar, S., Kashyap, M. and Sharma, D.R. 2005. In vitro regeneration and bulblet growth from lily bulb scale explants as affected by retardants, sucrose, and irradiance. Biologia Plantarum. 48 (2): 629-632.

Lin, H.S., Dejeu, M.J. and Jacibsen, E. 1997. Direct shoot regeneration from excised leaf explants of in vitro grown seedlings of Alestroemeria spp. Plant Cell Reports, 16: 770-774.

Matsubara, S. 1990. Structure- activity relation ship of cytokinins. plant science q:17-57.

Matsumoto, S., Webb, Tk., DT., and Kuehnle, A.R. 1996. Histologu and origin of somatic embryos drived from Anthurium andraeanum lind.journal of the American society for horticulture science. 121 (3).P.404-407.

Mazaherinia, S., Astaraei, A.R., Fotovat, A. and Monshi, A., 2010. Nano iron oxide particles efficiency on Fe, Mn, Zn and Cu concentrations in wheat plant. World Appl. Sci. J., 7 (1): 36-40.

Med ford, J. I., horgan, r., EL-Sawi, z., and kiee, H. H. 1989. Aaltration of endogenous cytokins in transgenic plants using achimeric isopentenyl transferas gen. plant cell 1: 403-413.

Mohanty, Sumi Paul, Meera, Das, Suman Kumaria and Pramod Tandon. 2012. A simple and efficient protocol for the mass propagation of Cymbidium mastersii: an ornamental orchid of northeast India.23(10):1093.

Moore, G. A. 1986. In vitro propagation of Citrus rootstocks. Horticultural Science, 21: 300-301

Mousavizadeh, S.J., Mashayekhi, K., Akbarpoor, V., Kallati, H.R. and Ghasemi, Y. 2010. Effect of IAA and 2,4-D on some of plant pigments synthesis and somatic embryogenesis of carrot root secondary phloem. Australian Journal of Agricultural Engineering, 1(4): 126-131.

Murashiage, T. and Skoog, F. 1962. A revised medium for rapid growth and bioassays with tobacco tissue culture. Physioly of Plants, 15: 473-479.

Naeve, L.I. and Haynes, C.I. 2001. Soils for house plant. Home Garden Management. (Abstract).

Nayak, S., Jatwar, B. and Jain, A. 2010. Effect of cytokinn in and auxin on meristem culture of Bambusa aurandinacea. Der Pharmacia Lettre. 2(1): 408-414.

Nhut, D.T. 1998. Micropropagation of lily (Lilium Longiflorum) via in vitro stem node and pseudo-bulblet culture. Plant Cell Report, 17: 913-916.

Olson, D.F. 1974. Robinia seeds of woody plants in the United states. Agriculture Hand Bool. 450 p.

Rahman, S. M., Hasan, F.M, Das, R., Hossain, S. M.,and Rahman, M. 2009. In vitro micropropagation of orchid (Vanda tessellatal.)from shoot tip explant . Journal of bio-sci.17:139-144,2009

Sheykhbaglou, R., Sedghi, M., Tajbakhsh Shishevan, M. and Seyed Sharifi, R., 2010. Effects of nano-iron oxide particles on agronomic traits of soybean. Not. Sci. Biol., 2 (2): 112-113.

Sim, G.E., Goh, C.J. and Loh, C.S. 1989. Micropropagation of Citrus mitis multiple bud formation from shoot and root explants in the presence of 6-benzylamino purine. Plant Science, 59: 203-210.

Sumi Paul, Suman Kumaria and Pramod Tandon. 2011. An effective nutrient medium for asymbiotic seed germination and large-scale in vitro regeneration of Dendrobium hooketianum , a threatened orchid of northeast India.32(10):1093.

Takayama, S. and Misaula, M. 1982. Regulation of organ formation by cytokinin and auxin in Lilium bulbscales growth in vitro. Plant and Cell Physiology, 23(1): 67-74.

Teng, WL.,1997. Regeneration of Anthurium adventitious shoots using Liquid or raft culture. Plant Cell, Tissue and Organ Culture. 49(2):153-156.

Van staden, J., cook, E. L., and Nooden, L. D. 1988. cytokinins and scenescence. In scenescence and aging in plants (L. D. Noden and A. C, Leopold, eds). Academic press Inc. 281- 328.

