پايان نامه تاثير مديريت کيفيت جامع و مديريت دانش بر بهره وري نيروي کار بخش صنعت بررسي موردي شرکت آب و فاضلاب

تحقیق و پروژه و پایان نامه و مقاله دانشجویی

پايان نامه تاثير مديريت کيفيت جامع و مديريت دانش بر بهره وري نيروي کار بخش صنعت بررسي موردي شرکت آب و فاضلاب یکی از پایان نامه و تحقیق های جامع و کامل و دارای منابع معتبر می باشد این پایان نامه دارای 126 صفحه به صورت فایل ورد و قابل ویرایش می باشد که جهت دریافت و دانلود متن کامل پايان نامه تاثير مديريت کيفيت جامع و مديريت دانش بر بهره وري نيروي کار بخش صنعت بررسي موردي شرکت آب و فاضلاب بر روی گزینه خرید انتهای ایمیل کلیک نمائید پس از وارد نمودن اطلاعات مربوطه و پرداخت قادر به دانلود متن کامل پایان نامه مربوطه می باشد همچنین لینک پایان نامه همان لحظه به ایمیل شما ارسال می گردد.

فهرست مطالب

فصل اول: کلیات تحقیق 1
1-1 مقدمه 2
1-2 بیان مساله پژوهش 3
1-3 اهمیت و ضرورت پژوهش6
1-4 اهداف پژوهش 10
1-4-1 هدف کلی پژوهش 10
1-4-2 اهداف فرعی پژوهش 10
1-5 فرضیات پژوهش 11
1-6 تعریف متغیرها 11
1-6-1 تعریف نظری یا مفهومی متغیرها 11
1-7 مدل مفهومی پژوهش 14
1-7-1 تعریف متغیرهای بهره وری در مدل مفهومی پژوهش 15
1-8 تعاریف عملیاتی متغیرها 15
فصل دوم:پیشینه تحقیق 18
2-1 پیشینه نظری و تئوری تحقیق 19
2-1-1 بهره وری 19
2-1-2 مدیریت دانش 23
2-1-3 مدیریت کیفیت جامع 38
2-2 پیشینه عملی و تجربی تحقیق 46
2-2-1 مدیریت دانش: تحقیقات داخلی46
2-2-2 مدیریت دانش: تحقیقات خارجی 50
2-2-3 تجربه هاي پياده سازي مديريت دانش در شركتهای خارجی 52
2-3 پیشینه تحقیقات عملی کیفیت جامع 55
2-3-1 کیفیت جامع : تحقیقات داخلی55
2-3-2 کیفیت جامع : تحقیقات خارجی58
فصل سوم:روش شناسی پژوهش65
3-1 مقدمه66
3-2 روش تحقیق 66
3-3 جامعه آماری 66
3-4 روش نمونه گیری وتعیین حجم نمونه آماری تحقیق66
3-5 : ابزارگردآوری اطلاعات و اندازه گیری 67
3-6 تعیین پایایی و روایی ابزارگیری 67
3-7 روش تجزیه و تحلیل داده ها 70
فصل چهارم: تجزیه و تحلیل داده ها 71
4-1 مقدمه 72
4-2 توصیف داده های جمعیت شناختی (دموگرافیک) 72
4-3 تحلیل داده های مربوط به فرضیه های پژوهش 79
فصل پنجم: جمع بندی و نتیجه گیری 92
5 -1 مقدمه 93
5-2 نتیجه گیری96
منابع و مأخذ 100
پیوستها و ضمایم 110

منابع و مأخذ

افخمی روحانی، حسین و دعایی، حبیب الله (1391)، رابطه اقدامات منابع انسانی و میزان اجرای مدیریت دانش در دانشگاه فردوسی مشهد، اطلاع رسانی و کتابداری: پژوهشنامه کتابداری و اطلاع رسانی : بهار و تابستان1391 – شماره 3 (علمی- پژوهشی) از 55 تا 70

احمدی، سید علی اکبر، صالحی، علی(1391)، کتاب مدیریت دانش، انتشارات پیام نور، 11 مهر 1391 ، چاپ دوم.

ایرانبان، سید جواد، شیروانی، علی اکبر (1392)، اجــرای مدل تعالی ســازمانی و ارتقای بهره وری نیروی انسانی در منطقه عملیاتی پارسیان کنفرانس مدیریت چالشها و راهکارها

امیری، محمدرضا ، وکیلی منفرد، حسین و به ورقی، حمید (1389). ارزیابی عملکرد دانشگاه علوم پزشکی همدان در اعمال فرآیندهای مدیریت دانش، اطلاع رسانی و کتابداری: تحقیقات کتابداری و اطلاع رسانی دانشگاهی: زمستان 1389 – شماره 54 (علمی ـ پژوهشی) از 81 تا 94

افرازه، عباس(1384)، مدیریت دانش، دانشگاه صنعتی امیرکبیر، صص65-70.

ابطحی، ح صلواتی، ع (1385) مدیریت دانش در سازمان، تهران: انتشارات پیوند نو

امیدی، علیرضا، تندنویس، فریدون، مظفری، سید امیراحمد (1391)، ارتباط بین فرهنگ سازمانی با اثربخشی مدیریت دانش و اثربخشی سازمانی در برخی سازمان ها ی ورزشی ایران، دو فصلنامه پژوهش در مدیریت ورزشی و رفتار حرکتی، سال دوم، شماره4، صص 88-103.

احمدی فریدون، محمدی، اسفندیار،فرجی، بهیه (1391)، بررسی رابطه بین رفتارشهروندی سازمانی، مدیریت کیفیت جامع و عملکرد شرکت های صنعتی استان تهران، پژوهش های مدیریت عمومی،شماره شانزدهم،صص،99-117.

ابراهیمی مهر، محمدرضا (1372)، مدیریت بهره وری، تهران، انتشارات کار و تامین اجتماعی، صص، 65-70.

الوانی و احمدی (1380)، طراحی الگوی جامع مدیریت عوامل موثر بر بهره وری نیروی انسانی،مجله مدرس،دوره5.

ابطحي،حسين وكاظمي، بابك ( ۱۳۸۳ )،”بهره وري”، تهران : موسسه مطالعات و پژوهشهاي بازرگاني .

ابطحي، سيد حسين (1379)، آموزش و بهسازي منابع انساني، انتشارات مؤسسه مطالعات و برنامه ريزي آموزشي سازمان گسترش و نوسازي صنايع ايران.

ابطحي ، سيد حسين و عابسي ، سعيد (۱۳۸۶)، توانمند سازي كاركنان، تهران : موسسه تحقيقات و آموزش مديريت ، انتشارات خورشيد .

افرازه، عباس (1383)، مديريت دانش، مفاهيم، مدل ها، اندازه گيري و پياده سازي. تهران، انتشارات دانشگاه امير كبير. 1383

اسماعيل لو، زهرا، مهاجران، بهناز (1392)، آشنايي با مديريت دانش و تحليلي بر عوامل موفقيت در پياده سازي سيستم هاي مبتني بر دانش در سازمان ها، اولین کنفرانس ملی حسابداری و مدیریت

باقریان، محمد (1387)، تصمیم گیری حکیمانه رویکردی جدید به الگوسازی در مدیریت

بهرامي، سوسن ، يارمحمديان، محمدحسين ، فردوسي، مسعود ، اجاقي، رضوان، ايزدي وركي فهيمه السادات،گلكار، مرضيه (1390)، رابطه مدیریت کیفیت فراگیر و مدیریت دانش از دیدگاه اعضای هیات علمی دانشگاه اصفهان و دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، مدیریت اطلاعات سلامت، شماره چهارم، صص،566-558.

بهادر، مجید (1389)، بررسی رابطه بین مدیریت کیفیت جامع و بهره وری نیروی انسانی، سومین کنفرانس بهبود و تحول اداری، تهران.

بردبار، غلامرضا و کنجکاو منفرد، امیررضا (1390). ارزشیابی و آسیب شناسی مدیریت دانش در موسسات آموزش عالی (مطالعه موردی دانشکده مدیریت دانشگاههای تهران، تربیت مدرس و یزد) ، علوم تربیتی : نامه آموزش عالی : پاییز 1390 – شماره 15 (علمی- ترویجی) صص 9 تا 32.

