پايان نامه تاثير تمرين هوازي تناوبي بر وزن و درصد چربي بدن دختران نوجوان

تحقیق و پروژه و پایان نامه و مقاله دانشجویی

پايان نامه تاثير تمرين هوازي تناوبي بر وزن و درصد چربي بدن دختران نوجوان یکی از پایان نامه و تحقیق های جامع و کامل و دارای منابع معتبر می باشد این پایان نامه دارای 90 صفحه به صورت فایل ورد و قابل ویرایش می باشد که جهت دریافت و دانلود متن کامل پايان نامه تاثير تمرين هوازي تناوبي بر وزن و درصد چربي بدن دختران نوجوان بر روی گزینه خرید انتهای ایمیل کلیک نمائید پس از وارد نمودن اطلاعات مربوطه و پرداخت قادر به دانلود متن کامل پایان نامه مربوطه می باشد همچنین لینک پایان نامه همان لحظه به ایمیل شما ارسال می گردد.

فهرست مطالب

فصل اول(کلیات تحقیق)
مقدمه 2
بيان مسئله 4
اهميت و ضرورت تحقيق 5
فرضیات 7
اهداف تحقيق 8
تعریف نظری و عملیاتی متغییرها 8
فصل دوم(مبانی نظری و ادبیات تحقیق)
مقدمه 12
چاقی و اضافه وزن 13
علل چاقی 14
عوارض چاقی و اضافه وزن 15
ترکیب بدن چيست؟ 15
عوامل موثر در ترکیب بدن انسان 16
اجزای بدن و نقش آن‌ها 19
توده بدون چربی 19
چربی نسبی بدن 20
چربی‌ها 20
ماهیت چربی‌ها 20
نقش چربی در بدن 21
چربی ضروری و چربی غیرضروری یا ذخیره 21
تعادل چربی در تمرین‌های ورزشی 23
نقش ورزش در کاهش و کنترل وزن 24
ترکیب بدن و ورزش 25
اثرات ورزش بر رشد و بلوغ كودكان و نوجوانان 26
فعالیت هوازی 27
پیشینه تحقیق 29
جمع بندی مبانی نظری و ادبیات تحقیق 37
فصل سوم(روش تحقیق)
مقدمه 40
روش تحقیق 41
جامعه آماری 41
نمونه آماری و روش نمونه گیری 41
ابزارهای جمع آوری اطلاعات 41
متغیرهای تحقیق 42
محدودیت‌های تحقیق 42
روش جمع آوری داده‌ها 42
اندازه گیری وزن و قد 43
اندازه گیری درصد چربی 43
محل و نکات قابل توجه در اندازه گیری چربی زیر پوستی عبایتند از: 44
ابزارهای آماری 46
فصل چهارم(تجزیه و تحلیل آماری(
مقدمه 48
توصیف یافته‌ها 49
تحليل استنباطي یافته‌ها 49
فرضيه ششم: بين وزن دختران نوجوان،در گروه تجربي و كنترل تفاوت معناداري وجود دارد. 54
فصل پنجم(بحث و نتیجه گیری)
مقدمه 61
بحث 62
نتیجه گیری 66
پیشنهادات کاربردی 67
پیشنهادات پژوهشی 67
منابع 68
پیوست(1) 76
پیوست(2) 78

   منابع

1- ادينگلتون وادگرتون.،1372.بيولوژي فعاليت بدني،ترجمه حجت الله نيكبخت،انتشارات سمت.

2- افتخاري،فرشته.،رجبي،حميده.،شفيع زاده،محسن،(1386)،اثر شركت در كلاس هاس ورزشي فصل تابستان بر برخي عوامل آمادگي جسماني و حركتي،تركيب بدني و خود پنداره بدني دختران نوجوان،نشريه علوم حركتي ورزشي،جلد اول شماره9،ص28-15.

3- اكبري،مصطفي.،عسگري،مجيد.،آهنجان،شهرام.،اكبري،مرتضي.،تاديبي،وحيد،(1386)،اثر برنامه 8 هفته‌ای ورزش هوازي بر كاهش چربي خون مردان كارمند با فشار خون بالا،مجله علمي سازمان نظام پزشكي جمهوري اسلامي ايران،دوره 25شماره 2،ص131-126.

4- باژن،مرجان.،كلانتري،ناصر.،غفارپور،معصومه.،هوشيار،علوی مجد،حميده،(1384)،بررسي رابطه چاقي و نحوه توزيع چربي بدن با الگوي مصرف مواد غذايي در دختران دبيرستاني شهر لاهيجان،مجله غدد درون ريز و متابوليسم ايران،شماره1،ص 46-37.

5- بهرامي،عليرضا.،صارمي،عباس،(1390)،اثر محدوديت كالري با تمرين هوازي و بدون تمرين هوازي بر تركيب بدني،نيمرخ چربي خون،مقاومت انسولين و ماركر التهابي در مردان ميانسال چاق/اضافه وزن،مجله دانشگاه علوم پزشكي اراك،شماره 56،ص11.

