پايان نامه تاثير مصرف ساليسيليک اسيد و کودهاي زيستي بر عملکرد و اجزاء عملکرد نخود در شرايط آبياري تکميلي

تحقیق و پروژه و پایان نامه و مقاله دانشجویی

پايان نامه تاثير مصرف ساليسيليک اسيد و کودهاي زيستي بر عملکرد و اجزاء عملکرد نخود در شرايط آبياري تکميلي یکی از پایان نامه و تحقیق های جامع و کامل و دارای منابع معتبر می باشد این پایان نامه دارای 106 صفحه به صورت فایل ورد و قابل ویرایش می باشد که جهت دریافت و دانلود متن کامل پايان نامه تاثير مصرف ساليسيليک اسيد و کودهاي زيستي بر عملکرد و اجزاء عملکرد نخود در شرايط آبياري تکميلي بر روی گزینه خرید انتهای ایمیل کلیک نمائید پس از وارد نمودن اطلاعات مربوطه و پرداخت قادر به دانلود متن کامل پایان نامه مربوطه می باشد همچنین لینک پایان نامه همان لحظه به ایمیل شما ارسال می گردد.

فهرست مطالب

چكيده ..1
فصل اول : کلیات تحقیق
1-1- مقدمه 3
1-2 بیان مسأله 4
1-3 اهمیت و ضرورت پژوهش 7
1-4 اهداف پژوهش 9
1-5 فرضیات پژوهش 10
فصل دوم: مروريبرادبیاتتحقیقوپیشینهتحقیق
2-1 تاريخچه 12
2ـ2 اهميت اقتصادي نخود 13
2-3 مشخصات گياهشناسي نخود 15
2-4 مورفولوژي نخود 15
2-4-1ريشه 16
2-4-2 ساقه 16
2-4-3 برگ 17
2-4-4 گل 18
2-5 رشد و نمو 18
2-5-1 جوانه زني و استقرار گياهچه 19
2-5-2 رشد و توسعه سطح برگ 20
2-5-3 تجمع ماده خشك و توزيع آن 21
2-5-4 گلدهي 22
2-5-5 نمو دانه 22
2-6 تنش خشکی 23
2-6-1 تنش خشکي و انواع آن 23
2-6-2 چگونگی درک خشکی توسط گیاهان 24
2-6-3 مکانیسم های مقاومت به تنش خشکی 25
2-6-3-1 تنش خشکی و مراحل مختلف رشد گیاه 28
2-6-3-1-1تنش خشکی در مرحله ی جوانه زنی 28

2-6-3-1-3 تنش خشکی در مرحله رشد زایشی 29
2-7 تأثیر تنش خشکی بر گیاهان 32
2-8 تعریف سالیسیلیک اسید 35
2-8-1سالیسیلیک اسید بعنوان تنظیم کننده 35
2-8-3 نقش سالیسیلیک اسید در تنش 35
2-8-4 نقش سالیسیلیک اسید در فیزیولوژی و تغییرات گیاهی 36
2-8-5 بررسی تأثیر سالیسیلیک اسید بر خصوصیات رشدی گیاهان 36
2-9 – بررسی تأثیر باکتری های محرک رشد بر خصوصیات رشدی گیاهان 41
2-10 – تأثیر ازتوباکتر بر عملکرد و اجزاء عملکرد گیاهان زراعی 41
2-11 – تاثير سودوموناس بر عملكرد و اجزاء عملکرد گياهان زراعي 44
2-11- اثرات توأم باکتری های محرک رشد بر عملکرد و اجزاء عملکرد گیاهان زراعی 46
فصل سوم : روش اجرای تحقیق
3-1 محل آزمایش 50
3-2 آزمایش خاک 50
3-3 مشخصات طرح آزمایش 50
3-4 عملیات زراعی 51
3-5 نمونه برداری 51
3-6 تجزیه و تحلیل داده ها 52
فصل چهارم : تجزیه و تحلیل داده ها
4-1- ارتفاع بوته 54
4-2- تعداد شاخه جانبی 56
4-3 طول دوره گلدهی 57
4-4 طول دوره پر شدن دانه 58
4-5 تعداد روز تا رسیدگی 58
4-6 تعداد غلاف در بوته 59
4-7 تعداد دانه در بوته 60
4-8 وزن صد دانه 61
4-9 عملکرد دانه 62
4-10 عملکرد بیولوژیک 67
4-11 شاخص برداشت 71
4-12 پروتئین دانه 71
فصل پنجم : نتیجه گیری و پیشنهادات
5-1 بحث 76
5-2 نتیجه گیری 93
5-3 پیشنهادات 94
منابع 95
چکیده انگلیسی 117

