پايان نامه تاثير شدت تمرين برتغييرات الگوي سايتوکايني (Th1/Th2) و تعداد لکوسيت در فوتباليست ها

تحقیق و پروژه و پایان نامه و مقاله دانشجویی

پايان نامه تاثير شدت تمرين برتغييرات الگوي سايتوکايني (Th1/Th2) و تعداد لکوسيت در فوتباليست ها  یکی از پایان نامه و تحقیق های جامع و کامل و دارای منابع معتبر می باشد این پایان نامه دارای 107 صفحه به صورت فایل ورد و قابل ویرایش می باشد که جهت دریافت و دانلودمتن کامل پايان نامه تاثير شدت تمرين برتغييرات الگوي سايتوکايني (Th1/Th2) و تعداد لکوسيت در فوتباليست ها  بر روی گزینه خرید انتهای ایمیل کلیک نمائید پس از وارد نمودن اطلاعات مربوطه و پرداخت قادر به دانلود متن کامل پایان نامه مربوطه می باشد همچنین لینک پایان نامه همان لحظه به ایمیل شما ارسال می گردد.

فهرست مطالب

فصل اول: طرح پژوهش
1-1 مقدمه 2
1-2 بیان مسئله     3
1-3 ضرورت و اهميت پژوهش     7
1-4 اهداف پژوهش     10
1-4-1 هدف کلی    10
1-4-2 اهداف اختصاصی     10
1-5 سؤالات پژوهش    10
1-6 قلمرو پژوهش 11
1-7 تعاریف مفهومی و عملیاتی متغیرها     11
1-7 -1تعاریف مفهومی    11
1-7-1-1 فعالیت با شدت متوسط    11
1-7-1-2 فعالیت شدید     11
1-7-1-3 اینترفرون گاما    12
1-7-1-4 اینترلوکین-4      12
1-7-1-5 IL-4/IFN-γ    12
1-7-1-6 لکوسیت    12
1-7-2 تعاریف عملیاتی     13
1-7-2-1 فعاليت با شدت متوسط    13
1-7-2-2 فعالیت شدید    13
1-7-2-3 اینترفرون گاما    13
1-7-2-4 اینترلوکین-4     13
1-7-2-5 لکوسیت    13
فصل دوم: مباني نظري و پيشينه پژوهش
2-1مفاهیم بنیادی    15
2-1-1 سیستم ایمنی    15
2-1-2 اجزا¬ء دستگاه ایمنی    19
2-1-3 سایتوکاین    19
2-1-4 اینترفرون گاما    21
2-1-5 اینترلوکین-4    23
2-1-6  الگوی سایتوکاینی    24
2-1-7 لکوسیت    27
2-2 پژوهش¬های پیشین     28
فصل سوم: روش پژوهش
3-1 روش پژوهش    38
3-2 جامعه آماری، روش نمونه¬گیری و نمونه پژوهش    38
3-3 متغییرهای پژوهش    38
3-3-1 متغير¬هاي مستقل    38
3-3-2 متغير¬هاي وابسته    39
3-4 ابزار و وسایل اندازه¬گیری    39
3-5 روش اندازه¬گيري متغيرهاي وابسته    39
3-5-1 شمارش افتراقي سلول¬هاي خوني    39
3-5-2 اندازه¬گیری سایتوکاین¬ها به روش ELISA    40
3-6 خونگیري و اندازه¬گیري پارامترها    41
3-7 روش اجراي پژوهش    41
3-8 روش¬های تجزیه و تحلیل آماری    44
3-9 ملاحظات اخلاقي    44
فصل چهارم: يافته¬هاي پژوهش
4-1 تجزیه و تحلیل توصیفی داده‌ها    46
4-2 بررسی سؤالات پژوهش    47
4-2-1 سؤال اول    47
4-2-2 سؤال دوم    49
4-2-3 سؤال سوم    50
4-2-4 سؤال چهارم    52
فصل پنجم: بحث و نتيجه¬گيري
5-1 خلاصه پژوهش    55
5-2 بحث و بررسی    57
5-3 نتیجه¬گیری    69
5-4 پيشنهاد¬هاي پژوهش    70
5-4-1 پيشنهاد¬هاي كاربردي    70
5-4-2 پیشنهاد¬های پژوهشی    70
5-5 محدودیت پژوهش    71
فهرست منابع 72
پیوست
پيوست 1    90
پیوست 2    91