6- پور مقيم،مژگان.، جزايري،ابوالقاسم،ارزيابي و مقايسه وضع تغذيه دختران دبيرستاني در دو منطقه در شمال و جنوب شهر تهران،پايان نامه كارشناسي ارشد،تهران :دانشكده بهداشت ،دانشگاه علوم پزشكي تهران،1373.

7- حبيب زاده،نسيم.،رحماني نيا،فرهاد.،دانشمند،حسن،(1389)،بررسي اثر ورزش پياده روي بر ميزان چربي بدن و انسولين سرم دختران چاق،مجله علمي پژوهشي دانشگاه علوم پزشكي زنجان،شماره 73،ص18.

8- خليلي.ا.ح،رضايي يزدي ون،محمدي فرد(1379)،مقايسه سه روش كاهش چاقي شكمي ـ فصلنامه ي المپيك،سال هشتم،پياپي17،ويژه نامه دومين همايش بين المللي و سومين همايش ملي تربيت بدني و علوم ورزشي،ص33-45.

9- دميرچي،ارسلان.،مهرباني،جواد،(1388)،شيوع چاقي،اضافه وزن و پرفشاري خون و عوامل خطر زاي مرتبط با آن‌ها در مردان بزرگسال،فصلنامه المپيك،شماره3.

10- رابرت آ،رابرگز.،رابرتس،اسكات اُ،1387،اصول بنيادي فيزيولوژي ورزشي(2)،ترجمه دكتر عباسعلي گائيني و دكتر ولي الله دبيدي روشن،چاپ دوم،تهران،انتشارات سمت.

11- رحماني نيا،فرهاد.،حجتي،زهرا،(1379)،اثر يك برنامه ورزشي منتخب روي تركيب بدن و توان هوازي دختران دانشجو،مجله حركت،شماره5،ص119 ـ 109.

12- رمضان پور،محمدرضا،(1385)،اصول صحيح و علمي تمرين،چاپ سوم،تهران،انتشارات آستان قدس رضوي.

13- زارعي،مهدي.،حامدي نيا،محمدرضا.،حاجي نيا،مرتضي.،محمدنیا احمدي،محسن و جابري شهركي،محمد،(1389)،اكسيداسيون چربي و مصرف انرژي در شدت‌های مختلف دو نوع فعاليت ورزشي دويدن و دوچرخه سواري پسران نوجوان چاق ،مجله غدد درون ريز و متابوليسم، شماره‌ی 3،صفحه‌های 293-283.

14- زارعي،مهدی،حامدی نیا،محمدرضا.،حقيقي،اميرحسن.،چمري،مريم.،به روغنی،مهدی ،(1390)،همه گير شناسي چاقي و لاغري و ارتباط آن‌ها با فعاليت بدني و الگوي رژيم غذايي در نوجوانان پسر 14-12 سال شهر سبزوار،فصلنامه پايش،سال دهم،شماره دوم،253-243.

15- سالم،زينت،(1388)،بررسي شيوع پرفشاري خون و ارتباط آن با شاخص‌های تن سنجي در دختران نوجوان شهر رفسنجان،مجله دانشگاه علوم پزشكي رفسنجان،دوره هشتم،شماره چهارم،صفحه هاي286-273.

16- سردار،محمدعلي.،گائيني،عباسعلي.،رمضاني،جواد،(1387)،تاثير فعاليت بدني هوازي8هفته اي بر قند خون،درصد چربي بدن،حداكثر اكسيژن مصرفي و عوامل خطرزاي بیماری‌های قلبي عروقي در بيماران مرد ديابتي نوع ا،مجله غدد درون ريز و متابوليسم ايران،شماره2،صفحه‌های 97-91.

17- عليجاني،عيدي.،احمدي،سيروس،(1381)،بررسي تاثير هشت هفته تمرينات هوازي و بي هوازي بر برخي عوامل خطرساز قلبي عروقي دانشجويان مرد دانشگاه شهيد چمران اهواز،مجله حركت،شماره 11،صفحه‌های 21-5.

18- عليجاني،عيدي.،حيات غيبي،ربابه،(1381)،بررسي تاثير 8هفته اي تمرين هوازي و بي هوازي بر ميزان تغييرات استروژن،LH و درصد چربي دانشجويان دختر غير ورزشكار دانشگاه شهيد چمران اهواز،مجله حركت،شماره 13،صفحه‌های 30-21.

19- علي نژاد،حميد آقا.،قراخانلو،رضا.،توفيقي،اصغر،(1382)،هنجاريابي،WHR.BMI و درصد چربي بدن در مردان 30تا 55 ساله‌ی شهر تهران،مجله حركت،شماره‌ی 20،صفحه‌های 134-113.

20- فاكس و ماتيوس.فيزيولوژي ورزش،(1372)،ترجمه اصغر خالدان،ج2،انتشارات و چاپ دانشگاه تهران.