منابع

اردکانی، م. ر.، مجد، ف.، مظاهری، د.، و نورمحمدی، ق. 1380. بررسی کارآیی آزوسپیریلوم، میکوریزا و استرپتومایسس به همراه مصرف کود دامی در گندم با استفاده از فسفر-32. مجله علوم زراعی ایران. 3 (1): 69-56.

اردکانی، م.، ثانی، ب.، نور محمدی، ق.، خسروی، ه.، و فرحبخش، الف. 1386. مقایسه کارایی تلقیح کودهای زیستی روی بازدهی تولید و عملکرد سویا. چکیده مقالات دومین همایش ملی بوم شناختی کشاورزی ایران، 26-25 مهر، گرگان.

اصغر زاده، ا. 1375. بررسي پتانسيل تثبيت ازت در همزيستي سويه هاي بومي ريزوبيوم با دو رقم اصلي نخود. دانشگاه تربيت مدرس، تهران. ایران. اصولی، ن.، و طالشی. ک. 1390. ارزیابی اثر کود سوپر فسفات تریپل بر روی خصوصیات زراعی ارقام مختلف ماش(Mungbean) در شهرستان خرم آباد. اولین همایش ملی مباحث نوین در کشاورزی. دانشگاه آزاد اسلامی واحد-آبان 1390.

اکبری، پ.، قلاوند، ا.، و س.م.ع. مدرس ثانوی. 1388. اثراتسیستمهایمختلفتغذیهوباکتریهایافزایندهرشد (PGPR) برفنولوژی، عملکردواجزاءیعملکردآفتابگردان. مجلهالکترونیکتولیدگیاهانزراعی. 2 (3) : 134-119.

امام، ی. 1383. زراعت غلات. انتشارات دانشگاه شیراز. 166 صفحه.

امام، ی.، زواره، م.، 1384. تحمل به خشکی در گیاهان عالی (تحلیل های فیزیولوژیکی و زیست شناختی مولکولی) (ترجمه). مرکز نشر دانشگاهی. ص 75.

امیری، ر.، م. پارسا. و ع. گنجعلی. 1389. تاثیر تنش خشکی در  مراحل مختلف فنولوژی بر خصوصیات مورفولوژیک و اجزای عملکرد نخود (Cicer arietinum) در شرایط گلخانه. مجله پژوهش های زراعی ایران، 8 (2).

ايراني پور، ر، ملكوتي، م، ج، عابدي، م، ج، سجادي، ا و غفوريان، ج . 1382. بررسي تأثير گوگرد، مادة آلي، تيوباسيلوس و باكتري هاي حل كنندة فسفات بر قابليت جذب فسفر از منبع خاك فسفات با استفاده از تكنيك رقت ايزوتوپي. چكيدة مقالات سومين همايش ملي توسعة كاربرد مواد بيولوژيك و استفادة بهينه از كود و سم در كشاورزي، مؤسسة تحقيقات اصلاح و تهية نهال و بذر كرج، ص 296-295.

آقاعليخاني، م. 1372. بررسي تأثير مقادير مختلف و شيوه توزیع كود نیتروژن بر منحني رشد و خصوصيات كمي و كيفي سورگوم علوفه. پايان­نامه كارشناسي ارشد، رشته زراعت، دانشگاه تربيت مدرس، 244 صفحه.

باقري، ع، نظامي، الف، گنجعلي، ع و پارسا، م. 1376. زراعت و اصلاح نخود (ترجمه). انتشارات جهاد دانشگاهي دانشگاه فردوسي، مشهد.ایران.

