پايان نامه تاثير عوامل انگيزش يادگيري بر عملکرد يادگيري دانشجويان دانشگاه آزاد اسلامي

تحقیق و پروژه و پایان نامه و مقاله دانشجویی

پايان نامه تاثير عوامل انگيزش يادگيري بر عملکرد يادگيري دانشجويان دانشگاه آزاد اسلامي یکی از پایان نامه و تحقیق های جامع و کامل و دارای منابع معتبر می باشد این پایان نامه دارای 158 صفحه به صورت فایل ورد و قابل ویرایش می باشد که جهت دریافت و دانلودمتن کامل پايان نامه تاثير عوامل انگيزش يادگيري بر عملکرد يادگيري دانشجويان دانشگاه آزاد اسلامي بر روی گزینه خرید انتهای ایمیل کلیک نمائید پس از وارد نمودن اطلاعات مربوطه و پرداخت قادر به دانلود متن کامل پایان نامه مربوطه می باشد همچنین لینک پایان نامه همان لحظه به ایمیل شما ارسال می گردد.

فهرست مطالب

چکيده    1
فصل اول:کلیات تحقیق    2
1-1- مقدمه    3
1-2- شرح و بيان مساله پژوهشي    4
1-3- چارچوب نظری پژوهشي    7
1-4- اهميت و ضرورت پژوهش    …11
1-5- اهداف پژوهش    12
1-6- فرضيه‌هاي پژوهش    13
1-7- تعاريف مفهومي و عملياتي متغيرهاي پژوهش    13
1-7-1- تعاريف مفهومي متغيرها    13
1-7-2- تعاريف عملياتي متغيرها    15
1-8- قلمرو پژوهش    15
1-8-1- قلمرو موضوعی پژوهش    15
1-8-2- قلمرو زمانی پژوهش    16
1-8-3- قلمرو مکانی پژوهش    16
1-9- روش پژوهش    16
فصل دوم:  بررسی ادبیات موضوعی تحقیق    17
2-1- مقدمه    18
2-2- انگیزش یادگیری    18
2-2-1- تعریف انگیزش و انواع آن    18
2-2-2- انگیزش یادگیری ونظریات مرتبط با آن    20
2-2-3- عوامل انگیزش یادگیری    22
2-2-3-1- شخصیت    23
2-2-3-1-1- رویکرد یادگیری اجتماعی    24
2-2-3-1-2- رویکرد روانکاوی    24
2-2-3-1-3- رویکرد پدیدار شناختی    25
2-2-3-1-4- رویکرد صفات    26
2-2-3-2-عملکرد اساتید    27
2-2-3-2- 1- شخصیت استاد    29
2-2-3-3- نفوذ همتایان    31
2-2-3-4- پشتیبانی و مشارکت خانواده    35
2-2-3-5- امکانات یادگیری    36
2-2-3-5-1- ارتباطات با واسطه کامپیوتر (CMC)    38
2-2-3-5-2- فن آوری های ارتباطی تلفن همراه در آموزش و پرورش    39
2-3- عملکرد یادگیری    41
2-3-1- تعریف یادگیری    41
2-3-2- رویکردهای یادگیری    42
2-3-3- یادگیری¬ همسالان درمحیط اجتماعی فرهنگی    45
2-3-4- دیدگاه¬های نظری پیرامون یادگیری و یادگیری همسالان    46
2-3-5-  مدل سیستم شناختی برای پردازش اطلاعات    48
2-4- پیشینه پژوهشی    49
2-4-1- پیشینه پژوهشی در ایران    49
2-4-2- پیشینه پژوهشی درخارج از کشور    50
فصل سوم: روش شناسی تحقیق    55
3-1- مقدمه    56
3-2- روش پژوهش    56
3-3- جامعه آماري    56
3-4- حجم نمونه آماري و روش نمونه گيري    57
3-5- روش¬ها و ابزارهای جمع آوری اطلاعات    57
3-5-1- ساختار پرسشنامه عملکرد یادگیری    58
3-5-2- ساختار پرسشنامه انگیزش یادگیری    58
3-6- روایی و پایایی پژوهش    58
3-6-1- روایی (اعتبار)    58
3-6-1-1- تحلیل عاملی اکتشافی جهت بررسی روایی سازه ابزار پژوهش    59
3-6-2- پایایی    60
3-7- روش تجزيه و تحليل داده‌ها    61
فصل چهارم:تجزیه و تحلیل داده ها و یافته های تحقیق    62
4-1- مقدّمه    63
4-2-  یافته های توصیفی    63
4-2-1 – شاخص های توصیفی متغیرهای جمعیت شناختی    63
4-2-1 -1- جنسیت    63
4-2-1 -2- وضعیت تاهل    64
4-2-1 -3- رشته تحصیلی    64
4-2-1 -4- وضعیت اشتغال    65
4-2-1 -5- سن    65
4-2-1 -5- معدل    66
4-2-2- شاخص های توصیفی متغیرهای پژوهش:    66
4-2-2-1- شاخص های توصیفی عملکرد یادگیری:    66
4-2-2-2- شاخص های توصیفی ابعاد انگیزش یادگیری:    67
4-2-2-2-1- شخصیت دانشجو    67
4-2-2-2-2- عملکرد اساتید    68
4-2-2-2-3- نفوذ همتایان    69
4-2-2-2-4- پشتیبانی و مشارکت خانواده    70
4-2-2-2-5- امکانات یادگیری    71
4-3- یافته های استنباطی    72
4-3-1-  بررسی فرضیه های پژوهش:    72
4-3-2- یافته های جانبی    84
4-3-2- 1- آزمون t  گروه های مستقل:    85
4-3-2- 2- آزمون تحلیل واریانس:    86
فصل پنجم:بحث و نتيجه گيري    89
5-1- مقدمه    90
5-2- یافته های توصیفی    90
5-3- تبيين يافته‌هاي پژوهش(یافته¬های استنباطی)    94
5-4- پيشنهادات کاربردی    98
5-5- پيشنهادات براي انجام پژوهش‌هاي آتي    99
5-6- محدوديت‌هاي پژوهش    100
فهرست منابع    102
الف) منابع فارسی    103
ب) منابع لاتین     105
پیوست    118