21- فراست. دیوید/1366/روانشناسی ورزش/ ترجمه: عیدی علیجانی/مهوش نوربخش/انتشارات سازمان تربیت بدنی با دفتر آموزش و تحقیقات.

22- قراخانلو،رضا.،محمودآبادي،رضا.،علي نژاد،حميدآقا.،محمودآبادي،مهدي،(1386)،ارزيابي روند تغييرات تركيب بدني وو همبستگي بين آن‌ها در پسران 11-18سال،فصلنامه المپيك،سال پانزدهم،شماره 4(پياپي40).

23- گائيني،عباسعلي.،رجبي،حميد،(1387)،آمادگي جسماني،چاپ پنجم،تهران،انتشارات سمت.

24- گائيني،عباسعلي،(1384)،راهبردهاي تغذیه‌ای در فعالیت‌های ورزشي و كنترل وزن،چاپ اول،تهران،انتشارات با مداد.

25- گايتون،آ،(1375)،فيزيولوژي پزشكي،ترجمه دكتر فرخ شادان.

26- محبی،حميد.،خزاعي،محمدحسن.،اصفهانی،مهدي،(1385)،اثر تمرینات هوازي بر كنترل گلوكز خون ،آمادگي قلبي ـ تنفسي و عوامل خطرزاي مرتبط با بیماری‌های قلبي،عروقي در بيماران ديابتي خفيف و شديد غيروابسته به انسولين،فصلنامه المپيك،شماره4(پياپي36).

27- مقدسي،مهرزاد.،ناصر،كاظم.،قنبرزاده،محسن.،شاكريان،سعيد.،رضوي،عبدالحميد،(1389)،شيوع اضافه وزن،چاقي و سطح آمادگي جسماني نوجوان شهر شيراز،مجله‌ی غدد درون ريز و متابوليسم ايران،شماره‌ی 5،صفحه‌های 482-476.

28- نجات،نازي.،كاشاني نيا،زهرا.،معماريان،ربابه،(1387)،بررسي مقایسه‌ای رفتارهاي بهداشتي دختران نوجوان تحت سرپرستي مراكز شبانه روزي بهزيستي با دختران تحت سرپرستي خانواده،مجله دانشكده پرستاري و مامايي دانشگاه ،علوم پزشكي تهران(حیات)،شماره 1؛صفحه‌های 59-49.

29- نورشاهي،مريم.،نيك بخت،حجت الله.،روشنايي،افسانه.،دلاور،علي،بررسي و مقايسه روش‌های كاهش وزن(رژيم غذايي و ورزشي،رژيم غذايي و ورزشي همراه با رفتار درمانی)بر تغيير جرم و چربي موضعي زنان،مجله پژوهش در علوم ورزشي،شماره 15،صفحه‌های 122-111.

30- ويلمور،ج.،كاستيل،د،(1385)،فيزيولوژي ورزشي و فعاليت بدني،ترجمه معيني ،ض.،رحماني نيا،ف.،رجبي،ح.،آقا علي نژاد،ح.،سلامي،ف،انتشارات مبتكران،چاپ ششم.

31- هي وود،كاتلين،(1387)،رشد و تكامل حركتي در طول عمر،ترجمه نمازي زاده،مهدی. ،اصلانخاني،محمدعلي،انتشارات سمت،چاپ نهم.

32- ياوريان،رويا.،نيك اختر،رويا،(1389)،بررسي اثرات تمرينات هوازي بر ميزان سلامت روان زنان شهر اروميه،مقاله پژوهشي ،دو ماهنامه دانشكده پرستاري و مامايي اروميه،دوره نهم،شماره اول،صفحه‌های 52-45.

33.Atkinson R, Atkinson R. Hilgard’s introduction to psychology.2 Ed. New York: McGraw-Hill;2004.

34.Barsh GS,Faroogi Is,oRahillys.Genetics of body weight regulation. Natare 2000;404:644-51.

35.Bassami  M,Ahmadizad S,Doran D,Maclaren DP.Effects of exercise intensity and duration on fat metabolism in trained and untrained older males.Eur j Appl physiol 2007;101:525-32.

36.Benjamin,c.,Himes,j,Lohman,T.,Davis,s.,j.,Evans,M.,Going,s.,and Pablo,j.,(2003).Body composition and overweight prevaience in 1740 schoolchildren from 7 American Indian communities.publication February28.

37.Berenson Gs,srinivasan SR,Nicklas TA.Atherosclevosis:a nutritional disease of child hood.Amj cardiol.1998 Nov 26;82(10B):22T-29T.

