پايان نامه تاثير سياست متهورانه مديريت سرمايه در گردش بر سودآوري شرکت ها ي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

تحقیق و پروژه و پایان نامه و مقاله دانشجویی

پايان نامه تاثير سياست متهورانه مديريت سرمايه در گردش بر سودآوري شرکت ها ي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران  یکی از پایان نامه و تحقیق های جامع و کامل و دارای منابع معتبر می باشد این پایان نامه دارای 135 صفحه به صورت فایل ورد و قابل ویرایش می باشد که جهت دریافت و دانلودمتن کامل پايان نامه تاثير سياست متهورانه مديريت سرمايه در گردش بر سودآوري شرکت ها ي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران  بر روی گزینه خرید انتهای ایمیل کلیک نمائید پس از وارد نمودن اطلاعات مربوطه و پرداخت قادر به دانلود متن کامل پایان نامه مربوطه می باشد همچنین لینک پایان نامه همان لحظه به ایمیل شما ارسال می گردد.

فهرست مطالب

چکیده    1
فصل اول: کلیات تحقیق
1-1- مقدمه    3
1-2- بیان مسئله    5
1-3- اهمیت و ضرورت تحقیق    7
1-4- اهداف تحقیق    8
1-5- سؤالات تحقیق    9
1-6- فرضیه های تحقیق    9
1-7- روش تحقیق    9
1-8- متغیرهای تحقیق    10
1-9- قلمرو مکانی، زمانی و موضوعی تحقیق    10
1-10- جمع آوري و پردازش اطلاعات    10
1-11- تعریف عملیاتی واژه های تحقیق    11
1-12- خلاصه فصل    12
1-13- چارچوب فصول تحقیق    12
فصل دوم: مروري بر ادبیات و پیشینه تحقیق
2-1- مقدمه    13
2-2- مدیریت سرمایه در گردش    14
2-3- استراتژی های گوناگون سرمایه در گردش و سياستهای مطلوب    17
2-3-1 استراتژی محافظه کارانه    18
2-3-2 استراتژی متهورانه    19
2-3-2-1 سیاست سرمایه گذاری سرمایه در گردش    20
2-3-2-2 سیاست تامین مالی سرمایه در گردش    24
2-3-3 استراتژی متعادل    26
2-4- استراتژی سرمايه در گردش و ريسک و بازده    27
2-5- اهداف سودآوری و نقدینگی    27
2-6- شرایط اقتصادی و سرمایه در گردش    30
2-7- پیشینه تحقیق    31
2-7-1 تحقیقات خارجی    32
2-7-2 تحقیقات داخلی    35
2-8- خلاصه فصل    40
فصل سوم: روش تحقیق
3-1- مقدمه    42
3-2- روش تحقیق    42
3-3- روش گردآوری داده های تحقیق    43
3-4- جامعه آماری و نمونه وروش نمونه گیری    43
3-4-1 جامعه ی آماری    43
3-4-2 نمونه ی آماری    44
3-5- متغیرهای تحقیق    45
3-5-1 متغیرهای وابسته    45
3-5-2 متغیرهای مستقل    45
3-5-3 متغیرهای کنترلی    46
3-6- فرضیه های تحقیق    47
3-6-1 فرضیه اول    48
3-6-2 فرضیه دوم    49
3-6-3 فرضیه سوم    50
3-7- روش های آماری به کار رفته برای آزمون فرضیات تحقیق    50
3-7-1 رگرسیون خطی چندگانه    51
3-7-2 ضریب تشخیص یا تبیین    51
3-8- تخمین مدل های رگرسیون با داده های پانل    52
3-9- آزمون هاي مربوط به داده هاي پانلي    52
3-9-1 آزمون چاو    52
3-9-2 آزمون بروش -پاگان    53
3-9-3 آزمون هاسمن    53
3-10- مزایای استفاده از داده های تابلویی (ترکیبی)    54
3-11- آزمون فرضیه ها    55
3-11-1 آزمون معنی دار بودن مدل رگرسیونی    55
3-11-2 بررسی مفروضات آزمون ضرایب مدل رگرسیونی    55
3-11-3 آزمون متغیرهای حذف شده (omitted variabls)    56
3-12- خلاصه فصل    57
فصل چهارم: تجزیه و تحلیل داده ها
4-1- مقدمه    59
4-2- آزمون هاي مربوط به داده هاي پانلي    59
4-2-1 آزمون چاو    60
4-2-2 آزمون بروش پاگان    60
4-2-3 آزمون هاسمن    61
4-3- آمار توصیفی    62
4-4-آمار استنباطی    63
4-4-1 آزمون خود همبستگی باقیمانده ها    63
4-4-2 آزمون فرضیه های تحقیق    63
4-4-2-1 آزمون فرضیه اول    64
4-4-2-1-1 نسبت سیاست سرمایه گذاری سرمایه درگردش در مقابل بازده دارائی    68
4-4-2-1-2 نسبت سیاست سرمایه گذاری سرمایه در گردش  در مقابل کیو توبین    70
4-4-2-2 آزمون فرضیه دوم    72
4-4-2-2-1 سیاست تامین مالی سرمایه در گردش در مقابل بازده دارایی ها    77
4-4-2-2-2 سیاست تامین مالی سرمایه در گردش در مقابل کیو توبین    78
4-4-2-3 آزمون فرضیه 3    80
4-4-2-3-1 اندازه    81
4-4-2-3-2 رشد    82
4-4-2-3-3 اهرم مالی    83
4-5- خلاصه    85