پریرخ، مهری (1392)، دانشورزان و چالش های مدیریت دانش، مجله اطلاعات، ارتباطات و دانش شناسی، سال شانزدهم، شماره دوازدهم، صص1-4.

پورسلطانی زرندی، حسین، میرزایی، فهیمه، زارعیان، حسین (1392)، ارتباط هوش معنوی و هوش فرهنگی با بهره وری کارکنان پژوهشگاه تربیت بدنی و علوم ورزشی، مجله مطالعات مدیریت ورزشی، شماره2، صص 15-36.

جلوداری ممقانی، بهرام (1384) تعالی سازمانی EFQM، تهران: مرکز آموزش و تحقیقات صنعتی ایران.

جهانیان، رمضان(1389)، بررسی رابطه مدیریت کیفیت جامع و اثربخشی مدیران در مدارس متوسطه شهر تهران، فصلنامه رهبری و مدیریت آموزشی، شماره3، صص،47-59.

حری،شیخان و طالبی پور (1392)، بررسی بکارگیری اصول مدیریت کیفیت فراگیر با افزایش بهره وری کارکنان در سازمان، ششمین همایش فرا منطقه ای پیشرفت های نوین در علوم مهندسی، موسسه آموزش عالی آیندگان،

حقیقی و رعنایی(1376)، بهره وری نیروی انسانی، انتشارات، ترمه، صص،84-90.

حسن زاده، محمد (1385). مديريت دانش، مفاهيم و زير ساخت ها، تهران: انتشارات كتابدار.

خدادادی، محمدرسول، کاشف، میرمحمد، صالح زاده، کریم، شیرمحمدزاده، محسن، خوشنویس، فرهاد (1389)، رابطه بین هوش سازمانی با بهره وری مدیران تربیت بدنی استان آذربایجان شرقی، نشریه مدیریت ورزشی، شماره4،  صص45-49.

خاکی، غلامرضا (1390)، روش تحقیق با رویکردی به پایان نامه نویسی، ناشر بازتاب، 20 مهر

دانایی فرد، حسن، خائف الهی، احمد، حسینی، سید مجتبی (1390)، تاملی بر ارتقای تسهیم دانش در پرتوی رفتار شهروندی سازمانی (مورد مطالعه: وزارتخانه مسكن و شهرسازي و وزارتخانه راه و ترابري) ، مجله پژوهش های مدیریت عمومی، سال چهارم، شماره چهاردهم، صص 63-84.

رحیم نیا، فریبرز، مرتضوی، سعید، دلارام، طوبی (1388)، بررسی میزان تاثیر هوش فرهنگی بر عملکرد وظیفه ای مدیران بانک اقتصاد نوین تهران، نشریه علمی ـ پژوهشی مدیریت فردا، سال هشتم، شماره22، صص 67-80.

رابينز ، استيفن پي ( ۱۹۹۷ ) ،مباني رفتار سازماني، ترجمه علي پارسيان و سيد محمد اعرابي، تهران : دفتر پژوهشهاي فرهنگي ، ۱۳۸۳

رمضانیان، محمد رحیم، مرادی، محمود، یساق زاده، نرجس (1391)، تاثیر فرایند تسهیم دانش و توانایی جذب دانش بر قابلیت نوآوری، مجله چشم انداز مدیریت دولتی، شماره 11، صص، 91-112.

رادینگ،آلن(1383)، مدیریت دانش، مترجم، محمدحسین لطیفی، انتشارات سمت، ص45.

زاهدی، نجاری(1387) بهره وری منابع انسانی و مدیریت دانش ، مجله پیک نور، شماره 21

زرگر، محمود ( ۱۳۸۲ ) اصول و مفاهيم فن آوري اطلاعات. تهران: بهينه.

زرگر،محمود،کاربردهای نرم افزار spss در علوم اقتصادی، بی تا

زاهدیان، عباس، آیتی، محسن (1390)، آموزش و بهسازی منابع انسانی در سازمانهای آموزشی همگام با مدیریت دانش ، اولین همایش ملی آموزشی در ایران 1404

زند حسامی، فرید (1392)، بررسی ابعاد مختلف مدیریت کیفیت جامع بر قابلیت سفارش سازی انبوه، نظامنامه مدیریت توسعه و تحول، شماره 13

زاهدی و نجاری (1385)، بهره وری منابع انسانی و مدیریت دانش، مجله پیک نور، سال ششم،شماره اول، صص3-12.

زارعی متین، حسن، جندقی، غلامرضا، باقری، قدرت ا.. ، شیدایی، جواد (1390)، آسیب شناسی بهره وری نیروی انسانی در صنایع کوچک و متوسط استان قم، هفتمین کنفرانس منابع انسانی، مرکز مطالعات بهره وری و منابع انسانی

سلیمی و سعدیان (1393)، بررسی رابطه بین کیفیت زندگی کاری و توانمندسازی روان شناختی و تاثیر تعاملی متغیرهای جمعیت شناختی بر بهره وری نیروی انسانی شهرداری زاهدان، مدیریت بهره وری ، شماره28، صص،32-7.

سلام زاده، یاشار، منصوری، حسین، فرید، داریوش(1387)، بررسی رابطه کیفیت زندگی کاری، با بهره وری نیروی انسانی در مراکز خدمات درمانی (مطالعه موردي: پرستاران بيمارستان شهيد صدوقي يزد)، فصلنامه دانشکده پرستاری و مامایی ارومیه، شماره 6، شماره دوم، صص،59-69.

سیدزاده، میر حسین (1388)، بررسی کارکردهای مدیریت دانش در دانشگاه ها مطالعه موردی دانشگاه پیام نور، مجله مدیریت فرهنگ: سال چهارم/ شماره هشتم/ تابستان 1389

سالیز، ا. جونز، گ 1387-1961 ) مدیریت دانش در سازمان هاي آموزشی، ترجمه محمدرضا آهنچیان و حسین قلی زاده،  چاپ اول، تهران: پژوهشگاه مطالعات آموزش وپرورش

سرمدی، زهره، حجازی، الهه، بازرگان، عباس، روشهای تحقیق در علوم رفتاری، موسسه انتشارات آگاه، بی تا

شریف زاده، ف. بودلایی، ح (1387)، مدیریت دانش در سازمان هاي اداري، تولیدي و خدماتی، تهران: انتشارات جهاد دانشگاهی دانشگاه علامه طباطبایی

صفائيان محمدرضا ، دانايي حبيب ا…، رحماني ، زين العابدين ، ايزدبخش، حميدرضا ، تجزيه و تحليل مديريت کيفيت در شرکت آب و فاضلاب استان سمنان با استفاده از مدل  EFQM ، مجله آب و فاضلاب، شماره 3 سال 1390

دانپورت، تامس، لارنس و پروساك، مديريت دانش. ترجمه دكتر حسين رحمان سرشت ناشر سايكو، چاپ اول

طاهری، شهنام (1384)، بهره وری و تجزیه و تحلیل آن در سازمان ها، تهران، نشر ویرایش، صص،50-54.

طاهری، شهنام (1388)، بهره وری و تجزیه وتحلیل آن در سازمانها، تهران، نشر دهستان، چاپ شانزدهم، صص130-128.

طاهری، شهنام (1379)، مدیریت کیفیت فراگیر و سری های ISO ـ 9000,14000 ، موسسه نشر علوم نوین، نوپردازان.

عباسي، محمدرضا. فتح الهي راد، سعيد (1388)، آشنايي با مديريت دانش و نقش آن در نظام مديريت استراتژيك سازمان. نشريه صنعت لاستيك ايران، شماره 58 .

فرجی،حسین (1385)، بهره وری نیروی انسانی در سازمان ها، همایش ملی بهره وری ایران، خردادماه.

قربانی، محمدحسین (1386)، مطالعه فرهنگ سازمانی سازمان تربیت بدنی بر اساس مدل دنیسون و مقایسه آن با میانگین های جهانی، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه تهران.

مهرابیان، فردین، نصيري پور، اميراشكان، كشاورز محمديان، سكينه (1390)، بررسی میزان اهمیت مؤلفه های شناسایی شده بهره وری نیروی انسانی از دیدگاه کارکنان و اعضای هیئت علمی دانشکده های دانشگاه علوم پزشکی گیلان”. مجله علمی پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی زنجان، شماره 19(75)، صص 106-94.

مشرف جوادی، شهین (1380)، بهره وری، ماهنامه اقتصادی ـ فرهنگی و اجتماعی وزارت تعاون، شماره 121، صص46-48.

