پايان نامه تاثير تغييرپذيري در سطح افزونگي اجرا براي سطوح مختلف مهارت بر يادگيري پرتاب آزاد بسکتبال

تحقیق و پروژه و پایان نامه و مقاله دانشجویی

پايان نامه تاثير تغييرپذيري در سطح افزونگي اجرا براي سطوح مختلف مهارت بر يادگيري پرتاب آزاد بسکتبال یکی از پایان نامه و تحقیق های جامع و کامل و دارای منابع معتبر می باشد این پایان نامه دارای 80 صفحه به صورت فایل ورد و قابل ویرایش می باشد که جهت دریافت و دانلود متن کامل پايان نامه تاثير تغييرپذيري در سطح افزونگي اجرا براي سطوح مختلف مهارت بر يادگيري پرتاب آزاد بسکتبال بر روی گزینه خرید انتهای ایمیل کلیک نمائید پس از وارد نمودن اطلاعات مربوطه و پرداخت قادر به دانلود متن کامل پایان نامه مربوطه می باشد همچنین لینک پایان نامه همان لحظه به ایمیل شما ارسال می گردد.

فهرست مطالب

فصل اول: مقدمه و طرح تحقیق
مقدمه 2
بیان مسئله 2
اهمیت و ضرورت تحقیق 6
اهداف تحقیق 6
فرضیه های تحقیق 7
پیش فرض های تحقیق 7
محدودیت های تحقیق 7
رعایت کردن نکات اخلاقی 7
تعاریف نظری و عملیاتی واژه ها 8
فصل دوم: مبانی نظری و پژوهشی تحقیق
مقدمه 11
مبانی نظری 11
تغییر پذیری تمرین 11
تغییر پذیری در اجرای حرکت 17
تفاوت افراد ماهر و مبتدی 22
پیشینه تحقیق 25
پیشینه تغییر پذیری تمرین 25
پیشینه تغییرپذیری به عنوان نویز و کارکردی 29
پیشینه تفاوت افراد ماهر و مبتدی 32
پیشینه مربوط به بکارگیری تغییر پذیری در سطح افزونگی اجرا در تمرین 36
نتیجه گیری پیشینه تحقیق 37
فصل سوم: روش اجرای تحقیق
مقدمه 40
روش تحقیق 40
جامعه و نمونه آماری 40
متغیرهای تحقیق 40
متغیر مستقل 40
متغیر تعدیل کننده 40
متغیر وابسته 40
متغیر کنترل شده 41
متغیرکنترل نشده 41
ابزار تحقیق 41
روش اجرا 42
تقسیم کردن آزمودنی ها 42
ورود به آزمایشگاه 43
پیش آزمون 43
اکتساب 43
آزمون های یادداری 44
یاددادی فوری 44
هدف ثابت 44
هدف متغیر 44
افزونگی ثابت 45
افزونگی متغیر 45
یادداری تاخیری 45
تحلیل آماری داده ها 45
فصل چهارم: تجزیه و تحلیل آماری داده ها
مقدمه 47
بخش اول: توصیف آماری داده ها 47
بخش دوم: آزمون فرضیه ها 50
فصل پنجم: بحث و نتیجه گیری
مقدمه 61
خلاصه یافته های تحقیق 61
بحث و بررسی نتایج مربوط به گروه ماهر 61
تفسیر نتایج مربوط به افراد مبتدی 62
نتیجه گیری کلی 64
پیشنهادات آموزشی 66
منابع تحقیق 67

فهرست منابع

ADAMSJ,. A. (1987) Historical review and appraisal of research on learning, retention, and transfer of human motor skills. Psychological Bulleth, 101, 4 1-47.

Anderson, D. I., & Sidaway, B. (1994). Coordination changes associated with practice of a soccer kick. Research Quarterly for Exercise and Sport, 65(2), 93–99.

