پايان نامه تاثير جهاني شدن اقتصادي بر تورم در کشور هاي منتخب خاورميانه و شمال آفريقا

تحقیق و پروژه و پایان نامه و مقاله دانشجویی

پايان نامه تاثير جهاني شدن اقتصادي بر تورم در کشور هاي منتخب خاورميانه و شمال آفريقا یکی از پایان نامه و تحقیق های جامع و کامل و دارای منابع معتبر می باشد این پایان نامه دارای 78 صفحه به صورت فایل ورد و قابل ویرایش می باشد که جهت دریافت و دانلود متن کامل پايان نامه تاثير جهاني شدن اقتصادي بر تورم در کشور هاي منتخب خاورميانه و شمال آفريقا بر روی گزینه خرید انتهای ایمیل کلیک نمائید پس از وارد نمودن اطلاعات مربوطه و پرداخت قادر به دانلود متن کامل پایان نامه مربوطه می باشد همچنین لینک پایان نامه همان لحظه به ایمیل شما ارسال می گردد.

فهرست مطالب

فصل اول- مقدمه و کلیات تحقیق 1
(1-1 مقدمه 1
2-1) بيان مسأله 1
1-3) حدود پژوهش 2
1-4) سؤال‏‌ها و فرضیه¬ها¬ی پژوهش 3
(5-1اهداف پژوهش 3
(6-1 روش انجام پژوهش 3
7-1) سازماندهی پژوهش 4
فصل دوم-ادبیات موضوع 5
2-1) مقدمه 5
2-2) تعریف مفاهیم اولیه تحقیق 5
2-2-1) جهانی¬شدن 5
2-2-2) ابعاد جهانی¬شدن 6
2-2-3) شاخص¬های جهانی¬شدن 10
2-2-3-1) شاخص¬هاي تركيبي 10
2-2-3-2) شاخص¬هاي غير تركيبي 13
2-2-4) نقد شاخص¬های جهانی¬شدن 15
2-2-5) شاخص جهانی¬شدن KOF 17
2-2-5-1) شاخص جهانی¬شدن اقتصادی KOF 18
2-2-5-2) شاخص جهانی¬شدن اجتماعی KOF 19
2-2-5-3) شاخص جهانی¬شدن سیاسی KOF 20
2-3) تعریف تورم 20
2-3-1) طبقه بندی تورم¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬ 20
2-3-1-1) طبقه بندی تورم بر مبنای درجه شدت 20
2-3-1-2) طبقه بندی تورم بر مبنای نسبت افزایش قیمت¬ها یا افزایش حجم پول 21
2-3-1-3) طبقه بندی تورم بر مبنای متناوب و یا عارضه¬ای بودن افزایش قیمت¬ها 21
2-3-2) علل و ریشه¬های تورم 21
2-3-2-1) علل عارضی تورم 22
2-3-2-2) علل اقتصادی تورم 22
4-2) نظریات مکاتب مختلف در مورد تورم 25
2-5) مبانی نظری جهانی¬شدن اقتصادی و تورم 27
2-6) ساز و کار¬های اثر¬گذاری فرایند جهانی¬شدن بر تورم داخلی کشور¬ها 29
2-6-1) جهانی¬شدن، انگیزه مقامات پولی و تورم 29
2-6-2) یکپارچه¬شدن نظام تجارت بین¬الملل، کاهش نسبی برخی اقلام تجاری و تورم 30
2-6-3) اثر جهانی¬شدن بر حساسیت تورم نسبت به نوسانات تولید داخلی 30
2-6-4) جهانی¬شدن و اثرپذیری تورم داخلی کشورها از شکاف تولید خارجی 31
2-7) مروری بر مطالعات تجربی 31
2-7-1) پژوهش‏‌های خارجي 32
2-7-2) پژوهش‏های داخلي 34
فصل سوم-روش تحقیق 38
3-1) مقدمه 38
3-2) معرفی الگوی اقتصاد¬سنجی 38
3-3) روش پژوهش 39
3-4) مزایای استفاده از داده¬های تابلویی 39
3-5) روش¬های تخمین مدل داده¬های تابلویی 40
3-6) انواع آزمون¬ها 04
3-7) متغیر¬های موجود در الگو 41
3-8) توصیف اطلاعات 42
فصل چهارم- یافته¬های تحقیق 53
4-1) مقدمه 53
4-2) تجزیه و تحلیل رابطه¬ی جهانی¬شدن و تورم 53
4-3) نتایج حاصل از برآورد مدل برای کشورهای منتخب 53
4-3-1) آزمون مانایی در داده‏های ترکیبی 53
4-3-2) آزمون F لیمر 54
4-3-3) آزمون هاسمن 55
4-3-4) برآورد مدل برای کشورهای منتخب 55
فصل پنجم- نتیجه¬گیری و پیشنهادات 57
5-1) مقدمه 57
5-2) نتیجه¬گیری 58
5-3) پیشنهادها 59
منابع و مآخذ 60
پیوست¬ها 64
پیوست الف) خروجی نرم‎افزار ایویوز حاصل از آزمون مانایی متغیرهای مدل 64
پیوست ب) خروجی نرم‎افزار Eviews حاصل از آزمون F لیمر 65
پیوست ج) خروجی نرم‎افزار Eviews حاصل از آزمون هاسمن 65
پیوست د)خروجی نرم‎افزار Eviews حاصل از برآورد با استفاده از روش اثرات تصادفی 66
چکیده¬ی انگلیسی 67

