پايان نامه تاثير دوبرنامه تمرين(پيوسته و گسسته) بر عوامل خطر زاي قلبي عروقي زنان ميانسال غير ورزشکار

تحقیق و پروژه و پایان نامه و مقاله دانشجویی

پايان نامه تاثير دوبرنامه تمرين(پيوسته و گسسته) بر عوامل خطر زاي قلبي عروقي زنان ميانسال غير ورزشکار یکی از پایان نامه و تحقیق های جامع و کامل و دارای منابع معتبر می باشد این پایان نامه دارای 89 صفحه به صورت فایل ورد و قابل ویرایش می باشد که جهت دریافت و دانلود متن کامل پايان نامه تاثير دوبرنامه تمرين(پيوسته و گسسته) بر عوامل خطر زاي قلبي عروقي زنان ميانسال غير ورزشکار بر روی گزینه خرید انتهای ایمیل کلیک نمائید پس از وارد نمودن اطلاعات مربوطه و پرداخت قادر به دانلود متن کامل پایان نامه مربوطه می باشد همچنین لینک پایان نامه همان لحظه به ایمیل شما ارسال می گردد.

فهرست مطالب

فصل اول: کلیات تحقیق
1-1-مقدمه 2
1-2-بيان مساله 4
1-3-ضرورت و اهمیت تحقیق 7
1-4- اهداف تحقیق 9
1-4-1-هدف کلی 9
1-4-2- اهداف اختصاصی 10
1-5- سؤالات تحقیق 10
1-6- تعاریف مفهومی وعملیاتی متغیرها 11
1-6-1-تعاریف مفهومی 11
1-6-1-1- لیپوپروتئین کم چگالی (LDL-C) 11
1-6-1-2- لیپوپروتئین پرچگالی(HDL-C) 12
1-6-1-3- تری گلیسیرید(TG) 12
1-6-1-4- کلسترول(chl) 12
1-6-1-5- پروتئین واکنشگرC (CRP) 12
1-6-1-6- سیستاتین C 13
1-6-2- تعاریف عملیاتی 13
1-6-2-1- زنان میانسال غیرورزشکار 13

1-6-2-2- روش تمرین 13
1-6-2-3-تری گلیسیرید 13
1-6-2-4- لیپوپروتئین پرچگالی(HDL-C) 14
1-6-2-5- لیپوپروتئین کم چگالی (LDL-C) 14
1-6-2-6- پروتئین واکنشگرC (CRP) 14
1-6-2-7- کلسترول(chl) 14
1-6-2-8- سیستاتین C 14

فصل دوم: مفاهیم بنیادی و پیشینه تحقیق
2-1- مفاهیم بنیادی 16
2-1-1-بیماری های قلبی 16
2-1-2- لیپوپروتئین ها 17
2-1-3-تشکیل و عملکرد لیپوپروتئین 17
2-1-4- ساختمان و خواص لیپوپروتئین‌ها 18
2-1-5- لیپوپروتئین کم چگالی (LDL-C) 19
2-1-6- لیپوپروتئین پرچگالی(HDL-C) 19
2-1-7- تری گلیسیرید(TG) 20
2-1-8- کلسترول 22
2-1-10- تاثير ورزش بر لیپید ها و لیپوپروتئين هاي خون 23
2-1-11- پروتئین واکنشگرC (CRP) 26
2-1-12- سیستاتین C 28
2-2-پیشینه ی تحقیقات 29
2-3- فرضیه های تحقیق 40

فصل سوم: روش تحقیق
3-1-روش تحقیق 42
3-2- جامعه آماری،روش نمونه گیری ونمونه ها 42
3-3-متغیر های تحقیق 43
3-4- ابزارو وسایل تحقیق 43
3-5- روش اجرای تحقیق 44
3-6- روش اندازه گیری متغیرها 44
3-7- پروتکل تمرین 45
3-8- تجزیه وتحلیل آماری متغیرها 46

فصل چهارم: توصیف یافته ها
4-1- توصیف یافته ها 48
4-2- آزمون فرضیه ها 49
4-2-1- فرضیه اول 50
4-2- 2- فرضیه دوم 51
4-2-3- فرضیه سوم 52
4-2- 4- فرضیه چهارم 53
4-2-5 فرضیه پنجم 54
4-2-6- فرضیه ششم 55

