پايان نامه تاثير سواد اطلاعاتي بر ميزان يادگيري وعملکرد تحصيلي دانشجويان تربيت بدني

تحقیق و پروژه و پایان نامه و مقاله دانشجویی

پايان نامه تاثير سواد اطلاعاتي بر ميزان يادگيري وعملکرد تحصيلي  دانشجويان تربيت بدني یکی از پایان نامه و تحقیق های جامع و کامل و دارای منابع معتبر می باشد این پایان نامه دارای 131 صفحه به صورت فایل ورد و قابل ویرایش می باشد که جهت دریافت و دانلود متن کامل پايان نامه تاثير سواد اطلاعاتي بر ميزان يادگيري وعملکرد تحصيلي  دانشجويان تربيت بدني بر روی گزینه خرید انتهای ایمیل کلیک نمائید پس از وارد نمودن اطلاعات مربوطه و پرداخت قادر به دانلود متن کامل پایان نامه مربوطه می باشد همچنین لینک پایان نامه همان لحظه به ایمیل شما ارسال می گردد.

فهرست مطالب

1ـ فصل اول: کلیات پژوهش
1-1ـ مقدمه 2
1-2ـ بیان مسأله 5
1-3 ـ ضرورت و اهمیت تحقیق 9
1-4 ـ اهداف تحقیق 12
1-5- سوالات پژوهش 12
1-6 ـ فرضیه های پژوهش 13
1-7- محدودیت های پژوهش 13
1-8- موانع پژوهش 13
1-9 ـ تعاریف مفهومی و عملیاتی اصطلاحات 14
2ـ فصل دوم : مبانی نظریه و پیشینه پژوهش
2ـ1 ـ مقدمه 18
2ـ2ـ تاریخچه مفهوم سواد اطلاعاتی 18
2ـ3ـ استانداردهای سواد اطلاعاتی 23
2ـ4ـ اهمیت سواد اطلاعاتی 28
2ـ5ـ یادگیری مادام العمر و سواد اطلاعاتی 36
2ـ6ـ پیشینه پژوهش در ایران و جهان 44
2ـ6ـ1ـ پیشینه پژوهش در ایران 45
2ـ6ـ2ـ پیشینه پژوهش در خارج از کشور 57
3ـ فصل سوم : روش شناسی تحقیق
3ـ1ـ مقدمه 69
3ـ2ـ روش پژوهش 69
3ـ3ـ جامعه آماری 69
3ـ4ـ نمونه آماری 69
3ـ5ـ ابزارها و شیوه گردآوری اطلاعات 70
3ـ6ـ تعیین روایی و پایایی 73
3-7- روش تجزیه و تحلیل داده ها 73
4ـ فصل چهارم : تجزیه و تحلیل داده ها
4ـ1ـ مقدمه 76
4ـ2ـ یافته های توصیفی 76
4ـ2ـ1ـ توزیع فراوانی جنسی دانشجویان 76
4ـ2ـ2ـ سال ورود دانشجویان به مقطع تحصیلی 77
4ـ2ـ3ـ تعداد مقالات چاپ شده دانشجویان 78
4ـ2ـ4ـ تعداد کتاب های چاپ شده دانشجویان 79
4ـ2ـ5ـ تعداد مقالات در دست چاپ دانشجویان 80
4ـ2-6ـ عملکرد تحصیلی دانشجویان 80
4-2-7- میزان سواد اطلاعاتی دانشجویان 81
4-3- نتایج آزمون کلموگروف – اسمیرنوف 83
4ـ4ـ یافته های استنباطی 84
4ـ4ـ1ـ وضعیت سواد اطلاعاتی دانشجویان 84
4-4-2-عملکرد تحصیلی دانشجویان 86
4-4-3 ارتباط بین سواد اطلاعاتی و عملکرد تحصیلی 87
5ـ فصل پنجم : بحث و نتیجه گیری
5ـ1ـ مقدمه 91
5ـ2ـ خلاصه پژوهش 91
5ـ3ـ بحث و نتیجه گیری 93
5ـ4ـ پیشنهادی پژوهش 95
مآخذ 98
پیوست (پرسشنامه) 112
چکیده انگلیسی

-منابع و مآخذ

ـ اباذری ، زهرا ،. پورتقی، رویا  (1387). بررسی تطبیقی میزان سواد اطلاعاتی کتابداری کتابخانه های دانشگاه های علوم پزشکی ایران ، علوم پزشکی شهید بهشتی ، تربیت مدرس تهران ، شهید بهشتی ، فصلنامه دانش شناسی سال اول ، شماره 1، صص 12ـ1 .

ـ ابراهیم زاده ، عیسی (1386). انتقال از دانشگاه آموزش از راه دور سنتی به دانشگاه مجازی ، پژوهش و برنامه ریزی در آموزش عالی ، شماره 43، صص 134ـ113.

ـ اطهری ، زینب السادات و همکاران (1388). ارزیابی مهارتهای تفکر انتقادی و ارتباط آن با رتبه آزمون سراسری ورود به دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، مجله ایرانی آموزش در علوم پزشکی، شماره1،صص12ـ5.