فصل پنجم: نتیجه گیری و پیشنهادات
5-1- مقدمه    88
5-2- نتایج آزمون فرضیه ها    88
5-3- بحث و نتیجه گیری    92
5-4- محدودیت های تحقیق    93
5-6- پیشنهادات مبتنی بر نتایج تحقیق    93
5-7- پیشنهادات برای تحقیقات آتی    94
منابع و مآخذ    95
فهرست منابع فارسی    95
فهرست منابع انگلیسی    98
پیوست    99
پیوست الف-1) تنوع حضور صنایع مختلف بورس اوراق بهادار تهران در نونه آماری    99
پیوست الف-2) لیست شرکت های حاضر در نمونه پژوهش    100
پیوست ب) جداول آماری    102
چکیده انگلیسی     117

منابع و مآخذ

فهرست منابع فارسی

اشرف زاده، حمیدرضا. و نادر مهرگان. 1384. اقتصاد سنجي پانل ديتا. انتشارات موسسه آموزش و تحقيقات تعاون.

اصول و ضوابط حسابداری و حسابرسی. سازمان حسابرسی. تهران: کمیته تدوین استاندادهای حسابداری

اعرابی، سیدمحمد. و رحیم عابدی. 1390. رابطه هماهنگی بین استراتژی های مالی، سرمایه گذاری، تأمین مالی، تقسیم سود و سرمایه ی در گردش با عملکرد سازمانی: شرکت داروسازی اکسیر. مجله پژوهش های مدیریت در ایران، دوره 15، شماره 4.

ایزدی نیا، ناصر. و عبداله تاکی. 1389. بررسی تاثیر مدیریت سرمایه در گردش بر قابلیت سوددهی شرکت ها ی پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران. فصلنامه علمی پژوهشی حسابداری مالی،شماره 5.

برخورداری سجاد. و اسداله فرزین وش. 1389. تجارب جهانی مقابله با بحران مالی و آموزه هایی برای اقتصاد ایران. مجله تازه‌های اقتصاد، شماره 127.

بهار مقدم، مهدی.، وحید محمدرضاخانی. و رحمت اله هوشمند زعفرانیه. 1391. بررسی اثر ویژگی های خاص شرکت ها بر مدیریت سرمایه در گردش. مجله پژوهش های تجربی حسابداری مالی، سال دوم، شماره 4.

حیدرپور، افشین. و فرشید پور شهابی. 1391. تبیین آثار نا اطمینانی اقتصادی بر متغیرهای کلان اقتصاد(مطالعه موردی:ایران). فصلنامه مجلس و راهبرد ، سال نوزدهم، شماره 71.

جان نثاری، سیدامیر. 1391. تاثیر مدیریت سرمایه در گردش بر سود آوری واحد های تجاری کوچک و متوسط. مجله حسابرس، شماره 58.

جهانخانی، علی. و علی پارسائیان. 1389. مدیریت مالی. ریموندپی. نوو، تهران: مرکز تحقیق وتوسعه علوم انسانی.

حسن پور، شیوا. 1388. بررسی تأثیر استراتژی های سرمایه ی در گردش بر بازده سهام. فصلنامه حسابداری مالی، سال اول، شماره 1.

حیدریان، جعفر. و جواد رضازاده. 1389. تاثیر مدیریت سرمایه در گردش بر سود آوری شرکت های ایرانی. فصلنامه علمی – پژوهشی تحقیقات حسابداری، دوره 7، شماره 2.

خاکی، غلامرضا. (1388). روش تحقیق در مدیریت. انتشارات بازتاب، چاپ پنجم.