Yu, W. W., Chang, E., Sayes, C. M., Drezek, R., Colvin, V. 2006. Aqueous dispersion of monodisperse magnetic iron oxide nanocrystals through phase transfer. Nanotechnology, 17, 4483-4487.

Zaidi, N., Habib Khan, Z., Zafar, F. and Iqbal Zafa, R, S. 2000. Bulbous and cormous monocotyledonous ornamental plants in vitro. Science Vision 6(1): 58-72.

چکیده

این مطالعه بر پایه دو آزمایش طرح بلوک‌های کاملاً تصادفی بر روی ارکید Orchis catasetum که یک گونه در حال انقراض است انجام شد که آزمایش اول با 1 فاکتور نانو ذرات آهن با 4 سطح (0، 34/0، 69/0و 139/0میلی گرم بر لیتر) در 4 تیمار و 5 تکرار و 20 پلات آزمایشی و آزمایش دوم با 1 فاکتور مخلوطی از دو هورمون نفتالین استیک اسید و بنزیل آدنین با 4 سطح (5/0، 1 و2 میلی گرم بر لیتر) در 4 تیمار و 5 تکرار و 20 پلت آزمایشی انجام شد که در این آزمایش از محیط موراشیک و اسگوک به روش آب­گونه استفاده شد و لازم به ذکر است که هر پلات آزمایشی شامل 4 کورم گیاه Orchids  catasetum بوده که در داخل شیشه مربا قرار دادیم.

نتایج نشان داد که اثر سطوح مختلف نانو ذرات آهن بر روی صفات طول گیاه، طول ریشه، تعداد کورم و تعداد برگ در ارکیدOrchis catasetum   معنی­دار شد ولی بر روی بقیه صفات غیرمعنی­دار بود. در حالی که اثر تنظیم کننده‌های رشد گیاهی بر روی صفات طول گیاه، طول ریشه، تعداد کورم، تعداد برگ و وزن تر معنی­دار شد ولی بر روی بقیه صفات غیرمعنی­دار بود.

کلمات کلیدی: Orchis catasetum   ، تنظیم کننده‌های رشد گیاهی، محیط MS ، نانو کود آهن

فصل اول

مقدمه

انسان فطرتاً زیبایی­خواه است. دنیای پرزرق و برق امروز رقیب قدرتمندی برای گل­های طبیعی معرفی ننموده و هنوز هم انواع گل‌ها بسته به سلیقه مردم جوامع مختلف مورد توجه و علاقه انسان­ها هستند. بعضی گل­ها دارای محبوبیت جهانی هستند و روزانه میلیون­ها شاخه از آن‌ها تولید و مورد استفاده قرار می‌گیرند مثال شاخص این دسته از گل­ها دو خانواده بزرگ گل رز و گل اركیده هستند.

گل­های خانواده اركیده به دلیل تنوع بی نظیرشان در شكل، اندازه، رنگ و خصوصیات منحصر به فردی كه دارند مورد علاقه دوستداران گل قرار دارند. در سال­های 551-479 كنفسیوس در نوشتارهای خود به اركیده اشاره كرده است. او در مورد عطر اركیده­ها در منزل و استفاده تزئینی چینی­ها از این گل سخن به میان آورده است. یونانی­ها و رمی­ها به اركیدها بیشتر از دید طبی می‌نگریستند. از سالهای 1370 به بعد به تدریج اركیده­ها به صورت امروزی مورد ارزیابی قرار گرفتند. در دهه­های اول 1700 مبلغان مذهبی و دریانوردان اركیدها را از نقاط مختلف دنیا به انگلستان آوردند و تولید گل بریده اركیده از سال 1913 در سنگاپور آغاز شد و در حال حاضر تولید و عرضه این گل به صورت انبوه در تمام دنیا انجام می‌پذیرد.

اطلاعات گیاه شناسی

Gynandrales خانواده اركیده، از راسته Orchidaceae   بزرگ‌ترین خانواده نهاندانگان به شمار می‌رود كه دارای بیش از 750 جنس و 1750 گونه می‌باشد و از جوانترین خانواده‌های گیاهی محسوب می‌شود.