میرآفتاب زاده و یوسفی فرد (1392)، مدیریت دانش عاملی موثر در بهره وری منابع انسانی سازمان های دانش محور، اولین همایش مجازی ره آوران آموزش، صص،2-9.

معصومی، پویان (1388)، دوره آموزش کیفیت و بهره وری ، تهران، ماهنامه توسعه کیفیت بهره وری، ص7.

ماتسو شيتا، كونوسكه (۱۹۸۴) ، نه براي لقمه اي نان، ترجمه محمد علي طوسي، انتشارات

مدیریت کیفیت جامع کتاب، ( TQM)، تهیه و تدوین توسط وزارت تعاون، معاونت تحقیقات، آموزش و ترویج ، دفتر آموزش)

موسوي، عباس ( 1384)، مديريت دانش ، مجله اصلاح و تربيت ، شماره ،46 صص 23-12

مدیریت دانش: مفاهيم، تجربه ها و پياده سازي; شركت مشاوران توسعه آينده /گروه مديريت دانش : تهران. تابستان ۱۳۸۵

مدهوشی، مهرداد، عیسی نیازی (1390)، ارزیابی سطح مدیریت دانش در دانشگاه های منتخب، مدیریت : پژوهش نامه مدیریت تحول: پاییز و زمستان 1390 – شماره 6 ( علمی ـ پژوهشی) از 116 تا 137.

مشرف جوادی، بتول، مظفری، سید امیر احمد، طالبی، ناهید (1380)، عوامل موثر بر افزایش بهره وری سازمان تربیت بدنی از دیدگاه مدیران و کارشناسان و ارائه الگو، مجله پژوهشی مدیریت ورزشی و رفتار حرکتی، بهار 1383 ، شماره 3 صص 89 – 100

محمدی، فاتح، اصغر. سبحانی، محمدصادق، محمدی، داریوش(1387)، مدیریت دانش: رویکردی جامع ( استراتژی، فن آوری، رفتار و تولید) ، تهران: پیام پویا.

نیازی، عیسی، ارائه مدلی برای ارزیابی سطح مدیریت دانش در دانشگاهها، علوم تربیتی، بهار 1389، شماره 9، صص113ـ140

ناظم، فتاح (1381) ، راهبرد بهره وري در سازمان هاي آموزشي و صنعتي بر پايه فضاي سازماني، دانش مديريت ، شماره ۵۹

نادری، ناهید، جمشیدیان، عبدالرسول، سلیمی، قربانعلی (1385)، بررسی میزان کاربست برخی از شاخص های مدیریت کیفیت جامع در دانشگاه اصفهان از نظر اعضای هیئت علمی و دانشجویان، مجله دانشکده علوم اداری و اقتصاد دانشگاه اصفهان، شماره 3، صص،12-28.

نصر اصفهاني، احمدرضا و همكاران ( 1383 ). ضرورت توجه به يادگيري مادام العمر و نقش دانشگاه در تحقق آن. مجموعه مقالات همايش آموزش عالي و توسعه پايدار تهران، انتشارات مؤسسه پژوهش و برنامه ريزي آموزش عالي، جلد دوم.

نوفرستي، محمد، (1376)، آمار در اقتصاد و بازرگاني. جلد اول و دوم. تهران : مؤسسه خدمات فرهنگي رسا .

نیکجه فراهانی، حمید، نظری، غلامرضا (1387)، نقش سرمایه اجتماعی در بهره وری نیروی کار، ماهنامه تدبی، سال بیستم، شماره 202

ولی زاده، مجتبی، مژده، ولی زاده (1391)، نقش مدیریت منابع انسانی در پیاده سازی مدیریت کیفیت فراگیر ( مطالعه موردی شرکت توزیع نیروی برق مازندران) ، سومین همایش ملی مهندسی صنایع و سیستم

یزدخواستی، علی، رجایی پور، سعید، مولوی، حسین (1388)، بررسی رابطه بین نوع فرهنگ سازمانی و میزان پذیرش مدیریت کیفیت فراگیر در دانشگاههای دولتی کشور، مجله پژوهشی علوم انسانی دانشگاه اصفهان، تابستان 88 ، دوره 20، شماره 2 صص 175 تا 188

 

  منابع انگلیسی

Anderson, J.C., Rungtusanatham, M., & Schroeder, R.G. (1999). A theory of quality management underlying the Deming

Ahmed, P. K., Lim, K. K., & Zairi, M., (1999) “Measurment practice forknowledge Management”,Journal of Workplace Learning:Employee Counselling Today,11(8),304-311.

Abzari, M.; Sha’emi, A.; Talebi, H. & Abdolmanafi, S. (2011). Check the gap between existing and desired state of knowledge management in Iran’s car industry, Public Management Journal, 3(6). (in persian)

Azizi, Sh.; Asad Nejad, M.; Zare Mirak Abad, A. & Hosseini, S. S. (2010). Evaluation and comparison of knowledge management between public and private organizations, Information Technology Management Journal, 2(2), 99. (in Persian(

Adinolfi P. Total quality management in public health care: A study of Italian and Irish hospitals. Total Quality Management & Business Excellence 2003; 14(2): 141-50.

Berryan,R.,(2005)Knowledge management in virtual organizations:A study of a best practices knowledge transfer model,Dissertation

Bennett, R. and Gabriel, H.(1990). Organizational factor and knowledge management within large marketing departments: An empirical study. Journal of knowledge management,12(45),pp.124-129

Bueno,E.,Morcillo,p.,& Rodri´guse,J.,(2002)“Intellectual capital and scientific-production of the Madrid Research Centres”,paper presented at international Conference “The Trasparence Enterprise.the Value of Intangibles”,Madrid,25-26 November

Blair, D. C. (2002). Knowledge Management: Hype, hope or help? Journal of the American Society for Information Science and Technology, 53(12): 1019-1028 London: pergmon

. Benbya, H. (2008). Knowledge Management, Systems Implementation: Lessons from the Silicon Valley. Oxford: Chandos Publishing

Chong, C.W., T. Holden, P. Wilhelmij, & R.A. Schmidt (2000) «Where does knowledge management add value?» Journal of Intellectual Capital, Vol. 1, No. 4, p.230-256

Davenport, T. H., DeLong, David W. and Beer, Michael C. (1998). Successful knowledge management project. Sloan Management Review, 39 (2), 43-57

Davenport ,T.H., and Beck ,J.C.,(2002)“The strategy and structure of firms in the attention economy”, Ivey Business Journal,66(4),48-54

Davenport T, Prusak L (1998). Working knowledge-How organizations manage what they know, Harvard Business School Press: Boston, MA.

Demirbag, M., Tatoglu, E., Tekinkus. M., Zaim, S. (2006). An Analysis of the Relationship Between TQM Implementation and Organizational Performance, Journal of Manufacturing Technology Management, 17 (6), 829-847

Doa’ee, H. & Dehgani Canij, J. (2010). Evaluation of the dimensions of knowledge management (case study: University of Yazd and Isfahan provinces), Letter of Higher Education Journal, 3(9),23. (in persian)

Eastaugh, HR.(2002). Hospital nurse productivity.Journal of health care finance,29(1),14-22.

Flynn, B.B., Sakakibara, S., Schroeder R.G.,(1995). Relationship between JIT and TQM: practices and performance. Academy of management Journal .38(5),120-126.

Gayton,Corver.,(2000).Studies in industry and employment worker productivity trend in washington 1977-1997, Washington state employment security and economic analysis branch.14(5),124-251.

Hackman, JR. and Wageman, R.(1995). Total quality management: empirical, conceptual, and practical issues. Administrative science quarlerly,10(20),pp.309-315.

Hoffman James, Mark L. Hoelscher & Karma Sherif (2005) «Social capital, knowledge management and sustained superior performance»Journal of Knowledge Management, Vol. 9, No. 3, p.93-100.

Jashapara, A. (2004). Knowledge Management: An Integrated Approach Harlow, Essex: Prentice Hall.

Lawson,S.(2003). Examining the relationship between organizational culture and knowledge management, unpublished dissertation doctoral: Nova southeastern university.

Lee,J.N.(2001). The impact of knowledge sharing. Organizational capability and partnership quality on is outsourcing success. Information and management. Vol.38.No.5.PP.5323-35.

