پايان نامه تاثير جو اخلاقي سازماني بر نتايج حاصل از اقدامات مديريت دانش در دانشگاه

تحقیق و پروژه و پایان نامه و مقاله دانشجویی

پايان نامه تاثير جو اخلاقي سازماني بر نتايج حاصل از اقدامات مديريت دانش در دانشگاه یکی از پایان نامه و تحقیق های جامع و کامل و دارای منابع معتبر می باشد این پایان نامه دارای 136 صفحه به صورت فایل ورد و قابل ویرایش می باشد که جهت دریافت و دانلودمتن کامل پايان نامه تاثير جو اخلاقي سازماني بر نتايج حاصل از اقدامات مديريت دانش در دانشگاه بر روی گزینه خرید انتهای ایمیل کلیک نمائید پس از وارد نمودن اطلاعات مربوطه و پرداخت قادر به دانلود متن کامل پایان نامه مربوطه می باشد همچنین لینک پایان نامه همان لحظه به ایمیل شما ارسال می گردد.

فهرست مطالب

فصل اول:کلیات پژوهش
۱-۱ مقدمه    1
۱-۲بیان مسئله    2
۱-۳اهمیت وضرورت پژوهش    3
۱-۴چهارچوب نظری پژوهش    4
۱-۵اهداف پژوهش    5
۱-٦فرضیه های پژوهش    6
۱-٧تعاریف نظری وعملیاتی متغیرهای پژوهش    6
۱-۸ قلمروپژوهش    9
فصل دوم:مروری برادبیات پژوهش
٢-۱ مقدمه    12
۲-۱-۱تعريف اقدامات مدیریت دانش    12
٢-۱-٢تعریف دانش    16
۲-۱-۳تعریف مدیریت دانش    19
۲-۱-۴سیرتاریخی مفاهیم مطرح در زمینه مدیریت دانش    20
۲-۱-۵ ابعاد مدیریت دانش    22
۲-۱-6اهمیت اقدامات مدیریت دانش در سازمان    23
۲-۱-7 مدل ها و نظریه های مدیریت دانش    25
۲-2تعریف عملکرد شغلی    34
۲-2-1اهمیت عملکرد شغلی    36
۲-2-2نظريات مختلف در زمینه عملکرد شغلی    36
۲-3 جو اخلاقی    39
2-3-1تعريف اخلاق    39
٢-3-2سیر تاریخی و مفاهیم مطرح در جو اخلاقی    41
۲-3-3 ابعاد جو اخلاقی    44
۲-3-4تبیین نظریات جو اخلاقی از نگاه ویکتور و کولن    46
٢-3-5اهمیت اخلاق در سازمان    50
۲-4جو اخلاقی و مدیریت دانش    51
۲-5مدیریت دانش و عملکرد    51
٢-6پيشينه  ي پژوهش هاي انجام شده داخلی و خارجی    52
۲-7نتیجه گیری از پژوهش های انجام شده     56
فصل سوم:روش اجرای پژوهش
۳-۱مقدمه    59
۳-٢روش پژوهش    59
۳-۳جامعه آماری پژوهش    60
۳-3-1روش نمونه گيري وبرآوردحجم نمونه    60
۳-4 روش وابزارجمع اوری داده های پژوهش    61
۳-5معرفی پرسشنامه ی تحقیق    62
۳-5-۱روایی پرسشنامه    63
۳-5-٢پایایی پرسشنامه    64
۳-6روش تجزیه تحلیل داده هاي پژوهش    64
3-7 الگوریتم اجرای تحقیق    65
فصل چهارم:جمع آوری وتجزیه تحلیل داده های پژوهش
۴-۱مقدمه    67
۴-٢توصیف متغیر های جمعیت شناختی پاسخ دهندگان    67
۴-٢-۱توصیف دانشگاه های مورد بررسی    67
۴-٢-٢توصیف سن پاسخ دهندگان    68
۴-٢-۳توصیف جنسیت پاسخ دهندگان    69
۴-٢-۴توصیف  تحصیلات پاسخ دهندگان    70
۴-٢-۵ توصیف وضعیت تاهل پاسخ دهندگان    71
۴-٢-٦ توصیف سابقه ی کار پاسخ دهندگان    72
۴-۳ توصیف متغیرهای پژوهش    73
۴-4آزمون نرمالیته    80
۴-5بررسی مدل تحقیق    81
۴-5-1بررسی مدل تحقیق در حالت استاندارد    81
۴-5-2بررسی مدل تحقیق در حالت اعداد معنی داری    82
۴-5-3نتایج تحلیل مسیر    83
۴-5-4 بررسی شاخص های معنی داری و برازش مدل کلی تحقیق    84
۴-6ازمون فرضیه  های پژوهش    85
فصل  پنجم:نتیجه گیری وپیشنهادات
٥-۱ مقدمه    88
٥-٢ نتايج آمارتوصیفی    88
٥-۳نتايج استنباطی    92
٥-۴ پیشنهادات برمبناي نتایج فرضیه ها    94
٥-۵ محدوديت هاي پژوهش    98
٥-٦ پیشنهادات برای پژوهش های آينده    99
منابع فارسی    100
منابع انگليسي    104
پیوست ها    107

منابع

منابع فارسی

1-  ابوالحسن فقيهي ، بهروز رضائي منش (1384)، “اخلاق اداري”و مطالعات مديريت، شماره 47، پاييز 1384.

