پايان نامه تاثير الحاق به سازمان تجارت جهاني بر مقررات داخلي ايران ناظر به اسناد تجارتي

تحقیق و پروژه و پایان نامه و مقاله دانشجویی

پايان نامه تاثير الحاق به سازمان تجارت جهاني بر مقررات داخلي ايران ناظر به اسناد تجارتي یکی از پایان نامه و تحقیق های جامع و کامل و دارای منابع معتبر می باشد این پایان نامه دارای 122 صفحه به صورت فایل ورد و قابل ویرایش می باشد که جهت دریافت و دانلودمتن کامل پايان نامه تاثير الحاق به سازمان تجارت جهاني بر مقررات داخلي ايران ناظر به اسناد تجارتي بر روی گزینه خرید انتهای ایمیل کلیک نمائید پس از وارد نمودن اطلاعات مربوطه و پرداخت قادر به دانلود متن کامل پایان نامه مربوطه می باشد همچنین لینک پایان نامه همان لحظه به ایمیل شما ارسال می گردد.

فهرست مطالب

چکیده1
مقدمه2
فصل اول:کلیات تحقیق5
1-1بیان مساله5
1-2ضرورت انجام تحقیق6
1-3اهداف و فرضیه های پژوهش6
1-4تعریف متغیرهای پژوهش و اصطلاحات6
فصل دوم:مروری بر تحقیقات انجام شده7
2-1بخش اول:از گات تا سازمان تجارت جهانی7
2-1-1 تاریخچه گات7
2-1-2 هدف از تاسیس گات8
2-1-3 تفاوت سازمان تجارت جهانی با گات8
2-1-4 ظهور سازمان تجارت جهانی8
2-2بخش دوم:آشنایی با سازمان تجارت جهانی10
2-2-1 جهانی شدن10
2-2-2 ویژگی های سازمان های بین المللی10
2-2-3 مختصات و ویژگی های تحولات اقتصادی بین الملل11
2-2-4 جایگاه حقوقی سازمان تجارت جهانی11
2-2-5 تاریخچه سازمان تجارت جهانی12
2-2-6 اهداف سازمان تجارت جهانی17
2-2-7 اصول حاکم بر سازمان تجارت جهانی18
2-2-7-1 اصل آزادی اعضا18
2-2-7-2 اصل تثبیت و کاهش تعرفه های گمرکی 19
2-2-7-3 اصل الغای تبعیض های تجاری19
2-2-7-4 اصل شفافیت مقررات تجاری20
2-2-7-5 اصل مشورت و حل اختلاف20
2-2-7-6 اصل حفاظت ها20
2-2-8 موافقت نامه های بنیادین سازمان تجارت جهانی22
2-2-8-1 موافقت نامه تاسیس سازمان تجارت جهانی22
2-2-8-2 موافقت نامه عمومی تعرفه و تجارت«گات»22
2-2-8-3 موافقت نامه عمومی راجع به تجارت خدمات22
2-2-8-4 تفاهم نامه راجع به قواعد و رویه های حاکم بر حل اختلافات22
2-2-8-5 موافقت نامه جنبه های مرتبط با تجارت حقوق مالکیت معنوی23
2-2-9 اعضای سازمان تجارت جهانی24
2-2-9-1 اعضای اصلی(دو ژوره)24
2-2-9-2 اعضای ناظر24
2-2-9-3 اعضای دو فاکتو24
2-2-9-4 عضویت موقت25
2-2-10ساختار و تشکیلات سازمان تجارت جهانی25
2-2-10-1 کنفرانس وزیران25
2-2-10-2 شورای عمومی26
2-2-10-3 هیئت حل اختلاف26
2-2-10-4رکن بررسی خط مشی تجاری26
2-2-10-5 شوراهای تخصصی26
2-2-10-6 کمیته های تخصصی27
2-2-10-7 دبیرخانه28
2-3 بخش سوم:عضویت در سازمان تجارت جهانی28
2-3-1 مراحل الحاق به سازمان تجارت جهانی29
2-3-2 موافقت نامه هایی که جهت عضویت باید پذیرفت29
2-3-2-1 موافقت نامه چند جانبه کالا 29
2-3-2-3 موافقت نامه جنبه تجاری حقوق مالکیت فکری30
2-3-3 اهداف سیاست تجاری سازمان جهانی تجارت32
2-3-4 رفتار ویژه و متفاوت با کشور های در حال توسعه33
2-3-5 رفتار با کشورهای تازه ملحق شده به سازمان34
2-3-6 تحولات جدید توسعه ای34
2-3-7 پیشینه تدوین گزارش رژیم تجاری ایران37
2-3-8 موضوعات جدید در سازمان تجارت جهانی38
2-4بخش چهارم: تاثیر عضویت در سازمان تجارت جهانی39
2-4-1 آثار مثبت عضویت در سازمان تجارت جهانی39