Lee, H. & Choi, B. (2003). Knowledge management enablers, process and organizational performance: an integrative view and empirical examination, Journal of Management Information Systems, 20(1).

Lemon&P.S.Sahota. (2003). Organizational culture as knowledge repository for increased innovative

Nonaka &R.Toyama. (2004). knowledge creation as a synthesizing process, in Hitotsubashi on knowledge management. Singapore, John Wiley& Sons

Nonaka, I. and Takeuchi, H. (1995), The Knowledge-Creating Company, Oxford University Press, Oxford.

Ooi, K. B., Bakar, N. A., Veeri, A., Vellapan, L., Loke, A. K. Yin. (2007). Does TQM Influence Employees’ Job Satisfaction?, International Journal of Quality & Reliability Management, 24 (1), 62-77.

Palanisamy, R.(2008). Organizational culture and knowledge management in ERP implemention : an empirical study . journal of computer information system . vol, 48. No, 2,pp.100-120.

Rooney, D. & Hearn, G. (2002). The future role of government in knowledge-based economy. Foresight, 4(6), 23-33.

Rouhi,M., & bazvand, V., naderi,A.,(2014),The influence of knowledge management on productivity,Arabian of Business and management review,Vol.36,pp.167-173.(Persian).

Sahay , B.S ((2005 ,”Multi Factor Productivity Measurement Model For Service

Swanson, R.A.(1999). Human resource development; performance is the key, Human resource development quarterly,6(2):13-20.

Sanchez, M. P. & Elena, S. (2006). Intellectual capital in universities: improving transparency and internal management, Journal of Intellectual Capital, 7(4), 529-548.

Sanchez, M. P.; Castrillo, R. & Elena, S. (2006). Paper presented at the international conference on science, technology and innovation indicators, History and new perspectives. lugano 15-17.

Schein, E.H. (1998). Organizational psychology, (3nd Ed), prentice – hall (Englewood cliffs, NJ).

Sinotte M. (2004). Exploration of the field of Knowledge Management for the library and information professional. Libri; 54: 190-8

Vizcaino, A., Soto, J. P., Portillo, J, Piattini, M. (2009). Helping to Develop Knowledge Management Systes by Using a ulti-Agent Approach. From Jennex, M. E. (2009). Knowledge Management Organizational Memory, and Transfer Behavior: Global Approaches and Advancements. New York: Information Science Reference.

Wysocki, Alen F; Kepner, Karl W. (2006), “Management Beliefs That Tend to Reduce Association Motivation And Productivity”, pp.1-2.

Watson R T. (2002). Data management: database and organization3rd ed. United States of America, John Wiley & Sons Inc, 32.

Wiig K M. (1997). Knowledge Management: where did it come from and where will it go? Journal of Expert Systems with Application. 13(1): 1-14

چکیده

 امروزه سازمان ها برای زنده ماندن و پویا بودن در دنیای پر رقابت، بهبود و اصلاح در همه زوایای سازمان را مورد توجه قرار می دهند. مدیریت کیفیت جامع و مدیریت دانش ابزارهای مفید و اساسی در بهبود عملکرد و اصلاح سازمان ها در عصر دانش و رقابت می باشد. هدف مدیریت کیفیت جامع، بهبود مستمر کیفیت کالاها و خدمات با مشارکت همه کارکنان و مدیران می باشد تا رضایت مشتریان را جلب نموده و نیازهای آنان تامین گردد. مدیریت دانش بر چگونگی مدیریت دانش آشکار و ضمنی کارکنان تاکید دارد تا از این طریق بتوان از تجربیات آنان در بهبود عملکرد سازمان استفاده بهینه را بُرد. هر دوی اینها در افزایش سطح بهره وری نیروی انسانی تاثیر بسزایی دارند. هدف پژوهش حاضر بررسی تاثیر مدیریت کیفیت جامع و مدیریت  دانش در بهبود بهره وری نیروی انسانی می باشد. این تحقیق به لحاظ هدف، کاربردی بوده و از نظر روش جمع آوری داده ها، همبستگی ـ توصیفی        می باشد. برای جمع آوری داده های مورد نیاز از پرسشنامه های استاندارد استفاده شده است. روش نمونه گیری دراین پژوهش، طبقه ای تصادفی بوده و حجم نمونه آماری به تعداد ١٧٠ نفر با استفاده از فرمول کوکران انتخاب شده است. تجزیه و تحلیل داده ها با استفاده از نرم افزار spss نشان می دهد که، بین مدیریت دانش و مدیریت کیفیت جامع با بهره وری رابطه معنادار وجود دارد و نتایج رگرسیون چند متغیره نشان می دهد که، مدیریت دانش ٦٠ درصد از تغییرات بهره وری نیروی انسانی را تبیین می کند. همچنین مدیریت کیفیت جامع توان تبیین تغییرات بهره وری نیروی انسانی را به میزان ٧٣ درصد را دارد. از سوی دیگر مدیریت دانش به میزان ٨٣ درصد از تغییرات مدیریت کیفیت جامع را توضیح می دهد. نتایج تحلیل داده ها نشان دادند که، مولفه های مدیریت دانش و مدیریت کیفیت جامع پیش بینی کننده های خوبی برای تغییرات بهره وری نیروی انسانی می باشند.

کلمات کلیدی: بهره وری نیروی انسانی، مدیریت دانش، مدیریت کیفیت جامع

 مقدمه

فعالیت های هر سازمانی به مجموعه ای از عوامل بستگی دارد. شناخت و بررسی این عوامل       می تواند در بهینه سازی فعالیت ها و تحقق اهداف سازمانی کمک کند. یکی از هدف های مهم هر سازمان بالا بردن کیفیت است که در شرایط رقابتی امروز، سازمان ها باید آن را با افزایش بهره وری مد نظر قرار دهند. اهمیت بهره وری[1] در افزایش رفاه ملی، اکنون به طور عام پذیرفته شده است. افزایش بهره وری بر تمام فعالیتهای انسانی اثر مثبت دارد زیرا افزایش بهره وری بیش از آن که در به کارگیری و سرمایه به وجود آید، در تولید ناخالص ملی[2] بر اثر بهینه سازی در اثربخشی و کیفیت نیروی انسانی به وجود می آید. بنابراین تغییر در بهره وری نیروی انسانی تاثیر شگرفی بر بسیاری از پدیده های اقتصادی واجتماعی مانند رشد سریع اقتصادی، سطح زندگی، بهبود در موازنه پرداخت ها، تورم و حتی مقدار و کیفیت اوقات فراغت دارد (ابراهیمی مهر،1372).

از سوی دیگر اهمیت و نقش برجسته نیروی انسانی در هر سازمان و پرداختن به موضوعاتی که موجب افزایش عملکرد کارکنان، کاهش غیبت و ترک خدمت آنها و در نهایت افزایش بهره وری گردد، مورد توجه محققان و صاحب نظران می باشد. از دغدغه های مهم سازمان ها و مدیران، مسئله افزایش بهره وری می باشد به طوری که بسیاری از کشورها عمده برنامه های توسعه ای خود را بر مبنای افزایش بهره وری قرار داده اند؛ به نحوی که طی 15 سال اخیر، افزایش بهره وری در سطح جهان 45 برابر شده است (فرجی،1385). از بین عوامل تاثیر گذار بر بهره وری نیروی انسانی در سازمان ها     می توان به مسئله مدیریت دانش[3] و مدیریت کیفیت جامع[4] اشاره نمود.

سازمان ها برای افزایش بهره وری نیروی انسانی و بهبود عملکرد سازمانی خویش اقدام به بکارگیری اصول مدیریت کیفیت جامع یا فراگیر نموده اند. مدیریت کیفیت فراگیر روشی مدیریتی است که به سازمان کمک می کند تا به عملکرد بهبود یافته سازمانی بر اساس تقویت حل مساله بر مبنای کیفیت دست یابد.

مدیریت کیفیت جامع یک سیستم مبتنی بر نیروی انسانی است که تلاش می کند با افزایش رضایت مشتریان و کاهش هزینه های عملیات به بقای سازمان کمک نماید. یکی از اصول بنیادی مدیریت کیفیت جامع، بهبود مستمر در تمام فرایند ها، بهبود کیفیت خدمات مد نظر مشتری، تولیدی بودن ضایعات (قابلیت بازیافت ضایعات)، تمرکز بر بهبود فرایندها به جای انتقاد از افراد و تصمیم گیری مبتنی بر داده ها می باشد (فلاین و همکاران،1995)[5].

