پايان نامه تاثير درمان مبتني بر رويکرد پردازش اطلاعات بر کاهش علايم افسردگي زنان 20-35 ساله

تحقیق و پروژه و پایان نامه و مقاله دانشجویی

پايان نامه تاثير درمان مبتني بر رويکرد پردازش اطلاعات بر کاهش علايم افسردگي زنان 20-35 ساله یکی از پایان نامه و تحقیق های جامع و کامل و دارای منابع معتبر می باشد این پایان نامه دارای 160 صفحه به صورت فایل ورد و قابل ویرایش می باشد که جهت دریافت و دانلود متن کامل پايان نامه تاثير درمان مبتني بر رويکرد پردازش اطلاعات بر کاهش علايم افسردگي زنان 20-35 ساله بر روی گزینه خرید انتهای ایمیل کلیک نمائید پس از وارد نمودن اطلاعات مربوطه و پرداخت قادر به دانلود متن کامل پایان نامه مربوطه می باشد همچنین لینک پایان نامه همان لحظه به ایمیل شما ارسال می گردد.

فهرست مطالب

 

فصل اول: کلیات پژوهش
1-1) مقدمه 2
2-1) بیان مساله 3
3-1) ضرورت و اهمیت پژوهش 4
4-1) اهداف پژوهش 10
5-1) فرضیه‌های پژوهش 10
6-1) تعاریف متغیرها 10
فصل دوم: مروری بر مبانی نظری و پیشینه پژوهش
1-2) مقدمه 13
2-2) تاریخچه 14
3-2) تعاریف 14
4-2) مبانی نظری 15
1-4-2) نظریه‌های شناختی و راهبردهای نظری 16
الف) آلبرت الیس و نظریه‌ درمانی عقلانی- عاطفی 17
ب) آرون بک و نظریه شناخت درمانی 19
ج) یانگ و طرحواره درمانی 22
د) باور و مدل راه‌اندازی عاطفی 27
ه) لسلی گرینبرگ و درمان هیجان محور 28
2-4-2) رویکرد پردازش اطلاعات 29
الف) حافظه و بخش‌های مرتبط با آن 36
ب) مدل‌های حافظه 39
3-4-2) فراشناخت و فراحافظه 49
5-2) میزان شیوع 62
6-2) پیشینه پژوهش 63
7-2) جمع‌بندی مطالب 71
فصل سوم: روش پژوهش
1-3) مقدمه 74
2-3) روش پژوهش 74
3-3) جامعه آماری، نمونه و روش نمونه‌گیری 76
4-3) ابزار اندازه‌گیری 77
5-3) مراحل اجرا 78
6-3) روش توصیف و تجزیه تحلیل داده‌ها 81
فصل چهارم: تجزیه و تحلیل آماری داده‌ها
1-4) مقدمه 83
2-4) توصیف داده‌ها 83
3-4) تحلیل داده‌ها 84
فصل پنجم: بحث و تفسیر یافته‌ها
1-5) مقدمه 89
2-5) بحث و نتیجه‌گیری 89
3-5) محدویت‌های پژوهش 92
4-5) پیشنهادات پژوهش 93
5-5) ملاحظات اخلاقی پژوهش 93

چکیده انگلیسی
منابع
پیوست‌ها
بوروشورهای آموزشی

منابع

 منابع فارسی

ابوالمعالی الحسینی، خدیجه. حافظه و فراحافظه. زیرچاپ.

اسدزاده، حسن. (1386). بررسی ظرفیت حافظه فعال و عملکرد تحصیلی. فصلنامه تعلیم و تربیت. شماره 97. ص53- 69.

ایزدیخواه، ز. قاسم زاده،ح. و فدایی، ف. (1380). بررسی سوگیری حافظه آشکار در ویژگی اضطراب و اختلال وسواسی-  اجباری، فصلنامه اندیشه و رفتار، شماره 3. ص25-28.

باچر، جیمز. مینکا، سوزان. هولی، جیل. (2007). ترجمه سید محمدی، یحیی. (1388). آسیب شناسی روانی. تهران.ارسباران.

بشارت، محمدعلی. (1386). بررسی پایایی و اعتبار مقیاس مشکلات بین شخصی (IIP-127). فصلنامه مطالعات تربیتی و روان‌شناسی دانشگاه فردوسی، شماره1. ص 130-144 .

برک، لورا ای.(2007). ترجمه سیدمحمدی، یحیی. (1387). روان‌شناسی رشد. تهران. ارسباران.

بهرامی،  فاطمه. محمودی،  افروز. (1386). تاثیر هیجانات القا شده مثبت و منفی بر نگرانی و نشخوار فکری ناشی از هیجانات منفی القا شده. تازههای علوم شناختی. سال 9. شماره2. ص69-76.

بیابانگرد، اسماعیل. (1381). تحلیلی بر فراشناخت و روان‌درمانی. تازه‌های علوم شناختی. سال 4. شماره4. ص 20-27.

پارسا، خسرو. (1387). گامی بزرگ در شناخت حافظه. بازتاب دانش. سال سوم. شماره 9 . ص6.

پیکهارت، کارل. (؟). ترجمه هومان، مسعود. (1380). کلیدهای پیشگیری و مقابله با اعتیاد. تهران. صابرین.