فصل پنجم: بحث و نتیجه گیری
5-1- خلاصه پژوهش 57
5-2- بحث و بررسی 59
5-2-1- تاثیر هشت هفته فعالیت ورزشی بر سطوح استراحتی
پروتئین واکنشگر C 59
5-2-2- تاثیر فعالیت ورزشی بر سیستاتین C 61
5-2-3- تاثیر فعالیت ورزشی بر مقادیر کلسترول سرم 63
5-2-4- تاثیر فعالیت ورزشی بر مقادیر لیپوپروتئین پرچگال 64
5-2-5 تاثیرفعالیت ورزشی بر مقادیر لیپوپروتئین کم چگال 65
5-3- نتیجه گیری 67
5-4- پیشنهاد های پژوهش 68
5-4-1- پیشنهادهای کاربردی 68
5-4-2- پیشنهاد های پژوهشی 68

فهرست منابع
منابع فارسی 69
منابع انگلیسی 71

فهرست منابع

منابع فارسی

ابراهیم، خسرو؛ رحمانی نیا، فرهاد و طاهری، حمید رضا (1380). تاثیر دو نوع فعالیت هوازی یک جلسه ای بر میزان تغییرات بتا لیپوپروتئین (LDL) و آلفالیپوپروتئین (HDL) و چربی تحت جلدی دانشجویان پسر  غیر ورزشکار دانشگاه گیلان. حرکت، شماره 8، ص، 117-103.

اعظمیان، اکبر (1379). تاثیر تمرینات دو استقامتی پیوسته روی حداکثر توان هوازی و بی هوازی دانشجویان سال اول تربیت بدنی، پایان نامه کارشناسی ارشد تربیت بدنی، دانشگاه تهران.

برن، رابرت؛ لوي، ماتيو و استاتيون، بروس (1383). فيزيولوژي برن و لوي. ترجمه محمدرضا بيگدلي.تهران: نشر طبيب.صص87-96

ثالثی،محسن،امینیان،توراندخت،گایینی،عباسعلی،کردی،محمدرضا (1386). تاثیر نوع تمرین و استروژن بر پروتئین واکنشگر سی و برخی عوامل خطرزای قلبی عروقی در زنان مسن.حرکت، شماره 34،صص95-108

حجتی، زهرا؛ رحمانی نیا، فرهاد؛ سلطانی، بهرام و رهنما، نادر(1387). بررسی آثار حاد فعالیت ورزشی هوازی ومقاومتی بر لپتین سرم و برخی عوامل خطرزای بیماری کرونر قلب در دختران چاق. فصلنامه المپیک، شماره 2، ص،17-7.

دبيدي روشن ، ولي الله (1381).‌ متابوليسم چربي و ليپو پروتئين ها، دانشكده تربيت بدني ؛ دانشگاه تهران .

دوستي، محمود (1368). بيوشيمي با تفسير در پزشكي.تهران: انتشارات دانشگاه تهران، جلد 1.

رحماني نيا، فرهاد و حجتي، زهرا (1386). چاقي و كنترل وزن. رشت: انتشارات وارسته.ص،45

رسايي، جواد؛ گائيني، عباسعلي و ناظم، فرزاد (1373). سازگاري هورمون و ورزش. تهران:انتشارات دانشگاه تربيت مدرس.صص128-129

سردار، محمد علی؛ گایینی، عباسعلی و رمضانی، جواد(1387). تأثير فعاليت بدني هوازي ۸ هفته اي بر قندخون، درصد چربي بدن، حداكثر اكسيژن مصرفي و عوامل خطرزاي بيماري هاي قلبي عروقي در بيماران مرد ديابتي نوع یک. مجله ی غدد درون ریز و متابولیسم ایران، شماره 2، ص، 91-97.

عزيزي، فريدون؛ رئيس زاده، فربد؛ رحماني،  مازيار؛ صولتي، سيد مهرداد ؛ اعرابي، ماندانا و هدايتي، مهدي (1379). ارتباط سطح سرمي ليپوپروتئينها، آپوليپوپروتئين ها و فعاليت آنزيم پاراكسوناز سرمي با عملكرد تيروئيد. مجلة غدد درون ريز و متابوليسم ايران، شماره 3، ص، 158

گایتون، آرتور ( 1387). فیزیولوژی پزشکی 2006 . تهران ، اندیشه رفیع، ص، 847-846.

لبیب زاده م.( 1385). سیستاتینC به عنوان شاخصی برای عملکرد کلیه و ریسک فاکتوری جدید  برای امراض قلبی عروقی. مجله پزشک و آزمایشگاه،شماره23.

محبی، حمید.، طالبی، الهه و رهبری زاده، فاطمه (1387). ” اثر شدت تمرین بر غلظت آدیپونکتین پلاسما در موش های صحرایی نر” ، فصلنامه المپیک، سال شانزدهم، ش4، ص، 78-71.