از سوی دیگر مدیریت دانش یکی دیگر از مولفه های بسیار تاثیرگذار بر بهبود و افزایش بهره وری نیروی انسانی در سازمان ها بشمار می رود. دانش و کسب آن در دنیای امروزی جایگاه بس رفیع برای پویایی سازمان ها دارد. یادگیری و نیاز به کسب دانش در عرصه های مختلف در سازمان های امروزی رو به افزایش می باشد. اگر سازمانی در مقایسه با سایر رقبا و محیط خویش دیرتر یاد بگیرد از بین خواهد رفت و سازمانهایی باقی می مانند که یاد گیرنده باشند و سریع تر از رقبای خود بیاموزند (رمضانیان و همکاران،1391).

به عبارتی مدیریت دانش به هر نوع فعالیتی که به تجربه و دانش ذهنی افراد توجه کرده، به      گونه ای که بتواند با آشکارسازی و به اشتراک گذاری آن به هم افزایی دانش کمک کند، گفته        می شود. هم افزایی دانش می تواند به دانش آفرینی مشترک نسبت داده شود. این اشتراک در خلق دانش، همکاری مستقیم در خلق دانش نیست، بلکه به خلق دانش بر مبنای دانسته ها که به اشتراک گذاشته شده اشاره دارد. بنابراین مدیریت دانش فرایندی می باشد که مراحلی چون کسب آگاهی نسبت به دانش نهان، عیان سازی، به اشتراک گذاری، گسترش و درک و بهره گیری از آن در خلق دانش جدید را طی می کند که با تسهیم آن بین افراد یک سازمان می توان توانمندی و افزایش تجربه و تخصص را در سایه بهره مندی از دانش دیگران شاهد بوده و نتیجه آن افزایش سطح کارآئی و اثربخشی نیروی کار در سازمان می باشد (نوناکا و تاکوچی،1995)[6].

   1-2 بیان مساله پژوهش

در عصر حاضرکه به عصر سازمان های دانش محور، عصر انفجار اطلاعاتی و دیجیتال[7] معروف گشته، بهره وری و ارتقای آن یکی از اهداف عمده سازمان های فعال و زنده است. در نظام متحول و پیشرو، اولین کوشش برای شناخت بهره وری و متعاقب آن تعیین عوامل تاثیرگذار بر افزایش آن     می باشد که از شرایط لازم و ضروری تحقق رشد و توسعه به شمار می آید.

بهره وری عاملی است که با بقا و دوام حیات ملتها گره خورده و یکی از معیارهای تعیین قدرت در جوامع بین الملی و محافل علمی است. لزوم شناخت توانایی های بالفعل و بالقوه در دنیای بهره وری و سرمایه گذاری کلان برای اشاعه و گسترش آن از اهم اولویت های امروزه نظام اداری واجرایی کشور است. در حقیقت بهره وری نگرشی واقع بینانه و یک فرهنگ و بینش بوده که می توان از آن طریق به طور مستمر وضعیت موجود را بهبود بخشید (رحیم نیا و همکاران،1388).

اهمیت بهره وری در عصر حاضر با توجه به پیشرفت های حیرت انگیز فناوری اطلاعات و ارتباطات[8] بر هیچ کسی پوشیده نیست. بهره وری به شکلی فزاینده مبتنی بر دانش، مهارت ها و توانایی های عقل انسان آموزش دیده است. مفهوم گسترش یافته بهره وری حاصل یک کسر ستانده به داده نیست، بلکه سیستمی فکری است. نوعی نگرش عقلائی به زندگی و نوعی فرهنگ است. فرهنگی که انسان با فکر و اندیشه خود اعمال خود را بر ارزش و واقعیت ها منطبق می کند و سعی دارد بهترین نتیجه مادی و معنوی را در زندگی کسب کند (خدادادی وهمکاران،1389). از نظر مهرابیان و همکاران (1390) عواملی چون، فرهنگ سازمانی، عوامل انگیزشی، شرایط محیطی، توانمندسازی کارکنان و شیوه رهبری، مدیریت دانش و کیفیت فراگیر در ارتقای بهره وری نیروی انسانی بعنوان مهمترین سرمایه های یک سازمان تاثیر گذار هستند (پورسلطانی و همکاران،1392).

بهره وری نیروی کار عبارت است از، نرخ ستاده واقعی (ساعات کار) ارائه شده توسط کارکنان سازمان (گاتن کاور،2000). نیروی انسانی عامل اصلی تدوام موفقیت و تحقق اهداف سازمان ها است.       بهره وری در سطح نیروی کار به تجزیه و تحلیل، اندازه گیری و بهبود بهره وری منابع انسانی اختصاص دارد موضوع آن ارتقاء و بهبود بهره وری نیروی کار اعم از نیروی کارمستقیم یا غیر مستقیم است (استاگو،2002).

به سخن دیگر امروزه سازمان ها برای حفظ خویش در دنیای متغیر کنونی در تلاش طاقت فرسایی به سر می برند. این تلاش و کوشش در برگیرنده رشد و هماهنگی با تغییرات بازار، بهسازی کیفیت محصولات و حفظ تعادل و توازن است. تحقق این ساعی سازمان بستگی به استعداد و انرژی و عملکرد کارکنان و نیروی کار موجود دارد و منابع و نیروی انسانی به عنوان یک مزیت رقابتی منحصر بفرد و سرمایه عمده سازمان مطرح و تاکید شود (سوانسون،1999).

در دیدگاه مدیریتی، بهره وری میزان موفقیت سیستم را در استفاده از منابع برای کسب اهداف بیان می کند. در واقع بهره وری هم مفهوم کارآیی و هم اثربخشی را در بر دارد و در این حالت      بهره وری با مفاهیمی نظیر خروجی، تولید، سود آوری، ظرفیت تولید، عملکرد، کاهش هزینه یا کار اضافی فرق می کند (پریچاد،1992 به نقل از زاهدی و نجاری،1387). بعبارتی بهره وری ترکیبی از کیفیت زندگی کاری، کیفیت، نوآوری، مدیریت دانش، اثربخشی و سودآوری می باشد.

از جمله عوامل تاثیرگذار بر بهره وری نیروی انسانی بحث مدیریت دانش و مدیریت کیفیت جامع می باشد. مدیریت دانش به هر نوع فعالیتی که به تجربه و دانش ذهنی افراد توجه کرده به گونه ای که بتواند با آشکار سازی و به اشتراک گذاری آن به هم افزایی[9] دانش کمک کند، گفته می شود.  مدیریت دانش با قلمرو دانستنی های کشف نشده سروکار دارد، عامل و فرایندی است برای تحول، توسعه و رشد (پریرخ،1392). دانشمندانی چون (داونپورت و پروساک،1998)[10] معتقدند که، مدیریت دانش فعالیتی ثمر بخش برای رشد و تعالی سازمانی به شمار می رود (پریرخ،1392).

مدیریت دانش پتانسیل بالایی در افزایش برتری رقابتی سازمان، تمرکز بر مشتری، بهبود روابط کارکنان، نوآوری و صرف هزینه های کمتر دارد (بنیت وگابریل،1990). بر اساس مطالعات داونپورت و پروساک (2000)، اغلب شرکت ها و سازمان ها گام های نخستین را در پیاده سازی سیستم های مدیریت دانش بر می دارند، اما بسیاری از آن ها از نتایج آن بهره مند نمی شوند و مدت زمان زیادی در وضعیت ثابت باقی می مانند. با توجه به تحقیقات صورت گرفته در ایران درباره پیاده سازی مدیریت دانش، به دلایل زیادی از قبیل عدم توجه مدیران به نقش دانش سازمانی در بهره وری سازمان (لاسون،2003)، فقدان زیر ساختهای مناسب برای ایجاد دانش سازمانی، عدم تبادل اطلاعات در بین افراد سازمان جهت حفظ موقعیت شغلی و ممانعت از پذیرش دانش و اطلاعات زیردستان خود (قربانی و زبردست،1386)، وضعیت مدیریت دانش در اکثر سازمان های مورد مطالعه ضعیف گزارش شده است (امیدی و همکاران،1391).

