پايان نامه تاثير اقوام بر امنيت ملي ايران« با تاکيد بر قوم کرد»

تحقیق و پروژه و پایان نامه و مقاله دانشجویی

پايان نامه تاثير اقوام بر امنيت ملي ايران« با تاکيد بر قوم کرد» یکی از پایان نامه و تحقیق های جامع و کامل و دارای منابع معتبر می باشد این پایان نامه دارای 118 صفحه به صورت فایل ورد و قابل ویرایش می باشد که جهت دریافت و دانلود متن کامل پايان نامه تاثير اقوام بر امنيت ملي ايران« با تاکيد بر قوم کرد» بر روی گزینه خرید انتهای ایمیل کلیک نمائید پس از وارد نمودن اطلاعات مربوطه و پرداخت قادر به دانلود متن کامل پایان نامه مربوطه می باشد همچنین لینک پایان نامه همان لحظه به ایمیل شما ارسال می گردد.

فهرست مطالب

بخش اول : کلیات
1-1-بیان مساله 2
1-2-سوالهای پژوهش 4
1-2-1-1پرسش اصلی 4
1-1-2-پرسشهای فرعی 4
1-3-پیشینه ی پژوهش 4
1-4-فرضیه های پژوهش 6
1-5-حدود پژوهش 6
1-6-اهداف پژوهش 6
1-7-سازماندهی پژوهش 6
بخش دوم: چارجوب نظری
مقدمه 8
2-1-تبینهای متعارف و محدودیت آنها 9
2-2-سیاستهای هویت و قومیت 12
2-3-علل اهمیت مسائل قومی 13
2-4-تئوری محرومیت نسبی 14
بخش سوم:امنیت ملی و اقوام
مقدمه 18
3-1-بحث های نظری درباره مساله قومیت و ناسیونالیسم قومی 18
3-1-1-قومیت پدیده ای کهن یا ابزاری 18
3-2-چگونگی سیاسی شدن قومیت 19
3-3-عوامل شکل گیری ناسیونالیسم قومی 20
3-4-جایگاه اقوام در ساختار اجتماعی –فضایی ملت ایران 21
3-5-جایگاه امنیت در ساختار فضایی جغرافیایی ملت 23
3-5-1-امنیت ، امنیت ملی 23
3-5-2-امنیت ملی و مولفه های آن 24
3-6-تهدید اقوام علیه امنیت کشور 27
نتیجه گیری 28
بخش چهارم : قومیتها
فصل اول: قومیت و قوم گرایی در ایران
مقدمه 31
4-1-1-قومیت و گروه های قومی : مفاهیم مخدوش شده 31
4-1-2-قومیت و قبیله گرایی در خاورمیانه 32
4-1-3-قبایل و دولتها در ایران : بررسی کلی 33
4-1-4-ویژگی اساسی قبایل ایران 34
4-1-5-پراکندگی فرهنگی و سیاسی ایلات 35
4-1-6-روابط میان ایلات و دولت در ایران 36
4-1-7-روابط دولت با ایلات 37
4-1-8-جامعه و سیاست در کردستان، بلوچستان و آذربایجان 38
4-1-9-ظهور گرایشهای سیاسی و محلی گرا در میان کردها 39
4-1-10-بلوچستان 40
4-1-10-1-ظهور گرایش های سیاسی محلی گرا در بلوچستان 41
4-1-11-آذربایجان 42
4-1-11-1-ظهور گرایشهای سیاسی محلی گرا در آذربایجان 42
نتیجه گیری 43
فصل دوم : بحران هویت قومی در ایران
مقدمه 45
4-2-1-عوامل بحران هویت قومی 46
4-2-2-عوامل اجتماعی بحران 46
4-2-2-1-تعدد و تنوع قومی 46
4-2-2-2-تعدد و تنوع زبان و گویش 47
4-2-2-3-تنوع و تعدد دینی مذهبی 47
4-2-2-4-عامل جمعیتی (دموکرافیک) 48
4-2-2-5-منشا قومی نژادی ناهمگون نخبگان سیاسی یا نظامی حاکم 48
4-2-2-6-تبعیض و پیش داوری های قومی 49
4-2-2-7-ناهمگونی مخالفان سیاسی 49
4-2-3-عوامل اقتصادی بحران 49
4-2-4-عوامل اداری- سیاسی بحران 50
4-2-5-عوامل آموزشی بحران 51
4-2-6-عوامل طبیعی و جغرافیایی 51
فصل سوم : سیاستهای قومی در ایران معاصر
مقدمه 54
4-3-1مدل سیاست های قومی در تاریخ معاصر ایران 54
4-3-2-سیاستهای قومی قبل از انقلاب 55
4-3-3-مناسبات حکومت ها با اقوام ایلات و عشایر در ایران 55
4-3-4-سیاستهای قومی در دوره قاجار 56
4-3-5-سیاستهای قومی در دوره ی پهلوی اول 58
4-3-5-1-تخته قاپو، اسکان اجباری 59
4-3-5-2-پیامدهای اسکان 60
4-3-6-سیاستهای قومی بعد از انقلاب 61
4-3-6-1-اهداف و رویکردها 61
4-3-6-2-رویکرد واقع گرایانه 62
4-3-7-روابط دولت- اقوام در جمهوری اسلامی ایران 63
4-3-8-روابط دولت- اقوام از بعد اجرایی 64
4-3-9-دوره انتقالی 65
4-3-10-روابط دولت- اقوام از بعد فرهنگی 66
نتیجه گیری 68
فصل چهارم : مسئله وحدت ملی و الگوی سیاست قومی
مقدمه 70
4-4-1-تنوع قومی 70
4-4-2-شاخص های بحران قومی در ایران 71
4-4-3-سیاست قومی: مفهوم شناسی 72
4-4-4-جایگاه سیاسی قومی 73
4-4-4-1-مدیریت سیاسی 73
4-4-4-2-علوم رفتاری 74
4-4-4-3-جامعه شناسی سیاسی 74
فصل پنجم: هویت، تاریخ و روایت در ایران
مقدمه 76
4-5-1-صورت بندی مفهوم دولت 76
4-5-2-هویت جمعی بعنوان برآیند آگاهی و روایت 77
4-5-3-خاطره و گفتمان هویت 78
4-5-4-سهم هویت ملی 79
4-5-6-ایدئولوژی سیاسی و هویت اجتماعی ایران 80
4-5-7-مدرنیسم پهلوی و هویت ملی ایران 82
4-5-8-گفتمان سنت گرای ایدئولوژیک و هویت اسلامی 83
نتیجه گیری 84
بخش پنجم: قوم کرد
فصل اول : فراز و فرود جنبش کردی
مقدمه 87
5-1-1-کردها از جنگ چالدران تا جنگ جهانی اول 88
5-1-2-کردها بعد از جنگ جهانی او ل تاکنون 88
5-1-3-کردستان ایران 89
5-1-4-علل خیزش جنبش کردی 91
5-1-5-همبستگی کردی 91
نتیجه گیری 92
فصل دوم: روند توسعه در مناطق کردنشین ایران قبل و پس از انقلاب
مقدمه 96
5-2-1-رویکردهای توسعه 97
5-2-2-برنامه ریزی در ایران، اهداف و خط مشی ها 98
5-2-3قوم کرد 99
نتیجه گیری 105
منابع 106