نوری حبشی الف.(1382). بررسی عوامل خطرزای قلبی عروقی در سالمندان فعال و غیر فعال. مجله حرکت شماره16،صفحه89-79.

منابع انگلیسی

Abramson JL and Vaccarino V.( 2002). Relationship Between Physical Activity and Inflammation Among Apparently Hearty Middele-Aged and Other Us Adult. Arch Intern Med.;162:1286-1292.

Abramson JL, Vaccarino V. Relationship beiween physical activity and inflammation among apparently healthy middleaged and older US adults. Aa’h lntem Med 2002; 162: 1286-9:

Albert MA, Glynn RJ. Ridker PM. Effect of physical activity on serum C-reactive protein. Am J Cardiol 2(HM; 93: 221-5

Barrett. E, et al. Hormone replacement therapy, heart disease and other consideration. Annu Rev public Health. 19:55-72.1998.

Blake GJ, Ridker PM. Inflammatory bio-tnarker.s and cardiovascular risk prediction. J Intern Med 2002; 252: 283-94

Buyukyaz G,Ulman C,Fatma G.( 2009) The effects of an 8-week walking program on Serum Lipids, Circulation Matrix Metalloproteinasese and Tissue InhibitorofMetalloproteinase-1 in PostmenopausalWomen.Turkish Journal of Biochemistry– Turk J Biochem; 33(4); 154-67.

Church TS, Barlow CE, Earnest CP, et al. Associations between cardiorespiratory fiiness and C-reactive protein in tneo. Artcrioscler Thromb Vase Biol 2002; 22: 1869-76

چکیده

هدف از تحقیق حاضر مقایسه تاثیر دو برنامه تمرین گسسته و پیوسته بر عوامل خطر زای قلبی عروقی زنان میانسال غیر ورزشکار بود.

روش: آزمودنی های تحقیق 45 نفر زن غیر ورزشکار بودند که از میان داوطلبان افرادی  که شرایط شرکت در تحقیق را داشتند به صورت هدفمند به عنوان آزمودنی های تحقیق انتخاب شدند. آزمودنی های پژوهش سپس به صورت تصادفی به سه گروه تمرین گسسته ، پیوسته و کنترل(هر گروه 15 نفر) تقسیم شدند. یک هفته قبل از شروع عملیات اجرایی تحقیق ،آزمودنی ها در جلسه آشنایی شرکت کردند. ضمن آشنا شدن با اهداف و مراحل پژوهش فرم رضایت نامه آگاهانه را تکمیل کردند و اندازه گیری های پیکر سنجی در مورد آنان انجام شد. روز قبل از آغاز برنامه ورزشی از کلیه آزمودنی ها با حضور در محل آزمایشگاه به صورت ناشتا خونگیری به عمل آمد. سپس دو گروه تمرینی به مدت هشت هفته، هفته ای سه جلسه با شدت 70-50 حداکثر ضربان قلب و به مدت 90-60 دقیقه به فعالیت ورزشی پرداختند. برنامه گروه تمرین پیوسته در یک جلسه انجام می شد ولی برنامه گروه تمرین گسسته با همان مدت زمان و حجم در دو جلسه صبح و عصر برگزار شد. در پایان 8 هفته کلیه اندازه گیری ها مشابه با پیش آزمون انجام گرفت.اطلاعات بدست آمده با استفاده از تحلیل واریانس یک راهه در بین گروه های تحقیق مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت.

یافته ها: نتایج نشان داد که فعالیت ورزشی گسسته باعث کاهش لیپوپروتئین کم چگال و تری گلیسیرید و افزایش لیپوپروتئین پرچگال نسبت به گروه کنترل شد و فعالیت ورزشی پیوسته تنها باعث افزایش معنی دار لیپوپروتئین پرچگال شد.

بحث و نتیجه گیری: در مجموع نتایج تحقیق حاضر نشان داد که برنامه تمرین هشت هفته ای می تواند بر کاهش برخی از عوامل خطر زای قلبی عروقی تاثیر گذارد و برنامه تمرین ورزشی گسسته در کاهش عوامل خطر زای قلبی عروقی موثرتر از تمرین ورزشی پیوسته می باشد.