مدیریت کیفیت یک دیدگاه فلسفی ـ مدیریتی است که هم اکنون با سرعت فزاینده جایگاه خود را در جوامع باز می کند و توجه به نیازهای و ابتکارات مشتریان، راه های ارائه خدمات و ارتقای کیفیت را اصل کار خود قرار می دهد. در دهه های اخیر نظام های ارتقای مستمر کیفیت با مدیریت کیفیت جامع جایگاه مهمی یافته است. مدیریت کیفیت جامع فنی است برای مشارکت تک تک کارکنان و مدیران سازمان در امور مربوط به سازمان (زند حسامی و فرید،1392). این فن تغییری مهم در فرهنگ سازمان می دهد که اهداف، آرمان ها، طرز تفکر و رویه های موجود در آن سازمان را در بر می گیرد. تاکید عمده جنبش مدیریت کیفیت جامع بر این است که هر کارمند و مدیری پاسخگوی بهبود مداوم کیفیت خدمات و محصولات شرکت یا سازمان باشد تا خواسته های مشتریان تامین شود (طاهری،1379).

بنابراین می توان ادعا نمود که، کیفیت در جهان رقابتی امروزی یکی از مهم ترین شاخه های رقابت جهانی می باشد. تشدید رقابت جهانی و افزایش تقاضای مشتریان و افزایش خواسته های آنها در زمینه های مختلف برای کیفیت بهتر باعث حرکت سازمان ها و شرکت ها به سمت ارائه کالا و خدمات با کیفیت بالا شده است (دمیربگ و همکاران،2006)[11]. هدف مدیریت کیفیت مدرن این است که از طریق اقتصادی و معقول ساختن هزینه ای که مشتریان می پردازد، رضایت کامل آنها را جلب نماید. اساس این کار، مدیریت کیفیت سیستماتیک است که تمام قسمت های یک سازمان را شامل می گردد. مدیریت کیفیت فراگیر، یک استراتژی کلیدی برای حفظ مزیت رقابتی و راهی برای مدیریت سازمان ها در جهت بهبود اثربخشی و عملکرد کلی سازمان از افزایش توانمندی نیروی کار و بالابردن سطح بهره وری آنها می باشد (اوی وهمکاران،2007).

مساله مورد تحقیق این مطالعه این است که آیا مدیریت دانش و مدیریت کیفیت جامع بر بهره وری نیروی انسانی صنعت آب و فاضلاب شهری شهرستان ارومیه تاثیر معنی داری دارد؟ در این پژوهش تلاش شده است ضمن بررسی نقش مولفه های مدیریت دانش و مدیریت کیفیت جامع یا فراگیر در افزایش بهره وری نیروی کار و اولویت بندی ابعاد آنها در پیش بینی و تاثیرگذاری در تغییرات       بهره وری متناسب با یافته های پژوهش، پیشنهادات کاربردی ارائه گردد. دلیل اصلی انتخاب جامعه آماری فوق، با اهمیت بودن این بخش از صنعت استان در تامین یکی از نیازهای اساسی و حیاتی شهروندان بوده است و هرچه بهره وری نیروی کار در این بخش بالا باشد به همان اندازه در ارائه خدمات با کیفیت بالا و کسب رضایت مصرف کنندگان این بخش موفق تر خواهد بود. همچنین جلب توجه مدیران و دست اندرکاران این بخش به مقوله مدیریت دانش و کسب و انتقال دانش در بین افراد و تلاش بیشتر در بهبود مدیریت کیفیت فراگیر و رواج آن در سایر سازمان های مشابه است.

1-3 اهمیت و ضرورت پژوهش        

در دنیای پر رقابت کنونی و عصر سازمان های دانش محور، بهره وری به عنوان یک فلسفه و دیدگاه مبتنی بر استراتژی بهبود، مهمترین هدف هر سازمانی را تشکیل می دهد و می تواند همچون زنجیره ای فعالیتهای کلیه بخش های جامعه را در بر گیرد (طاهری،1388). به طوری که رسالت مدیریت و هدف اصلی مدیران هر سازمان استفاده موثر و بهینه از منابع و امکانات گوناگون چون نیروی کار، سرمایه، مواد، انرژی و اطلاعات می باشد و این باعث گردیده که درتمام کشورها بهره وری نیروی کار و استفاده صحیح و هر چه بهتر از مجموعه عوامل تولید (اعم از کالا و خدمات) به اولویتی ملی تبدیل شود و همه جوامع به این باور برسند که تداوم حیات هر جامعه بدون توجه به موضوع بـهره وری ممکن نیست (معصومی،1388).

سازمان بین المللی کار بهره وری را این گونه تعریف می کند؛ بهره وری عبارت است از رابطه بین ستاده حاصل از یک سیستم تولید با داده های به کار رفته مانند زمین، سرمایه، نیروی کار و… سازمان بهره وری ملی ایران نیز بهره وری را یک فرهنگ و نگرش عقلایی به کار و زندگی دانسته و هدف آن را هوشمندانه تر کردن فعالیت ها برای دستیابی به کار و زندگی بهتر و متعالی می داند  (جوادی،1380). در بین عوامل مهم و تاثیرگذار در بهبود و رشد و توسعه سازمان ها، نظیر (زمین، تکنولوژی، مدیریت، سرمایه و نیروی انسانی) مهمترین و اثرگذارترین آنها، همان نیروی انسانی       می باشد.

سازمان هایی که دارای نیروی کار خلاق و نوآور هستند، غالبا شاهد پیشرفت در همه ابعاد هستند ولی جاهایی که نیروی کار فرسوده و کم تجربه و بی تخصص مشغول کار باشند حتی با تکنولوژی پیشرفته نیز از آن چنان کارآئی و اثربخشی قابل توجهی برخوردار نیستند. یکی از عوامل تاثیرگذار در بهبود بهره وری نیروی کار مدیریت دانش و مدیریت کیفیت جامع می باشند. مدیریت کیفیت جامع به عنوان راهبردی سازمان شمول و مشتری محور یکی از کاربردی ترین ابزارها در تحقق این امر است.

مدیریت کیفیت جامع یک نظام مدیریتی مبتنی بر کارکنان است که هدف آن افزایش مداوم رضایت مشتری و مراجعه کنندگان با قیمت واقعی کمتر و با کیفیت بالا است. در حقیقت مدیریت کیفیت جامع یک رویکرد سازمان شمول است نه بخشی از یک سازمان، و نه در قالب یک برنامه و جزء جدایی ناشدنی از یک سازمان و نیز یک رویکرد فرایندگرا بوده یعنی در عرض واحدها و بخشهای مختلف سازمانی عمل می کند.

مدیریت کیفیت جامع با مشارکت همه کارکنان و از بالا به پایین پیاده می شود و زنجیره ای از همه تدارک کنندگان و مشتریان داخلی و خارجی را در بر می گیرد (هاکمن،1995) بنابراین مدیریت کیفیت جامع یکی از موفق ترین فلسفه های مدیریتی است که به خوبی پاسخگوی مسائل کیفیتی و نیازها و انتظارات مشتری، سازمان و جامعه بوده است. این فلسفه مدیریتی فنون و روش های متعدد و گوناگونی را با نگرشی نو به صورت یکپارچه و منطقی به هم مرتبط می کند. بنابراین هر سازمانی با این فلسفه مدیریتی و با هدف بهبود مستمر عملکرد سروکار داشته باشد و آن را در سازمان خویش پیاده نماید مسلما باعث افزایش کارآئی و اثربخشی فعالیتهای کارکنان خویش خواهد بود. چرا که بهبود کیفیت خدمات و کالا و جلب رضایت مشتریان مستلزم وجود کارکنانی با توانمندی بالا و کارآمدی بیشتر می باشد و این مهم مسیر نمی گردد مگر نیروی کارخلاق و نوآور در سازمان مشغول به کار گردند.

