پايان نامه تاثير تکنولوژي هاي نوين ارتباطي – اطلاعاتي بر گستره آزادي دانشجويان

تحقیق و پروژه و پایان نامه و مقاله دانشجویی

پايان نامه تاثير تکنولوژي هاي نوين ارتباطي – اطلاعاتي بر گستره آزادي دانشجويان یکی از پایان نامه و تحقیق های جامع و کامل و دارای منابع معتبر می باشد این پایان نامه دارای 116 صفحه به صورت فایل ورد و قابل ویرایش می باشد که جهت دریافت و دانلود متن کامل پايان نامه تاثير تکنولوژي هاي نوين ارتباطي – اطلاعاتي بر گستره آزادي دانشجويان بر روی گزینه خرید انتهای ایمیل کلیک نمائید پس از وارد نمودن اطلاعات مربوطه و پرداخت قادر به دانلود متن کامل پایان نامه مربوطه می باشد همچنین لینک پایان نامه همان لحظه به ایمیل شما ارسال می گردد.

فهرست مطالب

فصل اول:کليات پژوهش
1-1) شرح و بيان مساله پژوهشي1
1-2) کليد واژه ها3
1-2-1) تکنولوژي ارتباطي- اطلاعاتي جديد3
1-2-2) آزادي انديشه3
1-2-3) آزادي بيان4
1-2-4) آگاهي سياسي4
1-2-5) مشارکت سياسي و مدني4
1-3) پيشينه و تاريخچه موضوع تحقيق4
1-4) اهداف تحقيق7
1-5) اهميت و ارزش تحقيق8
1-6)کاربرد نتايج تحقيق8
1-7) فرضيات تحقيق9
1-8) روش تحقيق 9
1-8-1) نوع مطالعه و روش بررسي فرضيه ها9
1-8-2) جامعه آماري9
1-8-3) روش و طرح نمونه برداري9
1-8-4) ابزار گردآوري داده ها10
1-8-5) ابزار تجزيه و تحليل10
1-9) سازمان و قلمرو تحقيق11
فصل دوم: چاچوب نظري پژوهش
2-1) چارچوب نظري12
2-1-1) گفتار نخست: نظريات انديشمندان مهم قبل از وقوع انقلاب ارتباطات و اطلاعات در حوزه آزادي
2-1-1-1) مقدمه13
2-1-1-2) جان لاک بنيانگذار ليبرالسم (1704-1632)13
2-1-1-2-1) وضع طبيعي14
عنوان صفحه
2-1-1-2-2) حق مالکيت14
2-1-1-2-3) سنجش و ارزيابي نظريه لاک15
2-1-1-3) ژان ژاک روسو و آزادگي انسان (1778-1712)15
2-1-1-4) جان استوارت ميل (1873-1806)17
2-1-1-5) آيزيا برلين (1997-1907)19
2-1-2) گفتار دوم: انقلاب ارتباطات و اطلاعات: عوامل موثر در آن
2-1-2-1) مقدمه20 2-1-2-2) جهاني شدن21
2-1-2-3) نظريه يا حکمراني شبکه اي23
2-1-3) گفتار سوم: نظريات و متفکران در ارتباط با فناوري نوين ارتباطي-اطلاعاتي
2-1-3-1) ارتباطات و تحولات مفهومي آن 28
2-1-3-1-1) نظريه هاي عام ارتباطات28
2-1-3-2 ) نظريه انتشار اطلاعات 34
2-1-3-3) نظريه اشاعه نوآوري ها37
2-1-3-4) رسانه ها و جامعه پذيري سياسي 38
2-1-3-5) نظريه سلطه رسانه ها40
2-1-3-6) نظريه مارپيچ سکوت( عقيده سازي): اليزابت نوئل نيومن (1980-1970 )41
2-1-3-7) نظريه رسانه هاي جمعي42
2-1-3-8) نظريه برجسته سازي ( تعيين دستور کار )43
2-1-4) گفتار چهارم: تکنولوژي نوين ارتباطي اطلاعاتي ( اينترنت) و تاثيرات آن
2-1-4-1) مقدمه44
2-1-4-2) اينترنت45
2-1-4-3) تاريخچه اينترنت ( Arpanet)45
2-1-4-4) فعاليتهاي شبکه اينترنت46
2-1-4-5) ساختار نظارتي و مالي شبکه اينترنت47
2-1-4-6) بودجه اينترنت47
2-1-4-7) بازيابي اطلاعات در اينترنت47
2-1-4-8) تاثيرات اينترنت49
2-1-4-9) اينترنت در نهادها50
2-1-4-10) اينترنت در ايران50
2-1-4-11) اينترنت و دانشجويان51
2-1-4-12)کارکردهاي اينترنت52
2-1-4-13) کارکردهاي سياسي اينترنت با تاکيد بر وجوه آزادي53
عنوان صفحه
2-1-4-13-1) گسترش تساهل و آموزه هاي جامعه مدني53
الف) آزادي انديشه53
ب) آزادي بيان54
ج) کارويژه هاي جامعه مدني56
2-1-4-13-2) اشاعه اطلاعات و آگاهي سياسي58
2-1-4-13-3) گسترش مشارکت سياسي و مدني62
2-1-5) جمع بندي67
فصل سوم: روش تحقيق
3-1) مقدمه68
3 -2) تعريف نظري و عملياتي مفاهيم69
3-3) روش تحقيق72
3-4) تکنيک تحقيق72
3-5) ابزار جمع آوري داده ها73
3-6)پايايي74
3-7) اعتبار 75
3-8) جامعه آماري76 3-9) واحد تحليل76
3-10) قلمرو زماني و مکاني تحقيق76
3-11) حجم نمونه و شيوه نمونه گيري76
3-12) فنون تحليل داده ها77
فصل چهارم: تجزيه و تحليل داده ها
4-1) مقدمه78
4-2 ) آمار توصيفي79
4-3 ) آمار استنباطي84
فصل پنجم: نتيجه گيري87
محدوديت تحقيق92
ضميمه93
منابع و مأخذ96

منابع و ماخذ

– ابتر، ديويد(1380). اعتراض سياسي و تغيير اجتماعي، ترجمه محمد سعيدآبادي، تهران: پژوهشکده مطالعات راهبردي

– استوارت ميل،جان(1349).  رساله اي درباره آزادي، ترجمه جواد شيخ الاسلامي، تهران: بنگاه ترجمه و نشر کتاب

– افتخاري، اصغر(1380). جامعه شبکه اي، نسبت منفعت با امنيت در آغاز هزاره سوم، فصلنامه مطالعات راهبردي ، سال چهارم، شماره اول و دوم، شمار مسلسل 11 و 12

– اميني، محمدصادق(1384).  اعتياد اينترنتي، پديده مخرب قرن 21، گزارش، اسفند 84 و فروردين 85، شماره 172- 173

– اوحدي، مسعود(1377).  رسانه ها و جهاني شدن فرهنگ، در رسانه ها و فرهنگ، تهران : سروش

– آذرنگ، عبدالحسين(1369). چند بحث و نقد درباره تکنولوژي ، موسسه فرهنگي نشر دريا، چاپ اول، تابستان 69

– آزاده، اسدالله(1386). اطلاعات و ارتباطات: مفاهيم، نظريه ها و جغرافياي سياسي، تهران: کتابدار

– آيراکراسبي، نيکلاس و ديگران(1376). فرهنگ جامعه شناسي، ترجمه حسن پويان، تهران: انتشارات چاپخش

– آيور، مک(1349). جامعه و حکومت، ترجمه ابراهيم علي کني، تهران: انتشارات ترجمه و نشر کتاب

– ببي، ار ل(1387). روش هاي تحقيق در علوم اجتماعي، ترجمه رضا فاضل، تهران: سازمان مطالعه و تدوين کتب علوم انساني دانشگاه ها (سمت)، جلد اول، چاپ پنجم

– بشيريه، حسين، (1382). مباني علم سياست نظري و تاسيسي، تهران: موسسه نگاه معاصر

– بهان کيت و ديانا هولمز(1377). آشنايي با تکنولوژي اطلاعاتي، ترجمه جعفر مهرداد و مجيد آذرخش، تهران: سازمان مطالعه و تدوين کتب علوم دانشگاه ها(سمت)

– بهمني، محمد مهدي(1384). آزادي انديشه و بيان در ايران، مجله گزارش، فروردين 84، شماره 162