منابع:

الف:کتاب

1-احمدی٬ حمید٬ هویت٬ ملت٬ قومیت٬ موسسه تحقیقات و توسعه علوم انسانی ٬ 1383

2-احمدی٬ حمید ٬ قومیت و قوم گرایی در ایران٬ از افسانه تا تاریخ ٬ تهران: نشر نی٬ 1379.

3-الطائی٬ علی٬ بحران هویت قومی در ایران٬ تهران: نوشر شادگان٬ 1378

4-ازکیا٬ مصطفی٬ جامعه شناسی توسعه٬ تهران : نشر کلمه٬ 1377.

5-امان الهی بهاروند٬ اسکندر٬ قوم لر٬ تهران: نشر آگاه٬ 1370

6-بشیریه٬ حسین٬ ایدئولوژی سیاسی و هویت اجتماعی ایران٬ تهران : موسسه تحقیقات و علوم انسانی٬ 1383

7-بوزان، باری، الی ویور و پاپ دو ویلد، پارچوبی تازه برای تحلیل امنت، ترجمه علیرضا طیب، تهران پژوهشکده، مطالعات راهبردی، 1386

8-بوزان، باری، مردم، دولتها و هراس، ترجمه پژوهشکده مطالعات راهبردی، تهران، پژوهشکده مطالعات راهبردی، 1378.

9-تاجیک، محمد رضا، مقدمه ای بر استراتژی های جمهوری اسلامی ایران، تهران، مرکزی بررسی های استراتژیک، 1381

10-ثلاثی٬ محسن٬ جهان ایرانی و ایران جهانی٬ تهران : نشر مرکز٬ 1379.

11-جلائی پور ،حمید رضا٬ کردستان و علل تداوم  بحران آن پس از انقلاب اسلامی٬ تهران: دفتر مطالعات سیاسی و بین المللی وزارت امور خارجه٬ 1372

12-حافظ نیا٬ محمدرضا٬ جغرافیای سیاسی ایران٬ تهران : سمت٬ 1381.

13-حاجیانی٬ ابراهیم ٬ مسئله وحدت ملی و الگوی سیاست قومی در ایران٬ تهران٬ نشر آگه٬ 1383

14-رضاقلی٬ علی ٬ جامعه شناسی خودکامگی٬ تهران: نشر نی٬ 1371

15-رزاقی٬ ابراهیم٬ الگویی برای توسعه اقتصادی ایران٬ تهران: نشر توسعه٬ 1370

16-چوپان یزدانی٬ محمدرضا٬ جایگاه حقوقی سیاست شور اما در جمهوری اسلامی ایران٬ تهران: مرکز اسناد انقلاب اسلامی٬1382

17-شمیم٬ علی اصغر٬ کردستان٬ نشر مدیر٬ 1370.

18- صالحی امیری٬ سید رضا٬ مدیریت و منازعات قومی در ایران٬ تهران: مرکز تحقیقات استراتژیک، 1385

19- صفا٬ ذبیح اله٬ حماسه سرایی در ایران٬ تهران: چاپ خودکار 1324

20-عظیمی٬ حسین٬ پیشنهادها خطوط اساسی الگوی برنامه ریزی در ایران٬ سازمان برنامه و بودجه٬ 1373

21-عظیمی٬ حسین٬ مدارهای توسعه نیافتگی در اقتصاد ایران٬ تهران: نشر نی٬ 1373.

22-قریشی٬ امان اله٬ نگرش نو به تاریخ و نام ایران٬ تهران: ناشر مولف٬ 1373.

23-کاظمی فر٬ شهد ا.. ٬ جمعیت و امنیت ملی٬ وزارت کشور ٬ 1376

24-کلباسی٬ ایران٬ گویش کردی مهاباد٬ موسسه مطالعات و تحقیقات فرهنگی٬ 1362

25-کوه شکاف ٬ ناهید و هوشمند٬ احسان٬ روند توسعه در مناطق کردنشین٬ تهران: موسسه تحقیقات و علوم انسانی  1383.

26-مقصودی٬ مجتبی٬ تحولات قومی در ایران علل و زمینه ها٬ تهران : موسسه مطالعات ملی٬

138027

28-مقصودی٬ مجتبی٬ قومیت ها و نقش آنان در تحولات سیاسی سلطنت محمدرضا شاه٬ تهران: مرکز اسناد انقلاب اسلامی٬ 1382

29-نیکییتین٬ واسیلی، امنیت و اقوام٬ ترجمه٬ محمد قاضی٬ تهران : نیلوفر٬ 1366

30- معینی علمداری ٬ جها نگیر٬ هویت تاریخ و روایت در ایران٬ تهران موسسه تحقیقات و علوم انسانی ٬ 1383

31-نیک خلق٬ علی اکبر٬ جامعه شناسی عشایر ایران٬ تهران:چاپخش٬ 1377

 

ب:مقالات

1-ایوبی،حجت اله٬ شکاف قومی و خشونت در پیکارهای سیاسی٬ فصلنامه مطالعات راهبردی٬ ش1، 1377

2-مهعتری ٬ محمد٬ تقسیمات کشوری٬ تعامل قومیتها و امنیت ملی ٬ نشریه علوم سیاسی٬ ش 93، 1387

3-افتخاری٬ اصغر٬ ظرفیت طبیعی امنیت٬ علوم سیاسی٬ ش 5،1378

4-افضل٬ رسول و برزین٬ ضرغامی٬ تحلیل بنیادهای پایدار همگرائی و متغیرهای اعتباری تهدید قومی در ایران٬ نشریه جغرافیا٬ ش 7 ٬ 1388 .5-اسلامی٬ علی رضا٬ قومیت و ابعاد آن ٬ فصلنامه علوم سیاسی ٬ ش 34 ٬ 1389

6-افتخاری٬ اصغر٬ امنیت ملی رهیافت و آثار٬ فصلنامه مطالعات راهبردی٬ ش 2، 1377 .