بحرانی، ع.، حسینی، م.، معمار، س. و طهماسبی سروستانی، ز. 1386. بررسی تأثیر باکتریهای آزوسپیریلوم و ازتوباکتر همراه با مصرف ریزمغذیها به صورت محلولپاشی و کاربرد در خاک بر خصوصیات کمی و کیفی 5 رقم گندم بعد از کشت ذرت در استان فارس. علوم کشاورزی ایران، 38: 376-367.

برادران فیروزآبادی، م.، برادران فیروزآبادی، م.، پارسائیان، م.، غلامی، ا.، و نجفی، ف.، 1391. تاثیر تنش کم آبی و محلول پاشی اسید آسکوربیک بر عملکرد و اجزای عملکرد سیاهدانه (Nigella sativa L.). مجموعه مقالات دوازدهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران، دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرج، کرج، 16-14 شهریور: 3

بهامین، ص. 1390. تأثیر کودهای بیولوژیک، دامی و شیمیایی بر عملکرد کمی و کیفی آفتابگردان. پایان نامه کارشناسی ارشد اگرواکولوژی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه بیرجند.

بهبهاني، م و خيام نكويي، م. 1382. بررسي تاثير باكتريهاي حل كننده فسفات در عملكرد سيب زميني در شرايط گلخانه­اي. چكيده مقالات سومين همايش ملي توسعه كاربرد مواد بيولوژيك و استفاده بهينه از كود و سم در كشاورزي. موسسه تحقيقات اصلاح و تهيه نهال و بذر كرج. 148 ص.

پور نجف، م. 1385. بررسي تأثير آبياري تكميلي و سطوح كود نيتروژنه و تلقيح با باكتري ريزوبيوم بر عملكرد و كيفيت دو رقم نخود  در شرايط ديم. پایان نامه کارشناسی ارشد خاکشناسی. دانشگاه زنجان.

تاجیک، م.، اله دادی، ا.، دانشیان، ج.، ایران نژاد، ح.، حمیدی، آ.، اکبری، غ.، و نعیمی، م. 1387. تأثیر کودهای بیولوژیک بر ظهور گیاهچه سویا در مزرعه و قدرت رویش بذر در آزمایشگاه. مجله علوم کشاورزی و منابع طبیعی. 15 (6): 97-84.

تبریزی، ل. 1383. اثر تنش رطوبتی و کود دامی بر خصوصیات کمی و کیفی اسفرزه(Plantago ovate) و پسیلیوم (Plantago psyllium). پایان‌نامه کارشناسی ارشد زراعت، دانشکده کشاورزی، دانشگاه فردوسی مشهد.

توحیدی مقدم، ح.، نصری، م.، زاهدی، ح.، پاک نژاد، ف.، و رنجبرزاده، ر. 1386. کاربردکودهايبیولوژیکراهکاريبهمنظورکاهشمصرفکودهايشیمیاییدرزراعتسویا. مجموعه مقالات دومین همایش ملی کشاورزی بوم شناختی ایران. 26-25 مهر ماه 1386، گرگان.

جیرانی، م.، ساجدی، ن.ع.، مدنی، ح.، شیخی، م.، 1388.اثر تنظیم کننده های رشد و تنش کم آبی بر خصوصیات زراعی گندم رقم شهریار. یافته های نوین کشاورزی. سال سوم شماره 4.

چراغی، س.، رفیعی، م.، و خورگامی، ع. 1390. اثر زمان محلول­پاشی نیتروژن، روش کاشت و مدیریت بقایا بر عملکرد و اجزاء عملکرد دانه گیاه ماش در شرایط محیطی خرم آباد. فصلنامه علمی-پژوهشی فیزیولوژی گیاهان زراعی. 9: 15-30.

حاتمی، ح.، ا. آینه بند.، م. عزیزی.، ا. سلطانی. و ع. دادخواه. 1389. تاثیر کود پتاسیم بر رشد و عملکرد ارقام سویا در خراسان شمالی. فصلنامه اکوفیزیولوژی گیاهان زراعی، 2 (2):  17-1.

حمیدی، آ.، قلاوند، ا.، دهقان شعار، م.، ملکوتی، م. ج.، اصغرزاده، ا.، و چوگان، ر. 1384. اثر کاربرد باکتریهای محرک رشد گیاه(PGPR) بر عملکرد ذرت علوفه ای. مجله پژوهش و سازندگی. شماره 70: 16-22.