Attneave, F. (1959). Applications of information theory to psychology.New York: Holt, Rinehart & Winston.York

Bernstein NA. The Co-Ordination and Regulation of Movements. Oxford (UK): Pergamon Press; 1967.

Bingham, Geoffrey P.; Schmidt, R. C.; Turvey, M. T.; Rosenblum, Lawrence D. Task dynamics and resource dynamics in the assembly of a coordinated

Broadbent, D. E. (1958). Perception and communication. London:Pergamon Press.

Broderick, M. P., & Newell, K. M. (1999). Coordination patterns in ball bouncing as a function of skill. Journal of Motor Behavior, 31, 165–189.

Button, C., MacLeod, M., Sanders, R., & Coleman, S. (2003). Examining

movement variability in the basketball free throw action at different

skill levels. Research Quarterly for Exercise and Sport, 74(3), 257–269.

Carlton, L. G., & Newell, K. M. (1993). Force variability and characteristics

of force production. In K. M. Newell & D. M. Corcos (Eds.), Force variability (pp. 128-132). Champaign, IL: Human Kinetics

Carlton, L. G., & Newell, K. M. (1988). Force variability and movement accuracy in space-time. Jounzal of Experimental Psychology: Human Perception and Performance, 14, 24-36.

فصل اول

مقدمه و طرح تحقیق

مقدمه

انسان موجودی است که به طور مداوم در حال یادگیری است. در زمینه حرکت موضوع یادگیری آنقدر اهمیت دارد که حتی می­توان گفت زندگی بشر به آن وابسته است. مربیان در زمینه­های ورزشی به دنبال روش­های بهینه آموزش مهارت­ها به شاگردان خود هستند، روش­هایی که هزینه و وقت کمتری صرف آنها شود و شاگردان بتوانند به بهترین نحو مهارت را یاد بگیرند. معمولاً افراد به این امید مهارت­ها را تمرین    می­کنند که در آینده و در محیطی مشابه آن مهارت را مجدداً اجرا نمایند (مگیل[1] 2011). یکی از روش­هایی که مربیان برای آموزش­ مهارت از آن استفاده می­کنند تمرین به صورت متغیر می­باشد. در این روش ­تمرینی فرد در هر اجرا پارامتر حرکت یا شرایط محیطی را تغییر می­دهد (مگیل 2011). عقیده کلی بر این است که با این روش تمرینی فرد قانونی کلی را برای شرایط مختلف آینده یاد می­گیرد که اجرای حرکت را تسهیل خواهد کرد (اشمیت و لی[2] 2011، مگیل 2011). اما این نتایج بر اساس تحقیقاتی گرفته شده­اند که تغییرپذیری در هدف حرکت را مد نظر قرار داده­­اند، و امکان دارد زمانی که فرد تغییر پذیری در نحوه رسیدن به هدف را تجربه نماید نتایج با گفته­های قبل متفاوت باشد (رانجاناتان و نیوول[3] 2013). در این زمینه تحقیقات اندکی انجام شده است و همچنین تحقیقات قبلی  در برخی موارد دارای نواقص مختلفی می­باشند. این تحقیق بر آن است تا با در نظر گرفتن شرایط مختلفی از جمله سطح مهارت افراد به روشن شدن این موضوع کمک نماید.