جونیدز جان ، لیسی استیون سی. ، اوان نی درک. ( 2005). ترجمه گلدیان، ژاکلین. (1385). فرایندهای حافظه فعال در ذهن و مغز. بازتاب دانش. سال اول  شماره 2 – ص 46-51.

حمیدپور، حسن. (1385).  اندیشناکی مفهومی جدید در شناخت درمانی افسردگی. بازتاب دانش. سال اول  شماره 2 .ص 70-81.

خمسه، اکرم. (1385). انعطاف پذیری حافظه. بازتاب دانش. سال اول. شماره 1 – ص15-20.

دادستان، پریرخ.(1382). روان‌شناسی مرضی تحولی. سمت. تهران.

دیباییان، شهرزاد. (1386). تکامل مدل‌های صوری حافظه. بازتاب دانش. سال دوم. شماره 6- ص 37-41.

راتوس، اسپنسر.(2007). ترجمه ابوالمعالی،خدیجه. (1389).روان‌شناسی عمومی. تهران. ساوالان.

راستی، علی. تقوی، محمدرضا. (1385). سوگیری حافظه ضمنی نسبت به پردازش اطلاعات هیجانی منفی در بیماران

       مبتلا به اضطراب منتشر، افسردگی اساسی و افراد بهنجار. تازههای علوم شناختی. سال 8. شماره 3. ص25-32.

روزر ماتیو. و گازانیکا مایکل. س. (2004). گلدیان، ژاکلین. (1385). مغزهای خودکار ذهن های تفسیرگر. بازتابدانش. سال اول. شماره 1- ص9-14.

زارع، حسین. سعدیپور، اسماعیل. قنبریها، ناهید. (1388). مقایسه نحوه بازشناسی حافظه در دو گروه دانشآموزان دختر

        افسرده و عادی تهرانی. تازههای علوم شناختی. سال 11. شماره 1. ص16-22.

سرمد، زهره. بازرگان، عباس. حجازی، الهه. (1383). روش‌های تحقیق در علوم رفتاری. آگه. تهران.

شفیع‌آبادی، عبدالله. ناصری، غلامرضا. (1388). نظریه‌های مشاوره و روان‌درمانی. مرکز نشر دانشگاهی. تهران.

فورگاس جوزف.پ (2008). راجزی اصفهانی، سپیده. (1387). عاطفه و شناخت. بازتاب دانش. سال سوم. شماره 9.ص32-39.

فتی،لادن. بیرشک، بهروز. عاطف وحید، محمدکاظم. دابسون، کیت استفان. (1387). بررسی ساختارهای معناگذاری/ طرحوارهها، حالتهای هیجانی و پردازش شناختی اطلاعات هیجانی.اندیشه و رفتار. سال 10 شماره 1. ص313-326.

قاسمزاده، ح. (1378). شناخت و عاطفه. تهران. انتشارات فرهنگیان.

قربانعلیزاده، خیرالله. (1385). بررسی رابطه بین حافظه فعال، راهبردهای یادگیری و عملکرد تحصیلی در بین دانشآموزان  پسر سال سوم دبیرستانهای شهر لنگرود. پایاننامه کارشناسی ارشد. دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی. دانشگاهعلامه طباطبایی.

کاپلان، هارولد. سادوک، بنیامین. گرب، جک. (1994). ترجمه پورافکاری، نصرت‌الله.(1374). خلاصه روان‌پزشکی علوم   رفتاری- روان‌پزشکی بالینی. شهرآب. تهران.

کسایی اصفهانی، عبدالرحیم. بهرامی، فاطمه. (1386).  بررسی تاثیر مشاوره شغلی گروهی به شیوه پردازش اطلاعات  شناختی بر کاهش افکار ناکارآمد حرفهای دانشجویان دانشگاه اصفهان. تازهها و پژوهشهای مشاوره. جلد 5.   شماره 17.ص 39-54.

کلارک دیوید آ.(1993). حمیدپور، حسن. (1388). مسئله دیرپای شناخت منفی در افسردگی و اضطراب: چشم اندازهای   جدید و مناقشه‌های قدیم. بازتاب دانش. سال سوم. شماره 11- ص28-34.

گروشن، برنادت. (2005). دیباییان، شهرزاد. (1385). از سیناپس تا روان درمانی تکامل حیرت انگیز علم عصب پایه.  بازتاب دانش. سال اول. شماره 1- ص24-35.

گرین برگر، دنیس. پدسکی، کریستین. (1995). ترجمه قاسم‌زاده، حبیب‌الله. (1386). آنجا که عقل حاکم است.  تهران. ارجمند.

مجتبیزاده، محمد. (1385). بررسی رابطه بین حافظه فعال، میزان اضطراب و پیشرفت تحصیلی در بین دانشآموزان پسر   سال سوم دبیرستانهای شهر زنجان. پایاننامه کارشناسی ارشد. دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی. دانشگاه علامه طباطبایی.

مورین، آلی ین.(2003). حمیدپور، حسن. (1386).گفتار درونی و تجربه آگاهانه. بازتاب دانش. سال دوم. شماره 6. ص42-45.

نجاتی صفا، علی اکبر. (1388). افسردگی در ایران چه باید کرد. بازتاب دانش. سال سوم. شماره 11- ص25-27.

نظیری،  قاسم. بیرشک،  بهروز. (1381). سوگیری انتخابی نسبت به نشانههای مرتبط با احساس گناه در فرایند پردازش  اطلاعات  بیماران وسواسی- اجباری.اندیشه و رفتار. سال هشتم. شماره 1. ص61-69.