فهرست منابع  

برات­پور، م.، دبیدی روشن، و.، و کریمی، ن. (1392). ردیابی تغییرات التهاب سیستمیک متعاقب تمرین مقاومتی به روش آکسفورد و مکمل زنجبیل در مردان والیبالیست. نشریه مطالعات کاربردی علوم زیستی در ورزش، شماره 2، ص34-21.

بيابانگرد، ا. (1384). روش­هاي تحقيق در روان شناسي و علوم تربيتي، تهران، انتشارات دوران.

توفیقی، ا.، آقا علی نژاد، ح.، محمد حسین، ز.، کیوانی، ف.، و قاسمی، ع. (1388). اثر تمرین استقامتی پیوسته بر میزان اینترلوکین 4 و اینترفرون گاما در موش های مبتلا به تومور سرطان سینه. فصلنامه المپیک، شماره 4، ص 82-73.

زر، ع.، ابراهیم، خ.، هوانلو، ف.، و امانی، د. (1391). تأثیر 8 هفته فعالیت استقامتی بر بیان اینترفرون گاما و زیر رده‌های لکوسیتی. مجله دانشکده پزشکی اصفهان، شماره 185، ص1-9.

ستاري­فرد، ص.، گائيني، ع.، و چوبينه، س. (1391). تاثير فعاليت ورزشي در محيط سرد بر مقادير اينترلوکين 17، اينترفرون گاما و پروتئين واکنشي C سرم ورزشکاران استقامتي. مجله پزشكي دانشگاه علوم پزشكي تبريز، شماره 34، ص 86-93.

طاهری کلانی، ع.، و نیک سرشت، م. (1389). اثر 10 هفته تمرین هوازی شدید بر غلظت سایتوکاین­های ضد التهابی و تستسترون در مردان غیر فعال. مجله فیزیولوژی ورزش و فعالیت بدنی، شماره 6، ص 497-489.

مقصودی، ن.، خسروی، ن.، رواسی، ع. (1390). اثر یک دوره تمرین منتخب (هوازی و قدرتی) بر برخی سایتوکاین­ها در بیماران مبتلا به MS. نشریه علوم زیستی، شماره 10، ص23-5.

وجگانی، م. (1391). ایمونولوژی. انتشارات جهاد دانشگاهی، واحد تهران، چاپ دهم، ویراست هشتم، چاپ شریف.

Abbas, A. K. (2003). Cellular and Molecular Immunology. Elsevier Health Sciences.

Abbas, A. K., Lichtman, A. H., & Pillai, S. (2007). Cellular and Molecular Immunology, International Edition, 6TH Edition, Saunders Elsevier press. pp: 267-303.

Abbas, A. K., & Pillai, S. (2007). Cellular and Molecular Immunology. Publisher: Elsevier Science, 6th Edition.

Abd El-Kader, S. M., Gari, A. M., & Salah El-Den, A. E. M. (2013). Impact of moderate versus mild aerobic exercise training on inflammatory cytokines in obese type 2 diabetic patients: a randomized clinical trial. African Health Sciences, 13 (4), 857 – 863.

Steensberg, A., Toft, A. D., Bruunsgaard, H., Sandmand, M., Halkjaer-Kristensen, J., Pedersen, B.K. (2001). Strenuous exercise decreases the percentage of type 1 T cells in the circulation. Journal of Applied Physiology, 91, 1708–1712.

Alberti, S., Cevenini, E., Ostan, R., Capri, M., Salvioli, S., Bucci, L., Ginaldi, L., DeMartinis, M., Franceschi, C., & Monti, D. (2006). Age-dependent modifications of Type 1 and Type 2 cytokines within virgin and memory CD4+ T cells in humans. Mechanisms of Ageing and Development , 127, 560-566.