بیان مسئله

در زمینه ورزش معمولاً مربیان به دنبال بهترین روش­های آموزش مهارت­ها به شاگردان خود می­باشند. آنها سعی دارند که افراد را از طریق متدهای مختلف تمرینی به سطح مهارت بالایی برسانند. معمولاً مهارت­ حرکتی به عنوان اجرا در سطوح خیلی بالا به صورت ثابت تعریف می­شود (گاتری[4] 1952). بنابراین تعریف سطح مهارت بالا با تغییرپذیری رابطه معکوس دارد. اگرچه این تاکید بر کاهش تغییرپذیری بیشتر در سطح هدف مطرح می­شود (مانند خوردن دارت به هدف) اما گاهی اوقات به صورت غیر آشکار این گونه پنداشته می­شود که الزاماً تغییرپذیری در سطح هدف با کاهش تغییرپذیری در سطح اجرا همراه می­باشد (رانجاناتان و نیوول 2013). اما تحقیقات مختلف نشان داده­اند که الزاماً کاهش در تغییرپذیری در رسیدن به هدف با کاهش در تغییرپذیری در سطح اجرا همراه نیست (رانجاناتان و نیوول 2013). همچنین تحقیقات نشان داده­اند که تغییرپذیری در سطح اجرا در افراد خیلی ماهر نیز وجود دارد (برنشتاین[5] 1967). این یافته­ها منجر به این گفته شد که تغییرپذیری برای اجرا در سطوح ماهر و مبتدی ضروری می­باشد (داویدز، گلیزر، آراجو، و بارتلت[6] 2003). با این وجود سوال مهمی که به وجود می­آید این است که آیا معنی این شواهد این است که برنامه­های تمرینی نیاز دارند به منظور تسهیل یادگیری تغییرپذیری داشته باشند یا خیر؟

یک نکته مهم در این زمینه تمایز قائل شدن بین تغییرپذیری درونی سیستم حرکتی با تغییرپذیری است که توسط عامل بیرونی همچون مربی اعمال می­شود. با توجه به گفته برنشتاین (1967) بدن انسان یک سیستم با افزونگی­های بسیار زیاد است و درجات آزادی آن معمولاً بیشتر از درجات آزادی مورد نیاز برای اغلب تکالیف می­باشد، و راه­های مختلف متعددی برای رسیدن به یک نتیجه مشابه وجود دارد. معمولاً تغییرپذیری که در رفتار افراد ماهر دیده می­شود بسیار کم است و در عین حال برای جبران انحرافات کوچک کاملاً کاربردی می­باشد (رانجاناتان و نیوول 2013). رانجاناتان و نیوول (2013) تغییرپذیری را به دو سطح تقسیم می­کنند. به عقیده آنها تغییرپذیری یا در سطح هدف است یا در سطح افزونگی اجرا[7]. اما خود تغییرپذیری در سطح هدف نیز به دو زیرشاخه ساختاریافته و ساختارنیافته تقسیم می­شود. آنها (رانجاناتان و نیوول 2013) تغییریذیری ساختار نیافته را به عنوان یک تغییرپذیری نویز مانند تعریف می­کنند که در آن همزمان چند پارامتر از کوششی به کوشش دیگر تغییر می­کنند، اما در تغییرپذیری ساختاریافته یک پارامتر خاص به صورت سیستماتیک از کوششی به کوشش دیگر تغییر می­نماید. به طور کلی شواهدی وجود دارد که نشان می­دهد تغییرپذیری در سطح هدف به صورت سیستماتیک منجر به تعمیم­پذیری و انتقال به شرایط تکلیفی جدید می­شود (ون روزام[8] 1990). یک توجیه برای این اثر تغییرپذیری آن است که تغییرپذیری رابطه بین پارامترهای حرکتی و نتایج تکلیف را بهبود می­بخشد، که منجر به توسعه یک قانون خلاصه می­شود که می­تواند به دیگر شرایط تمرین نشده تعمیم پیدا نماید (اشمیت[9] 1975).

اما همانطور که عنوان شد تغییرپذیری می­تواند در سطوح افزونگی اجرا نیز وارد شود. فرض کنید که در یک تکلیف تولید نیرو توسط دو انگشت نیروی هدف 10 نیوتن باشد (لاتاش، اسکولز و اسکونر[10] 2002). تغییرپذیری در سطح اجرا را می­توان اینگونه اعمال کرد که هر کدام از انگشت­ها در هر کوشش مقدار خاصی از نیرو وارد نمایند که مجموع آنها 10 نیوتن باشد. مثلاً تعدادی از حالات مختلف که می­توانند وجود داشته باشند به صورت زیر می­باشند: (2،8)، (4،6)، (3،7)، (1،9). در زمینه وارد کردن تغییرپذیری در سطح اجرا متاسفانه هنوز کار زیادی انجام نشده است (رانجاناتان و نیوول 2010، 2013).

