پايان نامه تاثير مديريت دانش بر کارآفريني سازماني در شرکت ايران خودرو

تحقیق و پروژه و پایان نامه و مقاله دانشجویی

پايان نامه تاثير مديريت دانش بر کارآفريني سازماني در شرکت ايران خودرو  یکی از پایان نامه و تحقیق های جامع و کامل و دارای منابع معتبر می باشد این پایان نامه دارای 188 صفحه به صورت فایل ورد و قابل ویرایش می باشد که جهت دریافت و دانلودمتن کامل پايان نامه تاثير مديريت دانش بر کارآفريني سازماني در شرکت ايران خودرو  بر روی گزینه خرید انتهای ایمیل کلیک نمائید پس از وارد نمودن اطلاعات مربوطه و پرداخت قادر به دانلود متن کامل پایان نامه مربوطه می باشد همچنین لینک پایان نامه همان لحظه به ایمیل شما ارسال می گردد.

فهرست مطالب

فصل اول: کلیات پژوهش
1-1-مقدمه      2
1-2-بیان مساله تحقیق   4
1-3-اهمیت و ضرورت موضوع تحقیق   5
1-4-هدفهای تحقیق  7
1-5-چارچوب نظری تحقیق  7
1-6-مدل تحقیق    12
1-7-سوالات یا فرضیه های تحقیق   13
1-8-روش تحقیق  13
1-8-1-جامعه آماری و حجم آن   13
1-8-2-برآورد حجم نمونه و روش نمونه گیری  13
1-9-روش گردآوری اطلاعات   14
1-10-روش تجزیه و تحلیل اطلاعات   14
1-11-متغییرها و واژه های کلیدی   14
فصل دوم: ادبیات و پیشینه تحقیق
بخش اول:
مدیریت دانش
2-1- مقدمه 18
2-1-1- تاریخچه مدیریت دانش 20
2-1-2- دانش: تعاریف و دسته بندی ها 22
2-2-2-1- تعریف دانش 23
2-2-2-2- دسته بندی دانش 23
2-1-3- انواع دانش 25
2-1-3-1- تقسیم بندی ارسطو 25
2-1-3-2- دانش ضمنی و دانش صریح 25
2-1-3-3- دانش شخصی و دانش سازمانی 26
2-1-3-4- انواع دانش بر مبنای کارکرد 27
2-1-3-5- تقسیم بندی مک لوپ  28
2-1-3-6- دانش رسمی و دانش سازمانی 29
2-1-4- تعریف مدیریت دانش  30
2-1-4-1- دلایل اهمیت به کارگیری مدیریت دانش 33
2-1-4-2- عوامل اصلی موفقیت مدیریت دانش از دیدگاه محققین 36
2-5-1- استراتژی های مدیریت دانش 37
2-1-6- چرخه مدیریت دانش 38
2-1-6-1- چرخه مدیریت دانش مک الوری 39
2-1-6-2- چرخه مدیریت دانش بیوکویتز و ویلیامز 40
2-1-6-3- چرخه مدیریت دانش یکپارچه داکلر 41
2-1-7- راهبردهای مدیریت دانش  42
2-1-7-1- راهبردهای ساختاری 42
2-1-7-2- راهبردهای فرهنگی 43
2-1-7-3- راهبردهای فناوری 45
2-1-8- مدل های مدیریت دانش 46
2-1-8-1- مدل عمومی دانش 46
2-1-8-2- مدل سوناسی و سوری 47
2-1-8-3- مدل بک من 48
2-1-8-4- مدل پایه های ساختمان دانش  48
2-1-8-5- مدل مک الروی  51
2-1-8-6- مدل پیتر گوشتاک  52
2-1-8-7- مدل استیو هالس 53
2-1-8-8- مدل شش بعدی مدیریت دانش 55
2-1-8-9- مدل کلی سختار نظام های مدیریت دانش 56
2-1-8-10- مدل کافرا 57
2-1-8-11- مدل نوناکا و تاکه اوچی 58
2-1-8-12- مدل هیستینگ 61
2-1-8-13- مدل مدیریت دانش میلتون 61
2-1-8-14- الگوی بوکویتز و ویلیامز 64
2-1-8-15- مدل بویست 65
2-1-8-16- مدل مدیریت دانش بنیادی در سازمان 66
2-1-8-17- مدل ادل و گریسون 68
2-1-8-18- مدل هفت سی  71
بخش دوم:
کارآفرینی سازمانی
2-2- کارآفرینی سازمانی 72
2-2-1- مفهوم و تعاریف کارآفرینی 72
2-2-2- تاریخچه کارآفرینی 74
2-2-3- تعریف کارآفرین 75
2-2-3-1- صفات و ویژگی های کارآفرینان 76
2-2-4- انواع کارآفرینی 79
2-2-4-1- کارآفرینی فردی 80
2-2-4-2- کارآفرینی درون سازمانی 80
2-2-4-3- کارآفرینی سازمانی 80
2-2-4-4- کارآفرینی شرکتی 81