Alexander, W. S. (2002). Suppressors of cytokine signalling. (SOCS) in the immune system. Nature Reviews Immunology, 2, 410-6.

Alvandi, H., Salehzadeh, K., Najafzade , M. R., & Taheri Kalani, A. (2014). The effect of strength training on anti-inflammatory cytokines, cortisol and testosterone in overweight men. European Journal of Experimental Biology, 4 (1), 296-302.

چکیده

هدف از اين پژوهش بررسي تاثير شدت تمرین بر تغييرات الگوی سایتوکاینی و تعداد لکوسیت در فوتبالیست­های مرد دانشگاهي بود. بدين منظور از ميان ورزشکاران مرد فوتبالیست دانشگاه جهرم، 11 نفر به صورت داوطلبانه، هدفمند انتخاب شدند. ميانگين سن، قد، وزن و BMI آزمودني­ها به ترتيب برابر با: 875/0±90/21 سال، 4±170 سانتي­متر، 44/6±42/64 كيلوگرم و BMI برابر با 68/1±05/22 كيلوگرم بر مجذور قد به متر بود. براي اجراي تحقيق، آزمودني­ها در هفته اول با شدت متوسط يعني با 65% ضربان قلب بيشينه و در هفته دوم با شدت زیاد يعني با 80% ضربان قلب بيشينه، به مدت 30 دقيقه با شدت مورد نظر دویدند. نمونه­های خونی، قبل و بلافاصله بعد از هر جلسه تمرین از آزمودنی­ها گرفته شد. جهت تجزيه و تحليل استنباطي داده­ها از آزمون t وابسته و تحليل واريانس با اندازه‌هاي تكراري، از نرم افزار SPSS/12 استفاده و سطح معني‌داري 05/0 =a در نظر گرفته شد. نتايج نشان داد كه یک جلسه تمرین با شدت متوسط اثر معنی­داری بر IFN-γ (60/0=p)، IL-4 (14/0=p) و نسبت IL-4/IFN-γ (22/0=p) ندارد. همچنین یک جلسه تمرین با شدت بالا اثر معنی­داری بر IL-4 (57/0=p) و نسبت IL-4/IFN-γ (38/0=p) ندارد با این وجود اثر معنی­داری بر کاهش IFN-γ (01/0=p) داشت. به طور کلی نتایج پژوهش حاضر نشان داد که فعالیت متوسط و شدید هر دو باعث انحراف پاسخ ايمني به سمت Th2 شده که این امر باعث تقويت پاسخ ايمني هومورال و نيز واكنش­هاي آلرژيك می­شود.

واژگان كليدي: الگوی سایتوکاینی، لکوسیت، اینترفرون گاما، اینترلوکین-4، تمرین شدید، تمرین با شدت متوسط، فوتبال

فصل اول:طرح پژوهش

مقدمه

در حال حاضر و در دنياي كنوني، ورزش و فعاليت‌ بدني به عنوان يكي از عناصر مهم در زندگي بشر مطرح است. اهميت و نقش ورزش در سالم­سازي و به سازي جامعه و كاربرد عملي آن در ابعاد مختلف اجتماعي، اقتصادي و بهداشتي در نزد متخصصان و دست اندركاران سازمان­هاي فرهنگي، پوشيده نيست.

مطالعات مختلف نشان می­دهند که در 30 سال گذشته علاقه­مندی به جنبه­های کاربردی ورزش و فعالیت­های جسمانی افزایش یافته است. این افزایش علاقه­مندی، شاید نتیجه پیشرفت­های علمی بزرگ در دهه­های گذشته باشد که نشان می­دهند که ورزش در جلوگیری و درمان بیماری­های مختلف نقش مهمی را برعهده دارد (روزا، لیرا، دملو و سانتوز [1]، 2011؛ بوتنر، ماسیگ، لچترمن، فانک و مورن [2]، 2007؛ وولین، یان، کلدیتز و لی [3]، 2009).