ـ باب الحوایجی ، فهیمه و اکرم عینی،(1388). تحلیل محتوای میزان به کارگیری استانداردهای سواد اطلاعاتی در دو ساخت تربیت سند ملی چشم انداز یست ساله آموزش و پرورش، فصلنامه کتابداری و اطلاع رسانی ، شماره 48، ص163.

ـ بختیارزاده، اصغر؛(1382). بررسی سواد اطلاعاتی دانشجویان سال آخر دوره کارشناسی دانشگاه الزهرا، پایان نامه کارشناسی ارشد دانشگاه علوم پزشکی ایران.

ـ برکهارت، جوآنا ام و همکاران ، ترجمه علی حسین قاسمی و حیدر مختار، (1387). آموزش سواد اطلاعاتی به دانشجویان ، تهران : چاپار .

ـ بصیریان جهرمی، حسین و رضا بصیریان جهرمی (1385). درآمدی به سواد رسانه ای و تفکر انتقادی ، رسانه سال هفدهم، شماره چهار، صص 49ـ33.

ـ بهرامی ، هادی، (1385). آزمون های روانی مبانی نظری و فنون کاربرد، تهران : دانشگاه علامه طباطبائی .

ـ بیابانگرد، اسماعیل، (1386). روشهای تحقیق در روان شناسی و علوم تربیتی، چاپ چهارم، تهران : نشر دوران.

ـ پریرخ، مهری (1383). سنجش اثر بخش کارگاههای آموزشی مهارتهای سواد اطلاعاتی، مطالعات تربیتی و روانشناسی دانشگاه فردوسی مشهد، شماره 10، صص105ـ79.

ـ پریرخ، مهری (1386)، آموزش سواد اطلاعاتی مفاهیم، روشها و برنامه ها، تهران : کتابدار .

ـ پندپذیر ، معصومه و مظفر چشمه سهرابی(1389). بررسی سواد اطلاعاتی دانشجویان تحصیلات تکمیلی دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه براساس مدل شش مهارت بزرگ آیزنبرگ و برکویتز، فصلنامه تحقیقات اطلاع رسانی و کتابخانه های عمومی، 16(2)، صص 136ـ115.

ـ پوررونقی، رویا (1386). بررسی تطبیقی میزان سواد اطلاعاتی کتابداران دانشگاه های علوم پزشکی ایران، شهید بهشتی، تهران و تربیت مدرس، پایان نامه کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد اسلامی، دانشکده علوم انسانی.

ـ پوررونقی ، رویا و زهرا اباذری (1387). بررسی تطبیقی میزان سواد اطلاعاتی کتابداران دانشگاه های علوم پزشکی ایران، شهید بهشتی ، تهران و تربیت مدرس، فصلنامه مدیریت سلامت، دوره 11، شماره 31، صص 62ـ55.

ـ پیرانوند، علی و مریم مجیدی (1387). سواد اطلاعاتی ، مجله ارتباط علمی، دوره دهم، شماره سوم.

ـ ترزا، نلی، ترجمه علی اکبر خاصه و رحیم علیخانی(1389)، سنجش سواد اطلاعاتی با استفاده از ابزارها و تکالیف استاندارد، تهران : چاپار.

ـ تفرشی، شکوه و معصومه انگورج تقوی(1387). بررسی میزان سواد اطلاعاتی کتابداران کتابخانه های عمومی هر تهران وابسته به نهاد کتابخانه های عمومی شهر تهران، فصلنامه دانش شناسی، شماره3 صص 38ـ29.

ـ تمنایی فر و همکاران(1378). بررسی مقایسه ای تفکرانتقادی و خودکارآمدی دانشجویان رشته های هنری و غیرهنری، پژوهش در نظام آموزشی، شماره چهارم، صص 89ـ75.

ـ حداد، زهرا، (1383). شاخص های عملکرد سواد اطلاعاتی دانشجویان ، اطلاع شناسی، سال اول، شماره3، صص 55ـ41.

ـ حیدری، آزاده، (1387). معرفی پایان نامه های سواد اطلاعاتی در کتابداری و اطلاع رسانی، کتاب ماه، کلیات اطلاعات ارتباطات و دانش شناسی ، صص89ـ81.

ـ حیدری، زهرا و نعمت ا… موسی پور و عباس حری(1386). نظام برنامه ریزی درسی متناسب با توسعه سواد اطلاعاتی، فصلنامه مطالعات برنامه درسی، سال اول، شماره4، صص 48ـ29.

ـ داورپناه، محمدرضا و مرضیه سیامک (1388). ساخت و اعتباریابی پرسشنامه سنجش سواد اطلاعاتی پایه و واقعی دانشجویان مقطع کارشناسی، فصلنامه کتابداری و اطلاع رسانی، شماره45، ص119.

ـدلاور، علی(1385). روشهای تحقیق در روانشناسی و علوم تربیتی، تهران : ویرایش.

ـ دیانی، محمدحسین(1381). تضاد بین واسطه های رهایی کردن و کارگزار اطلاعات شدن، مجموعه مقالات آموزش استفاده کنندگان و توسعه سواد اطلاعاتی در کتابخانه ها و مراکز اطلاع رسانی کتابخانه آستان قدس رضوی ، صص 20ـ11.

