پايان نامه تاثير فناوري اطلاعات بر فرصت هاي برابر آموزشي

تحقیق و پروژه و پایان نامه و مقاله دانشجویی

پايان نامه تاثير فناوري اطلاعات بر فرصت هاي برابر آموزشي یکی از پایان نامه و تحقیق های جامع و کامل و دارای منابع معتبر می باشد این پایان نامه دارای 146 صفحه به صورت فایل ورد و قابل ویرایش می باشد که جهت دریافت و دانلود متن کامل پايان نامه تاثير فناوري اطلاعات بر فرصت هاي برابر آموزشي بر روی گزینه خرید انتهای ایمیل کلیک نمائید پس از وارد نمودن اطلاعات مربوطه و پرداخت قادر به دانلود متن کامل پایان نامه مربوطه می باشد همچنین لینک پایان نامه همان لحظه به ایمیل شما ارسال می گردد.

فهرست مطالب

فصل اول : کلیات تحقیق
1-1-مقدمه—2
1-2-بیان مساله—- 3
1-3-اهمیت و ضرورت تحقیق— 8
1-4-اهداف تحقیق- 9
1-5-سوال های تحقیق— 9
1-6-فرضیه های تحقیق– 10
1-7-تعریف واژه ها و اصطلاحات به صورت مفهومی- 10
1-8-تعریف عملیاتی متغییرها —12
فصل دوم : مبانی نظری و پیشینه تحقیق
2-1-مروری بر مبانی نظری—- 18
2-1-1-انواع نابرابری های آموزشی— 18
2-1-1-1- نابرابری های آموزشی مبتنی بر تفاوت طبقاتی— 19
2-1-1-2- نابرابری آموزشی مبتنی بر تفاوت جنسی– 21
2-1-1-3- نابرابری های آموزشی مبتنی بر تفاوت فرهنگی– 24
2-1-1-4-نابرابری های مبتنی بر تفاوت قومی-25
2-1-2-نابرابری فرصت های آموزشی و زمینه های خانوادگی 26
2-1-3-برابري فرصت هاي آموزشي– 28
2-1-3-1- فناوری اطلاعات و برابري فرصت هاي آموزشي- 30
2-1-3-2- نابرابری فرصت های آموزشی و شکاف دیجیتالی—- 31
2-1-3-3-شکاف دیجیتالی و فرصت ها و تهدیدهای آموزشی— 35
2-1-3-3-1-فرصت ها—- 35
الف) برابری فرصت ها ، عدالت اجتماعی و کاهش نابرابری فضایی 35
ب) تمرکززدایی 35
ج) افزایش مشارکت و قدرت تصمیم گیری در مناطق محروم—- 35
2-1-3-3-2-تهدیدها 36
الف) افزایش شکاف دیجیتالی 36
ب) تقسیم کار نابرابر بین مناطق شهری و روستایی- 37
ج) تمرکزگرایی 37
د) افزایش احساس نابرابری و مهاجرت به مرکز— 38
ه) افزايش اشتغال تخصصي و بيكاري عمومي —-38
2-1-4-کاربرد آموزشی فناوری اطلاعات –38
2-1-4-1-آموزش از راه دور 40
2-1-4-1-1-تاریخ مختصر آموزش از راه دور 40
2-1-4-1-2-اصول آموزش از راه دور 41
2-1-4-1-3-مزایای آموزش از راه دور—- 43
2-1-4-1-4-رسانه¬های نوین و نقش آنان در آموزش از راه دور– 44
الف) کامپیوتر و آموزش 45
ب) اینترنت— 51
2-1-5-آموزش و یادگیری الکترونیکی—- 53
2-1-5-1-مزایای آموزش الکترونیکی 54
2-1-5-2-محدودیت¬های آموزش الکترونیکی—- 56
2-1-6-یادگیری الکترونیکی 57
2-1-6-1-خصوصیات یادگیری مبتنی بر فناوری اطلاعات 57
2-1-6-2-انواع یادگیری الکترونیکی—- 58
2-1-6-3-مزایای یادگیری الکترونیکی— 59
2-1-7-چندرسانه¬ای آموزشی—- 60
2-1-7-1-مزایای چندرسانه¬ای در آموزش 61
الف) استفاده از حواس چندگانه برای یادگیری– 61
ب) تمرین بیشتر برای رسیدن به حد تسلط 61
ج) تسهیل مشارکت میان دانش آموزان —61
د) کمک به دانش آموزان برای ایجاد ارتباط بین مفاهیم- 62
ه) انعطاف پذیر بودن برنامه در مقابل نیاز یادگیرندگان– 62
و) برقراری تعادل و رابطه¬ی دوسویه با کاربر— 62
2-1-8-چهارچوب نظری تحقیق -62
2-1-8-1-نظریه ی کارکردگرایی- 62
2-1-8-2-نظریه تضاد— 64
2-1-8-3-شواهد تجربی- 65
2-1-8-4-نظریه های انتقادی ملهم از مارکسیسم 67
2-1-8-5-رویکرد سازنده گرایی و نقش آن در تحول محیط های یادگیری– 68
2-1-8-5-1-مبانی سازنده گرایی 71
2-1-8-5-2-مفروضات سازنده گرایی– 71
2-1-8-5-3-سازنده گرایی و طراحی آموزشی- 72
2-1-8-5-4-نقش زبان در یادگیری دانش—- 72
2-1-8-5-5-سازنده گرایی اجتماعی— 73
2-1-8-6-نظریه های برابری فرصت های آموزشی و فناوری اطلاعات77
2-1-8-6-1-گاتمن—- 77
2-1-8-6-2-سایر آرای نظری– 78
2-1-9-جمع بندی چهارچوب نظری– 79
2-1-10-مدل نظری تحقیق—- 81
2-2-پیشینه تحقیق 81
2-2-1-تحقیقات داخل کشور– 81
2-2-2-تحقیقات خارج از کشور 85
2-2-3-تحلیل و جمع بندی تحقیقات– 87
فصل سوم : روش شناسی تحقیق
3-1-روش تحقیق 91
3-2-جامعه آماری 91
3-3-حجم نمونه و روش نمونه گیری- 92
3-4-ابزار اندازه گیری– 92
3-5-روایی و پایایی— 93
3-6-توصیف و تحلیل داده ها- 94
فصل چهارم : تجزیه و تحلیل داده ها
4-1-آمار توصیفی —- 96
4-2-آمار استنباطی—- 104