نینان، مایکل. درایدن، ویندی.(1953). ترجمه دهقانی، محسن. گنجوی آناهیتا.(1387). فنون و نکات اصلی درمان شناختی. رشد. تهران.

هیترتون تاد ف. ، مکرا سی. نیل ، کلی ویلیام ام . (2004). ترجمه دیباییان، شهرزاد. (1385). مغز پژوهی اجتماعی دربارهخویشتن چه می‌گوید. بازتاب دانش. سال اول.  شماره 2 – ص 26-31.

یانگ، جفری.کلوسکو، ژانت. ویشار، مارجوری.(1950). ترجمه حمیدپور، حسن. اندوز، زهرا. (1386). طرحواره درمانی.تهران. ارجمند.

یوسفی اصل، ثوره. مرادی، علیرضا. دهقانی، محسن. (1386). پردازش اطلاعات و توجه انتخابی در دختران نوجوان دارایعلایم  اختلالات خوردن. تازههای علوم شناختی. سال 9. شماره 3. ص 36-44.

منابع انگلیسی

Alloway, T. P. (2006) How does working memory work in the classroom? Educational Research and Reviews. 1 (4), 134-139.

Baddely, A. D,. Gathercole, S. E. & pa pagno C. (1998) the Phonological Loop as a Language Learning Device, Psychological Revies, 105, 158-173.

Bagby, R. M., & Taylor (1997). Affect dysregulation and alexithymia. In G. J. Taylor,M. Bagby, & J. D. A. Parker (Eds). Disorders of affect regulation: alexithymia  in medical and psychiatric illness(pp. 26-45). Cambridge;University Press.

Bagby, R. M., Taylor, G. J., & Parker, J. D. A. (1994). The twenty-time Totonto   Alexithymia Scale: II. Convergent, and concurrent validity. Journal of  Psychosomatic Research, 38, 33-40.

چکیده

هدف از پژوهش حاضر بررسی احتمال کاهش علایم افسردگی در بیماران مبتلا به افسردگی اساسی بر اساس درمان مبتنی بر پردازش اطلاعات با تمرکز بر حافظه و بازسازی آن است. جامعه مشتمل برکلیه بیماران زن 20-35 سال با تشخیص افسردگی اساسی مراجعه‌کننده به مراکز درمانی سطح شهر تهران بود که 45 نفر آنان به تصادف در سه گروه آزمایشی، پلاسیبو و کنترل قرار گرفتند. هر سه گروه درمان دارویی دریافت کردند و توسط آزمون افسردگی بک ویرایش دوم مورد پیش‌آزمون قرار گرفتند. گروه آزمایشی پس از 20 جلسه درمان، گروه پلاسیبو پس از 30 ساعت آموزش مهارت ارتباط موثر و گروه کنترل بدون دریافت هیچ‌گونه کاربندی دیگر پس از 20 هفته مورد پس‌آزمون قرار گرفتند. در این پژوهش برای تجزیه و تحلیل داده‌ها از آمار توصیفی و استنباطی استفاده شد. نتایج حاصل بیانگر آن بوده است که درمان مبتنی بر پردازش اطلاعات در کاهش علایم افسردگی به طور معناداری موثر بوده است.

واژگان کلیدی: درمان مبتنی بر رویکرد پردازش اطلاعات، افسردگی، حافظه

فصل اول

کلیات پژوهش

 1-1) مقدمه

افسردگی[1]یکی از مشکلات عمده در سلامت جوامع است. مطالعاتی که توسط سازمان جهانی بهداشت و بانک جهانی انجام شد نشانگر آن بود که افسردگی به دلیل شیوع بالا و ناتوانیهای ناشی از آن به عنوان یکی از سه علت اصلی بیماریهای روانی مطرح شده است (نجاتی 1388 به نقل از موری[2] و همکاران 1994).

مشکل روزافزون افسردگی در جوامع گوناگون از جمله کشور ما ایران توجه عموم را به خود جلب کرده است. گرچه آگاهی فعلی ما هنوز به طور کامل در خصوص این مشکل نتوانسته ما را در حل این معضل یاری دهد، اما با بررسی مشکلات و عواقب آن به لزوم وجود پژوهش‌های بیشتری در خصوص یافتن راه‌حل پایا جهت درمان و حل مشکل افسردگی و جلوگیری از عود مجدد این بیماری و حتی جستجوی شیوه‌های پیشگیری از آن ما را آگاه می‌سازد.

تاکنون بررسی این معضل به عنوان یک بیماری روانی که ناشی از استرسهای متعدد بر روان فرد شناخته میشود به پیشرفت واضحی در آگاهی و درمان منجر شده است. البته این بدان معنی نیست که فرد در ایجاد مشکل مسئولیتی را بر عهده ندارد. خیلی‌ها معتقدند که سبک زندگی و ویژگی‌های شخصیتی فرد در ایجاد اختلال‌های روانی از جمله افسردگی نقش مهمی دارند و موضوعات اصلی در برخی درمان‌ها هستند (باچر[3] و همکاران، 2007؛ سیدمحمدی،1388).