2-ابيلي ،خدايار (1381).تحليلي بر اثربخشي نظام ارزشيابي كاركنان دولت. دانش مديريت . شماره 58 ، ص ص20-5 .

3-  احمدي ، علي اکبر ؛ پناهي ، بلال ، 1388 ، بررسي تاثير جو اخلاقي بر نگرش ها و رفتارهاي شغلي كاركنان دانشگاه پيام نورآذربايجان شرقي  ، مجله پژوهش هاي مديريت عمومي ، سال دوم، شماره 5

4- اخوان ، پیمان ؛ یزدي مقدم ،جعفر ، 1392 ، بررسی توأم نقش اصول اخلاقی و مدیریت دانش بر عملکرد سازمانی ، فصلنامه اخلاق در علوم و فنّاوري، سال هشتم، شماره 2، تابستان 1392،

5-اخوان ، پیمان ؛ اولیایی ؛ انوش ، ؛ دسترنج ، نسزین ؛ ثقفی ، فاطمه ، 1389 ، توسعه فرایندهای چرخه مدیریت دانش مبتنی بر عوامل موثر بر موفقیت مدیریت دانش ، فصلنامه سیاست علم و فناوری ، شماره 2 ، ص 2 .

6- اخوان ، پیمان ؛ سنجقی،محمد ابراهیم ؛ اجاقی،حامد ، 1392 ، طراحي مدل تعاملي گونه هاي فرهنگ سازماني و فرايندهاي مديريت دانش ، فصلنامه پژوهش هاي مديريت منابع انساني ، سال پنجم، شماره 1  ، پياپي 13

7-آذر ، عادل ، 1381 ، تحلیل مسیر ( Path analysis ) و علت یابی در مدیریت ، مجله مجتمع آموزش عای قم ، سال چهارم ، شماره 15 ، زمستان 81 ، ص ص 59-96

8- اسپکتور ، پل ، 1387 ،روان شناسي صنعتي و سازماني،مترجم،شهناز محمدي، انتشارات ار سباران.

9- افرازه ، عباس ، 1386 ، مديريت دانش مفاهيم، مدل ها، اندازه گيري و پياد ه سازي ؛ تهران: انتشارات مؤلف.

10- ال.دفت،ریچارد، مبانی تئوري و طراحی سازمان ، 1378، ترجمه علی پارسائیان و محمد اعرابی،چاپ دوم،تهران،نشر دفتر پژوهش هاي فرهنگی

11- الوانی، سیدمهدي و سیدنقوي، میرعلی. سرمایه اجتماعی، مفاهیم و نظریه ها ، فصلنامه مطالعات مدیریت ،1381 ، شماره 34 ، ص ص 9-12

12-امیدواران ، فرزاد ، 1385 ، مبانی رفتار سازمانی ، تالیف استیون‌پی‌ رابینز؛ ترجمه‌ی فرزاد امیدواران ، تهران: موسسه کتاب مهربان‌نشر

13- انصاري رناني، قاسم و قاسمي نامقي، محمد ، 1388 ، ارزيابي اثر مديريت دانش در خلق استراتژي رقابتي تمايز از مجراي زنجيره ارزش فعالي تهاي سازمان؛ پژوهش نامه مديريت تحول؛ شماره 2 ، ص ص 1-23

14- بابایی زکلیکی، محمدعلی، مومنی، نونا، پژوهش در رابطه با رابطه هوش عاطفی مدیران و جو سازمانی، فصلنامه علوم و مدیریت ایران، دوره اول، شماره 2، تابستان 1385، ص 62-35

15- بازرگان ، ع  ،1376، روش­هاي تحقيق در علوم رفتاري، انتشارت آگاه، تهران

14- تولایی ، روح اله ، 1388 ، عوامل تاثیر گذار بر رفتار اخلاقی کارکنان در سازمان ، دوماهنامه توسعه پلیس ، سال ششم ، شماره 25 ، مهر و ابان 1388 ، ص ص 46-63

16-حسن زاده ، محمد ، 1388 ، بررسي عوامل زيرساختي مديريت دانش در دولت جمهوري اسلامي ايران ، دو ماهنامه علمی ، پژوهشی دانشگاه شاهد ، سال 16 ، شماره 35 ، ص 12.