ـ رحیمی، علیرضا، صادق الماسی و محمدجواد آل مختار (1384). وضعیت سواد اطلاعاتی و عوامل موثر بر آن در میان کتابداران و اطلاع رسانان کتابخانه های دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، دو فصلنامه مدیریت اطلاعات سلامت، شماره3، صص16ـ8.

ـ رضوان ، آذین، کوکبی مرتضی و زاهد بیگدلی(1388). بررسی میزان سواد اطلاعاتی کتابداران کتابخانه های عمومی استان خوزستان به منظور شناسایی نقاط قوت یا ضعف احتمالی آنها در این زمینه ، فصلنامه تحقیقات اطلاع رسانی و کتابخانه های عمومی ( پیام کتابخانه سابق) ، شماره 58، صص37ـ9.

ـ زمانی، عشرت(1382). استانداردهای سواد اطلاعاتی، فصلنامه اطلاع رسانی، شماره اول و دوم، صص 41ـ34.

ـ زوارقی، رسول(1387)، نگرشی بر درگاههای فراگیری الکترونیکی، علوم و فناوری اطلاعات، دوره 24، شماره1، صص 172ـ131.

ـ سالاری، محمود و حسن آبادی ابوالفضل. (1383). شناسایی و تحلیل پیش نیازهای دستیابی به مهارت سواد اطلاعاتی ، همایش اموزش استفاده کنندگان و توسعه سواد اطلاعاتی در کتابخانه ها و مراکز اطلاع رسانی و موزه ها، صص114ـ97.

ـ سودبخش، لیلا و نیک کار ملیحه (1384). تأثیر آموزش مهارتهای سواد اطلاعاتی بر رفتار اطلاع یابی دانشجویان، فصلنامه کتاب، شماره 63، صص59ـ53.

ـ سیف، علی اکبر (1378). روشهای اندازه گیری و ارزشیابی آموزشی، چاپ چهارم، تهران: نشر دوران

ـ صیامیان، حسن و افسانه سهرابی،(1383)، ویژگی های با سواد اطلاعاتی در قرن بیست و یکم، مجموعه مقالات آموزش استفاده کنندگان و توسعه سواد اطلاعاتی در کتابخانه ها و مراکز اطلاع رسانی کتابخانه آستان قدس رضوی ، صص 451ـ429.

ـ طباطبایی، ناهید(1378). بررسی مفهوم سواد اطلاعاتی (تحلیل محتوای مقالات نشریات، فصلنامه کتاب، شماره 10، صص 93ـ68.

ـ طیب نیا، ویدا (1385). بررسی سواد اطلاعاتی دانشجویان تحصیلات تکمیلی دانشکده اقتصاد علامه طباطبایی، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه آزاد اسلامی تهران.

ـ عسکرزاده، الهام (1387). سواد اطلاعاتی و اثرات و نتایج آن در جهان، ماهنامه اطلاع یابی و اطلاع رسانی، شماره8 ، ص 32.

ـ علیجانی، رحیم(1387). نظام های اطلاعاتی و مفاهیم مرتبط، تهران: چاپار

ـ علوی، شهره(1388). بررسی رویکرد نوین یادگیری الکترونیکی سریع در آموزش ضمن خدمت کارکنان دانشگاه علوم پزشکی تهران، پایان نامه دکتری، دانشگاه پیام نور تهران.

– فراهانی ، ابوالفضل (1381). نقش فنآوری در آموزش تربیت بدنی و چالش های فرارو. پژوهش در علوم      ورزشی ، 2 ، 41-29 .

–      فراهانی ، ابوالفضل ؛ زارعی ، مریم و شریفیان ، اسماعیل (1388). فنآوری اطلاعات و رابطه آن با عملکرد تحصیلی و آینده شغلی دانشجویان تربیت بدنی. المپیک ، 46 ، 112-101 .

ـ قاسمی، علی حسین(1385). بررسی وضعیت سواد اطلاعاتی دانشجویان دوره های تحصیلات تکمیلی زیرپوشش وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و تدوین پیش نویس استانداردهای سواد اطلاعاتی برای آنان، پایان نامه دکترا، دانشگاه فردوسی مشهد.

ـ قاسمی، علی حسین(1383). ضرورت و چگونگی آموزش سواد اطلاعاتی در توسعه و تقویت آموزش عالی، همایش آموزش استفاده کنندگان و توسعه سواد اطلاعاتی در کتابخانه ها و مراکز اطلاع رسانی و موزه ها، صص 179ـ153.

ـ قاضی زاده، حمید(1387). وب سایتها و پایگاه اطلاعاتی حوزه سواد اطلاعاتی، کتاب ماه .

ـ معرفت، رحمان و عنصری مرضیه (1386). استانداردهای سواد اطلاعاتی برای دانشجویان آموزش عالی، فصلنامه کتاب شماره 69، صص 243 ـ229.

مقدس زاده، حسن (1387)، بررسی میزان سواد اطلاعاتی اعضای هیأت علمی دانشگاه آزاد اسلامی ـ واحد مشهد، ماهنامه اطلاع یابی و اطلاع رسانی شماره 8، ص 57.

ـ منتظر، غلامعلی (1386). مطالعات راهبردی توسعه اطلاعاتی نظام آموزش عالی در ایران، فصلنامه پژوهش و برنامه ریزی در آموزش عالی، شماره 43.