چکیده

هدف از اين پژوهش، تاثير تمرين هوازي تناوبی بر وزن و درصد چربي بدن دختران نوجوان بود.به همين منظور، تعداد 30نفر از دانش آموزان 17-15 ساله شهر گرمي در استان اردبيل با استفاده از روش نمونه گيري هدفمند به عنوان نمونه انتخاب شدند و دردو گروه 15نفره تجربي(سن،قد،وزن) و كنترل (سن،قد،وزن) قرار گرفتند. روش اجرا:15نفر از آزمودنی‌ها(گروه تجربي) در طی 8 هفته تحت فعاليت هوازي به شكل تناوبي،3جلسه در هفته و هر جلسه45دقيقه قرار گرفتند و 15نفر دوم(گروه كنترل) در طول 8 هفته هيچ تمريني انجام ندادند و وزن و درصد چربي،توده چربی بدن،توده بدون چربی،شاخص توده بدن آزمودنی‌ها قبل و بعد از 8 هفته تمرين هوازي تناوبی اندازه گيري شد.براي تجزيه و تحليل و مقايسه داده‌ها از آزمون آماري  tمستقل و t همبسته استفاده شد. نتایج نشان داد که  وزن،درصد چربی بدن، وزن چربي،شاخص توده بدن در گروه تجربي به طور معني داري كاهش می‌یابد.در حالی که وزن بدون چربي  درگروه تجربی افزایش معناداری داشت و در وزن،درصد چربي بدن،وزن چربي،وزن بدون چربي،شاخص توده بدن در گروه كنترل تفاوت معناداري نداشت.همچنين تفاوت اين متغيرها در بين گروه تجربي و كنترل در مرحله آخر معنادار بود. نتیجه گیری: به نظر می‌رسد تمرین تناوبی با تنوع و مزیت‌های بیشتر و خستگی کمتر می‌تواند روش مناسبی برای کاهش وزن و درصد چربی باشد و باید بیشتر مورد توجه قرار گیرد.

کلید واژه‌ها: تمرين هوازي،وزن،درصد چربي بدن،دختران نوجوان

فصل اول

طرح تحقیق

   مقدمه

فعالیت و تحرک جزء جدانشدنی زندگی بشر بوده که در هر دوره به اشکال خاص در زندگی انسان مطرح بوده است.در جوامع صنعتی و متمدن امروزی که حرکت انسان روز به روز محدودتر می‌شود،تربیت بدنی و فعالیت‌های جسمانی جایگاه ویژه‌ای پیدا کرده است.زندگی ماشینی بشر امروز موجبات دوری او از فعالیت را فراهم ساخته و این فقر حرکتی نشاط و شادابی را از جسم او دور کرده و به جای آن عامل خطرآفرین چاقی را جایگزین ساخته است.

مطالعات انجام شده در آخرین دهه‌ی قرن گذشته نشان دادند که چاقی و چگونگی توزیع چربی بدن به ویژه در ناحیه‌ی میانی بدن(کمر و شکم)،پیشگوی مناسبی برای ابتلا به بیماری‌ها در آینده است.بر اساس نتایج این تحقیقات ،مهم‌ترین اختلالات تندرستی که با افزایش میزان چربی بدن به ویژه در نواحی شکم و کمر رابطه دارند،عبارتند از :هیپرلیپیدمی،بیماری پر فشارخونی،دیابت نوع دوم،بیماری کرونری قلب،سرطان سینه و رحم و پروستات،بیماری‌های تنفسی،ناهنجاری‌های ساختاری،عملکرد قلب و افسردگی از طرفی بعضی از پژوهشگران ارتباط چربی بدن به ویژه در ناحیه‌ی شکم را با میزان مرگ و میر مشخص  کرده‌اند(کنایت،1979؛فرانین،1993).

اهمیت ترکیب بدن و رابطه‌ی آن را با سلامتی را نمی‌توان نادیده گرفت.بدن و ترکیبات آن در موفقیت و عدم موفقیت ورزشکاران نقش به سزایی دارد.این مسئله نه تنها برای شرکت برای شرکت در میادین ورزشی،بلکه برای سالم زیستن و شاداب ماندن از اهمیت بالایی برخوردار است.بنابراین ،ارزیابی ترکیبات بدن به منظور تعیین میزان مطلوب آن ضروری است(دسپرس،1991).

طی سال‌های اخیر شیوع چاقی  و اضافه وزن در کودکان و نوجوانان رشد زیادی داشته و هم اکنون به یک مشکل جدی در دنیا تبدیل شده است (افتخاری و همکاران، 1386؛اکبری و همکاران،1386). عامل اصلی چاقی به درستی مشخص نیست اما به نظر می‌رسد عواملی مانند تغییر در الگوی غذایی، مصرف میان وعده‌ها ، غذاهای آماده ، مصرف نوشابه، زندگی بی تحرک مثل تماشای بیش از حد تلویزیون، استفاده از کامپیوتر و بازی‌های کامپیوتری به خصوص کاهش فعالیت بدن در این زمینه مؤثر باشد. انجام فعالیت متوسط تا شدید به میزان حداقل 6 دقیقه در روز و پرهیز از سبک زندگی بی تحرک در دوره نوجوانی می‌تواند از چاقی جلوگیری کند.طبق تعریف  سازمان جهانی بهداشت،فعالیت فیزیکی به هر گونه حرکتی گفته می‌شود که با حرکت ماهیچه اسکلتی ایجاد می‌شود و انرژی مصرف می‌کند.این سازمان توصیه می‌کند در افراد 5 تا 17 ساله،حداقل 60 دقیقه در هفته فعالیت فیزیکی متوسط تا شدید به میزان حداقل 60 دقیقه در روز به خصوص در دوره نوجوانی، به پیشگیری از چاقی کمک می‌کند(مانسون و همکاران،2008؛ فولهلم و همکاران،1999).بنابراین فعالیت ورزشی کیفیت زندگی را بهبود می‌بخشد زیرا سطح انرژی را افزایش می‌دهد و موجب سلامت جسم و روح و روان می‌شود و همچنین به بیماری‌های ناشی از کم تحرکی (مانند بیماری قلبی،فشار خون،دیابت،پوکی استخوان و مانند آن‌ها)کمک می‌کند(گائینی و دبیدی روشن،1387).