مشخص شده است که عملکرد فیزیولوژیک سیستم ایمنی، دفاع در برابر میکروب­های بیماری­زا است. با این وجود حتی عوامل بیگانه غیر بیماری­زا می­توانند سبب برانگیختن پاسخ­های ایمنی شوند. سیستم ایمنی انسان یک سیستم دفاعی است که به دو بخش ایمنی ذاتی[4] و اکتسابی[5] تقسیم می­شود به طوری که ایمنی ذاتی اولین خط دفاعی بدن می­باشد (روزا و همکاران، 2011). بنابراین دفاع در برابر میکروب­ها ابتدا بر عهده واکنش­های زودرس ایمنی ذاتی است و سپس توسط پاسخ­های ایمنی اکتسابی صورت می­گیرد (روزا و همکاران، 2011؛ گلیسون، نیمن و پدرسن [6]، 2004). یکی از مهمترین محصولات پاسخ ایمنی، سایتوکاین­ها می­باشند. سایتوکاین­ها پروتئین­های ترشح شده به وسیله سلول­های ایمنی اکتسابی و ایمنی ذاتی هستندکه بسیاری از اعمال سلول­های ایمنی اکتسابی و ذاتی را تحت تاثیر قرار می­دهند. سایتوکاین­ها در پاسخ به میکروب­ها و سایر آنتی­ژن­ها تولید شده و پاسخ­های متنوع سلول­های درگیر در ایمنی و التهاب را تحریک می­کنند. علاوه بر سلول­های ایمنی، سایتوکاین­ها از سلول­هایی همچون سلول­های اندوتلیال و سلول­های ذخیره کنندۀ چربی نیز ترشح می­شوند (کوچ[7]،2010). در حال حاضر علاقه به بررسی پاسخ سیستم ایمنی به ورزش در میان محققان در حال افزایش می­باشد زیرا تعدادی از اثرات کلیدی تندرستی مرتبط با ورزش می­توانند هم سودمند (از قبیل کاهش خطر بیماری های قلبی عروقی) و هم می­تواند زیانبخش باشند (مثل آسم ناشی از ورزش) که ممکن است این تاثیرات به خوبی از طریق فعالیت پارامترهای سیستم ایمنی میانجی­گری شود (کوپر، رادوم آیزیک، سچویندت و زالدیوار [8]،2007).

مشخص شده است که سیستم ایمنی بدن انسان همانند دیگر سیستم­های فیزیولوژیک بدن در پاسخ به فعالیت­بدنی تغییرات چشمگیری از خود نشان می­دهد (کوچ، 2010). بر اساس نتایج پژوهشات مختلف این نکته مشخص شده است که شیوع بیماری­های سخت از قبیل دیابت نوع 2، بیماری قلبی عروقی، التهاب مفاصل، چاقی و پوکی استخوان با سطوح افزایش یافته سایتوکاین­های التهاب­زا مرتبط هستند (توتله، دیویس گورمن، گلدمن، کپلاند و مکدوناق [9]، 2004 ؛ موس و همکاران[10]، 2004). لذا هدف پژوهش حاضر، بررسی تاثیر شدت تمرین برالگوی سایتوکاینی و تعداد لکوسیت در بازیکنان فوتبال می­باشد.

بيان مسأله

عدم فعالیت­بدنی یا بی­تحرکی، یک عامل خطر غیر مرتبط برای بسیاری از بیماری­ها می­باشد. در حالی که مکانیزم­هایی که شیوه زندگی فعال را به سمت تندرستی و سلامتی انتقال می­دهند نشان داده­اند که در­گیری سیستم ایمنی در رابطه با تندرستی در سال­های اخیر مورد توجه قرار گرفته است. به علاوه اثرات حاد و مزمن ورزش روی جنبه­های متعدد سیستم ایمنی انسان مورد توجه بسیاری از محققان قرار گرفته است، اما بسیاری از جنبه­های تندرستی این امر ناشناخته مانده است.