واژه های کلیدی:تمرین گسسته، تمرین پیوسته،عوامل خطرزای قلبی عروقی

فصل اول

کلیات تحقیق

1-1-مقدمه

انسان در طول حيات همواره به فعاليت و حركت نیاز داشته و به دنبال  كسب تجارب و كشف روش هاي جديد بوده است. ورزش در طول تاريخ زندگي انسان به شيوه‌هاي گوناگوني متجلي گردیده است. ورزش جزء لاينفك تعليم و تربيت و وسيله‎اي براي رسيدن به سلامت جسمي و روحي نسل جوان است. اهداف عمده تربيت‎بدني در تاريخ زندگي انسان حفظ سلامت و تعميم بهداشت، رشد قواي جسمي، آمادگي براي فعاليت‎هاي دفاعي، كسب شادابي و نشاط وکسب موفقيت در وظايف حرفه‎اي و شغلي می باشد. در این بین توجه به بهداشت و سلامت زنان یکی از ارکان مهم پیشرفت هر جامعه است، زیرا که حفظ سلامت زنان با سلامت دیگر اعضای خانواده مرتبط است و وابستگی بهداشت و سلامت زنان و سایر اعضای خانواده با اجتماع اجتناب ناپذیر است  و توجه به سلامت آنان قدمی مؤثر در کاهش مسائل بهداشتی، اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی و ایجاد جامعه‌ای  سالم و مترقی است ( مهری، 1371).

سالهاست که زنان به عنوان نیروی انسانی در بسیاری از زمینه‌های شغلی از جمله حرفه‌های مدیریتی، پزشکی و فنی بکار گرفته شده‌اند و تا حدودی به علت همین وظایف شغلی حساس  و استفاده از وسایل کمکی برای انجام کارهایی که نیازمند تحرک و فعالیت است از فعالیت بدنی آنان کاسته شده است و به نوعی دچار کم تحرکی و بی تحرکی شده اند. شیوه ی زندگی بی تحرک و چاقی عامل نگرانی مهم جهانی است و عامل خطر قابل اصلاحی است که فعالیت بسیاری از ارگان های بدن و به ویژه دستگاه قلبی عروقی را تحت تاثیر قرار می دهد. عدم فعالیت جسمانی ، اضافه وزن و چاقی نه تنها خطرات مربوط به سلامتی دارند بلکه عوامل خطر غیر مستقیمی هم برای بیماری های قلبی عروقی، دیابت نوع دوم ، فشار خون بالا و
بیماری های مختلف اسکلتی عضلانی است.

بیماری های قلبی عروقی طیف وسیعی از مشکلات مرتبط با دستگاه گردش خون را در بر می گیرد که از دلایل عمده مرگ ومیر در جهان است و سالانه مقادیر قابل توجهی از بودجه کشورها در زمینه بهداشت و درمان را بخود اختصاص می دهد. بیماریهای قلبی عروقی در حال تبدیل شدن به اصلی ترین عامل مرگ و میر و ناتوانی بشر در اغلب کشورهای جهان هستند . این بیماریها در حال حاضر جزو سه علت اول مرگ و میر و ناتوانی انسان در سراسر دنیا هستند. درگذشته بیماریهای عفونی و واگیر عامل عمده مرگ و میر های بشر بودند ، امّا امروزه بیماریهای غیرواگیر تبدیل به عوامل خطرناکتر شده اند . اگرچه خطرات ناشی از بیماریهای مسری بدلیل ماهیت واگیری آنها فوری و آنی تر است امّا عوارض ناشی از بیماریهای مزمن مثل بیماریهای قلبی عروقی ماندگارتر ، پرهزینه تر و ناتوان کننده تر هستند .هرچند بعضی از عوامل ایجاد و پیدایش بیماریهای قلبی عروقی مثل سن غیر قابل مداخله هستند ، امّا روشهایی برای پیشگیری از بیماریهای قلبی عروقی وجود دارد . با بکار بستن این روشها و شیوه ها

می توان از ابتلا به بیماریهای قلبی عروقی پیشگیری کرد و یا حداقل بروز آنها را به تأخیر انداخت .