اگرچه مطالعات یادگیری حرکتی یادگیری را از طریق آزمون یادداری و انتقال مورد سنجش قرار می­دهند، اما این نوع دستکاری اجازه می­دهد جنبه دیگری از یادگیری را که همان انعطاف­پذیری[11] است را مورد سنجش قرار دهیم (رانجاناتان و نیوول 2013). معنی ضمنی این حرف آن است که آیا شرکت کنندگان می­توانند زمانی که راه حلی که به خوبی تمرین شده است دیگر در دسترس نباشد سریعاً یک راه حل جایگزین پیدا نمایند. محققین بر این باورند که این نوع تغییرپذیری حداقل دو تاثیر بر یادگیری خواهد داشت: اول اینکه می­تواند منجر به پدیدار شدن یک راه حل بهینه­تر شود چون یک عنصر جستجو در این تغییرپذیری وجود دارد و دوم اینکه می­تواند به وسیله اجازه دادن به شرکت کنندگان برای استفاده از راه­حل­های جایگزین در مواردی که به دلیل تغییر در محیط یا بدن راه حل­هایِ خاص دیگر در اختیار نیستند، انعطاف­پذیری را بالا ببرد (رانجاناتان و نیوول 2013). بر طبق تفکر اختصاصی بودن تمرین (پروتئو[12] 1992) مقید کردن افراد به استفاده از راه حل­های مختلف در حین تمرین انعطاف­پذیری تکلیف را بالا می­برد. همچنین بر طبق فرضیه تغییرپذیری تمرین، وارد کردن تغییرپذیری در تمرین منجر به شکل­گیری یک قانون قویتر بین نتیجه و پارامترهای انتخاب شده می­شود (اشمیت 1975). با این حال ایده مقابل این دیدگاه این است که انعطاف­پذیری برای استفاده از راه­حل­های مختلف به عنوان نتیجه­ای از یادگیری پارامترهای مختص به تکلیف یا پارامترهای کنترل باشد. مثلاً مطالعات در زمینه فرضیه نقطه تعادل نشان می­دهد هنگامی که به یک اندام تشویش ناگهانی وارد می شود این قابلیت وجود دارد که اندام به هدف مورد نظر دست پیدا نماید (کلسو و هالت[13] 1980). این نتایج می­توانند این گونه تفسیر شوند که تحقق این امر به دلیل یادگیری پارامتری است که نقطه تعادل را تحت تاثیر قرار می­دهد (رانجاناتان و نیوول 2010). همچنین فرضیه کنترل بازخوردی بهینه (تادورو، جردن[14] 2002) عنوان می­کند که فقط انحرافاتی اصلاح می­شوند که مربوط به اجرای تکلیف باشند (در رابطه با دستیابی به هدف باشند).  اما اخیرا چند تحقیق انجام شده است که نتایج آنها با فرضیه تغییرپذیری تمرین و اختصاصی بودن تمرین همخوان نیست. رانجاناتان و نیوول (2010) در تحقیقی دریافتند که تمرین کردن در سطح افزونگی اجرا باعث پیدایش انعطاف­پذیری در تکلیف نمی­شود. در تحقیق آنها دو گروه آزمودنی یک تکلیف رسیدن به هدف را به صورت تغییرپذیری در راه­های رسیدن به هدف و به صورت ثابت (تغییرپذیری پایین) تمرین کردند. در پایان گروه­ها به دو آزمون یکی با شرایط ثابت و دیگری با شرایط متغیر (در سطح افزونگی اجرا) انتقال داده شدند. نتایج نشان داد گروهی که به صورت ثابت تمرین کرده بود تغییرپذیری کمتری در الگوی حرکت خود دارد. این نتایج در هر دو آزمون مشابه بود. محققین این چنین نتیجه­گیری کردند که انعطاف­پذیری در تکلیف مهاری (مانند تکلیف مورد نظر آنها) از یادگیری یک پارامتر خاص تکلیف که مربوط به هدف حرکت می­باشد ناشی می­شود. در تحقیق دیگری رانجاناتان و نیوول (2010) به مقایسه تغییرپذیری در سطح هدف و سطح افزونگی اجرا پرداختند. هدف آنها این بود که آیا معرفی تغییرپذیری در سطح افزونگی اجرا نیز مانند تغییرپذیری در سطح هدف باعث بهبود در یادگیری می­شود یا خیر. در تحقیق آنها چهار گروه وجود داشت، دو گروه اول در حین تمرین تغییرپذیری (زیاد و کم) را در سطح هدف تجربه می­کردند و دو گروه دیگر تغییرپذیری (زیاد و کم) را در سطح افزونگی اجرا تجربه می­کردند. در مورد تغییرپذیری در سطح هدف نتایج تحقیق با نتایج قبلی مشابه بود و گروه متغیر عملکرد بهتری داشت. اما در مورد تغییرپذیری در سطح اجرا گروه متغیر عملکرد بهتری نداشت. نتیجه­گیری کلی آنها این بود که تغییرپذیری در سطح هدف نسبت به تغییرپذیری در سطح اجرا تاثیر متفاوتی بر یادگیری دارد.