خرم دل، س.، کوچکی، ع.، نصیری محلاتی، م.، و قربانی، ر. 1387. اثركاربردكودهايبيولوژيكبرشاخص هايرشديسياهدانه (Nigella sativa L.). مجله پژوهش های زراعی ایران. 2: 294-285.

خسروي، ه. 1383. بيوسنتز مواد محرك رشد گياه توسط ازتوباكتر و اهميت استفاده از اين باكتري بهعنوان كود بيولوژيك. مجله زيتون، 159: 71-64.

خلیل زاده، ر.، تاج­بخش، م.، و جلیلیان، ج. 1491. اثر محلول­پاشی عصاره کودهای آلی، بیولوژیکی و اوره بر روابط بین خصوصیات مورفولوژیک ریشه و اندام های گیاه ماش. دوزادهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات. دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرج. 14-16 شهریور 1390.

خوش اقبال، ف.، قربانلی، م.، و حاجی­حسینی، ر.، 1389. اثر تنش سولفات روی و بر هم­کنش آن با اسید آسکوربیک بر برخی از شاخص­های فیزیولوژیکی کلزا (رقم هیولا). رستنیها، 11(1): 102-93.

خيالپرست، ف.1370. بررسي تنوع ژنتيكي و جغرافيايي كلكسيون ماش ايران. پايان نامه كارشناسي ارشد، دانشكده كشاورزي، تهران-كرج.ایران

دادنیا، م. ر.، و خدابنده، ن. 1379. بررسی افزایش عملکرد با بهینه سازی مصرف کود نیتروژن و تلقیح بذر با باکتری در سیستم های کشاورزی پایدار در سویا (Glycine max L.). مجله علوم زراعی ایران. 2 (4): 41-33.

دانشمند، ع ر، شیرانیراد، الف . ح. درویش، ف. و اردکانی، م ر، 1381، اثر تنش خشکی بر عملکرد و میزان کلروفیل ارقام کلزا، هشتمین کنگره، علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران، 1383، دانشکده علوم کشاورزی دانشگاه گیلان.

درزی، م.، قلاوند، ا. رجالی، ف. 1388. تأثیر مصرف کودهای بیولوژیک برروی جذب عناصر N, P و K و بر عملکرد دانه گیاه دارویی رازیانه (Foeniculum Vulgare Mill.). تحقیقات گیاهان دارویی و معطر ایران، 25(1): 19-1.

درزي، م.ت. و حاج سيد هادي، م.ر. ۱۳۸۱. بررسي مسايل زراعي و اکولوژيکي دو گياه بابونه و رازيانه. مجله زيتون، 49:152-43.

ذبیحی، ح. ر.، ثواقبی، غ.، خاوازی، ک.، و ع. گنجعلی. 1388. رشد و عملکرد گندم در پاسخ به تلقیح باکتری های ریزوسفری محرک رشد گیاه در سطوح مختلف فسفر. مجله پژوهشهای زراعی ایران. 7 (1): 51-42.

راعي، ی.، م. صدقي و ر. سيدشريفي. 1387. آثار تلقيح برادي ريزوبيوم،کاربرد اوره و وجين علف هرز بر روند رشد و سرعت پر شدن دانه در سويا.علوم و فنون کشاورزي و منابع طبيعي، سال 12، شماره 43.

راهنما، ع. 1382. بررسی و ارزیابی میزان مقاومت به خشکی و تاثیر آن بر عملکرد ارزن علوفه­ای واریته نوتریفید در شرایط آب و هوایی جنوب خوزستان. گزارش نهایی طرح تحقیقاتی، وزارت جهاد کشاورزی، شماره طرح 74403-12-110

رجايي، س.، عليخاني، ح.ع.، و رئيسي، ف. 1386. اثر پتانسيل هاي محرک رشد سويه هاي بومي ازتوباکتر کروکوکوم روي رشد، عملکرد و جذب عناصر غذايي در گندم. مجله علوم وفنون کشاورزي و منابع طبيعي، 41: 296-285.

رحیمیان، ح.، وم.، بنایان، 1375، مبانی فیزیولوژی اصلاح نباتات. انتشارات جهاد دانشگاهی مشهد.