فصل پنجم : بحث و نتیجه گیری
5-1-خلاصه یافته ها—- 116
5-2-بحث و نتیجه گیری- 118
5-3-پیشنهادهای تحقیق- 123
5-3-1-پیشنهادهای علمی 123
5-3-2-پیشنهادهای پژوهشی— 124
منابع 125
پیوست—131
چکیده انگلیسی– 134

فهرست منابع

الف) منابع فارسی

1-ابراهيم‌آبادي، حسين (1382). ارزيابي ملي از اجلاس‌هاي عالي جهان دربارة جامعة اطلاعاتي،تهران : نشرهدف.

2-ابراهیم زاده، عیسی (1383). ضرورت رویکرد به نظام آموزشی باز و از راه دور، استفاده از فناوری های نوین در سازماندهی یاددهی و یادگیری)، پیک نور، شماره 1، صص 3-10.

3-ابراهیمی، مهدی (1380). اینترنت، تهران : نشر کتابدار.

4-ابراهیمی، سمیه؛ کرمی، مرتضی؛ آهنچیان، مرتضی و پگاه مسنن مظفری (1391). کاربست نظریه سازنده گرایی در آموزشهاي مبتنی بر وب سازمانها: گامی به سوي مدیریت اثربخش منابع انسانی، نخستین همایش ملی علوم مدیریت نوین، استان گلستان، صص 7-1.

5-ابراهیمی، صغری و غلامحسین حسین زاده (1387). نظریه سازنده گرایی و کاربرد آن در آموزش، فصلنامه مدارس کارآمد، شماره4، صص 34-24.

6-احدیان، محمد (1384). مقدمات تکنولوژی آموزشی، تهران : نشر و تبلیغ بشری.

7-احمدی، حسین و ویرجینیاری.م (1382). آموزش الکترونیکی، تهران : مرکز آموزش و تحقیقات صنعتی ایران.

8-اردهائی، علی؛ حیدرآبادی، ابوالقاسم و نیر رستمی (1391). زمينه هاي خانوادگي نابرابري فرصتهاي آموزشي، مطالعه موردی دانش آموزان دختر مقطع متوسطه شهر اهر، جامعه شناسی مطالعات جوانان، شماره 1، دروه 1، صص 147-125.

9-بابادی عکاشه، زهرا، شریف، سید مصطفی و عبدالرسول جمشیدیان (1387). تامین و گسترش برابری فرصتها و عدالت آموزشی در آموزش و پرورش استان اصفهان، فصلنامه رفاه اجتماعی، سال دهم، شماره 37، صص 287-306.

10-بانی مهجور، محبوبه (1383). آموزش شیوه های نوین، آموزش و پرورش از راه دور در آموزش عالی، مجموعه مقالات اولین همایش ملی توسعه دانشگاه مجازی، دانشگاه مجازی، دانشگاه پیام نور کاشان، انتشارات مرسل.

11-برزگر، کاظم؛ خضری، حسن و اعظم شیرجهانی (1392). پيدايش رويکرد سازنده گرايی و تحول در محيط های يادگيری، چهارمين همايش انجمن فلسفه تعليم و تربيت ايران، دانشگاه فردوسی مشهد، صص 3-1.

12-پور محمد باقر، لطيفه و الهه پور محمد باقر (1387). نقش فن آوري اطلاعات و ارتباطات در آموزش مراكز دانشگاهي، مجله فن آوري و آموزش، سال سوم، شماره 1، صص 74-68.

13-توسلي، غلامعباس (1386). جامعه شناسي و آموزش و پرورش، تهران: نشر علم.

14-جوادي، محمدجعفر(1378). نابرابر يهاي آموزشي و ابعاد جامعه شناختي آن، پژوهش در مسائل تعليم و تربيت، شماره 3، صص 31-14.