17-حسنی ، احمد ، 1388 ، بررسی ارتباط بین سرمایه اجتماعی و مدیریت دانش در شرکت پالایش و پخش فراورده های نفتی ، به راهنمای غلامرضا جندقی ، مشاور حسن زراعی متین ، دانشگاه تهران ، پایان نامه کارشناسی ارشد ، ص ص 20-45

18- حسین محبت خواه ، 2011 ،  بررسی مفهوم جو سازمانی ، تهیه و تنظیم: پایگاه مقالات علمی مدیریت

19-حميدي زاده ،محمد رضا ، 1379 ، رويكرد سيستمي براي تحليل رفتار مصرف كننده ،  تهران : تدبير ، شماره 110، بهمن ، ص 46-50

20- حیدری، زهرا، عسکریان، مصطفی، دوایی، مهدی، بررسی رابطه بین جو سازمانی و مدیریت تعارض از دیدگاه دبیران، فصلنامه تازه های روانشناسی صنعتی/سازمانی، سال اول، شماره سوم، تابستان 1389

21-خاکی ، غلامرضا . .1387 ، روش تحقیق در مدیریت ، انتشارات بازتاب

22-خسرویان، امین، گل پرور، محسن، آتش پور، سید حمید، بررسی رابطه جو سازمانی با ابعاد فرهنگ نوآوری (تشکیلات، یادگیری سازمانی و جهت گیری بازار) در کاکنان شرکت سیمان سپاهان اصفهان، یافته های نو در روان شناسی، 1389، ص 94-79

23-رضائیان ، علی , احمدوند ، علی محمد ؛ تولایی ، روح الله ، 1388 ، بررسی الگوهای راهبرد مدیریت دانش و راهبرد دانش در سازمان‌ها ، دوماهنامه توسعه انسانی پلیس1388 شماره 27 ، ص ص 35-46

24-زعفریان ، رضا ؛ اسماعیل زاده ، مونا ؛ شفاهی ، نساء ، 1387 ، ارائه الگوی عملکرد مدیری دانش در کسب و کارهای کوچک و متوسط ، توسعه کارآفرینی ، سال اول ، شماره 2 ، ص ص 75-102

25-رضوانی ، حمیدرضا و همکاران ، 1392 ، ارزیابی عوامل محتوایی و زمینه ای مدیریت دانش ( یک مطالعه موردی ) ، نشریه راهبرد توسعه ، شماره 34 ، ص 33

26- سکاران ، اوما، 1390 ،روش هاي تحقیق در مدیریت ، مترجمان : صائبی و شیرازي ، موسسه عالی آموزش و پژوهش مدیریت و برنامه ریزي

27- سنجقی ، محمدابراهیم  ؛ پورزنجانی ، برزوفرهی ؛ ظهوریان ناد علی ، ایمان ؛ درودی ، حمید ، 1392 ،  توسعه كارآفريني، دوره ششم، شمار سوم، پاييز 1392 ، ص ص 7-26

28-سیف الهی ، ناصر ؛ داوری ، مجیدرضا ، 1387 ، مدیریت دانش در سازمان ها ، انتشارات آراد کتاب ، چاپ اول ، جلد اول ، تهران ، ص 53

29- شایان جهرمی، شاپورامین، احمدی، عباداله، درویش پور فراغه، سکینه، بررسی رابطه میان جو سازمانی با تعهد سازمانی و روحیه از دیدگاه دبیران دوره راهنمایی مدارس دخترانه شهر مرودشت در سال تحصیلی 88-87، فصلنامه رهیافتی نو در مدیریت آموزشی، سال دوم، شماره سوم، بهار 1388

30-شرمرهورن، جان آر، جیمز جی هانت و ریچارد ان ازبورن ، 1378 ، مدیریت رفتار سازمانی ، ترجمه مهدي ایران نژادپاریزي، تهران: موسسه تحقیقات و آموزش مدیریت

31- صلواتي، عادل ، رحماني ، محمود ،  رزمان واحد ، 1392 ، رابطه اخلاق حرفه اي با مديريت دانش ، فصلنامه اخلاق در علوم و فناوري ، سال هشتم، شماره 4 ،پياپي 26

32-صلواتی ، عادل ؛ حق نظر ، فرشته ، 1388 ، بررسی تحلیلی عواما زمینه ای موثر بر استقرار سیستم مدیریت دانش در واحدهای ستادی شرکت ملی نفت ایران ، فراسوی مدیریت ، سال سوم ، شماره 10 ، ص ص 79-80

33-صلواتی ، علی ؛ مالکی ، بنیامین ؛ رحمتی ، روح اله ، 1390 ، امکان سنجی استقرار نظام مدیریت دانش بر پایه مدل عمومی ، مقاله کنفرانس ، ص 201

34-عزیزی ، شهریار ؛ اسدنژاد ، مهدی ؛ زارع ، علی ؛ حسینی ، سیدسجاد ، 1389 ، بررسی و مقایسه ابعاد مدیریت دانش بین سازمان های دولتی و خصوصی ، نشریه مدیریت فناوری اطلاعات ، دوره 2 ، شماره 4 ، ص 102

35- فایرستون، ژوزف و مارك مکالروي. 1387 . مباحث کلیدي در مدیریت دانش جدید. ترجمه احمد

جعفرنژاد و خدیجه سفیري. چاپاول. تهران. نشر موسسه کتاب مهربان نشر.