پاسخ­هاي ايمني به دو دسته كلي Th1 و Th2 تقسیم می­شوند. انحراف پاسخ ايمني به سمت Th1 باعث تقويت پاسخ ايمني سلولي و انحراف پاسخ ايمني به سمت Th2 باعث تقويت پاسخ ايمني هومورال و نيز واكنش­هاي آلرژيك می­شود (شهابی و همکاران، 2007). پاسخ­های  Th2وTh1  از جمله الگو­های مهم سایتوکاینی هستند که وضعیت پاسخ­های سلولی و هومورال را نشان می­دهند (عباس، لیچتمن و پیلای[11] ، 2007). سایتوکاین­ها گلیکو­پروتئین­های کوچکی هستند که از سلول­های مختلف و در پاسخ به محرک­های مختلف تولید شده و پاسخ­های سلول­های ایمنی را واسطه­گری و تنظیم می­کنند. این مولکول­ها با اتصال به گیرنده­های اختصاصی، عملکرد خود را انجام می­دهند (هاول و همکاران[12]، 2007).

مشخص شده است که نسبت Th1/Th2 الگوی تکامل یافته­ای از یک مدل برای تفسیر منطقی فعالیت سلول­های  Tدر تنظیمات مختلف می­باشد که شامل پاسخ به عفونت، بیماری خود ایمنی و نقص ایمنی می­باشد (لیبتا و همکاران[13]، 2011). تعادل  Th1/Th2به عنوان شاخصی از تغییرات در عملکرد سیستم ایمنی مورد استفاده قرار گرفته است که در دهه گذشته مورد توجه محققان در این زمینه قرار گرفته است (وون و همکاران[14]، 2011؛ تان و همکاران[15]،2007؛ لیبتا و همکاران، 2011؛ لی و همکاران[16]، 2006).

سلول­های Th1 و Th2 عمدتا می­توانند به وسیله فاکتور­های غیر از اینترفرون گاما[17] و اینترلوکین[18]4 عملکرد متفاوتی داشته باشند اما الگوی اصلی سلول­های Th1 وTh2 فاکتور­هایIFN-γ  و IL-4 می­باشد ( گو و همکاران[19]، 2011).

IFN-γ توسط سلول­های Th1 ترشح شده و در پاسخ­های ایمنی با واسطه سلول که شامل فعال­سازی ماکروفاژها و تاخیر در پاسخ­های ایمنی است، درگیر می­باشند.  IL-4توسط سلول­های Th2 ترشح می­شوند که از طریق تحریک آنتی­بادی­های تولید شده توسط سلول­های B پاسخ­های ایمنی هومورال را تنظیم می­کنند (پرستوت و همکاران[20]، 2011؛ دومینگویزویلار، بچرآلان و هافلر [21]، 2011؛ نیتا و همکاران[22]، 2002).

با توجه به اینکه، اینترلوکین 4 (IL-4)، مشخصه بارز سلول­های Th2 و سایتوکاین IFN-γ سایتوکاین اصلی تولیدی از سلول­های Th1 می­باشد، نسبت تولید سایتوکاین IL-4 به سایتوکاین IFN-γ (IL-4/IFN-γ ratio) توسط سلول­های تک هسته­ای تحریک شده با میتوژن به عنوان معیار انحراف پاسخ ایمنی به سمت  Th2در نظر گرفته می­شود (شهابی و همکاران، 2007).

چندین مطالعه وجود دارد که اثر تمرین ورزشی را روی سایتوکاین­های Th1 و  Th2در خون مورد بررسی قرار داده­اند (کوهیوت، بوئهم و موینیهان[23]، 2001؛ کوهیوت، تامپسون، لی و کانیک[24]، 2004). گزارش شده است که ورزش­های شدید روی تولید سایتوکاین­های Th1 و  Th2افراد جوان تاثیر می­گذارد (لانکستر و همکاران[25]، 2004).