– پاشايي زاد، حسين(1381 ). اينترنت و آموزش از راه دور و علوم کتابداري و اطلاع رساني، کتاب ماه کليات ، آذر و دي 1381

– پاي، لوسين(1380). بحران ها و توالي ها در توسعه سياسي، ترجمه غلامرضا خواجه سروري، تهران: پژوهشکده مطالعات راهبردي

– تابنده ، احمد (1387). شبکه جهاني اينترنت، مجله مديريت» تدبير»، بهمن 1387، شماره 100

– جواهري، فاطمه و ليلا باقري. تاثير استفاده از اينترنت بر سرمايه اجتماعي و انساني( مطالعه موردي دانشجويان دانشگاه تهران) مجله دانشکده ادبيات و علوم انساني، سال پانزدهم، شماره 58-59

– جونز، پيتر(1389). چرا آزادي بيان مهم است؟ ترجمه عزت الله فولادوند، مجله دادنامه، آبان89، شماره 6

– جيمزاستوور، ويليام (1375). تکنولوژي اطلاعات در جهان سوم ، ترجمه اصغر صرافي زاده و رضا نجف بيگي، تهران: مرکز انتشارات علمي دانشگاه آزاد اسلامي، چاپ اول

– چافي ، ا.اچ، اورت ام، راجرز(1381). «ويلبرشرام : بنيانگذار»، در «زندگي و انديشه پيشتازان علم ارتباطات(يک سرگذشت شخصي)»، ترجمه غلامرضا و زهرا آذري، تهران: موسسه خدمات فرهنگي رسا

– حسني، محمد حسين(1383). اينترنت و ارزش ها: بررسي رابطه بين استفاده از اينترنت و گرايش دانشجويان به ارزش هاي سياسي با تاكيد بر آزادي بيان و مشاركت در حكومت، پايان نامه کارشناسي ارشد، دانشگاه علامه طباطبايي

– داوسون، ريچارد و ديگران(1382). جامعه شناسي سياسي، ترجمه مهدي جواهري فر، تهران: نشر لاجورد

– دواس، دي . اي(1383). پيمايش در تحقيقات اجتماعي، ترجمه هوشنگ نايبي، تهران: نشر ني

– دوران، بهزاد(1386). هويت اجتماعي و فضاي سايبرناتيک، تهران: پژوهشگاه فرهنگ، هنر و ارتباطات

– دوران، بهزاد(1381). تاثير فضاي سايبرناتيک بر هويت اجتماعي، رساله دکتري جامعه شناسي، دانشگاه تربيت مدرس

– راش، مايکل(1377). جامعه و سياست، ترجمه منوچهر صبوري، تهران: انتشارات سمت

– زکريايي، محمد علي(1374). فلسفه و جامعه شناسي، جلد اول، تهران: انتشارات الهام

– ساروخاني، باقر(1382). روش هاي تحقيق در علوم اجتماعي، تهران: پژوهشگاه علوم انساني و مطالعات فرهنگي، جلد اول، چاپ چهارم

– ساروخاني، باقر(1373). «دنياي ارتباطات و آسيبهاي آن» ، ماهنامه جامعه سالم، سال چهارم، شماره19

– ساعي، علي( 1386). روش تحقيق در علوم اجتماعي(با رهيافت عقلانيت انتقادي)، تهران: سمت

– ساعي ، علي(1384). تحليل آماري در علوم اجتماعي، تهران: كيان مهر

– سبحاني، جعفر(1382). آزادي دز گستره بيان و عقيده، مجله کلام اسلامي، زمستان 82، شماره 47

– سردار آبادي، خليل الله(1383). بررسي مقايسه اي تاثير رسانه هاي جمعي، فناوري هاي نوين ارتباطي-اطلاعاتي و ارتباطات ميان فردي بر اطلاعات سياسي دانشجويان(مطالعه موردي: دانشجويان مقطع کارشناسي دانشگاه تهران از 1379-1382)، رساله دکتري رشته علوم سياسي، دانشکده علوم انساني، دانشگاه تربيت مدرس، تابستان 1383)

– سردار نيا، خليل الله(1388). «اينترنت و درگير شدگي مدتي شهروندان»، فصلنامه پژوهش هاي ارتباطي، بهار، شماره 57

– سردارنيا، خليل الله(1386). آثار سياسي فناوري هاي تازه ارتباطي اطلاعاتي، مجله اطلاعات سياسي –اقتصادي، شماره 246- 245

– سردارنيا، خليل الله(1390). درآمدي برجامعه شناسي جديد، تهران: نشر ميزان، تابستان 1390

– سردارنيا، خليل الله(1388 ). اينترنت، جنبش هاي اجتماعي و بسيج اعتراضات(بررسي نظري و مصداقي چند جنبش اجتماعي)، فصلنامه رهيافت هاي سياسي و بين المللي، زمستان، شماره 16

– سورين، ورنر و تانکارد جيمز(1381). نظريه هاي ارتباطات، تهران: دانشگاه تهران

– سيگل، ربرت(1365). مفروضاتي درباره اکتساب ارزش هاي سياسي، در مجموعه مقالات صداي مردم ( به کوشش کريستنسن)، ترجمه محمود عنايت، تهران:کتاب سرا

– سيلجر، هربرت دبيلو و النا شوهامي(1378). روش هاي پژوهش در زبان دوم، ترجمه خليل ميرزايي و حميد رضا فاطمي پور،تهران: ارسباران

– شجاعي، محمد صادق(1387). روانشناسي و آسيب شناسي اينترنت، مجله روانشناسي در تعامل با دين، بهار 87، شماره 1

– شرام، ويلبر(1381). زندگي و انديشه پيشتازان علم ارتباطات(يک سرگذشت شخصي)، ويراستاران استيون اچ . چافي و اورت ام . راجرز، ترجمه غلامرضا و زهرا آذري، تهران: موسسه خدمات فرهنگي رسا

– شيري، علي اصغر(1373) . آشنايي با شبکه بين المللي اينترنت، فصلنامه کتاب، پاييز و زمستان 1373

– شيفر، ريچاردال،و ديگران(1382). نمونه گيري آماري، ترجمه کريم منصور فر، تهران: سمت

– صدوقي، مراد علي(1382). تکنولوژي اطلاعاتي و حاکميت ملي، تهران: وزارت امور خارجه، مرکز چاپ و انشارات

– صديق بهزادي، ماندانا و عبدالحسين آذرنگ، موج نو اطلاعات در کتابخانه ها، درآمدي بر شبکه اينترنت، پيام کتابخانه، سال پنجم، شماره اول و دوم

– طالب، مهدي(1380). شيوه هاي علمي مطالعات اجتماعي، تهران: موسسه چاپ و انتشارات دانشگاه تهران

– طاهري، ابوالقاسم. فناوري ارتباطي و اطلاعاتي، جهاني شدن و پيامد هاي سياسي آن، پژوهش حقوق و سياست

– طباطبايي، محمود(1381). تکنيک هاي خاص تحقيق، تهران: انتشارات دانشگاه پيام نور، چاپ سوم

– عالم، عبدالرحمن(1377). تاريخ فلسفه سياسي غرب، عصر جديد و سده نوزدهم، تهران: وزارت امور خارجه، مرکز چاپ و انتشارات

– عراقي، غلامرضا(1386). طبقه ي متوسط جديد و تاثيرات آن در دوره پس از انقلاب اسلامي، فصلنامه علوم سياسي، شماره 38، صص 50-32

– عليزاده، علي(1381). تاثير تكنولو‍‍‍ژي هاي اطلاعاتي و ارتباطاتي بر رفتار سياسي نخبگان كرد، پايان نامه كارشناسي ارشد، دانشگاه تربيت مدرس

– فراهاني جلالي، اميرحسين(1386). مزيتها و محدوديت هاي فضاي سايبر در حوزه هاي آزادي بيان، آزادي اطلاعات وحريم خصوصي؛ مجله حقوقي و قضايي دادگستري، تابستان86، شماره 59

– فرهنگي، علي اکبر و غلامرضا آذري. مباني ارتباطات، تهران: سنجش

– قادري، حاتم(1380)، انديشه هاي سياسي در قرن بيستم، تهران : سازمان مطالعه و تدوين کتب علوم انساني و دانشگاهها (سمت)