رایج ترین نوع بیماری های قلبی، بیماری شریانهای قلب است كه البته بیش از انواع دیگر قابل پیشگیری است. شریان ها بر اثر مسدود شدن یا تنگ شدن نمی توانند به خوبی خون را از خود عبور دهند. ایجاد پلاك( یا رسوب) سبب تنگ شدن یا مسدود شدن شریان قلب شده و هر قدر بزرگتر و وسیع تر شوند احتمال بروز حمله قلبی بیشتر خواهد شد. از انواع دیگر می توان به فشار خون بالا اشاره نمود كه تأثیرات جدی بر عروق خونی، قلب و كلیه ها می گذارد. تغییر در ریتم ضربان قلب، افزایش تعداد ضربان های قلب و یا كاهش آن نیز از موارد دیگرند: گاهی اوقات وجود عارضه ای مادرزادی در دستگاه قلب وعروق به صورت نارسایی آشكار شده و منجر به ایجاد اختلال در جریان یافتن خون و خروج آن از قلب خواهد شد.
عوامل خطر ابتلا به بیماری های قلبی در زنان با مردان تفاوتی ندارد و به دو دسته اصلی تقسیم می شود:ابتدا  عوامل خطری كه قابل اصلاح نیستند و عبارتند از: افزایش سن،( بیش از ۶۵ سالگی) ، دوران پس از یائسگی ، خارج كردن رحم( هیتركتومی)، وراثت ( سابقه ابتلا به بیماری های قلبی در افراد خانواده ) و دوم  عواملی كه قابل اصلاحند و  عبارتند از : سیگار كشیدن ، فشار خون بالا، بالا بودن مقدار كلسترول خون، كاهش فعالیت بدنی، شیوه زندگی بی تحرك، چاقی و  نوشیدن الكل.

امکان ایجاد بیماریهای قلبی عروقی بعد از سن 40 سالگی در مردان 49% و در زنان 39% است . در ایران براساس مطالعات انجام شده در 4 استان برروی علل مرگ و میر در سال 1379 و 1380 نشان داده شده که بیماریهای قلبی عروقی مسئول 6/34% کل مرگ ها بوده اند .

عوامل ایجاد کننده بیماریهای قلبی عروقی عمدتا قابل پیشگیری هستند و لازم است تغييراتي در شیوه زندگی فرد ايجاد شود. کلید پیشگیری بیماریهای قلبی عروقی کاهش کلسترول خون, کنترل فشار بالای خون، نگهداری وزن بدن در وضعیت سالم و طبیعی، ترک سیگار و تحرک جسمانی است. مطالعات نشان داده اند كه فعاليت هاي ورزشي به عنوان يك روش مناسب براي كمك به برطرف شدن مشكلات همراه بيماري هاي قلبي عروقي است . ليكن در مورد نوع، مدت، شدت و تكرار فعاليت ورزشي هنوز ابهاماتي وجود دارد كه بايد توسط تحقيقات علمي مشخص شود. لذا تحقيق حاضر با هدف بررسي تاثير نوع فعاليت ورزشي بر برخي از عوامل خطر زاي قلبي عروقي زنان غير ورزشكار طراحي گرديده است.

1-2-بيان مساله

بيماريهاي قلبي-عروقي يكي از دلايل اصلي مرگ و مير در جوامع امروزي است. موسسه قلب آمريكا در سال 2001 در يك سرشماري اعلام داشت كه 60 ميليون آمريكايي (يك نفر از پنج نفر) مبتلا به يك يا چند بيماري قلبي مي باشند كه بيشترين عامل آن كاهش فعاليتهاي فيزيكي روزانه مي باشد. استفاده از داروهاي پيش گيري (مانند آسپرين، استاتين) و شيوه زندگي (مثل فعاليت بدنی و ورزش ، تغذيه ، كاهش استرس) نشان دهنده تلاشهاي صورت گرفته در تحقيقات و مراحل كلينيكي براي تعيين روشهاي مناسب در مبارزه با بيماريهاي قلبي – عروقي مي باشند.

در هر حال، در طول اين تلاشها و اقدامات ، تاكيد بيشتر بر جنس مذكر بوده است و اين به دليل باوري اشتباه است كه پنداشته مي شود بيماري قلبي در ابتدا پديده اي مرتبط با مردان است. هر چند مرگ بر اثر بیماری های قلبی، بیشتر در مردان مشاهده می شود، اما همه زنان و مردان بزرگسال در معرض خطر ابتلا به این بیماری قرار دارند. اغلب زنان تا پیش از رسیدن به مرحله یائسگی، ازابتلا به بیماری سرطان وحشت دارند و سعی می كنند نشانه های مربوط به آن را دنبال كنند ، در حالی كه خطر ابتلا به بیماری قلبی در زنان نیز همانند مردان وجود دارد. عنوان مي شود كه بیشتر زنان از عوامل خطر و نشانه های بیماری های قلبی بی خبرند، بیشتر زنان فكر می كنند كه بیماری قلبی ، فقط مردان را دچار می سازد. به همین دلیل كمتر از مردان احساس خطر كرده، آزمایش ها و درمان های توصیه شده توسط پزشك را دنبال نمی كنند.
از فاكتورهاي اصلي خطر براي ابتلا به بيماري قلبي علاوه بر سن، افزايش چربي هاي تري گليسريد(TG) و كلسترول خون ، ليپوپروتيين كم چگال (LDL-C) ، فشار خون و كاهش ليپوپروتيين پرچگال (HDL-C)   مي باشد. (شونو، 2002) همچنین در سالیان اخیر محققان، به نقش  شاخص های التهابی در پیش بینی بیماریهای  قلبی عروقی توجه کرده اند و عواملی مانند پروتئین واکنشگر سی(CRP)، فیبرینوژنون و سایتوکین های التهابی مانند اینترلوکین شش(IL6) را به عنوان عوامل خطر زای قلبی عروقی در نظر می گیرند (فردسون وهمکاران[1]، 2002). بنابراین تلاش محققان به سوی کاهش سطح شاخص های التهابی معطوف شده است و این اعتقاد وجود دارد که اگر سطح شاخص های التهابی کاهش یابد، می توان از عوارض آن مانند بیماری های قلبی عروقی نیز پیشگیری کرد.