منابع

الف) منابع فارسی

آشتاب علی،(1392)،ضعف مهارت در فارغ التحصیلان دانشگاهی بر افزایش نرخ بیکاری،(30/09/1392)، خبرگزاری دانشجویان ایران(ایسنا)، http://www.isna.ir/fa/news/92093020641.

بهرامی مسعود،حسن زاده اکبر،میزان آمادگی فراگیران برای یادگیری از دیدگاه دانشجویان مقطع کارشناسی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان 1380، مجله ایرانی آموزش در علوم پزشکی،سال 1381،شماره 4،ص17-23.

حق جوی جوانمرد شقایق،منصوریان مرجان،بررسی عوامل مؤثر در یادگیری آگاهانه دانشجویان سال اول رشته های پرستاری دانشگاه علوم پزشکی اصفهان 1389،مجله ایرانی آموزش در علوم پزشکی زمستان 1389 ، 10(5)، ص675.

حسینی شهیدی لاله،عطاردی علیرضا،مقیمیان مریم،بررسی میزان به کارگیری راهبرد های مطالعه و یادگیری دانشجویان دانشکده علوم پزشکی گناباد82-1383،مجله دانشکده علوم پزشکی و خدمات بهداشتی در مانی گناباد،دوره 11،شماره 1،سال 1384،ص53-58.

رحمانی آزاد،محجل اقدم علیرضا،فتحی آذر اسکندر،عبدالله زاده فرحناز،مقایسه تأثیر آموزش برمبنای نقشه مفهومی با روش تلفیقی بر یادگیری درس فرآیند پرستاری دانشجویان پرستاری دانشگاه علوم پزشکی تبریز 1384-1383،مجله ایرانی آموزش در علوم پزشکی،بهار و تابستان 1386،7(1)،ص41-46.

رسولی نژاد، سیداصغر و رسولی نژاد، سیدوحید.(1384).بررسی سبک یادگیری دانشجویان پیرا پزشکی دانشگاه علوم پزشکی کاشان. مجله گام های توسعه در آموزش پزشکی،2(1)،27-32،ص27-30

سیف،علی اکبر(1380). روانشناسی پرورشی نوین. تهران:انتشارات آگاه.9،1390(29)،ص 348.

کلاهدوزی احمد،روش ها و فنون تدریس .چاپ اول .تهران: مرکز برنامه ریزی و تالیف کتابهای درسی ، معاونت آموزشی دانشگاه امام حسین ؛1386.ص.155.

لاتام، گری پی.(1389). انگیزش شغلی: تاریخچه، نظریه، پژوهش و عمل، ترجمه نشرین ارشدی. تهران: انتشارات جنگل،ص20-30.

موسوی سید حمید،جوادی رفعت،عوامل مؤثر در بهبود یادگیری دانشجویان از دید استادان دروس غیر بالینی رشته پزشکی عمومی دانشکده پزشکی بندر عباس 1390،مجله پزشکی هرمزگان سال 15،شماره دوم،تابستان 1390، ص123-12.

نبوی سید جمال الدین،عسگریان مهناز،عوامل مؤثر بر یادگیری در بین دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی واحد پزشکی تهران 1383،سال 14،شماره 1،پاییز 1383،ص43-47.

نجات نازی،کوهستانی حمید رضا،رضایی کوروش،بررسی تأثیر نقشه مفهومی بر رویکرد های یادگیری دانشجویان پرستاری تهران سال 1390، مجله دانشکده پرستاری و مامایی دانشگاه علوم پزشکی تهران،دوره 17،شماره 2،ص23-27.

پروچاسکا ، جیمز ، او ؛ نورکراس ، جان ، سی .(1381). نظریه های رواندرمانی . ترجمه سید محمدی ، یحیی . تهران :انتشارات رشد.ص356.

ب) منابع لاتین

Abouserie,Reda.(2009).Self-esteem and achievement motivation as determinants of students  approaches to studying,5aug,19-26.

Abrami, P., &Bures, E. (1996). Computer-supported collaborative learning and distance education. The American Journal of DistanceEducation, 10 (2), 37–41.

Abrantes, J. L., Seabra, C., & Lages, L. L. (2007). Pedagogical affect student interest and learning performance. Journal of Business Research, 60, 960–964.

Ackerman, P. L. (1994). Intelligence, attention, and learning: Maximal and typical performance. In D. K. Detterman (Ed.), Current topics in human intelligence: Theories of intelligence(pp.1–27). Norwood, NJ: Ablex.

Alexander, P. A., & Murphy, P. K. (1999). Learner profiles: Valuing individual differences within classroom communities. In P. L. Ackerman, P. C. Kyllonen, & R. D. Roberts(Eds.), Learning and individual differences: Processes, traits, and content determinants (pp. 413-431). Washington, DC: American Psychological Association.

Ames, C. (1992). Classrooms: goals, structures, and student motivation.Journal of Educational Psychology, 84, 261–271.

Anderson, J. R. (1995).Cognitive psychology and its implications. New York: Freeman.Bangert-Drowns, R., Kulik, C. L. C., Kulik, J. A., & Morgan, M. (1991). The instructional effect of feedback in test-like events. Review of Educational Research, 61, 213-238.