15-جمشیدی، محمدحسین (1379). رابطه حکومت مدنی و عدالت در فلسفه سیاسی اسلام، مجله دانشکده حقوق و علوم سیاسی، شماره 69، صص 115-95.

16-حسینی مقدم، سیدامیر؛ صوفی، رضا و جلیل ثابتی مقدم (1381). اهمیت و نقش آموزش از راه دور، توسعه تحقیقات صنایع دفاع.

17-دلوز، ژاک (1380). آموزش برای قرن بیستم و یکم، ترجمه سید فرهاد افتخارزاده، تهران: انتشارات عابد.

18-دوران، بهزاد (1382). تأثير فضاي سيبرنتيك بر هويت اجتماعي، پايان نامه دكتري، تهران : دانشگاه تربيت مدرس.

19-دهقان، حسین (1386). فرصت ها و تهديدها براي آموزش و پرورش در مواجهه با نابرابري فضايي در فن آوري اطلاعات و ارتباطات، فصلنامه تعلیم و تربیت، شماره 91، صص 164-125.

20-دهقان، حسین (1383). انواع نابرابری های آموزشی، فصلنامه آموزش علوم اجتماعی، دوره8، شماره1، صص 49-42.

21-رويسي، مرتضي رسول (1381). شكاف ديجيتالي، چالشي در برابر كشورهاي در حال توسعه، اطلاعات سیاسی-اقتصادی، شماره 182-181، صص 205-188.

22-ذاکری، اعظم (1383). ساخت پروژه ای چند رسانه ای، فصلنامه آموزش، سال سوم، شماره دهم.

23-رضایی شریف آبادی، سعید (1373). شبکه کامپیوتری اینترنت در خدمت اطلاع رسانی، پیام کتابخانه، سال4، شماره 1و2، صص 97-125.

24-رعنایی، مصطفی (1385). بررسی تاثیر فناوری اطلاعات و ارتباطات بر عدالت آموزشی از دیدگاه معلمان مقطع متوسطه شهر تهران در سال تحصیلی 86-85، دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی، دانشکده شهید بهشتی.

25-سیاری، حبیب ا…، لطفی پور، پیمان و اسماعیل کاظم پور (1391). تاثیر آموزش مبتنی بر فناوری اطلاعات و ارتباطات در توسعه عدالت آموزشی، روانشناسی تربیتی، شماره 23، سال8، صص 26-1.

26-سيف، علي اكبر (1389). روانشناسي پرورشي نوين، روانشناسي يادگيري و آموزش، تهران: نشر دوران.

 

35-فراهانی، ابوالفضل (1380). مقایسه عملکرد دانشجویان نظام حضوری و غیرحضوری و ارائه الگوی برنامه ریزی تربیت بدنی از راه دور، رساله دکتری، دانشکده تربیت بدنی دانشگاه تربیت مدرس.

36-كاشي، محمد و داور شيخاوندي (1373). جامعه شناسي قشرها و نابرابريهاي اجتماعي، تهران : نشر مرنديز.

37-کرسلی، گرک (1386). یاددهی-یادگیری از طریق اینترنت، ترجمه محمدحسن امیرتیموری و بهاء الدین رحمانی، تهران : نشر ساوالان.

38-کدیور، پروین (1372). سبک های تبیینی درماندگی آموخته شده، تهران : شورای تحقیقات وزارت آموزش و پرورش.

39-کرمی، مرتضی(1390). طراحی آموزشی در کسب و کار و صنعت، مشهد: نشر کویر.

40-گرین، تیموتی و دی ابی براون (1385). پروژه های چندرسانه ای در کلاس درس، ترجمه محمد عطاران، موسسه فناوری اطلاعات آموزش مدارس هوشمند.

41-گریسون، دی آر و اندرسون تری (1384). یادگیری الکترونیکی در قرن 21، ترجمه اسماعیل زارعی و سعید صفایی، تهران : علوم و فنون.

42-گیدنز، آنتونی(1374). جامعه شناسی، ترجمه منجهر صبوری، تهران، نشر نی.

43-محسنی زنوزی، هاشم (1388). تکنولوژی آموزش، تهران : نشر یسطرون.

44-معتمد نژاد، کاظم ( 1379 ). وسائل ارتباط جمعی، تهران: انتشارات دانشگاه علامه طباطبایی.

45-ملك، حسن (1385). جامعه شناسي قشرها و نابرابريهاي اجتماعی،تهران: انتشارات پيام نور.

46-ملک افضلی، فاطمه (1382). تاریخچه آموزش از راه دور در جهان، پیک نور، سال اول، شماره1، صص 86-92.

47-مهندسین و کارشناسان معاونت بهره برداری فنی سازمان صدا و سیما (1384). آموزش مجازی، تهران : انتشارات سروش.

48-نقوي، محمد (1382). زير ساختار ارتباطي فناوري اطلاعات و ارتباطات در روستا، در مجموعه مقالات همايش كاربرد فناوري اطلاعات و ارتباطات در روستا، تهران: مركز انتشارات دانشگاه علم و صنعت ايران.