2-4-2 تمهیدات انجام شده جهت پیوستن به سازمان تجارت جهانی  40
2-4-3 چالشها و فرصتهای عضویت در سازمان تجارت جهانی 43
2-4-4 بررسی پذیرش عضویت ایران در سازمان تجارت جهانی44
2-4-5دلایل ایران برای پیوستن به سازمان تجارت جهانی45
2-4-6 مسیر عضویت ایران در سازمان تجارت جهانی45
2-4-7 وظایف47
2-5بخش پنجم:تهدید ها و آسیب ها اجرای سیاست های مربوط به سازمان تجارت جهانی48
2-5-1 تهدیدها48
2-5-2فرصت ها50
2-6 روند جهانی شدن اقتصاد یک کشور52
2-6-1 سازمان های بین المللی52
2-6-2اتحادیه های منطقه ای52
2-6-3 اهم محدودیت ها و مقررات اقتصادی و مشکلات کشور در پیوستن به سازمان55
2-7 اولویتها و اهداف ایران در پیوستن به سازمان تجارت جهانی56
2-8تاثیر الحاق به سازمان تجارت جهانی بر مقررات داخلی58
2-8-1موانع موجود در قانون اساسی58
2-8-2قانون انحصار تجارت خارجی59
2-8-3 مقررات صادرات و واردات59
2-8-4قوانین و مقررات گمرکی59
2-8-5 موانع موجود در قانون بیمه60
2-8-6 نارسایی قوانین و آیین نامه های مربوط به سرمایه گذاری خارجی 60
2-8-7 بخش بودجه دولت60
فصل سوم :مواد و روشها62
3-1 جامعه آماری62
3-2 نمونه آماری62
3-3 ابزار اندازه گیری62
3-4 روش تحقیق62
3-5 چگونگی جمع آوری داده ها63
3-6 متغیرها و تعاریف آنها63
3-6-1 متغیر وابسته63
3-6-2 متغیر مستقل63
3-7 محدودیتهای تحقیق63
فصل چهارم نتایج:64
4-1 ایران قادر به عضویت در سازمان تجارت جهانی می باشد65
4-1-1 گروه کاری65
4-2-2 رژیم تجاری65
4-1-3 مذاکرات دو جانبه وچند جانبه66
4-1-4 گزارش گروه کاری پروتکل الحاق و لازم الرعایه شدن آن66
4-1-5 درخواست عضویت ایران در سازمان تجارت جهانی66
4-1-6 الزامات الحاق ایران به سازمان تجارت جهانی67
4-1-7 پیش نیاز های پیوستن به سازمان تجارت جهانی 68
4-1-8 آثار منفی عدم عضویت در سازمان تجارت جهانی69
4-1-9 تاثیر عضویت در سازمان تجارت جهانی بر صنایع ایران70
4-1-10 ارزش و اهمیت پیوستن به سازمان تجارت جهانی70
4-1-11 فایده سازمان تجارت جهانی70
4-2-آیا الحاق به سازما تجارت جهانی مقررات راجع به اسناد تجاری را به چالش خواهد کشید؟71
4-2-1 تعریف شکل و اعتبار اسناد تجاری72
4-2-2 شکل و اعتبار اسناد تجاری و قانون حاکم بر آن74
4-2-3 قانون حاکم بر شکل اسناد تجاری77
4-2-4 قلمرو و قانون حاکم بر اعتبار اسناد تجاری79
4-2-5 صدور اسناد تجاری و قانون حاکم بر آن82
فصل پنجم: بحث و نتیجه گیری92
5-1 آیا ایران قادر است عضو سازمان تجارت جهانی گردد92
5-2 جهت الحاق چه تغییراتی در قوانین اسناد تجاری باید اعمال گردد؟97
5-2-1 تنظیم سند97
5-2-2 قانون حاکم بر شکل اسناد98
5-3 تعارض قوانین در اسناد100
5-3-1 اسناد تجاری101
5-3-2 اهلیت صدور اسناد تجاری(کنوانسیون های ژنو1930،1931)101
5-3-3 قانون حاکم بر  اعمال حقوقی ناشی از اسناد تجاری105
5-4 نتیجه گیری107

فهرست منابع109

چکیده انگلیسی112

فهرست منابع

اخلاقی ب. 1369.اسناد تجاری در قلمرو حقوق تجارت بین الملل،مجلهء حقوقی‌ (دفتر خدمات                                                                                                      حقوقی بین المللی جمهوری اسلامی ایران)، 17:89-137

اخلاقی ب.1373.جزوهء حقوق تجارت(3).2.تهران:انتشارات دانشکده حقوق و علوم‌ سیاسی دانشگاه،130.