ـ منصوریان، یزدان (1387. سواد اطلاعاتی و سطوح پنج گانه آن ، کتاب ماه کلیات، شماره 169، ص16.

ـ میرجلیلی، سیدحسین (1383). سواد اطلاعاتی : انقلابی در آموزش، کاوش نامه، سال پنجم شماره 8ـ7 ، ص 149.

ـ میرجلیلی ، سیدحسین (1385). سواد اطلاعاتی نگاهی به تحول مفهوم سواد در عصر اطلاعات ، فصلنامه کتاب، شماره 65، صص 133ـ109.

ـ نادری، عزت الله و مریم سیف نراقی (1373). روشهای تحقیق و چگونگی ارزشیابی آن در علوم انسانی، تهران: بدر.

نادی،محمدعلی و ایلناز سجادیان (1385). هنجاریابی مقیاس خودراهبردی در یادگیری، فصنامه نوآوری های آموزشی ،شماره 18، صص.134-112.

ـ نظری، مریم (1385). سواد اطلاعاتی، چاپ دوم، تهران : پژوهشگاه اطلاعات و مدارک علمی ایران.

ـ نظری، مریم (1385). طراحی آزمون اجرا و ارزیابی درس سواد اطلاعاتی برای دوره های تحصیلات تکمیلی، فصلنامه کتابداری و اطلاع رسانی، شماره2، صص 53ـ93.

ـ نیک کار، ملیحه (1386). طرح آموزش سواد اطلاعاتی در محیط آموزش از راه دور، پیک نور، سال ششم، شماره3.

ـ وینچ، کریستوفر (2008). استقلال آموزش و تفکر انتقادی، ترجمه افشار امیری، تهران پژوهشکده مطالعات فرهنگی و اجتماعی.

هنری ، حبیب (1374). کاربرد کا مپیوتر در تربیت بدنی و مدیریت تربیت بدنی دانشگاه   ها. مجوعه مقالات همایش ، دومین کنگره علمی – ورزشی آموزش عالی ، تهران .

-AbuZiden , Azidah (2007) personal Earning in Online Discussions, a thesis submitted in partial fulfillment of the requirements for the Degree of Doctor of philosophy in the University of Canterbury.

– Albitz S Rebecca (2007), The What and Who of Information Libraries and the Academy, Vol. 7, No. 1(pp. 97-109).

-Akeroyd John (2005) Information Management E- Learning, aslib proceedings, 57(2), 157-167.

-American Library Association Presidential Committee on Information Literacy (1989) American Library Association presidential Committee on Information Literacy, final report Washington.

-Andretta Susie (2005) From prescribed reading to the excitement or the burden of choice: Information… , Aslib proceedings; 57, 2; abi/inform Global pg. 181.

-Asselin, M.(2005), Teaching information skills in the information age: An examination of trends in the middle grades . School Libraries Worldwide, 11(1), 17-35.

-Association of College and Research Libraries, Information Literacy Competency Standards for Higher Education (Chicago, IL: American Library Association, 2000),2.

چکیده

پژوهش حاضر با هدف بررسی ارتباط بین سطح سواد اطلاعاتی و عملکرد تحصیلی دانشجویان کارشناسی ارشد تربیت بدنی دانشگاه شیراز انجام گرفته است.  جامعه آماری پژوهش شامل 110 نفر از دانشجویان کارشناس ارشد تربیت بدنی دانشگاه شیراز بودند. برای نمونه گیری از روش تصادفی استفاده شد . بر اساس جدول نمونه گیری مورگان 87 نفر به عنوان نمونه تحقیق انتخاب شد. برای جمع آوری اطلاعات از پرسشنامه استاندارد  سواد اطلاعاتی در آموزش عالی سیامک استفاده شد. اساتید و متخصصین حوزه سواد اطلاعاتی روایی این پرسشنامه را مورد تایید قرار داده اند. پایایی(آلفای کرونباخ) پرسشنامه 83/0 بود.  به منظور تجزیه و تحلیل اطلاعات  از آمار توصیفی و همچنین آمار استنباطی شامل آزمون t یک نمونه ای ،همبستگی پیرسون ، رگرسیون خطی و  آزمون کلموگروف- اسمیرنوف استفاده  شد. جهت تجزیه و تحلیل اطلاعات حاصل از پایان نامه  از نرم افزار spss نسخه 16استفاده شد.

یافته های پژوهش نشان داد که سطح سواد اطلاعاتی دانشجویان کارشناس ارشد تربیت بدنی پایین تر از حد مطلوب است، عملکرد تحصیلی دانشجویان کارشناسی ارشد تربیت بدنی در سطح مطلوبی قرار دارد و  بین میزان سواد اطلاعاتی دانشجویان کارشناس ارشد تربیت بدنی و عملکرد تحصیلی اشان رابطه مثبت و معناداری وجود دارد.

به طور کلی سواد اطلاعاتی نقش مهمی در فرآیند یادگیری دانشجویان کارشناس ارشد تربیت بدنی دارد و با عملکرد تحصیلی آنان نیز ارتباط مثبت و معناداری دارد.