2-2-4-5- کارآفرینی اداری 82
2-2-4-6- کارآفرینی از راه دور 82
2-2-4-7- کارآفرینی فرصت گرایانه 82
2-2-4-8- کارآفرینی اطلاعاتی 83
2-2-4-9- کارآفرینی دولتی 83
2-2-4-10- کارآفرینی اکتسابی 83
2-2-5- تعریف کارآفرینی سازمانی 83
2-2-5-1- ویژگی های کارآفرینان سازمانی 86
2-2-5-2- عوامل موثر بر کارآفرینی سازمانی 88
2-2-5-2-1- عوامل زمینه ای موثر بر کارآفرینی سازمانی  89
2-2-5-2-2- عوامل ساختاری موثر بر رفتار کارآفرینی سازمانی 89
2-2-5-3- ویژگی های سازمان های کارآفرین 91
2-2-5-3-1- ابعاد ساختاری 91
2-2-5-3-2- ابعاد محتوایی 94
2-2-5-4-  موانع و محدودیت های کارآفرینی در سازمان 95
2-2-6- الگوهای کارآفرینی در سازمان 96
2-2-6-1- الگوی کارآفرینی سازمانی کورنوال و پرلمن 96
2-2-6-2- مدل ترغیب کارافرینی کوراتکو و هاجتس 97
2-2-6-3- مدل کارآفرینی سازمانی فرای 99
2-2-6-4- مدل4E 100
2-2-6-5- مدل کارآفرینی سازمانی آنتونیک و هیسریچ 101
2-2-6-6- مدل کارآفرینی سازمانی کوراتکو و همکارانش 107
2-2-6-7- مدل کارآفرینی اکهس و نک 109
2-2-6-8- مدل کارآفرینی سازمانی تامپسون 110
بخش سوم:
2-3- ارتباط مدیریت دانش با کارآفرینی سازمانی 112
بخش چهارم:
2-4- پیشینه تحقیقات انجام شده در داخل و خارج از کشور  113
2-4-1- تحقیقات انجام شده در خارج از کشور  113
2-4-2- تحقیقات انجام شده در داخل کشور  116
بخش پنجم:
2-5- معرفی قلمرو تحقیق  119
فصل سوم: روش شناسی پژوهش
مقدمه126
3-1- نوع و روش پژوهش 126
3-2- جامعه آماری مورد بررسی  127
3-2-1- جامعه آماری127
3-2-2- نمونه آماری 127
3-2-3- واحد تحلیل 128
3-3- شیوه و روش نمونه گیری 128
3-4- روش و ابزار گردآوری اطلاعات 128
-4-1- ساختار پرسش نامه مدیریت دانش 129
3-4-2- ساختار پرسش نامه کارافرینی سازمانی 130
3-5- روایی و پایایی پژوهش 131
3-5-1- روایی پرسش نامه 131
3-5-2- پایایی پرسش نامه 131
3-6- روش های جمع آوری اطلاعات 132
3-7- روش های آماری 133
فصل4: یافته های تحقیق
4-1- مقدمه 135
4-2-  تحلیل های آمار توصیفی اطلاعات جمعیت شناختی 135
4-2-1- جنسیت  135
4-2-2- سن  136
4-2-3- وضعیت تاهل  138
4-2-4- مدرک تحصیلی  138
4-2-5- رشته تحصیلی 139
4-2-6- سابقه خدمت  141
4-3- شاخص های توصیفی متغییرهای پژوهش 142
4-3-1- مدیریت دانش و مولفه های آن  142
4-3-2- کارآفرینی سازمانی و مولفه های آن  143
4-4- آمار استنباطی و آزمون فرضیه ها  144
4-4-1- بررسی فرض نرمال بودن داده ها با استفاده از آزمون کولموگروف اسمیرنوف  144
4-4-2- تحلیل رگرسیون ابعاد مدیریت دانش با کارآفرینی سازمانی  151
فصل5: نتیجه گیری و پیشنهادات
5-1- مقدمه 153
5-2- نتایج پژوهش 153
5-2-1- بحث در رابطه با نتایج به دست آمده از پیشینه پژوهش 153
5-2-2- بحث در رابطه با نتایج بدست آمده از تحلیل توصیفی 154
5-2-3- بحث در رابطه با نتایج به دست آمده از فرضیه های پژوهش 155
5-2-3-1- نتایج استنباطی پژوهش 155
5-3- پیشنهادات 157
5-3-1- پیشنهادات کاربردی  157
5-3-2- پیشنهادها برای فرضیات فرعی پژوهش 148
5-3-3- پیشنهادات پژوهشی 150
5-4- محدودیت های پژوهش 151
منابع و ماخذ
پیوست1: پرسش نامه

منابع

احمدپور داریانی،محمود(1383): کارآفرینی ، تهران:انتشارات پردیس

احمد پور داریانی ،محمود و عزیزی،محمد(1383):کار آفرینی ، تهران:موسسه فرهنگی و انتشاراتی محراب قلم .