از سوی دیگر بحث مهم دیگری که در این میان نقش غیر قابل انکار ایفا می نماید مسئله مدیریت دانش می باشد. در عصر کنونی دانش، به عنوان منبعی ارزشمند و استراتژیک و دارایی اصلی مطرح است. بدون مدیریت و استفاده درست از آن، سازمان ها از گردونه رقابت خارج می شوند. دانشمندان زیادی از جمله؛ سیوبی وکنراد[12] (1986) با ابداع ترازنامه نامشهود، کارل ویگ[13] (1986)، با ابداع مفهوم مدیریت دانش، واتر هاوس[14] (1988) با ابداع استراتژی های تجاری در مدیریت دانش، نوناکا و تاکوشی[15] (1991) با طرح بازبینی تجاری هاروارد و… در ایجاد و توسعه آن نقش داشته اند (زاهدی ونجاری،1387). دانش در سازمان های تجاری در دو قلمرو یافت می شود:

الف) نظام های اطلاعاتی و فرایندهای تجاری اطلاعات مدار یعنی دانش به عنوان اطلاعات

ب) کارکنان؛ یعنی دانش به عنوان منابع انسانی. هر دو دانش برای بقای سازمان ارزشمندند. سازمان برای اینکه موفق باشد باید به رشد و توسعه هر دو نوع دانش به عنوان بخشی از دارایی های دانش خود همت گمارد. مرکز ارنست و یانگ[16] در نوآوری سازمانی با بررسی پیمایشی حدود 431 شرکت آمریکایی و اروپایی دریافت که سازمان ها می توانند مزایای زیر را از مدیریت دانش فعال خود به دست آورند:

1- افزایش پاسخگویی و حس مسئولیت

2- انعطاف پذیری

3- بهبود تصمیم گیری

4- نوآوری و کارآئی و بهبود کیفیت

5- کاهش دوباره کاری و توانمندی (رادینگ،1383).

به طور کلی مدیریت دانش بر شناسایی و آشکارسازی دانش به نحوی که با یک شیوه رسمی قابل توزیع بوده و ارزش آن از طریق استفاده مجدد افزایش یابد، تاکید دارد. مدیریت دانش، دانش را سازمان قابل دسترس می سازد. مدیریت دانش شیوه شناسایی، در اختیارگرفتن، سازماندهی و پردازش اطلاعات جهت خلق دانش است که پس از آن توزیع می شود. به عبارت دیگر، در دسترس دیگران قرار می گیرد تا برای خلق دانش بیشتر به کار گرفته شود (رادینگ،1383).

در حقیقت مدیریت دانش کسب دانش درست برای افراد مناسب در زمان صحیح و مکان مناسب را فراهم می نماید به گونه ای که آنان بتوانند برای دستیابی به اهداف سازمانی بهترین استفاده را از دانش ببرند (پت رش، به نقل از افرازه، 1384). یعنی در سازمان ها با مدیریت صحیح دانش، فرایند کشف، کسب، توسعه و ایجاد، تسهیم و انتقال دانش و تجارب از فردی به فردی دیگر امکان پذیر بوده و نتیجه آن نیز توانمندی نیروی کار در سازمان می باشد که با افزایش سطح توانمندی و توانایی های نیروی کار در حقیقت بازده کار آنان بالا رفته و به عبارتی دیگر بهره وری نیروی انسانی افزایش      می یابد. در این صورت است که سازمان، انتظار افزایش کارائی و اثربخشی را در ابعاد مختلف خواهد داشت و قادر به حفظ و نگهداری خویش در رقابت با سایر رقبا و کسب رضایت مشتریان، کاهش واقعی هزینه های زاید و نهایتا رشد و توسعه را شاهد خواهد بود.

خطر نبود مديريت دانش در سازمان ها

سازمان هايي كه از مفاهيم و روشهاي مديريت دانش بي بهره اند معمولاً به اشكال زير مشخص      مي شوند :

ـ به دليل ثبت نكردن يا تحليل نكردن اشتباهات قبلي، همان اشتباهات باز هم تكرار شده و باعث بوجود آمدن هزينه هاي بيشتري در سازمان مي شوند.

– روابط مشتريان گاه لطمه مي خورد زيرا دانش در نقطه عمل در دسترس نيست.

ـ افكار، عقايد و عملكردهاي خوب در بيشتر موارد با كاركنان در ميان گذاشته نمي شود و موجب افزايش هزينه هاي كلي سازمان مي گردد.

ـ تنها يك يا دو تن از كاركنان سازمان از دانش مهم و حساس برخوردارند.

ـ يادگيري سازماني بسيار كند است كه اين امر موجب تأخير در توسعه ي محصول يا از دست رفتن فرصت ها مي شود.

ـ يك شبكه اطلاعاتي كه به راحتي مشخص باشد چه كسي چه چيزي مي داند و در كجاست وجود ندارد.

ـ در سازمان شعار «دانش قدرت است» حاكم  است و نه شعار تبادل و تسهيم دانش قدرت است       (اسماعيل لو و همکاران،1392 )

بنابراین مدیریت دانش و مدیریت کیفیت جامع دو عنصر مهم در افزایش بهره وری نیروی کار در سازمان ها بشمار می رود یعنی با مدیریت صحیح دانش در سازمان ها، امکان خلق و ایجاد دانش، سازماندهی و انتقال آن به افراد درون سازمان امکان پذیر بوده که در این صورت تجارب و مهارت از فردی به فرد دیگر منتقل گردیده و  باعث هم افزایی نیروی کار در سازمان گشته و از سوی دیگر با مدیریت کیفیت جامع که مبنای اصلی آن بهبود کیفیت خدمات و کالاهای ارائه شده از سوی سازمان بطور مستمر می باشد و آن نیز در سایه بکارگیری دانش مفید توسط افراد مفید و کارآمد ممکن است. می توان در بالا بردن سطح  بهره وری افراد و نهایتا  بهره وری کلی سازمان گام های اساسی و تاثیرـ گذار برداشت.

بنابراین با توجه به ضرورت موضوع در این پژوهش به بررسی نقش مولفه های مدیریت دانش و کیفیت جامع در بهبود بهره وری نیروی انسانی پرداخته و در نتیجه آن می توان ضمن شناساندن اهمیت موضوع به مدیران و تصمیم گیرندگان سازمان ها نسبت به پیاده سازی آنها در سازمان همت گذارد و زمینه های لازم برای بالا بردن راندمان کاری نیروی انسانی را فراهم نمود.

1-4 اهداف پژوهش

1-4-1 هدف کلی پژوهش

بررسی تاثیر مدیریت دانش و مدیریت کیفیت جامع بر بهره وری نیروی کار بخش صنعت آب و فاضلاب شهری شهرستان ارومیه در سال1393-1394.

1-4-2 اهداف پژوهش

تعیین میزان اثرگذاری مدیریت دانش بر بهره وری نیروی انسانی صنعت آب و فاضلاب شهری ارومیه

تعیین میزان اثرگذاری مدیریت کیفیت جامع بر بهره وری نیروی انسانی در بین کارکنان صنعت آب و فاضلاب شهری ارومیه

تعیین میزان اثرگذاری مدیریت دانش و مدیریت کیفیت جامع در بین کارکنان صنعت آب و فاضلاب شهری ارومیه

تعیین و اولویت بندی میزان اثرگذاری شاخص های مدیریت دانش در پیش بینی تغییرات  بهره وری نیروی انسانی در بین کارکنان صنعت آب و فاضلاب شهری ارومیه

تعیین و اولویت بندی میزان اثرگذاری شاخص های مدیریت کیفیت جامع در پیش بینی تغییرات بهره وری نیروی انسانی در بین کارکنان صنعت آب و فاضلاب شهری ارومیه

تعیین تفاوت بین نظرات کارکنان در خصوص مدیریت دانش و مدیریت کیفیت جامع و بهره وری بر حسب ویژگی های دموگرافیکی پاسخگویان

1-5 فرضیات پژوهش

فرضیه اول: مدیریت دانش بر بهره وری نیروی انسانی موثر نیست.

فرضیه دوم: مدیریت کیفیت جامع بر بهره وری نیروی انسانی موثر نیست.

فرضیه سوم: بین مدیریت دانش و  مدیریت کیفیت جامع رابطه وجود ندارد.

فرضیه چهارم: ابعاد مدیریت دانش قادر به پیش بینی تغییرات بهره وری نیروی انسانی نمی باشد.

فرضیه پنجم: ابعاد مدیریت کیفیت جامع قادر به پیش بینی تغییرات بهره وری نیروی انسانی        نمی باشد.

فرضیه ششم: بین نظرات کارکنان برحسب ویژگی های دموگرافیکی در خصوص مدیریت دانش، مدیریت کیفیت جامع و بهره وری نیروی انسانی تفاوت وجود ندارد.