خدادادحسینی سیدحمید.، پریسا ریاحی. و مینا نوري. 1391. پیشبرد نوآوري در کشورهاي در حال توسعه: بررسی برنامه هاي توسعه اقتصادي در ایران. فصلنامه سیاست علم و فناوری، شماره 3.

رهنمای رود پشتی، فریدون. و علی کیانی. 1387. بررسی و تبیین استراتژی های مدیریت سرمایه درگردش در شرکت ها ی پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران. فصلنامه دانش و پژوهش حسابداری. شماره 13.

زهدی، محمدهادی.، هاشم ولی پور. و علیرضا شهابی. 1389. سیاست های سرمایه در گردش و ریسک شرکت. پژوهشنامه حسابداری مالی و حسابرسی.

ستایش، محمدحسین. و امید منصوری. 1389. بررسی ارتباط بین سرمایه در گردش و اجزای مختلف سود حسابداری شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران. پژوهشنامه حسابداری مالی و حسابرسی، سال دوم، شماره 8.

شباهنگ، رضا. (1387). مدیریت مالی. انتشارات سازمان حسابرسی.

شمس الاحرارفرد، فاطمه. و اسفندیار جهانگرد. 1390. اثر مستقیم وغیر مستقیم توسعه مالی بر رشد اقتصادی ایران. فصلنامه علمی پژوهشی دانش مالی تحلیل اوراق بهادار،شماره12.

شیرین بخش، شمس الله. و زهرا حسن خوانساری. 1384. كاربرد Eviews (ایی ویوز) در اقتصاد سنجی. انتشارات پژوهشكده امور اقتصادی.

عباسی، غلامرضا.، اشکان رحیم زاده. و داوود سلمانی. 1388. نااطميناني تورمي و رشد اقتصادي در ايران. فصلنامه علوم اقتصادی، سال سوم، شماره9.

فهرست منابع انگلیسی

Appuhami, B. A. R. (2008). The impact of firm’s capital expenditure on working capital management: An empirical study across industries in Thailand. International Management Review, 4 (1).

Autukaite, Ruta and Molay, Eric. (2011). Cash Holdings, Working Capital and Firm Value: Evidence from France. International Conference of the French Finance Association (AFFI), May 11-13, 2011. Available at SSRN:

Awopetu,L (2012), The Impact of an Aggressive Working Capital Management Policy، Walden University

Baltagi B (2005) “Econometric Analysis of Panel Data”,Third Edition, Wiley& Sons, Ltd,.Do selected firms work for shareholders? Quarterly Journal of Business and Economics, 46 (2).

Falope, O. I., Ajilore, O. T. (2009). Working capital management on profitability performance in Nigerian corporations. Research Journal of Business Management, 3(3).

Filbeck, G., & Krueger, T. M. (2005). An analysis of working capital management results across industries. Mid-American Journal of Business, 20(2).

Filbeck, G., Krueger, T., & Preece, D. (2007). CFO magazine’s working capital Do selected firms work for shareholders? Quarterly Journal of Business and Economics, 46 (2).

چکیده

هدف این پژوهش بررسی تأثیر سیاست متهورانه مدیریت سرمایه در گردش بر سودآوری شرکت ها می باشد. در این پژوهش تاثیر تغییر ساختار دارایی های  سرمایه در گردش بر سودآوری شرکت ها  و رابطه سیاست­های سرمایه در گردش (تامین مالی و سرمایه گذاری) با استراتژی­های سودآوری (بازده دارایی­ها و کیو توبین) در شرکت ها ی عضو نمونه مورد بررسی قرار گرفته است. از متغیرهای اندازه، رشد و اهرم مالی به عنوان متغیرهای کنترلی استفاده شده است. در راستای این هدف، داده های 8 ساله (1383-1390) هفتاد و یک شرکت غیر مالی از میان شرکت ها ی پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران بصورت سالانه با روش نمونه­گیری حذفی سیستماتیک مورد مطاله قرار گرفتند. آزمون فرضیات پژوهش با استفاده از مدل رگرسیون چندگانه در قالب داده­های ترکیبی انجام گرفت. نتایج پژوهش نشان می­دهند، اگر شرکت ها  بیشتر از دارایی های  جاری در سرمایه در گردش سرمایه­گذاری کنند، سودآوری آن­ها افزایش خواهد یافت. همچنین رابطه نسبت تامین مالی سرمایه در گردش با نسبت بازده دارایی­ها معنای آماری ندارد. اما با افزایش نسبت تامین مالی سرمایه در گردش نسبت کیو توبین (ارزش بازار) افزایش می­یابد. به نظر می­رسد سرمایه گذاران علاقه­مندند بیشتر در شرکت ها یی سرمایه­گذاری کنند که رویکر متهورانه تامین مالی سرمایه در گردش را دارند، زیرا آنها تصور می­کنند سهام چنین شرکت ها یی در بازار با ارزش تر است.