افسردگی یکی از فراگیرترین و سرسخت‌ترین مشکلات بهداشت روانی است که این روزها جوامع مختلف با آن روبرو هستند. اختلال‌ افسردگی را هر روزه می‌توانیم در اطراف خود، در کوچه و خیابان، محل کار و شاید در بین اقوام و خویشان در پیرامون خود ببینیم. میزان بالای ابتلا به افسردگی این روزها در بین جوانان متاسفانه شایع شده است و بر عملکرد ذهنی آن‌ها تاثیر گذاشته و عملکردهای شغلی و اجتماعی فرد را دستخوش تغییرات نامطلوب ساخته و زندگی وی را به مرور تباه می‌کنند. تاکنون شیوه‌های درمانی متعددی از درمان‌های روانکاوی، رفتار درمانی، گروه درمانی، دارو درمانی و غیره بر روی بیماران مبتلا به افسردگی صورت گرفته است اما هر یک از این شیوه‌ها تا حدودی اثرگذار بوده‌اند و عود و بازگشت مجدد افسردگی را همراه داشته‌اند. به نظر میرسد که مشکل عمیقتر باشد و چیزی در جایی از روان فرد وی را در حالت عود مجدد قرار می‌دهد. در این پژوهش بر اساس رویکرد مبتنی بر پردازش اطلاعات[4] با تمرکز بر حافظه[5] و بازسازی مجدد خاطرات به درمان موثرتر افسردگی و کاهش علایم در بیماران مبتلا به افسردگی خواهیم پرداخت.

2-1) بیان مسئله

افسردگی یکی از بیماری‌های شایع روانی است که معمولا با احساس‌های غم و اندوهگینی فوق‌العاده بروز می‌کند. این بیماری دارای انواع متفاوتی است و با توجه به علایم آن قابل تشخیص است. در  DSM-VI-TRملاک‌های تشخیصی افسردگی اساسی[6] حاکی از آن است که فرد بخش عمده‌ای از روز و تقریبا هر روز حداقل به مدت دو هفته به طور مشخص علاقه خود را به فعالیت‌های لذت‌بخش از دست داده و احساس غم و اندوه فراوان کند و ممكن است کاهش قابل ملاحظهاي در وزن (بدون آن‌که رژیم غذایی گرفته باشد) و یا افزایش وزن، بی‌خوابی یا خواب‌زدگی، بی‌قراری یا کندی روانی –حرکتی، خستگی یا نداشتن انرژی، احساس بی‌ارزشی یا گناه بیش از حد یا نامناسب، کاهش تواناییدر فکر یا تمرکزکردن یا دودلی، افکار مرگ یا خودکشی و یا اندیشه‌پردازی بدون برنامه با خودکشی و یا اقدام به آن را  تقریبا هر روز تجربه کند (باچر[7]، 2007؛ سیدمحمدی،1388).

مطالعات گوناگونی پیرامون افسردگی و شیوع آن در کشور ما صورت گرفته است. حقدوست و همکاران 2008 طی پژوهشهایی که در زمینه شیوع افسردگی انجام دادند دریافتند که در ایران به دلیل استفاده از ابزارهای سنجشی متفاوت و نیز گروه جمعیتی مورد بررسی بسیار ناهمگن هستند. طبق همین بررسیها شیوع افسردگی گزارش شده حدود یک درصد (مربوط به یک مطالعه در سطح جامعه و با ابزار مصاحبه بر مبنای DSM) و حداکثر شیوع حدود 91 درصد (مربوط به یک مطالعه در گروهی از دانشجویان و با استفاده از GHQ-28) بوده است. شیوع افسردگی در مطالعات مختلف در زنان و سالمندان بالاتر گزارش شده است (نجاتی، 1388).

در سال 2004 نوربالا و همکاران بزرگترین مطالعات همهگیرشناسی سلامت روان را در ایران انجام دادند و روی یک نمونه35014 نفری در سراسر کشور انجام دادند. در این مطالعه از پرسشنامه GHQ-28 به عنوان ابزار ارزیابی استفاده شد. یافتهها حاکی از آن بود که شیوع تخمینی مشکلات سلامت روان در مناطق روستایی کشور 3/21 درصد و در مناطق شهری 29/0 درصد است. 21 درصد از افراد مورد مطالعه دارای علایم افسردگی و 8/20 درصد دارای علایم اضطرابی، 9/17 درصد دارای علایم جسمی و 2/14 درصد دارای علایم اختلال کارکرد اجتماعی بودند. جالب توجه بود که در این پژوهش یافتهها رابطه مستقیم میان سلامتروان را با افزایش سن نشان دادند و در افراد متاهل، بیوه، طلاق گرفته و بازنشسته شیوع بالاتری مشاهده گردید. شایعترین علامت افسردگی نیز علاوه بر خلق افسرده علایم جسمی بود (نجاتی 1388).

در مطالعات همهگیرشناسی دیگر به وسیله محمدی و همکاران در سال 2005، 25180 نفر در گروه نمونه از سراسر کشور قرار گرفتند و مورد ارزیابی و تشخیص ابتلا به اختلالهای روانی از طریق مصاحبه بالینی بر اساس DSM قرار گرفتند. شیوع اختلالها 81/10 درصد گزارش شد. مشکلات سلامت روان در زنان شایعتر از مردان گزارش شد(34/14 درصد در برابر 34/7 درصد) و شیوع اختلالهای اضطرابی و خلقی به ترتیب 35/8 درصد و 29/4 درصد بود (نجاتی 1388).

