پايان نامه تاثير دين زرتشتي بر ديدگاه شاهنامه درباره خداوند

تحقیق و پروژه و پایان نامه و مقاله دانشجویی

پايان نامه تاثير دين زرتشتي بر ديدگاه شاهنامه درباره خداوند یکی از پایان نامه و تحقیق های جامع و کامل و دارای منابع معتبر می باشد این پایان نامه دارای 138 صفحه به صورت فایل ورد و قابل ویرایش می باشد که جهت دریافت و دانلود متن کامل پايان نامه تاثير دين زرتشتي بر ديدگاه شاهنامه درباره خداوند بر روی گزینه خرید انتهای ایمیل کلیک نمائید پس از وارد نمودن اطلاعات مربوطه و پرداخت قادر به دانلود متن کامل پایان نامه مربوطه می باشد همچنین لینک پایان نامه همان لحظه به ایمیل شما ارسال می گردد.

فهرست مطالب

چکيده 1
مقدمه 2
1 فصل اول: کلیات 4
1-1 بيان مسئله 5
1-2 اهمیت تحقیق 5
1-3 اهداف تحقیق 5
1-4 پرسش های تحقیق6
1-5 فرضیه تحقیق 6
1-6 روش کار (پژوهش) 6
1-7 پیشینه تحقیق 7
2 فصل دوم: پیشینه تحقیق 8
2-1معرفی فردوسی 9
2-1-1 زندگي شخصي 9
2-1-2 زندگي اجتماعي 12
2-1-3 آثـار فردوسی 20
2-2 معرفی زرتشت… 24
2-2-1 زندگی شخصی 24
2-2-2 زندگی اجتماعی 29
2-2-3 از تولد تا رسالت زرتشت 33
2-2-4 زمان ظهور زرتشت 37
2-3 تفاوت ها و شباهت های دین زرشت با دین اسلام 41
2-4 مفهوم موعود در دین زرتشت 42
2-5 سوشیانت در متون زرتشتی پس از اوستا 48
2-6 جایگاه ویژه اهورامزدا در تفکر زرتشت 51
3 فصل سوم: روش تحقیق 58
3-1 ابزار گردآوری 59
3-2 شیوه گردآوری اطلاعات 59
3-3 شیوه تجزیه و تحلیل داده ها 59
4 فصل چهارم: یافته های تحقیق 60
4-1 نوع خداشناسی در شاهنامه 61
4-1-1 توحیدشناسی در شاهنامه 61
4-1-2 توحیدشناسی در دین زرتشت78
4-2 تطبیق خداشناسی شاهنامه با دین زرتشت 81
4-2-1 شناخت خداوند 81
4-2-2 عرفان 83
4-2-3 یگانگی خداوند 86
4-2-4 توانایی خداوند 90
4-2-5 بندگی و ستایش خداوند 91
4-2-6 مناجات 94
4-2-7 خرد 97
4-2-8 مرگ و رستاخیز 99
4-2-9 تأثیر کتاب آسمانی 102
4-2-10رفتار نیک 108
4-2-11خواب 110
4-2-12شکرگزاری 111
4-2-13 دادگری 112
4-2-14قضا و قدر 114
4-2-15اسطوره 115
4-2-16اهورامزدا و خدای یگانه 115
4-2-17ظهور منجی 117
4-2-18اهریمن و شیطان 118
5 فصل پنجم: نتيجه گيري و پیشنهادها 120
5-1 نتيجه گيری 121
5-2 پیشنهادها 126
5-3 محدودیت ها 127
منابع و مآخذ 128

منابع و مآخذ:

 قرآن کریم

آرون،ريمون، 1364،مراحل اساسي انديشه در جامعه شناسي، ترجمه باقر پرهام،تهران، سازمان انتشارات و آموزش انقلاب اسلامي.

آسموسن، ج. پ، اصول و عقاید و اعتقادات دیانت زرتشتی، ترجمه فریدون وهمن، تهران، بنیاد فرهنگ ایران، بی تا.