کلید واژه ها:  سواد اطلاعاتی ، عملکرد تحصیلی، یادگیری مادام العمر ، دانشجویان کارشناس ارشد تربیت بدنی

فصل اول

کلیات تحقیق

1-1      مقدمه:

با ظهور قرن بیست و یکم ، مراکز آموزشی از سویی در حال گذر از فرایند آموزشی به فرایند یاددهی-یادگیری هستند که در این فرایند یادگیرندگان باید مسوولیت یادگیری خودشان را در داخل و خارج از کلاس درس به عهده بگیرند. از سویی دیگر گسترش کاربرد اینترنت منجر به تولید حجم عظیمی از اطلاعات شده است و افراد باید برای انجام فعالیتهای حرفه ای، شخصی و آموزشی شان بر مهارت های پردازش اطلاعات مسلط باشند و در این راستا، تبحر در کاربرد فناوری اطلاعات کافی نیست، بلکه یادگیرندگان باید توانایی پردازش،  تحلیل و نقد اطلاعات موجود را نیز داشته باشند. داشتن مهارت سواد اطلاعاتی این امکان را فراهم می نماید(حری،1383).

جامعه اطلاعاتی[1] اصطلاحی است که ژاپنی ها در سال 1963 میلادی، در مقاله ای درباره نظریه تکامل اجتماعی بر مبنای تراکم صنایع اطلاعات ، مطرح کردند و سپس در سال 1978 به جهان غرب صادر شد (داوودی،1382). اما عده ای تاریخ مهم برای جامعه اطلاعاتی را سال 1989 میلادی  همزمان با ابداع شبکه جهانی اینترنت می دانند(دستجردی و قلی زاده ،1383). با وجود این جامعه اطلاعاتی ، جامعه ای چندساختی و چندوجهی است که در آن تمام لایه بندی ها و سطوح نیازمند اطلاعات هستند، اگر جامعه مانند یک هرم فرض شود در جامعه اطلاعاتی از راس تا قاعده احساس نیاز به اطلاعات وجود دارد و از آن در تمام سطوح استفاده می شود(حری ، 1373).

تحقق جامعه اطلاعاتی جبر زمانه است. چون پدیده ای است که زیر بنای آن ، پیشرفت های علمی و فنی است(خوارزمی، 1383). در عرصه انقلاب اطلاعاتی[2] ، تحول آموزش و پرورش، به دلیل نقش مهمی که در پرورش مغزهای خلاق انسان های فردا و سرمایه آینده کشور دارد ، اهمیت ویژه ای می یابد و از آن جا که در این عرصه ، تنها واقعیت همیشه ثابت ، اصل تغییر است، مفاهیم نیز از این قاعده مستثنی نیستند. مفاهیمی چون سواد، دانش و یادگیری معانی تازه ای یافته اند و آن چه این تغییر معانی را به جامعه وارد می کند، آموزش و پرورش و دانشگاهها هستند.

نیل پستمن[3] عقیده دارد : بیش از یک دهه قبل ، عبارت سواد به معنی صرف داشتن توانایی خواندن و نوشتن بود . اما امروزه اینگونه نیست . زیرا با گسترده تر شدن مفهوم ارتباطات ، معنای سواد در شکل واقعی خود، مهارتی است که انسان را قادر  می سازد بر ابزار و امکانات ارتباط جمعی  مدیریت داشته باشد . با آن که خواندن و نوشتن هنوز پایگاه خود را از دست نداده است در یک جامعه اطلاعاتی ابزاری ناکافی محسوب می شود(حسین نژاد و محمدی،1384).

ماموریت اصلی جامعه دانشگاهی فراهم آوردن بستری برای یادگیری جامعه مخاطب آن است.مدیران، هیئت علمی و کتابداران دانشگاهی معتقدند که دانشجویان برای موفقیت در فعالیت های دانشگاهی و حرفه ای شان  باید به توسعه مهارت های یادگیری مادام العمر بپردازند. در جامعه اطلاعاتی امروز ؛ به دلیل انفجار تکنولوژی اطلاعاتی عملکرد کارا برای دانشجویان ضروری است. آنها باید باسواد اطلاعاتی باشند و بدانند که چگونه می توانند جستجو ، بازیابی و ارزیابی نمایند(زاخری[4]، 2010).

‌در سال های گذشته ، دانشجویان و پژوهشگران جواب سوالات خود را از کتابها ، مجلات و هم کلاسی ها به دست می آوردند اما الان دسترسی به منابع از طریق فضای مجازی رفتار جستجوی اطلاعاتی دانشگاهیان را تغییر داده است و به همین خاطر نیاز به بالا بردن مهارت سواد اطلاعاتی به عنوان عامل اساسی در دسترسی به اطلاعات ؛ یک عامل تعیین کننده قلمداد
می گردد(صیامیان،1383).

تحقیقات در زمینه بررسی میزان سواد اطلاعاتی دانشجویان مخصوصا در حوزه کتابداری و علوم تربیتی انجام شده است و اخیرا نیز گرایش به سوی بررسی ارتباط سواد اطلاعاتی و میزان یادگیری و موفقیت دانشجویان به وجود آمده است اما متاسفانه پژوهش های بسیار کمی در حوزه تربیت بدنی انجام شده است . در این پژوهش سعی محقق بر این است که به تاثیر سواد اطلاعاتی بر میزان یادگیری و موفقیت دانشجویان تربیت بدنی بپردازد تا بتوتند گامی هر چند کوچک در پر کردن این خلا بردارد.