احمد پور داریانی،محمود (1378و1384): کار آفرینی،تعاریف،نظریات،الگو ها، تهران:انتشارات پردیس .

احمدپوردارياني،محمود(1381):كارآفريني موتور توسعه اقتصادي است ، ماهنامه تخصصي بازاريابي، شماره  بيست دوم ديماه

احمد پورداریانی، محمود، رضائیان، علی، سیر تکاملی کارآفرینی: مفهوم دیدگاه ها، فرایند و آموزش 1377، نشریه مدرس بهار، شماره6.

اسکندانی، حمید(1379):ویژگیهای کار آفرین و کارآفرینان ایرانی، ماهنامه صنعت و مطبوعات ، شماره30.

انتظاری، علی، (1385) مقایسه فرهنگ دانایی بین موسسه عالی آموزش و پژوهش مدیریت و برنامه ریزی، دانشکده صدا و سیما ، و دانشکده صنعت هواپیمایی کشور پایان نامه کارشناسی ارشد. موسسه عالی آموزش و پژوهش سازمان مدیریت و برنامه ریزی نهران

السادات نسبی، نرجس(1387) رابطه بین هوش سازمانی و خلاقیت کارکنان در دانشگاه علوم پزشکی شیراز، پایان نامه چاپ نشده مقطع کارشناسی ارشد رشته مدیریت دولتی دانشگاه پیام نور شیراز

افرازه، عباس، مدیریت دانش(مفاهیم، مدل ها، اندازه گیری و پیاده سازی)، دانشگاه صنغتی امیر کبیر، تهران 1384

10. انصاری رنانی، قاسم- قاسمی نامقی، محمد(1388) ارزیابی مدیریت دانش در خلق استراتژی رقابتی تمایز از مجرای زنجیره ارزش فعالیت های سازمان، پژوهش نامه مدیریت تحول، سال اول، شماره2.

اخوان، پیمان و همکاران(1389) توسعه فرایندهای چرخه مدیریت دانش مبتنی بر عوامل موثر بر موفقیت مدیریت دانش، فصلنامه سیاست علم و فناوری.

افرازه(1386) مدیریت دانش، مفاهیم مدل ها، اندازه گیری و پیاده سازی، تهران انتشارات دانشگاه صنعتی امیرکبیر.

باقری،روح اله(1389) جایگاه هوش در مدیریت دانش، همایش ملی هوش سازمانی،29و30 آذرماه1389

تاج الدین، مهدی( 1384):رابطه بین کارآفرینی شرکتی , بازار گرایی , انعطاف پذیری سازمانی, رضایت شغلی، پایان نمامه کارشناسی ارشد،دانشکده مدیریت دانشگاه تهران

تسلیمی، سعید و همکاران(1385):بررسی رابطه بین سرمایه اجتماعی و کارآفرینی درون سازمانی،فصل‌نامه فرهنگ مدیریت ، سال چهاردهم، شماره چهاردهم، صص 27 الی 56

16 . تقي زاده، هوشنگ و همکاران (1386):سنجش میزان کارآفرینی سازمانی ، مطالعه موردی، فصل‌نامه علوم مدیریت ، سال اول ، شماره 3،  صص 155 الی 180.

تسلیمی، محمد سعید، فرهنگیف علی اکبر، اسماعیلی، و جیهه(1385)، سازوکارهای یادگیری یادگیری سازمانی مبنایی برای ایجاد یک سازمان یادگیرنده، مجله دانش مدیریت، شماره730

جعفری، مصطفی و سید کیانوش، کلانتر(1382)، مدیریت دانش در سازمان، تدبیر، شماره 142 اسفند، صص24-29

جعفری افسانه ، مديريت مبتنی بر دانش، تدبير، شماره 172 شهريور 85

حسنی، احمد(1388)، بررسی ارتباط بین سرمایه اجتماعی و مدیریت دانش در شرکت پالایش و پخش فرآورده های نفتی ایران، به راهنمایی غلامرضا جندقی، مشاوره حسن زارعی متین، دانشگاه تهران(پایان نامه کارشناسی ارشد).

حسن زاده(1388) بررسی عوامل زیرساختی مدیریت دانش در دولت جمهوری اسلامی ایران، دو ماهنامه علمی- پژوهشی، دانشگاه شاهد، سال شانژدهم، شماره35.

Antoncic,B. & HISRICH ,RD.(2001): Intrapreneurship : construct refinement and cross- cultural validation . journal of business venturing , 16,495-527.

Arancibia , Erik)2008): Entrepreneurship in value chains of non-timber forest products,Forest policy Journal, pages 212-221.