Baker, E., Gearhart, M., & Herman, J. (1990). The Apple Classrooms of Tomorrow: 1990 UCLA Evaluation Study, UCLA Center for theStudy of Evaluation, Los Angeles.Barry, J. (2006). The effect of socioeconomic status on academic achievement. Baker, E. L., Gearhart, M., Herman, J. L., Tierney, R., & Whittaker, A. K.(1991). Stevens Creek portfolio project: Writing assessment in thetechnology classroom. Portfolio News, 2(3), 7-9.

Bastable SB. (2002) .Nurse as educator, principles of teaching and learning for nursing practice. 2nd ed. Boston: Jones and Bartlett Publishers. Busato, Vittorio. V., Prins, Frans. , Elshot, Jan. J. & Hamaker Christiaan (1998) The relation between learning style, thebig five personality traits and achievement motivation in higher education. Journal of Personality and Individual Differences, 26, 129-140.

Barrett, T. (2001). Philosophical principles for problem based learning: Freire’s concepts of personal development and social empowerment. In P. Little, & P. Kandlbinder (Eds.) The power of problem-based learning: Refereed proceedings of the 3rd Asia Pacific Conference on PBL, 9-12 December, Newcastle, Australia: Problarc.

(2010). Students only have 10-minute attention span. BBC. Available at http://news.bbc.co.uk/1/hi/education/8449307.stm. Accessed 08.02.11.

Barrows H.S. & Tamblyn R.M. (1980) Problem-Based Learning: An Approach to Medical Education. New York:Springer Publishing Company, p.1.

Boud, D., Cohen, R., & Sampson, J. (1999). Peer learning and assessment. Assessment and Evaluation in Higher Education, 24(4), 413-426.

Boyle, A.B., Duffy, T. and Dunleavy, K. (2003). ‘Learning styles and academic out-come: the validity and utility of Vermunt’s Inventory of Learning Styles in a Britishhigher education setting’, British Journal of Educational Psychology 73, 263–290.

Bransford, J.D., and D. Schwartz 1999 Rethinking transfer: A simple proposal with multiple implications. Review of Research in Education 24:61-100.

Brecht, H. D., &Ogilby, S. M. (2008). Enabling a comprehensive teaching strategy: Video lectures. Journal of Information Technology Education, 7, 71-86.

Brophy, H.E., Schiffman, R.F. & London Bocknek, E.(2011). Toddlers Social-emotional Competence in the contexts of Maternal Emotion Socialization and Contingent Responsiveness in a law-income Sample.Social Development, 20(1), 73-92.

Bullock, D.W., LaBella, V. P., Clingan, T., Ding, Z., Stewart, G., &Thibado, P. M. (2002). Enhancing the student-instructor interaction frequency. The Physics Teacher, 40, 535–541.

Bures, E., Abrami, P., & Amundsen, C. (2000). Student motivation to learn via computer conferencing.Research in Higher Education41(5),593-621.

Busato, V. V., Prins, F. J., Elshout, J. J., &Hamaker, C. (2000). Intellectual ability, learning style, personality,achievement motivation and academic success of psychology students in higher education.Personality and IndividualDifferences, 29, 1057–1068.

Busato, V.V., Prins, F.J., Elshout, J.J. and Hamaker, C. (1998). ‘Learning styles: Across-sectional and longitudinal study in higher education’, British Journal of Edu-cational Psychology 68, 427–441.

Busato, V.V., Prins, F.J., Elshout, J.J. and Hamaker, C. (1999). ‘The relation between learning styles, the Big Five personality traits and achievement motivation in higher education’, Personality and Individual Differences26, 129–140.

Caldwell, J. E. (2007). Clickers in the large classroom: current research and beast-practice tips. CBE Life Sciences Education, 6(1), 9–20.

Carlton, M., &Winsler, A. (1998). Fostering intrinsic motivation in early childhood classrooms.Early Childhood Educational Journal,25(3), 159–166.

Carrell, S., M. Page, and J. West. 2010. Sex and science: How professor gender perpetuates the gender gap. Quarterly Journal of Economics 125(3):1101–44.

Chen, C. M., & Wang, H. P. (2011). Using emotion recognition technology to assess the effects of different multimedia materials on learning emotion and performance. Library & Information Science Research,33(3),244-255.

Chen, C. M., Lee, H. M., & Chen, Y. H. (2005). Personalized e-learning system using item response theory. Computers and Education, 4 4(3), 237 – 255.

Chen, C. M., Liu, C. Y., & Chang, M. H. (2006) . Personalized curriculum sequencing using modified item response theory for web-based instruction. Expert Systems withApplications, 30(2), 378 – 396.

Chen, L. H. (2010). Web-based learning programs: use by learners with various cognitive styles.Computers and Education, 54, 1028 –1035.

Chen, S. Y., Fan, J., &Macredie, R. D. (2006) . Navigation in hypermedia learning systems: experts vs. novices. Computers in Human Behavior, 22(2), 251 – 266.

Chih-Ming Chen, Distinguished Professor Chung-Hsin Wu(2014),Effects of different video lecture types on sustained attention, Emotion, cognitive load, and learning performance,.Journal of computers & educationa,v(80),108-121.

Clark, M.C., et al., Team-based learning in an undergraduate nursing course. The Journal of nursing education, 2008. 47(3): p. 111.

Colvin, J. W. (2007). Peer tutoring and social dynamics in higher education. Mentoring and Tutoring, 15(2), 165-181.