1-2      بیان مساله

نیاز جامعه ورزش به افراد متخصص و روند تغییرات ساختاری آموزش در سطوح عالی، ضرورت بهره برداری از فناوری را در محیط آموزشی در ایران بیش از گذشته مطرح نموده است. با توجه به افزایش جمعیت و ایجاد نگرش مثبت در جامعه نسبت به ورزش، لزوم بهره مندی از فناوری و رسانه ها  در آموزش ورزش جهت پاسخگویی به نیاز ورزشی جامعه بارز است (فراهانی، 1381).

بهره مندی  از فناوری ارتباط مستقیم با میزان سواد اطلاعاتی دارد و سواد اطلاعاتی نیز با یادگیری مستقل و یادگیری مادام العمر ارتباط نزدیک دارد.

با توجه به اینکه نظام آموزشی در دنیا به سمت آموزش مستقل پیش می رود و این نظام ملزوماتی همچون آشنایی با تکنولوژی اطلاعاتی ، سواد اطلاعاتی و… دارد. فقط آشنایی با تکنولوژی اطلاعاتی تضمین کننده رسیدن به اطلاعات مورد نیاز نمی باشد و متاسفانه میزان یادگیری و موفقیت تحصیلی  دانشجویانی که  مهارت سواد اطلاعاتی آنها پایین هست یا اینکه به کلی فاقد مهارت سواد اطلاعاتی هستند تحت تاثیر قرار می دهد(ون دی ورد[5]،2010).شکل 1-1 ارتباط بین سواد اطلاعاتی و یادگیری مادام العمر (باندی،2004).

اولین بار زورکوفسکی[6] سواد اطلاعاتی را چنین تعریف  کرد : افرادی که برای استفاده از منابع اطلاعاتی در کارهایشان آموزش می بینند را می توان با سواد اطلاعاتی نامید. آنها تکنیک ها  و مهارت های استفاده و کاربرد میزان گسترده ای از ابزارهای اطلاعاتی را در قالب راه حل های اطلاعاتی حل مساله می دانند. (باودن[7]،2000)

اصطلاح سواد اطلاعاتی  را در سال 1989 انجمن کتابدارن آمریکا این گونه تعریف کرده است : سواد اطلاعاتی مجموعه مهارت هایی را شامل می شود که به وسیله آن می توان اطلاعات را بازیابی، ارزیابی، تجزیه و تحلیل، ترکیب و استفاده کرد (زاخری،2010).

به بیان دیگر، سواد اطلاعاتی یک قابلیت است ، قابلیتی که فرد را قادر می سازد در ابتدا نیاز اطلاعاتی خود را تشخیص دهد و سپس اطلاعات مرتبط با آن را یافته و در نهایت به نحوی موثر و کارآمد از این یافته ها استفاده نماید. وجوه تشخیص، یافتن و استفاده بهینه از اطلاعات سه وجهی هستند که برای تعاریف سواد اطلاعاتی به کار می روند. در واقع اگرچه دسترسی مستقیم و بدون واسطه کاربران به منابع اطلاعاتی افزایش یافته ولی افزایش دسترسی به معنای رسیدن به اطلاعات سودمند و مرتبط نیست و استفاده از آن لازمه برخورداری از سواد اطلاعاتی است.

کنگ[8] ، سواد اطلاعاتی را شامل چهار بعد عمده می داند: شناختی ، فراشناختی، عاطفی و فرهنگی و اجتماعی.  دو بعد اول مربوط به پردازش اطلاعات است و دو بعد دیگر به نگر ش های مرتبط با پردازش اطلاعات مربوط است.بعد شناختی سواد اطلاعاتی ، قابلیت پردازش اطلاعات برای تصمیم گیری و حل مساله را نشان می دهد و توانایی تشخیص نیازهای اطلاعاتی ، شناسایی اطلاعات مورد نیاز ، سازماندهی اطلاعات سودمند و کاربرد اطلاعات برای تصمیم گیری و حل مساله را پوشش می دهد.بعد فرا شناختی سواد اطلاعاتی قابلیت پردازش متفکرانه اطلاعات را نشان می دهد. این بعد توانایی های طراحی و تنظیم فرایند جستجو و تشخیص علل دوباره کاری و اتلاف وقت و تلاش طاقت فرسای پردازش اطلاعات را پوشش می دهد. توانایی های موجود در دو بعد شناختی و فراشناختی سواد اطلاعاتی برای یادگیری در قرن 21ضروری است. (کنگ ،2009)

بعد عاطفی سواد اطلاعاتی ، به قابلیت ارج نهادن و لذت بردن از فرایند جستجو توجه دارد و اهمیت پردازش اطلاعات و اهمیت معنا دار آزادی دسترسی به اطلاعات را شامل می شود.

بعد اجتماعی- فرهنگی سواد اطلاعاتی  به استقلال بالای یادگیرندگان و مسوولیت اجتماعی آنها برای به کاربردن اطلاعات در یادگیری انفرادی و جمعی شان توجه دارد.