36- فتح اللهی ، بنفشه ؛ افشارزنجانی ، ابراهیم ؛ نوذری ، دامون ، 1388 ، آیا دانشگاه اصفهان برای پیاده سازی مدیریت دانش آماده است؟ ، فصلنامه کتاب ، شماره 83 ، ص ص 6-20

منابع انگلیسی

47- Ajzen, I. (1988). Attitudes, personality, and behavior. Chicago: Dorsey Press.

48- Ali A, Al-Kazemi A. (2007). Islamic work ethic in Kuwait. Cross Culture Management: An International Journal14(2): 93-104.

49-Appelbaum, Steven H, Kyle J. Deguire And Mathieu Lay The Relationship Of Ethical Climate To Deviant Workplace Behavior Vol. 5 No. 4 2005, Pp. 43-55, Q Emerald Group Publishing Limited, Issn 1472-0701 J Corporate Governance

50- Banerjee, Debasish.(1992). Ethical Behavior of ( IS) Personnel: In Search of a Behavioral Model. United States: Arkansas University.

51- Babin, Barry J., James S. Boles and Donald P. Robin (2000), “Representing the Perceived Ethical Work Climate among Marketing Employees,” Journal of Academy of Marketing Science 28 (3), 345-358.

52- Bailey, C. and Clarke, M., (2001), Managing Knowledge for personal and organizational

benefit, The Journal of Knowledge Management, Vol.5 (1), pp58-67.

53- Bhatt, G.D. (2001), Knowledge management in organizations: examining the interaction between technologies, techniques, and people, Journal of Knowledge Management, Vol. 5, No. 1, pp. 68-75

54- Byars, L.I & Rue, L.W. (2008). Human Resource Management: 9 th Edition. New York: Mc GrawHill.

55- Burns, T., & Stalker, G. M. (1961). The management of Innovation. London: Tavistock.

56- Chiang Ching-Ching. A study on the relationships among organizational climate, organizational commitment and organizational citizenship behavior, thesis for the degree of master, department of human resource management, University of Michigan 2002: 1-34.

57- Civi,E.(2000), Knowledge management as a competitive asset: a review, Marketing Intelligence & Planning, Vol.18, No. 4, pp. 166-74.

58- Cohen, D. V. (1993).creating and maintaining ethical work climate. Business ethics Quarterly, 3, 343-358.

59- Coursey, D. & Wittmer, D. & (1997). Ethical work climates: Comparing top managers in public and private organizations. Journal of Public Administration Research & Theory, 6(4), 559-571.

60- Egbu, charles (2004), Managing knowledge and intellectual capital for improved organizational innovations in the construction industry, Emerald site,Vol 11, No 5 .

61- Elci, M. and Alpkan, L. (2009). The impact of perceived organizational ethical climate on work satisfaction. Journal of Business Ethics. 84: 297-311.

62- Davenport, T.H. & L. Prusak .(1998). Working Knowledge: How Organizations Manage What They Know, Boston, MA: Harvard Business School Press.

63- Debra, W. Sherril (2008). An exploratory study of ethical climate perceptions of the mortgage banking industry. United States: Capella University.

64- DeConinck. B , James(2009), The influence of ethical climate on marketing employees’ job attitudes and behaviors , Journal of Business Research, , JBR-06796; No of Pages 8.

65- Diane, L. Wilde.(2002).Determinants of Ethical Behavior of Public Administrators: Profession, Position, and Organizational Climate.Tennessee State University.

66- Drucker, P. (1993). Post-Capitalist Society. New York: Harper Collins. Nonaka, I kujiro. 1994. A Dynamic Theory of Organizational Knowledge Creation. Organization Science, vol. 5, no.1: 14-37

67- Drucker. Peter, (1991). The discipline of innovation, selected Articles: HBR innovation .

68- Duffy, J. (2000), Knowledge management: to be or not to be, Information Management Journal, Vol. 34, No. 1, pp. 7-64

69- Fan-Chuan Tseng and Yen-Jung Fan , 2011 , Exploring the Influence of Organizational

Ethical Climate on Knowledge Management , Journal of Business Ethics (2011) 101:325–342

70- Finn OB, Torgeir D (2008). Knowledge management in software engineering: A ystematic review of studied concepts, findings and research methods used. Information and Software Technology 50:1055-1068.

71-F isher, J., & Bonn, I. (2007). International Strategic and Ethic: Exploring the Tension between Head Office and Subsidiaries. Management Decision, 45(10), 1560-1572.

72-Fritzsche, D. J. (2000). Ethical climate and the ethical dimension of decision making. Journal of Business Ethics, 24, 125-140.