واژگان کلیدی: مدیریت سرمایه در گردش، سیاست­های متهورانه، سرمایه­گذاری، تامین مالی، سودآوری

فصل اول:کلیات تحقیق

1-1- مقدمه

یکی از مهمترین بحث­های مدیریت یک واحد انتفاعی، مدیریت سرمایه در گردش آن واحد انتفاعی است که نقش قابل توجهی در رشد و بقای واحد انتفاعی ایفا می­کند (رهنمای رودپشتی کیائی1387، 4). مدیریت سرمایه در گردش یکی از کارکردهای اصلی مدیریت مالی شرکت ها می باشد که نشان دهنده ی توانایی شرکت در رابطه با انجام تعهدات کوتاه مدت می­باشد. امروزه مدیریت سرمایه در گردش، که همان مدیریت برمنابع و مصارف جاری جهت حداکثر سازی ثروت سهام داران است، به عنوان بخشی ازوظیفه مدیریت مالی دارای اهمیت ویژه می­باشد (محمدزاده و نوفرستی 1388، 136).

اهمیت روزافزون سرمایه در گردش در تداوم فعالیت های  واحدهای تجاری موجب شده است که راهبردهای مختلفی برای مدیریت سرمایه در گردش در نظر قرار گیرد. واحدهای انتفاعی با به کارگیری راهبردهای گوناگون در رابطه با مدیریت سرمایه در گردش، می توانند میزان نقدینگی شرکت را تحت تاثیر قرار دهند. هر یک از راهبردهای مختلف دارای میزان ریسک و بازده متفاوتند. مدیران مالی شرکت ها  نیز با توجه به شرایط حاکم بر وضعیت شرکت و همچنین با توجه به ویژگیهای شخصیتی و فردی خود، از بین راهبردهای «جسورانه» یا خطرپذیر و یا راهبردهای «محافظه کارانه» یا خطرگریز و یا ترکیبی از این دو یک راهبرد را انتخاب می کنند )نیکومرام و همکاران 1386، 17). در واقع تصمیم های مربوط  به سرمایه ی در گردش، جزئی از تصمیم های سرمایه گذاری و تأمین مالی است و هدف آن تصمیم گیری در مورد دارایی های جاری همراه با بدهی های جاری است که قسمت فوقانی ترازنامه را تشکیل می دهند (اعرابی و عابدی 1390، 5).

به عبارت دیگر، شرکت ها نیاز به استراتژی های مدیریت سرمایه در گردش  برای فراهم کردن نیازهای عملیاتی روزانه مانند پرداخت حقوق و دستمزد، و طلب طلبکاران  دارند (آپوهامی[1] 2008، 8). همچنین،  استراتژی سرمایه در گردش یک شرکت به پرداخت مالیات و سود سهام سرمایه گذاران و اطمینان از تداوم فعالیت دراز مدت کمک می­کند. اگر یک شرکت قادر به تامین مستمرنیازمندی­های سرمایه در گردش خود نباشد، سپس آن شرکت ممکن است مجبور به از دست دادن فرصت های رشد جذاب شود(پاداچی[2] 2006، 10). استراتژی­های مدیریت سرمایه در گردش  برای دستیابی به سودآوری به عنوان نخستین هدف شرکت مورد نیاز هستند (فالوپ و آجیلر[3]2009، 73).

سرمایه در گردش یک پدیده مدیریتی است که یک شرکت را قادر می سازد تا شکاف بین دارایی های کوتاه مدت و بدهی های کوتاه مدت را پیدا کند (نظیر و افزا[4] 2009، 19). بنابراین، عناصر سرمایه در گردش  یک شرکت که نیاز به توجه روزانه مدیریت دارند شامل: وجوه نقد، حساب های دریافتنی، اوراق بهادار قابل معامله، موجودی ها، حساب های پرداختنی معوق، اسناد پرداختنی کوتاه مدت و تعهدات می باشند (اپتو[5] 2012، 3).