– کاستلز، مانوئل(1380). عصر اطلاعات: اقتصاد جامعه و فرهنگ(ظهور جامعه شبکه اي)، جلد اول، ترجمه احمد عليقليان، تهران: طرح نو

– کاستلز، مانوئل(1380). عصر اطلاعات: اقتصاد جامعه و فرهنگ(پايان هزاره)، جلد سوم، ترجمه احمد عليقليان، تهران: طرح نو

– کاستلز،مانوئل(1380).عصر اطلاعات: اقتصاد جامعه و فرهنگ (قدرت هويت )  ، جلد دوم، ترجمه احمد عليقليان ، تهران : طرح نو

– کرلينجر، فرد . ان(1377). مباني پژوهش در علوم رفتاري، ترجمه حسن پاشا شريفي و جعفر نجفي زندي ، تهران: انتشارات آواي نور

– کلانتري، خليل الله(1385). پژوهش و تحليل داده ها در تحقيقات اجتماعي اقتصادي، تهران: انتشارات شريف

– کوثري، مسعود. تاثير نسبي فناوري هاي نوين ارتباطي و اطلاعاتي در توسعه اجتماعي، نامه پژوهش فرهنگي، سال نهم، شماره اول

– کيوي، ريمون و لوک وان کامپنهود(1377). روش تحقيق در علوم اجتماعي، ترجمه عبدالحسين نيک گهر، تهران: توتيا، چاپ سوم

– گل محمدي، حميد(1383). تعاونيها و اينترنت، مزاياي بالقوه حضور در اينترنت، مجله تعاون، دوره جديد، تير82

– لاک، جان(1377). نامه اي در باب تساهل، ترجمه شيرزاد گلشاهي کريم، تهران: نشر ني

– محسنيان راد ، مهدي(1384). ايران در چهار کهکشان ارتباطي: سير تحول تاريخ ارتباطات در ايران، از آغاز تا امروز، تهران: سروش

– محمد اسماعيل، صديقه و محمد نوري. کاربرد اينترنت در کتابخانه ها و مراکز اطلاع رساني سازمان ها، مجله پيام بهارستان.

– محمودي، سيد علي(1377). نظريه آزادي در فلسفه سياسي هابزولاک، تهران: پژوهشگاه علوم انساني و مطالعات فرهنگي

– مرتضوي، مهدي(1389). جزوه کلاسي: نظريه هاي ارتباط جمعي

– مطهر نيا، مهدي. آگاهي سياسي و جوامع اسلامي، فصلنامه انديشه انقلاب اسلامي.

– مطهري، مرتضي(1372). پيرامون انقلاب اسلامي، تهران: انتشارات صدرا

– معتمدنژاد،کاظم(1371). وسايل ارتباط جمعي، تهران: دانشگاه علامه طباطبايي

– مک کوايل، دنيس(1382). نظريه هاي ارتباط جمعي، ترجمه حسين اجلالي، تهران: مرکز مطالعات و تحقيقات رسانه ها

– مک لوهان، مارشال(1377). براي درک رسانه ها، ترجمه سعيد آذري، تهران: مرکز تحقيقات صدا و سيما

– منتظر قائم، مهدي(1381). دمکراسي ديجيتالي و حکومت الکترونيکي: سياست و حکومت در عصر تکنولوژي هاي اطلاعاتي و ارتباطي(ICTS )، نامه علوم اجتماعي، بهار و تابستان 1381، شماره 19

– موسوي چلک، افشين(1387). پورتال، فصلنامه کتاب، پاييز 87

– مهرداد، هرمز(1380). مقدمه اي بر نظريه ها و مفاهيم ارتباط جمعي،تهران: موسسه فرهنگي فاران

– ميناوند، محمد علي(1385). اينترنت و توسعه سياسي: حوزه عمومي در فضاي سايبرناتيک، پژوهش علوم سياسي، بهار و تابستان 1385، شماره دوم

– ناصري طاهري، عباس(1377). بررسي تاثير وسايل ارتباط جمعي بر رفتار سياسي، پايان نامه کارشناسي ارشد علوم سياسي، دانشگاه امام صادق (ع)

– نش، کيت(1380). جامعه شناسي سياسي معاصر: جهاني شدن، سياست و قدرت، ترجمه مجمد تقي دلفروز، تهران، کوير، چاپ اول

– نگهبان، عليرضا و فريدا مستجابي( 1382). spss 11.0، تهران: انتشارات جهاد دانشگاهي دانشگاه تهران

– واتزر، مالكوم(1379). جهاني شدن، ترجمه اسماعيل مرداني گيوي و سياوش مريدي، تهران: سازمان مديريت صنعتي

– وارث، فرهاد (1374). مديران و قابليت هاي اينترنت، مجله تدبير، مهر 74، شماره 56

– وارد، کتي جي(1381). اينترنت و پژوهش در رفتار انساني، ترجمه مسعود رجبي، کتاب ماه علوم اجتماعي، اسفند 81 ، فروردين 82

– واينر، مايرون و ساموئل هانتيگتون(1382). درک توسعه سياسي، ترجمه پژوهشکده ي مطالعات راهبردي، تهران: انتشارات پژوهشکده ي مطالعات راهبردي

– وبستر ، مارک. تئوري هاي جامعه اطلاعاتي، ترجمه اسماعيل قديمي، مجله رسانه، سال دهم، شماره سوم

– وبستر، فرانک(1380). نظريه هاي جامعه اطلاعاتي، ترجمه اسماعيل قديمي، تهران: قصيده سرا

– ويندال،سون(و ديگران) (1376). کاربرد نظريه هاي ارتباطات، تهران: مرکز مطالعات و تحقيقات رسانه ها

– هنسون، جريس و اومانا رولا( 1387) . تکنولوژي هاي جديد ارتباطي در کشورهاي در حال توسعه ، ترجمه داوود حيدري، تهران: وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي، مرکز مطالعات و تحقيقات رسانه ها

– هومن، حيدر علي(1383). شناخت روش علمي در علوم رفتاري، تهران: پارسا، چاپ پنجم

– Altheide, D.L.(1984) .” Media Hegemony” , public opinion Quarterly , No.48.

-Baran, S.& Davis, D.(2000). Mass communication theory , u.k, wadsworth publishing company.

– Barber, B.(1998). ” Three scenarios  for the future of Technology & strong Democaracy”, political science

– Carter, Lemuria D. (2006). Political participation in a Digital age . ph . D Dissertation  in  General Business , virgina : Faculty of virgina.

– coleman, s. (1999). ” from virtual Representation to Direct Deliberetion ” , in Barry Hague (eds) Digital Democracy , London , Routhelge

– Coombs, T.(1998). “Mediated political communication , Telematics information , vol .15 .

– Dawson, R (1977) . political socialization , Boston , Brawn, company.

– Defleure, M & Dennis, E. (1998). understanding of mass communication , Boston , Hogthon company

– Dominiek, J. (1993). Dynamics of mass communication , u.s.A, mc Grow Hill.

– Eveland, w.(2000).” News information processing “, journalism & mass communication Quarterly , vol ,29.No,1.

– Finkel, S. (2000), ” Civle Education & political Mistrusts ,  world development , vol , 28, N, 11.

– Hague, Barry. (1999).Digital Democracy , London , Routledge.

– Hall, Mattheaw. (1999). ” Developing Digital Democracy “, in Barky Hague (eds) , Digital Democracy, London , Routledge.

– Heath, R & Bryan,j.(1992). Human communication theory, London , Lawrence publishing .

– Hyman, H. (1963). ” mass communication & political socialization ” , in locian pye (eds) communication & political development , princeton university press.

– janson, A. (2001). ” Democracy & internet ” third world Quarterly , vol .22,No.I.

– Katz, E  & P. lazarsfeld. ” interpersonal Networks: communication within The Group”, In  K . K sereno & C.D. mortensen , Foundations of communication Theory , Newyork : Harper & Row publishers.

– Little john, S.(1996). Theories of Human communication, London , wadsworth publishing company .

– Lupia, A. (2000). ” Can website change citizens”, www.umich.edu/Luoia

– Malina, Ana.(2000) “information literacy For active citizenship ” , www.nchs.gow/ litracy / information / meet/ carria

– Mc Closky, E (1979 ), The International. Encyclopedia Of the Social Sciences, New York, the macmillan company.