شیوع بالای افسردگی در مطالعات مذکور بیانگر اهمیت برنامهریزی جهت شناسایی و درمان افسردگی است. بر اساس اطلس سلامت روان (سازمان جهانی بهداست 2005) حدود 3 درصد بودجه کشور به مساله سلامت روان اختصاص دارد با اینهمه میزان شیوع تا آن اندازه که بدان پرداخته شد بالا است. تا اواسط دهه 1970 نظریهها و درمانهای روانکاوی و رفتاری از لحاظ الویت بخشیدن به دیدگاههای روان‌شناختی درباره منشا و درمان اختلالهای اضطرابی و افسردگی با هم به رقابت میپرداختند. پژوهشها و نوشتههای نظریهپردازان اولیه رفتاری- شناختی نظیر آلبرت الیس[8]، آرون بک[9]، مایکل ماهونی[10] و دانلد مایکنبام[11] سبب شد که از لحاظ تاکید بر مفهومسازی شناختی در اختلالهای روانی تغییر موثر و عمیقی رخ دهد و امروزه به عنوان رویکرد مسلط در آسیبشناسی روانی و درمان حالتهای هیجانی درآید.

از رویکردهای اولیه شناختی در درمان افسردگی نظریه شناختی بک است. این رویکرد به پارادایمهای شناختی افراد نسبت به خود، محیط و آینده اشاره میکند.هدف این پارادایمها بررسی سوگیریهایی است که افراد در مراحل مختلف پردازش اطلاعات نظیر توجه،رمزگردانی، یاداوری و تفسیر نشان میدهند. بر اساس رویکرد پردازش اطلاعات پژوهشگران پس از مطالعات تجربی و آزمایشگاهی به این نتیجه رسیدند که ساختارها و فرایندهای شناختی سویمندانه در حالتهای افسردگی مسلط میشوند و تاکید بر فرایندهای شناختی و نقش آن‌ها در تداوم حالتهای هیجانی منفی منفی بوده است (کلارک[12]؛حمیدپور، 1388).

اخیرا نظریه پردازش اطلاعات به عنوان تبیینی برای افسردگی و ترس مطرح شده است. مطابق با این نظریه اطلاعات و دادههای شناختی و هیجانی در باره خود و جهان پیرامون دریافت، سازماندهی و پردازش میشوند. طی دهه 1970-1980 در حوزه روانشناختی رویکرد جدید پردازش اطلاعات بر روی شکلگیری تفکر متمرکز شد. روانشناسان دریافتند امکان دارد ذهن انسان را نیز به صورت سیستم دستکاریکننده نماد درنظر گرفت که اطلاعات از طریق آن جریان مییابند. دادهها از زمانی که از طریق حواس به شکل درون‌داد دریافت میشوند تا زمانی که در برونداد به شکل رفتار نمایش یابند، به طور فعال رمزگردانی شده و تغییر مییابند و سازماندهی میشوند. در این رویکرد افراد به صورت موجودات فعال و معقول درنظرگرفته میشوند و فرایندهای تفکر همچون ادراک، توجه، حافظه، راهبردهای برنامهریزی، طبقهبندی اطلاعات و درککردن قطعات کتبی و شفاهی مورد بررسی قرار میگیرد. این رویکرد درباره نحوه حل مسایل شناختی کودکان تا بزرگسالی توجیهات دقیقی ارائه میکند (برک[13]، 2007؛ سیدمحمدی، 1387).

طبق این نظریه طرحوارهها واحدهای اطلاعاتی هستند که ذخیره میشوند و قادرند در برخی شرایط در آینده تحت شرایط مناسب فعال شوند. اطلاعات سازماندهی شده در طرحوارهها جای میگیرند، طرحواره پیکره انبار شده از دانش اساسی هستند و در تعامل با اطلاعات جدید به درک و فهم محیط، تصمیمگیری و حل مساله کمک میکنند و روی بازیابی اطلاعات اثر میگذارند. حافظه و ابعاد آن نقش بسیار مهمی در پردازش اطلاعات ایفا میکنند و بیشتر اطلاعات از طریق حافظه تداعی و یادآوری میشوند (جیمز[14]، ریچلت[15]، فرستون[16]، بارتون[17]، 2007).

به عبارت دیگر، طرحواره‌ها خاطرات هستند. این رویکرد معتقد است درمانگر باید بخش وسیعتری از ماهیت طرحواره را به جای مشاهده آن تنها به عنوان شناخت بررسی کند، درمانگران باید به نمایندگی آن‌ها را به عنوان ذخایر حواس چندگانه مورد مشاهده قرار دهند. به این ترتیب، طرحواره میتواند به اندازه کافی به شرح و تشریح تجارب گذشته که متشکل از شناخت حسی و ویژگیهای حسی (بویایی،لامسه،چشایی و غیره) هستند، بپردازد. هر دو این ویژگیها در یک واحد منسجم ذخیره و بازیابی میشوند. از این رو، زمانی که برخی نشانههای افسردگی همراه با ارزیابی شناختی میشود یکی از این دو یعنی نوع ذخیره و بازیایی تجربه افسردگی بیمار را تعیین میکند. اگر چنین ویژگیهایی را دربرداشت نیاز به حضور درمانگران جهت ارزیابی مناسب و به موقع با هدف مداخله مناسب و ارایه استراتژیهای ضروری است(جیمز، ریچلت، فرستون، بارتون، 2007).