يك معيار رايج براي سنجش مديريت سرمايه در گردش چرخه تبديل نقد،فاصله زماني بين انجام هزينه براي خريد مواد اوليه و وصول مبالغ كالاهاي فروش رفته، است. هر چه اين فاصله زماني طولاني تر باشد، سرمايه گذاري بيشتري در سرمايه در گردش انجام شده است. چرخه ی نقدي طولاني ممكن است سودآوري را افزايش دهد زيرا منجر به افزايش فروش گردد. با اين وجود، اگر هزينه هاي سرمايه گذاري بيشتر در سرمايه در گردش از منافع حاصل از نگهداري موجودي بيشتریا اعطاي اعتبار تجاري بيشتر به مشتريان فراتر باشد، سودآوري واحد تجاري ممكن است با افزايش چرخه ی نقدي كاهش یابد (یعقوب نژاد و همکاران 1389، 121). به هر حال، کل فروش خالص شرکت بلافاصله قابل تبدیل به وجه نقد نمی باشد. تاخیر زمانی بین فروشها و دریافت وجه نقد با ایجاد حساب دریافتنی کنترل می شود. دوره مالی (مدت زمان بین مراحل خرید یک کالا، فروش آن و تبدیل حسابهای دریافتنی به وجه نقد را می گویند) یک شرکت می­تواند هفته ها یا ماه­ها به طول بیانجامد. در طول دوره مالی، یک شرکت نیاز به سیاست های قوی مدیریت سرمایه در گردش برای ادامه فعالیت های عملیاتی فروش محصولات و یا ارائه خدمات خود دارد. یک شرکت با یک استراتژی ضعیف سرمایه در گردش امکان ندارد، در رقابت با سایر شرکت ها  برتری داشته باشد (فیلبک[6] و همکاران 2007، 3). بنابراین، هنگامی شرکت باید سودآوری خود را در شرایط متغییر جهانی ادامه دهد، نقش مدیریت موثر سرمایه در گردش مهم تر از همیشه است (اپتو 2012، 2).

فالوپ و آجیلر (2009) با اشاره به حرکت نزولی سیاست متهورانه تامین مالی سرمایه در گردش، استدلال می کنند این حرکت می تواند عدم اطمینان (خطر) برای یک شرکت جهت رسیدن به سودآوری ایجاد کنند (فالوپ و آجیلر 2009، 21). خطر نظارت نادرست بر اجزای سرمایه در گردش و تامین وجوه ناکافی   می تواند منجر به ضرر و زیان کسب و کار شود. برای مثال، موجودی ها ممکن است توسط مشتریان و کارمندان به سرقت روند. هنگامی که این اتفاق می افتد، شرکت ها  بدلیل هزینه های عملیاتی بالا با کاهش سود آوری روبرو می شوند (اپتو 2012، 4). همچنین، نظیر و افزا (2009) استدلال کردند که سیاست متهورانه سرمایه گذاری شرکت ها  زمانی وجود دارد، که نسبت دارایی های  جاری به کل دارایی­ها کم است (نظیر و افزا 2009، 19). این استدلال به این معنی است سطح پایین دارایی های  سرمایه در گردش اتلاف منابع، حذف موجودی ناشی از تقاضای غیر منتظره، ذخیره موجودی کالای بیهوده را کاهش می دهد. همچنین این کار کاهش گردش حساب­های دریافتنی، و در نهایت افزایش سود شرکت را به همراه دارد (اپتو 2012، 5).

این پژوهش سعی در بررسی وشناخت تاثیر سیاست متهورانه مدیریت سرمایه در گردش در بین شرکت­ها­ی پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران (بین سال­های 1383 تا 1390) با توجه به شرایط اقتصادی کشور دارد.

 1-2- بیان مسئله

يافته هاي نظري و تجربي اخير بين المللي تاكيد روزافزوني بر نظام مالي در توضيح رشد اقتصادي دارند.آنان از اين بحث حمايت مي كنند كه يك بخش مالي پرقدرت باحداقل بحران هاي مالي، براي رشد اقتصادي ضروري مي باشد (شمس الاحرار فرد و جهانگرد1390، 33). بحران های مالی، یکی از پدیده های رایج در اقتصاد داخلی و جهانی به شمار می آیند.بروز بحران ها، هزینه های اقتصادی زيادي را برای کشورها به دنبال دارد (برخورداری و فرزین وش 1389، 116). بنابراین در کشورهای درحال توسعه از جمله ایران محیط نااطمینانی اقتصادی برای سرمایه گذاران بخش خصوصی پیش بینی های سودآوری بخش های مختلف اقتصادی را دچار اخلال کرده و از میزان سرمایه گذاری در آینده می کاهد (حیدرپور و پورشهابی 1391، 134). از این رو، مشکل عمده که در این تحقیق مورد بررسی قرار گرفت، این است که آیا یک تغییر در ساختار دارایی های  سرمایه در گردش بر میزان سودآوری یک شرکت تاثیرگذار است.