– Mcleod, j. m. (2000) . Medin & civic socialization of youth .” , journal of Adolescent Health , vol, 12.

– Mcnair, B.(1999). An Introduction to political communication, Newyork , Routhledge press.

– Millbrath, L. (1981 ), Political Participation, in Hand Book of Political Behavior, Vol,4, S. Long, (ed), ( New York: Plenumpress ).

– Mosel, J.(1963). Communication pattern of political socialization ” , in locian pye (eds) communication & political Development , Princeton , Princeton university press.

– Nixon, P.(1999).” Transparency Through Technology, in Barry Hauge (eds) . Digital Democracy , London , Routhledge.

– Norris, P.(2001). Digital, Divide, Cambridge , Cambridge university press.

– oblack, j.(2003).”Boundaries of  interaction public Engagement “, jcmc, vol. 8, No.3.

– Park  Hun, M. ( 2007 ), How Does Information & Communication Technology Affect Civic Engagement? Ph.D. Dissertation In Mass Communication, Indian University.

– Perry, D.(2002). Theory & Research in mass communication, London , Lawrence publishers.

– Pye, L. (1963). Communication & political Development , Princeton , Princeton university press.

– Rogers, E.M.(1986). Communication Technology, The New Media in Society . NewYork ,Free Press 1986.

– segal, D (1974). Society & politics , U.S.A, Scott publishers.

– Tehranian, M.(1998). ” uncertain future, future, vol , 10, No. 2/3.

– Tesaliki, liza. (2002) . online Forums & The Enlargement of public  space  Research  Findings From  a  European  project , The public . vol . g (2).

– Vegh, sander(2003), Hacking for democracy, Ph.D. Dissertation, University of Maryland.

– Zhighang, sun . (2005). An o-s-o-R Examination if Relationship Between mass communication , social capital and civic Engagement . PH.D. Dissertation  in  Mass communication, Columbia university of Missou.

Quarterly , vol 113 , No.4.

چکيده

ما در محيط جها ني جديدي زندگي مي کنيم  که همه چيز با تکنولوژي پيوند خورده است و ما در هر روز و  دقيقه، در تعامل با آن هستيم. رشد تکنولوژي هاي ارتباطي-اطلاعاتي  از نظر کمي  و کيفي گستره ارتباطات انساني را بسط داده و ارکان مختلف حيات اجتماعي را تحت تاثير قرار داده است. در اين راستا مي توان به کاربرد روز افزون امکانات موجود در اينترنت در بين اقشار مختلف اشاره کرد . اهل علم به طور کلي و دانشجويان به طور خاص، از مصرف کنندگان اصلي اين تکنولوژِي هستند ولي اين پديده در بين دانشجويان از جايگاه ويژه اي برخوردار است. در چند دهه اخير اين تکنولوژي ها بر موقعيت و عملکرد بسياري از جوامع، سازمانها و افراد اثرات قابل ملاحظه اي گذاشته و به موازات پيشرفت هاي شگرفي که در اين زمينه بوجود آمده است، سرنوشت جوامع، سازمانها و افراد هر روز بيش از گذشته به اين فناوري مدرن گره مي خورد. بديهي است که در چنين موقعيتي، تاثيرات استفاده از اينترنت بر نگرش و رفتار هاي مشارکتي و آگا هي دانشجويان مي تواند بخش مهمي از پيامدهاي تکنولوژي هاي ارتباطي را آشکار سازد. در اين بررسي ابتدا از بعد توصيفي به اين مقوله نگريسته شده است و سپس تاثير استفاده از وسايل نوين ارتباطي (اينترنت) بر آزادي دانشجويان و جنبه هاي مختلف آن در بعد ذهني و عيني از جمله آزادي بيان، انديشه، مشارکت سياسي و مدني و آگاهي سياسي مورد بررسي قرار گرفته است. متغير ميزان استفاده از وسايل نوين ارتباطي (اينترنت) به عنوان متغير مستقل انتخاب شده است و در قالب چهار فرضيه تاثير آن بر متغير وابسته از جمله آزادي انديشه، بيان، مشارکت سياسي و مدني، آگاهي سياسي مورد سنجش قرار گرفته است.چارچوب نظري اين پژوهش برگرفته از بحث “تکنولوژي اطلاعات” مانوئل کاستلز مي باشد. بر اساس يافته هاي اين رساله ارتباط نسبتا معناداري بين استفاده از وسايل نوين ارتباطي و متغيرهاي وابسته ياد شده بوده است. چنانکه بيشترين تاثيرپذيري را متغير آزادي انديشه با  ميانگين65/2 و کمترين آن را نيز آزادي بيان با 04/2 داشته است. روش مورد استفاده در اين پژوهش ابتدا اسنادي، کتابخانه اي و در مرحله ي بعد پيمايشي است و جهت استخراج و تحليل داده ها از نرم افزار spss 18 استفاده شده است.

کليد واژگان: تکنولوژي نوين ارتباطي- اطلاعاتي، آزادي انديشه، آزادي بيان، آگاهي سياسي، مشارکت سياسي و مدني

فصل اول

کليات پژوهش

 1-1) شرح و بيان مساله پژوهشي:

تکنولوژي يکي از عناصر ضروري و نه کافي براي توسعه يک کشور است. چنانچه يک کشور بخواهد از مزاياي تکنولوژي برگزيده به بهترين وجه بهره مند شود، ساير عناصر نيز بايستي به درستي به خدمت گرفته شوند(جيمز استوور، 1375 : 124-123). «تکنولوژي اطلاعات» نيز يکي از اين عناصري است که بدون آن آهنگ توسعه کند وپيشروي ساير شرايط اصولا توسعه اي مشکل خواهد بود. هر چند «تکنولوژي اطلاعات» اصطلاحي است جديد، از لحاظ مفهومي قدمت آن به اشتياق انسان به برقراري ارتباط مي رسد(بهان و هولمز، 1377 : 5) . در دو دهه 1980 و 1990 ميلادي جهان شاهد وقوع تغيير هاي بنيادين سياسي، اجتماعي، فرهنگي و اقتصادي بوده است . از عصر جديد، با نامهاي عصر «انفجار اطلاعات» و  «دهکده جهاني» ياد شده است. در حقيقت، فناوريهاي نوين ارتباطي و اطلاعاتي موتور اصلي جهاني شدن بوده و تمام ابعاد حيات سياسي، اجتماعي، فرهنگي و اقتصادي را تحت تاثير قرار داده است که اين تکنولوژي ها شامل مجموعه وسيع و گوناگوني از فناوريها (اينترنت، ماهواره، تلفن همراه، تلويزيونهاي کابلي، کامپيوتر هاي خانگي و ويديو) است که براي برقراري ارتباط بين انسانها (فرستادن و دريافت انواع پيامهاي کلامي، تصويري، صوتي) و نيز براي توليد، انتشار، ذخيره و بازيابي اطلاعات به کار مي رود(سردارنيا، 1386 :105-104). به عبارت ديگر تکنولوژي هاي نوين ارتباطي- اطلاعاتي ترکيبي از سخت افزار، نرم افزار، رسانه ها و حتي سيستم هاي پخش و توزيع اطلاعات و محتوا را شامل مي شود. چنانکه گفته شد تکنولوژي هاي فوق سابقه اي طولاني دارند اما ظهور و رواج بسيار سريع دستگاههايي نظير راديو، تلويزيون، تلفن، کامپيوترهاي شخصي، ويدئو، ماهواره هاي مخابراتي و ارتباطي، اينترنت، و نظاير آنها را بايد پديده اي متعلق به دهه هاي اخير دانست(منتظر قائم ، 1381 : 229). عامل اطلاعات چنان زندگي بشر را دگرگون ساخته، که از آن به عنوان ويژگي تعريف کننده «جهان نو» ياد مي کنند  و بسياري از نگاهها متوجه «اطلاعات محور» شدن حيات سياسي، اجتماعي و اقتصادي است(سردارنيا،1386: 105). انقلاب تکنولوژي اطلاعاتي که باعث گسست از عصر فورديسم به پسافورديسم و عصر سياست بين الملل به عصر پساسياست بين الملل (جيمز روزنا) و همچنين باعث تحول جامعه صنعتي به جامعه اطلاعاتي يا شبکه اي شده است، براي اولين بار در تاريخ اين را امکان پذير ساخته که خود«اطلاعات» به محصول فرايند توليد تبديل شود ، بدين خاطر مي توان استدلال کرد که کمترين حوزه از فعاليت انساني وجود دارد که تحت تاثير آن قرار نگيرد(صدوقي، 1384 : 49).