این خانواده به 5 زیر تیره تقسیم می‌شود:

cypripedioideae

neotioideae

epidendoideae

vandoideae

orchidoideae

گیاهان این خانواده تك لپه، علفی و پایا هستند كه به صورت انگل، ساپروفیت و خاكزی مشاهده می‌شوند. گل­آذین به صورت خوشه یا سنبله و گل‌ها نامنظم هستند. هر گل شامل سه گلبرگ و سه كاسبرگ است كه گلبرگ خلفی بزرگ‌تر شده و لابل را بوجود می‌آورد. در هر گل یك یا بندرت دو عدد پرچم زایا وجود دارد كه در مقابل لابل قرار گرفته و پرچم‌های دیگر به صورت نازا یا استامینود درآمده و شامل دو كیسه متورم بنام bursicula   است كه به لبه میانی كلاله متصل می‌گردد.

تخمدان تحتانی، یك خانه­ای و تمكن كناری است كه نسبت به محور گل­آذین كاملا به طور وارونه قرار می‌گیرد. خامه متصل به پرچم‌ها بوده و ستونی بنام gynandrune   به وجود می‌آورد كه منتهی به كلاله سه لبه می‌شود كه دو لب كناری قابلیت پذیرش دانه گرده را دارد. لب میانی قطعه نازایی بنام روستلوم rustellum را بوجود می‌آورد.

میوه كپسول در مجاورت محل جفت باز می‌شود. دانه‌ها بسیار ریز و شامل یك جنین مقدماتی هستند كه در خارج از آلبومن قرار می‌گیرد. جنین مذبور برای رشد احتیاج به همیاری برخی از قارچ‌های خاكزی دارد كه تشكیل میكوریز می‌دهند. اركیدها خصوصیات منحصر به فردی دارند كه باعث تمایز آن‌ها از دیگر خانواده‌ها و قرار گرفتنشان در یك خانواده می‌شود. گل­هایzygomorphic  نوعی خاص از گل­های نامنظم به شمار می‌روند كه از نوعی تقارن محوری برخوردارند.

گرده

گرده گل­های اركیده به کیسه‌های مخصوصی بنام pollinia  چسبیده است. كه حشرات گرده افشان بعداً آن‌ها را پس از گرده افشانی جدا می‌کنند كه یكی از وجوه مشخصه شناسایی گل تعداد این کیسه‌ها می‌باشد.

اندام‌های تولید مثلی

اندام‌های تولید مثل این گل هر دو در ستونی متحد بنام gynandrune    قرار دارند. این ستون حاوی یك بساک بارور در قسمت بالایی ستون و سطح مادگی در سطح زیرین ستون می‌باشد.

شاخكrostellum

در سطح زیرین ستون بین بساک پرچم و كلاله وجود دارد. این شاخك دو نقش منحصر بفرد را ایفا می‌کند اول اینكه چون سد و مانعی بین اندام زایای نر و ماده قرار گرفته بنابراین مانع خودباروری است. دوم شاخك غده­ای است كه تولید ماده­ای چسبنده می‌کند كه حشرات را به سطح این اندام‌ها جلب می‌نماید و به نحوی عمل می‌کند كه موقعی كه حشره می‌خواهد از گرده استفاده كند این ماده به پشتش می‌چسبد.

بذرها

اركیدها تعداد بسیار زیادی بذر تولید می‌کنند كه بذر آن‌ها فاقد هرگونه اندوسپرم می‌باشند. از این رو در طبیعت برای سبز شدن اركیدها به صورت انگلی، خاكزی یا terrestrial  و اكثر اركیدهایی كه در مناطق حاره می‌رویند از نوع اركیدهای مستقل دارزی یا كودرست یاepiphyte  هستند. اركیدها دارای دو نوع رشد هستند. فرم ایستاده یا monopodial و فرم ساقه خزنده یا sympodial . ریشه‌های هوایی در اركیدها علاوه بر وظایف كلی ریشه‌ها در گیاهان كه شامل پابرجایی و تغذیه گیاه است وظایف دیگری نیز دارد مثل ذخیره آب، ذخیره مواد­غذایی، تنفس و فتوسنتز كه این خصوصیات ریشه ناشی از وجود velamen   یك لایه اسفنجی و سفید رنگ است می‌باشد.