افزایش نااطمینانی اقتصادی به کاهش سرمایه گذاری بخش خصوصی از طریق افزایش هزینه های فرصت، به تاخیر انداختن وصبر کردن برای کسب اطلاعات جدید که می تواند به عدم کسب درآمدهایی منجر شود، که سرمایه گذار می توانست از سرمایه گذاری در هر جای دیگر کسب کند. این موضوع با از دست دادن زمان همراه بوده وسرمایه گذاران بخش خصوصی را ازسرمایه گذاری دلسرد می کند (حیدرپور و پورشهابی 1391، 141).

اغلب تحقیقات گذشته بر تصمیمات بلند مدت مالی مدیران شرکت ها متمرکز شده است. به ویژه محققا ن در میان موضوعات مختلف بیشتر به تجزیه وتحلیل ساختار مالی، سرمایه گذاری در دارایی­های ثابت، سود سهام نقدی، و ارزشیابی سهام شرکت ها پرداخته اند. در حالیکه سرمایه گذاری در دارایی­های جاری و استفاده از منابع تامین مالی کوتاه مدت از اقلام مهم ترازنامه شرکت­ها است، اما تاثیر ابین اقلام و به بیان دیگر تاثیر مدیریت سرمایه در گردش بر سودآوری شرکت­ها چندان مورد توجه و بررسی قرار نگرفته است (حیدریان و رضازاده 1389، 1).

سرمایه در گردش از اقلام مهم دارائی های واحدها و بنگاه های اقتصادی تلقی می شود که در تصمیمات مالی نقش قابل توجهی دارد. توسعه کمی و کیفی فعالیت های تجاری، توسعه کمی و کیفی قلمرو مدیریت مالی را بدنبال داشته است و به تبع آن مدیریت مالی را پیچیده نموده است. تداوم فعالیت های  بنگاههای اقتصادی تا میزان زیادی به مدیریت منابع کوتاه مدت آن بستگی دارد. زیرا فعالیت های  عملیاتی در یک دوره عادی که معمولا سالانه است. به شناخت سرمایه در گردش و مدیریت مطلوب آن مربوط می شود. بطوریکه از این طریق، نتایج مورد انتظار تحقق یابد و امکان تداوم فعالیت در بلند مدت فراهم شود (نیکومرام و همکاران 1386، 16).

مطالعات مختلف (اپتو 2012، 18؛ فیلبک و کروگر[7] 2007، 128؛ نظیر و افزا 2009، 74؛ وینرب و ویسچر[8]1998، 123) انتقادات متفاوتی از یکدیگر در نتایج خود دارند. با این حال، مشکلات در مدیریت سرمایه در گردش عبارتند از: (الف) چگونگی شناسایی ترکیب مطلوبی از اجزای  سرمایه در گردش  یک شرکت، و (ب) تناقض در بکارگیری سیاست های  سرمایه در گردش  توسط شرکت ها  وجود دارد (اپتو 2012، 6). برای حل این مشکلات در ترکیب سرمایه در گردش، نظیر و افزا (2009) اظهار داشتند که “هدف از مدیریت استراتژی سرمایه در گردش تعادل در استفاده از عناصر حسابداری تشکیل دهنده سرمایه در گردش می باشد (نظیر و افزا 2009، 20). وینرب و ویسچر (1998) از طرف دیگر، در پاسخ به تناقضات در استفاده از سیاست های  سرمایه در گردش بیان کردند،  هیچکدام از رویکردهای سیاسی مدیریت نسبت به دیگری برتری ندارد ، و این سیاست  سرمایه در گردش  نمی تواند برای یک صنعت و یا شرکت  تجویز شود (وینرب و ویسچر 1998، 17). شناخت ریسک بالقوه مدیریت ضعیف سرمایه در گردش در عملکرد سودآور شرکت ها  مطرح می شود (فیلبک و همکاران 2007، 3 ). در این مطالعه کشف و تجزیه و تحلیل رابطه بین سیاست های متهورانه مدیریت سرمایه در گردش یک شرکت و سودآوری آنرا مورد بررسی قرار می دهیم. هدف از این مطالعه ارزیابی تاثیر تغییرات ساختاری دارایی های  سرمایه درگردش شرکت ها  ، و توصیه به چگونگی غلبه بر مشکلات خود می باشد.