رحيم زاده خويي، ف و كاظمي، ح.1372. شناخت نخود. انتشارات دانشكده كشاورزي، دانشگاه تبريز.ایران.

رستگار، ج.1377. بررسي روند رشد و عملكرد ارقام نخود در تاريخ و تراكم هاي مختلف كاشت. پايان نامه كارشناسي ارشد، دانشكده كشاورزي، دانشگاه تبريز.ایران.

رفیعی.، 1381. اثراتتنشکمبودآب،رويوفسفربرشاخصهايریشهوعملکردکمیوکیفیذرتدانهاي. پایاننامهدکتريتخصصیفیزیولوژيگیاهانزراعی. دانشگاهآزاداسلامی،واحدعلومتحقیقاتاهواز صفحه142.

روستا ، محمد جواد، 1375، برسی فراوانی و فعالیت آزوسپریلیوم در برخی از خاکهای ایران ، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشکده کشاورزی دانشگاه تهران.

روستا، م. ج.، وکیلی، ا.، افتخار، م. 1388. تاثیر باکتری آزوسپیریلوم بر رشد و عملکرد گیاهان غیر گرامینه. سومین همایش و نمایشگاه تخصصی مهندسی محیط زیست. 21-20 اردیبهشت ماه.

زینلی، ا.، سلطانی، ا.، و گالشی، س.، 1381. واکنش اجزای جوانه زنی به تنش شوری در کلزا. مجله علوم کشاورزی ایران. 463-457: 36.

سرمدنیا، غ. 1372. اهمیت تنش های محیطی در زراعت. مقالات کلیدی اولین کنگره زراعت و اصلاح نباتاتایران. دانشکده کشاورزی کرج.

سرمدنيا، ع  و كوچكي،  ع.1373. فيزيولوژي گياهان زراعي. انتشارات جهاد دانشگاهي، دانشگاه فردوسي، مشهد.ایران.

سروري، د. 1387. اثرعناصرپتاسيم،رويومنگنزبرصفاتكميوكيفيسويادرمنطقهبجنورد. پاياننامهكارشناسي ارشدزراعت،دانشگاهآزاداسلاميواحدبجنورد،75صفحه.

سعیدی، ق. 1386. تأثیر برخی عناصر پرمصرف و کم مصرف بر اجزاءی عملکرد و دیگر صفات زراعی آفتابگردان در یک خاک آهکی اصفهان. مجله علوم و فنون کشاورزی و منابع طبیعی. سال یازدهم، 1: 365-355.

سیادت، ع.، مجدم، م.، نادری، ا.، نور محمدی، ق.، آینه بند، ا. 1383. تاثیر تنش کمبود آب و مدیریت نیتروژن بر عملکرد دانه، میزان انتقال مجدد ماده خشک و فتوسنتز جاری دانهايدرشرايطآبوهواييخوزستان) رامين (.

شریفی مقدم، ح. 1386. بررسی اثرات تاريخ کاشت بر عملکرد ارقام ذرت دانه ای(704,647,540)در شرايط محيطی شهرستان دره شهر. پايان‌نامه کارشناسی ارشد زراعت. دانشگاه آزاد اسلامی واحد خرم آباد.

شریفی، ز.، و حق نیا، غ. ح. 1386. تأثیرکودبیولوژیکنیتروکسینبرعملکردواجزاءيعملکردگندمرقمسبلان. مجموعه مقالات دومین همایش ملی کشاورزی بوم شناختی ایران. 26-25 مهر ماه 1386- گرگان. ص­ص 1806-1795.

شعبان،م.،منصوريفر،س.،قبادي،م.،واشرفيپارچين،ر.1390.اثرتنشخشكيوكودنيتروژنآغازگربرخصوصياتريشهوعملكردچهارژنوتيپ نخود (Cicer arietinum L.) مجله بذر و نهال.2(3): 451-470.

شکاری، ف. 1389. اثر پرایمینگ بذر با اسید سالیسیلیک بر پاره ای صفات فیزیولوژیک لوبیا چشم بلبلی (vigna unguiculata L.) تحت تنش کم آبی در زمان غلاف بندی. مجله علمی پژوهشی علوم کشاورزی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تبریز. سال چهارم، شماره 13.