ابن تیمیة، محمد ابن عبدالوهاب، مجموعة التوحید، بی تا، دارالفکر ‌مدینة المنوره .

امين، سید حسن،1386، دايره المعارف خواب و رويا، تهران، دايره المعارف ايران شناسي .

ابن خلدون، مقدمه،1369، ترجمه محمد پروين گنابادي، تهران، انتشارات علمي و فرهنگي، ج 2.

ابن بلخي، فارسنامه، چاپ منصور رستگار فسايي، شيراز .

اخوان كاظمي ، بهرام،1378راهبردهاي اعتلاي تمدن و فرهنگ اسلامي، فصلنامه مطالعات راهبردي.شماره سوم.

اسماعیل پور،ابوالقاسم،1377، اسطوره بیان نمادین،تهران، انتشارات سروش.

الکورانی،علی،1384، عصر ظهور،ترجمه مهدی حقی،تهران، انتشارات امیر کبیر.

القرضاوی یوسف، 1399هجری-1979م ،حقیقة التوحید؛ قاهره: مکتبة وهبة .

المیدانی عبدالرحمن حسن حبنکة،1342هجری-2006م، معارج التفکیر ودقایق التدبیر؛ دمشق، دارالقلم.

الیاده، میرچا،1390، اسطوره بازگشت‏جاودانه،ترجمه بهمن سرکاراتی،تهران، نشر طهوری.

اوشيدري، جهانگير،1371، دانشنامه فرد يسنا، تهران، شركت نشر مركز.

بالادستیان، محمدامین،1387 نگین آفرینش. قم،مرکز تخصصی مهدویت.

بلعمي، ابوعلي محمد،1341، تاريخ، چاپ محمد پروين گنابادي، وزارت فرهنگ.

بویس ،مری ،1374، تاریخ کیش زرتشت،تهران، نشر توس.ج 1.

بهشتی،محمد،1361، ادیان و مذاهب.تهران:انتشارات بهمن.

بی ناس ،جان ،1354، تاریخ جامع ادیان، ترجمۀ علی اصغر حکمت، پیروز، بی‎جا.

پرهام،باقر،1377، با نگاه فردوسي ، تهران ،مركز .

پورداوود، ابراهیم،1927م، سوشیانت‏موعود مزدیسنا،تهران،فروهر.

پورداوود(گزارش)، 1356، یشت ها، به کوشش بهرام فره وشی، تهران، چاپ سوم.

جامي، شواهد النبوه ،1343، چاپ سيدحسن امين، تهران .

جوادیان کوقنایی،رحمت ،1377، مقایسه و بررسی داستانهای اساطیری و حماسی تاریخ طبری با شاهنامه.پایان نامه کارشناسی ارشد.دانشگاه علامه طباطبایی.

حميدي،جعفر،1387،راز و رمز در شاهنامه فردوسي،نشريه پيام آزادي،شماره 8.

حسین پور،محبوبه،1376، تطبیق اسطوره ایرانی جمشید با قهرمانان همتای وی در اساطیر سایر ملل، پایان نامه کارشناسی ارشد فرهنگ و زبانهای باستانی ،دانشگاه شیراز.

حکیمی، محمدرضا،1382، خورشید مغرب،قم، انتشارات دلیل ما.

خرمدل مصطفی،1384، تفسیر نور، تهران، نشر احسان، سوره‌ی مؤمنون آیات‎ 84-89.

دوستخواه، جليل،1355، اوستا، نامه مينوي آيين زرتشت، تهران، انتشارات مرواريد، چاپ دوم.

دلاور ، علي،1376، مباني نظري و عملي پژوهش در علوم انساني و اجتماعي، تهران، انتشارات رشد.

دهقان،اکبر،1375، یکصد و پنجاه مورد از قرآن کریم و احادیث اهل بیت،تهران،مرکز فرهنگی درسهایی از قرآن.