 1-3- اهمیت و ضرورت تحقیق

مديران شركت ها انتظار دارند كه با مديريت سرمايه در گردش بتوا نند تاثير با اهميتي بر سودآوري شركت بگذارند. بنابراين، براي بسياري از شركت ها، مديريت سرمايه در گردش يكي از مباحث مهم مديريت مالي مي باشد و مديران مي توانند با نگهداري سطحي بهينه از سرمايه در گردش ارزش شركتشان را افزايش دهند (محمدی 1388، 81). دليل عدم موفقيت بخش عمده اي از شركتهاي ورشكسته، وضعيت نامطلوب و مديريت نامناسب سرمايه در گردش است، حال آن كه اين شركتها در بلندمدت وضعيت مالي خوبي دارند، اما به دليل عدم كفايت سرمايه در گردش، توانايي رقابت خود را از دست داده و از دور خارج مي­گردند. واحدهاي تجاري با بكارگيري سياست هاي گوناگون در ارتباط با مديريت سرمايه در گردش ميتوانند ميزان نقدينگي شركت را تحت تاثير قرار دهند. اين راهبردها مي تواند بر ميزان خطر و بازده آن ها اثر گذار باشد (زهدی و همکاران 1389، 187). «سرمایه در گردش» یکی ازمنابع تامین مالی به ویژه برای شرکت ها ی کوچک ومتوسط و در حال رشد است (جان نثاری1391، 5).

ضرورت انجام پژوهش از نظر محققین دیگر به شرح ذیل می باشد تا شواهدي بدست آيد و مسائل فراروي مديران مورد بررسي قرار گيرد:

1)در حال حاضر وضعيت نقدينگي شركت­ها در شرايط نامناسبي قرار دارد و اكثر شركت­هاي ايراني به علت موقعيت تورمي كه در كشور حاكم است ترجيح مي دهند تا وجه نقد را به دارائي هاي ديگر تبديل كنند واين موضوع باعث مي شود كه شركتها در سررسيد بدهي­ها در مانده شوند و به اعتبار سازمان لطمه وارد شود (رودپشتي و كيائی1387، 122)

2) تجربه نشان داده است كه اغلب شركت­هائي كه با پريشاني مالي مواجه شده و نهايتاً سرنوشت برخي از آنها به ورشكستگي كشيده مي شود. يكي از دلايل عمده آن مديريت سرمايه در گردش مي باشد (رودپشتي و كيائی1387، 122).

3)سطوح واقعی و مطلوب دارائی های جاری (با توجه به تغييراتی كه در فروش واقعی و پيش بينی شده رخ می­دهد) دستخوش تغييرات دائمی است. اين وضع باعث می شود كه درباره سطح مطلوب مورد نظر از دارائیهای جاري، به صور ت مستمر (روزانه) تصميماتی گرفته شود (جهانخانی و پارسائیان 1389، 6).

4) شايد با توجه به تغييراتی كه در ميزان دارائی های جاری رخ مي دهد، مديران مجبور شوند در تصميماتی كه قبلاً برای تأمين مالی گرفته اند تجديد نظر كنند (جهانخانی و پارسائیان 1389، 6).

5) ميزان منابع و مصارف وجوهی كه به سرمايه در گردش تخصيص داده می شود بايد مشخص شود. (جهانخانی و پارسائیان 1389، 6).

6) اگر مديريت سرمايه در گردش صحيح نباشد، احتمال دارد فروش و سود شركت كاهش یابد و چه بسا شركت در پرداخت به موقع ديون و تعهدات خود ناتوان بماند (جهانخانی و پارسائیان 1389، 6).

این پژوهش در دوره ی نوسانات رونق ورکود اقتصادی درایران از سال 83 تا 90 به سه دلیل مهم است. اول، این به نفع محققان آینده است زیرا به آنها در درک سیاست مدیریت سرمایه­ در گردش و پویایی استراتژیهای متهورانه سرمایه در گردش کمک می­کند. دوم، این پژوهش به شرکت ها ی غیرمالی در ایران کمک می­کند تا نگاه دومی به استراتژی­های سرمایه در گردش خود داشته باشند و ممکن است یک جایگزین در نظر بگیرند که از هدف عملیاتی شرکتشان حمایت کند. سه، این مطالعه مدیران شرکت را  بهره­مند خواهد ساخت زیرا کارآمدترین شیوه های­ ترکیب اجزاء سرمایه­ در گردش را پیشنهاد خواهد داد.