روان‌شناسان شناختي جديد همچون اندرسون[18]، (1995) معتقدند شناخت به جريان توجه، ذخيره‌سازي و بازيابي اطلاعات از حافظه گفته مي‌شود و اين شناخت توسط فرآيندهاي عالي ذهن كنترل مي‌شود. فرایندهای عالی کنترلکننده به عنوان مهارت‌های فراشناخت تلقی می‌گردند و  در ارزیابی، بازبینی یا کنترل شناخت نقش مهمی ایفا میکنند (برک، 2007؛  سیدمحمدی، 1387).

در توضیح پردازش اطلاعات کارکرد حافظه مورد توجه قرار می‌گیرد. در تببين کارکرد حافظه الگوهای متعددی همچون الگوي انبار حافظه چندگانه[19]، مدل حافظهکاری[20]، مدل سطوح پردازش، مدل اریکسون[21] و کینچ[22]، مدل نورمن[23] و شالیس[24]، تبیین نوینی از مدل حافظه کاری، نظریه برانگیختگی گسترده[25]،  ACT وغیره مطرح شده است.

مدل بدلی[26] و هیچ[27] مدلی برای توضیح حافظه کوتاهمدت[28] است. بر اساس اين الگو  حافظه کاری یک کنترل‌کننده توجهی[29] یا مجری مرکزی[30] است که تعدادی از سیستم‌ها را بررسی و هماهنگ میکند. بدلي و هيچ برای اشاره به قطعه‌ای از حافظه که هنگام کار روی یک مطلب مورد استفاده قرار می‌گیرد از واژه حافظه‌کاری استفاده کردند. مطابق این الگو دو انبار دیداری و شنیداری به طور جداگانه به پردازش اطلاعات دیداری و شنیداری کمک می‌کند. مجری مرکزی به عنوان مرکز توجه عمل کرده و دو سیستم درگیر یعنی حلقه واجشناسی[31] یا مسیر طرح فضایی-دیداری[32] را به وجود می‌آورد (ابوالمعالی به نقل از فلنگان و کاردول،2004؛ زیرچاپ).

حلقه واج‌شناختی با اطلاعات مبتنی بر گفتار و مسیر طرح فضایی-دیداری با اطلاعات مبتنی بر دیدن سروکار دارد. هر یک از این دو مسیر خود به قسمتهای مجزا جهت پردازش اطلاعات تقسیم می‌شوند. حلقه واج‌شناسی به دوقسمت انبار فنولوژیکی[33]  (لغات شنیده شده را در خود ذخیره می‌کند و گوش درونی[34] است) و فرایند تلفظی[35]( لغات شنیده یا دیده شده را به کار می‌گیرد و مشابه صدای درونی است) تقسیم شده است. مسیر فضایی-دیداری نیز شامل مسیر دیداری(چیزهایی که مشابه به نظر میرسند) و مسیر فضایی(ارتباط میان چیزها را مطرح می‌کند)، است (ابوالمعالی به نقل ازاستیلز 2005، زیرچاپ).

شیفرین در مدلسازی حافظه[36] و شناخت انسانی سهم مهمی دارد و عرصه های ادراک، توجه و یادگیری، مطالعات بسیاری انجام داده است. وی مدل پیشنهادی خود را برای حافظه با همکاری ریچارد اتکینسون[37]به نام مدل دو انبارهای[38] ارایه داد. این مدل به تمایز میان انباره کوتاهمدت موقتی[39] و انباره دایمیتر بلندمدت[40] اشاره میکند. فرض اساسی در این مدل مطرح میسازد که ذخیرهسازی اطلاعات در حافظه بلندمدت توسط پردازش اطلاعات در حافظه کوتاهمدت مشخص میشود. در این مدل جستجوی حافظه در دو انباره کوتاهمدت و بلندمدت جدا از یکدیگر صورت میگیرد و بازیابی[41] حافظه بلندمدت بر اساس شباهت با قراین و نشانهها است. شیفرین اشاره میکند که علت فراموشی از بین رفتن حافظه نیست بلکه بازیابی دچار مشکل شده است و تمامی خاطرات از طریق بهترین قراین و جستجوی بسیار گسترده قابل بازیابی است. بر این اساس شیفرین با کمک راییج میکرز[42] و بر اساس نظریه دو انبارهای مدل دیگری به نام جستجو در حافظه ارتباطی[43] طراحی کرد. در این مدل راهبردهایی که توسط آن قراین با یکدیگر ترکیب و فرایند بازیابی شکل میگیرد را نشان میدهد. حافظه ارتباطی مدل استانداردی برای یاداوری است و شیفرین و گیلوند[44] این مدل را به بازشناسی گسترش دادند. شیفرین اشاره میکند که یادآوری به صورت جستجوی نظاممند برای یافتن قراین خاص است که برخی اوقات نتایج مطلوب به بار می‌آورد در حالی که بازشناسی نوعی قضاوت در مورد یک احساس عمومی از آشنایی است و در ادامه اشاره میکند که در مدل حافظه ارتباطی این دو باهم مرتبط هستند ولی از نظر تکالیف و فرایندهایی که با آن‌ها در ارتباط است متفاوتند. شیفرین و همکاران خود طی مطالعاتی بر روی حافظه دریافتند که تجارب نه تنها باعث شدت یافتن بلکه تفکیک بازنمایی آیتمهای حافظه میشود. مدل جدید بازیابی موثر از حافظه[45] نام گرفت. در این مدل بازیابی بهینه از حافظه و تصمیم گیریهای مناسب در شرایط بحرانی و همچنین اصول ذخیرهسازی مورد بحث و بررسی قرار گرفت. این اصول راهکارهایی را اشاره میکند که بر اساس آن تجارب رویدادی با رشد درهم‌آمیخته و در نهایت دانش بافتاری پایدار را شکل میدهد. همچنین وی در مطالعات بعدی خود به مدل سازی پدیده حافظه ضمنی[46] اشاره میکند(دیباییان، 1386).