دوشن گیمن،ژ، 1378،اورمزد و اهریمن،ترجمه عباس باقری،تهران، سپهر اندیشه.

دورانت، ويل، تاريخ تمدن، ج 1، ترجمه احمد آرام، ع پاشايي، امير حسين آريان پور، بي تا.

راشد، محمد تقی،1369، نجات بخشی در ادیان، تهران، موسسه مطالعات و تحقیقات فرهنگی.

زرین‏کوب، عبدالحسین،1343، تاریخ ایران بعد از اسلام .

————1383،نامورنامه،تهران،سخن.

زنر ، آر ، سی ، 1375، طلوع و غروب زرتشتی گری ، مترجم تیمور قادری ، چاپ اول، ص 56ـ 63.

سرایی،علی،1385، بشارت به منجی موعود،تهران، انتشارات موعود عصر.

سرفراز،علي اكبر،1381، فيروزمندي، بهمن، باستان شناسي و هنر دوران تاريخي،تهران،انتشارات عفاف .

صفا، ذبيح ا…، 1383، حماسه سرايي در ايران،تهران فردوس .

صفاري،نسترن،1383،موجودات اهريمني در شاهنامه،تهران،جام گل،ص 189.

صفي، فخرالدين علي،1378، لطائف الطوائف، چاپ احمد گلچين معاني، تهران، اقبال .

صنعتی زاده، همایون، تاریخ کیش زرتشت، ج 3 .

عاشوری، ابراهیم،1385، بقیه الله،به کوشش محمد مهدی عاشوری.قم:دارالفکر.

عربشاهی،ابوالفضل،1382، شخصیت های اساطیری و حماسی(کیانیان)در اوستا و شاهنامه،پایان نامه کارشناسی ارشد فرهنگ و زبانهای باستانی .دانشگاه تبریز.

عفيفي،رحيم،1374، اساطير و فرهنگ ايران در نوشته هاي پهلوي.تهران: انتشارات توس.

عوفي، محمد،1363، جوامع الحکايات و لوامع الروايات، تصحیح جعفر شعار .

فردوسي، شاهنامه،1379، چاپ مسکو،تهران،نشر رافع.

فروم، اريک،1378، زبان از ياد رفته، ترجمه ابراهيم امانت، تهران، انتشارات فيروزه .

قزوینی، محمد کاظم،1375، امام مهدی(ع)از ولادت تا ظهور،ترجمه حسین فریدونی،تهران،نشر آفاق.

فقیه، محمد،1384، سفیانی و علامت ظهور.ترجمه شاهپور حسینی،تهران،انتشارات موعود عصر.

کریستن سن، آرتور. 1376. مزداپرستی در ایران قدیم. ترجمه ذبیح‌الله صفا. تهران: هیرمند.

كزازي،ميرجلال‌الدين، 1384،نامه باستان،جلد اول تا ششم،تهران،سمت(منبع ابيات ذكرشده درمقاله).

کمبل،جوزف،1383، اساطیر مشرق زمین،ترجمه علی اصغر بهرامی،تهران، انتشارات جوانه رشد.

كوورجي كوياجي،جهانگير،1380 بنيادهاي اسطوره وحماسه در ايران،تهران،آگه .

پور داوود، ابراهيم(گزارش)،1952، گاتاها، بمبئي ، انجمن زرتشتيان ايران.

گئو ویدن گرن،1377، دین‏های ایران،ترجمه منوچهر فرهنگ، تهران، نشرآگاهان دیده.

گلسرخي،ايرج،1377،تاريخ جادوگري، تهران،نشر علم.

ماير،فريدريك،1374،تاريخ انديشه هاي تربيتي.ترجمه علي اصغر فياض،تهران،انتشارات سمت.

مجتبايي، فتح الله،1365، مقدمه، هنينگ، والتر برونو، زرتشت سياستمدار يا جادوگر، ترجمه كامران فاني، تهران، نشر پرواز.

محيط طباطبايي،1369، فردوسي و شاهنامه، تهران، اميرکبير .