منابع و مآخذ

الف) فارسی

اختر محققی، مهدی (1386). جهانی­شدن. تهران: انتشارات مولف.

ایمانی راد، مرتضی و میرزایی، ونوس (1387). نقد و بررسی شاخص­های جهانی­شدن، مجله تدبیر، شماره 199، 27-23.

بحرینی، نصرت (1393). تاثیر ابعاد سه­گانه جهانی­شدن اقتصادی بر تورم در کشورهای منتخب خاورمیانه و شمال آفریقا، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه مازندران، دانشکده علوم اقتصادی و اداری.

پیرایی، خسرو و دادور، بهاره (1390). تاثیر تورم بر رشد اقتصادی در ایران با تاکید بر نااطمینانی، فصلنامه پژوهشهای اقتصادی، شماره 1، 80-67.

پیشگاهی فرد، زهرا (1380). ابعاد جهانی­شدن، نشریه دانشکده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه تهران، شماره 157، 172-155.

جعفری صمیمی، احمد و سینا، کرم (1384).جهانی­شدن، شاخص­ها و جایگاه اقتصاد ایران، تهران: شرکت چاپ و نشر بازرگانی.

جعفری صمیمی، احمد، قادری، سامان و سنگین آبادی، بهرام (1390). اثر باز بودن تجاری و جهانی شدن اقتصادی بر تورم : رویکرد آزمون کرانه- ها، مجله مطالعات اقتصادی، سال اول، شماره 1، 51-31.

جعفری صمیمی، احمد، محمودزاده، محمود و شادابی، لیلا (1389). آزادسازی اقتصادی و تورم: یک تحلیل بین کشوری، فصلنامه مدلسازی اقتصادی، سال سوم، شماره 2، 46-27.

رضوی، عبداله و سلیمی­فر، مصطفی (1392). اثر جهانی­شدن اقتصاد بر رشد اقتصادی با استفاده از روش خود­ توضیحی برداری، فصلنامه مطالعات راهبردی جهانی­شدن، شماره 12، 32-9.

سلمانپور، علی، تقی سلطانی، مهدی و شافعی، احسان (1389). پیامد جهانی‌شدن اقتصاد بر تورم داخلی در ایران، فصلنامه مدلسازی اقتصادی، سال سوم، شماره1، 116-93.

طیب نیا، علی و زندیه، رضوان (1387). اثرات فرایند جهانی‌شدن بر تورم در ایران، فصلنامه پژوهش‌های اقتصادی ایران، سال سیزدهم، شماره 38، 96-53.

طیب­نیا، علی و فولادی، معصومه (1388). بررسی آثار افزایش قیمت­های جهانی بر سطح قیمت­های داخلی، تراز تجاری و نرخ ارز، با استفاده از یک مدل تعادل عمومی محاسبه­ای، مجله تحقیقات اقتصادی، شماره 89، 184-157.

غلامی، زینب (1391)، بررسی رابطه­ی جهانی­شدن و پایداری محیط زیست در کشورهای منتخب جهان، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه مازندران، دانشکده علوم اقتصادی و اداری.