امید بخش ا.بهار 1379.جمهوری اسلامی ایران و سازمان تجارت جهانی.فصل نامه سیاست    خارجی،سال چهاردهم ، 1 :205-193.

اخلاقی ب. 1383,چالش های ورود کشورهای اسلامی به نظام حقوقی و اقتصادی بین المللی  با تاکید بر ایران.مجله پژوهشهای حقوقی، 5: 17-22.                                                                                                    اسکینی ر.1373.حقوق تجارت(برات،سفته،قبض انبار،اسناد در وجه حامل و چک).(چاپ   اول:تهران،انتشارات سمت،205.

اسکینی ر.1373.حقوق تجارت تطبیقی.چاپ اول.تهران.مجمع علمی و فرهنگی مجد،230

اشمیتوف ک.1378.حقوق تجارت بین الملل.ج 2.ترجمه بهروز اخلاقی.،فرهاد امام.سید محمد     اسبقی.محمود باقری.امیر حسین طیبی فرد.اسماعیل همت دوست‌ .تهران.انتشارات .  سمت،319.

الماسی ن.1380.تعارض قوانین.چاپ هشتم.تهران:انتشارات مرکز نشر دانشگاهی،280.

الماسی ن.1385.حقوق بين الملل خصوصی .تهران: نشر ميزان، چ چهارم، 298.

انصاری پ. 1387.حقوق تجارت بين الملل .تهران: نشر ميزان.چ اول،154.

بیگدلی ض.1386.حقوق بین المل عمومی. تهران: کتابخانه گنج دانش، 243

تقی زاده م.1380.حقوق سازمان های بین المللی .تهران:نشر قوس،229.

شیروی ع.1378.«سازمان تجارت جهانی».مجله مجتمع آموزش عالی قم: 809

شیروی ع. 1378.سازمان تجارت جهانی،مجله مجتمع آموزش عالی قم،1، 4: 22-11.

شیروی ع.1379.الحاق ایران به سازمان تجارت جهانی و تاثیر آن بر مقررات داخلی.،مجله .   مجتمع  آموزش عالی قم،سال دوم، 5:.9-12

شیروی ع. 1379.الحاق ایران به سازمان تجارت جهانی و تاثیر آن بر مقررات داخلی.مجله .  مجتمع آموزش عالی قم،سال دوم، 5: 21-10.

شاپیرا ژ.1371.حقوق بین الملل بازرگانی.ترجمهء ربیعا اسکینی.(چاپ اول: تهران،انتشارات .و آموزش انقلاب اسلامی.200.

فتحی‌پور ع،اشکال گوناگون سفته،مجلهء کانون وکلا،شماره 116 و 117، 1350.

فخاری ا.1374.جزوهء حقوق تجارت(3). (از سلسلهء جزوات آمادگی‌ کارشناسی .       ارشد)،مدرسهء عالی قضایی و تربیتی قم.41

کاسسه  آ.1375.حقوق بین الملل در جهانی نا متحد.ترجمه مرتضی کلانتریان.دفتر خدمات   حقوقی بین المللی جمهوری اسلامی ایران،تهران: 117..

عرفانی م.1372.حقوق تجارت بین الملل(برات و سفتهء بین المللی و چک به‌ انضمام ترجمهء .      کنوانسیون 9 دسامبر 1988). چاپ اول.تهران:مؤسسهء انتشارات جهاد دانشگاهی.200.

عادلی م. اردیبهشت 1379،«میزگرد ایران و سازمان تجارت جهانی»،نشریه دیدگاهها و . . . .     تحلیلها،دفترمطالعات سیاسی و بین المللی وزارت امور خارجه،سال چهار دهم،.    137: 58 – 46.

صفری م. 1369.ارزیابی کلی پیش‌نویس ضمیمهء اول کنوانسیون برات و ..   سفتهءبینالمللی.مجلهء  حقوقی(دفتر خدمات حقوقی بین المللی جمهوری اسلامی ایران)،57:12-64

محبی م.1376.،آیین حل و فصل اختلافات سازمان تجارت جهانی.فصلنامه دیدگاه های  . حقوقی.دانشکده علوم قضایی و خدمات اداری،سال دوم،70:6-81.

موسی زاده ر،1382،سازمان های بین المللی.تهران:نشر میزان،210.