معمولاً در تحقیقات مربوط به تغییرپذیری تمرین از افرادی استفاده می­شود که در تکلیف مورد نظر مبتدی هستند. نیوول (1985) در مورد یادگیری حرکات عقیده دارد که آموزنده در ابتدا تلاش می­کند که بین مؤلفه­های سیستم حرکتی رابطه­ای برقرار نماید و حرکات نسبی مناسبی را بین قسمت­های انتخاب شده بدن برای عمل هدفمند ایجاد نماید. او این سطح را کسب الگوی هماهنگی نامید. به عقیده محققین این امر از طریق ثابت کردن مفاصل مهم برای انجام حرکت انجام می­شود (ویلیامز، داویدز، ویلیامز [15] 1999). پس از اینکه رابطه بین قسمت­های مختلف بدن و هماهنگی بین عمل و اشیاء و سطوح محیطی ایجاد شد، اجرا کننده با مسئله کشف قوانین حاکم بر کنترل روبه رو می­شود. به طور اختصاصی­تر اکنون جستجو برای یک ارتباط نزدیک­تر بین روابط اندام­های بدن که قبلاً فرا گرفته شده­اند و نیروهایی که حرکات هدفمند را تولید می­نمایند انجام می­شود. نیوول (1985) از این سطح به عنوان کنترل یاد می­کند. پس از آنکه قوانین حاکم بر کنترل کشف شدند مسئله پیش روی یادگیرنده اضافه کردن مقادیر بهینه متغیرهای کنترل می­باشد، که این سطح مهارت نامیده می­شود (نیوول 1985).

حال با توجه به سطوح مختلفی که نیوول (1985) عنوان می­کند و دامنه وسیعی از تحقیقات که از این سطوح حمایت می­کنند این سوال به ذهن می­رسد که اثر تغییرپذیری تمرین در سطح افزونگی اجرا بر روی هر کدام از این سطوح یادگیری چگونه خواهد بود؟ با توجه به دلیلی که اشمیت (1975) برای توجیه اثر تغییرپذیری تمرین ارائه می­کند به نظر می­رسد که تمرین متغیر (در سطح هدف) باعث یادگیری رابطه بین متغیرهای کنترل و هدف عمل می­شود، ویژگی که خصوصیت مرحله دوم سطوح یادگیری مهارت از دیدگاه نیوول (1985) می­باشد.