فتاحی، شهرام، مرادی، محمد و عباسپور، سحر (1391). اثر باز بودن اقتصاد بر روی تورم با استفاده از رگرسیون چندک، فصلنامه تحقیقات توسعه اقتصادی، شماره6، 108-81.

قلی زاده کناری، صدیقه (1386)، بررسی رابطه­ی تورم و رشد اقتصادی در کشورهای در حال توسعه: با تاکید بر ایران، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه مازندران، دانشکده علوم اقتصادی و اداری.

محدث، فخری (1387). بررسی ارتباط متقابل شاخص­های قیمت عمده فروشی، تولیدکننده و مصرف­کننده، روند، شماره 56 و57، 112-81.

منجذب، محمد­رضا (1385). تحلیلی بر اثر­بخشی گسترش حجم پول بر تولید و تورم در اقتصاد ایران، پژوهشهای اقتصادی،شماره 3، 1-16.

مهرگان، نادر (1386). اقتصاد کلان. همدان: انتشارات نورعلم.

میرمحمدی، داوود (1381). جهانی­شدن، ابعاد و رویکردها، فصلنامه مطالعات ملی، شماره 11. 84-59.

شاکری، عباس (1389). اقتصاد کلان، نظریه­ها و سیاست­ها. تهران: انتشارات رافع.

شریفی ­رنانی، حسین، شعاعی، فروغ، میرفتاح، مریم و توکل­نیا، محمدرضا (1392). بررسی تاثیرات آزادسازی اقتصادی بر شاخص­های کلان اقتصادی در ایران: با تاکید بر آزادسازی تجاری، فصلنامه مطالعات راهبردی جهانی­شدن، شماره 10، 58-29.

گرجی، ابراهیم، علی پوریان، معصومه و حسین، سرمدی (1389). تاثیر جهانی­شدن اقتصاد بر اشتغال در ایران و برخی کشورهای در حال توسعه، مجله دانش و توسعه، 32، 127-111.

ناجی میدانی، علی اکبر و دادگر، یدالله (1382). شاخص­های جهانی­شدن اقتصاد و موقعیت ایران، پژوهش­نامه بازرگانی، شماره 29، 136-103.

نشریه جهاد (1366). آشنایی با مفاهیم اقتصادی: تعریف تورم، انواع تورم و علل و ریشه­های آن، شماره 101، 49-48.

نصیری زاده، حمید، نونژاد، مسعود و ابراهیمی میمند، عصمت (1391). باز بودن تجاری، مبادله تولید – تورم و تورم در کشور‌های منتخب عضو سازمان کنفرانس اسلامی، مجله سیاست گذاری اقتصادی، شماره 7، 125-101.

ب) لاتین

Alfaro, L. (2005). Inflation, Openness, and Exchange Rate Regimes: the Quest for Short term Commitment, Journal of Development

     Economics, 77, 229-249.

27. Ashra,S. (2002). Inflation and Openness: a Study of Selected Developing Economice, ICRIER Working Paper , Nomber 84.

28. Badinger, H. (2009). Globalization, the Output–Inflation Trade off and Inflation, Journals of European Economic Review , 53, 888- 907.

29. Benigno, p. (2012). Globalization, Pass-Through and Inflation Dynamic, Frankfurt University, CFS and Keil IFW.

30. Borio, C., and Andrew,F.(2007). Globalization and Inflation : New Cross Country Evidence on the Global  Determinants of  Domestic Inflation, BIS Working Papers , No 227.

31. Cooke,D. (2010). Openness and Inflation. Journal of Money, Credit and Banking, 42, 267-287.

چکیده

جهانی­شدن به معنای افزایش شتابان حجم مبادلات بین­المللی کالاها، خدمات و دارایی­های مالی می­باشد. هدف از پژوهش حاضر بررسی تاثیر جهانی­شدن اقتصادی بر تورم در کشورهای منتخب خاورمیانه و شمال آفریقا است. از دیدگاه نظری در مورد تاثیر جهانی­شدن اقتصادی بر تورم  به چهار مجرای عمده اشاره شده است. مجرای اول، اثر‌گذاری فرایند جهانی‌شدن بر انگیزه مقامات پولی برای توسل به سیاست‌های انبساطی می‌باشد. مجرای دوم، اثر گذاری جهانی­شدن بر قیمت­های نسبی است که در تغییر قیمت نسبی کالاهای وارداتی انعکاس پیدا می­کند. مجرای سوم تاثیر جهانی­شدن بر شیب منحنی فیلیپس می­باشد. مجرای چهارم اثر گذاری شکاف تولید کشور‌های خارجی بر تورم داخلی از طریق جهانی­شدن و تجارت است.