Ana maria B& Maria. M. f (2012) knowledge acquisition and corporate entrepreneurship: insights from spanish SMEs in the ICTsector: university of granada in. 71 granada, spian.

Antonic, B & Hisrich, R.D. (2003):Clarifying the intrapreneurship concept, Journal of Small Business and Enterprise Development, Vol.10, No. 1, pp. 7-24.

Bhatt. GA. Resouree based perspective of dereloping organization capabilities for busines transformation. Knowledge and process management 2000. 7: 2. 90.

Bhatti, W.Z.Zaheer, A. Rehman, K.(2012). The effect of Knowledge management prectices on organizational Performance: a cocepluol study. African journal of business management, vol5.(7). No.4, pp:28. 47-2853.

Bukowitz, W. &Williams, B.(1999). The knowledge management field book, london: financial times. London: prentice hall.

Backman T.J(1999). The current state of knowledge management In liebowitz, J.knowledge management hand book. New York: cRcPress Woolf(1990).

چكيده:

هدف پژوهش حاضر بررسی رابطه بین مدیریت دانش و کارآفرینی سازمانی در شرکت ایران خودرو می باشد. برای این منظور بعد از مرور ادبیات تحقیق7 فرضیه شامل یک فرضیه اصلی و شش فرضیه فرعی تدوین گردید. برای آزمون فرضیه های پژوهش از پرسش نامه ای که میان جامعه آماری توزیع شده استفاده شده است. جامعه آماری این پژوهش را کارکنان بخش تولید شرکت ایران خودرو اعم از زن و مرد با هر ترکیب سنی شامل310 نفر تشکیل می دهند که نمونه ای 173 نفر متناسب با جامعه آماری پژوهش با استفاده از فرمول کوکران به شیوه نمونه گیری تصادفی انتخاب شده است. در این پژوهش از تکنیک های آمار توصیفی برای بررسی و تجزیه و تحلیل متغییرهای جمعیت شناختی و از آزمون های همبستگی اسپیرمن و نیز تحلیل رگرسیون چندگانه برای تجزیه و تحلیل فرضیه ها استفاده گردید. نتایج نشان می دهد که میزان همبستگی بین مدیریت دانش و کارآفرینی سازمانی797/0 و در سطح بالایی قرار دارد. تمام مولفه های مدیریت دانش شامل خلق دانش با ضریب همبستگی(698/.)، نگهداری دانش با ضریب همبستگی(679/.)، انتقال دانش با ضریب همبستگی(748/.) و کاربرد دانش با ضریب همبستگی(743/.) بر کارآفرینی سازمانی تاثیر مثبت دارند. همچنین ضریب تعیین بیانگر این است مدیریت دانش به عنوان متغییر مستقل6/62 درصد از تغییرات متغییر وابسته کارآفرینی سازمانی را تبیین کنند. و میزان بتای بدست آمده در رگرسیون برای متغییر انتقال دانش 325/0و برای بکارگیری دانش560/0 که در سطح زیر05/0 معنی دار می باشد. در آخر با استفاده از آزمون ناپارامتریک دوجمله ای مشخص شد که وضعیت مدیریت دانش و کارآفرینی سازمانی و تمام ابعاد آن در شرکت ایران خودرو نا مطلوب می باشد.

کلید واژه ها: مدیریت دانش، کارآفرینی سازمانی

فصل اول: کلیات

 1-1مقدمه

عصر ما عصر شتاب و سرعت عصر دگرگونی و تغییر است. موج این تغییرات، زندگی همه ما را نیز خواسته یا ناخواسته تحت تأثیر قرار می دهد. از این رو جامعه ای در جهت سازگاری با تغییرات و رقابت جهانی پیشتاز خواهد شد که از نیروی انسانی ماهر و متخصص، خلاق و خودباور برخوردار باشد. در این روحیه نوین، کشور ما بیش از هر زمان دیگر نیازمند یک نظام آموزشی پویا و مترقی است. رشد سریع جمعیت و افزایش نرخ بیکاری به ویژه در میان فارغ التحصیان مقطع متوسطه و محدودیت ظرفیت دانشگاهها در پذیرفتن دانش آموزان این مقطع چالشهایی است که جامعه ما درگیر آن است. در شرایط کنونی یکی از عواملی که سبب دگرگونی چهره اقتصادی، اجتماعی و صنعتی یک کشور می شود فعالیتهای کارآفرینانه، برخورداری از روحیه کارآفرینی و در نهایت کارآفرینی انسان است. از نظر تیمونز(1990) کارآفرینی، ایجاد یک چیز ارزشمند از هیچ و کارآفرین کسی است که دارای قدرت درک بالا و توانایی یافتن فرصتهاست و می تواند از طریق پرورش اندیشه و ایده خود و تبدیل آن به محصول یا خدمتی جدید، اقدام به ارزش آفرینی از هیچ نماید. ماکس وبر جامعه شناس شهیر آلمانی روحیه کارآفرینی را عاملی مهم در تشریح و تبیین چگونگی شکل گیری تمدن صنعتی و سرمایه داری در مغرب زمین می داند.