49-يعقوبي، جعفر؛ ملك محمدي، ايرج؛ ايرواني، هوشنگ و محمد عطاران (1387). ويژگي هاي مطلوب دانشجويان و اعضاي هيأت علمي در يادگيري الكترونيكي در آموزش عالي ايران: ديدگاه دانشجويان دوره هاي مجازي، فصلنامه پژوهش و برنامه ريزي در آموزش عالي، شماره 47، صص 173-159.

ب) منابع انگلیسی

50-Angello, Consolata&Wema, Evans.( 2010). Availability and usage of ICT and eresources by livestock researchers in Tanzania: Challenges and ways forward.Internationaljournal of education and development using information and communication technology, vol.6, issue1, pp-1- 13.

51-Burbules, N.C. (1997). Marxism 2nd Education Though. In lawrence J, sana(ED). International Encyclopedia of the Sociology of Education (pp. 75-79). Elsevier science .oxford ox5 1GB,uk.

52-Dumas, H.A.J. (2002). ICT and Gender Equity Policy: Lessons of the Mail Telecentres. A thesis in Mass Communications, in the Pennsylvania State University, UMI Dissertations Data Base No.3065880.

چکیده

هدف از انجام این تحقیق بررسی ارتباط بین بکارگیری فناوری اطلاعات و گسترش فرصت های برابر آموزشی در آموزش و پرورش استان مازندران بود که به شیوه پیمایشی انجام گرفت. جامعه آماری را کلیه کارکنان ادارات آموزش و پرورش استان مازندران تشکیل می داد. برای این منظور سه اداره آموزش و پرورش در مرکز، شرق و غرب استان در نظر گرفته شد. حجم نمونه با توجه به جدول تعیین حجم نمونه گرجسی و مورگان برابر با 361 نفر بود که به منظور کاهش خطا، این تعداد به 400 نفر افزایش داده شد. روش نمونه گیری به صورت خوشه ای بود. برای سنجش متغییرهای تحقیق از پرسشنامه های محقق ساخته ی فناوری اطلاعات و فرصت های برابر آموزشی استفاده شد. روایی پرسشنامه ها با نظر اساتید و خبرگان مورد تائید قرار گرفت و پایایی پرسشنامه ها با آزمون مقدماتی مورد سنجش قرار گرفت. میزان پایایی با استفاده از آزمون آلفای کرونباخ برای فناوری اطلاعات برابر با 81/0 و برای پرسشنامه فرصت برابر آموزشی برابر با 89/0 حاصل گردید. تجزیه و تحلیل داده ها بر اساس داده های آماری و با نرم افزار spss صورت گرفت. برای مشخص نمودن همبستگی متغیرهای تحقیق از آزمون ضریب همبستگی پیرسن استفاده گردید. برای بررسی تاثیر متغیرها و نیز آزمون پیش بینی از رگرسیون چندمتغیره استفاده شد. در نهایت با تحلیل مسیر مدل نظری تحقیق مورد بررسی قرار گرفت. نتایج نشان داد که بین بکارگیری فناوری اطلاعات و گسترش فرصت های برابر آموزشی در آموزش و پرورش استان مازندران همبستگی مثبت و معنادار وجود دارد. بین بکارگیری فناوری اطلاعات و حداکثر سازی، برابرسازی و نخبه پروری در آموزش و پرورش استان مازندران نیز، رابطه مثبت و معنادار وجود دارد. همچنین دسترسی به منابع اطلاعاتی و مواد آموزشی، آموزش از راه دور و نمایش تصویری محتوای درسی به میزان 43 درصد بر گسترش فرصت های برابر آموزشی در استان اثرگذار هستند. در این میان تاثیر نمایش تصویری محتوای درسی بیشتر است. همچنین نتایج حاصل از جدول توافقی نشان داد که مدارس مستقر در غرب استان به لحاظ توسعه و رشد فرصت های برابر آموزشی نسبت به مناطق مستقر در شرق و مرکز استان مازندران، در وضعیت بهتری قرار دارند.

کلمات کلیدی : فرصت برابر آموزشی، نخبه پروری، سازنده گرایی، فناوری اطلاعات، شکاف دیجیتالی

 فصل اول:

کلیات تحقیق

 1-1-مقدمه

امروزه مسائل عمده اجتماعی را که تعلیم و تربیت با آن مواجه است، بدون درنظر گرفتن اطلاعات جدید و فناوری ارتباطات نمی توان مورد بحث قرار داد. مشکل صرفا در امر تدریس نیست بلکه مشکل اصلی توجه کلی به چگونگی دسترسی به دانش است. لذا موضوع اطلاعات و فناوری و پیش بینی تاثیر آن بر دانش و آموزش در آینده بسیار مهم است.