محمد زاده م.1384. قانون حاکم بر شکل قرار داده و اسناد تنظيمی در حقوق مدنی و داخل . ايران و نيز حقوق بين الملل خصوصی .تهران: ماهنامه کانون، 132.

– محمد زاده م.همان اثر. 134.

-مگی آ.پاییز 1376.حل و فصل اختلافات در سازمان تجارت جهانی.ترجمه محسن .   محبی،فصلنامه دیدگاه های حقوقی،دانشگاه علوم قضایی و خدمات اداری،سال دوم ،- نصيری م . 1388.حقوق بين الملل خصوصی. چاپ بيستم. تهران: انتشارات آگاه،149

– نصيری م، همان اثر، ص 205.

-پيشين، 134. و محمد، نصيری، 205. و نجاد علی، الماسی، 300.

-نصیری م،1370،حقوق بین الملل خصوصی(چاپ اول:تهران،انتشارات آگاه).

-نصیری م، 137،حقوق چند ملیتی(چاپ اول:تهران،شرکت نشر دانش امروز).

-نصیری م،1352،حقوق تجارت بین المللی(تهران،چاپ پیکان).

-نجفی علمی ک. 1379.wto و چشم انداز آینده آن در ایران.نشریه پیام .   صادق(ع).دانشگاه امام صادق(ع).سال پنجم،شماره .29.تهران :205

چکیده

بی تردید شکل گیری سازمان تجارت جهانی را باید مهمترین رویداد حقوقی در عرصه تجارت بین الملل طی یک دهه اخیر دانست،اهمیت جایگاه و کارکرد ویژه این سازمان در زمینه اقتصاد و تجارت جهانی نگاه اقتصاد دانان،حقوق دانان و سیاست مداران را به خود جلب نموده است. از سوی دیگر،نگرانی و تردید کشورهای کمتر توسعه یافته و جهان سوم درباره عضویت در این سازمان و اظهار نظرهای موافقان و مخالفان آن،باعث شده بر اهمیت و حساسیت این سازمان افزوده شود. علاوه بر این ،پذیرش عضویت ناظر جمهوری اسلامی ایران در این سازمان طی ماه های اخیر باعث شد این مسئله به یکی از مباحث مهم اقتصادی،سیاسی و حقوقی کشور تبدیل شود. باتوجه به تاثیرات فراوانی که عضویت در این نهاد مهم بین المللی در عرصه های اقتصاد،فرهنگ ،تجارت،سیاست و … از خود بر جای گذاشته،آشنایی هرچه بیش تر با این سازمان باعث خواهد شد آثار سو احتمالی ناشی از الحاق به این نهاد بین المللی کاهش یابد. این پژوهش در صدد است با معرفی این سازمان و اینکه آیا الحاق ایران یه سازمان تجارت جهانی مقررات راجع به اسناد تجاری ما را به چالش خواهد کشید پاسخ گوید،در هر سازمان ،تطبیق مقررات داخلی کشور متقاضی الحاق،با قوانین و مقررات مندرج در موافقت نامه های سازمان مذکور می باشد. موافقت نامه عمومی تجارت خدمات ،یکی از توافقات اساسی سازمان تجارت جهانی به شمار می رود. هدف این پژوهش بررسی این سوال است که آیا ایران قادر است عضو سازمان تجارت جهانی گردد؟ واینکه قوانین راجع به اسناد تجاری کشورمان تا چه میزان  قابلیت انطباق با مفاد موافقت نامه های سازمان تجارت جهانی دارد ؟بدیهی است که در صورتی که ایران ظرفیتهای ویژه ای را در خود ایجاد کند قطعا قادر به عضویت در سازمان تجارت جهانی خواهد بود و همچنین تطبیق قوانین عام نظام حقوقی ایران که در واقع پایه و اساس تمامی مقرراتی است که در زمسنه اسناد تجاری وضع گردیده است،نشان می دهد با توجه به انعطاف پذیری مقررات موافقت نامه عمومی تجارت خدمات سازمان تجارت جهانی،نظام حقوقی کشور و قوانین عمومی ناظر بر اسناد تجاری قابلیت انطباق با مقررا این موافقت نامه را دارا می باشد.