از عوامل دیگری که در این زمینه مطرح است می توان به سیستاتین C اشاره کرد. سیستاتینC پروتئین کوچکی با وزن مولکولی 3/3 KDA و از خانواده مهارکننده های پروتئاز سیستینی می باشد. ژن کد کننده این پروتئین روی بازوی کوتاه کروموزوم 20و درکنار سایر ژن های کد کننده سیستاتین تیپ 3 واقع شده است .این پروتئین غیر گلیکولیزی حاوی دو باند دی سولفید می باشد و به میزان ثابت توسط تمامی سلول های هسته دار تولید میشود.سیستاتین C تقریباً توسط تمام سلول های انسان تولید و به جریان خون رها می شود(راندرز،1999). این پروتئین به دلیل کوچک بودن  به طور کامل و آزادانه از گلومرول ها فیلتر می شود و سپس بدون آنکه از توبول ها ترشح شود ، تقریبا بطور کامل باز جذب شده و به وسیله توبول های کلیوی شکسته می شود . به همین دلیل بر خلاف کراتینین  ، این پروتئین در ادرار فرد سالم قابل اندازه گیری نمی باشد. این پروتئین در تمام سلولهای هسته دار بدن وجود دارد به طوری که میزان آن در بالغین وکودکان بالای یکسال (تقریبا 1000 نانوگرم در سی سی)است(سلیمانی و همکاران، 1387).

در مطالعات انجام شده مشخص گردیده است که اندازه گیری مقادیر سیستاتین C برای شناسایی اختلال کار کلیه حداقل به اندازه تعیین مقدار کراتینین سرم ارزشمند است. حتی برخی تحقیقات نشان داده اند که سیستاتین C آزمون تشخیصی حساس تر و دقیق تری نسبت به کراتینین در ارزیابی کاهش عملکرد کلیه پیوندی در بیماران گیرنده کلیه در هفته اول پس از عمل جراحی کلیه می باشد(سلیمانی و همکاران، 1387). همچنین عنوان می گردد که سیستاتین C در کنار ارزیابی عملکرد کلیه ، می تواند به عنوان شاخصی برای تعیین احتمال خطر مرگ و میر ناشی از حوادث قلبی عروقی حاد وسکته مغزی در افراد مسن در نظر گرفته  شود(چارهان،2005 ).  بررسی ها در مورد بیماری های  قلبی عروقی و مقادیر سیستاتین C  نشان می دهد که افزایش مقادیر سیستاتین C سرم با افزایش خطر مرگ ومیر ناشی از علل مختلف، مرتبط است و مقادیر آن دارای ارزش پیش بینی کننده در مورد افزایش خطر مرگ ومیر در خصوص سندرم کرونری حاد می باشد.در مطالعه دیگر رابطه میان مقدار سیستاتین C پلاسما و خطر امراض قلبی عروقی متعاقب آن در میان بیماران مبتلا به بیماری عروق کرونر قلب بررسی ومشخص گردیدکه مقدار زیاد سیستاتین C پلاسما بطور معنی داری با افزایش خطر همراه است (لبیب زاده، 1385 ).