در نهایت، زمانیکه منابع مالی محدود هستند، رقابت بالاست و مطالبات سهامداران سیری ناپذیر است.این پژوهش روی سیاست متهورانه مدیریت سرمایه در گردش منجر به رشد شرکت ها  می­شود و به نوبه خود می­تواند منجر به افزایش استخدام و بهبود سطح استاندارد زندگی شهروندانی شود که در این جامعه زندگی می­کنند (اپتو 2012، 21).

1-4- اهداف تحقیق

امروزه مديريت سرمايه در گردش كه همان مديريت بر منابع و مصارف جاري مي باشد، جهت حد اكثر سازي ثروت سهامداران به عنوان بخشي از وظايف مديريت مالي، داراي اهميت ويژه اي مي باشد . در حال حاضر ، تمركز مديريت مالي بر موضوعاتي چون ارتباط بين ریسک- بازده و حداكثر نمودن بازده در مقابل ریسک قرار گرفته است. از آنجا كه مديريت مالي در ارتقا و كارايي سازمان­ها و بهبود عملكرد و سودآوري آن ها تاثير بسزايي داشته است، تصميمات سرمايه گذاري و تامين مالي از جمله مهم ترين تصميمات مالي یك شركت مي باشد كه به عنوان زير مجموعه مديريت سرمايه در گردش قرار مي گيرد (نيكومرام و همكاران 1386، 189).

مطالعه کمی این پژوهش به بررسی تاثیر سیاست متهورانه مدیریت سرمایه در گردش  روی سودآوری شرکت ها  در ایران بین سال­های 1383تا1390می پردازد. اهداف ویژه این پژوهش، به شرح زیر است:

بررسی رابطه بین سیاست متهورانه سرمایه گذاری یک شرکت و سودآوری
بررسی رابطه بین سیاست متهورانه تامین مالی یک شرکت و سودآوری
بررسی تاثیر اندازه ، رشد فروش و اهرم مالی یک شرکت بر سودآوری

1-5- سؤالات تحقیق

1: آیا بین سیاست متهورانه سرمایه گذاری سرمایه در گردش و سودآوری رابطه معنادار وجود دارد؟

2: آیا بین سیاست متهورانه تامین مالی سرمایه در گردش وسودآوری رابطه معنادار وجود دارد؟

3:آیا اندازه ، رشد و اهرم مالی یک شرکت بر روی سود آوری عملکرد شرکت تاثیر دارد؟

[1]. Appuhami

[2]. Padachi

[3]. Falope , Ajilore

[4]. Nazir& Afza

[5]. Lawrence Awopetu

[6]. Filbeck

[7]. Filbeck , Krueger

[8]. Weinraub , Visscher

همه پایان نامه و تحقیق و پروژه های به صورت فایل دانلودی می باشند و شما به محض پرداخت آنلاین مبلغ همان لحظه قادر به دریافت فایل خواهید بود. این عملیات کاملاً خودکار بوده و توسط سیستم انجام می پذیرد. ضمنا همان لحظه لینک دانلود به ایمیل شما ارسال می گردد.

 جهت پرداخت مبلغ شما به درگاه پرداخت یکی از بانک ها منتقل خواهید شد، برای پرداخت آنلاین از درگاه بانک این بانک ها، حتماً نیاز نیست که شما شماره کارت همان بانک را داشته باشید و بلکه شما میتوانید از طریق همه کارت های عضو شبکه بانکی، مبلغ  را پرداخت نمایید

مطالب پیشنهادی:
 • پايان نامه تأثير رقابت بازار بر نوسانات سود شرکت هاي صنايع غذايي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
 • پايان نامه بررسي قابليت کاربرد مدل هاي پيش بيني ورشکستگي فالمر و زميجوسکي در شرکت هاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
 • پايان نامه ارتباط بين کيفيت سودبابازده سهام در شرکتهاي داروئي پذيرفته شده دربورس اوراق بهادار تهران (درسالهاي 1386-1390)
 • پایان نامه بررسی تاثير روش هاي تامين مالي بر بازده و قيمت سهام شرکت هاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران مطالعه موردي صنايع غذايي
 • پايان نامه تحليل عوامل موثر بر شاخص کل بورس اوراق بهادار تهران با رويکرد پويايي سيستم
 • برچسب ها : , , , , , , , , , , , , ,
  برای ثبت نظر خود کلیک کنید ...

  به راهنمایی نیاز دارید؟ کلیک کنید

  جستجو پیشرفته

  دسته‌ها

  آخرین بروز رسانی

   Fatal error: Call to undefined function jdate() in /home/bmaghale/domains/bmaghale.ir/public_html/wp-content/themes/digitaliran5/sidebar.php on line 122