واژه گان کلیدی:سازمان تجارت جهانی-عضویت ناظر-اسناد تجاری-الحاق-موافقت نامه

مقدمه

شاید کمتر موضوعی در میان مجموعه مسائلی که ایران طی سالهای پس از انقلاب با آن مواجه بوده، به اندازه سازمان جهانی تجارت و پیامدهای احتمال عضویت کشورمان در این سازمان،به عناوین مختلف در برهه های متفاوت مطرح شده اظهار نظرهای گوناگون و متعارضی را برانگیخته باشد. از ابتدای سال 1370 که این موضوع در دستور کار وزارت بازرگانی قرار گرفت تا این تاریخ ،بحث عضویت ایران در این سازمان به کرات عنوان گردیده و طی این مدت مطالعات و تحقیقات زیادی صورت گرفته ،همایشها و دوره های آموزشی متعددی بر گزار گردیده و رایزنیها و مشورتهای داخلی و خارجی چندی انجام و مراحل اجرایی و سیاسی مربوط نیز در بالاترین سطوح کشور طی شده است. حساسیت موضوع به لحاظ مطرح بودن منابع ملی و راهبردی کشور ایجاب می کرد که ضمن بررسی و شناخت اصول و مقررات سازمان تجارت جهانی و نیز موافقت نامه های متعدد دور اروگوئه،آثار احتمالی عضویت ایران در این سازمان در ابعاد مختلف سیاسی اقتصادی،حقوقی و فرهنگی مورد بررسی و تجزیه و تحلیل قرار گیرد. بر اساس اصل تصمیم گیری مبتنی بر پژوهش،موضوع  شناخت سازمان تجارت جهانی و پیامدهای احتمالی الحاق ایران به آن وتصمیم گیری سیاسی مربوطه،یکی از مصادیق بارز رعایت این اصل در تصمیم گیری کلان جمهوری اسلامی ایران بوده است. بی تردید برای تصمیم گیری در مورد کمتر موضوعی در کشور ،تا این حد حساسیت ،دقت و مطالعات کارشناسی و همفکری و رایزنی دستگاههای اجرایی و تحقیقاتی مختلف رعایت شده است که نتیجه حدود 5 سال فعالیتهای مختلف پژوهشی، مشاوره ای و اجرایی،تصمیم گیری برای شروع مذاکرات جهت طی کردن مراحل اولیه الحاق به سازمان جهانی تجارت بوده است. دولت محترم جمهوری اسلامی ایران در تیر ماه 1375 با عنایت به این واقعیت که اقدام برای شروع مذاکرات الحاق، هسچ گونه تعهدی را برای کشور به دنبال ندارد و نگرانیهایی که نزد تعدادی از مسئولین و کارشناسان نسبت یه پیامدهای منفی الحاق به این سازمان بر بخشهای مختلف اقتصادی ایران وجود دارد،حتی در صورت صحت به پس از آغاز مذاکرات و پذیرش شرایط عضویت از طرف ایران باز می گردد. لذا باید میان مذاکرات الحاقی و پیامدهای عضویت در این سازمان تفاوت قائل شد و با توجه به مراحل متعدد،طولانی و پیچده عضویت در سازمان جهانی تجارت،متناسب با شرایط هر مرحله،نسبت به تصمیم گیریهای لازم اقدام نمود. در این نوشتار با توجه به ضرورت شروع مذاکرات الحاق به سازمان تجارت جهانی دو موضوع مختلف مورد تجزیه و تحلیل قرار می گیرد .ابتدا جهت عضویت در سازمان تجارت جهانی ایران چه ظرفیتهایی را باید در خود ایجاد کند ،و در انتها ایران باید چه تغییراتی راجع به مقررات اسناد تجاری خود بنماید و اینکه چگونه مقررات تجاری خود را با مقررات سازمان تجارت جهانی هماهنگ کند.تشکیل سازمان تجارت جهانی در سال 1995 یکی از تحولات مهم اواخر قرن بیستم است. الحاق به سازمان تجارت جهانی،متعهد شدن به رعایت یکسری مقررات و اصولی است که در موافقت نامه سازمان منعکس است. در موضوعات مرتبط با تجارت جهانی،سازمان تجارت جهانی و موافقت نامه های آن نقش قانون اساسی در نظام ملی ایفا می کند و همان طور که مجالس قانون گذاری حق ندارند با وضع قوانین عادی اصول مطرح شده در قانون اساسی خود را نقض کنند،همین طور سیاست و تدابیر اقتصادی و تجاری یک کشور نباید اصول ،تعهدات و مقررات سازمان تجارت جهانی را نقض کند.بنا براین نقش سازمان تجارت جهانی ایجاد ثبات در مقررات و اصول تجارت خارجی کشورهای عضو است تا کشورها  نتوانند برای نیل به اهداف کوتاه مدت و آنی خود سیاست هایی اتخاذ کنند که موجب بحران اقتصادی در سطح بین المللی شود. به بیان دیگر ،این سازمان یک بستر حقوقی برای تنظیم و کنترل تجارت بین المللی کالا و خدمات ،حمایت از حقوق مالکیت معنوی و سرمایه گذاری خارجی ایجاد کرده است. سازمان تجارت جهانی مکانیزمی است که به کشورها امکان می دهد تا ضمن پایه گذاری سیاست های اقتصادی و تجاری خود بر اساس اصول و مقررات حقوقی،به این سازمان بپیوندند. از این رو چنان چه ایران نیز قصد پیوستن به این سازمان را داشته باشد،لازم است در حقوق داخلی تغییراتی ایجاد کند. حال برای پی بردن به این تغییرات ،در این پژهش برسی خواهیم کرد.