در جامعه اطلاعاتی امروزی، آموزش یکپارچه سواد اطلاعاتی در محیط های دانشگاهی ارتباط تعیین کننده ای با موفقیت و یادگیری دانشجویان در آموزش عالی دارد. (زاخری،2010).

کسب مهارت های سواد اطلاعاتی فرصت های دانشجویان در امر یادگیری خود-رهبر راچند برابر می کند، چرا که آنان به استفاده از طیف متنوعی از منابع اطلاعاتی به منظور گسترش دانش خود می پردازند. سواد اطلاعاتی یادگیرندگان را قادر می سازد که بر محتوای اطلاعات تسلط یابند و کندوکاوهای خود را گسترش دهند و کنترل بیشتری بر یادگیری خویش به دست آورند ودر نتیجه به عنوان یک عامل مهم در یادگیری دانشجویان به شمار میرود.(قاسمی،1385).

با توجه این که پژوهش های کمی در رابطه با سواد اطلاعاتی و ارتباط آن با یادگیری در رشته تربیت بدنی صورت گرفته است و یک خلا در این زمینه مشاهده می شود محقق بر آن است تا بتواند نقش سواد اطلاعاتی و ارتباط آن با یادگیری را مورد بررسی قرار دهد. سابقه محدودی از انجام این نمونه پژوهش در تربیت بدنی موجود است  تنها هنری (1374) در مقاله خود با عنوان کاربرد کامپیوتر در تربیت بدنی و مدیریت تربیت بدنی دانشگاه ها اشاره ای دارد به اینکه جایگاه تربیت بدنی بر اثر عدم به کارگیری فناوری اطلاعاتی دچار افول شده است. فراهانی، زارعی و شریفیان(1388) در مطالعه موردی خود به بررسی فنآوری اطلاعات و رابطه آن با عملکرد تحصیلی و آینده شغلی دانشجویان تربیت بدنی در دانشگاه کرمان پرداخته است . یافته های این پژوهش نشان دهنده این است که سطح آگاهی اکثر دانشجویان(60%) از فناوری اطلاعات ضعیف و توجه و برنامه ریزی اکثر دانشجویان(78%) نسبت به آینده شغلی آنان در حد متوسط است.وبین سطح آگاهی از فنآوری اطلاعات ، ارتباطات و عملکرد تحصیلی دانشجویان؛ رابطه مثبت و معناداری وجود دارد. با توجه به موارد فوق محقق بر آن است تا بتواند با انجام تحقیق در این زمینه به سوالات مرتبط پاسخ دهد.

از آنجا که بررسی مبانی نظری و ادبیات پیشینه بیانگر این است که در خصوص ارتباط بین سواد اطلاعاتی و میزان یادگیری و عملکرد تحصیلی در حوزه ورزش تحقیقات محدودی انجام شده است، لذا پژوهش حاضر در صدد است به این سئوال پاسخ دهد که ارتباط بین سواد اطلاعاتی و میزان یادگیری و عملکرد تحصیلی دانشجویان ارشد تربیت بدنی چگونه است؟

1-3      ضرورت و اهمیت تحقیق:

شتاب جهانی  پذیرش تکنولوژی اطلاعات در آموزش حاصل سه تحول در جامعه بوده است که عبارتند از: رشد تصاعدی دانش از اواخر قرن بیستم به این معناست که یادگیرندگان باید توانایی پردازش اطلاعات را کسب کنند(کندی[9]،2002).

رواج فزاینده فرهنگ دیجیتال به این معناست که یاگیرندگان به پردازش اطلاعات و مهارت های تکنولوژی ارتباطات، برای پاسخ به دیجیتالی شدن صنایع نیاز دارند.

جهانی شدن اقتصاد به این معناست که یادگیرندگان باید دیدگاه های جهانی را توسعه دهند و بتواند مردم دارای فرهنگ های مختلف، ارتباط و مشارکت کنند(او.سولیوان[10]،2002،رادر[11]2003).

این سه نیروی محرکه ، نشان می دهند که در قرن 21، مردم باید برای انجام فعالیت های شخصی ،حرفه ای و آموزشی اشان ، بر مهارت های پردازش اطلاعات از طریق استفاده از IT نیز تسلط داشته باشند. در این خصوص،تبحر در کاریرد ابزارهای IT کافی نیست، بلکه یادگیرندگان باید توانایی پردازش اطلاعات را نیز داشته باشند. برای آماده کردن نسل جوان در جهت غلبه بر هزینه های زیاد که نیاز عصر اطلاعات در دنیای دیجیتال است مدارس نیز باید برای یادگیرندگان فرصت هایی جهت توسعه دانش لازم در زمینه پردازش اطلاعات به همراه نگرش های مناسب نسبت به کاربرد IT ایجاد کنند. مهارت های سواد اطلاعاتی این دانش و نگرش را فراهم
می سازند(کنگ،2009).

سواد اطلاعاتی به عنوان یک مجموعه از مهارت ها و توانایی های شناختی منحصر به فرد است و به اندازه ای به یادگیری مرتبط است که در آموزش عالی معاصر وجودش الزامی است.(آلبیتز[12]،2007).