نكته جالب توجهی كه در مورد اركیدها وجود دارد و نشان از تكامل یافته بودن این خانواده گیاهی است گرده افشانی این گیاه است. تمام عوامل موجود در گل كه ممكن است جنسی، شیمیایی ( نكتار ) و بویایی باشد فقط برای جلب یك حشره خاص عمل می‌کنند و در هر گونه حشره خاصی عمل گرده افشانی را انجام می‌دهد.

در برخی گونه‌ها لابل گل شبیه حشره ماده می‌شود و گیاه بویی را كه شبیه بوی حشره ماده است برای گول زدن حشره نر ترشح می‌کند. حشره نر وقتی داخل گل می‌رود گیر می‌کند و حركاتی كه برای خارج شدن از گل انجام می‌دهد باعث پاشیده شدن pollinia  و در نتیجه گرده افشانی گل می‌شود این مكانیسم زیركانه توسط بعضی گونه‌های اركید مثل Coryanthes ،Ophrys ،Drakea  انجام می‌شود.

جنس‌های معروف ارکیده

1-Cattleya :

حدوداً60 گونه دارد و بومی مناطق استوایی است. دارای رنگ‌های متنوع، مانند سفید، ارغوانی، زرد و برخی دو رنگ هستند. برخی نیز دارای حساسیت فتوپریودیک بوده و در سال 2 بار گل می‌دهند. وبطور کلّی گیاه گلدانی جذابی را می‌سازند.

2- Phalaenopsis:

دارای 55 گونه بوده که بومی مجمع الجزایر مالزی و اقیانوسیه است. گل‌های سفید هیبرید P .amabilis در تمام طول سال در بازار آمریکا یافت می‌شود. این گل‌ها در رنگ صورتی و دیگر رنگ‌ها در طول پاییز و بهار یافت شده و بیشتر برای دسته گل به کار می‌روند.

 

3- Dendrobium:

دارای 900 گونه بوده و بومی مناطق گرمسیری و نیمه گرمسیری استرالیا و جزایراقیانوس آرام است. دارای گل‌های  با عمر طولانی جهت گل بریدنی است.

4- Vanda:

دارای گل‌های سه رنگ می‌باشد. نیاز به هوای گرم و مرطوب دارد.

5- Cymbidium:

دارای 40 گونه است و بومی مناطق گرمسیری آسیا واسترالیا می‌باشد. بر خلاف بقیه طالب مناطق خنک یا دمای شبانه 10 درجه و روزانه 24-21 درجه است. اغلب برای فروش در بهار پرورش داده می‌شود.

6- AScocenda:

 این جنس درواقع دو رگه Vandaو Ascocentrum می باشد و حالتی شبیه Vanda مینیاتوری دارند.

7- Paphiopedilium:

بیشتر رقم‌های آن دو رگه می‌باشد که از آن جمله می‌توان  P.insigne را نام برد. که برای بهترین گلدهی به شب­های خنک (10 درجه ) نیاز دارد. همچنین دارای انواع گرما دوستی همچونP.invium  وP.  callosum نیز می‌باشد. به طور کلی به عنوان گل گلدانی مورد استفاده است.

ازدیاد ارکیده‌ها به روش‌های زیر صورت می‌گیرد

1- بذرSeed،       2- تقسیمDividing،      3- Back –bulb propagation،

4- کشت بافت Tissue culture،            5- قلمه ساقه Stem propagation،

6- Inter node propagation ،           7-  keikis ،           8- Top cuts.