در جهان امروز تفکر و نوآوری و کارآفرینی و استفاده از آن در سازمان ها امری اجتناب ناپذیر است. همانطور که تولد و مرگ سازمانها به بینش، بصیرت و توانایی های موسسین بستگی دارد، رشد و بقای آنها به عواملی نظیر توانایی، خلاقیت و نوآوری منابع انسانی آنها وابسته است. اگر برنامه ریزان، تصمیم گیرندگان و کارکنان سازمان کارآفرین باشند، فرصت های اقتصادی را بهتر درک کرده و قادرند از منابع موجود به منظور نوآوری استفاده بیشتری نمایند و در نتیجه سریع رشد کرده و در صحنه رقابت باقی بمانند. در حقیقت کارآفرینی هم می تواند در هنگام آغاز فعالیت اقتصادی یک یا گروهی از افراد اتفاق افتد و هم درون یک سازمان در حال فعالیت رخ دهد. که این نوع کارآفرینی را کارآفرینی سازمانی می گویند. از آنجایی که کارآفرینی سازمانی می تواند به تغییر فناوری و رشد بهره وری منجر شود و توان سازمان برای استفاده از منابع بالقوه خود را افزایش دهد، استفاده از سازوکارهایی که به افزایش آن بیانجامد، از اهمیت بالایی برخوردار است. در عصر کنونی دانش نیز به عنوان منبعی ارزشمند و استراتژیک و همچنین یک دارایی مطرح است و ارائه محصولات و خدمات با کیفیت مناسب، بدون مدیریت و استفاده صحیح از این سرمایه ارزشمند امری دشوار و گاهی ناممکن است. برخی از اندیشمندان معتقدند دانش مبنایی برای نوآوری و موقعیت اقتصادی ایجاد می کند و این امر خود به سبک مزیت رقابتی منجر می شود. باید پذیرفت که عصر تسلط روحیه کارآفرینی فرا رسیده است. در بازارهای پررقابت جهانی سرمایه داری بزرگ کلاسیک به مرور قدرت خود را از دست خواهند داد و صرفا کسانی در عرصه های بین المللی به حیات اقتصادی – اجتماعی ادامه خواهند داد که روحیه کارآفرینی داشته باشند. از این رو در این عرصه نوین رقابتی جامعه ای پیشتاز است که از دانش آموختگانی برخوردار باشند که بتوانند با خلاقیت و پویایی منابع تولید را گردآوری کنند و با کوششهای خلاقانه خود به کسب و کار بپردازند و کارآفرین باشند.(هزار جریبی،1382) یکی از مهمترین متغیرهای که نقش بسزایی در کارآفرینی دارد دانش و اطلاعات است و اینکه چگونه بتوانید دانش را مدیریت کنید و بتوانید به نحو احسن استفاده کنید. امروزه افراد  باید بپذیرند که فلسفه حیاتشان تغییر کرده است و دیگر زنده بودن به معنای رسیدن به وضعیت سوددهی  مداوم نمی باشد و باید به دنبال رقابت و ابزار آن باشند، چرا که امروزه کمتر شرکتی در این عرصه به صورت سنتی و به  دور از قواعد جدید بازی کسب و کار می کند و برای اینکه بتواند پا به پای رقبا باقی بماند یا شاید به سختی و با مهارت بسیار بتواند یک قدم از آنها پیشی گرفت، می بایستی به قواعد بازی کاملا مسلط بود تا شاید روزی بتوان خود یک قاعده جدید انگاشت. بنابراین تسلط بر فناوریها ابزارهای جدید در کسب و کار یک الزام و ضرورتی اجتناب ناپذیر تلقی شود.(باقری،1389)

امروزه قدرت غالب  و ابزار سازمان دیگر منابع مادی و فیزیکی نمی باشد  بلکه سرمایه فکری و قدرت فکری و مدیریت  دانش قدرت غالب و مسلط در عرصه های رقابت جهانی است .(السادات نسبی،1387)

مدیریت دانش از طریق اطلاعات و دانش به برنامه ریزی، هدایت و تصمیم گیری صحیح  کمک  می کند دانش می تواند در تصمیمات مناسب باشد و از این طریق منجر به کسب رقابتی برای افراد گردد و در نهایت میزان کارافرینی را به صورت چشمگیر افزایش دهد.(دیندارلو،1390) مدیریت دانش به عنوان یک فرایند سیستماتیک جهت پیدا کردن، انتخاب، سازماندهی، چکیده سازی و ارائه اطلاعات در  جهت افزایش درک و فهم کارکنان از حوزه خاص مورد علاقه شان می باشد . مدیریت دانش به سازمان در کسب، درک و بینش حاصل از تجربه خود کمک می کند. فعالیت های خاص مدیریت دانش به تمرکز سازمان بر اکتساب، ذخیره سازی و به کار گیری دانش برای مواردی از قبیل حل مسئله، یادگیری پویا، برنامه ریزی استراتژیک و تصمیم گیری کمک می کند  که در نهایت موجب کارآفرینی می شود.(باقری،1389)