شکوهفر، ع.، شهولی، ر.،و قدرتی، غ. ارزیابیعکسالعملسويانسبتبهمقادیروسویههایمختلفباکتری Bradyrhizobium japonicum درمنطقه شمالخوزستان. مجله زراعت و اصلاح نباتات ایران. 4(2): 81-92.

شوقی کلخوران، س. قلاوند، ا.، مدرس ثانوی، س. ع. م.،  و اکبری، پ. 1389. اثر نوع كود نيتروژن و مصرف كود زيستي بر عملكرد و كيفيت آفتابگردان (Helianthus annuus L.). مجله علوم زراعی ایران. 12 (4): 481-467.

صالح راستین ، ن. 1377.کودهای بیولوژیک. مجله خاک و آب . جلد 12 شماره 3 ص 36-1 .

صالح راستين، ن. 1380. كودهاي بيولوژيك و نقش آنها در راستاي نيل به كشاورزي پايدار. ضرورت توليد صنعتي كودهاي بيولوژيك در كشور(مجموعه مقالات).  مركز نشر آموزش كشاورزي. كرج. ص 54.

صالح راستين، ن. 1384. مديريت پايدار از ديدگان بيولوژي خاك. صفحه 32ـ5، مجموعه مقالات ضرورت توليد صنعتي كودهاي بيولوژيك در كشور (چاپ دوم با بازنگري بنيادي).

صیادی، و.، پورابوقداره، ع.، و م.ج. زارع. 1391. تأثیر پیش تیمار بذری با هورمون 2, 4-D و باکتری Azesperlium strain بر عملکرد و اجزای عملکرد ماش. دوزادهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات. دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرج. 14-16 شهریور 1390.

طاهرخانی، م.، نورمحمدی، ق.، میرهادی، م. ج.، و علیمحمدی، ر. 1386. بررسی قابلیت تثبیت بیولوژیکی ازت در ارقام مختلف لوبیا (Phaseolus vulgaris L.) با کاربرد سه نوع مایه تلقیح حاوی باکتری تثبیت کننده نیتروژن (Rhizobacteria phaseoli). مجله دانش نوین کشاورزی. سال سوم، 7: 88-79.

عرب، ص.، برادران فیروزآبادی، م.، اصغری، ح.، غلامی، ا.، و رحیمی، م.، 1391. تاثیر محلول­ پاشی اسید آسکوربیک و سدیم نیتروپروساید بر برخی صفات گلرنگ تحت تنش کم آبیاری. مجموعه مقالات دوازدهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران، دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرج، کرج، 16-14 شهریور: 2.

عسكريان، م.1371. مشخصات گياه شناسي و دستور عمل فني كاشت، داشت، برداشت و معرفي ارقام اصلاح شده نخود. مؤسسه تحقيقات اصلاح و تهيه نهال و بذر كرج.ایران.

عليزاده، ا. 1383. رابطه آب خاک و گياه ( ترجمه) . انتشارات جاويد. ص735

عموآقایی، ر.، مستاجران، ا.، و امتیازی، گ. 1382. تأثیر باکتری آزوسپیریلوم بر برخی شاخص های رشد و عملکرد سه رقم گندم. علوم و فنون کشاورزی و منابع طبیعی. سال هفتم. 2: 138-127.

فرج نيا، ا.1382. بررسي اثر متقابل رژيم آبياري و كود نيتروژنه بر عملكرد و اجزاء عملكرد  در آذربايجان شرقي. خلاصه مقالات سومين هماش ملي توسعه كاربرد مواد بيولوژيك و استفاده بهينه از كود و سم در كشاورزي.

فصیحی، خ.، طهماسبی سروستانی، ز.، آقاعلیخانی، م.، و مدرس ثانوی، ع. م. 1385. تأثیر کود سبز یونجه یکساله و کود بیولوژیک بر عملکرد گندم دیم پائیزه در ایلام. مجله علوم کشاورزی و منابع طبیعی. جلد 13، ویژه زراعت و اصلاح نباتات 1385. ص ص 135-124.