مصطفوی، علی‏اصغر،1361، سوشیانت یا سیراندیشه ایرانیان درباره موعود آخرالزمان .

ویدنگرن، جو،1377، «منابع تاریخ پارتیان و ساسانیان»، تاریخ ایران کمبریج، ترجمه‌ی حسن انوشه، ج3، ق2، تهران، امیرکبیر .

ويدن گرن، گئو،1377، دينهاي ايران باستان، ترجمه دكتر منوچهر فرهنگ، تهران، انتشارات آگاهان ديده.

هدایت، صادق، زند وهومن یسن و کارنامه اردشیر پایکان .

هاشمی ، باسم،1384، منجی به روایت اسلام و مسیحیت،ترجمه محسن احتشامی نیا،تهران، انتشارات آفاق.

هینلر جان،1371، شناخت اساطير ايران، ترجمه ژاله آموزگار، احمد تفضلي، بابل نشر چشمه.

———- ،1386 راهنمای ادیان زنده، ترجمه دکتر عبد الرحیم گواهی، ج 1.

هیوم، رابرت،1382، ادیان زنده جهان، ترجمه دکتر عبدالرحیم گواهی، نشر فرهنگ اسلامی چاپ یازدهم.

چکیده :

خداجویی و خداشناسی یکی از خواسته ها و نیاز های اصلی بشر است. فردوسی شاعری یکتاپرست است و سراسر شاهنامه سرشار از نام و یاد خداست در واقع تمام تار و پود شاهنامه متأثر از بینشی توحیدی است و این نتیجه تاثیر مستقیم عقاید فکری و مذهبی  فردوسی در شاهنامه است  . فردوسی اشعار خود را  با حمد خدا آغاز نموده  و این روش پسندیده را در همه ی    باب ها  و فصول دیگر نیز تکرار کرده است  خدا شناسی در توحید  یکی از محورهای اساسی شاهنامه است . کسی که شاهنامه را  با دید تحقیقی می خواند ناخود اگاه در ذهنش  یک محور  فکری که دارای  وحدت کلی و یکپارچگی  است تداعی  می شود این محور فکری همان  قوای اهریمنی  و نیروهای یزدانی و خیر است . درگیری این دو مبدأ  خیر و شر  که متاثر  از آیین باستانی  ایران قدیم است  در شاهنامه به صورت  یک جریان فکری  دنباله دار  ادامه دارد  و در هر بخش  سنبل ها و نمودهای خاصی  به خود می گیرد .

واژه های کلیدی : ایزد ، خداشناسی ، یکتا شناسی ، خیر و شر  ، ایران باستان .

مقدمه:

تاریخ و فرهنگ هر قوم شناسنامه ملی آن قوم را تشکیل می دهد.تکنولوژی بدون فرهنگ انسان را به ماشین تبدیل می کند. بی شک علت سرگردانی بسیاری ، همین دور بودن از فرهنگ و ناآگاهی از ویژگی های  ملی است. فرهنگ سرچشمه عشق به زیبایی، دوستی، راستی و نیکی است و آنجا که هنر و فرهنگ نباشد، بشر در خطر تباهی و زوال است.

فرهنگ و ادب سرزمین کهنسال ایران یکی از غنی ترین و گسترده ترین فرهنگ هادر جهان است، سابقه این فرهنگ بارور و نامدار، چنان که از لا به لای “یشت ها” به چشم می خورد ، به دوران زندگی مشترک هند و ایران می پیوندد. از جهت برخورداری از دین و عرفان و فلسفه ، ایران کشوری است که نخستین دین یکتاپرستی (توحیدی)را با  همه ارزش های عالی و اصول اخلاقی و مبانی عقلی آن به جهانیان پیشکش کرد.

ایران سرزمین آیین ها و دین های بزرگی از جمله آیین های زرتشت ، میترا، مانی، مزدک ، و شیعه نیز هست. پیدایش اشو زرتشت و پذیرش پیام او در ایران ، رویدادی بزرگ بود.