دانش و تجربه افراد در کنار هم، موجب توسعه  کارآفرینی می شوند. مدیریت دانش از طریق مدیریت بهتر ایده ها ، افزایش توانمندی و بهره وری کارکنان و رهبری موثر دانش می تواند منجر به کارآفرینی در افراد گردد. مدیریت دانش از طریق تزریق اطلاعات و دانش در سازمانها به کارآفرینی در فرایند تصمیم گیری، برنامه ریزی، هدف گذاری کمک می کند .(طاهری ، 1389)

بیان مساله تحقیق

امروزه سازمان ها در کشورمان نگاه جدی به مقوله کارآفرینی ندارند و حمایت کافی از کارآفرینان صورت نمی گیرد. حال آنکه سازمان های امروزی در محیطی پویا، پر ابهام و متحول فعالیت می کنند و این تغییر و تحولات به قدری زیاد است که برای آنها چاره ای جز انطباق و پاسخگویی به این تغییرات را باقی نمی گذارد. از این رو تضمین و تداوم حیات و بقا سازمان ها نیازمند یافتن راه حل ها و روش های جدید با مشکلات است که به نوآوری، برای خلق محصولات و فرایندها و روش های جدید بستگی دارد می توان گفت یکی از چالش های مدیران عدم استفاده کافی از مدیریت دانش در سازمان است. در اغلب سازمان ها از توانایی کارکنان استفاده نمی شود. به عبارت دیگر افراد توان بروز خلاقیت، ابتکار، نوآوری و فعالیت های بیشتری دارند و اما در محیط سازمانی به دلایلی از این قابلیت ها به طور مطلوب بهره برداری نمی شود. به همین دلیل و با توجه به قابلیت های مدیریت دانش نظیر خلق دانش، ذخیره و نگهداری دانش، انتقال و به کارگیری دانش می توان تا حد زیادی به سوی کارآفرینی و بالاخص کارآفرینی سازمانی حرکت کرد. مدیریت دانش با ایجاد توسعه و ترویج دانش و تمرکز بر دارایی های غیر فیزیکی سازمان(تجارب و دانش کارکنان) شرایطی را برای بروز رفتار کارآفرینانه فراهم می نماید و باعث بوجود آمدن سازمان های کارآفرین می شود که مجموعه این اقدامات تاثیر مستقیم بر روی رشد و توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی سازمان دارد. در واقع می توان گفت سازمان ها اگر بخواهند از رویکرد کارآفرینی برای نیل به اهداف خود یعنی بقا رشد و توسعه بهره مند شوند بایستی با مدیریت بر دانش شرایطی را برای بروز رفتار کارآفرینانه فراهم نمایند. هدف پژوهش حاضر تعیین رابطه بین مدیریت دانش با کارآفرینی سازمانی در شرکت ایران خودرو   می باشد. تا بدین وسیله سازمان مذکور با استقرار مدیریت دانش و از مجرای کارآفرینی سازمانی، مزیت رقابتی خود را ارتقا بخشد. در چند سال اخیر به واسطه محدودیت های پدید آمده، کمبودهایی در صنعت خودرو شکل گرفته و اعتبار خودروسازان را نزد مشتریان مخدوش کرده است برای جبران این کمبودها انجام امور اصلاحی برای افزایش کیفیت و جلب رضایت مشتری آغاز شده است. با توجه به مزیت رقابتی که هر دو  موضوع برای سازمان ها ایجاد می کنند باعث شد که تحقیق حاضر به بررسی تاثیر این دو مقوله در شرکت ایران خودرو که نیاز به تحول و نوآوری در محصولات و سازمان و همچنین رقابت در بازار بین الملل دارد بپردازد.