فلاح، ع و خاوازي،ك. 1380. نقش ميكروارگانيسم هاي حل كنندة فسفات در كشاورزي. ضرورت توليد صنعتي كودهاي بيولوژيك در كشور (مجموعه مقالات). مركز نشر آموزش كشاورزي، كرج. ص 382-345.

فلاحی، ج.، کوچکی، ع.، و رضوانی مقدم، پ. 1388. بررسيتاثيركودهايبيولوژيكبرعملكردكميوكيفي گياهداروييبابونهآلماني (Matricaria chamomilla). مجله پژوهش های زراعی ایران. 1: 135-127.

قاسمي گلعذاني، ك، موحدي، م، رحيم زاده خويي، ف  و مقدم، م.1376. اثرات كمبود آب بر رشد و عملكرد دو رقم نخود در تراكم هاي مختلف. مجله  دانش كشاورزي. جلد 7. شماره هاي 3 و4. صفحات 42 – 17.

کاظمي، ش.، گالشي، س.، قنبري، ا،. و غ. کيانوش. 1384. بررسي اثرات تاريخ کاشت و تلقيح بذر با باکتري بر عملکرد و اجزاء عملکرد دو رقم سويا. مجله علوم کشاورزي و منابع طبيعي، سال 12، شماره 4.

کوچکی، ع. و م. بنایان اول. 1372. زراعت حبوبات. انتشارات جهاد دانشگاهی مشهد. 236 صفحه.

کهن­مو، م. ا. و د. مظاهري. 1377. اثر فواصل آبياري و شيوه توزیع كود نیتروژن بر عملكرد و پروتئين سورگوم علوفه­اي. پنجمين كنگره زراعت و اصلاح نباتات، 9- 13 شهريور 1377، كرج.

كوچكي، ع و بنايان اول، م. 1373. زراعت حبوبات. انتشارات جهاد دانشگاهي، دانشگاه فردوسي، مشهد.ایران.

كوچكي، ع.1372. زراعت در مناطق خشك. انتشارات جهاد دانشگاهي، دانشگاه فردوسي، مشهد.ایران.

مجنون حسینی، ن. 1387. زراعت و تولید حبوبات. چاپ چهارم. انتشارات دانشگاه تهران.

مجنون حسيني، ن. 1372. حبوبات در ايران. انتشارات جهاد دانشگاهي تهران.ایران.

مردانی، ح.، بیات، ح.، و عزیزی، م. 1390. تاثيرمحلولپاشيساليسيليكاسيدبرخصوصيات مورفولوژيكوفيزيولوژيكدانهالهاي (Cucumis sativus cv. Super Dominus) خيار تحتشرايطتنشخشكي. نشريهعلومباغباني (علوموصنايعكشاورزي). (25) 3: 320-326.

مستاجران، ا.، عموآقایی، ر.، و امتیازی، گ. 1384. اثرآزوسپيريلومواسيديتهقليائيآبآبياريبرعملكرددانهوميزانپروتئينارقام زراعيگندم. مجله زیست شناسی ایران. 18 (3): 260-248.

مشهدی، ط.، نخ زری مقدم، ع.، و صبوری، ح. 1391. اثر نیتروژن و الگوی کاشت گندم و نخود بر عملکرد و اجطای عملکرد نخود. دوازدهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات. 14-16 شهریور 1391. دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرج.

موسوي جنگلي، س، ا، ثاني، ب، شريفي، م و حسيني نژاد، ز . 1383. بررسي تأثير   باكتري هاي حل كنندة فسفات و مايكوريزا بر روي صفات كمي ذرت دانه اي (سينگل كراس 704). چكيدة مقالات هشتمين كنگرة علوم زراعت و اصلاح نباتات ايران، دانشكدة كشاورزي، دانشگاه گيلان. ص 184.

مومنی، س. 1390. تأثیر پرایمینگ بذر با اسید سالسیلیک و پلی اتیلن گلایکول به همراه محلول پاشی گیاه با اسید سالسیلیک بر مقاومت به خشکی ذرت . (Zea mays L.) پايان‌نامه کارشناسی ارشد علوم و تکنولوژی بذر. دانشگاه بیرجند.