اتکینسون و شیفرین در سال 1968 مدل پیشنهادی خود برای حافظه را ارائه دادند. طبق این مدل آن‌ها ساختار حافظه را شامل سه انباره حسی، کوتاهمدت، بلندمدت درنظر گرفتند. در این مدل فرض بر این است که ابتدا اطلاعات از طریق انواع گوناگون گیرندهها و اندامهای حسی وارد انباره حسی میشود که زمان ماندگاری اطلاعات در حافظه بینایی(تصویری) کمتر از حافظه شنوایی(صوتی) است. در زمان انتقال اطلاعات از حافظه حسی به حافظه کوتاهمدت قسمت اعظم اطلاعات از میان میرود. در اغلب موارد این اطلاعات به صورت کلامی یا تصویرسازی رمزگذاری میشوند و به حافظه بلندمدت ذخیره میشود که ماندگاری اطلاعات در آن طولانی و تقریبا تا پایان عمر است.

از سوی دیگر اندرسون در الگوی کامپیوتریACT زوجهای عمل- شرط[47](اگر—— پس) را معرفی مي‌كند که بی‌شباهت به خطای شناختی در بیماران افسرده نیست. بر اساس این الگو در پردازش خودکار فعال‌ترین طرحواره از حافظه بلندمدت بازیابی شده،کنترل و نظارت را در دست می‌گیرد و در جهت تایید این طرحواره درون‌دادها به برون‌داد تبدیل می‌شوند(پدسکی[48]،1995؛ قاسمزاده،1386).

براساس رویکرد درمانی مبتنی بر پردازش اطلاعات[49] خاطرات درباره وقایع گذشته مجدد تداعی می‌شود و فرد به طور مستقیم با تعارضات و باورهای ناسازگار خود مواجه می‌گردد و پردازش خودکار در این فرایند به پردازش کنترل شده تبدیل می‌شود. رسیچ[50] و شانیک[51] در سال 2002 با توجه به رویکرد پردازش اطلاعات به روش‌های زیر به منظور درمان علایم افسردگی در بیماران افسرده اطلاعات اشاره کردند.

مرور خاطرات و آموزش تداعی معنایی احساسات و ثبت آن‌ها از طریق داستان گویی.

کمک به مراجعین در جهت شناسایی پردازش خودکار اطلاعات و تاثیر بر حالات هیجانی.

راهکارهای تغییر باور‌ها از طریق تمرکز بر توانایی حل مساله.

ثبت افکار و احساسات در برگه A-B-C الیس.

در اين پژوهش با توجه به راهكارهاي مطرح شده توسط رسيچ و شانيك و  نقشكنترلكننده حافظه كوتاهمدت به عنوان مجري مركزي و نقش توجه آگاهانه پژوهشگر تلاش خواهد كرد که جهت کاهش علایم افسردگی در بیماران افسرده از روش درماني شناختي مبتني بر پردازش اطلاعات (IPT) و الگوهای حافظه مرتبط با آن‌ها (الگوي ACT و الگوي بدلي و هيچ) استفاده كنند. لذا پژوهشگر درصدد است به این سئوال پاسخ دهد که آیا به کارگیری روش درمان مبتنی بر اطلاعات منجر به کاهش علایم افسردگی می‌شود؟

3-1) ضرورت و اهمیت پژوهش

در این پژوهش از آن‌جا که بیماری افسردگی یکی از شایعترین بیماریهای روانی است و ابعاد گوناگون فردی، اجتماعی، اقتصادی را در برمی‌گیرد و عوامل متعددی می‌تواند در ایجاد و عود مجدد آن پس از درمان نقش داشته باشد، با نگاهی جدید به ارزیابی عوامل موثر و زیربنایی ایجاد این اختلال پرداخته خواهد شد که در صورت دستیابی به آن عوامل بتوانیم به درمان و رفع مشکل پرداخته و یا در جهت پیشگیری از عود مجدد این بیماری در زمان مناسب اقدام‌های لازم را انجام دهیم. ریشه تحولی باور‌های ناسازگار در تجارب ناگوار دوران کودکی پنهان است. باورهایی که زودتر پدید می‌آیند و معمولا قویترین هستند، از خانواده‌های هسته‌ای نشات می‌گیرند. تا حد زیادی پویایی‌های خانواده، بازتاب دقیق پویایی‌های جهان ذهنی کودک هستند. زمانیکه در موقعیت‌های از زندگی بزرگسالی بیماران، طرحواره‌های ناسازگار اولیه فعال می‌شوند، معمولا خاطره‌ای هیجان‌انگیز از دوران کودکی یادآوری و تجربه میشود. خاطرات توام با هیجان مرتبط از حافظه درازمدت بازیابی میشود و در شکل‌گیری باورها نقش بازی می‌کنند. با این حال، باور‌هایی که بعدا در سیر تحول شکل می‌گیرند زیاد عمیق و نیرومند نیستند (یانگ[52]،کلوسکو[53]، ویشار[54]،1950؛ حمیدپور، اندوز، 1388).