اختراعات تاثیرگذار در قرن بیستم مثل رادیو، تلویزیون، سیستم های ضبط صدا و تصویر، کامپیوتر، فرستنده های رادیویی و کابلی یا ماهواره ای صرفا جنبه تکنولوژیکی ندارند، بلکه ویژگی منحصربه فرد آنها اقتصادی و اجتماعی بودن آنهاست. اکثر این تکنولوژی ها به قدری کوچک و ارزان شده است که به بیشتر خانه ها در کشورهای صنعتی راه یافته اند و نیز مورد استفاده جمع کثیری در کشورهای در حال توسعه قرار گرفته اند. همه جوامع امروزی تا حدی جوامع اطلاعاتی هستند. جوامعی که در آنها توسعه تکنولوژیکی باعث شده است محیطی فرهنگی و آموزشی پدید آید. این محیط قادر است منابع دانش و یادگیری را دگرگون کند. یکی از خصیصه های این تکنولوژی ها پیچیدگی روزافزون آنها و گسترش امکاناتی است که فراهم می کنند.

باید توجه کرد که استفاده از فناوری اطلاعاتی و ارتباطی برای مقاصد آموزشی پدیده تازه ای نیست. مثلا رادیوی آموزشی قبل از جنگ جهانی اول به وجود آمد. آنچه در گذر زمان تغییر یافته است، نه تنها وسعت تکنولوژی ها مورد استفاده و پیچیدگی آنهاست بلکه در جذب مخاطبان خارج از نظام رسمی تعلیم و تربیت، شامل کودکان قبل از دبستان و کل بزرگسالان است (گزارش کمیسیون بین المللی یونسکو، 1376). پس تاثیر فناوری بر شیوه یادگیری اجتناب ناپذیر است.

پیشرفت های جهانی در فناوری اطلاعات باعث گسترش سریع فرصت های یادگیری و دسترسی به منابع تحصیلی و آموزشی شده است. به گونه ای که این امر با ابزارها و روش های سنتی اصولا غیرقابل تصور بوده و بکارگیری این فناوری نه تنها باعث تسهیل و تسریع فراوان در امر تعلیم و تربیت و نیز مدیریت موثر در نظام های آموزشی گردیده است، بلکه باعث شد که در مفاهیم سیاسی بسیار متداول در نظام های آموزش نیز تحولات شگرفی حاصل شود (رعنایی، 1385: 4).  فناوری اطلاعات و ارتباطات می تواند به عدالت آموزشی و اینکه این فناوری فرصت های برابر برای یادگیرندگان فراهم نماید به عنوان غایت نگاه کند و آنرا مدنظر قرار دهد. استفاده از این فناوری به منظور از بین بردن استانداردسازی (عدم توجه به تفاوتهای فردی) در آموزش است و سعی می کند که به تفاوتهای فردی یادگیرندگان توجه نماید (همان: 5).

بنابراین فناوری های ارتباطات و اطلاعات بدون شک می توانند وسایل واقعی ارتباط با آموزش غیر رسمی را که یکی از مهم ترین نظام های اراده دانش در جامعه یادگیری هستند فراهم آورند. جامعه ای که در آن مراحل مختلف فرایند یادگیری یکسره مورد بازاندیشی قرار می گیرد. تحول این فناوریها که استفاده ماهرانه از آن توسعه و پیشرفت مداوم دانش را ممکن می سازد باید به بازنگری نقش و وظیفه نظام های تعلیم و تربیت در زمینه آموزش مادام العمر منتهی گردد. ارتباطات و تبادل دانش و اطلاعات از این پس دیگر تنها مرکز رشد فعالیت بشری نخواهد بود، بلکه مقوله ای خواهد شد که به تکامل شخصی در زمینه شیوه های جدید زندگی اجتماعی کمک خواهد کرد. پس باید همه استعدادهای بالقوه فناوری اطلاعات را در خدمت آموزش و پرورش قرار داد. از این حیث این تحقیق سعی دارد با بررسی دقیق نشان دهد که رشد و توسعه فناوری اطلاعات چه نقش و تاثیری در کاهش نابرابری های آموزشی در استان مازندران می تواند داشته باشد.

1-2-بیان مساله

پيرامون مفهوم عدالت در طول تاريخ نظريه هاي گوناگوني تبيين شده است . فيثاغورث عدالت را رعايت حقوق افراد مطابق استعداد هاي طبيعي آن ها مي داند؛ از نظر سقراط عدالت رعايت نوعي تناسب و هماهنگي است؛ از ديدگاه افلاطون عدالت نوعي تناسب و تعادل در امور است؛ به زعم رواقيون همة انسانها برابرند (جمشیدی،1379،ص13). بحث عدالت و عدالت اجتماعی سال هاست که ذهن اندیشمندان را به خود مشغول کرده است. در این میان صحبت از نابرابری های فرصت های آموزشی و عدالت آموزشی همواره مورد توجه بوده است.