مطالعات نشان داده اند که بیماری های قلبی عروقی را می توان از طریق تغییر در سبک زندگی، رژیم غذایی، استفاده از داروهای مناسب و انجام فعالیت های ورزشی پیشگیری کرد یا بروز علایم آن را به تاخیر انداخت. اکثر تحقیقات اعلام کرده اند که افزایش فعالیت بدنی با سطوح کمتر چربی ها و لیپو پروتئین های سرم است .البته باید یادآور شد که بیشتر این تحقیقات بر روی تمرینات هوازی انجام شده است و نتایج به دست آمده نیز متناقض است .در مورد تاثیر ورزش بر سیستاتین c نیز تحقیقات اندک است و نتایج یکسان نیست. برای مثال پچتر و همکاران (2003) تاثیر 12 هفته ورزش هوازی در آب را در بیماران با نقص کلیوی متوسط و خفیف بررسی کردند و در انتها نتیجه گرفتند که فعالیت ورزشی باعث بهبود میزان سیستاتین c در آزمودنی ها می شود. حسینی کاخک و همکاران(1388) نیز اثر تمرینات مقاومتی بر مقادیر پروتئین c و سیستاتین c در دختران چاق را ارزیابی کردند که نتایج تغییر معنی دار در مقادیر این دو فاکتور را نشان نداد. در این بین آنچه که از تحقیقات مشخص می شود این است که فعالیت های ورزشی به ویژه از نوع هوازی می تواند تا حدودی در بهبود شاخص های التهابی مرتبط با بیمار قلبی عروقی و پروفایل چربی و سایر عوامل خطر مرتبط با این بیماری موثر باشد ، لیکن هنوز شدت، مدت، تکرار و نوع فعالیت ورزشی بهینه به طور کامل مشخص نشده است و نیاز به تحقیق بیشتر دارد. یکی از مواردی که ذهن محقق را در این زمینه اشغال کرده این است که آیا یک جلسه تمرین ورزشی در روز اگر با همان حجم ، مدت و شدت به دوجلسه در روز تقسیم شود نتایج بهتری برجای خواهد گذاشت؟ لذا تحقیق حاضر با هدف مقایسه تاثیر دوروش تمرین بر عوامل خطر زای قلبی عروقی در زنان غیر ورزشکار طراحی گردیده است.

1-3-ضرورت و اهمیت تحقیق

قلب، یکی از مهم‌ترین و کلیدی‌ترین اعضای بدن انسان است؛ ولی متاسفانه افزایش بیماری‌های قلبی گریبان گیر بسیاری از کشورهای جهان شده است. این بیماری در راس بیماری‌های کشنده در سطح جهان قرار دارد. این روند فزاینده به گونه‌ای است که پیش‌بینی می‌شود تا سال ۲۰۲۰ میلادی میزان بروز بیماری‌های قلبی به مرز بحران خواهد رسید. سازمان جهانی بهداشت اعلام کرده است که بیش از 17 میلیون نفر از مردم جهان در اثر بیماریهای قلبی عروقی در سال 2008 جان خود را از دست داده اند. برآورد می شود که تا سال 2030 حدود 23 میلیون نفر در اثر بیماریهای قلبی عروقی جان خود را ازدست می دهند. در ایران نیز بیشترین میزان مرگ‌ومیر در گروه سنی بالغان کشور مربوط به بیماری‌های قلبی و عروقی است. این بیماری‌ها علاوه بر افزایش آمار مرگ‌ومیر، بار اقتصادی و اجتماعی سنگینی را نیز بر جوامع تحمیل می‌کند.

نزدیک به ۴۰ درصد علت فوت جوانان در کشور به دلیل بیماری‌های قلبی و عروقی است و این آمار بسرعت در حال افزایش است. البته موضوع وقتی بیشتر نگران‌کننده می‌شود که بدانیم سن ابتلا به بیماری‌های قلب و عروق در ایران، ۷ تا ۱۰ سال جوان‌تر از دیگر کشورهای دنیاست. شیوع بیماری‌های قلب و عروق طی سال‌های گذشته در کشور ما، روند صعودی داشته است.

آماری که بتازگی از سوی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی انتشار یافته نشان می‌دهد بیشترین عامل عمده مرگ‌ومیر در کشور، بیمارهای قلبی و عروقی است و روزانه ۳۱۷ نفر به علت این بیماری، جان خود را از دست می‌دهند؛ البته این مشکل مختص ایران نیست. سالانه ۱۵ تا ۱۷ میلیون نفر به علت بیماری‌های قلبی و عروقی در جهان می‌میرند.