7-افتخاری٬ اصغر٬ ظرفیت طبیعی امنیت٬ فصلنامه مطالعات راهبردی٬ ش 5، 1387 .

8-ایوبی٬ حجت اله٬ شکافهای قومی و خشونت ٬ فصلنامه مطالعات راهبردی ش 1 ،1377

9-ایوبی٬ حجت اله٬ شکافهای قومی و خشونت در بیکاری سیاسی٬ فصلنامه مطالعات راهبردی ش۱ ٬ 1377

10-افتخاری٬ اصغر٬ حوزه ناامنی ٬ بنیادهای فرهنگی مدیریت استراتژیک و مقوله امنیت داخلی در ایران٬ فصلنامه مطالعات راهبردی٬ ش 3 ، 1378

11–بهرامی٬ روح الله٬ سیاست قومی پهلوی اول٬ فصلنامه مطالعات راهبردی٬ ش 1 ، 1377

12-بهرامی٬ قدرت اله قومیت گرایی در کردستان٬ نشریه علوم سیاسی ٬ ش 14 1386٬

13-بنی هاشم٬ میر قاسم٬ شان قومیت و ناسیونالیسم قومی در مطالعات امنیت ملی ٬ نشریه علوم سیاسی ٬ ش 21، 1382.

14-بنی هاشمی٬ میر قاسم٬ چشم انداز آتی ناسیونالیسم قومی٬ فصلنامه مطالعات راهبردی ٬ ش16 ، 1381

15-پیشگامی فرد٬ مریم و آوج ٬ امید٬ ارتباط بین پراکندگی قومی ایرانی و امنیت مرزها٬ فصلنامه ژئوپلیتیک٬ ش 1، 1388.

16-حاجیانی٬ ابراهیم٬ الگوی سیاست قومی در ایران٬ مطالعات راهبردی٬ ش 16 ، 1388

17-حق پناه٬ جعفر٬ جامعه مدنی و قومیت در جمهوری اسلامی ایران٬ نشریه علوم سیاسی٬ ش2، 1377

18–حق پناه٬ جعفر٬ الگوی تحلیل نقش قومیت بر سیاست خارجی با تاکید بر خاورمیانه٬ نشریه سیاست٬ ش2،1389.

19–حق پناه٬ جعفر٬ روند تدوین سیاست قومی در نظام جمهوری اسلامی ایران٬ مطالعات راهبردی٬ ش 1، 1382

20–خلیل٬ محسن٬ بررسی مقایسه ی قومیت در قوانین اساسی مشروطیت و جمهوری اسلامی٬ نشریه حقوق اساسی٬ ش 15 ٬ 1384

21-دیو سالار٬ مجید٬ امنیت ملی و تهدیدات قومی٬ مجله پگاه٬ ش 125، 1387

22-دی اسمیت٬ آنتونی٬ سیاست قومیت و ناسیونالیسم٬ ترجمه : قیصری ٬ نورالله ٬ نشریه جامعه شناسی ٬ ش 4 ٬ 1376

22-رضوی٬ بهرام٬ هویت های قومی٬ انسجام اجتماعی٬ نشریه علوم سیاسی٬ ش 16 ٬ 1388

23-زراعت٬ جواد و بذر افکن٬  اصغر٬ نقش و جایگاه قومیت و ناسیونالیسم قوی در مطالعات امنیتی پس از جنگ ٬ مجله پژوهش های سیاسی٬ ش 3 ، 1387

24–سید امامی٬ کاووس٬ قومیت از منظر سیاستهای هویت٬ نشریه علوم سیاسی٬ ش 3 ٬ 1380

25-شفیعی٬ جمال٬ جنبش های اجتماعی ایران٬ زمینه ها و چالشها٬ فصلنامه مطالعات راهبردی ٬ شض21 ، 1382

26-عبادیان٬ محمود٬ مقدمه ای بر مبانی تفکر نظری و سیاسی اقوام ایرانی٬ نشریه چیستا٬ ش 16 ٬ 1391.

35-عصاریان نژاد٬ حسین٬ امنیت و قومیت در جمهوری اسلامی ایران٬ ماهنامه دانشگاه های عالی دفاع ملی٬ ش 48 ، 1383

27-فرخی٬ عباس٬ بررسی نقش اقوام  مرزنشین ایرانی در امنیت ملی ٬ فصلنامه جمعیت٬ ش 51 ، 1389

28-فرخی٬ عباس٬ تاثیر عملکرد دولت مرکزی به نقش آفرینی اقوام مرز نشین در امنیت ملی ٬ نشریه مدیریت ٬ ش 22 ، 1386

29-قیصری٬ نوراله٬ سنجش مشروعیت دولت نزد عرب خوزستان٬ پژوهشکده مطالعات راهبردی 1378

30-کامران٬ امیر٬ جنبشهای ملی کردستان٬ سخن ٬ ش9 ، 1324

31-مطلبی٬ مسعود٬ جغرافیای سیاسی اقوام ایرانی٬ تهران : نشریه زمان٬ ش 10 ، 1391

32-مهری٬ محمدی٬ آسیب شناسی تاثیر قومیت گرایی بر امنیت ملی ٬ نشریه حصون٬ ش19 ٬ 1388

33-نصری٬ قدیر٬ جمعیت و امنیت ٬ فصلنامه مطالعات راهبردی٬ ش 7 ، 1378

34-هاشمی٬ سید حمید٬ مطالبات قوم عرب و راهکارهای دولت٬ رهاورد سیاسی٬ ش16 ٬ 1386

چکیده:

ناهمگنی قومی، دینی و اقتصادی، ویژگی ساختی عموم کشور های جهان سوم، بخصوص خاورمیانه می باشد . البته این داوری، به مفهوم تصدیق همسانی کشور های پیشرفته نیست . به تعبیر اوکانر از مجمع 132 ملت- کشور موجود (1972) فقط 12 تای آن (1/9درصد ) به طور قطع از نظر قومی همگن بوده اند منتهی وجود شکافهای گوناگون در کشورهای پیشرفته خاصیت هم افزا ندارند بلکه تمایزهای موجود همدیگر را تعدیل می کنند. از این رو پیامدهای امنیتی مهمی ندارند در حالیکه جنگ قومیتها و استفاده از خرده فرهنگها در جهان سوم بویژه خاورمیانه فصل مهمی از تاریخ درگیریها این ملتها را نشان میدهد. واقعیت موجود با فرایند نوین غلبه گفتمان خودگردانی و با استقلال جویی همه اقوام به جای استیلا جویی یک قوم ، عملا به مساله ای امنیتی تبدیل گردیده و در بسیاری از موارد  تمامیت اراضی واحدهای مختلف سیاسی را تهدید می نماید .

به هر علت و شرایط کشور ما نیز کشوری است متشکل از اقوام مختلف که عناصر و مولفه های متفاوتی بین آنها و دولت مرکزی پیوند یا گسست ایجاد کرده است و احساس قوی در میان طیف وسیعی از جمعیت کشور کتمان ناپذیر است .

آنها در خارج از مرزهای ایران ایرانی هستند لیکن به نظر می رسد در داخل مرزها به همان اندازه که ایرانی هستند، دارای تعلق قومی یا مذهبی هم می باشند. و در همین راستا پژوهش حاضر با تاکید بر قومیت ها و چالش روبروی دولتها موضوع را مورد کنکاش قرار داده است.

 بخش اول کلیات

1-1 بيان مسأله:

چنين به نظر مي رسد كه در دهه آينده كليه كشورها به نحوي با مسئله ناسيوناليسم قومي مواجه خواهند شد. از آنجا كه قوميت يكي از شاخص هاي عمده در شناخت ظرفيت طبيعي كشورها براي نيل به ثبات و دوري از خشونت به حساب مي آيد. امنيت كشورها در دهه آينده بدون توجه به اين مسئله رقم نخواهد خورد. درجمهوري اسلامي ايران وجود قوميت كرد درغرب كشور با گسستهاي ديني و اقتصادي و متاثر از تحريكات خارجي مي تواند خطرآفرين باشد. در جوامع چند قومي موضوع همزيستي مفهوم تنوع قومي با وحدت ملي امريست منوط به اتخاذ رهيافتي كه بتواند در عين كثرت در خرده فرهنگ هاي قومي، وحدت درمنش ملي را محقق سازد. قوميت با زير عنوانهايي چون انفكاك قومي، علايق قومي، گرايشات واگرايانه، استقلال خواهي يا تجزيه طلبي، هويت قومي و چالشهاي قومي درمقياس ملي، عناويني است كه نيازمند مطالعه از منظر امنيت ملي مي باشد.

امنيت در نگاه نخست به عنوان مفهومي ساده، به اطمينان ازحفظ، دوام و بقاي داشته ها، و تضمين منافع و تامين علايق اطلاق مي شود. برخي امنيت را به صورت «ايجابي» و «سلبي» تقسم مي كنند. در معناي ايجابي امنيت، وجود احساس رضايت و اطمينان نزد دولتمردان و شهروندان، و درمعناي سلبي امنيت، نبود ترس، اجبار و تهديد را به عنوان يك شاخص در نظر مي گيرند (افتخاري،1377).

همچنين به عقيده رابرت مك نامارا: امنيت ملي به نوعي متضمن اعتماد ملي، آزادي، توسعه و بهبود موقيت يك كشوراست. در كنار امنيت و امنيت ملي واژه قوميت نيز بايد گنجانده شود كه بيشتراستفاده كاربردي دارد و برداشت­هاي متفاوتي از آن صورت گرفته است. در اين ميان تعريف آنتوني اسميت داراي كاربرد بالايي است: قوم عبارت از يك جمعيت انساني مشخص با يك افسانه اجداد مشترك، عناصرفرهنگي، پيوند با يك اعتقاد، آگاهي و فرهنگ مشترك را داراست. اعضاي يك ملت اگراحساس كنند در دستيابي به حق و حقوق موقعيتي برابر دارند هويت ملي بحران كمتري خواهد داشت، اما اگراقوامي نتوانند خود را با فرايند ملت سازي، ادبيات ملي، زبان رسمي، تعليمات عمومي و مذهب رسمي هماهنگ سازند به حد شهروند درجه دوم سقوط كرده و از برخي حقوق محروم و به حاشيه رانده مي شوند و احساس محروميت موجب تقويت هويتهاي مادون ملي مانند قوميت، نژاد، محله گرايي و… مي شود و محركي براي دست زدن به اعمال سياسي و خشونت مي گردد به خصوص دركشورهاي با تفاوت هاي قومي اين مشكلات بيشتر مي شود.

عوامل موثر بر شكل گيري يا تشديد ناسيوناليسم قومي درجوامع چند قومي به اقتضاي خاص در هر جامعه متعدد است از جمله مي توان به موارد زير اشاره كرد:

1-چگونگي ساختار توزيع منابع قدرت (اقتصادي،سياسي،فرهنگي) درجامعه.

2-وجود خودجوش جنبش ناسيوناليسم با توجه به سه محور ايدئولوژي، ساز و كارها و شيوه هاي پيگيري مطالبات و پايگاه اجتماعي.

3-تجربه تاريخي تعاملات و روابط اقوام كه آيا سلطه گر و سلطه ناپذير يا فدرالي يا خودمختاري بوده است.

4-واكنش و حساسيت قدرتهاي منطقه اي و جهاني يه موضوع اقوام در يك كشور خاص.

5-شرايط ژئوپلتيك يا جغرافيايي تركيب قومي هر جامعه، نسبت جمعيت و سرزمين و همساني قومي با كشورهاي همسايه و نوع شكافهاي موجود در جامعه.

تبعـيض، نوع نگرش وميزان گرايـش اقوام به هويـت ملي و رونـد ملت سازي و دولـت سـازي موارد ديـگر مي باشند.