عضویت در سازمان تجارت جهانی شامل عضویت ناظر و عضویت کامل است . هدف از عضویت ناظر در سازمان جهانی تجارت ،آشنایی بیشتر عضو ناظر با فعالیتهای سازمان و کسب آمادگی برای الحاق است. کشوری که با تسلیم درخواست الحاق (عضویت کامل)و پذیرش آن توسط شورای عمومی وارد فرایند الحاق می گردد،خود به خود به عضویت ناظر سازمان جهانی تجارت در می آید و باید با دنبال کردن جلسات سایر گروهها کاری تشکیل شده برای الحاق و شوراها و کمیته های مختلف سازمان جهانی تجارت حداکثر بهره برداری را بنماید. عضویت ناظر در سازمان جهانی تجارت از طریق دیگری نیز میسر است: کشورها جهت برخورداری از وضعیت ناظر ،مطابق با آیین نامه جلسات شورای عمومی و نشست وزیران ،می توانند دخواست خود را تسلیم دبیر خانه نمایند. این درخواست می تواند جهت برخورداری از وضعیت ناظر در نشست وزیران یا شورای عمومی و تشکیلات وابسته به آن باشد. پذیرش درخواست وضعیت ناظر در نشست وزیران توسط شورای عمومی به منزله برخورداری از وضعیت ناظر در شورای عمومی و تشکیلات وابسته آن نیست. ولی عکس این موضوع صادق است. کشور متقاضی عضویت ناظر در شورای عمومی باید در خواست خود متضمن قصد آغاز مذاکرات الحاق ظرف 5 سال و نیز گزارشی از سیاستهای فعلی اقتصادی و تجاری خود و همچنین اصلاحات آتی آنها را جهت بررسی توسط شورای عمومی تسلیم دبیرخانه سازمان نماید. تمدید مدت 5 ساله مشروط به درخواست کتبی دولت ناظر- که باید متضمن برنامه های آتی آن در زمینه شروع مذاکرات الحاق باشد و به تصویب شورای عمومی خواهد بود. پس از اجماع شورای عمومی و برخورداری کشور متقاضی از عضویت ناظر،عضو ناظر می تواند در جلسات گروههای کاری و تشکیلات وابسته شورای عمومی که مقتضی بداند جز کمیته بودجه،مالی و تشکیلاتی شرکت کند. اعضای ناظر به مجموعه اسناد اصلی سازمان دسترسی دارند و می توانند از کمک های کارشناسی دبیرخانه در خصوص فعالیت های سازمان و مذاکرات الحاق برخوردار گردند. اعضای ناظر باید هر گونه اطلاعات تکمیلی در خصوص توسعه سیاستهای تجاری و اقتصادیشان را در اختیار اعضا قرار دهند. نمایندگان دولتهای ناظر اگر چه حق رای ندارند اما در صورتی که فراخوانده شوند می توانند به ایراد سخنرانی با طرح پیشنهاد بپردازند ولی در تصمیم گیری شرکت داده نمی شوند. دولتهای ناظر به دلیل خدماتی که دریافت میکنند باید معادل کمترین حق عضویت کاملی که در سازمان پرداخت می شود،هزینه پرداخت نمایند و مادام که این تعهدات مالی را پرداخت ننمایند نمی توانند به سازمان ملحق شوند. بسیاری از اعضای ناظر با پذیرش الحاقشان توسط شورای عمومی،عضویت ناظر و ورود به فرایند الحاق را همزمان آغاز کرده اند،اما کشورهای لبنان،یمن،بوتان،کاپ ورد،باهاما،اتیوپی،عراق و سائوتومه و پرنسیپ چندی پس از برخورداری از عضویت ناظر با تسلیم درخواست دیگری جهت الحاق و پذیرش آن وارد فرآیند الحاق شده اند.کشورهای واتیکان و گینه استوایی دیگر اعضای ناظرند که هنوز درخواست الحاق خود را تسلیم نکرده اند. البته همان طور که گفته شد،اعضای ناظر(جز وتیکان)در یک مهلت 5 ساله باید وارد فرایند الحاق گردند و تمدید این مهلت منوط به تصویب شورای عمومی خواهد بود. عضویت کامل در سازمان جهانی تجارت خود بر دو نوع است: عضویت اولیه و عضویت از طرسق الحاق. البته اعضای اولیه و اعضای ملحق شده سازمان جهانی تجارت پس از عضویت از حقوق برابری برخوردار خواهند بود. اعضای اولیه همان شرفهای متعاهد گات تا پایان سال 1994  ونیز جامعه / اتحادیه اروپا هستند که در مهلت دو ساله پس از تاسیس سازمان جهانی تجارت که موافقت نامه آن برایش پذیرش مفتوح بوده است. به عضویت این سازمان در آمده اند. با عضویت آخرین طرف متعاهد گات در سازمان جهانی تجارت در سال 1997 شمار اعضای اولیه به 128 عضو رسید و پرونده عضویت اولیه در سازمان جهانی تجارت بسته شد و از آن پس عضویت در این سازمان منحصر به الحاق گردید.بنده در این پژوهش سعی خواهم کرد پس از برسی سازمان تجارت جهانی ،ساختار،اصول ، .تشکیلات آن به برسی این موضوع که آیا ایران می تواند به سازمان تجاری ملحق شود و اینکه در صورت عضویت چه تاثسری بر مقررات راجع به اسناد تجاری خواهد گذاشت مفصلا بحث و بررسی خواهم نمود.