متاسفانه تا کنون (بر اساس جستجوی ما) تحقیقی در این حیطه انجام نشده است. علاوه بر این هنوز تحقیقی در زمینه تغییرپذیری تمرین در سطح افزونگی اجرا نیز در این زمینه انجام نشده است و مشخص نیست که اثر تمرین متغیر (در سطح افزونگی اجرا) در سطوح مختلف مهارت –که هر کدام از این سطوح تاکید بر یادگیری جنبه خاصی از مهارت دارند- چگونه می­باشد (رانجاناتان و نیوول 2013). علاوه بر این اکثر تحقیقات پیشین که بر روی تغییرپذیری تمرین انجام شده­اند بیشتر به سنجش هدف پرداخته­اند و سنجش آنها به صورت مجرد بوده است (نمره هدف). با توجه به تحقیقات کمی که بر روی تغییرپذیری در سطح افزونگی اجرا انجام شده است و با توجه به نبود تحقیقی که اثر تغییرپذیری تمرین (در سطح افزونگی اجرا) را بر سطوح مختلف مهارت سنجیده باشد، محقق به دنبال پاسخ به این سوال است که: تمرین متغیر (در سطح افزونگی اجرا) چه اثری بر یادگیری الگوی حرکت و متغیرهای کنترل در سطوح مختلف مهارت دارد؟ آیا تمرین به صورت متغیر (در سطح افزونگی اجرا) در سطوح مختلف مهارت منجر به تعمیم­پذیری و انعطاف­پذیری در اجرای تکلیف می­گردد؟

اهمیت و ضرورت تحقیق

انسان موجودی است که دائماً در حال یادگیری است. در زمینه مهارت­های حرکتی و به خصوص در زمینه مهارت­های ورزشی مربیان به دنبال روش­های تمرینی هستند که این یادگیری را بهبود بخشند یا به آن سرعت دهند. طراحی تمرین برای تسهیل یادگیری از مباحث اصلی و حائز اهمیت در یادگیری حرکتی است.تمرین به صورت متغیر یکی از روش­های تمرینی است که نشان داده شده است، می­تواند برای یادگیری مهارت­های ورزشی مفید باشد و تعمیم­پذیری این مهارت­ها را به زمینه­های جدید بهبود دهد که (اشمیت 1975). در این زمینه افراد الگوی حرکتی یادگرفته را تطابق می­دهند با شرایط مختلفی که ممکن است تا کنون تجربه نکرده باشند.

در گذشته تغییرپذیری تمرین فقط در سطح هدف تکلیف به کار گرفته می­شد اما اخیراً نشان داده شده است که تغییرپذیری می­تواند در سطوح مختلفی اعمال گردد (رانجاناتان و نیوول 2010). یکی دیگر از این سطوحی که می­تواند تغییرپذیری در آن اعمال گردد سطح افزونگی اجرا می­باشد. محققین عقیده دارند اعمال تغییرپذیری در این سطح می­تواند به بروز راه حل­های جدید برای اجرای مهارت و یادگیری آن کمک نماید (رانجاناتان 2009). اما در این زمینه تا کنون تحقیقات زیادی انجام نشده است و تحقیقات اندک انجام شده در این زمینه با فرضیه مذکور همخوان نمی­باشند (رانجاناتان و نیوول 2013).

با توجه به کاربردی که تغییرپذیری تمرین در طراحی تمرینات برای ورزشکاران دارد و با توجه به اینکه اکثر تحقیقات تغییرپذیری را فقط از جنبه دستیابی به هدف مورد بررسی قرار داده­اند و همچنین با توجه به تحقیقات کم در زمینه تغییرپذیری در سطح افزونگی اجرا و نتایج متناقض در میان یافته­های اندک قبلی، انجام تحقیق در این زمینه ضروری به نظر می­رسد تا به برخی از ابهامات در این زمینه پاسخ دهد.