Cooke, N. J. (1992). Predicting judgment time from measures of psychological proximity.Journal of Experimental Psychology: Learning, Memory and Cognition, 18 (3), 640 – 653.

Cooke, N. J., &Schvaneveldt, R. W. (1988). Effects of computer programming experience on network representations of abstract programming concepts . International Journalof Man-Machine Studies, 29(4), 407 – 427.

Cotner, S., Fall, B., Wick, S., Walker, J., &Baepler, P. (2008). Instant feedback assessment methods: can we improve engagement, enjoyment, and preparation for exams inlarge-enrollment biology courses? Journal of Science Education and Technology, 17, 437–443.

Crouch, C. H., & Mazur, E. (2001). Peer instruction: ten years of experience and results. American Journal of Physics, 69(9), 970–977.

Currens, J.B. and C.P. Bithell, The 2: 1 Clinical Placement Model:: Perceptions of clinical educators and students. Physiotherapy, 2003. 89(4): p. 204-218.

Czubaj, C. A. (2004). Literature review: reported educator concerns regarding cyberspace curricula.Education, 124(4), 676–683.

Dandavino, M., L. Snell, and J. Wiseman, Why medical students should learn how to teach. Medical Teacher, 2007. 29(6): p. 558-5 65.

Davis, M. A ., Curtis, M. B., &Tschetter, J. D. (2003). Evaluating cognitive training outcomes: validity and utility of structural knowledge assessment. Journal of Business andPsychology, 18,191– 206.

Deci, E.L, & Ryan, R.M. (1985).Intrinsic motivation and self-determination in human behavior . New York: Plenum Press.

Divitini, M., Hargalokken, O. K., &Norevid, P. (2002). Improving communication through mobile technologies: which possibilities? InThe IEEE international workshop on wireless and mobile technologies in education (WMTE’02).

چکيده

هدف اين پژوهش بررسي رابطه ميان عوامل انگیزش یادگیری و عملکرد یادگیری در میان دانشجویان کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات گیلان است. جامعه آماري اين پژوهش، شامل دانشجویان در 5 رشته تحصیلی در دانشگاه علوم و تحقیقات گیلان در سال 1393 به تعداد 422 نفر می باشد. نمونه آماري بصورت نمونه گیری غیر احتمالی در دسترس به تعداد 243 نفر انتخاب شدند. مقياس هاي پژوهش شامل پرسشنامه عملکرد یادگیری یانگ، کلمز و مورفی[1] (2003) شامل 5 سوال و پرسشنامه عوامل انگیزش یادگیری کاشف، ایاض، راضا و حمید[2](2013)  شامل 5 بعد انگیزش یادگیری و 26 سوال و پرسشنامه متغیرهای جمعيت شناختي محقق ساخته بودند.پايايي پرسشنامه هاي مذکور به ترتيب 80/0 و 81/0 بدست آمد. نتايج تحليل رگرسيون به روش گام به گام نشان داد که ابعاد عمکرد اساتید، امکانات یادگیری و شخصیت دانشجویان  بصورت مثبت قادر به پيش بيني عملکرد یادگیری دانشجویان  هستند و ضرایب استاندارد رگرسیونی حاصل شده به ترتیب 36/0، 18/0 و 12/0 می باشد. همچنین بین عملکرد یادگیری دانشجویان به تفکیک معدل نیز تفاوت معنی داری وجود دارد و دانشجویان با معدل بالاتر عملکرد یادگیری بالاتری را نشان داده اند(05/0>p). با توجه به نتايج بدست آمده مبني بر نقش معنی دار عملکرد اساتید و امکانات یادگیری بر عملکرد یادگیری دانشجویان، توصيه مي‌شود که مدیران در دانشگاه و همچنین برنامه ریزان آموزش عالی نسبت به عملکرد اساتید و همچنین امکانات یادگیری بیش از پیش توجه نمایند.

کليد واژه ها: انگیزش یادگیری، شخصیت دانشجویان، عملکرد اساتید، نفوذ همتایان، پشتیبانی و مشارکت خانواده، امکانات یادگیری، عملکرد یادگیری