به طور کلی،ترکیب بدن ارزیابی می‌شود تا وضعیت آمادگی و تندرستی فرد مشخص و کنترل شود.این ارزیابی،ضمناً به طراحی برنامه‌های تمرینی ورزشکاران کمک می‌کند.به خوبی معلوم شده است که درصد زیاد چربی بدن(توده‌ی خالص کمتر در بدن)با بیشتر شدن خطر بیماری‌ها همراه است،از طرف دیگر،درصد زیاد توده‌ی خالص بدن و توده‌ی کم چربی،با موفقیت‌های ورزشی و تندرستی کامل توأم می‌باشد(گائینی و دبیدی روشن،1387).

    بيان مسئله

افزايش وزن بدن در نتيجه عدم تعادل بين دريافت و مصرف انرژي است فعاليت بدني،مهم‌ترین عامل در مصرف انرژي است و در تنظيم وزن نقش به سزايي دارد.تمرین هوازی تمرینی است که با اجرای آن، کارایی دستگاه‌های تولید انرژی به روش هوازی، افزایش یابد و باعث افزایش استقامت قلبی- تنفسی شود. برای کسی که اهداف تندرستی را دنبال می‌کند، تمرین هوازی باید یک بخش ارزشمند در زندگی باشد. این تمرینات در افراد چاق که میزان چربی بدنشان بیش از حد طبیعی است با کاهش چربی بدن باعث کاهش وزن در آن­ها می­شود (گائینی و رجبی،1387). چاقی مهم‌ترین مشکل تغذیه‌ای ـ بهداشتی نوجوانان در کشورهای توسعه یافته است. امروزه در کشورهای در حال توسعه نیز به دلیل تغییر در شیوه زندگی، مدرنیزه شدن و توسعه شهرنشینی شیوع چاقی روبه افزایش است (باژن و همکاران،1384). بی تحرکی، سرچشمه بسیاری از بیماری‌های مزمن است و ریشه در عادت‌های دوره کودکی و نوجوانی دارد (واگنر و همکاران،2004؛مانسون و همکاران،1991). با توجه به جمعیت بالای دختران نوجوان در ایران، آسیب پذیری بالای این گروه، وسعت و اهمیت مشکل چاقی در دوره‌های بعد زندگی و محدودیت منابع اطلاعاتی در این زمینه مطالعه روی دختران نوجوان لازم است (باژن و همکاران،1384). انجام فعالیت فیزیکی در دوره نوجوانی موجب افزایش اعتماد به نفس و پیشگیری از چاقی، افسردگی می‌شود و باعث تناسب اندام می‌شود و پایه‌ای برای الگوی فعالیت در دوره‌های بزرگ‌سالی است (ماگنسون و همکاران،2008؛فولهلم و همکاران،1999).در زمینه تأثیر تمرین هوازی بر وزن و درصد چربی، بر روی دختران نوجوان تحقیق کمی انجام گرفته، در برخی تحقیقاتی که روی  نوجوانان انجام گرفته، کاهش سطح فعالیت بدنی و افزایش رفتارهای کم تحرک (تماشای تلویزیون) در این آزمودنی‌ها، با اضافه وزن و چاقی مرتبط است، ولی هیچ ارتباطی بین الگوی رژیم غذایی و اضافه وزن و چاقی وجود ندارد (زارعی و همکاران،1389). در مطالعات برنسون و وال نیز افزایش دریافت انرژی عامل افزایش بروز چاقی در نوجوانان گزارش شد. تمرین‌های هوازی می‌تواند باعث کاهش چربی بدن شوند و برای کاهش چربی بدن، ورزش‌های هوازی با شدت کم مؤثرتر از ورزش‌های شدید است (گائینی و رجبی،1387). با توجه به محدود بودن اطلاعات و همچنین تحقیقات ضد  و نقیضی که در زمینه فعالیت نوجوانان و تغییرات وزن آن‌ها ارائه شده است و تحقیقات قبلی بیشتر بر روی مردان انجام گرفته شده است و چون آمار زنان در معرض خطر چاقی در کشور ما بیشتر از مردان است بنابراین دختران نوجوان باید بیشتر مورد توجه قرار گیرند. لذا این تحقیق بر روی دختران نوجوان گرمی استان اردبیل انجام خواهد شد. و به آزمون گر در تشخیص این مسئله کمک خواهد کرد که تمرین هوازی بیشتر بر روی وزن دختران نوجوان تأثیر دارد و یا درصد چربی بدن آن‌ها؟