سرزمين ايران در مقوله تنوع قومي و زباني در جهان با 24 درصد همانندي در رتبه شانزدهم قرار دارد. اگر چه در ايران فارسي زبانان با60 درصد جمعيت اكثريت را دارند، ليكن وجود شش قوميت عمده در درون اين واحد ملي و تاثيرات شگرف آنها بر سير تحولات تاريخي واقعيتي انكارناپذير است. از آنجا كه نقطه تمركز ما در پژوهش قوميت كرد مي باشد از قوميتهاي ديگر صرفنظر كرده و به كردها ميپردازيم.

جمعيت كردها بيشتر در آذربايجان غربي، كرمانشاه  و كردستان ساكن هستند. اين قوم، به نسبت،  زمينه مناسب تري براي فعال شدن گسست ملی دارد از جمله اين زمينه ها؛ تمركز جمعيتي در يك منطقه كوچك و مشخص، دوم، باور به محروميت هاي اقتصادي، بهداشتي وآموزشي، سوم، موقعيت جغرافيايي در كنار مرز دو كشور با تشابه قومي و محلي و وضعيت كوهها و راهها، چهارم، تصور انزواي سياسي و عدم رضايت از ميزان حضور نخبگان سياسي اجتماعي در داخل نظام، پنجم، ملاحضات مذهبي كه اكثرا سني مذهب هستند، ششم، زبان كردي اگر چه از شاخه هاي زبان ايراني است و با پارسي باستان همانندي زيادي دارد، لكن براي فارسي زبانان امروز مفهوم نيست هر چند گويش هاي مختلف مانع يك زبان واحد كردي است معهذا امروزه زبان كردي محور جنبش هاي كردي است اگر چه از لحاظ نژادي نمي توانند اصل آريايي و ايراني بودن كردها را منكر شوند.

تجربه شورش شيخ عبدالله درسال1297 درمقابل عثماني ها با محوريت قبايل كرد و شورش شيخ سعيد درسال1304 در مقابل ناسيوناليسم افراطي آتاتورك كه هويت كردي را انكار مي كرد در پاسخ به تحركات خارجي بود. جنبش اسماعيل سميتقو كه يكپارچه گي ايران را تهديد ميكرد و ارتش رضاخان آن را سركوب كرد و نيز تاسيس كومله در دهه1320 كه به دستور مقامات شوروي به حزب دموكرات كردستان تبديل شد و طرح كردستان خودمختار و تاسيس جمهوري مهاباد درسال1324 به رهبري عبدالرحمن قاسملو براي تجزيه ايران و بيانيه هشت ماده­اي آنها بعد از انقلاب اسلامي كه خواستار خودمختاري كردستان بودند و اقدامات ملامصطفي بارزاني در اين راستا قابل توجه و بررسي است (افتخاري،1377).

1-2  سؤال‏های پژوهش‏:

1-2-1 پرسش اصلي

1-تفاوت قومي كردها چگونه مي تواند امنيت ملي ايران را تحت تاثير قرار دهد؟

1-2-2 پرسش هاي فرعي

1-چه عواملي سبب مي شود قوميت كرد در ايران قائل به هويتي متفاوت باشد؟

2- عوامل سياسي اجتماعي كه مي تواند به تشديد احساس هويت متفاوت كردها در ايران دامن بزنند كدامند؟

1-3  پیشینه پژوهش:

در زمينه قوميت و امنيت ملي كتابها و مقالات زيادي نوشته شده است، تعدادي توسط نويسندگان داخلي و تعدادي هم مقالات و كتابهاي خارجي كه عموما به صورت ترجمه مي باشد.

-دكتر محمدرضا تاجيك دركتاب(مقدمه اي براستراتژي هاي امنيت ج.ا.ايران رهيافت ها و راهبردها)  به بررسي امنيت چه بعد داخلي و چه خارجي آن پرداخته است. ايشان در دفتر چهارم اين كتاب اصول كلي مرتبط بر استراتژي هاي امنيت ملي را شرح داده است. در دفتر پنجم كتاب به ارزشها و هنجارهاي ملي پرداخته و ارزش هاي مسلط جامعه ايراني را بيان داشته است، همچنين از آسيب پذيري تهديدات و فرصت هاي ارزشي موجود در ج.ا.ايران پرداخته است.

-امنيت ملي در جهان سوم كه توسط ادوارد اي.آزر و چونگ اين مون نوشته شده از ديگر آثار برجسته در حوزه امنيت مي باشد. آنها در اين كتاب امنيت ملي دركشورهاي جهان سوم را تشريح كرده و از اهميت و تاثير قوميتها دراين كشورها اسم برده و اينكه چه تاثيري مي تواند بر امنيت اين كشورها داشته باشد. از ديگركتابهاي موجود درحوزه امنيت ملي مي توان به كتاب (چارچوبي تازه براي تحليل امنيت) كه توسط باري بوزان و همكاران وي نوشته شده اشاره كرد. آنها امنيت را در پنج حوزه نظامي، سياسي، اجتماعي، اقتصادي و زيست محيطي بررسي كرده اند. آنها مفهومي تازه درطرح امنيت ايجاد مي كنند كه در آن ابعاد ذهني از اهميت بيشتري برخورداراست. آنها امنيتي شدن را به معناي بهتر شدن نمي دانند بلكه امنيت را امري سلبي و به معناي ناتواني از برخورد با موضوعات به شيوه سياست معمول مي دانند. (بوزان، ويور، ويلد)

-كتاب (مردم، دولت ها و هراس) از باري بوزان از ديگر كتب در حوزه امنيت و امنيت ملي مي باشد. بوزان ابتدا به تبيين حدود وظايف دولت به عنوان منبع اصلي امنيت و نيز منافع هر يك از دو مقوله دولت و مردم در عرصه امنيت ملي پرداخته و نحوه تامين امنيت و ابعاد مختلف جهاني، منطقه اي، اقتصادي و زيست محيطي را بيان مي دارد.

-كتاب (چهره متغييرامنيت ملي) از رابرت ماندل از ديگر آثار درحوزه امنيت مي باشد. ماندل در اين كتاب مفهوم درحال ظهور امنيت ملي را ريشه يابي مي كند و آغاز بحث را ارائه تعريفي از مفهوم امنيت ملي قرار مي دهد. در فصل پاياني كتاب نويسنده به چند چالش عمده امنيتي كه احتمالا در آينده رخ خواهد داد اشاره مي كند و راهكارهايي براي آن ارائه مي دهد. به اعتقاد او چالش امنيتي تنشي است كه حكومت ها درانتخاب بين جهان گرايي و پرداختن به منافع داخلي بين حمايت از جامعه و فرد و بين نياز به همكاري فراملي و فشارهاي محدود ملي با آن روبرو مي شوند.