اهداف تحقیق

هدف کلی

هدف کلی این تحقیق تعیین تاثیر تغییرپذیری در سطح افزونگی اجرا برای سطوح مختلف مهارت(ماهر و مبتدی) بر یادگیری پرتاب آزاد بسکتبال می­باشد.

اهداف اختصاصی

در این قسمت به منظور طولانی شدن تعداد اهداف، اهداف در آزمون­های یادداری تفکیک نشده­اند. در اصل برای مرحله یادداری و انتقال چهار هدف (برای چهار آزمون مختلف) وجود دارد.

تعیین تاثیر تغییرپذیری در سطح افزونگی اجرا برای سطوح مختلف مهارت در مرحله اکتساب.

تعیین تاثیر تغییرپذیری در سطح افزونگی اجرا برای سطوح مختلف مهارت در مراحل یادداری و انتقال.

فرضیه­های تحقیق

ارائه تغییرپذیری در سطح افزونگی اجرا برای سطوح مختلف مهارت بر فراگیری دقت حرکت تاثیر دارد.

ارائه تغییرپذیری در سطح افزونگی اجرا برای سطوح مختلف مهارت بر دقت حرکت در آزمون انتقال با هدف ثابت تاثیر دارد.

ارائه تغییرپذیری در سطح افزونگی اجرا برای سطوح مختلف مهارت بر دقت حرکت در آزمون انتقال با هدف متغیر تاثیر دارد.

ارائه تغییرپذیری در سطح افزونگی اجرا برای سطوح مختلف مهارت بر دقت حرکت در آزمون یادداری با افزونگی ثابت تاثیر دارد.

ارائه تغییرپذیری در سطح افزونگی اجرا برای سطوح مختلف مهارت بر دقت حرکت در آزمون یادداری با افزونگی متغیر تاثیر دارد.

پیش فرض­های تحقیق

معمولاً فرضیه­های تحقیق بر اساس پیش فرض­هایی بنا شده است که محقق وقوع آنها را پیش­بینی می­کند.

پیش فرض­های تحقیق حاضر به شرح زیر می باشند:

هیچ کدام از شرکت کنندگان مبتدی در رابطه با تکلیف مورد استفاده در این تحقیق هیچ گونه تجربه عملی نداشته­اند. به این منظور از شرکت کنندگان پرسیده می­شود که آیا در ورزش­های پرتابی شرکت داشته­اند یا خیر و اگر جواب مثبت باشد آنها از تحقیق حذف می­شوند.

تمام شرکت­کنندگان به هنگام شرکت در آزمون از سلامت کامل بر خوردارند و هیچ گونه نقصی در هماهنگی حرکتی، دید افراد، محدودیت حرکتی و غیره  ندارند. به این منظور پرسشنامه­ای به افراد داده می­شود که در آن باید در صورت داشتن بیماری به آن و اثر آن اشاره شود.

شرایط مربوط به آزمایش برای همه شرکت کنندگان یکسان می­باشد.

افراد در مورد هدف اصلی آزمون بی اطلاع هستند.

محدودیت­های تحقیق

عدم کنترل انگیزه افراد جهت یادگیری.

احتمال تمرین ذهنی (و حتی جسمانی) بعضی از شرکت کنندگان خارج از آنچه به آنها گفته می­شود.

رعایت کردن نکات اخلاقی

از شرکت کنندگان جهت انجام این تحقیق رضایت نامه کتبی گرفته می­شود.

تمامی افراد شرکت کننده می­توانند در هر مرحله از آزمون که تمایل داشتند آن را ترک نمایند.

به شرکت کنندگان اطمینان داده می­شود که تمامی اطلاعات آنها محرمانه بوده و در اختیار هیچ فردی قرار داده نمی­شود.

در روند این آزمون هیچ گونه اختلالی برای شرکت کنندگان به وجود نمی­آید.