   اهميت و ضرورت تحقيق 

رفتارهای بهداشتی دختران نوجوان بر سلامت آنان و سلامت و توسعه جامعه موثر است (نجات و همکاران،1387). ورزش نوجوانان به دلایل مختلفی می‌تواند بر ارتقای سلامت موثر و در صدر اولویت‌های مربوط به بهداشت نوجوانان باشد (پندر و همکاران،2002). برنامه ریزی پیرامون سلامت نوجوانان با توجه به رفتارها و عوامل خطرساز این دوره بسیار مهم است. بنابراین باید به نوجوانان فرصت داد که فعالیت بدنی داشته باشند و زمینه را برای رشد و کمال خود فراهم آورند و تکامل جسمی در آن‌ها پدیدار گردد. (نجات و همکاران،1387)

فعالیت بدنی منظم در تمامی دوران زندگی، به ویژه کودکی و نوجوانی حائز اهمیت است و اثرات مفید آن را بر رشد جسمانی، فکری و روانی کودکان و نوجوانان نباید نادیده گرفت. انجام فعالیت بدنی جدی منظم با عوامل اصلی خطر بیماری قلبی مقابله‌ کند (فشارخون بالا، چاقی و روش زندگی کم تحرک) و قدرت عضلانی، انعطاف پذیری و استقامت را گسترش می‌دهد و همچنین اعتماد به نفس، خویشتن داری و عزت نفس را گسترش می‌دهد و به تنظیم کنترل وزن و ترکیب بدن کمک می‌کند. در این میان تمرین هوازی نقش زیادی در کاهش چربی بدن دارد  و باید به عنوان رکن اصلی برنامه‌های کاهش وزن قرار گیرد(گائینی و رجبی،1387).تمرين هوازي هنگامي که شدت کار از کم تا متوسط افزايش می‌یابد،سرعت ليپوليز،  مقدار جريان خون بافت چربي و جريان خون ماهيچه  افزايش می‌یابد که باعث افزايش دسترسي ماهیچه‌ها به اسيد چرب می‌شود. اين امر با افزايش مقادير مطلق اکسيداسيون چربي همراه است.

از طرفي براي آزمودنی‌های چاق عاقلانه‌ترین راه اين است که به جاي فعاليت بدني شديد، آن‌ها را به انجام فعاليت بدني با شدت متوسط تشويق کنيم زيرا انجام فعاليت بدني با اين شدت عملی‌تر و اجراي آن براي آزمودنی‌ها راحت‌تر است (لازر و همكارانش،2007).

یکی از عوارض زندگی ماشینی که روز به روز نمایان‌تر می‌شود.کاهش فعالیت‌های بدنی است.ما،اگر چه از مزایای تکنولوژی بهره کامل نبردهایم.اما به تبعات و پیامدهای منفی آن،مصرفی شدن و شیوع بیماری‌های ناشی از فقر حرکتی گرفتار شده‌ایم.فقر حرکتی عامل بسیاری از بیماری‌های جان‌فرسا چون چاقی،ضعف دستگاه‌های قلبی عروقی و تنفسی و کاهش ظرفیت حیاتی ریه می‌باشد و سلامتی را به طور مستقیم و غیر مستقیم به خطر انداخته و زندگی را برای انسان ناخوشایند ساخته است(دیوید،1366).

بنابراین،فعالیت بدنی،یک بخش مهم در برنامه‌های مرتبط با سلامتی است و فقدان آن موجب بسیاری از بیماری‌ها می‌شود.هر چند،اهمیت برخورداری از زندگی فعال بدنی در دوران بلوغ و بزرگ‌سالی به خوبی ثابت نشده است.اما،ارتباط بین فعالیت بدنی و سلامتی در کودکان و نوجوانان،به خوبی مشخص نشده است.با این وجود برخی تحقیقات صورت گرفته نشان می‌دهد که فعالیت بدنی در دوران کودکی باعث افزایش سلامتی استخوان توسعه بهداشت روانی و کاهش خطر ابتلا به بیماری‌های فشار خون،چاقی،دیابت و فقر حرکتی می‌گردد(لویگنسون،2001).

در حال حاضر نیز،یکی از مشکلات عمومی سلامت جسمانی در تمامی کشورها،چاقی و اضافه وزن است و مسئله نگران کننده ارتباط چاقی دوران کودکی و نوجوان با چاقی بزرگ‌سالی است. زیرا مشخص شده است که در حدود 30% دختران و 10 % پسرانی که در کودکی چاق بودند.به افراد بزرگ‌سال چاق تبدیل شده‌اند(ویلیامز و همکارانش،2000).