معرفت  نیز، سواد اطلاعاتی را اساس یادگیری مادام العمرمی دانند و بیان می کنند که در تمام رشته ها، در تمام محیط های آموزشی و در همه سطوح آموزش  جاری است و فراگیران را قادر به تسلط بر محتوا می کند و دامنه تحقیقات آنها را گسترش می دهد تا به گونه ای خود رهنمون شده و نظارت بیشتری بر یادگیری هایشان داشته باشند. ( معرفت ،1386) .

رایس[13] نیز بیان می کند که افراد طبق تئوری های رضایتمندی، تمایل خود را نسبت به عملی که اندازه کافی خوب و رضایت بخش باشد، نشان می دهد. به عبارت دیگر این نظریه تمایل افراد برای یافتن اطلاعات از ساده ترین و راحت ترین منبع را نشان می دهد. و کیفیت در برابر بازده نادیده گرفته می شود و به نظر می رسد کیفیت اطلاعاتی که قابل دسترسی است به طور گسترده ای توسط کیفیت جستجوی اطلاعات تعیین می شود(رایس،2007).

باید به این امر توجه داشت که در بانک اطلاعات یک کتابخانه دانشگاهی ، منابع معتبر و قابل اطمینان که توسط کتابداران متخصص مرتب و بررسی شده اند، موجود است در حالی که اطلاعات آنلاینی که کاربر استفاده می کند از چنین پالایشی بی بهره هستند. ویژگی های بسیاری از وب سایت ها ، در حالی که تبادل اطلاعات را ترویج می کنند، نگرانی در مورد اعتبار اطلاعات آنلاین را تشدید می نمایند. این ویژگی ها عبارتند از: عدم بررسی دقیق ، هزینه کم انتشار، گمنام ماندن مولف و سرعت تغییر یا اضافه شدن اطلاعات(کلین و هاینس[14]،2001 ).

با توجه به موارد ذکر شده نیاز مبرم به تبیین نقش سواد اطلاعاتی و کسب این مهارت در فرآیندهای آموزشی رشته تربیت بدنی به ویژه احساس می شود.

لذا با توجه به اهمیت موضوع  و کمبود تحقیقات در خصوص  تبیین نقش سواد اطلاعاتی در یادگیری دانشجویان  کارشناسی ارشدرشته تربیت بدنی کشور باعث شد که این تحقیق انجام شود.

نتایج تحقیقات نشان دهنده تاثیر مثبت سواد اطلاعاتی بر یادگیری و موفقیت تحصیلی دانشجویان می باشد. بنابر این به نظر می رسد با تکیه بر نتایج و پیشنهادهای تحقیق حاضر و پژوهش های مرتبط  بتوان مقوله سواد اطلاعاتی را در برنامه های درسی آموزش عالی گنجاند و هدف اصلی آموزش عالی یعنی یادگیری مادام العمر را محقق نمود.

[1] . information society

[2] Information revolution

[3] . Postman

[4] .Zachery

[5] Van de vord

[6] Zurkowski

[7] Bawden.

[8] Kong

[9]candy

[10] O sulivan

[11] Rader

[12] Albitz

[13] Rice

[14] Cline & Haynes

همه پایان نامه و تحقیق و پروژه های به صورت فایل دانلودی می باشند و شما به محض پرداخت آنلاین مبلغ همان لحظه قادر به دریافت فایل خواهید بود. این عملیات کاملاً خودکار بوده و توسط سیستم انجام می پذیرد. ضمنا همان لحظه لینک دانلود به ایمیل شما ارسال می گردد.

 جهت پرداخت مبلغ شما به درگاه پرداخت یکی از بانک ها منتقل خواهید شد، برای پرداخت آنلاین از درگاه بانک این بانک ها، حتماً نیاز نیست که شما شماره کارت همان بانک را داشته باشید و بلکه شما میتوانید از طریق همه کارت های عضو شبکه بانکی، مبلغ  را پرداخت نمایید

مطالب پیشنهادی:
 • پايان نامه تأثير طراحي انگيزشي آموزش بر كيفيت زندگي کلاسي و يادگيري در آموزش دانشگاهي
 • پايان نامه رابطه هوش معنوي و سلامت روان با عملکرد تحصيلي دانش آموزان
 • پايان نامه بررسي رابطه بين کيفيت خدمات آموزشي و عملکرد تحصيلي دانشجويان
 • پايان نامه بررسي و تحليل محتواي نرم افزارهاي آموزش درس رياضي موجود در بازار از ديدگاه رويکرد يادگيري فعال و ساخت گرا و اصول طراحي چند رسانه اي ها
 • پايان نامه بررسي تاثير فعاليت هاي فوق برنامه بر خودکارامدي تحصيلي و عملکرد تحصيلي دانش آموزان دختر
 • برچسب ها : , , , , , , , , , , , ,
  برای ثبت نظر خود کلیک کنید ...

  به راهنمایی نیاز دارید؟ کلیک کنید

  جستجو پیشرفته

  دسته‌ها

  آخرین بروز رسانی

   Fatal error: Call to undefined function jdate() in /home/bmaghale/domains/bmaghale.ir/public_html/wp-content/themes/digitaliran5/sidebar.php on line 122