73- Gbadamosi, Gbolaham, (2004), Academic Ethics: What has morality, culture & Administrations got to do with its Measurement? Management Decision Vol. 42. No 9.

74- Goleman, D. & et al. 2001, Primal leadership: The Hidden Driver of Great Performance, Harvard Business Review, Volume 19, PP 43-53.

75- Gupta, Jatinder N. D. (2007). An overview of knowledge management. Knowledge management: concepts, methodologies, tools, and applications.

76- Hackman, J.R. & Oldham, G.R. (1975). Development of the job diagnostic survey,

Journal of Applied Psychology, 60, 159-170

77- Hurley, R.F.,& Hult, G.T.M. (1998). Innovation, market orientation, and organizational learning: an integration and empirical examination. Journal of Marketing, 62 (7), 42-54.

78-Ingrid Naude (2004), “Factors Impacting on Ethical Behavior in Organizations”, University of Pretoria.

79-Jaffe, Eugene D. Tsimerman, Alexandr (2010) Do business ethics worsen during economic crises? A study of Russian attitudes. National Business Ethics survey, Ethics Resource Center. September 27, 2010.

80- Kaptein, M., & Schwarz, M. S. (2007). The effectiveness of business codes: A critical examination of existing studies and the development of an integrated research model. Journal of Business Ethics, 77, 111–127.

81- Koh, H. C. & Boo, E. H. (2001).The link between organizational ethical and job satisfaction; Journal of Business Ethics.29, 309-324.

82-Lang, J.C. (2001). Managerial concerns in knowledge management, Journal of Knowledge Management, Vol. 5, No. 1, pp. 43-57.

83- Liu, V And Khalifa, M.. 2003. Determinations of KM Programs. Available at: .

84- Loher, B. T., Noe, R. A., Moeller, N. L., & Fitzgerald, M. P. (1985). A meta-analysis

of the relation of job characteristics to job satisfaction. Journal of Applied Psychology, 70, 280-289.

چکیده

در سالهای اخیر مدیریت دانش به عنوان یک استراتژی مهم جهت پرورش سرمایه ی فکری سازمانی مورد استفاده قرار گرفته است.سرمایه فکری سازمانی می تواند هم به صورت فردی و هم به صورت گروهی در فرآیندهایی مانند خلق کردن،ذخیره کردن ، به اشتراک گذاشتن ، کسب نمودن و بکارگیری دانش شخصی و سازمانی ظاهر شود.جو اخلاقی در سازمان برای نوآوری های مدیریت دانش ضروری می باشد و همچنین اصول خلق،اشتراک گذاری و حفظ دانش را تقویت می نماید.

هدف این تحقیق سنجش تاثیر جو اخلاقی سازمانی بر نتایج حاصل از  اقدامات مدیریت دانش (نگرش مدیریت دانش،رضایت از مدیریت دانش و مشارکت دانش) می باشد . این تحقیق بر حسب هدف کاربردی و بر اساس روش توصیفی وسپس استنباطی است . برای جمع آوری داده ها از پرسشنامه استفاده شده است . جامعه آماری تحقیق مورد مطالعه دانشگاههای گیلان ، دانشگاه آزاد واحد رشت و پیام نور واحد رشت می باشد. جامعه آماری تحقیق برابر 997 نفر از کارکنان دانشگاه های گیلان ، آزاد رشت و پیام نور رشت که مشغول به ارائه خدمت هستند می باشد . که حجم نمونه با استفاده از فرمول نمونه گیری غیراحتمالی در دسترس 164 نفر می باشد و برای تجزیه و تحلیل توصیفی پژوهشی داده ها از شاخص فراوانی ، درصد فراوانی و از شاخص های مرکزی استفاده شده است . برای بررسی نرمال بودن داده ها از آزمون کولموگروف – اسمیرنوف و جهت آزمون فرضیه های تحقیق از آزمون رگرسیون استفاده شده است . یافته های تحقیق نشان از تاثیر معنادار  جو اخلاقی سازمان بر مشارکت کارکنان در مدیریت دانش دارد و همچنین تاثیر معنادار نگرش مدیریت دانش بر مشارکت کارکنان در مدیریت دانش و تاثیر معنادار مشارکت کارکنان در مدیریت دانش بر رضایت از مدیریت دانش و تاثیر معنادار مشارکت کارکنان در مدیریت دانش بر عملکرد شغلی را نشان می دهد .