در پژوهش حاضر با استفاده از شاخص ترکیبی و نسبتا جدید جهانی­شدن KOF  با توجه به حداکثر داده­های موجود و روش اقتصاد سنجی داده­های تابلویی اثر جهانی­شدن اقتصادی بر تورم در 14 کشور منتخب خاورمیانه و شمال آفریقا، در دوره زمانی 2000-2010 برآورد شده است. نتایج بدست آمده نشان می­دهد که جهانی­شدن اقتصادی نتوانسته است تاثیر منفی بر تورم در کشورهای مورد مطالعه داشته باشد.

واژگان کلیدی: جهانی­ شدن اقتصادی، تورم، کشورهای منتخب منطقه خاورمیانه و شمال آفریقا.

فصل اول- مقدمه وکلیات تحقیق

 (1-1 مقدمه

تحلیل تورم و پیش­بینی روند تحولات آن همواره از مهم­ترین نگرانی­ها در جوامع مختلف و در میان دولت­ها و ملت­ها می­باشد. تورم پدیده بسیار پیچیده­ای است که سطح و علل آن از یک کشور به کشور دیگر و از یک دوره به دوره دیگر فرق می­کند و در­نتیجه­ علل و عوامل بسیار متنوع و متعدد بروز می­کند. سیاست­های پولی و مالی، تجاری و بازرگانی خارجی، ارزی و حتی سیاست­های خارجی دولت­ها و ساختار­های اقتصادی- اجتماعی جوامع از مهم­ترین این عوامل هستند. از دهه 1990 به بعد پویایی تورم در سطح جهان دستخوش تغییر شده است. متوسط نرخ تورم در کشور­های صنعتی در طول این دهه نسبت به دهه­های قبل کاهش قابل توجهی داشته است (طیب ­نیا و زندیه، 1388).  برای بررسی این نوع اثر­گذاری دلایل مختلفی توسط تحلیل گران مطرح شده­ است که از مهم­ترین آنها اثر ­پذیری تورم کشور از فرآیند جهانی­شدن است. به خاطر اهمیت و تاثیر روز ­افزون جهانی­شدن بر تورم و اهمیت شاخص تورم در کلیه کشور­ها در این تحقیق سعی می­شود که به تاثیر جهانی­شدن اقتصادی بر تورم در کشورهای منتخب خاورمیانه و شمال آفریقا پرداخته شود.

1-2) بيان مسأله

تورم یکی از عوامل تاثیرگذار بر توزیع نابرابر درآمد و ثروت، بروز نا‌اطمینانی در اقتصاد، کاهش سرمایه‌گذاری و رشد اقتصادی است. از این‌رو، شناخت عوامل موثر بر تورم، زمینه مهمی برای رشد و توسعه پایدار فراهم می­کند. در سال­های اخیر اقتصاددانان به آثار جهانی­شدن بر جنبه­های مختلف زندگی اقتصادی توجه زیادی کرده­اند، از جمله آثاری که جهانی­شدن بر اقتصاد کشورها می­تواند داشته باشد تاثیر آن بر تورم است. کشورهای زیادی توانسته­اند در فرایند جهانی­شدن نرخ تورم خود را کاهش دهند. به عنوان مثال کشور لهستان که نرخ تورم 150 درصدی را در اواخر دهه 1990 داشته است، بعد از پیوستن به سازمان تجارت جهانی توانسته است نرخ تورم خود را تک رقمی نموده و آن را به­شدت کاهش دهد(سلمان پور88).

اقتصاد جهانی شامل بین‌المللی شدن روز‌افزونی است که آثار آن را می‌توان در افزایش بازرگانی بین‌المللی، جهانی‌شدن تولید و جریان سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی مشاهده کرد(فتاحی،1391).