بر اساس آمار، بیش از ۲ میلیون نفر از مردم کشورمان مبتلا به بیماری عروق کرونر هستند. سالانه به ازای هر ۳۰ نفر از این تعداد مبتلایان یک سکته قلبی اتفاق می‌افتد. میانگین سن بیماران که تحت عمل قلب باز یا بالن آنژیوگرافی قرار گرفته‌اند ۵۵ سال است، در حالی که این سن در دیگر کشور‌ها ۱۰ سال بالاتر است.در کشورهای پیشرفته، بیماری‌های قلبی و عروقی علت شایع مرگ‌ومیر هستند، اما به د‌لیل پیشگیری اولیه و ثانویه، سن ابتلا به آن بالاتر از کشور ماست. با توجه به آمار فوق و درصد ابتلا افراد به این بیماری یافتن راه های مناسب جهت کاهش عوامل خطرزای بیماری های قلبی و عوارض همراه آن ضروری به نظر می رسد که در این زمینه نقش فعالیت های مناسب ورزشی جهت پیشگیری و بهبود عوامل خطر نمود عینی پیدا می کند. در همین زمینه سازمان جهانی بهداشت برای پیشگیری از بیماریهای قلبی عروقی سه پیام کلیدی ارائه نموده است که طی آن بر ترک مصرف سیگار، رژیم غذایی ناسالم و عدم تحرک  بدنی تاکید داشته است و اعلام شده این سه عامل، خطر حمله قلبی و سکته ها را افزایش می دهد. در مورد تاثیر فعالیت بدنی بر پروفایل چربی و پروتئین واکنشگر c نتایج تحقیقات با توجه به نوع و شدت و مدت تمرین متناقض بوده است. وایت هارست ( 1991 ) تاثیر یک برنامه پیاده روی را بر کلسترول تام ، تری گلیسیرید ، LDL و HDL  زنان سالخورده بررسی کردند . گروه آزمایش در یک برنامه پیاده روی با شدت 80-70 درصد ضربان قلب بیشینه ، 2 روز در هفته و به مدت 8 هفته شرکت کردند و نتایج نشان داد که پیاده روی شدید می تواند به طور معنی داری لیپو پروتئین ها و چربی های خون را در زنان سالخورده بهبود بخشد. لیتوئیچین ونگ و  همکاران نیز در تحقیق خود نشان دادند که فعالیت ورزشی منظم باعث کاهش LDL و افزایش نسبت LDL به HDL شود و در نتیجه از بیماری های قلبی در زنان سالم جلوگیری می شود . همچنین وایلوند و همکاران بیان کردند که تمرین هوازی با افزایش مشخصه های جذب کلسترول می تواند به کاهش LDL و در نتیجه جلوگیری از بیماری قلبی منجر شود . از سوی دیگر بویوکیاز و همکاران پس از هشت هفته تمرین ، پنج جلسه در هفته با شدت 55 تا 65 درصد ضربان قلب ذخیره و به مدت 30 دقیقه عنوان کردند که برای اثرگذاری بر مقادیر لیپیدهای سرم خون زنان یائسه شدتی بالاتر از 62 درصد ضربان قلب ذخیره نیاز است . کیساپیس (2005) نیز نشان داد که در تحقیقات انجام شده در مورد اشکال مختلف ورزشی بر روی CRP سرم ، همگی میانگین سطح CRP در گروهی  که فعالیت ورزشی شدید انجام می دانند پایین تر ازکسانی بود که فعالیت ورزشی سبک تر انجام می دادند. با توجه به موارد فوق به نظر می رسد تحقیق در مورد عوامل خطر زای قلبی عروقی و نقش فعالیت های ورزشی بر آن هنوز نیاز به مطالعه دارد و پزشکان متخصص قلب و عروق ، فیزیولوژیست های ورزشی ، محققان پزشکی ورزشی و بیماران قلبی از نتایج این تحقیق استفاده خواهند کرد.

[1] -Freedson et al

2-Randers et al

همه پایان نامه و تحقیق و پروژه های به صورت فایل دانلودی می باشند و شما به محض پرداخت آنلاین مبلغ همان لحظه قادر به دریافت فایل خواهید بود. این عملیات کاملاً خودکار بوده و توسط سیستم انجام می پذیرد. ضمنا همان لحظه لینک دانلود به ایمیل شما ارسال می گردد.

 جهت پرداخت مبلغ شما به درگاه پرداخت یکی از بانک ها منتقل خواهید شد، برای پرداخت آنلاین از درگاه بانک این بانک ها، حتماً نیاز نیست که شما شماره کارت همان بانک را داشته باشید و بلکه شما میتوانید از طریق همه کارت های عضو شبکه بانکی، مبلغ  را پرداخت نمایید

مطالب پیشنهادی:
برچسب ها : , , , , , , , , , , , , ,
برای ثبت نظر خود کلیک کنید ...

به راهنمایی نیاز دارید؟ کلیک کنید

جستجو پیشرفته

دسته‌ها

آخرین بروز رسانی

    Fatal error: Call to undefined function jdate() in /home/bmaghale/domains/bmaghale.ir/public_html/wp-content/themes/digitaliran5/sidebar.php on line 122