کشور ما از جهت شعر و ادبیات نیز غنی است و  شهرت جهانگیر دارد.اشعار خداوندگاران سخن پارسی چون فردوسی ، سعدی، حافظ، و صدها شاعر نامدار دیگر، همه جا دل ها را به هیجان        می آورد و اندیشه ها را به اعلی مرتبه کمال می رسانند و به  ما را در انجام وظیفه انسانی خود الهام می بخشد.

ایرانیان گروهی از آریایی ها هستند که پس از مهاجرت به بخش های بلند سرزمین های واقع در جنوب دریای مازندران ، این سرزمین ها را ایران نام نهادند، که طبق نوشته های باستانی چون اوستا به معنی سرزمین آریایی ها است.

قبل از مهاجرت ، اجتماع اقوام آریایی هند و ایرانی به سه طبقه تقسیم شده بودند:

روحانیون

جنگ جویان

کشاورزان

این طبقه بندی اجتماعی در پرستش مذهبی نیز رعایت می شده؛ یعنی هر یک از آن طبقات اجتماعی، خدایان ویژه خود را داشته اند. یکی از این خدایان “مهر ” نام دارد. مهر را در          قدیم ترین دست نوشته ها ی ایران باستان یعنی اوستا، و در هندوستان در “ودا” می یابیم.

آیین مهر یکی از کهن ترین دین های جهان است و از جمله دین های راز آمیز به شمار        می رود.

آیین مهر بر ادبیات هزار ساله فارسی چه نظم و چه نثر تأثیر فراوان نهاده است. تأثیر این آیین باستان تنها در شاهنامه فردوسی ، گرشاسب نامه ، قابوس نامه و سیاست نامه خلاصه          نمی شود، بلکه می توان گفت ادبیات فارسی همیشه با نشان و علامت ایران باستان آراسته شده است.

1-1. بیان مسأله:

ایرانیان همواره مردمی خداشناس بوده‌اند. ایران فرهنگ بسیاری از کشورها را در بر می‌گیرد که شاهنامه در آنها بخشی از میراث فرهنگی شان است. از سوی دیگر ریشه هر جنگی در اختلاف نهفته است. یافتن ریشه‌های مشترک به کاهش اختلاف و در پی آن گسترش آرامش و دوستی خواهد انجامید. از آنجا که سراینده شاهنامه، حکیم توس، در کودکی فرهنگ را از موبدان زرتشتی آموخته، به نظر می‌رسد که دین زرتشتی بر دیدگاه شاهنامه در باره خداوند اثر گذاشته باشد. بنا بر شاهنامه، فردوسی مسلمانی شیعه بوده، از این رو به نظر می‌رسد که سراینده شاهنامه تفاوت چندانی در خداشناسی این دو دین ندیده باشد. نگارنده بر آن است که با بررسی خداشناسی شاهنامه، تاثیر دین زرتشتی بر دیدگاه شاهنامه در این باره را بررسی نماید.

1-2. اهمیت تحقیق:

بحث خداشناسی در شاهنامه و دین زرتشت از جمله مباحث مهم در میان تمامی جوامع ادبی واساطیر گذشته بشر بوده که بیانگر اهمیت این موضوع درسرنوشت نهایی انسان است. در این پژوهش سعی برآن شده تا با یک شیوه مطالعاتی تطبیقی- تحلیلی، خداشناسی را در شاهنامه و دین زرتشت با تأکید برمسائلی چون: یکتاپرستی، عرفان، مرگ و رستاخیز و … مورد بررسی قرار گیرد .

 1-3. اهداف تحقیق:

1- دانایی رمز جلوگیری از جنگ و گسترش آشتی و دوستی میان مردم است.

2- یافتن ریشه‌های مشترک به همگرایی مردم و کشورها خواهد انجامید.

3- شاهنامه میراث فرهنگی مشترک کشورهای ایرانی است.