جهانی‌شدن اقتصادی یک کشور تجارت جهانی را بهبود می‌بخشد، اقتصاد باز از طریق تاثیر‌گذاری بر بهبود فن آوری سریع­تر از اقتصاد بسته رشد می­کند( ساشیدا[1]، 2003 ). اقتصاد‌دانان در خصوص ارتباط بین تورم و جهانی‌شدن عقیده دارند که جهانی‌شدن نقش عوامل خارجی را در فرایند تورم افزایش و نقش عوامل + داخلی را کاهش می‌دهد. جهانی‌شدن با ایجاد یک فضای رقابتی برای تولید‌کنندگان، رشد بهره‌وری و کاهش فشارهای دستمزد بخصوص برای کشور‌های صنعتی می‌تواند قیمت‌های داخلی را تحت ‌تاثیر قرار دهد(سلمان‌پور، 1388). جهانی‌شدن به روش‌های مختلف ممکن است بر تورم کشور‌ها اثر‌گذار باشد. از یک طرف باز شدن اقتصاد‌ها می‌تواند بر نحوه عملکرد مقامات پولی کشور‌ها تاثیر‌گذار باشد. از طرف دیگر ادغام اقتصاد‌های نوظهوری چون چین و هند و نفوذ تولید این کشور‌ها به بازار‌های جهانی، تولید‌کنندگان کشور‌های دیگر را در معرض رقابت قیمتی شدیدی قرار داده که می­تواند مانع افزایش قیمت توسط آنها شود. همچنین، کاهش قیمت نسبی کالا‌ها و خدمات وارداتی ممکن است به صورت مستقیم از شدت افزایش سطح عمومی قیمت‌ها بکاهد(فتاحی، 1391). پژوهش پیشنهادی به بررسی تاثیر جهانی‌شدن اقتصادی بر تورم در کشور‌های منتخب منطقه خاور‌میانه و شمال آفریقا می­پردازد. نوآوری این پژوهش در این است که به بررسی تاثیر جهانی‌شدن اقتصادی بر تورم در کشور‌های منتخب منطقه خاور‌میانه و شمال آفریقا[2] با استفاده از شاخص نسبتا جدید و ترکیبیKOF  [3]پرداخته ­است.

1-3) حدود پژوهش

محدوده زمانی سالهای 2000 تا 2010 (با توجه به حد­اکثرداده های موجود) می­باشد.

همچنین حدود مکانی پژوهش شامل کشورهای منتخب منطقه خاور­میانه و شمال آفریقا می‌باشد.

1-4) سؤال­ها و فرضیه­های پژوهش

مهم­ترین سوال پژوهش حاضر عبارت است از:

آیا جهانی‌شدن اقتصادی بر تورم کشور‌های منتخب منطقه خاور‌میانه و شمال آفریقا تاثیر منفی و معنا‌دار دارد؟

و مهم­ترین فرضیه پژوهش حاضر عبارت است از:

 جهانی­شدن اقتصادی بر تورم کشور‌های منتخب منطقه خاور‌میانه و شمال آفریقا تاثیر منفی و معنا‌دار دارد.

 (5-1اهداف پژوهش

مهم­ترین اهداف پژوهش حاضر عبارتند‌از :

الف) آشنایی با مفهوم بعد اقتصادی جهانی‌شدن.

ب) بررسی روند جهانی‌شدن اقتصادی در کشور‌های مورد نظر.

ج) آشنایی با روند تورم در کشور‌های مورد نظر.

د) تاثیر جهانی‌شدن اقتصادی بر تورم در کشور‌های منتخب منطقه خاور‌میانه و شمال آفریقا.

(6-1 روش انجام پژوهش

برای آزمون فرضیه از روش اقتصاد سنجی داده­های تابلویی استفاده می­شود.

برای بررسی تاثیر متغیر­های جهانی­شدن اقتصادی بر تورم از الگوی زیر استفاده می­شود.

(1-1)                                                                           Yi t = α + βXit + γZit uit

Yi t: نرخ  تورم

α: عرض از مبدا

Xit:  بردار متغیر­های مستقل و توضیحی و کنترل مانند حجم پول، مخارج دولت، تولید واقعی و … که وارد الگو می­شود.