در واقع تکنولوژي هاي نوين ارتباطي- اطلاعاتي به طور مستقيم و غير مستقيم بر تمام عرصه ها و سطوح حيات فردي و جمعي انسان هاي معاصر تاثير گسترده و عميقي گذاشته است. اين تکنولوژيها تمام عرصه هاي اجتماعي، سياسي، فرهنگي و اقتصادي را به صورت گسترده، عميق و ماندگار دگرگون کرده است(منتظر قائم، 1381: 231-230).  هر چند همواره دسترسي به اطلاعات نوعي ضرورت بوده است، امروزه اين ضرورت بيش از گذشته احساس مي شود. يک شهروند براي درگير شدگي و مشارکت، به اطلاعات سياسي –  اجتماعي در زمينه حقوق شهروندي، نهاد هاي سياسي و وظايف آنها، کارآمدي يا ناکارآمدي هاي حکومت و مانند آن نيازمند است(سردارنيا، 1388 : 204-193). در طي قرون گذشته جوامع به واسطه ي گسترش علم و دانش، اختراع چاپ و راديو و تلويزيون و … دستخوش تحولات زيادي شده بودند. ولي تحولاتي که در سالهاي اخير بر اثر پيشرفتهاي فناوري در حوزه هاي اطلاع رساني و ارتباطات رخ نموده، فرهنگ جوامع را با موضوع ها و مفاهيم جديدي آشنا نموده و آنها را در معرض تحولات چشمگيري قرار داده است که اين پيشرفت ها باعث پديد آمدن مفاهيم جديدي چون: دهکده جهاني، جامعه مجازي، فضاي سايبرناتيک، جامعه اطلاعاتي و … شده است. اين فناوري با ايجاد فضاي شبکه اي توانسته زمينه را براي مشارکت همگان در امور مختلف فراهم آورد و در نهايت منجر به ايجاد شکل جديدي از دموکراسي تحت عنوان دموکراسي ديجيتالي(دموکراسي مجازي يا دموکراسي الکترونيکي) شده است. به اين دليل  بحث هاي مختلف از جمله آزادي دانشجويان به عنوان شهروند و حوزه هاي مختلف فعاليت انساني در حيات جوامع نمي تواند بي اعتنا به تحولاتي که در حوزه هاي اطلاع رساني و ارتباطات در سطح ملي و بين المللي در جريان است، صورت بگيرد.  اين رساله در تداوم ادبيات موجود اولا تلاش مي کند تا با تاکيد بر وضعيت دانشجويان دانشگاه اصفهان از طريق شيوه پيمايشي  اهميت فضاي نوين ارتباطي-اطلاعاتي در حيات سياسي ايران را نشان دهد. ثانيا تلاش مي کند تاثيري را نشان دهد که فضاي جديد ارتباطي بر گستره آزادي دانشجويان دارند. در اين جا در وهله اول استدلال مي شود که عوامل گوناگوني بر گستره آزادي دانشجويان  موثر عمل مي کند. سپس نشان داده  مي شود که از ميان اين عوامل، فضاي نوين هم قادر است آزادي دانشجويان را تحديد نمايد و هم توسعه بخشد. در اينجا بحث  بر شيوه هايي متمرکز  خواهد بود که اين فضاي نوين تاثيرگذاري خود را نشان مي دهد.

1-2)کليد واژه ها:

 

1-2-1)تکنولوژي ارتباطي– اطلاعاتي جديد(New Technology Of Information and communication ): اصطلاح«تکنولوژي اطلاعات» براي توصيف تکنولوژي هايي به کار ميرودکه ما را در ضبط، ذخيره سازي، پردازش، بازيابي، انتقال و دربافت اطلاعات ياري مي کنند(بهان وهولمز، 1377 : 5). تکنولوژي هاي ارتباطي – اطلاعاتي جديد از دو بخش تکنولوژي هاي ارتباطي(چه قديمي و چه جديد مثل تلفن، فاکس، تکنولوژي هاي پخش، ماهواره ها، تلويزيون هاي کابلي، کابل هاي نوري پهن باند و غيره) و تکنولوژي هاي اطلاعاتي (کامپيوتر ها ، نرم افزارها و …) تشکيل شده اند. آن چه باعث شده تا لفظ «جديد» در اين جا بدان اضافه شود  نوآوري يي است که طي آن پيوند فزايند ه اي بين تکنولوژي هاي ارتباطي و اطلاعاتي از اواخر دهه 1970 ميلادي ايجاد گرديد و امروزه به طور فزايند ه اي ادامه دارد( صدوقي، 1384: 55 ).

1-2-2)آزادي انديشه🙁 Freedom Of  Thought )

آزادي اساسي ترين حق بشر است و در ميان انواع آزادي ها،  « آزادي فردي » و در بين آزادي هاي فردي، آزادي انديشه براي دستيابي به کمال انساني، ضروري ترين وسيله است. « آزادي انديشه » به معناي آزادي در انتخاب و داشتن هر نوع انديشه است. آزادي بيان و نشر عقايد ممکن است در وهله اول مشمول اصل ديگري به نظر برسد چون که گفتن و پخش کردن عقيده، متعلق به آن قسمت از رفتار فرد است که به ديگران مربوط ميشود، اما از آنجا که بيان و نشر انديشه تقريبا به همان اندازه مهم است که خود آن انديشه و تا حد زيادي روي همان دلايلي استوار است که آزادي انديشه، در عمل نمي توان آن را از بحث انديشه جدا کرد (استوارت ميل، 1349: 54).

1-2-3) آزادي بيان( Freedom Of  Expression ):

آزادي بيان عبارت است از: ارائه هر نوع فکر و انديشه، که به صورتهاي گوناگون عرضه مي گردد. مانند گفتار و سخن، قلم و نگارش، تصوير و فيلم، تئاتر و تعزيه و هر چيزي که مي تواند انديشه ي انسان را در اذهان مخاطبان مجسم سازد ( سبحاني، 1382: 11 ). آزادي بيان يکي از پذيرفته ترين اصول حيات سياسي و اجتماعي عصر جديد است و به آن به عنوان يکي از ارکان آزادي فردي ارج نهاده مي شود که همه افراد آدمي به مقتضاي انسان بودن خود، به طور يکساني از آن برخوردارند و به موجب آن مي توانند انديشه و فکر خود را ابراز کنند.

1-2-4) آگاهي سياسي( Political Consciousness ):

آگاهي يا شعور، عامل شناخت بشر مي باشد که ميتوان شامل مجموعه اي از اطلاعات منظم، تفسير شده و مرتبي باشد که هر يک از ما آن را دارا هستيم. جامعه پذيري سياسي براي فرد يک « خود سياسي » توليد مي کند و آن يک روند تحولي است که از طريق آن يک شهروند به بلوغ سياسي مي رسد و در اين روند، فرد مجمو عه اي از اطلاعات، احساسات و اعتقادات را کسب کرده و به درک و ارزيابي وي نسبت به جهان سياسي اطراف او کمک ميکند. آگاهي سياسي يک فرد در برگيرنده ي طرز تلقي ها و ارزيابي او از مسائل خاص سياسي و يا از شخصيت ها و حوادث سياسي است (داوسون، 1382: 50)

1-2-5) مشارکت سياسي و مدني( Civic & Political Participation):

فرصت هاي فراهم شده از سوي حکومت براي شهروندان به منظور بيان و انتقال تقاضاها و پشتيباني ها به پويش هاي تصميم گيري حکومت و شکل پيري و گسترش هويت هاي مدني، گفتگو و کنش جمعي در درون طيفي از علايق، نهادها و شبکه هاي اجتماعي را مشارکت سياسي و مدني تعريف مي کنند (پارک هون، 2007: 9-8).