4- شناخت بن‌مایه، اندازه و نوع خداشناسی شاهنامه.

 1-4. پرسش های تحقیق:

1- دیدگاه شاهنامه در مورد خداشناسی چیست؟

2- دیدگاه شاهنامه در مورد خیر و شر چیست؟

3- دیدگاه گاتها در مورد خیر و شر چیست؟

1-5. فرضیه تحقیق:

خداشناسی زرتشتی بر خداشناسی شاهنامه اثر گذاشته است.

 1-6. روش کار تحقیق:

روش توصیفی است هدف از انجام روش توصیفی، توصیف واقعی و منظم خصوصیات یک موضوع است به عبارتی دیگر محقق در این گونه تحقیقات سعی می کند تا آنچه هست را بدون هیچ گونه دخالت گزارش دهد و نتایج عینی از  موقعیت بگیرد. تحقیق توصیفی آنچه را که هست توصیف و تفسیر میکند. نخست شاهنامه بررسی و همه بیت‌هایی که موضوع خداشناسی در آنها هست، گردآوری و دسته بندی خواهند شد. کوشش خواهد شد که دیدگاه شاهنامه در باره خدا از درون این بیت‌ها شناخته شود. پس از آن خداشناسی زرتشتی در منابع دینی زرتشتی با همکاری یک نفر موبد پژوهشگر و نویسنده زرتشتی که مورد تایید انجمن زرتشتیان کرمان است، بررسی خواهد شد. منابع زرتشتیان به ترتیب گات‌ها (کتاب آسمانی ایشان)، اوستا (کتاب مقدس ایشان)، پند نامه موبدان و کتاب‌هایی چون دینکرد و مینوی خرد است. در پایان هماهنگی یا ناهماهنگی این دو دیدگاه نشان داده خواهد شد.

1-7. پیشینه تحقیق:

بنابر پژوهش موبد یار غیبی (1386)، اهورا به معنای هستی بخش و مزدا به معنای دانا نام برگزیده دین زرتشتی برای خداوند است. او که آغاز و پایان هستی است، نخست هنجار هستی(اردیبهشت) سپس هستی را بر پایه این هنجار آفریده است. هستی را آزاد گذاشته تا بر پایه این هنجار خود گردان باشد.به همه مردم آزادی و ابزارهای شایسته و بایسته داده شده تا خودش راهش را برگزیند. خرد، دین(به معنای بینش)آموزگار خدایی(پیامبر)، آموزگار مردمی(دانشمند)، راهنمای درونی(فره ایزدی، آتش اهورایی)،از این ابزارها هستند. خداوند به مردم توانایی نیک و بد بودن(سپنتامن و اهرمن) داده و آنها را میان بهمن و دشمن بودن آزاد گذاشته است. سرنوشت هرکس(بهشت و دوزخ)نیز بر این پایه به دست خود او نوشته می شود. در گات ها با خرد و اندیشه نیک میتوان خدا را در آغاز و پایان هستی دید. او سرچشمه خرد و اندیشه،آفریننده هستی،داور دادگر کردار مردم، دانای هر آشکار و نهان،پاداش دهنده و پادافره کننده و مانند آن است(شهزادی،1367،ص 22). از این روی ایرانیان همواره خود را در پیشگاه خداوند دانسته، میکوشیده اند تا برای رستگاری او را خشنود سازند. او را دلدارانه دوست دارند و ستایش و نیایش می کنند(غیبی،1390،ص23).این هستی بخش دانا ،به ویژه در فرهنگ ساسانی به خدایی با چندین دستیار و ایزد برای نگهداری از بخش های گوناگون هستی دگرگون می شود(آشتیانی،ص132،141،167،رضی،1360،ص81).او که در گات ها آزادی به مردم داده است، در فرهنگ ساسانی سرنوشت آنها راچنان می نویسد که هیچ کس توان دگرگون کردن آن را ندارد و باید سرنوشت را بپذیرد(عریان،1371،ص65-20).