در زمينه قوميت هم كتابها و مقالات زيادي نوشته شده است:

-دكتر مراد كاوياني در كتاب (ناحيه گرايي در ايران از منظر جغرافياي سياسي) به بررسي و جايگاه اقوام در ايران پرداخته است. در فصل چهارم كتاب به موقعيت كردستان از لحاظ تاريخي و ژئوپولتيكي پرداخته و همچنين تاثيراتي كه كردهاي كشورهاي هم مرز ايران بر كردهاي داخل ايران مي گذارند. ايشان در مورد فعاليتهاي گروههاي پ.ك.ك و پژاك در مرزهاي غربي و شمال غربي كه باعث تنش و درگيرهايي در اين مناطق شده پرداخته است. و در قسمت نتيجه گيري بيان مي دارد كه حكومت مركزي بايد بتواند از لحاظ فرهنگي و اقتصادي نواحي كردنشين را به سطح ميانه يا بالاتر برساند و مشاركت سياسي كردهاي اهل سنت را در گستره مديريت ارتقا دهد تا باعث تقويت همبستگي ملي گردد.

عيسي گلوردي دركتاب (اقوام ايراني و زمينه هاي همگرايي) موقعيت اقوام ايراني را شرح داده و اينكه چه راهكارها و راه حل هايي مي تواند از واگرايي اقوام ايراني جلوگيري كرده و آنها را به سمت همگرايي بيشترسوق دهد.

-كتاب (قوميت و قوم گرايي در ايران از افسانه تا واقعيت) كه توسط دكتر حميد احمدي نوشته شده از ديگر كتب در زمينه قوميت مي باشد كه نگارنده با ذكر موقعيتي از اقوام ايراني به بحث مطالبات و خواسته هاي آنان پرداخته و همچنين ذكر مواردي كه باعث مي شود برخي از اين اقوام داعيه خودمختاري و تجزيه طالبي داشته باشند.

-كتاب قوميت گرايي كرد نوشته نادر انتصار با ترجمه عبدا…عبدا…زاده به تاريخچه قوم كرد پرداخته و اينكه چه زمينه هايي باعث مي­شود اين قوم اصيل و قديمي ايراني به سمت جدايي طلبي حركت كرده و باعث ايجاد تنش با دولت مركزي شده است.

-پايان نامه سعدي فتاحي (بررسي تحولات عراق پس ازسقوط حزب بعث وآثار آن بر مسائل قومي منطقه اي) بيشتر به آثار اين تحولات بر كردهاي ايراني پرداخته و اينكه خودمختاري كردهاي عراق مي تواند چه تاثيري بر كردهاي ايراني گذاشته و چه چالش هايي براي حكومت مركزي ايران مي تواند به همراه داشته باشد.

منابع فوق الذکر با درجات متفاوت می توانند در این پژوهش مورد استفاده قرار گیرند. معهذا تفاوت پژوهش حاضر، در اشاره به هویت متفاوت کردها، و بخصوص تاکید ویژه بر تاثیر عوامل سیاسی اجتماعی در تقویت این احساس تفاوت است.

1-4  فرضیه های پژوهش:

   1-4-1 فرضیه اصلی:

چنانچه احساس هويت متفاوت در كنار احساس محروميت هاي سياسي-اجتماعي قرار گيرد مي تواند موجد عوارض امنيتي در كشور باشد.

 1-4-2  فرضیات فرعی:

-دو عامل زبان (زبان كردي) و مذهب (اهل سنت) سبب مي گردد كردها در ايران قائل به هويتي متفاوت باشند.

-سبكي وزنه مديريت سياسي به نسبت وزنه جمعيتي و احساس محروميتهاي اقتصادي و اجتماعي به نسبت ساير قوميتها در ايران مي توانند احساس هويت متفاوت كردها را تشديد نمايند.

1-5 حدود پژوهش:

تمركز اين پژوهش به لحاظ جغرافيايي، كشور ايران مي باشد.

1-6  اهداف پژوهش:

ايران در رده شانزدهم كشورهاي جهان از لحاظ تنوع قومي قرار دارد و اين نشان دهنده اهميت اين موضوع در ايران مي باشد، اگر چه تنوع قومي را مي توان نوعي فرصت تلقي كرد معهذا در نتيجه برخي زمينه هاي اجتماعي و اقتصادي وگاه تحريكات خارجي با استفاده ازين زمينه گاها تنوع قومي با عوارض امنيتي همراه بوده است كه در بين اين اقوام كردها از ديرباز مورد توجه بوده و شايد بيش از ديگر قوميت ها  داراي تنش هايي با حكومت مركزي بوده اند. البته وجود كردها در دو كشور هم مرز يعني عراق  و  تركيه از يك طرف و جمعيت اغلب سني كردها در مقابل اكثريت شيعه در ايران  بر اهميت مسئله افزوده است. در نتيجه مي توان گفت موضوع ارزش كاري پژوهش در حد يك پايان نامه را دارد.

1-7-سازماندهی پژوهش

پژوهش حاضر در پنج بخش طراحی شده است که هر بخش شامل چند فصل می باشد. در بخش اول، کلیات به توضیح ساختار تحقیق پرداخته می شود. در بخش دوم به بیان چارچوب نظری این تحقیق پرداخته است . در بخش سوم به بحث امنیت ملی و مفاهیم و… پرداخته شده است در بخش چهارم مسئله قومیت در پنج فصل مجزا کار شده است و در بخش پنجم قوم کرد در نگاهی کلی پرداخته شده است. و در نهایت نتیجه گیری کار مطرح شده است .