 

1-3)پيشينه وتاريخچه موضوع تحقيق: (مطالعات و تحقيقاتي که در رابطه با اين موضوع صورت گرفته و نتايج حاصل ازآن)

 

در مورد ادبيات مربوط به فناوريهاي نوين ارتباطي-  اطلاعاتي به شکل عام آن، تاليفات فراواني در قالب کتاب و مقاله به چاپ رسيده است. اما در باب ادبيات موجود در مورد اين فناوريها و مشارکت شهروندان به نمونه اي از کارهاي انجام گرفته داخلي و خارجي اشاره و از پرداختن به تمامي آنها صرفنظر مي شود:

سردارنيا(1388) در مقاله اي تحت عنوان «تاثير اينترنت بر درگيرشدگي مدني شهروندان» پس از بيان اجمالي درباره تاثير اينترنت بر درگيرشدگي يا مشارکت سياسي شهروندان در جوامع دموکراتيک، به سه رويکرد نظري خوشبينان، مخالفان، و ترديدکنندگان در اين قالب پراخته است و به اين نتيجه مي رسد که اينترنت با  قابليت هايي همچوون وب سايت ها، وبلاگها، سايت هاي خبري، انتخاباتي و دپارتمان هاي حکومتي و … از يک سو به افزايش آگاهي سياسي و اشاعه نگرش هاي مدني و دموکراتيک در کاربران مي انجامد و از سوي ديگر موجب بسيج ومشارکت سياسي کاربران مي شود و افراد و گروههاي در حاشيه مانده سياسي را در فعاليت هاي سياسي و اعتراضي درگير مي سازد. اين پژوهش از اين جهت با اين مقاله متفاوت است که محدود به اينترنت و تاثيرات آن بر شهروندان نيست و ديگر تکنولوژي هاي نوين ارتباطي- اطلاعاتي اعم از ماهواره، تلويزيون هاي کابلي، تلفن همراه و …  و تاثيرات آنها بر حاکميت دولتها و آزادي دانشجويان را مورد بررسي قرار مي دهد و همه شهروندان مورد بحث آن نخواهد بود. و هم اينکه به صورت  پيمايشي انجام خواهد شد.

سردارنيا(1386)، در مقاله اي تحت عنوان آثار سياسي فناوريهاي تازه ارتباطي- اطلاعاتي تحت سه عنوان اثرات اين فناوريها را مورد اشاره قرار مي دهد:

با گسترش اين فناوريها، مرزهاي سياسي، اجتماعي و اقتصادي رنگ مي بازد و دولتها مانند گذشته توان کنترل مرزها و اطلاعات را ندارند . دومين تاثير، درگيرسازي مدني يا مشارکت افراد و گروهها و تعامل و ارتباط آنها با يکديگر است. و سرانجام به اشاعه اطلاعات سياسي از طريق اين فناوريها اشاره مي کند و معتقد است با گسترش اين فناوريها، نوعي حوزه عمومي مجازي با حضور گروههاي سياسي و اجتماعي بي شمار شکل گرفته  و اطلاعات سياسي و اجتماعي در آن، در گردش است و بازيگران فردي، گروهي و جهاني از طريق اين فناوريها، اطلاعات سياسي و اجتماعي را در سطح جهاني، پوشش مي دهند. اما اولا بيشتر به صورت کلي بحث کرده و اثرات آها را در يک مورد خاص بررسي نکرده است. و ثانيا تاثيرات آنها را در بخش هاي مختلف به صورت مصداقي مورد توجه قرار نداده است و شواهد تجربي و آماري جهت اثبات ادعاي خود مطرح نمي کند.

ميناوند( 1385) در مقاله اي تحت عنوان «اينترنت و توسعه سياسي: حوزه عمومي در فضاي سايبرناتيک» پس از طرح سوالي در اين زمينه که آيا ارتباطات رايانه اي در اينترنت مي تواند زمينه توسعه سياسي و تقويت دموکراسي را از طريق احياي  حوزه عمومي فراهم سازد؟ به اين نتيجه مي رسد مطالعه درباره اينترنت، سياست، مردم سالاري،  و توسعه سياسي جرياني بسيار سرزنده و فعال است و شايد بتوان گفت از فعالترين حوزه هاي تحقيق و مطالعه در ارتباطات سياسي به شمار مي آيد و اينکه بسياري از پژوهشگران اينترنت را با توجه به ويژگيهايي چون تعاملي بودن، همزمان بودن ارتباط، همه جايي بودن، فقدان کنترل مرکزي، فقدان مالکيت بر شبکه و سانسورگريزي، فضاي مناسبي براي احياي ابعاد از دست رفته مشارکت سياسي و دموکراسي در جوامع پيشرفته و تقويت مردم سالاري جوان در جوامع در حال توسعه مي دانند. ويژگيهاي اينترنت احتمالا بسياري از شرايط لازم براي  ايجاد حوزه عمومي در فضاي سايبرناتيک را دارد. اين اثر با محدود شدن به مفهوم حوزه ي عمومي هابرماس صرفا ابعاد و تاثيرات سياسي و اجتماعي اينترنت را بررسي کرده است.

صدوقي(1384)  در کتاب«تکنولوژي اطلاعاتي و حاکميت ملي» نظري اجمالي به مناظره اي نوپا ميان قرون وسطاگرايان جديد که معتقد بودند تکنولوژي اطلاعاتي موجب جابجايي قدرت از دولت ملي به بازيگران غير دولتي فراملي و فروملي و شکستن انحصار کنترل و مديريت دولت ها بر حجم عظيم اطلاعات مي شود و فرادولت گرايان که قائل به پايان عمر«دولت- ملتها» نيستند، داشت. اما معتقد بود هر دو رويکرد داراي نارسايي هايي هستند. بر اين اساس، ضمن بررسي تاريخ IT به مفهومي سازي آن ها پرداخته است و با اين نتيجه مي رسد که هر کدام از مولفه هاي شبکه هاي الکترونيکي بر مولفه هاي حاکميت ملي در بخش هاي مختلف تاثير گذار بوده اند. که در بخش اقتصادي تجارت الکترونيکي و بانکداري الکترونيکي موارد کاربردي مهم بودند و در بخش نظامي به جنگ اطلاعاتي که هدف آن فروريختن انديشه ها و تصورات موجود در جامعه و جايگزين ساختن انواع جديدي به جاي آنهاست. و در بخش سياسي هم عوامل مختلفي از جمله معماري شبکه و شرايط دولتي تسهيل ساز يا منع کننده پرداخته بود و در پايان هر قسمت راهکارهاي پيشنهادي خود را براي برخورد با تحولات و شرايط نوظهور ارائه مي دهد. تفاوت اين پژوهش با اين اثر به اين جهت است که در اينجا  در کنار بحث از حاکميت دولتها عمدتا تاثيرات اين تکنولوژي ها را با نمونه آماري بر دانشجويان مورد بررسي قرار مي دهد حال اينکه در اثر ياد شده صرف حاکميت ملي و مديريت دولتها بر اطلاعات و ارتباط متقابل بين آنها مد نظر مي باشد.

منتظر قائم(1381) در مقاله اي تحت عنوان«دموکراسي ديجيتالي وحکومت الکترونيکي: سياست و حکومت درعصرتکنولوژي هاي اطلاعاتي و ارتباطي ( Icts)»پس از شرح خلاصه و ويژگي ها و قابليتهاي تکنولوژي هاي ارتباطي- اطلاعاتي(Icts) به بررسي تعامل بين ارتباطات و اطلاعات با سياست و حکومت مي پردازد و به اين نتيجه مي رسد که بدون وجود همزمان دو عامل اراده سياسي براي تقويت دموکراسي مستقيم و انتخاباتي از سوي حکومت و مطالبه مدني براي افزايش قدرت مشارکتي از سوي مردم، حکومت الکترونيکي به راه اندازي سايت هاي اينترنتي انباشته از تبليغات و عاري از اطلاعات آگاهي بخش و امکان ارتباط دوسويه محدود مي شود. در اين مقاله بيشتر به تبيين رابطه بين سياست و حکومت و تکنولوژي هاي ارتباطي- اطلاعاتي در بستر توصيفي کلي مي پردازد و موردي بحث نشده است.

ب) خارجي                          

کارتر[1] (2006) در مطالعه خود درباره اينترنت  و مشارکت شهروندان بيان مي دارد که آن دسته از شهروندان ايالات متحده که در منزل به اينترنت دسترسي دارند(55 درصد شهروندان)، 12 درصد بيشتر از بقيه راي مي دهند. هرچه ميزان اعتماد افراد به سايت مورد نظر بيشتر باشد، احتمال راي دادن و شرکت در نظر خواهي کاربر اينتر نتي بيشتر خواهد بود.که از اين جهت با اين رساله متفاوت است که صرفا محدود به بررسي اينترنت و رفتار راي دهي مي باشد.