بنابراین با توجه به اهمیت مدیریت دانش و کارآفرینی مساله اصلی این تحقیق این است که مدیریت  دانش بر کارآفرینی سازمانی در شرکت ایران خودرو چگونه تاثیر می گذارد؟

 1-3- اهمیت و ضرورت موضوع تحقیق:

کارآفرینی سازمانی راهبردی برای توسعه اقتصادی محسوب می شود و سازمانها این استراتژی را در پاسخ به نیازی که به آنها تحمیل شده است به کار می گیرند که عبارتند از:

1-افزایش سریع رقبای جدید

2-ایجاد حس بی اعتمادی نسبت به شیوه های مدیریت سنتی در سازمانها

3-خروج بهترین نیروهای کار از سازمانها و اقدام آنان برای کارآفرینی مستقل

که این موارد موجب شده است تا حیات سازمان هر چه بیشتر در معرض خطر قرار گیرد و مدیران سازمانها دائما به فکر یافتن راه حلی برای رهایی از این مشکلات باشند تا بتوانند با تطبیق هر چه بیشتر با شرایط متغییر اقتصادی و پذیرش ریسک و اعمال نوآوری در محصولات و خدمات، سود کلانی را عاید سازمان سازند. برخی از دلایل عمده ضرورت کارآفرینی در سازمان عبارتند از:

عقب نماندن از رقبا

ضرورت ریسک پذیری

پیشرفت سریع دانش و فناوری

تعامل سازمان با تحولات بازار

خروج بهترین نیروهای کاری از شرکت ها و اقدام به کارآفرینی مستقل

ضرورت ایجاد واحدهای مستقل کاری در بنگاه های بزرگ

توجه ویژه به کارآفرینی در سازمان به دو دلیل اساسی صورت می گیرد:

1-کارکنان و تفکراتشان را در سازمان فعال و پویا نگه دارد.

2- به ساختار سلسله مراتبی سازمان، حیاتی دوباره ببخشد(پارداختچی، شافعی،2005)

یکی از ویژگی های مهم عصر جدید، ظهور پدیده مدیریت دانش است. در سال های اخیر، سازمان ها و شرکت های مختلف، پیوستن به روند دانش را آغاز کرده و مفاهیم جدیدی چون کار دانشی، دانشکار، مدیریت دانش و سازمان های دانشی خبر از شدت یافتن این روند می دهند. پیتر دراکر با بکارگیری این واژگان خبر از ایجاد نوع جدیدی از سازمان ها می دهد که در آنها به جای قدرت بازو قدرت ذهن حاکمیت دارد. بر اساس این نظریه در آینده  جوامعی می توانند انتظار پیشرفت و توسعه داشته باشند که از دانش بیشتری برخوردار باشند. به این ترتیب برخورداری از منابع طبیعی نمی تواند به اندازه دانش مهم باشد. سازمان دانشی به توانمندی های دست می یابد که قادر است از نیروی اندک قدرتی عظیم بسازد. مدیریت دانش از یک طرف با جذب دانش های جدید به درون سیستم و از طرفی دیگر با اداره موثر آن دانش ها می تواند مهم ترین عامل تغییر یک سازمان باشد.

دانش سازمانی و  کارآفرینی، در دنیای پر شتاب معاصر، فرصت مناسبی است برای سازمان هایی که به خوبی آن را نمی شناسند و به کار می گیرند. در عین حال تهدیدی جدی برای سازمان هایی است که به تحولات محیطی کم توجه بوده و آن را نمی شناسند. در حال حاضر مدیریت دانش و کارآفرینی یک مفهوم جدید و پرطرفدار محسوب می شود و فرایندی است که به سازمان کمک می کند تا اطلاعات و تخصص های مهمی را که قسمتی از حافظه سازمان هستند و معمولا به یک حالت بدون ساختار در سازمان وجود دارند، شناسایی، انتخاب، سازماندهی، توزیع و منتقل نمایند.(لاجوردی و خان بابایی،1386) پس لازم است مدیران عالی سازمان به مفهوم کارآفرینی به طور اعم و کارآفرینی سازمانی به طور اخص حساس باشند و آن را به عنوان یکی از عوامل عمده برای بقا و رشد سازمان در شرایط پر تلاطم و شدیدا رقابتی دنیای امروز در نظر بگیرند. این تحقیق در پی بررسی رابطه مدیریت دانش بر توسعه کارآفرینی سازمانی در شرکت ایران خودرو می باشد. هدف از انجام این مهم این است که بدانیم مدیریت دانش و ابعاد آن بر گرایش به سمت کارآفرینی سازمانی و در نهایت افزایش سودآوری و ماندن در صحنه رقابت موثر است.

  1-4-  هدفهاي تحقیق :

1-4-1- اهداف اصلی: تعیین تاثیر مدیریت دانش بر کارآفرینی سازمانی در شرکت ایران خودرو

1-4-2- اهداف فرعی

تعیین تاثیر خلق دانش بر کارآفرینی سازمانی

تعیین تاثیر ذخیره و نگهداری دانش بر کارآفرینی سازمانی

تعیین تاثیر انتقال دانش بر کارآفرینی سازمانی

تعیین تاثیر به کارگیری دانش بر کارآفرینی سازمانی

1-5- چارچوب نظری تحقيق :

مدیریت دانش یک پدیده جدید، یک مدل تجاری میان رشته ای با همه منظرهای دانش در قالب سازمان می باشد. مدیریت دانش فرایند ایجاب، جذب، بکارگیری و به کار گیری مجدد دانش فردی و سازمانی است بات(2000) مدیریت دانش را “فرایند ایجاد، تایید، ارائه، توزیع و کاربرد دانش می داند”