واژگان کلیدی : جو اخلاقی سازمان ، نگرش مدیریت دانش ، مشارکت در مدیریت دانش ، رضایت از مدیریت دانش ، عملکرد شغلی

فصل اول کلیات پژوهش

1-1 مقدمه:

از آنجا که دنیای امروز ، دنیای تغییر اطلاعات و دانش می باشد ضروری است که سازمانها قابلیت های لازم برای فعالیت تحت این شرایط را احراز نمایند . ابزار کارآمد جهت رسیدن به این قابلیت ها ، مدیریت دانش[1] است . جهت غلبه بر شرایط نا مطمئن ، پیچیده و پویا تنها راهی که پیش روی مدیران قرار دارد برخورداری از داشتن نیروی انسانی توانمند و کارآمد است که بنیاد ثروت و دارایی حیاتی سازمان به حساب می آیند و منافع بسیار زیادی برای کلیه موسسات و سازمان ها خواهد داشت. جهت دست یافتن به این هدف باید با بررسی و استفاده از عوامل موثر در رفتار سازمانی و مطالعه ی منظم (سیستماتیک ) عملیات ، کارها و نگرش های افرادی که سازمان را تشکیل می دهند سعی در توانمند سازی این نیروها داشته تا از آنها به عنوان گنجی در مدیریت دانش استفاده نمود.

یک سازمان به منظور برتری یافتن بر سایر سازمانها باید منابع انسانی را توسعه دهد و میزان اطلاعات و دانش در دسترس را افزایش دهد . کارکنان و دانشی که در سرآنهاست ، منابع بسیار ارزشمندی برای سازمان ها هستند. دانش و چگونه دانستن منابع استراتژیک سازمان هستند که باید مدیریت شود و توسعه داده شوند . از این رو یادگیری سازمانی و تولید دانش در طول چند سال اخیر مورد توجه قرار گرفته است ( پروساک و کوهن[2] ، 2001 ) .

مدیریت دانش امر جدیدی نیست ، تمدن های بشری از نسلی به نسل دیگر اقدام به نگهداری و انتقال دانش ، برای درک گذشته و آینده ، می نمودند. در محیط های پیچیده و پویای امروزی تشنگی برای دانش ، روز به روز دامنه و عمق گسترده تری می یابد. دانشی که به شدت در حال تغییر و در بیرون از  سازمان ها در حال انتشار است. فناوری اطلاعات و اینترنت نیز چالش های جدیدی را در خلق، نگهداری و تسهیم دانش در مدیریت دانش به وجود آورده است ( این کپن[3] ، 1998 ) .

در این میان مبحث جو اخلاقی سازمان در راستای به اشتراک گذاری این دانش پویا در میان سازمانهای امروزی می تواند بسیار تعیین کننده و تاثیرگذار باشد. چه بسا عدم توجه به این عامل باعث شکست پروژه های یادگیرندگی در سازمانها و حتی سدّی در مقابل این امر بوده است و در نتیجه هیچگونه اشتراک گذاری دانش در سازمان صورت نگرفته است و سازمان ها را از یک مزیت رقابتی بسیار پویا محروم داشته است .با این وصف در این تحقیق به بررسی تاثیر جو اخلاقی سازمان بر نتایج حاصل از اقدامات مدیریت دانش در سازمان پرداخته می شود.در این فصل مسآله تحقیق ،ضرورت و اهداف آن بیان می شود و همچنین فرضیه های تحقیق مورد بررسی قرار می گیرد و مدل مفهومی آن ارائه می گردد.

1-2 بیان مسئله تحقیق :

در محیط پر رقابت کنونی ، دانشگاه ها برای جذب بهترین دانشجویان و اساتید در حال رقابت با یکدیگرند، در این میان این دانش است که به عنوان مهم ترین فاکتور رقابتی مطرح می شود.در عصر حاضر دانشگاه ها می توانند با پیاده سازی صحیح مدیریت دانش و بهره جویی از مزایای آن، جایگاه علمی خود را ارتقاء دهند و در میدان رقابت باقی بمانند( فتح اللهی و دیگران ، 1388 ، ص 541 ) .

مدیریت دانش، شامل همه‌ی روش هایی است که یک سازمان، دارایی های دانش خود را اداره می کند که شامل چگونگی جمع آوری، ذخیره سازی، انتقال، بکار گیری، به روز سازی و ایجاد دانش است (رابیتز[4] 2007).

از آنجا که دانش به عنوان یک دارایی فردی در سازمان ها مورد توجه قرار گرفته است،کارکنان از اینکه  سرمایه ی باارزش دانش خود را با سایر اعضای سازمان به اشتراک بگذارند می هراسند زیرا فکر می کنند که مزایای حاصل از آن را  دست می دهند.بنابراین ممکن است تضادی میان دارایی دانش فردی و دانش گروهی در یک سازمان وجود داشته باشد.

سازمانها برای انجام دادن امور سازمانی خود علاوه بر معیارهای سازمانی و قانونی به مجموعه ای از رهنمودهای اخلاقی و ارزشی نیاز دارند که آنان را در رفتارها و اعمال اداری یاری دهد و نوعی هماهنگی و وحدت رویه را در حرکت به سوی شیوه مطلوب جمعی و عمومی میسر می سازد  . يكي از عوامل مهم در شكل گيري ارتباطات درون سازماني و شرايط كاركنان ، جو اخلاقي است كه تاثير قابل ملاحظه اي در بهره وري سازماني دارد. (الوانی و سیدنقوي ، 1381 ).