مصرف مواد غذایی پر چرب در کنار زندگی بی تحرک،همچنین شیوع برخی اختلالات تغذیه‌ای و تغییر رفتارهای تغذیه‌ای در دو سه دهه‌ی گذشته از عوامل بر هم خوردن تعادل بین انرژی مصرفی و مواد غذایی دریافتی است.علاوه بر انرژی دریافتی اضافی از مواد غذایی و پایین بودن انرژی مصرفی در نتیجه‌ی فعالیت بدنی کمتر،عوامل وراثتی،پایین بودن اکسیداسیون چربی،پایین بودن فعالیت سیستم عصبی سمپاتیک،کاهش سطح لپتین پلاسما،عوامل فشارزای روانی و وضعیت اجتماعی اقتصادی از دیگر عوامل موثر در چاقی ست(بری،1985).

اهمیت چاقی در دوران کودکی و نوجوانی نه تنها به دلیل عوارض جسمانی و روانی زودرس، بلکه به دلیل افزایش چاقی بزرگ‌سالی، مرگ و میر و بار هزینه اقتصادی سنگین آن بر اجتماع است (برش و همکاران،2000). چاقی با بیماری سرخرگ کرونری، بیماری فشار خون، دیابت نوع 2، بیماری انسداد ریوی، التهاب مفصلی و انواع مشخصی از سرطان ارتباط دارد.بنابراین برای برخورداری از وزن مطلوب باید شیوه زندگی را به گونه‌ای تغییر دارد که انرژی دریافتی بدن کمتر شود و انرژی اضافی آن نیز به مصرف برسد (گائینی و رجبی،1387).فعالیت ورزشی به تنهایی، یا به صورت ترکیب با رژیم غذایی معقول، مهم‌ترین پیامدهای بلندمدت کاهش وزن را به دنبال خواهد داشت (گائینی و دبیدی روشن،1387).

با توجه به محدود بودن اطلاعات و همچنین تحقیقات ضد و نقیضی که در زمینه فعالیت نوجوانان و تغییرات وزن آن‌ها ارائه شده است و تحقیقات قبلی بیشتر بر روی مردان انجام گرفته شده است و چون آمار زنان در معرض خطر چاقی بیشتر از مردان است این تحقیق بر روی دختران نوجوان انجام شد.

   فرضیات

8 هفته تمرین هوازی تناوبی بر درصد چربی بدن دختران نوجوان تأثیر معنی داری دارد.

8 هفته تمرین هوازی تناوبی بر وزن دختران نوجوان تأثیر معنی داری دارد.

8 هفته تمرين هوازي تناوبی بر توده چربي دختران نوجوان تأثیر معنی داری دارد.

8 هفته تمرين هوازي تناوبی بر توده بدون چربي دختران نوجوان تأثیر معنی داری دارد.

8 هفته تمرين هوازي تناوبی بر شاخص توده بدن دختران نوجوان تأثیر معنی داری دارد.

   اهداف تحقيق

هدف کلی

هدف کلی از انجام این تحقیق تأثیر تمرین هوازی تناوبی بر وزن و درصد چربی بدن دختران نوجوان است.

   اهداف ویژه

تعیین تأثیر 8هفته تمرین هوازی تناوبی بر وزن دختران نوجوان.

تعیین تأثیر 8هفته تمرین هوازی تناوبی بر درصد چربی بدن دختران نوجوان.

تعیین تأثیر 8هفته تمرين هوازي تناوبی بر توده چربي بدن دختران نوجوان.

تعیین تأثیر 8هفته تمرين هوازي تناوبی بر توده بدون چربي بدن دختران نوجوان.

تعیین تأثیر 8هفته تمرين هوازي تناوبی بر شاخص توده بدن دختران نوجوان.

   تعریف نظری و عملیاتی متغییرها

تعریف مفهومی وزن: به مقدار جرم توده بدن آزمودنی گفته می‌شود که با کیلوگرم اندازه گیری                می‌شود(گائینی،1387).

تعریف عملیاتی وزن: آزمودنی‌ها با کم‌ترین لباس روی دستگاه سنجش وزن قرار گرفتند و وزن بدن آن‌ها به کیلوگرم اندازه گیری شد.

تعریف مفهومی درصد چربی: درصد چربی مقادیر چربی زیر پوستی ذخیره شده در بدن می‌باشد (گائینی، 1387).

تعریف عملیاتی درصد چربی : منظور از درصد چربی در این تحقیق مقادیر چربی زیر پوستی آزمودنی‌ها می‌باشد که با استفاده ازکالیپر و معادله چند نقطه‌ایی جکسون و پولاک  محاسبه شده است.

تعریف مفهومی تركيب بدني:تركيب بدن اغلب با عنوان مقادير نسبي توده چربي(FM) به توده‌ی بدون چربي(FFM) بيان می‌شود در واقع مجموعه‌ای از عضلات،چربی و استخوان‌ها،بافت همبند؛وترها ترکیب بدن را تشکیل می‌دهند(گائيني و رجبي،1378).