این باور و عقیده وجود دارد که ورزش­های با شدت متوسط ممکن است پاسخ سایتوکاین­های نوع Th1 را باعث شود ( مالم[26]، 2004). گزارش شده است که ورزش­های طولانی مدت با شدت متوسط به مدت شش ماه و همچنین 2 یا 4 سال می­تواند سایتوکاین­های نوع Th1 در رابطه با افزایش سن تغییر دهد. این در حالی است که تمرینات با شدت متوسط باعث بهبود عملکرد سیستم ایمنی افراد سالمند می­شود و همچنین محققین بر این باورند که تغییراتی که ورزش در سلول­های T ساده ایجاد می­کند به سمت Th1 می­باشد که این تغییر جهت پاسخ به سمت Th1 ، از مکانسیم­های زیربنایی جهت بهبود سیستم ایمنی این افراد می­باشد (شیمیزو و همکاران[27]، 2008؛ اگاوا، اکا، یاماکاوا و هیگوچی [28]، 2003؛ درلا، کزدرون و سزکزیپیورسکی [29]، 2004).

گارسیا و همکارانش[30] (2011)، پس از یک جلسه فعالیت ورزشی با شدت 70 درصد حداکثر اکسیژن مصرفی روی دوچرخه کارسنج تغییری در مقادیر IFN-γ در زنان بی­تحرک مشاهده کردند که این تغییرات معنی­دار نبود. همان طور که مشاهده می­شود پژوهشات نشان می­دهند که فشار­های جسمانی از قبیل ورزش و فعالیت­بدنی می­توانند تولید سایتوکاین­ها را تغییر دهند (چن و همکاران[31]، 2008). زالدیوار و همکاران[32] ( 2006) در پژوهش خود که بر روی مردان سالم انجام شد نشان دادند که 30 دقیقه دوچرخه سواری با شدتVO2 Peak 80% سبب افزایش میزان IFN-γ ,TNF-α بلافاصله بعد از تمرین شد در حالی در یک ساعت بعد از تمرین میزان TNF-α همچنان کاهش ولی میزان IFN-γ, افزایش را نشان داد. نتایج پژوهش سلار و همکاران[33] (2006) بر روی مردانی که چند سال سابقه تمرین داشتند، نشان داد که یک ساعت کار روی ماشین پاروزنی میزان IFN-γ را 5 دقیقه بعد از تمرین کاهش می­دهد. مشخص شده است که مدت، شدت و تواتر ورزش و فعالیت­بدنی می­تواند یک نقش کلیدی در پاسخ ­ایمونولوژیکی بازی کند به طوری که ورزش­های متوسط سبب تقویت سیستم ایمنی می­شوند (سنچینا و کوهوت [34]، 2007؛ بنیادی، بدلزاده، پوزش، صالحی و محمدی ، 2010).

محققين گزارش داده­اند ورزش، موجب تغييرات مشخصي در تعداد، توزيع و تکثير گلبول­هاي سفيد در گردش خون مي­شود. تغييراتي که در نحوه توزيع گلبول­هاي سفيد ايجاد مي‌شود، به آزاد شدن هورمون­هايي چون کاتکولامين­ها، کورتيکواستروئيدها و برخي از سايتوکاين­ها نسبت داده مي‌شود. علاوه بر هورمون­ها، افزايش نوتروفيل­ها ممكن است ناشي از توزيع مجدد آنها و وارد شدن سلول­هاي فعال­تر به گردش خون نيز باشد و ممكن است هر دو عامل فوق به طور همزمان وارد عمل شوند. همان­طور که گفته شد مشخص شده است که ورزش به طور چشمگیری سطوح در گردش لکوسیت­ها مخصوصاً مونوسیت­ها، نوتروفیل­ها و لنفوسیت­ها را افزایش می­دهد که مقدار و اندازه این افزایش در تعداد در گردش مرتبط با مدت و شدت ورزش می­باشد (پیزا، کوه، مک­گرگور و بروکس[35]، 2002؛ پدرسن و استنسبرگ[36]، 2002).

در جریان ورزش، لکوسیت­ها به خون فراخوانده می­شوند که نتیجه آن افزایش غلظت نوتروفیل­ها، لنفوسیت­ها و مونوسیت­ها می­باشد. افزایش غلظت آدرنالین و افزایش کمتر نورآدرنالین فاکتور­های اصلی مسئول فراخوانی لنفوسیت­ها در جریان ورزش شدید می­باشند. کاتکولامین­ها به همراه هورمون رشد ممکن است اثرات شدید روی نوتروفیل­ها را میانجی­گری کنند، در حالی که کورتیزول اثر خود را 2 ساعت بعد اعمال می­کنند (برونسگارد و پدرسن[37]، 2000).