فصل اول:
کلیات تحقیق

1-1- مقدمه

در يادگيري دانشجویان و دانش آموزان، انگيزه یکی از مهم ترین مسائل و موضوعات می باشد؛ در واقع  بعضي از متخصصان ايجاد انگيزه را از مسئوليت هاي نخستين مربيان و اساتید مي دانند. انگیزش اغلب مهمترین شرط یادگیری است و اهمیت آن اغلب از هوش كلی نیز بیشتر است. بارها دیده شده است دانش‌آموزان و دانشجویانی كه از لحاظ توانایی و استعداد تحصیلی و به عبارت دیگر هوش كلی بسیار شبیه به هم هستند، در پیشرفت تحصیلی تفاوت‌های زیادی با یكدیگر دارند. در واقع دانش‌آموزان با انگیزه به یادگیری اشتیاق دارند.حتی بهترين برنامه کارآموزي و آموزش سازماندهي شده هم در صورت نبود «انگيزه» در دانشجویان و دانش آموزان به بار نمي نشينند. هنوز هم افرادي هستند که پيشاپيش نشانه هايي از انگيزش در خود دارند؛ این انسان ها از ابتداي حيات خود تا واپسين دم حيات، خودانگيختگي را با خود دارند. انگيزش از
ويژگي هاي هر موجود زنده اي است ولي در مواردي ديده مي شود که يادگيرندگان دوست ندارند کاري که انجام مي دهند بنا بر خواسته اساتید يا مربيان باشند. بنابراين مربي و استاد بيش از آنکه نقش انگيزه زايي را ايفا کند به ايفاي نقش کنترل انگيزش يادگيرندگان و سوق دادن انگيزه ها براي يادگيري تکليف يا کار ويژه اي می پردازد، يعني توجه آنان به نحوي جلب مي شود.  انگيزه نيرويي دروني است که سبب مي شود انرژي افراد براي انجام دادن فعاليتی جدي به نحوي معين هدایت گردد. گاه انگيزه غريزي و گاه برگرفته از تصميمي منطقي است. در حقیقت  انگیزه ترکيبي از هر دو است ، تا حدودي انگيزش غريزي، نينديشيده و تا حدودي هم منطقي و انديشيده است، اغلب انگيزش خود محور و در خدمت شخص است. انگيزش، هدف محور و انتخابي است، انگيزش، يادگيرندگان را براي تکميل کردن کار و برآورد درک يک هدف عيني مطلوب رهنمون مي سازد. همچنين چگونگی انجام کار یا تکلیف را معین می کند و به واسطه آن فرد قادر است اولویت ها را مشخص نماید. انگيزه ها نيروي قوي در فرآيند يادگيري هستند. افراد معمولا هنگامی که به توانایی خاصی دست می یابند از آن به عنوان یادگیری یاد می نمایند و عموما زمانی که قادر به ابراز  پاسخی گردند، بیان می کنند که آن موضوع را یاد گرفته ام. اما تعریف علمی یادگیری به آسانی اظهار نظر های فوق نمی باشد. از منظر رفتاری، یادگیری به عنوان فعالیتی تعریف می شود که بر فعالیتهای بعدی و آینده  فرد تاثیر دارد و شرط یادگیری ایجاد تغییر در آینده می باشد. لذا همه آنچه یاد گرفته شده است ممکن است در حال حاضر آشکار نگردد و به صورت بالقوه در یادگیرنده باقی بماند تا به هنگام لزوم استفاده گردد. بروز یادگیری به صورت بالفعل را عملکرد می­نامند. از آنجا که رفتار و عکس­العملهای فعلی ما نتیجه­ی یادگیری و تجربیات گذشته­مان است یادگیری گاه به عنوان فرایندی که تغییر نسبتاً دائمی در رفتار ما به وجود می آورد تعریف شده است، یعنی توانایی و کارایی ما نتیجه ی برخوردهای گذشته ما با محیط است. طی دو دهه اخیر  متخصصان تعلیم و تربیت به یادگیری و عوامل موثر بر آن بیش از پیش توجه کرده اند، زیرا راهبردهای یادگیری در آمادگی برای ورود موفقیت آمیز به مدرسه و دانشگاه اهمیت ویژه ای دارند(سمرود و کلیکمن،2006). به صورت کلی عوامل متعددی می تواند بر عملکرد یادگیری دانشجویان نقش داشته باشد. پژوهش حاضر با هدف تعيين تاثیر عوامل انگیزش یادگیری بر عملکرد یادگیری دانشجویان در دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات گیلان در سال 1393 و در  پنج فصل تشريح گرديده است. در فصل اول، ضمن بيان مساله پژوهش، کلياتي از پژوهش شامل اهميت و ارزش پژوهش، اهداف و فرضيه‌هاي پژوهش و در نهايت تعاريف واژگان کليدي ارائه شده است؛ در واقع هدف آن است که با ارائه خلاصه‌اي از کل پژوهش بتوان با يک ديد کلي نسبت به پژوهش به فصل‌هاي بعدي پرداخت. در فصل دوم به بررسي ادبيات نظري و پژوهشي در زمينه موضوع مورد بررسي پرداخته مي‌شود. فصل سوم به روش‌شناسي پژوهش اختصاص دارد و در آن روش پژوهشي، جامعه و نمونه آماري، ابزارهاي مورد استفاده و روش‌هاي تجزيه و تحليل اطلاعات ارائه مي‌گردد؛ در فصل چهارم نتايج حاصل از بررسي فرضيه‌هاي پژوهش ارائه مي‌شود و در نهايت در فصل پنجم به بحث و بررسي يافته‌هاي حاصل شده در اين پژوهش پرداخته مي‌شود و همچنين محدوديت‌هاي پژوهش و پيشنهادات پژوهشي و کاربردي در انتهای این فصل ارائه می گردد.

 1-2- شرح و بيان مساله پژوهشي

زیربنای رفتار آدمی را یادگیری تشکیل می دهد بطوریکه شایستگی های انسان درطول زندگی ازطریق یادگیری کسب می شود (نبوی و عسگریان،1383). یادگیری فرآیند نسبتا” پایدار در رفتار بالقوه فرد است که از طریق تجربه به دست می آید(حق جوی و منصوریان ، 1389). شاید به جرأت بتوان گفت که مهمترین اصل زندگی انسانها یادگیری است زیرا از بدو تولد تا انتها با فرآیند های مختلف یادگیری رو به رو می­شود (حسینی شهیدی و همکاران، 1384).