مدیریت دانش درباره ی کسب و ذخیره کردن دانش کارکنان و قابل دسترسی کردن دانش به دیگران در داخل یک سازمان است.(نوناکا،1995) در راستای نو آوری وسیعتر به عنوان یک عامل اساسی در ازدیاد توسعه محصولات و خدمات بوده است.(مک آدام،2000)

ترسیم جریان دانش، چارچوبی را برای به تصویر کشیدن دانش فراهم می کند که به طور آسان قابل ارزیابی، تغییر و تسهیم به وسیله دیگر کاربران می باشد.

نیسن(2000) یک مدل ترکیبی از فرایند مدیریت دانش با گام های زیر ارائه می دهد:

جمع آوری دانش

سازماندهی دانش

ذخیزه کردن دانش

قابل دسترسی کردن دانش

استفاده و بهره برداری از دانش

ارزیابی دانش

با بهره گیری از اطلاعات و داده های مناسب است.

با ابداع مفهوم مدیریت دانش واتر هاوس استراتژی های تجاری در مدیریت دانش، نوناکا و تاکوشی(1991) با طرح بازبینی تجاری هاروارد و با نگارش کتاب شرکت دانش آفرین(1995)، تام استوارت(1991) با اهمیت به سرمایه فکری، پیتر دراکر (1994)با طرح منبع دانش، رومر(1995) با طرح دانش به عنوان منبع بی پایان و… را ارائه دادند.

از نظر برخی از اقتصاددانان و صاحبنظران و دانشمندان مدیریت؛ کارآفرینان موتور محرّکه و رشد اقتصاد یک جامعه هستند که در محیطی رقابتی و در شرایط عدم تعادل (و نه تعادل ایستا) جامعه را به حرکت در می آورند و توسعه می بخشند.

کلید موفقیت کارآفرینی، یافتن روشهای خلاّقانه ای است که با بکارگیری فن آوری های جدید یا بازاریابی بهتر، سریع تر و کم هزینه تر کالاهای جدید، خواسته های بشری را به نحو احسن برآورده می سازند. این به معنا ی تولید کالاهای موجود با هزینه های کمتر یا ارتقاء کیفیت آنها و یا به معنای ایجاد بازارهایی برای کالاهای کاملاً جدید است. کارآفرینی سازمانی یک نوع رفتار سازمانی است و این رفتار سازمانی تابعی از عوامل ساختاری، رفتاری و زمینه ای می باشد لذا برای اینکه سازمانی بتواند به هدفهای توسعه ای خود دست یابد ، باید به گونه ای این متغییرها را جهت دهد تا این عوامل حامی رفتار کارآفرینانه در سازمان باشند)چون هو و همکاران،2004 به نقل از یداللهی فارسی،1384).

همه پایان نامه و تحقیق و پروژه های به صورت فایل دانلودی می باشند و شما به محض پرداخت آنلاین مبلغ همان لحظه قادر به دریافت فایل خواهید بود. این عملیات کاملاً خودکار بوده و توسط سیستم انجام می پذیرد. ضمنا همان لحظه لینک دانلود به ایمیل شما ارسال می گردد.

 جهت پرداخت مبلغ شما به درگاه پرداخت یکی از بانک ها منتقل خواهید شد، برای پرداخت آنلاین از درگاه بانک این بانک ها، حتماً نیاز نیست که شما شماره کارت همان بانک را داشته باشید و بلکه شما میتوانید از طریق همه کارت های عضو شبکه بانکی، مبلغ  را پرداخت نمایید

مطالب پیشنهادی:
 • پايان نامه بررسي تاثير فرايندهاي مديريت دانش بر يادگيري الکترونيکي
 • پايان نامه بررسي رابطه مديريت دانش و سرمايه اجتماعي در آموزش و پرورش از ديدگاه معلمان دوره متوسطه
 • پايان نامه مديريت دانش مشتريان بانک مهر اقتصاد با استفاده از تکنيک هاي داده‌کاوي
 • پايان نامه ارائه مدل دستيابي به مديريت دانش در سيستم حمل ونقل دريايي بنادر جنوبي کشور
 • پايان نامه بررسي رابطه فرهنگ سازماني و پياده سازي نظام مديريت ‌دانش در ستاد نيروي دريايي
 • برچسب ها : , , , , , , , , , , , , , ,
  برای ثبت نظر خود کلیک کنید ...

  به راهنمایی نیاز دارید؟ کلیک کنید

  جستجو پیشرفته

  دسته‌ها

  آخرین بروز رسانی

   Fatal error: Call to undefined function jdate() in /home/bmaghale/domains/bmaghale.ir/public_html/wp-content/themes/digitaliran5/sidebar.php on line 122