جو اخلاقی[5] سازمانها برای ایجاد سازمانهای اخلاقی و تقویت رفتارهای اخلاقی تر میان اعضای سازمانها در آینده دارای اهمیت است.

عملکردشغلی به درجه انجام وظایفی که شغل یک کارمند را تکمیل می کند اشاره دارد (بایرز و رو ،2008،ص 216)

مدیریت دانش و جو اخلاقی ودر نهایت عملکرد شغلی موضوعاتی هستند که اجراي موفقیت آمیز آنها نیازمند نگرش همه جانبه و فراگیر به عوامل درگیر آنها است. یکی از این عوامل اصلی، نیروي انسانی می باشد. رعایت اخلاقیات از سوي نیروي انسانی می تواند به ارتقا عملکرد شغلی و هر چه بهتر پیاده سازي شدن مدیریت دانش کمک نماید. بنابراین در این مقاله به بررسی توام تاثیر جواخلاقی بر نتایج حاصل از مدیریت دانش و عملکرد شغلی می پردازیم.

این تحقیق تلاش دارد تا ضمن سنجش رابطه ی بین جو اخلاقی سازمانی (نفع شخصی،مسئولیت اجتماعی وکدهای حرفه ای و قانونی)و نتایج حاصل ازاقدامات مدیریت دانش( مشارکت کارکنان در مدیریت دانش،نگرش مدیریت دانش،رضایت از مدیریت دانش )، تاثیر آن را بر عملکرد شغلی کارکنان دانشگاه گیلان،دانشگاه پیام نور واحد رشت،دانشگاه آزاد اسلامی واحد رشت مورد بررسی قراردهد.سوال اصلی تحقیق این است که آیا بین جو اخلاقی و  نتایج حاصل از اقدامات مدیریت دانش در دانشگاه های مذکور رابطه ای موثر وجود دارد ؟

1-3 اهمیت و ضرورت تحقیق :

نخستین منبع راهبردی برای سازمان ها در قرن  دانش 21 است.صاحبنظران مدیریت تلاش می کنند دریابند چگونه منابع دانش به صورت مؤثری گردآوری و مدیریت شود تا بتوان به عنوان مزیتی رقابتی از آن استفاده نمود . دانشگاه ها از جمله اصلی ترین مراکز تولید و اشاعه دانش محسوب می شوند و نقش حیاتی در پیشبرد سطح علمی جامعه دارند . استفاده موثر از مدیریت دانش می تواند منافع اقتصادی را نیز برای دانشگاه ها به دنبال داشته باشند.از جمله منابع در آمد زایی دانشگاه ها می توان به فروش محصولات مانند مقالات و تالیفات و همچنین جذب دانشجو اشاره کرد.سطح علمی دانشگاه تاثیر مستقیم بر میزان اشتیاق دانشجویان برای تحصیل در آن دانشگاه دارد.

این مساله در بسیاری از کشورهای دنیا به خوبی مورد توجه قرار گرفته است. تا جایی که کشوری مانند مالزی یکی از آرزوهای دولتش را قرار گرفتن در جایگاه برترین مرکز تحصیل بین المللی در منطقه آسیا بیان می کند و به این منظور فشارهای زیادی را به دانشگاه ها برای افزایش کیفیت آموزش و سطح علمی آنها وارد می کند . به گفته خود دولت مالزی یکی از راهکارهای اساسی که دولت برای رسیدن به این هدف در پیش گرفته است ، افزایش کارایی دانشگاه ها به وسیله پیاده سازی و کاربرد سیستم مدیریت دانش است ( موهایدین[6] ، 2007 ).

در متون مدیریت دانش ، به جز منافع اقتصادی مزایای بسیار دیگری نیز برای کاربرد مدیریت دانش در دانشگاه ها بیان شده است.هر چند به علت نوظهور بودن بحث مدیریت دانش ، ضرورت تحقیق و پژوهش بیشتر در این زمینه حس می شود .

از نظر گوپتا[7] ( 2007 ) ، در سناریوی جدید تغییر تکنولوژی که همه روزه فناوری های نوین ظهور پیدا می کنند،مدیریت دانش تنها ابزاریست که سازمان را در محیط رقابتی می تواند پا برجا نگاه دارد.مدیریت دانش ابزار قدرتمندی برای خلق و مهندسی مجدد جنبه های مختلف فعالیت های سازمان است . مزایای مدیریت دانش را درمحیط آموزشی نمی توان نادیده گرفت چرا که دانش در جنبه های مختلف زندگی ما به سرعت رشد می کند و انتشار این اطلاعات برای متخصصین مربوطه بدون بهره جویی از تکنولوژی های نوظهور مشکل است.کاربرد مدیریت دانش تنها راه حل برای فراهم آوری،حفظ ،اصلاح و بازیابی موثر اطلاعات و دانش است .