پژوهشات مختلف نشان می­دهند که دفاع میزبان و عملکرد ایمنی غالباً به وسیله فعالیت­های کم شدت و متوسط بهبود می­یابد ( نیمن[38]، 2000). به هر حال، مشخص شده است که فعالیت جسمانی طولانی مدت تغییرات منفی زیادی در سیستم ایمنی ایجاد می­کند (نیمن و همکاران[39]، 2003). مشخص شده است که ورزش سنگین موجب بروز آسیب بافتی، تولید هورمون­های فشار و تغییر در کارکرد و کیفیت سلول­های دفاعی می­شود. تغییر در کارکرد و کیفیت سلول­های دفاعی، تحت تاثیر فاکتور­های عصبی- هورمونی چون کاتکولامین­ها، هورمون رشد، کورتیزول، بتا- اندروفین و هورمون­های جنسی قرار دارند (پدرسون و هافمن[40] ، 2000).

[1] . Rosa, Lira, de Mello & Santos

[2] . Büttner, Mosig, Lechtermann, Funke & Mooren

[3] . Wolin, Yan, Colditz & Lee

[4] . Innate Immunity

[5] . Acquired Immunity

[6] . Gleeson, Nieman & Pedersen

[7] . Koch

[8] . Cooper, Radom-Aizik, Schwindt & Zaldivar

[9] . Tuttle, Davis-Gorman, Goldman, Copeland & McDonagh

[10] . Moss et al.

[11] . Abbas, Lichtman & Pillai.

[12] . Howell et al.

[13] . Libetta et al.

[14] . Won et al.

[15] . Tan et al.

[16] . lee et al.

[17] . Interferon gama (IFN-γ)

[18] . Interleukin 4 (IL-4)

[19] . Gu et al.

[20] . Preston et al.

[21] . Dominguez-Villar, Baecher-Allan & Hafler

[22]. Nitta et al.

[23] . Kohut, Boehm & Moynihan

[24] . Kohut, Thompson, Lee & Cunnick

[25]. Lancaster et al.

[26]. Malm

[27]. Shimizu et al.

[28]. Ogawa, Oka, Yamakawa & Higuchi

[29]. Drela, Kozdron & Szczypiorski

[30]. García et al.

[31]. Chen et al.

[32]. Zaldivar et al.

[33]. Sellar et al.

[34]. Senchina & Kohut

[35] . Pizza, Koh, McGregor & Brooks

[36] . Pedersen & Steensberg

[37] . Bruunsgaard & Pedersen

[38]. Nieman

[39]. Nieman et al.

[40] . Pedersen & Hoffman

همه پایان نامه و تحقیق و پروژه های به صورت فایل دانلودی می باشند و شما به محض پرداخت آنلاین مبلغ همان لحظه قادر به دریافت فایل خواهید بود. این عملیات کاملاً خودکار بوده و توسط سیستم انجام می پذیرد. ضمنا همان لحظه لینک دانلود به ایمیل شما ارسال می گردد.

 جهت پرداخت مبلغ شما به درگاه پرداخت یکی از بانک ها منتقل خواهید شد، برای پرداخت آنلاین از درگاه بانک این بانک ها، حتماً نیاز نیست که شما شماره کارت همان بانک را داشته باشید و بلکه شما میتوانید از طریق همه کارت های عضو شبکه بانکی، مبلغ  را پرداخت نمایید

مطالب پیشنهادی:
برچسب ها : , , , , , , , , , ,
برای ثبت نظر خود کلیک کنید ...

به راهنمایی نیاز دارید؟ کلیک کنید

جستجو پیشرفته

دسته‌ها

آخرین بروز رسانی

    Fatal error: Call to undefined function jdate() in /home/bmaghale/domains/bmaghale.ir/public_html/wp-content/themes/digitaliran5/sidebar.php on line 122