   بخش دوم چارچوب نظری

مقدمه

تشکیل دولت ملی در ایران با تلاش های گسترده ای در جهت ایجاد یکپارچگی ملی همراه بوده است. کمال مطلوب هر دولت ملی ، برخورداری از یک ملت یکپارچه است که در میان اعضای آن ، تفاوت های چشمگیر زبانی ، مذهبی ، قومی و نژادی وجود نداشته باشد و همگان به یک هویت فراگیر ملی تعلق خاطرداشته باشند. اما در میان کشورهای مستقل کمترین کشوری یافت می شود که به طور طبیعی دارای جمعیتی فاقد تفاوت ملی ، زبانی ، مذهبی و یا قومی می باشد . ایران نیز سرزمینی است ، که در جریانات تحولات گوناگون تاریخی و حرکت های جمعیتی ، ترکیبی از اقوام را در خود جا داده است. خواست ایجاد یک دولت ملی در ایران معاصر در قالب طرح های ملت سازی گوناگون از اواخر دوران قاجار به مرحلۀ اجرا درآمده است ، از جمله دوران رضا شاه برنامه های گسترده ای برای زدودن تمایزهای قومی ، زبانی و فرهنگی و حتی در حد ترویج پوشش متحدالشکل در سراسر ایران به اجرا در آمدند و تلاش شد تا زبان  فارسی به طور کامل جایگزین زبان ها و لهجه های محلی شود و وفاداری های قومی ، قبیله ای و منطقه ای جای خود را به وفاداری به یک ملت یکپارچۀ ایرانی و دولتی که در مرکز مدعی نمایندگی این ملت بود، بدهند.

طرح ملت سازی رضا شاه که پس از او با شدت کمتر توسط جانشینش ادامه یافت ، مبتنی بر پارادایم کلاسیک همسان سازی[1]  بود که طی آن می بایست مرزهای هویتی گوناگون در سراسر ایران به تدریج انحلال می یابند و همۀ آحاد ملت در یک فرهنگ و هویت فرهنگی واحد جذب می شدند. این طرح ، به رغم برخی موفقیت ها در ایجاد نوعی هدایت فراگیر ایرانی بخصوص در شهرهای بزرگ ، هرگز تفاوت های قومی و زبانی را از بین نبرد.

در شرایط کنونی جهان ، با توجه به رشد فرایندهای جهانی شدن و امکانات ارتباطی گسترده میان مردم که فارغ از مرزهای سیاسی صورت می گیرد و نیز با توجه به رشد آگاهی های قومی و ناسیونالیسم های قومی در یک ملت یکپارچه را هدف می گرفت ، دیگر کاربرد چندانی ندارد. در ایران نیز ، کارآمدی این طرح در اشکال گوناگونش طی چند سال آشکار شده است ؛ در نتیجه ، اقوام ایرانی بر جا مانده اند و بهترین گزینه آن است که در چارچوب این مرز و بوم در همزیستی با یکدیگر به سر برند. تداوم تنوع قومی و فرهنگی به معنای وجود هویت های ترکیبی و انواع مرزهای هویتی بوده و تا زمانی که مرزهای هویتی یا تفاوت های قومی همواره به طور بالقوه می تواند منشا بروز تنشهای زود گذر یا شکل گیری هویت های واگرا با پیامدهای دراز مدت برای وحدت ملی باشد ( سید امامی ، 1385 : 145 ).

منابع و اطلاعات موجود دربارۀ قومیت های ایران را به سه دسته می توان تقسیم کرد که هیچ یک برآورندۀ کل نیازهای تحقیق حاضر نبوده است.

در وهلۀ اول ، منابع جمعیت شناختی و جامعه نگار دربارۀ قومیت هاست که حاوی  اطلاعات  قومی است. در دستۀ دوم ، منابعی قرار دارند که از مطالعات میدانی انسان شناسان یا قوم شناسان حاصل شده اند و اغلب گزارشهای خوبی از آداب و رسوم ، شیوه های زندگی و معتقدات جمعیت های مناطق قومی کشور محسوب می شوند. اما این گونه گزارشات عموماً از پرداختن به مباحث حساسی چون نارضایتی های ریشه درا در تفاوت های قومی و فرهنگی گروه اقلیت با فرهنگ عمومی کشور خوددداری کرده اند ، سومین دسته ، انواع پیمایش هایی است که دربارۀ طیفی از موضوعات گوناگون از جمله احساس تعلق اعضای گروههای قومی به فرهنگ عمومی کشور یا نظام سیاسی کشور صورت گرفته است. که مهم ترین ضعف این طیف ، در معرض عموم قرار نگرفتن و مشکلات روش شناختی آن است.

2-1- تبیین های متعارف و محدودیت های آنها

یکی از رایـج ترین و متعـارف ترین تبییـن ها برای وجـود شکـاف های قومی توزیع نـا برابر منـابع ملی و بی توجهی دولت های مرکزی نسبت به نیازهای معیشتی و توسعه ای مناطق سکونت گروههای قومی است.

بنا بر این رویکرد اقتصادی ، اصلی ترین علت نارضایتی قومی و بروز تنش در مناطق قومیت نشین ، انطباق یافتن مرزهای محرومیت منطقه ای ، یا مرزهای قومـی اسـت . تقریـردیگر این دیدگاه مبتـنی بر مفهوم روان شناختی و اجتماعی محرومیت نسبی است و به موجب آن در نابرابری منابع آنچه که مهم است نه میزان محرومیت مناطق اقلیت نشین بلکه احساس محرومیت نسبی آنان است ( مقصودی ، 1380 : 285 ).

علی رغم این نوع تبیین ها باید توجه داشت که در بسیاری از کشورها از جمله ایران نارضایتی های قومی و احساس بیگانگی ، منحصر به مناطق اقلیت نشین محروم نمی شود و در بسیاری موارد قومیت هایی که به طور رسمی نسبی از مزایای اقتصادی بیشتری حتی نسبت به میانگین های جامعه ملی برخوردارند ، همچنان احساس بی عدالتی و بیگانگی می کنند. یکی از بارزترین نمونه ها در این زمینه ، مناطق باسک در اسپانیاست که در مقایسه با سایر مناطق اسپانیا ثروتمند تر و صنعتی تر است ، اما سالهاست که مردم این منطقه در تنش با بقیۀ اسپانیا به سر می برند. یا در ایران نیز آذربایجان شرقی یکی از استان های ثروتمند و در مقایسه با بسیاری از مناطق دیگر کشور ، برخوردار از امکانات اقتصادی بهتر است . گرچه سهم هموطنان آذربایجانی در اقتصاد مناطق دیگر کشور از نظر سرمایه گذاری در صنعت ، بازرگانی و مستغلات زیاد است . با این وجود ، مطالبات ناشی از تفاوتهای قومی ایشان تماماً منقضی نشده است.