به نظر میرسد بخشی از علایم و بازگشت مجدد افسردگی به علت مرور باورهای منفی و خاطرات و هیجانهای ناگوار قبلی باشد که درمانگر می‌تواند پس از فعال‌سازی و شناسایی خاطرات، از تمام فنون و تکنیکهای فراحافظه و پردازش اطلاعات جهت درمان استفاده کند.  به طور کلی تحقيقاتي كه در حوزه روان‌شناسي و علوم تربيتي صورت مي‌گيرد از دو جهت شناخت و درمان بيماری، اهميت جهت امور پژوهشي حايز اهميت است. در راستاي تلاش‌ها و پژوهش‌هاي دامنه‌دار و گسترده‌اي كه در آسیب‌شناسي رواني افسردگی با توجه به نظریهها و رویکردهای مختلف درمانی از جمله طرحواره درمانی به عمل آمده است و ويژگي‌هاي شخصيتي در افراد افسرده مورد بررسي قرارگرفته و به کاهش علایم افسردگی در بیماران افسرده پرداخته است ولي هيچ يك از این درمانها به طور متمرکز بر بازسازی حافظه در این بیماران به شکل خاص تاکید نداشته است. دومين دليل اهميت  پژوهش اين است كه كليه تحقيقاتي كه در حوزه علم و دانش صورت مي‌گيرد هر چند جزيي، باز گره‌گشاي بسياري از تنگناها و مشكلاتند و مي‌توانند راه را براي تحقيقات بيشتر و نتايج بهتر بگشايند. يافته‌هاي حاصل از اين تحقيق‌ها مي‌توانند سنگ بنايي براي علاقمندكردن دانش‌پژوهان به خصوص گروه‌هايي نظير روان‌شناسي باشد. از نظر علمي يافتن پاسخ براي پرسش‌ها حايز اهميت است چرا كه چنين يافته‌هايي مي‌تواند راهبردهايي را به منظور شناخت و درمان در اين زمينه پيشنهاد كند و در جهت‌گيري‌هاي درماني، به خصوص بعد از بررسي‌هاي شناختي و تشخيصي مثمرثمر واقع گردد. به علت آن‌كه نه در داخل و نه در خارج از كشور تحقيق حاضر تا‌كنون صورت نگرفته است، تحقيق حاضر مي‌تواند راه را براي ساير متخصصين هموار نمايد. به عبارت ديگر نتايج اين پژوهش مي­تواند از يكسو پايه‌اي براي پژوهش­هاي بعدي شده و از سوي ديگر در امر درمان افراد مبتلا به افسردگی مورد استفاده قرار گيرد.

[1]Depression

[2]Morry

[3]Butcher

[4] Information Processing

[5] Memory

[6] Major Depressive

[7]Butcher

[8]Albert Ellis

[9] Aaron Beck

همه پایان نامه و تحقیق و پروژه های به صورت فایل دانلودی می باشند و شما به محض پرداخت آنلاین مبلغ همان لحظه قادر به دریافت فایل خواهید بود. این عملیات کاملاً خودکار بوده و توسط سیستم انجام می پذیرد. ضمنا همان لحظه لینک دانلود به ایمیل شما ارسال می گردد.

 جهت پرداخت مبلغ شما به درگاه پرداخت یکی از بانک ها منتقل خواهید شد، برای پرداخت آنلاین از درگاه بانک این بانک ها، حتماً نیاز نیست که شما شماره کارت همان بانک را داشته باشید و بلکه شما میتوانید از طریق همه کارت های عضو شبکه بانکی، مبلغ  را پرداخت نمایید.

مطالب پیشنهادی:
 • پايان نامه مطالعه مردم شناختي کاربرد داروهاي گياهي در درمان مردم کرد کرمانج
 • پايان نامه بررسي تاثير 12 هفته برنامه توانبخشي قلبي بر كيفيت زندگي،افسردگي و اضطراب بيماران جراحي باي پس عروق کرونر
 • پايان نامه مقايسه طرحواره هاي ناسازگار اوليه و اختلال شخصيت خودشيفته در بيماران مبتلا به اختلال افسردگي اساسي، اضطراب فراگير و افراد بهنجار
 • پايان نامه بررسي اثربخشي درمان با رويکرد هستي‌شناسي اسلامي بر درد معنوي در دانشجويان با مشکلات افسردگي
 • پايان نامه مقايسه ميزان افسردگي و اضطراب در بين معلمان زن زن مدارس استثنايي و عادي
 • برچسب ها : , , , , , , , , , , , ,
  برای ثبت نظر خود کلیک کنید ...

  به راهنمایی نیاز دارید؟ کلیک کنید

  جستجو پیشرفته

  دسته‌ها

  آخرین بروز رسانی

   Fatal error: Call to undefined function jdate() in /home/bmaghale/domains/bmaghale.ir/public_html/wp-content/themes/digitaliran5/sidebar.php on line 122