تعاریف نظری واژه­

تغییرپذیری در افزونگی اجرا : بدن انسان برای اجرای یک حرکت دارای راه­حل­های افزوده و تعداد زیادی از درجات آزادی بیشتر از نیاز برای اجرای آن حرکت است(برنشتاین 1967)، ازاینرو راه­حل­های متعددی برای دستیابی به هدف یکسان وجود دارد. تغییرپذیری در سطح اجرا(افزونگی) در چگونگی رسیدن به یک هدف ثابت در هر کوشش مشاهده می­شود.

افراد ماهر : فرد الگوی حرکتی را فرا گرفته است و در این مرحله ویژیگی­هایی را به حرکت اضافه خواهند کرد که او را قادر می­سازد الگوی هماهنگی کسب شده را در موقعیتی جدید اجر کند(نیوول 1985).

آزمون یادداری : روشی برای استنباط یادگیری اجرا می­باشد، سنجش پایداری پیشرفت در اجرا که با تمرین کسب شده است. هدف آزمون یادداری تعیین درجه پایداری یا دوام کیفیت اجراست(مگیل 2011).

آزمون انتقال : روشی برای سنجش انطباق­پذیری تغییرات اجرا است. آزمون انتقال شامل موقعیت­های جدید است و آزمودنی ها باید مهارت­هایی که تمرین کرده­اند، با ویژیگی­های موقعیت­های جدید (شرایط جدید اجرای مهارت، تغییر جدید در خود مهارت) سازگار کنند (مگیل2011).

[1] Magill

[2] Schmidt & Lee

[3] Ranganathan and Newell

[4] Guthrie

[5] Bernestein

[6] Davids, Glazier, Araujo, Bartlett

[7] Execution redundancy

[8] Van Rossum

[9] Schmidt

[10] Lattash, Scholz, Schoner

[11] Flexibility

[12] Proteau

[13] Kelso & Halt

[14] Tadorov, Jordan

[15] Williams, Davids, Williams – 1999

همه پایان نامه و تحقیق و پروژه های به صورت فایل دانلودی می باشند و شما به محض پرداخت آنلاین مبلغ همان لحظه قادر به دریافت فایل خواهید بود. این عملیات کاملاً خودکار بوده و توسط سیستم انجام می پذیرد. ضمنا همان لحظه لینک دانلود به ایمیل شما ارسال می گردد.

 جهت پرداخت مبلغ شما به درگاه پرداخت یکی از بانک ها منتقل خواهید شد، برای پرداخت آنلاین از درگاه بانک این بانک ها، حتماً نیاز نیست که شما شماره کارت همان بانک را داشته باشید و بلکه شما میتوانید از طریق همه کارت های عضو شبکه بانکی، مبلغ  را پرداخت نمایید

مطالب پیشنهادی:
 • پايان نامه بررسي و مقايسه توانايي حل مسأله در دروس علوم تجربي و ادبيات فارسي دانش آموزان هفتم(مقطع متوسطه دوره اول) در کلاس هاي سنتي و موضوعي
 • پايان نامه ارائه يک مدل جديد يادگيري به منظور آموزش طبقه‌بندي‌کننده‌هاي سريال
 • پايان نامه مقايسه اثربخشي روش هاي آموزشي سخنراني و بحث گروهي بر يادگيري مهارت خودآگاهي دانش آموزان پسر
 • پايان نامه مقايسه ي سبک هاي يادگيري، ويژگي هاي شخصيتي و عملکرد تحصيلي دانش‌آموزان عادي و ناتوان يادگيري
 • برچسب ها : , , , , , , , , , , , , ,
  برای ثبت نظر خود کلیک کنید ...

  به راهنمایی نیاز دارید؟ کلیک کنید

  جستجو پیشرفته

  دسته‌ها

  آخرین بروز رسانی

   Fatal error: Call to undefined function jdate() in /home/bmaghale/domains/bmaghale.ir/public_html/wp-content/themes/digitaliran5/sidebar.php on line 122