نابرابری های آموزشی و عدالت اجتماعی، مفاهیمی هستند که همانند دو روی یک سکه، واقعیتی را به نام میزان دسترسی دانش آموزان طبقات، جنسیت ها، نژادها، فرهنگ ها و مناطق متفاوت را به تحصیل تعریف می کنند. به عبارت دیگر، افزایش هر روی سکه، موجب کاهش روی دیگر آن خواهد شد. با این وصف، چنانچه جامعه ای بخواهد در جهت بسط عدالت آموزشی حرکت کند، ناگزیر است نابرابری فرصت های آموزشی را کاهش دهد. این ضرورت به عنوان یک حرکت اصلاحی، همواره مورد توجه دست اندرکاران آموزشی و صاحبنظران کشورهای گوناگون بوده است (دهقان، 1383، ص 24). ایجاد فرصت های برابر آموزشی به معنای از بین بردن موانع و مشکلات آموزشی است. در این راستا یکی از موانع جدی برای تحقق هدالت آموزشی، کمبود امکانات مادی پیشرفت در بعد تحصیلی است که کلمن از آن با تعبیر “فراهم کردن امکان آموزش یکسان برای کودکان” یاد می کند (بالانتین، 1995 به نقل از دهقان، 1383: 24).

در سطحی وسیع تر، ابعاد غیر مادی امکانات و تسهیلات آموزشی برابر را می توان به حیطه هایی مانند ارزش ها، انگیزه ها و رغبت های تحصیلی برابر نیز تسری داد. واقعیت این است که در بسیاری از کشورها و از جمله جامعه خودمان، انگیزه ها، ارزش ها و رغبت ها به مثابه فرصت های برابر بین همه افراد به طور یکسان توزیع نشده اند. گاهی ایجاد این رغبت ها و انگیزه ها نیاز به ابزار و امکانات خاص دارد که با پیشرفت علم و فناوری در زمینه آموزش و پرورش منطبق باشد. یکی از این ابزارها استفاده از فناوری های ارتباطات و اطلاعات در زمینه ارتقای سطح آموزشی دانش آموزان است.

تکنولوژی اطلاعات و ارتباطات مهم ترین ابزارها و روش ها برای توانمند سازی جوامع در قرن جدید به شمار می رود و اهمیت آن به عنوان یک فرصت استثنایی برای جبران عقب ماندگی کشور های در حال توسعه و ورود به دوران فراصنعتی بر همگان آشکار است.

فناوری اطلاعات وارتباطات، عبارت است ازفناوریهایی که فرد را درضبط، ذخیره سازی، پردازش، بازیابی، انتقال و دریافت اطلاعات، یاری می دهند. این اصطلاح شامل فناوری های نوین مانند رایانه، انتقال ازطریق دورنگار، و دیگر وسائل ارتباطی می شود. فناوری اطلاعات، روش کار ما را دگرگون کرده است و همچنین امور اقتصادی و اجتماعی، و حتی نحوه تفکر مارا تغییر داده است. امروزه، فناوری اطلاعات در مقایسه با وسائل ارتباط جمعی دامنه ای به مراتب وسیع تر دارد و امکاناتی را برای تغییر و پیش بینی  و دورنمای تازه ای را درزمینه توسعه ارائه می کند. فناوری اطلاعات موجب پخش سریع نظرات، بهبود درآموزش، علوم، مراقبتهای بهداشتی و فرهنگ می شود. فناوری اطلاعات ماشین کار تلقی می شود و ارتباطات محصول آن است. فناوری اطلاعات و ارتباطات به یکدیگر وابسته هستند. بدون فناوری اطلاعات وارتباطات، ارتباط درسطح بین المللی و بین افراد غیرممکن خواهد بود. امروزه با دراختیارداشتن فناوری اطلاعاتی و ارتباطی مختلف و پیشرفته، امکان برقراری سریع ارتباط و تبادل سریع اطلاعات بیش ازپیش میسرگردیده است. افراد در هر کجا که باشند می توانند آخرین اطلاعات مورد نیاز خود را در هر زمینه ای دریافت می کنند. اما بی شک بیشترین تاثیر پدیدآمدن فناوری های اطلاعاتی  و ارتباطی برمحیط های آموزشی بوده است. کاربرد فناوری اطلاعات و ارتباطات درآموزش سبب شده است تا محیط آموزشی به سوی مجازی شدن سوق پیدا کند. این امرسبب می شود تا ارتباطات میان افراد به منظور آموزش و گسترش دانش به گونه ای فزاینده ازطریق رایانه امکان پذیر می شود. یادگیرنده باید دریادگیری مشارکت فعال داشته باشد و درباره اطلاعاتی که به دست می آورد یا منتقل می کند بحث کند و فناوری اطلاعات و ارتباط این امکان را برای یادگیرندگان فراهم می کند (ابراهیم آبادی، 1382: 20).