تعریف عملیاتی ترکیب بدن: ترکیب بدن در تحقیق حاضر شامل وزن،درصد چربی ،توده چربی، توده بدون چربی و شاخص توده بدن می‌باشد.

تعریف مفهومی توده چربی بدن[1](FM): درصدی از توده کل بدن می‌باشد و از چربی تشکیل شده است(گائینی و دبیدی روشن).

تعریف عملیاتی توده چربی بدن: در تحقیق حاضر با ضرب کردن درصد چربی در وزن بدن،وزن چربی بدن محاسبه شد.

درصد چربی بدن ×وزن بدن=وزن چربی (FM)

تعریف مفهومی توده بدون چربی [2](LBM):اغلب به بافت خالص یا توده خالص بدن(LBM) گفته می‌شود،از جمله:عضله،استخوان،اندام‌ها،مایعات و هر گونه بافت دیگری که فاقد بافت چربی و لیپید است(گائینی و دبیدی روشن).

تعریف عملیاتی توده بدون چربی:در تحقیق حاضر با کم کردن وزن چربی از وزن کل بدن وزن بدون چربی محاسبه شد.

وزن چربی – وزن بدن=(LBM) وزن بدون چربی

تعریف مفهومی شاخص توده بدن[3](BMI): یکی از شاخص‌های مهمی که از آن برای تعدیل قد و وزن بدن استفاده می‌شود.يكي از روش‌های ساده براي تعيين اضافه وزن،محاسبه‌ی شاخص توده‌ی بدن است.شاخص توده‌ی بدن،نسبت وزن بر حسب كيلوگرم به مجذور قد (بر حسب متر)است(گائيني و رجبي،1387).

تعریف عملیاتی شاخص توده بدن: در تحقیق حاضر شاخص توده بدن از تقسیم وزن به کیلوگرم به مربع قد به متر محاسبه شد.

) شاخص توده بدن BMI) = (متر) /  وزن(کیلوگرم)

تعریف مفهومی فعالیت هوازی:تمرین هوازی تمرینی است که با اجرای آن، کارایی دستگاه‌های تولید انرژی به روش هوازی، افزایش یابد و باعث افزایش استقامت قلبی- تنفسی شود و همچنین آن دسته از فعالیت‌های ورزشی است که ضربان قلب و مصرف اکسیژن را افزایش می‌دهد مثل دویدن،شنا کردن و غیره(پارکینسون،2004) و به طور مستمر و طولانی مدت و با شدت نسبتاً پایین انجام می‌شوند و بیشتر از چربی به عنوان منبع انرژی تمرین استفاده‌امی شود (گائینی و رجبی،1387).

تعریف عملیاتی فعالیت هوازی: منظور از فعالیت هوازی در این پژوهش 8 هفته دویدن به شکل تناوبی،3 جلسه در هفته و هر جلسه 45 دقیقه و با شدت 75 درصد ضربان قلب بیشینه می‌باشد.

1.Fat mass

1.lean body mass

Body mass index

همه پایان نامه و تحقیق و پروژه های به صورت فایل دانلودی می باشند و شما به محض پرداخت آنلاین مبلغ همان لحظه قادر به دریافت فایل خواهید بود. این عملیات کاملاً خودکار بوده و توسط سیستم انجام می پذیرد. ضمنا همان لحظه لینک دانلود به ایمیل شما ارسال می گردد.

 جهت پرداخت مبلغ شما به درگاه پرداخت یکی از بانک ها منتقل خواهید شد، برای پرداخت آنلاین از درگاه بانک این بانک ها، حتماً نیاز نیست که شما شماره کارت همان بانک را داشته باشید و بلکه شما میتوانید از طریق همه کارت های عضو شبکه بانکی، مبلغ  را پرداخت نمایید.

مطالب پیشنهادی:
 • پايان نامه تاثير يک جلسه تمرين هوازي بر بيان ژن ويسفاتين در بافت چرب احشايي موش‌هاي صحرايي نر ديابتي
 • پايان نامه تأثير هشت هفته تمرين هوازي و رژيم غذايي كاهش وزن بر نيمرخ ليپيدي خون و آديپونکتين زنان غيرفعال ميانسال
 • پايان نامه بررسي اثر 8 هفته تمرين هوازي بر سطوح پلاسمايي آنزيم مبدل آنژيوتانسين (ACE) زنان داراي اضافه وزن
 • برچسب ها : , , , , , , , , , , , ,
  برای ثبت نظر خود کلیک کنید ...

  به راهنمایی نیاز دارید؟ کلیک کنید

  جستجو پیشرفته

  دسته‌ها

  آخرین بروز رسانی

   Fatal error: Call to undefined function jdate() in /home/bmaghale/domains/bmaghale.ir/public_html/wp-content/themes/digitaliran5/sidebar.php on line 122