 فصل اول

 کلیات تحقیق

1-1بیان مساله:

آیا الحاق ایران به سازمان تجارت جهانی قادر است مقررات تجاری راجع به اسناد بازرگانی را در ایران تغییر یا اصلاح کند یا نه؟

یکی از مهمترین تحولات تجاری در روابط بین الملل موضوع عضویت کشورها در سازمان تجارت جهانی و بهره مندی از ظرفیتها و امکانات این نهاد است که بصورت عضویت ناظر-عضویت وابسته و موقت و عضویت دائم قابل تجلی است.در عین حال با عضویت در این ساز و کار تجارتی بین المللی موضوع یکنواخت بودن اسناد تجاری برای تبادل بهتر اطلاعات بازار جهانی مطرح می شود.این موضوع که عضویت دولت محترم جمهوری اسلامی ایران در سازمان تجارت جهانی چه مزایا و منافعی برای ایران دارد و مقررات حقوق تجارت ما را به چالش خواهد کشید یا نه موضوع این پایان نامه خواهد بود،بدیهی است که مقررات تجاری ایران به لحاض پاره ای از محدودیتهای حقوقی قابلیت انطباق با اساس نامه سازمان تجارت جهانی را ندارد و ضرورت دارد با استمساک از بحث«ادغام» به تغییر و اصلاح و به روز کردن مقررات تجاری خود بپردازیم،اما چگونه؟

در سال های اخیر بخصوص پس از پذیرش ایران به عنوان عضو ناظر در سازمان تجارت جهانی بحث عضویت دائم ایران در سازمان تجارت جهانی به طور جدی مطرح شده است ویکی از اهداف کشورمان عضویت سازمان ها و اتیادیه های بین المللی است،این پژوهش در صدد است تا برسی کند که قوانین و مقررات تجاری ،بویژه قوانین اسناد بازرگانی ایران تا چه اندازه آمادگی پیوستن به این سازمان را دارد و ایران جهت پیوستن به این سازمان باید چه تغیرراتی را انجام دهد؟بالطبع الحاق ایران به سازمان تجارت جهانی دارای مزایا و معایبی خواهد بود و از مزایای آن می توان به ثبات در قانونگذاری و جلو گیری از تصمیمهای کوتاه مدت و یکنواختی قوانین راجع به اسناد تجاری در قلمرو حقوق بین الملل و معایب آن نیز مخالفت با برخی از اصول قانون اساسی و قوانین عادی مغایر بویزه قوانین حقوق بازرگانی است،در این پژهش سعی می شود ضمن معرفی ویژگیها و عوامل موثر بر جهانی شدن و پیامدهای آن به برسی آثار،پیش نیازها و تمهیدات موثر در الحاق به سازمان تجارت چهانی پرداخته و مقدمات و زمینه های لازم و همچنین فرصتها و تهدید ها در این راستا شناسایی شود.

1-2ضرورت انجام تحقیق:

به طور قطع تغییزات عمده در مقررات تجاری موجب رونق بازار کسب و کار در ایران خواهد شد بویژه که ایران  دارای ظرفیتهای عمده در حوزه تجارت جهانی انواع کالاها و خدمات است و تنها نیازمند یک برنامه ریزی و سیاستگذاری کلان می باشد.