تبیین متعارف دیگر دیگری که دربارۀ عامل بروز تنش یا ناآرامی در میان قومیت ها مطرح می شود ، از دیدگاهی سیاسی و جامعه شناختی است و نخبگان قومی و سازمانهای سیاسی قومیت گرا و عامل اصلی رشد گرایش های قومی به شمار می رود ( احمدی ، 1378 ).

به لحاظ نظری ، این گونه تبیین ها ریشه در رویکرد ابزار گرا  دارند . اگر چه الزاماً به همه اقتضائات این رویکرد وفادار نیستند. ابزار گرایان قومیت و استفاده از احساسات قومی را وسیله ای برای پیشبرد اهداف گروهی ، یا به طور خاص اهداف نخبگان گروههای قومی ، می دانند . آنها معتقدند که هویت قومی در برخی مواقع و تحت شرایط خاص برجستگی و نمود  بیشتری می یابد و در مواقع دیگر ، ممکن است اصولا اهمیت زیادی برای اعضای گروه قومی نداشته باشد. اهداف گروهی یا اهداف ر هبران گروههای قومی در برهه ها و موقعیت های خاص تعیین کنندۀ تاکیدی است که به هویت های قومی می شود. یک گروه قومی قابل تشبیه به طبقه اجتماعی است. هر دو نوعی سازمان اجتماعی اند که در طول زمان ممکن است تغییر کنند.

تبیین ابزار گرا به خصوص در مقایسه با رویکرد دیرینه گرا ، که ویژگی های قومی را از زمان تولد اکتسابی و کم و بیش ثابت می داند و نگاهی جوهر گرا به هویت های قومی دارد ، از مزایای زیادی برخوردار است. یکی از امتیازهای ابزار گرایانه این تشخیص درست است که قومیت و تمایزات قومی مبنای بسیاری خوبی برای بسیج سیاسی مردم در راه  اهداف گروهی یا اهداف خاص نخبگان قومی به شمار می رود.

اما مشکل تبیین های ابزار گرا یا شبه ابزار گرا در مفهوم داخلی ایران اغلب در این است که با برداشت های امنیتی آمیخته می شود و طرح بسیاری از وجوه تمایز قومی و مطالبات را به نخبگان ناراضی یا مخالف یا سازمانهای سیاسی قومی یا توطئه های خارجی مرتبط می کند اگرچه نمی توان منکر شد که برخی تنش ها در مناطق اقلیت های قومی به طور مشخص ریشه در تحریکات نخبگان قومی یا گروههای سیاسی قومی یا حتی تحریکت خارجی دارد،اما باید این نکته را در نظر داشت که اولاً ، اوج گیری احساسات قومی در همۀ موارد ناشی از فعالیت های چنین کارگزارانی نیست و دوماً ، بدون وجود میزانی از زمینه های نارضایتی در میان اعضای گروه قومی ، افراد یا گروههای مذکور از اقبال چندانی برای تحریک احساسات قومی برخودار نخواهند بود ( کاووسی ، 1385 : 150 ).

با عنایت به همین شیوۀ تبیین مسائل قومی بوده که دولت ایران ، در مقاطعی خاص ، به طور نظام مند در برخی مناطق کشور ، نخبگان قومی را از گردونه قدرت خارج کرده اند . این نخبگان با عنوان سران عشایر ، فئودالها ، خان و … سرکوب شده اند و در برخی دیگر از مناطق ، از طریق امتیاز دادن به برخی نخبگان بوده است . امـا اکنون که نخبگان سنتی به معنـا نقش واسـطه گری میان دولت و مردم را از دسـت  داده اند توده های قومی بیشتر در معرض رهبری های جدید یا تبلیغات مستقیم رسانه هایی که از خارج برنامه پخش می کنند ، قرار گرفته اند.

تبییـن دیـگری که برای مسائل قومی در ایران مطـرح می شود و نگاهی سیاسی به مسـئله دارد ، به توزیع نا برابر قدرت تاکید دارد و به شواهدی از جوامع دیگر نیز استناد می کند. به موجب این دیدگاه ، یکی از عوامل اصلی در بروز نارضایتی های قومی حضور ناکافی اعضای گروه قومی در ساختار قدرت کشور و یا در تشکیلات اداری – سیاسی منطقه سکونت گروه مذکور است ( جلایی پور ، 1372 : 123 ).

این تبیین در مورد برخی استانها یا مناطق قومی تا حدودی قابل قبول است ، در استانهایی چون کردستان ، آذربایجان غربی و بلوچستان نیز موید وجود مطالباتی در خصوص سهیم کردن بزرگان و نخبگان قومی در ساختار سیاسی کشور و به خصوص در دستگاههای دولتی استانی است. اما ضعف این تبیین را باید در این نکته دانست که برخی از اقوام ایرانی هم در قدرت سیاسی ملی سهم دارند و هم در ساختار قدرت محلی حضور دارند. اما چنان نیست که قمار روابط با قومی در مورد آنان عاری از مشکل باشد ( جلائی پور ، 1372 : 73 ).

[1] -Assimilation

همه پایان نامه و تحقیق و پروژه های به صورت فایل دانلودی می باشند و شما به محض پرداخت آنلاین مبلغ همان لحظه قادر به دریافت فایل خواهید بود. این عملیات کاملاً خودکار بوده و توسط سیستم انجام می پذیرد. ضمنا همان لحظه لینک دانلود به ایمیل شما ارسال می گردد.

 جهت پرداخت مبلغ شما به درگاه پرداخت یکی از بانک ها منتقل خواهید شد، برای پرداخت آنلاین از درگاه بانک این بانک ها، حتماً نیاز نیست که شما شماره کارت همان بانک را داشته باشید و بلکه شما میتوانید از طریق همه کارت های عضو شبکه بانکی، مبلغ  را پرداخت نمایید

مطالب پیشنهادی:
برچسب ها : , , , , , , , , , ,
برای ثبت نظر خود کلیک کنید ...

به راهنمایی نیاز دارید؟ کلیک کنید

جستجو پیشرفته

دسته‌ها

آخرین بروز رسانی

    Fatal error: Call to undefined function jdate() in /home/bmaghale/domains/bmaghale.ir/public_html/wp-content/themes/digitaliran5/sidebar.php on line 122