فصل دوم: پیشینه تحقیق

2-1. معرفی فردوسی

2-1-1. زندگی شخصی

الف) سال تولد:

استاد ابوالقاسم فردوسی بزرگترین شاعر ملی ایران و یکی از بزرگترین حماسه سرایان جهان در قریه ی باژ از ناحیه ی طابران طوس در سال 329 هـ. ق دیده به جهان گشود.

ب) خانواده فردوسی:

پدرش از دهقانان طوس بود كه ثروت و موقعیت قابل توجهی داشت. فردوسي در جوانی با درآمدی که از املاک پدرش به دست مي آورد، به کسی محتاج نبود؛ اما بتدريج، آن اموال را از دست داد و به تهیدستی گرفتار شد.

پ)دوره تربیت و تحصیلات:

پدر به تربیت فرزند علاقه داشته او را به مکتب فرستاد و این مهم بودکه فردوسی علاوه بر تاریخ و ادب فارسی، از ادبیات عرب و علوم دینی نیز آگاهی هایی کسب کند. وی از همان اوان جوانی به شعرسرایی علاقه داشته و گاهی برخی از داستانهای کهن ایران را از روی تفنن به نظم میکشیده است، به خواندن داستان هم علاقه مند شد و به تاریخ و اطلاعات مربوط به گذشته ایران عشق      می ورزید. همین علاقه به داستانهای کهن بود که او را به فکر انداخت تا شاهنامه را به نظم در آورد. چنان که از گفته خود او  بر می آید، مدتها در جستجوی این کتاب بوده و پس از یافتن نسخه اصلی داستانهای شاهنامه، نزدیک به سی سال از بهترین ایام زندگی خود را وقف این کار کرده است. او در اين باره می گوبد:

بسي رنج بردم بدین سال سی                    عجم زنده کردم بدین پارسی

پی افکندم از نظم کـاخی بلند                   که از بـاد و بـاران نیابد گزند

بنـاهـای آبـاد گـردد خـراب                     ز بـاران و از تـابش آفتـاب

ت) همسر و فرزندان:

همسر وی که زنی باسواد و هنرمند بود و زبان پهلوی را میدانسته در سرودن شاهنامه کمک شایانی به او کرده  و شاید محرک اصلی فردوسی در به نظم در آوردن داستانهای ایرانی وی باشد. (انوری:8و7)

همه پایان نامه و تحقیق و پروژه های به صورت فایل دانلودی می باشند و شما به محض پرداخت آنلاین مبلغ همان لحظه قادر به دریافت فایل خواهید بود. این عملیات کاملاً خودکار بوده و توسط سیستم انجام می پذیرد. ضمنا همان لحظه لینک دانلود به ایمیل شما ارسال می گردد.

 جهت پرداخت مبلغ شما به درگاه پرداخت یکی از بانک ها منتقل خواهید شد، برای پرداخت آنلاین از درگاه بانک این بانک ها، حتماً نیاز نیست که شما شماره کارت همان بانک را داشته باشید و بلکه شما میتوانید از طریق همه کارت های عضو شبکه بانکی، مبلغ  را پرداخت نمایید

مطالب پیشنهادی:
 • پايان نامه نوآوري هاي کلامي علاّمه طباطبايي(ره)
 • پايان نامه بررسي و تحليل سجاياي اخلاقي پهلوانان در شاهنامه فردوسي
 • پايان نامه بررسي پيشينه خاندان رستم در متون ادبي و تاريخي پيش از شاهنامه،در شاهنامه و پس از شاهنامه(تا قرن هفتم)
 • برچسب ها : , , , , , , , , , , , ,
  برای ثبت نظر خود کلیک کنید ...

  به راهنمایی نیاز دارید؟ کلیک کنید

  جستجو پیشرفته

  دسته‌ها

  آخرین بروز رسانی

   Fatal error: Call to undefined function jdate() in /home/bmaghale/domains/bmaghale.ir/public_html/wp-content/themes/digitaliran5/sidebar.php on line 122