اغلب صاحبنظران آموزش عالی امروزه معتقدند دانشگاه ها به عنوان اصلی ترین نهاد اشاعه دهنده فرآیند آموزش و یادگیری در جامعه به منظور مقابله با چالش های هزاره جدید نیازمند ، ایجاد فرهنگ تسهیم دانش و بهره گیری از راهبرد کارآمد مدیریت دانش هستند. برای نیل به این هدف نیاز است که با تقویت فرهنگ سازمانی و جو اخلاقی سازمان برای پیاده سازی اقدامات مدیریت دانش ، سطح عملکرد آنان را در سازمان بهبود دهیم .

همانطور که در قبل ذکر شد پایه های اصلی ایجاد و اجرای مدیریت دانش در سازمان آماده سازی جو اخلاقی سازمان برای تحقق بخشیدن به اهداف اصلی مدیریت دانش که شامل خلق و شناسایی،ذخیره سازی و به اشتراک گذاری دانش در میان کارکنان می باشد . با این وصف در این تحقیق به بررسی تاثیر جو اخلاقی سازمان بر نتایج حاصل از اقدامات مدیریت دانش در سازمان پرداخته می شود.

1-4 چارچوب نظری تحقیق

چارچوب نظری تحقیق الگویی مفهومی است مبنی بر روابط تئوریک میان شماری از عواملی که در مورد مسآله تحقیق تشخیص داده شده اند.چارچوب نظری از پیوندهای درونی میان متغیرهای که سرانجام در پویایی موقعیت مورد بررسی نقش دارند گفت و گو می کند . (سکاران[8] ، 1391).متغیر مستقل یک ویژگی از محیط فیزیکی یا اجتماعی است که بعد انتخاب ، دخالت یا دستکاری شدن توسط محقق مقادیری را می پذیرد تا تاثیرش بر روی دیگر ( متغیر وابسته) مشاهده شود. متغیر مستقل در این تحقیق جو اخلاقی سازمان می باشد و مولفه های آن شامل سه بعد نفع شخصی ، مسئولیت اجتماعی و کدهای شغلی و حرفه ای می باشد که بر اساس 6 بعد ارایه شده مدل ویکتور و کولن ارائه شده است . ما در این تحقیق به بررسی تاثیر جو اخلاقی سازمان بر نتایج حاصل از اقدامات مدیریت دانش (نگرش کارکنان به مدیریت دانش،مشارکت کارکنان در فرآیند مدیریت دانش و رضایت کارکنان از مدیریت دانش و عملکرد شغلی) در 3 دانشگاه (دانشگاه گیلان،دانشگاه آزاد رشت،دانشگاه پیام نور رشت) می پردازیم .

[1] knowledge management

[2] Prusak & Cohen

[3] Inkpen

[4] Rubitz

[5] Ethical climate

[6] Mohayidin

[7] Gupta

[8] Sekaran

همه پایان نامه و تحقیق و پروژه های به صورت فایل دانلودی می باشند و شما به محض پرداخت آنلاین مبلغ همان لحظه قادر به دریافت فایل خواهید بود. این عملیات کاملاً خودکار بوده و توسط سیستم انجام می پذیرد. ضمنا همان لحظه لینک دانلود به ایمیل شما ارسال می گردد.

 جهت پرداخت مبلغ شما به درگاه پرداخت یکی از بانک ها منتقل خواهید شد، برای پرداخت آنلاین از درگاه بانک این بانک ها، حتماً نیاز نیست که شما شماره کارت همان بانک را داشته باشید و بلکه شما میتوانید از طریق همه کارت های عضو شبکه بانکی، مبلغ  را پرداخت نمایید

مطالب پیشنهادی:
 • پايان نامه بررسي ميزان اعتماد به مديريت در بين آموزگاران مدارس ابتدايي
 • پايان نامه بررسي تاثير فرايندهاي مديريت دانش بر يادگيري الکترونيکي
 • پايان نامه تاثير مديريت دانش بر کارآفريني سازماني در شرکت ايران خودرو
 • پايان نامه بررسي ميزان آگاهي مديران از اهداف مديريت آموزشي و ارتباط آن با موفقيت شغلي آنها از ديدگاه مديران مدارس
 • پايان نامه بررسي مقايسه اي سنجش عملکرد مديريت فناوري اطلاعات در کتابخانه هاي دانشگاه ها با استفاده از الگوي تعالي سازماني (EFQM)
 • برچسب ها : , , , , , , , , , , , ,
  برای ثبت نظر خود کلیک کنید ...

  به راهنمایی نیاز دارید؟ کلیک کنید

  جستجو پیشرفته

  دسته‌ها

  آخرین بروز رسانی

   Fatal error: Call to undefined function jdate() in /home/bmaghale/domains/bmaghale.ir/public_html/wp-content/themes/digitaliran5/sidebar.php on line 122