کشت بافت­گیاهی، به رشد مواد گیاهی عاری از عوامل بیماری­زا در شرایط گندزدایی شده و درون بستر غذایی استریل که در ظروف آزمایشگاهی مثل لوله آزمایش اطلاق می‌گردد. کشت بافت گیاهی شامل کشت پرتو­پلاست، سلول، بافت و اندام­گیاهی است (باقری و همکاران،1383). بزرگ‌ترین مشوق برای استفاده از فنون کشت بافت گیاهی برای تکثیر بسیاری از گونه‌ها، ممکن است کار اولیه مورل روی تکثیر ارکیده در سال 1960 و کار موراشیک و اسگوک در 1964 در ایجاد محیط کشت جدیدی بوده باشد (معینی و کهریزی،1382). سیستم­های کشت بافت گیاهی به عنوان سیستم­های الگو برای بررسی‌های گوناگون فیزیولوژیکی، زیست شیمیایی، ژنتیکی و مشکلات ساختاری گیاهان نیز مورد استفاده قرار می‌گیرد. فنون کشت بافت گیاهی معمولا به عنوان ابزاری جهت ازدیاد رویشی گیاهان مهم اقتصادی و فراورده‌هایی که استفاده تجاری در آینده دارند به کار می‌رود (خشخوی ،1386). ارکیده یکی از گیاهان تجاری گلدانی و شاخه بریده مهم در دنیا می‌باشد (قهساره و کافی،1389). بذر ارکیده، خیلی ریز و ذخیره غذایی آن‌ها، خیلی کم و غالباً بدون ذخیره غذایی هستند. این اندازه کوچک بذر، باعث از دست­رفتن آن‌ها در محیط کشت طبیعی می‌شود و به علاوه به دلیل محدود بودن ذخیره غذایی، زنده ماندن بذرها در محیط کشت طبیعی مشکل است بنابراین جوانه­زنی و رشد رویشی در محیط کشت درون شیشه­ای بسیار موفق­تر می­باشد (باقری و صفاری ،1390 ). در محیط کشت درون شیشه­ای نیزعدم وجود کافی هورمون‌های رشد گیاهی باعث عدم بهبود ریزازدیادی در گیاهان می‌گردد که این موضوع به کمک تنظیم کننده‌های رشد گیاهی و بخصوص سایتوکنین­ها که نقش مهمی در پینه­زایی و شاخساره­زایی دارند انجام می‌گردد. عدم بهبود تکثیر در محیط کشت معمولی یا درون شیشه­ای علاوه بر هزینه­های گزاف، باعث کاهش سرعت، در صد جوانی­زنی ونهایتًا باعث تاخیر یا کاهش در عملکرد گیاه می‌شود (اولسون،1974؛نگهدار و همکاران 1391 ). در فناوری نانو ذراتی با اندازه‌های بسیار کوچک ساخته می‌شوند که به دلیل کوچکی فوق­العاده­شان دارای خواص جدیدی می‌باشند. فناوری نانو باعث ارتقاء سطح زندگی انسان‌ها می‌گردد. بخش کشاورزی از جمله مهم‌ترین عرصه‌هایی است که با استفاده از فناوری نانو، منافع زیادی را متوجه این بخش خواهد نمود. ورود اولین مجموعه از محصولات نانو در بخش کشاورزی شامل آفت کش‌ها و کودهای نسل جدید با کارایی غیر قابل تصور برای کنترل هوشمند آفات، بیماری‌ها و علف‌های هرز و تهیه داروهای نسل جدید به بازار باعث ارتقاء سطح تولید و کیفیت محصول می‌گردد (تیکنر و همکاران 2007). هدف از انجام این تحقیق بررسی نانو ذرات آهن بر روی ریز ازدیادی ارکیده به روش کشت مایع می‌باشد.

همه پایان نامه و تحقیق و پروژه های به صورت فایل دانلودی می باشند و شما به محض پرداخت آنلاین مبلغ همان لحظه قادر به دریافت فایل خواهید بود. این عملیات کاملاً خودکار بوده و توسط سیستم انجام می پذیرد. ضمنا همان لحظه لینک دانلود به ایمیل شما ارسال می گردد.

 جهت پرداخت مبلغ شما به درگاه پرداخت یکی از بانک ها منتقل خواهید شد، برای پرداخت آنلاین از درگاه بانک این بانک ها، حتماً نیاز نیست که شما شماره کارت همان بانک را داشته باشید و بلکه شما میتوانید از طریق همه کارت های عضو شبکه بانکی، مبلغ  را پرداخت نمایید

مطالب پیشنهادی:
برچسب ها : , , , , , , ,
برای ثبت نظر خود کلیک کنید ...

به راهنمایی نیاز دارید؟ کلیک کنید

جستجو پیشرفته

دسته‌ها

آخرین بروز رسانی

    Fatal error: Call to undefined function jdate() in /home/bmaghale/domains/bmaghale.ir/public_html/wp-content/themes/digitaliran5/sidebar.php on line 122