Zit:  زیر مجموعه­ای از متغیر­های مورد نظر پژوهشگر که در اینجا بعد اقتصادی جهانی­شدن است.

uit  جز اخلال

i,t  به ترتیب نشان دهنده زمان و کشور داده­های آماری می­باشند.

7-1) سازماندهی پژوهش

پژوهش پیشنهادی در پنج فصل نوشته شده است. در فصل اول مقدمه و کلیات تحقیق بیان می‌شوند. در فصل دوم ادبیات موضوع از لحاظ نظری و تجربی بیان می‌گردد. فصل سوم به بیان روش تحقیق اختصاص می‌یابد. در فصل چهارم فرضیه­های تحقیق آزمون می‌شوند. نتایج تحقیق در فصل پنجم بیان خواهند‌ شد.

فصل دوم- ادبیات موضوع

2-1) مقدمه

در این فصل ابتدا مفاهیم اولیه تحقیق تعریف و شاخص نسبتا جدید جهانی­شدن KOF معرفی می­شود سپس مبانی نظری رابطه ی جهانی­شدن و تورم مورد بحث قرار می­گیرد و در آخر به ادبیات موضوع و پیشینه تحقیق پرداخته می­شود.

2-2) تعریف مفاهیم اولیه تحقیق

2-2-1) جهانی­شدن

جهانی­شدن واژه رایج دهه 1990میلادی است. از جهانی­شدن با عناوینی چون قرن دهکده الکترونیک جهانی، پیدایش قبیله جهانی، انقلاب اطلاعاتی، فشردگی زمان و مکان، گسترش جهان- ­آگاهی، پایان جغرافیا نیز یاد شده است(اختر محققی، 1386). جهانی­شدن فرایندی از تحول است که مرزهای سیاسی و اقتصادی را کمرنگ کرده، ارتباطات را گسترش داده و تعامل فرهنگ­ها را روز افزون می­کند. از جنبه­های مهم فرآیند جهانی­شدن، افزایش وابستگی متقابل میان کشورها از طریق گسترش ارتباطات تجاری است. جهانی­شدن یک پدیده چند بعدی است که آثار آن قابل تسری به فعالیت­های اجتماعی، اقتصادی، سیاسی، حقوقی، فرهنگی، نظامی و فناوری است. امروزه در بحث از جهانی­شدن، به ویژه در بعد اقتصادی آن مصادیق خاصی برداشت می­شود. به طور مشخص، آغاز فرایندی که امروزه از آن به عنوان جهانی­شدن اقتصاد یاد می کنیم به اواخر قرن نوزده میلادی یعنی حدود سال­های 1870 باز می­گردد(طیب نیا و زندیه 1387).

جهانی­شدن مفهومی است چند بعدی که ابعاد مختلف حیاتی انسانی از جمله ابعاد اقتصادی، فرهنگی، سیاسی، زیست محیطی را شامل می­شود.

جهانی­شدن اقتصاد را می­توان مترادف با آزاد­سازی اقتصادی در سطوح ملی و بین­المللی نیز دانست. منظور از آزاد­سازی اقتصادی، خصوصی سازی، کاهش مداخله دولت در اقتصاد و حرکت به سوی بازار آزاد است و منظور از آزادسازی بین­المللی کاهش موانع بر سر راه تجارت کالا و خدمات، جریانات سرمایه و انتقال تکنولوژی است(طیب نیا و زندیه، 1387).

از جنبه­های مهم فرآیند جهانی­شدن افزایش وابستگی متقابل میان کشورها از طریق گسترش ارتباطات تجاری است(بنیگنو[4]، 2008).

جهانی­شدن فرآیند و تحولی است که مرزهای سیاسی و اقتصادی را کمرنگ می­کند و در نهایت آنها را از بین می­برد(رضوی و سلیمی­فر، 1392). در­نتیجه تحرک روز افزون منابع، تکنولوژی، کالا و خدمات، سرمایه و حتی نیروی انسانی در ماورای مرزها سهل­تر صورت می­گیرد. خلاصه آنکه جهانی­شدن، مجموعه­ای پیچیده از جریان­هایی است که به وسیله ترکیبی از تاثیرات سیاسی و اقتصادی هدایت می­شوند(سلمان پور و همکاران، 1389)

 2-2-2) ابعاد جهانی­شدن

جهانی­شدن دارای ابعاد و زوایای پیدا و پنهان متعددی است که همه­ی بخش­های حیات بشری اعم از علمی، سیاسی، فرهنگی، تجاری، اقتصادی و تکنولوژیک را در برگرفته و تحت تاثیر خود قرار داده است         (میر­محمدی، 1381).  بنابراین جهانی­شدن دارای ابعاد متعددی است که از میان آنها پنج مورد دارای اهمیت ویژه­ای است که در این تحقیق به اختصار توضیح داده می­شود.