طبق بررسی های صورت گرفته، توسعه فناوري اطلاعات بر عدالت آموزشی موثر بوده و بنابراين در بررسي زیر ساخت های آموزشی در این نوع جوامع چهار جنبه مختلف متاثر از فناوري اطلاعات مورد ارزيابي قرار مي گيرد که شامل محور زمان و مکان و جنبه هاي کمي و کيفي آموزش خواهد بود. به عبارت دیگر ابزار و لوازم، دوره هاي آموزشي، منابع آموزشي و نيروي انساني آموزش گيرنده و آموزش دهنده همگي در راستاي اين چهار محور دچار تغييراتي مي شوند. در بعد زمانی وقتی از توسعه آموزش در یک جامعه دانایی محور صحبت می کنیم استانداردها و متد هایی مد نظر خواهد بود که جریان آموزش را در مسیری هدفدار و با تکیه بر اصول و امکان سنجی ها و نیاز سنجی ها در هر دوره زمانی و برای هر شرایط سنی تامین نماید. روند یکنواخت و هدفدار در این نوع از آموزش ها از جریان های مقطعی و بدون برنامه جلوگیری می کند و آموزش را در بالاترین سطح کیفی و با بیشترین راندمان در اختیار دانش پذیران قرار می دهد. همچنین وقتی در بعد توسعه مکانی به جریان توسعه آموزشهای مبتنی بر دانایی محوری بپردازیم مطالعه و گزینش سیستم های آموزشی با تکیه بر اصول و فناوریهای نوین در امر آموزش امری ناگزیر است. از بعد کمي، تعداد و در واقع تنوع مدل هاي آموزشي و از بعد کيفي سطح علمي مورد توجه قرار مي گيرد. در همه اين موارد آنچه مهم است تلاش براي ايجاد تطابق بين نيازهاي جامعه و دوره هاي آموزشي است (دلورز[1]، 1387: 361).

البته از منظر عدالت آموزشي و توسعه نيز مي توان نقش جايگاه فناوري اطلاعات و ارتباطات را مؤثر دانست. در واقع در راه رسيدن به جامعه اي كه در آن همگان بتوانند اطلاعات و دانش را خلق كنند، به آن دسترسي داشته باشند، آن را به كارگيرند و به اشتراك بگذراند و افراد قادر شوند در ارتقاء توسعه پايدار و بهبود كيفيت زندگي خويش، به طور كامل استعدادهاي خود را محقق سازند، آموزش و پرورش محور اصلي است. نیدو (2006) بکارگیری فناوری اطلاعات در امر آموزش را منوط به دسترسی بیشتر به منابع اطلاعاتی و مواد آموزشی، آموزش از راه دور و نمایش موضوع و محتوای درسی از طریق وسیله های الکترونیکی بیان می دارد و معتقد است سیستم دانشگاهی و فراگیرندگان آموزش عالی بیشترین بهره را می توانند از این تکنولوژی ببرند. وی حتی آموزش از راه دور یا آموزش مجازی را برای روستائیان و مدرسین و دانش آموزانی که در مناطق دوردست زندگی می کنند بسیار موثر می داند (سیاری و همکاران، 1391).

به طور کلی در بحث عدالت آموزشی، بیش از همه بر برابری فرصت های آموزشی و پرورشی در نظام تعلیم و تربیت تاکید شده است. همچنین افزایش تعامل بین دانش آموزان و معلمان و تسهیل ارتباط بین دانش آموزان و محتوای درسی، به مدد به کارگیری فناوری اطلاعات و ارتباطات سبب بالا رفتن انگیزه و رغبت تحصیلی دانش آموزان می گردد (رعنایی، 1385). بازده این فرایند کشف خلاقیت و نوآوری در کودکان و نوجوانان و انعطاف پذیری در یادگیری است که به نظر اکثر محققان نتیجه آن در نهایت به نفع اجتماع و پیشرفت کشور می باشد.

مفهوم برابري فرصت هاي آموزشي مفهومي است نسبي كه به تبع شرايط اجتماعي،اقتصادي، سياسي، فرهنگي جامعه در حال تغيير است و تاكنون سه شكل مشخص به خودگرفته است : برابري فرصت هاي آموزشي به معني درونداد مساوي، برابري فرصت هاي آموزشي به معني فرآيند مساوي و برابري فرصت هاي آموزشي به معني برونداد هنگامي كه از نابرابري يا برابري فرصت صحبت مي شود (جوادي، 1378). گاتمن (2010) برابری فرصت های آموزشی به سه بعد حداکثرسازی، برابرسازی و نخبه پروری تقسیم بندی می کند و معتقد است که دولت وظیفه دارد این فرصت برابر با این شاخص ها را برای دانش آموزان مهیا سازد (فرگوسن، 1998: 3).

برابر اعلام يونسكو (2009)، گزارش ها نشان مي دهد كه جوامع در حال تغيیر از جوامع صنعتي به جوامع اطلاعاتي هستند كه در آنها ايجاد و توزيع دانش در درجه اول اهميت قرار دارد. با چالش هايي كه به واسطه تأمين اهداف توسعه قرن بيست ويكم و اهداف آموزش براي همه، فرا روي جامعه بين الملل قرار گرفته است، فرض نمودن اينكه، توزيع معمول آموزش كيفيت و فرصت هاي آموزشي برابر براي همه را تا سال 2015 تأمين مي كند، غير واقع گرايانه است (یونسکو، 2009: 11).

در طي دهه گذشته سيلي از كاربردهاي فن آوري اطلاعات و ارتباطات در تمام جنبه هاي جامعه جاري شده است. بنابراين مشاهده افزايش علاقمندي و سرمايه گذاري كه در راستاي استفاده از فن آوري اطلاعات و ارتباطات در مقوله آموزش انجام مي گيرد تعجب بر انگيز، نخواهد بود (ژانگ، 2004: 1 به نقل از یعقوبی و همکاران، 1387).