نتايج مطالعه پيمايشي ژيگانگ[2] (2005) درباره تاثير سرمايه اجتماعي و ارتباطات رسانه اي بر درگير شدگي شهروندان نشان ميدهدکه سرمايه اجتماعي با دو شاخص عضويت در گروها و انجمن هاي مدني و اعتماد و همکاري متقابل، تاثير مهم و قوي بر درگير شدگي شهروندان داشته است. تاثير اينترنت بر درگير شدگي شهروندان بيشتر از رسانه هاي محلي (تلويزيون و روزنامه ها) بوده، اما تاثير هر دو نسبت به سرمايه اجتماعي فرعي و کمتر مهم بوده است. در اين پژوهش، تاثير اينترنت و رسانه هاي ديگر در درگير شدگي سياسي شهروندان، غير مستقيم و از طريق ميانجي گري ارتباطات فردي، فعالان و عضويت در نهاد هاي مدني نشان داده شده است که از حيث متغير مستقل و بررسي تاثير آنها بر آزادي دانشجويان متفاوت از اين پژوهش مي باشد.

تساليکي[3] (2002) در مطالعه اي تجربي در زمينه تاثير  اينترنت بر تسهيل مشارکت و گفتگوي دمکراتيک در فنلاند، بريتانيا، هلند، اسپانيا و يونان با روش تحليل محتواي تريبون هاي بر خط به اين نتيجه مي رسد که اين تريبون ها ارتباطات دو سويه کسب اطلاعات سياسي  و تنوع نظر ها و فضاي عمومي را در بين کاربران و علاقه مندان سياسي با تجربه پيشين  فعاليت سياسي، تا حد زيادي افزايش داده است، اما تاثيري روي شهروندان نداشته است که اولا معطوف به بررسي اينترنت مي باشد و ثانيا تاثير آن بر شهروندان را خنثي مي بيند.

در مجموع در مطالعات انجام شده بيشترمطالعات به صورت نظري انجام شده  و شواهد عيني و آماري صورت نگرفته است؛ يعني موضوعي که اين رساله به دليل تاکيد بر آن خود را متمايز مي سازد.

1-4) اهداف تحقيق:

–  شناسايي فضاي سايبر  و وسايل نوين ارتباطي به مثابه يک موضوع نوپديد، فراگير سياسي و اجتماعي

– تحليل تاثيرات تکنولوژي ارتباطي و اطلاعاتي جديد بر گستره آزادي بيان دانشجويان دانشگاه  اصفهان

– تحليل تاثيرات تکنولوژي  ارتباطي و اطلاعاتي جديد بر گستره آزادي انديشه دانشجويان دانشگاه  اصفهان

– تحليل تاثيرات تکنولوژي ارتباطي و اطلاعاتي جديد بر گستره آگاهي سياسي دانشجويان دانشگاه  اصفهان

– تحليل تاثيرات تکنولوژي ارتباطي و اطلاعاتي جديد بر درگير شدگي مدني و سياسي دانشجويان دانشگاه  اصفهان

 

1-5) اهميت و ارزش تحقيق:

انقلاب کنوني در تکنولوژي اطلاعاتي، ارتباطات انساني را به سطح جديدي ارتقاء داده است. تکنولوژي هاي ارتباطي و اطلاعاتي جديد مهمترين نيروهاي پويا و پيش برنده روند جهاني شدن و دگرگوني هاي در حال وقوع در فضاي فعاليت هاي انساني هستند. با توجه به تاثيرات مستقيم و غير مستقيم اين تکنولوژي ها بر تمام عرصه ها و سطوح حيات فردي و جمعي انسان ها و اينکه تمام سطوح ساختاري جوامع – از تک تک افراد جامعه تا گروهها و جماعت ها و تا همه نهادها و ساز مانها و اساسا کليت ساختار هاي زندگي جمعي – در نتيجه پيامد هاي مستقيم يا با واسطه اين تکنولوژ ي ها  شاهد تغييرات بنيادين در شرايط و عوامل موثر  بر حيات انسان ها بوده و بيش از پيش خواهند بود سوالات متعددي مطرح مي شود از قبيل اينکه آيا مي توان با توجه به تاثيرات فضاي نوين ارتباطي- اطلاعاتي آن را مستعد پذيرش نظام سياسي دموکراتيک دانست؟ تا چه حدي نهادهاي سياسي تنظيمي و ديوان سالاري دولتي توان همگامي با تحولات سريع عصر حاضر را دارند؟ ضرورت اين پژوهش از بستر پاسخگويي به سوالات  مطرح شده مشخص مي شود. همچنين ضرورت تحقيق در آثار و پيامدهاي رشد و گسترش دسترسي و استفاده از رسانه هاي نوين ارتباطي-اطلاعاتي باعث انتخاب موضوع پژوهش شد. به عبارت ديگر عصر حاضر در پرتو دانش و فناوري؛  شاهد تحولات بي شماري است که گسترش امکانات ارتباطي در راس آنها قرار دارد. در چنين شرايط زماني، اينترنت، ماهواره ها و رسانه هاي گوناگون با انتقال اطلاعات همزمان، معلومات و مبادله افکار و عقايد نقش زيادي در تحولات سياسي، اقتصادي، فرهنگي و اجتماعي دارند. پيشرفت فناوري و در راستاي آن توسعه وسايل ارتباطي- اطلاعاتي، که رابطه مستقيم با مردم دارند و بر افکار عمومي موثرند، بيانگر اهميت آن در تمامي ابعاد جامعه جهاني است. به گفته بيشتر کارشناسان ارتباطات، قرن حاضر، عصر تبادل اطلاعات است. بنابر اين امروزه کشورها براي دستيابي به اهداف و منابع خود در ساير نقاط جهان، از اين فناوريها بهره هاي فراواني را مي برند.

1-6)كاربرد نتايج تحقيق:

(رفع نيازهاي ملّي، ارائه نظريه جديد، عبور از مرزهاي دانش، انتشارات علمي، ثبت اختراع، توليد محصول و تجاري سازي و …)

موضوع تاثير تکنولوژي هاي ارتباطي- اطلاعاتي جديد بر زمينه هاي مختلف اقتصادي، سياسي، اجتماعي، فرهنگي،  اخيرا حجم عظيمي از پژوهش ها و تحقيقات را به خود اختصاص داده است. انجام اين پژوهش از لحاظ نظري با نياز به آگاهي از تاثيرات اين تکنولوژي بر گستره آزادي دانشجويان وحاکميت دولتها به عنوان اصل سازمان دهنده رفتار  و روابط دولتهاي ملي قابل توجيه است.  از لحاظ کارکردي؛ سيماي کنوني جهان، حاکي از انفجار اطلاعاتي است که متاثر از پيشرفت هاي فناوري اطلاعات و ارتباطات است.  اين موضوع دگرگوني وسيعي در زندگي روزمره بشر ايجاد و نقاط مختلف دنياي امروز را به يکديگر نزديک نموده است. نياز اساسي کشور به آگاهي از تغيير و تحولاتي که در اثر انقلاب تکنولوژيک در سطوح ملي و بين المللي و همچنين حاکميت ملي  بوجود آمده است اساس و پايه اين پژوهش مي باشد که مي تواند گامي رو به جلو در جهت همگامي با شرايط جديد و روشن نمودن تاثيرات اين فرايند بر حيات جامعه باشد.

1-7) فرضيات تحقيق:      

1-  بين استفاده ازتکنولوژي نوين ارتباطي- اطلاعاتي و افزايش آزادي انديشه دانشجويان رابطه وجود دارد.

2-  بين استفاده ازتکنولوژي نوين ارتباطي- اطلاعاتي و  افزايش آزادي بيان دانشجويان رابطه وجود دارد.

3- بين استفاده ازتکنولوژي نوين ارتباطي- اطلاعاتي و افزايش درگيرشدگي سياسي و مدني دانشجويان رابطه وجود دارد.

4- بين استفاده از تکنولوژي نوين ارتباطي- اطلاعاتي و افزايش آگاهي سياسي دانشجويان رابطه وجود دارد.

1-8) روش تحقيق:

1-8-1) نوع مطالعه و روش بررسي فرضيه ها و يا پاسخگوئي به سوالات (توصيفي، تجربي، تحليل محتوا، اسنادي، تاريخي و …)

روش مطالعه در اين پژوهش پيمايشي است.