بعد اقتصادی

در تعریف جهانی­شدن بیش از هر چیز، مفهوم و جنبه اقتصادی آن غلبه دارد، تا ابعاد سیاسی، علمی، فرهنگی و اجتماعی آن. دلیل آن ناشی از تکامل ­یافتگی بیشتر بعد اقتصادی جهانی­شدن بر سایر ابعاد و جنبه­های آن و تقدم زمانی وقوع آن می­باشد. به همین دلیل به مقوله­ی جهانی­شدن بیشتر با نگاه اقتصادی نگریسته می­شود. جهانی­شدن از بعد اقتصادی از تبدیل جهان به جهانی بدون مرز­های اقتصادی و نظام­های اقتصادی در حال ادغام خبر می­دهد که در آن بنیان­های جهانی مشترک و شرکت­های بین­المللی صاحب نفوذ در تمام اقتصاد­های داخلی، بدون دخالت و رهبری دولت­ها، هدایت می­شوند. در واقع بخش­های اقتصادی متاثر از جهانی­شدن به مرحله­ای می­رسد که خود را از دولت­های ملی مستقل می­داند. از مهم­ترین عوامل پیشرفت جهانی­شدن اقتصاد، نقش روز افزون شرکت­های چند­ ملیتی و مجموعه­ای از شرکت­های صنعتی، خدماتی  و اطلاع ­رسانی با فعالیت­های متنوع است که فارغ از محدوده­های جغرافیایی شکل گرفت و بدون تبعیت از مردم یا منطقه جغرافیایی خاص و یا سیاست­ دولت­ها فعالیت می­کنند. تمام این موارد حکایت از کاهش میزان دخالت دولت­ها در جهت­ گیری­های تجاری، مالی و اقتصادی جهان در شرایط فعلی و به شکل شدیدتر آن در آینده دارد. به عنوان مثال سازمان تجارت جهانی از سازمان­هایی است که بیانگر جهانی­شدن اقتصاد در شرایط حاضر می­باشد. این سازمان از جهانی­شدن بازار­های مالی و گسترش آنها و قرارداد­های الزام ­آور برای کشور­ها، جهانی­شدن اقتصاد و تجارت آزاد و حرکت گسترده کالا در میان مرز­ها به وجود آمده است.

1. Sashida

2. Middle East and North Africa(MENA)

3. KOF Globalization Index

1. Benigno

همه پایان نامه و تحقیق و پروژه های به صورت فایل دانلودی می باشند و شما به محض پرداخت آنلاین مبلغ همان لحظه قادر به دریافت فایل خواهید بود. این عملیات کاملاً خودکار بوده و توسط سیستم انجام می پذیرد. ضمنا همان لحظه لینک دانلود به ایمیل شما ارسال می گردد.

 جهت پرداخت مبلغ شما به درگاه پرداخت یکی از بانک ها منتقل خواهید شد، برای پرداخت آنلاین از درگاه بانک این بانک ها، حتماً نیاز نیست که شما شماره کارت همان بانک را داشته باشید و بلکه شما میتوانید از طریق همه کارت های عضو شبکه بانکی، مبلغ  را پرداخت نمایید. 

مطالب پیشنهادی:
 • پايان نامه جهاني شدن و تحول مطالعات علوم سياسي
 • پايان نامه رابطه تورم و ماليات بر ارزش افزوده
 • برچسب ها : , , , , , , , , , ,
  برای ثبت نظر خود کلیک کنید ...

  به راهنمایی نیاز دارید؟ کلیک کنید

  جستجو پیشرفته

  دسته‌ها

  آخرین بروز رسانی

   Fatal error: Call to undefined function jdate() in /home/bmaghale/domains/bmaghale.ir/public_html/wp-content/themes/digitaliran5/sidebar.php on line 122