مسئله عملکرد یادگیری در دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی مدتهاست دغدغه بسیاری از صاحبنظران و پژوهشگران این حوزه می باشد و اینکه چه عواملی می تواند بر عملکرد یادگیری تاثیر بگذارد. عملکرد یادگیری، ابعاد نتایج یادگیری مانند ارزیابی دانش شخصی، درک، مهارت و تمایل به یادگیری بیشتر را مورد بررسی قرار می دهد(یانگ و همکاران،2003). مارتین در سال 2006 ارزیابی دانش شخصی را اینگونه تعریف نموده است: دانستن آنکه چه دانشی داریم و چگونه آن را سازماندهی و از آن برای دستیابی به اهداف استفاده نماییم(مارتین،2006). درک و مهارت و تمایل به یادگیری و کسب اطلاعات بیشتر از دیگران یعنی توانایی انتقال منظور و احساس خود به دیگران ، توانایی برقراری ارتباط مطلوب با دیگران و علاقه به برقراری رابطه دوستانه با دیگران می باشد(یانگ و همکاران،2003). براساس مطالعات انجام شده ارتباط  مثبتی بین عملکرد یادگیری مورد استفاده دانشجویان و موفقیت تحصیلی آنان وجود دارد (گردن،2009). در واقع ضعف در عملکرد یادگیری و نبود مهارت و تمایل به یادگیری در دانشجویان تاثیر بسزایی در موفقیت آنها خواهد داشت، بطوریکه ضعف در مهارت های لازم در فارغ التحصیلان دانشگاهی بر افزایش نرخ فزاینده بیکاری، خود گواه روشنی بر این مدعاست(آشتاب،1392). بنابراین اهمیت نقش عملکرد یادگیری در دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی، لزوم شناسایی عوامل اثرگذار بر آن را دو چندان نموده است؛ یکی از متغیرهایی که پیش­بینی می­گردد که در عملکرد یادگیری دانشجویان نقش داشته باشد، سطح انگیزش یادگیری است که خود منتج از عوامل مختلفی می باشد. انگیزش دلایل رفتار افراد را نشان می دهد و مشخص می کند که چرا آنها به روشی خاص عمل می کنند. رفتار انگیزه مند، رفتاری با انرژی، جهت دار و دنباله دار است (امیدیان،2006). از دیدگاه آموزشی، انگیزه، ساختاری چند وجهی است که با یادگیری و پیشرفت تحصیلی مرتبط است (محمودی،2006). چنانکه ما بتوانیم شرایط آمادگی دانشجویان برای یادگیری را به نحوی صحیح ترسیم کنیم گامی بلند در جهت ارایه راهکارهای مناسب در امر یادگیری برداشته ایم(حق جوی و منصوریان، 1389).

در میان پژوهش های مختلفی که در حوزه انگیزش یادگیری انجام پذیرفته است، مسائلی[3](2007) عوامل انگیزش یادگیری در دانشجویان را شخصیت فرد یادگیرنده، پشتیبانی و مشارکت خانواده، نفوذ همتایان، عملکرد اساتید دانشگاه و امکانات یادگیری معرفی نمود. شخصیت دانشجویان تاثیری درونی بر کسب موفقیت‌های بیشتر در امر یادگیری دارد(ابوسری،2009). برخورداری از پشتیبانی و مشارکت  خانواده یکی دیگر از عوامل مهم در انگیزه و موفقیت دانشجویان می­باشد(هرندون و هرت،2001). مشارکت خانواده ها انگیزه دانشجویان را تقویت نموده و روح یادگیری آنان را زنده می سازد(مور،2000). شواهدی وجود دارد که رابطه مثبت بین خانواده و انگیزش دانشجویان می­تواند به موفقیت های بزرگ دانشگاهی بینجامد(اسمیس و هاسفاس،1998). همکلاسیان، تمام دانشجویان هم دوره ای که فرد در طول دوران تحصیل خود با آنان در ارتباط است نیز می توانند در عملکرد یادگیری دانشجویان نقش داشته باشند. مفاهیم امروزی درشیوه های تحویل کلاسها به نیاز تعامل بین دانشجویان و همکلاسیانشان پاسخ داده و برای تقویت یادگیری و موفقیت دانشگاهی ضروری به نظر می رسد(گاردنر،2001). مشارکت دانشجویان در مباحث فکری با سایر دانشجویان در کلاس درس به درک یادگیرنده از مفاهیم و انگیزش می انجامد(میلر و میلر،2000). انگیزه دانشجویان در امر یادگیری می تواند توسط کسی که فرآیند یادگیری را ممکن ساخته، داخل یا خارج از کلاس ایجاد و تقویت شود. پژوهش ها نشان می دهد که دانشجویان در صورت مشاهده انگیزه استاد، رابطه دوستانه او با دانشجویان در طول دوران تحصیل و استفاده از کمکهای به جا در کلاس بیشتر انگیزه پیدا می کنند(مسائلی،2007)؛ امکانات یادگیری و آموزشی  که در اختیار دانشجویان قرار می گیرد می تواند در رضایت و انگیزش آنها تاثیر بگذارد(لبلنک و نوین،1999)؛ سالن های کنفرانس و کتابخانه های امروزی انگیزه دانشجویان را به شرکت در کلاس ها و مشارکت بایکدیگر افزایش می دهند که به یادگیری بهتر می­انجامد(کریتمن و بنت،2005).

دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات گیلان نیز همانند سایر دانشگاه ها دغدغه عملکرد یادگیری دانشجویان خود را همواره داشته و به دنبال ارتقای سطح عملکرد یادگیری دانشجویان و به تبع آن ارتقای سطح موفقیت آنان در جامعه می باشد. در این راستا این پژوهش با هدف ریشه یابی علل ضعف در عملکرد یادگیری دانشجویان از منظر انگیزش یادگیری به دنبال بررسی نقش عوامل موثر بر انگیزش یادگیری دانشجویان بر عملکرد یادگیری آنان در دانشجویان دانشگاه آزاد واحد علوم و تحقیقات گیلان می باشد و به دنبال پاسخ به این سوال است:

آیا عوامل انگیزش یادگیری بر عملکرد یادگیری در دانشجویان دانشگاه آزاد علوم و تحقیقات گیلان تاثیر دارد؟

1-3- چارچوب نظری پژوهشی:

گردن(2009) نشان داد که ارتباط مثبتی بین عملکرد یادگیری دانشجویان و موفقیت تحصیلی آنان وجود دارد. بنابراین می توان عملکرد یادگیری را به عنوان یکی از پیش بینی کننده های موفقیت تحصیلی و در نهایت موفقیت آتی دانشجویان دانست. عمکرد یادگیری ابعاد نتایج یادگیری مانند ارزیابی شخصی دانش ، درک ،مهارت و تمایل به یادگیری بیشتر را مورد بررسی قرار می دهد.(یانگ ات آل ،2003). یانگ و همکاران(2003) عملکرد یادگیری را به صورت میزان دانش اکتساب شده فرد در دانشگاه، میزان مهارت حاصل شده در فرد، میزان بکارگیری موضوعات یادگرفته شده، میزان استفاده از آموخته ها در عمل و در نهایت میزان یادگیری کلی فرد مفهوم سازی و عملیاتی نمودند. از سوی دیگر با توجه به اهمیت نقش عملکرد یادگیری در دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی، شناسایی عوامل اثرگذار بر آن یکی از محورهای اصلی پژوهش در این حوزه می باشد. در این راستا با توجه به رابطه دیرپا بین انگیزش و عملکرد در مطالعات در حوزه های مختلف، یکی از متغیرهایی که پیش بینی می گردد که در عملکرد یادگیری دانشجویان نقش داشته باشد، سطح انگیزش یادگیری است که خود منتج از عوامل مختلفی می باشد.

مسائلی[4](2007) عوامل انگیزش یادگیری در دانشجویان را شخصیت فرد یادگیرنده، پشتیبانی و مشارکت خانواده، نفوذ همتایان، عملکرد اساتید دانشگاه و امکانات یادگیری معرفی نمود که در این پژوهش از چارچوب مفهومی این محقق جهت بررسی نقش عوامل انگیزش یادگیری بر عملکرد یادگیری استفاده خواهد شد.

از میان عوامل انگیزش یادگیری، نتایج نشان داد که شخصیت دانشجویان تاثیر باطنی داشته و  باعث ایجاد اثرمثبتی در موفقیت‌های بیشتر و یادگیری بهترمی‌شود(ابوسری،2009).ابوسری(2009)آشکارکرد دانشجویانی که استرس بسیاری ندارند و خلاقانه فکر می‌کنند، تکالیف دانشگاهی را بهتر انجام می‌دهند. برخی پژوهشگران توضیح دادند که شخصیت فرد می‌تواند از طریق رفتارهایی مانند کسب شیوه یادگیری و مهارت‌های منطقی برای رسیدن به مراتب بالاتر توضیح داده شود(سچولز، تومال ،2006). با این وجود همگان این نکته را قبول دارند که اگر انگیزش تنها به صورت خارجی باشد، تنها سعی در به خاطرسپاری مطالب دارند و دانشجویانی که انگیزه درونی دارند، زمان و انرژی بیشتری برای ایجاد تفکر انتقادی و دانش پیرامون موضوع صرف می‌کنند(سچیفل، 1991). همچنین يافته هاي حاصل از فراتحليل ها در قرن حاضر اهميت متغير هاي شخصيتي را در پيش بيني و تبيين عملکرد نشان داده اند. در يک بازنگري مربوط به متغير هاي پيش بين اشميت[5] و همکاران دريافتند که شخصيت، پيش بين اصلي مولفه هاي انگيزش است(لاتام، 1389).به علاوه انگیزه دانشجویان در امر یادگیری می‌تواند توسط کسی که فرآیند یادگیری را ممکن ساخته، داخل یا خارج از کلاس ایجاد و تقویت شود. پژوهش‌ها نشان می‌دهند که دانشجویان در صورت مشاهده انگیزه استاد، رابطه دوستانه او با دانشجویان در طول دوران استرس و اضطراب دانشگاه و استفاده از کمک‌های به جا در کلاس بیشتر انگیزه پیدا می‌کنند( مسائلی ، 2007). سچولز، تومال (2006 )رابطه مثبتی بین انگیزه یادگیری دانشجویان و آماده‌سازی محتوای مطالب درسی توسط اساتید یافتند. مطالعه دیگری که توسط(لبلنک ،نگوین،1999) ایجاد شد، اهمیت مهارت‌های ارتباطی اساتید، نگرش مثبت و گواهینامه‌های پژوهشی دانشگاهی را در راضی نمودن و انگیزه بخشیدن به دانشجویان در مقاطع بالاتر را بررسی می‌کرد. این مطلب به تقویت این مسئله کمک می‌کند که اساتید بهتر آماده ‌شده، با مهارت‌های ارتباطی خوب و شیوه تدریس پژوهش‌محور دانشجویان را به یادگیری تشویق می‌کنند. پارادایم دیگری که نقش اساتید در یادگیری دانشجویان را تشریح می‌کند، استفاده از روش‌شناسی‌های آموزشی امروزی است، مانند استفاده از امکانات صوتی تصویری برای ارائه درس در کلاس، پروژه‌های صنعت محور که هم اساتید و هم دانشجویان را درگیر می‌کند و پیوندی بین صنعت و دانشگاه ایجاد می‌نماید، تکالیف خلاقانه گروهی و استفاده از شیوه تدریسی که به جای ارائه بر مورد تکیه کند تا مطلب را انتقال دهد(بکار ،درهر، گوتهری ،2000و بگنر ،رافائل،پرسلی، 2002وجکسون 2003) این شیوه‌ها کمک می‌کنند که توجه دانشجویان در کلاس درس افزایش یابد و آن‌ها را به مشارکت در فعالیت‌های کلاسی تشویق می‌کند که این‌ها به یادگیری دانشجویان می‌انجامند. این‌ها همه عوامل مهمی هستند که یک فرد به عنوان استاد می‌تواند با در نظر گرفتن آنان به یادگیری دانشجویان کمک کند، اگرچه نقش اهمیت رابطه دوستانه، قابلیت دستیابی، و در دسترس بودن اساتید قابل انکارنیست(گرنیتز،کرنیگ،هریچ ،2009).اساتید تکالیف دشواری را به دانشجویان محول می‌کنند، اما اگر در دسترس، علاقه‌مند به کمک کردن، و برخوردار از دانش باشند، نه تنها علاقه و انگیزه دانشجویان کاهش نمی‌یابد، بلکه افزایش هم می‌یابد.