فناوری اطلاعات و يادگيري الكترونيكي مطمئناً تمامي اشكال آموزش و يادگيري را در قرن بيست ويكم متحول خواهد نمود. اگرچه تأثير و نفوذ يادگيري الكترونيكي در نهادهاي آموزشي سنتي بسيار كم رنگ بوده است- در حقيقت تنها اقدامات و روشهاي موجود را تقويت نموده است – اما بايد دانست، هر زمان كه ما شناخت بيشتري از اين فن آوري و توانايي هاي بالقوه آن بدست مي آوريم، يادگيري الكترونيكي نيز به نحو مؤثرتري بر ديدگاه ما نسبت به مقوله تدريس و يادگيري تأثير خواهد گذاشت. تحولي كه يادگيري الكترونيكي در آموزش و پرورش به وجود خواهد آورد تنها به بهبود كارآيي اجرايي و يا حفظ رويكرد هاي سنتي محدود نخواهد بود.

آن دسته افرادي كه خود را متعهد به بهبود فرايند تدريس و يادگيري مي دانند هرگز نمي توانند نسبت به آموزش الكترونيكي بي تفاوت باشند (گريسون و اندرسون 1384: 14).

فناوری اطلاعات و یادگیری الکترونیکی فرصت هاي بی شماري را براي يادگيري افراد فراهم مي كند كه قبلاً امكان پذير نبود؛ از اين طريق شانس يادگيري از يك دانشگاه مشهور و معتبر امكان پذير مي شود، نيازي به تغيير در شيوه زندگي فراگير وجود ندارد و موجب ترك شغل يا مهاجرت وي و خانواده اش نمي شود. يادگيري در يك كلاس نامريي امكان دستيابي نامحدود به اطلاعات را فراهم مي كند (چریل، 2004 به نقل از يعقوبي و همكاران، 1387 : 162 ).

بر این اساس محقق در نظر دارد که اين موضوع را به دلیل اینکه در كشور ما با توجه به گستردگي آموزش و پرورش و توجه به مولفه هاي ديني و ملي از اهميت و ارزش بالايي برخوردار است مورد بررسی قرار داده و در جامعه آماری نسبتاً قابل کنترل (آموزش وپرورش استان مازندران) برابری آموزشی ناشی از توسعه فناوری های نوین اطلاعاتی وارتباطی را با توجه شرایط ویژه تاریخی وجغرافیایی و فرهنگی واجتماعی این استان به بررسی و تحلیل بگذارد. وبه دنبال یافتن جواب برای این سوال مهم است که چه ارتباطی بین توسعه فناوری اطلاعات و گسترش برابری فرصت های آموزشی وجود دارد؟

[1] – Dlverz

همه پایان نامه و تحقیق و پروژه های به صورت فایل دانلودی می باشند و شما به محض پرداخت آنلاین مبلغ همان لحظه قادر به دریافت فایل خواهید بود. این عملیات کاملاً خودکار بوده و توسط سیستم انجام می پذیرد. ضمنا همان لحظه لینک دانلود به ایمیل شما ارسال می گردد.

 جهت پرداخت مبلغ شما به درگاه پرداخت یکی از بانک ها منتقل خواهید شد، برای پرداخت آنلاین از درگاه بانک این بانک ها، حتماً نیاز نیست که شما شماره کارت همان بانک را داشته باشید و بلکه شما میتوانید از طریق همه کارت های عضو شبکه بانکی، مبلغ  را پرداخت نمایید

مطالب پیشنهادی:
 • پايان نامه بررسي نقش اعتياد به فناوري اطلاعات بر راهبردهاي خود تنظيمي و پيشرفت تحصيلي دانش آموزان
 • پايان نامه بررسي رابطه ي بکارگيري فناوري اطلاعات با رضايتمندي دانشجويان
 • پايان نامه بررسي مقايسه اي سنجش عملکرد مديريت فناوري اطلاعات در کتابخانه هاي دانشگاه ها با استفاده از الگوي تعالي سازماني (EFQM)
 • پايان نامه بررسي تاثير فناوري اطلاعات برميزان خلاقيت( سياليت) ؛يادآوري ،انگيزه و پيشرفت تحصيلي دانش آموزان پسر
 • پايان نامه ارزيابي ميزان اثر بخشي دروني و بيروني دوره‌هاي آموزشي بخش خصوصي در اداره کل ميراث فرهنگي، صنايع دستي و گردشگري
 • برچسب ها : , , , , , , , , , , , ,
  برای ثبت نظر خود کلیک کنید ...

  به راهنمایی نیاز دارید؟ کلیک کنید

  جستجو پیشرفته

  دسته‌ها

  آخرین بروز رسانی

   Fatal error: Call to undefined function jdate() in /home/bmaghale/domains/bmaghale.ir/public_html/wp-content/themes/digitaliran5/sidebar.php on line 122