1-8-2) جامعه آماري

جامعه آماري اين رساله دانشجويان شاغل به تحصيل دانشگاه اصفهان در کليه مقاطع تحصيلي در سال 1391 هستند که تعداد کل آنها در حال حاضر برابر با13595است و بر حسب فرمول کوکران 385 نفر براي پاسخگويي انتخاب شده اند.

1-8-3) روش و طرح نمونه برداري

نمونه گيري به روش سهميه اي انجام خواهد شد. سهميه ها بر مبناي متغير هاي جنس، مقطع تحصيلي، دانشکده ي محل تحصيل و رشته تحصيلي تعيين خواهد شد.

1-8-4) ابزار گردآوري داده ها

روش گردآوري اطلاعات در اين پژوهش از طريق منابع کتابخانه اي و بهره گيري از روزنامه ها، نشريات، مقالات و منابع اينترنتي مي باشد. ابزار گردآوري آن نيز پرسشنامه مي باشد.

1-8-5) ابزار تجزيه و تحليل

مبنا وچارچوب نظري اين پژِوهش برگرفته از مفهوم«تکنولوژي اطلاعات» مانوئل کاستلز مي باشد. کاستلز از رويکردي ترکيبي براي تدوين چارچوب نظري خود استفاده مي کند: نقطه عزيمت وي در طراحي اين ديدگاه نظري، انقلاب تکنولوژيکي است که در حال وقوع است. او چند ويژگي را که کانون پارادايم تکنولوژي اطلاعات را تشکيل مي دهند، بر مي شمرد. اولين ويژگي پارادايم جديد اين است که اطلاعات ماده خام آن است. اينها تکنولوژيهايي هستند که روي اطلاعات عمل مي کنند؛ برخلاف انقلابهاي تکنولوژيک پيشين که در آنها تنها اطلاعات بر روي تکنولوژي عمل مي کرد. دومين ويژگي به فراگير بودن تاثيرات تکنولوژيهاي جديد اشاره دارد. سومين ويژگي به منطق شبکه سازي هر سيستم يا مجموعه روابطي اشاره دارد که از اين تکنولوژيهاي جديد اطلاعات استفاده مي کنند. به نظر مي رسيد که ريخت شناسي اين شبکه با پيچيدگي فزاينده تعامل و اندر کنش و الگوهاي غير قابل پيش بيني توسعه ناشي از قدرت خلاقه چنين تعاملي سازگاري تمام دارد. چهارمين ويژگي اينکه پارادايم تکنولوژي اطلاعات به انعطاف پذيري متکي است و نهايتا اينکه اين انقلاب تکنولوژيک موجد همگرايي فزاينده تکنولوژيهاي خاص در درون يک سيستم بسيار منسجم است که در آن، مسيرهاي تکنولوژيک قديمي و جداگانه غير قابل تشخيص مي شوند(کاستلز، 1384: 94-92). به اعتقاد وي انقلاب تکنولوژي اطلاعات ابزاري موثر در اجراي فرايند بنيادين تجديد ساختار نظام سرمايه داري از دهه 1980 به بعد بوده است. در واقع، کاستلز در سه گانه جامعه اطلاعاتي به بررسي «پيدايش يک ساختار اجتماعي نوين» مي پردازد. واين ساختار اجتماعي نو با پيدايش يک شيوه جديد توسعه، يعني اطلاعات گرايي ارتباط دارد که به لحاظ تاريخي از تجديد ساختار شيوه توليد سرمايه داري در اواخر قرن بيستم شکل گرفته است. فراهم بودن شبکه هاي جديد مخابراتي و سيستم هاي اطلاعاتي نيز به نوبه خود زمينه را براي يکپارچگي جهاني بازارهاي مالي و پيوند بخشهاي مختلف توليد وتجارت در سراسر جهان مهيا کرد. در ديدگاه نظري اي که زير بناي اين رويکرد است چنين فرض مي شود که جوامع، پيرامون فرايندهاي انساني سازمان يافته اند که ساختار آنها را روابط «توليد» «تجربه» و «قدرت» تعيين مي کنند که به نحو تاريخي تعيين يافته اند(همان، 83-82). تکنولوژيهاي جديد اطلاعاتي، با تغيير فرايندهاي پردازش اطلاعات، همه پهنه هاي فعاليت انساني را تحت تاثير مي گيرد و امکان برقراري رابطه پايان ناپذير ميان پهنه هاي مختلف و نيز بين عناصر و کارگزاران اينگونه فعاليتها را فراهم مي سازد. يک اقتصاد شبکه اي که اجزاي آن عميقا به يکديگر وابسته اند، پديد مي آيد که بطور فزاينده قادر است پيشرفت در تکنولوژي، دانش و مديريت را در خود تکنولوژي، دانش و مديريت به کار بندد. با توجه به اينکه شرايط براي تغييرات بنيادين سازماني و نهادي فراهم شده است، يک چنين دور فرخنده اي بايد به بهره وري و کارايي بيشتر بينجامد.(همان، 103-102).همانطور که اشاره شد شتاب تحول تکنولوژيک دست در دست  فرايند تجديد ساختار سرمايه داري به پيش رفت. سيستم ارتباط الکترونيکي جديدي که در نيمه دوم دهه 1990 شکل گرفت بر مبناي يکپارچه ساختن ديجيتالي و شبکه اي شيوه هاي ارتباطي چند گانه عمل مي کند وهمه جلوه هاي فرهنگي را در بر مي گيرد. در اين سيستم اينکه کاربران فعال و منفعل شبکه ها چه کساني هستند، تا حد زيادي چارچوب سيستم سلطه و فرايندهاي آزادي در جامعه اطلاعاتي را تعيين مي کند. از سويي ديگرسيستم ارتباطي نوين زمان ومکان را که جنبه هاي بنيادين زندگي بشر هستند، اساسا دگرگون مي سازد. فضاي جريانها و زمان بي زمان بنيانهاي مادي و فرهنگ جديدي هستند که علاوه بر اينکه تنوع سيستمهاي بازنمودي را که به گونه اي تاريخي منتقل مي شوند در بر مي گيرد، از آن فراتر مي رود(همان، 434-433 ). در اين رساله در راستاي بررسي تاثيرات وسايل نوين ارتباطي بر دانشجويان در زمينه آزادي انديشه، بيان، مشارکت سياسي و مدني و آگاهي سياسي، ابتدا به صورت توصيفي و با ارائه مباني نظري و سپس  با استفاده از روش پيمايشي به تحليل داده ها از طريق نرم افزار spss18  پرداخته خواهد شد.

 

1-9) سازمان و قلمرو تحقيق:

اين رساله در پنج فصل تدوين شده که در فصل اول کليات تحقيق بررسي شده است . در فصل دوم مباني نظري مورد بررسي قرار گرفته است و در فصل سوم روش تحقيق و فصل چهارم تجزيه و تحليل آماري رساله و نهايتا فصل پنجم نتيجه گيري از رساله مورد بررسي و کنکاش قرار گرفته است.

1- Carter

2- Zhighang

3- Tsaliki

همه پایان نامه و تحقیق و پروژه های به صورت فایل دانلودی می باشند و شما به محض پرداخت آنلاین مبلغ همان لحظه قادر به دریافت فایل خواهید بود. این عملیات کاملاً خودکار بوده و توسط سیستم انجام می پذیرد. ضمنا همان لحظه لینک دانلود به ایمیل شما ارسال می گردد.

 جهت پرداخت مبلغ شما به درگاه پرداخت یکی از بانک ها منتقل خواهید شد، برای پرداخت آنلاین از درگاه بانک این بانک ها، حتماً نیاز نیست که شما شماره کارت همان بانک را داشته باشید و بلکه شما میتوانید از طریق همه کارت های عضو شبکه بانکی، مبلغ  را پرداخت نمایید

مطالب پیشنهادی:
برچسب ها : , , , , , ,
برای ثبت نظر خود کلیک کنید ...

به راهنمایی نیاز دارید؟ کلیک کنید

جستجو پیشرفته

دسته‌ها

آخرین بروز رسانی

    Fatal error: Call to undefined function jdate() in /home/bmaghale/domains/bmaghale.ir/public_html/wp-content/themes/digitaliran5/sidebar.php on line 122