ادبیات تحقیقی که نقش همتایان در انگیزه یادگیری دانشجویان را به عنوان عامل مهمی برشمرده باشند، اندک هستند، اما با تغییر درشیوه‌های تدریس، نقش همتایان در یادگیری انکارشدنی نیست(جکسون، 2003) مفاهیم امروزی در شیوه‌‌های تحویل کلاس‌ها به نیاز تعامل بین دانشجویان و همتایانشان اعتبارمی‌بخشد و برای تقویت یادگیری و موفقیت دانشگاهی ضروری به نظر می‌رسد(گاردنر،2001). گاردنر(2001) بر این نیاز تاکید می‌کرد که مباحث کلاسی می‌بایست فراتر از صرفا تعاملات بروند و دانشجویان باید یکدیگر را به چالش بکشند تا یادگیری را در وجودشان برانگیزند که به انگیزه مشارکت منجر می‌شود. مشارکت دانشجویان در مباحث فکری با سایر دانشجویان در کلاس به درک یادگیرنده از مفاهیم و انگیزش می‌انجامد(میلر،میلر ، 2000). شیوه‌های یادگیری مسئله‌محور دانشجویان را وادار می‌کنند که به تنهایی فکر کنند و دیدگاه‌های سایرین را با بحث به چالش بکشند( سوین _ بادن ،2000). در چنین موقعیت‌هایی، آن دسته از افراد که با برخورداری از خودکنترلی بیشتر و نگرش‌های مثبت و محترمانه نسبت به دیگران رفتار می‌کنند شانس بیشتری برای موفقیت دارند.

حقیقت دیگری که وجود دارد این است که برخورداری از پشتیبانی خانواده یکی دیگر از عوامل مهم در انگیزه و موفقیت دانشجویان می‌باشد( هرندن،2001و هرندن ،حیرت ،2001). مشارکت خانواده‌‌ها انگیزه دانشجویان را تقویت نموده و روح یادگیری آنان را زنده می‌سازد(مور،2000).از والدین انتظار می‌رود که در سه سطح در یادگیری دانشجویان تقش داشته باشند: مشارکت مثبت، بدون مشارکت، مشارکت منفی(میدلتن ، لوقید، 1993). هر یک از راه‌ها اثرات مثبت و منفی خود را بر یادگیری دانشجویان دارد و اکیدا توصیه می‌شود که والدین باید خود را به شیوه‌ای مثبت درگیر کنند. ضمنا شواهدی وجود دارد که رابطه مثبت بین خانواده و انگیزه دانشجویان می‌تواند به موفقیت‌های بزرگ دانشگاهی بینجامد(اسمیت ،هوسفوس،1998).

[1] . Young, Klemz  & Murphy

[2] . Kashif, Ayyaz, Raza, &  Hamid

1.Masaali

[4] .Masaali

[5] Schmitt

همه پایان نامه و تحقیق و پروژه های به صورت فایل دانلودی می باشند و شما به محض پرداخت آنلاین مبلغ همان لحظه قادر به دریافت فایل خواهید بود. این عملیات کاملاً خودکار بوده و توسط سیستم انجام می پذیرد. ضمنا همان لحظه لینک دانلود به ایمیل شما ارسال می گردد.

 جهت پرداخت مبلغ شما به درگاه پرداخت یکی از بانک ها منتقل خواهید شد، برای پرداخت آنلاین از درگاه بانک این بانک ها، حتماً نیاز نیست که شما شماره کارت همان بانک را داشته باشید و بلکه شما میتوانید از طریق همه کارت های عضو شبکه بانکی، مبلغ  را پرداخت نمایید

مطالب پیشنهادی:
 • پايان نامه تاثير سواد اطلاعاتي بر ميزان يادگيري وعملکرد تحصيلي دانشجويان تربيت بدني
 • پايان نامه تأثير طراحي انگيزشي آموزش بر كيفيت زندگي کلاسي و يادگيري در آموزش دانشگاهي
 • پايان نامه بررسي و تحليل محتواي نرم افزارهاي آموزش درس رياضي موجود در بازار از ديدگاه رويکرد يادگيري فعال و ساخت گرا و اصول طراحي چند رسانه اي ها
 • پايان نامه طراحي درس‌افزار رياضي 1 وتأثير آن بر يادگيري و يادداري مبتني بر نظريه آندرسون دانش‌آموزان پسر پايه اول دبيرستان
 • پايان نامه بررسي نقش نوع يادگيري ، سبک رهبري و فرهنگ يادگيري سازماني بر عملکرد شغلي کارکنان
 • برچسب ها : , , , , , , , ,
  برای ثبت نظر خود کلیک کنید ...

  به راهنمایی نیاز دارید؟ کلیک کنید

  جستجو پیشرفته

  دسته‌ها

  آخرین بروز رسانی

   Fatal error: Call to undefined function jdate() in /home/bmaghale/domains/bmaghale.ir/public_html/wp-content/themes/digitaliran5/sidebar.php on line 122