1-3 اهداف و فرضیه های پژوهش:

سوالاتی که در این پژوهش سعی شده به آنها پاسخ داده شود این است که اولا آیا ایران قادر به عضویت در سازمان تجارت جهانی است یانه؟و عضویت ایران در سازمان تجارت جهانی چه تاثیری بر اسناد تجاری دارد؟برای پاسخ دادن به سوالات فوق فرضیه های ذیل به ترتیب مطرح می گردد.

-در صورتیکه ایران ظرفیتهای ویژه را در خود ایجاد کند قطعاُ قادر به عضویت  در سازمان تجارت جهانی خواهد شد.

-ایران قطعا باید مقررات تجاری خود را راجع به اسناد تجاری با مقررات آن ستاد هماهنگ کند.

1-4 تعریف متغییر های پژهش واصطلاحات:

-سازمان تجارت جهانی:نهادی برای تسهیل هرچه بیشتر تجارت کالا و خدمات در عرصه جهانی است.

-اسناد تجاری:اسنادی هستند که جهت تسهیل بازرگانی وخرید و فروش بکار می روند که از جمله آن می توان به چک و سفته و برات اشاره کرد.

عضویت دائم: می‌توانند از همه حقوق مندرج در اساسنامۀ جهانی تجارت بهره‌مند شوند و ملزم به اجرای قطعنامه‌های صادره از طرف سازمان جهانی تجارت هستند.

عضویت ناظر: این کشور‌ها با پرداخت سالانه 1500 فرانک سوئیس، از مدارک و اسناد سازمان استفاده و در جلسات آن شرکت می‌کنند ولی تعهدی در اجرای قطعنامه‌های آن ندارند. کشور‌های ناظر مانند اعضا، باید گزارش سیاست تجاری خارجی و تحولات آن را به این سازمان تسلیم کنند و هر سال مبلغی به عنوان کمک داوطلبانه  به آن بپردازند.

اعضای دو فاکتور: اعضای تحت‌الحمایه هستند. یعنی کشور‌های استقلال یافته‌ای که موافقت‌نامه از قبل شامل حال آنها (هنگامی که مستعمره یکی از کشور‌های عضو سازمان بوده‌اند) شده است و حال می‌توانند با حمایت و اعلاميه صادر شده از سوی کشور استعمارگر سابق و البته ارائه درخواست به صورت عضو اصلی سازمان درآیند.

-کنفرنس وزیران: کنفرانس وزیران بالاترین رکن سازمان تجارت جهانی بوده که نمایندگان همه اعضاء را در بر می گیرد و اختیارات اعضای آن محقق ساختن کارکردهای سازمان ، اتخاذ اقدامات لازم در این راستا و تصمیم گیری در زمینه توافقنامه های تجارت چند جانبه در صورت درخواست هر یک از اعضاست . کنفرانس وزیران حداقل یکبار در هر دو سال تشکیل جلسه می دهد.

همه پایان نامه و تحقیق و پروژه های به صورت فایل دانلودی می باشند و شما به محض پرداخت آنلاین مبلغ همان لحظه قادر به دریافت فایل خواهید بود. این عملیات کاملاً خودکار بوده و توسط سیستم انجام می پذیرد. ضمنا همان لحظه لینک دانلود به ایمیل شما ارسال می گردد.

 جهت پرداخت مبلغ شما به درگاه پرداخت یکی از بانک ها منتقل خواهید شد، برای پرداخت آنلاین از درگاه بانک این بانک ها، حتماً نیاز نیست که شما شماره کارت همان بانک را داشته باشید و بلکه شما میتوانید از طریق همه کارت های عضو شبکه بانکی، مبلغ  را پرداخت نمایید

مطالب پیشنهادی:
 • پايان نامه تعهدات منع تبعيض در موافقتنامه عمومي تعرفه و تجارت -گات
 • پايان نامه قرارداد فرانشيز در حقوق تجارت بين الملل
 • پايان نامه قرارداد ارفاقي پيشگيرانه در لايحه قانوني جديد تجارت
 • پايان نامه تجارت خدمات در حقوق ايران و موافقتنامه عمومي تجارت خدمات GATS
 • برچسب ها : , , , , , , , , , , , , , ,
  برای ثبت نظر خود کلیک کنید ...

  به راهنمایی نیاز دارید؟ کلیک کنید

  جستجو پیشرفته

  دسته‌ها

  آخرین بروز رسانی

   Fatal error: Call to undefined function jdate() in /home/bmaghale/domains/bmaghale.ir/public_html/wp-content/themes/digitaliran5/sidebar.php on line 122