1-6 تعریف متغیرها

1-6-1 تعریف نظری یا مفهومی متغیرها

بهره وری[17] : استفاده بهینه از منابع سازمان بمنظور رسیدن به اهداف کارا و اثربخش، در چارچوب یک نظام ارزشی مورد قبول می باشد یا بهره وری بعبارتی رابطه بین ستانده حاصل از یک سیستم تولیدی (کالا و خدمات) با داده های بکار رفته (منابع مورد نیاز) برای آن ستانده، بطور خلاصه نسبت ستانده به داده (سازمان بین المللی کار،1985) .

مدیریت دانش[18]: به مجموعه ای از فعالیت های منظم و سیستماتیک سازمانی گفته می شود که جهت دستیابی به ارزش وسیع تر از طریق دانش در دسترسی انجام می گیرد. دانش در دسترس، کلیه تجربیات و آموخته های افراد یک سازمان و هم چنین کلیه اسناد و گزارش ها در داخل یک سازمان را شامل می شود (هافمن،2005). بعبارتی مدیریت دانش  فرایند به کارگیری و ارائه مهارت ها و تخصص های افراد در سازمان می دانند که توسط فن آوری اطلاعات پشتیبانی می شود. مدیریت دانش، فرایند خلق و تسهیم، انتقال و حفظ دانش به گونه ای است که بتوان آن را به شیوه ای اثربخش در سازمان مورد استفاده قرار داد (چانگ و همکاران،2000).

بر اساس پیشینه تحقیق که اکثراً مطالعات مدیریت دانش بر اساس چهار بعد خلق دانش، تسهیم دانش، بکارگیری و ذخیره سازی دانش می باشد؛ این پژوهش نیز چهار بعد مذکور را در مدیریت دانش مورد توجه و بررسی قرار داده است که در ادامه به هر یک از این ابعاد به طور اجمالی پرداخته شده است.

ابعاد مدیریت دانش

خلق دانش[19] : این بعد بر نوآوری و آفرینش دانش جدید از طریق واحدهای تحقیق و توسعه تاکید می کند. بعبارتی به فعالیت هایی گفته می شود که، به تغییر شکل و ترکیب مجدد قطعات موجود دانش، محدود کردن کاستی ها، تقویت تحقیق ها و توسعه قابلیت ها، پویش و کنترل محیط های بیرون از سازمان می پردازد (بت،2001؛ به نقل از پالانیسامی،2008).

تسهیم دانش[20]: کلیه فعالیت های مربوط به انتقال یا توزیع دانش از یک فرد یا سازمان به فرد،گروه یا سازمان دیگر، فرایند انتشار یا تسهیم دانش نامیده می شود (لی؛2001).

بکارگیری دانش[21]: دانش به خودی خود ارزشمند نیست، آن زمان ارزشمند خواهد بود که بکارگرفته شود (هالس،2001؛ به نقل از پالانیسامی، 2008). تمامی سعی مدیریت دانش بر آن است تا اطمینان حاصل کند که آیا دانش موجود سازمان بطور مفید در جهت منفعت آن بکار برده  می شود یا خیر. در اینجا باید موانعی که بر سر راه استفاده از مفید از دانش موجود می باشند شناسایی و رفع گردد تا مهارت های مفید و دارایی دانش کاملا مورد بهره برداری قرار گیرد (دانایی فرد و همکاران،1390).

ذخیره سازی دانش[22]: در حالی که افراد دانش را خلق می کنند و آن را یاد می گیرند، ممکن است آن را فراموش کنند، حتی چگونگی خلق دانش یا چگونگی کسب آن را از یاد ببرند. بنابراین حافظه (سازمانی یا فرد) نیازمند ذخیره، ساماندهی و بازیابی دانش افراد است. معمولا حافظه سازمانی از طریق مستندات مکتوب، پایگاه های داده و دانش انسانی کد گذاری شده در شکل سیستم های خبره، مستندات فرایندها و رویه های سازمانی است و حافظه فردی مبتنی بر مشاهدات، تجربیات و فعالیت های افراد است (استین و واس، 1995، به نقل از پالانیسامی، 2008 ).

مدیریت کیفیت جامع[23]: مدیریت کیفیت جامع روشی است که می توان به وسیله آن تحولی را در نظام آموزشی سازمان ها ایجاد کرد (یزد خواستی و همکاران، 1388). بعبارتی مدیریت کیفیت جامع یک فلسفه است که متعهد به رضایت مشتریان وبهبود مستمر است (حسین زاده و همکاران،1381). ابعاد مدیریت کیفیت جامع به شرح ذیل می باشند:

1-رضایت مندی مشتریان[24]: رضایت مشتری حالتی است که مشتری احساس می کند که ویژگی های محصول یا خدمات دریافت شده، منطبق بر احساسات اوست. نارضایتی نیز حالتی است که در آن نواقص و معایب محصول یا خدمات دریافت شده موجب ناراحتی، شکایت و انتقاد مشتری می شود. در یک تعریف، رضایت مشتری حالت و واکنشی است که مصرف کننده و مشتری از مصرف یا دریافت خدمات و یا خرید محصول ابراز می کند (آندرسون و همکاران، 1994).

2-ﺗﻮاﻧﻤﻨﺪ ﺳﺎزي[25] کارکنان (ﺗﻮاﻧﺎ ﺳﺎزي): ﻓﺮاﯾﻨﺪ ﻗﺪرت ﺑﺨﺸﯿﺪن ﺑﻪ اﻓﺮاد اﺳﺖ. در اﯾﻦ ﻓﺮاﯾﻨﺪ ﺑﻪ اﻓﺮاد ﮐﻤﮏ ﻣﯽ ﺷﻮد ﺗﺎ ﺣﺲ اﻋﺘﻤﺎد ﺑﻪ ﻧﻔﺲ ﺧﻮﯾﺶ را ﺑﻬﺒﻮد ﺑﺨﺸﻨﺪ و ﺑﺮ اﺣﺴﺎس ﻧﺎﺗﻮاﻧﯽ و درﻣﺎﻧﺪﮔﯽ ﻏﻠﺒﻪ ﮐﻨﻨﺪ و  اﯾﻦ ﺑﻪ ﻣﻌﻨﺎي ﺑﺴﯿﺞ اﻧﮕﯿﺰه ﻫﺎي دروﻧﯽ اﻓﺮاد اﺳﺖ.

3-کیفیت ارائه خدمات[26]به مشتریان: فرایندی که در آن کالاها و خدمات ارائه شده به مشتریان و مصرف کنندگان مطابق با خواسته ها و نیازهای آنان تولید و ارائه می گردد.

1.Productivity

2. Gross National Production

3. Knowladge Management

4.Total Quality Management

1. Flynn

2. Nonaka & Taguchi

3. Digital

1. Information, Community and Technology

[9].Synergistic

[10]Taguchi, Drucker, Davenport, pruvsak

1.Dmyrbg

1.Sievdy & Konrad

2.Wigge

3.House

4.Nonaka & Takeuchi

5.Ernst & Young center for Business Innovation

1. Productivity

1. Knowledge Management

2.Knowledge Creation

3.Knowledge Sharing

4.Application Knowledge

1.Knowledge Storage

2.Total Quality Management (TQM)

3.Customers satisfaction

4.Empowerment

5.Quality of Service

همه پایان نامه و تحقیق و پروژه های به صورت فایل دانلودی می باشند و شما به محض پرداخت آنلاین مبلغ همان لحظه قادر به دریافت فایل خواهید بود. این عملیات کاملاً خودکار بوده و توسط سیستم انجام می پذیرد. ضمنا همان لحظه لینک دانلود به ایمیل شما ارسال می گردد.

 جهت پرداخت مبلغ شما به درگاه پرداخت یکی از بانک ها منتقل خواهید شد، برای پرداخت آنلاین از درگاه بانک این بانک ها، حتماً نیاز نیست که شما شماره کارت همان بانک را داشته باشید و بلکه شما میتوانید از طریق همه کارت های عضو شبکه بانکی، مبلغ  را پرداخت نمایید 

مطالب پیشنهادی:
برچسب ها : , , , , , , ,
برای ثبت نظر خود کلیک کنید ...

به راهنمایی نیاز دارید؟ کلیک کنید

جستجو پیشرفته

دسته‌ها

آخرین بروز رسانی

    Fatal error: Call to undefined function jdate() in /home/bmaghale/domains/bmaghale.ir/public_html/wp-content/themes/digitaliran5/sidebar.php on line 122