نظرلی، ح.، سید شریفی، ر.، خاوازی، ک.، قلیپوری، ع.، و نوروزی، م. 1389. کارآیی مصرف باکتريهاي محرك رشد و کود نیتروژن بر عملکرد و برخی خصوصیات زراعی آفتابگردان. دومین همایش ملی کشاورزي و توسعه پایدار، فرصت ها و چالش هاي پیش رو. دانشگاه آزاد اسلامی شیراز. 11و 12 اسفند 1389.

نوروزی، پ. ۱۳٨۳. روش کلاسیک و مهندسی ژنتیک برای ایجاد تحمل به تنش خشکی در گیاهان. فصلنامه علمی-ترویجی خشکی و خشکسالی،11: 46-43.

هاشمی دزفولی، ا.، ع. کوچکی وم . بنایان اول. 1374. افزایش عملکرد گیاهان زراعی. انتشارات دانشگاه فردوسی مشهد،287 ص.

يزدي صمدي، ب و عبد ميشاني، س. 1370. اصلاح نباتات زراعي. مركز نشر دانشگاهي تهران.ایران.

Adediran, J. A., Taiwo, L. B., Akande, M. O., Sobulo, R. A. andIdowu, O.J. 2004.Application of organic and inorganic fertilizer for sustainable maize and cowpea yields in Nigeria. Journal of Plant Nutrition, 27: 1163-1181.

Aggrawal, P. K., Khanna Chopra, R., and Sinha, S. K. 1984. Changes in leaf water potential in relation to growth and drymatter production. Indian journual of  Experimental Biology. 22:98-101.

Agrawal, S. K., Behl, N. K., and Moolani, M. K. 1976.Response of summer mung to levels of phosphorus and irrigation under different dates of planting. Indian Journal of Agronomy 21: 290-291. Annual Report ICARDA.

Ahmad, A., Haque, I., and Aziz, o. (1995). Physiomorphological changes in triticale improved by pyridoxine applied through grain soaking. Acta, Agron, Hung, vol, 43, pp, 211-221.

Antoun, H. and Kloepper, J. 2001. Plant growth promotion rhizobacteria.Academic Press, USA.

Arafa, A. M. R., Abd El-Ghany, F. Bouthaina Sidkey, M. N., and  El-Shazly, M. M. 2009. The beneficial use of biofertilizers on growth and yield of wheat plants grown on sandy soil with or without nitrogen fertilization. Egyptian Journal of Biotechnology, 32:127-146.

Asghar, H.N. Z.A., Zaeir, and M. Arshad. 2004. Screening rhizobacteria for improving the growth, yield and oil cotent of canola (Brassica napus L.). Australian Journal of Agriculture Research, 55:187-194.

Bahl, B. 1988b.Origin, distribution, taxonomy and morphology. In B. Baldew, S. Ramanujam and H. K. Jain (eds.), Pulse crops. Oxford and IBH. pp: 3-51.

Bajji, M., Lutts, S., and Kient, J.M., 2001. Water deficit effect on solute contribution to osmotic adjustment as a function of leaf ageing in three durum wheat(Triticum durum Defs) cultivars performing differently in arid conditions. Plant Science. 160: 669-681.

Bashan, Y., and Holguin, G. 1997. Azospirillum-plant relationships: environmental and physiological advances (1990-1996). Canadian Journal of Microbiology, 43: 103-121.

Bashan, Y., and Levanony, H. 1990. Current status of Azospirillum inoculation technology: Azospirillum as a challenge for agriculture. Canadian Journal Microbial, 36: 591-608.

Basra, A.S. and Basra.R.K. 1997. Mechanisms of environmental stress resistance in plants. Harwood Academic, Amsterdam, the Netherlands. Pp1-43.

Begg.J.E, Turner, N.C., and Kramer, P.J., 1980.Adaptation of plants to water and high temperature stress. Wiley-Interscience, New YORK. PP.33.

Belimov, A.A., Kojemiakov,A.P., Chuvarliyeva,C.V. 1995. Interaction between barley and mixed cultures of nitrogen fixing and phosphate- solubilizing bacteria.Plant Soil. 173:29-37

Benjamini, L. 1981. Effect of branching on grain production an unirrigated chickpea field Hassade. 61: 1266-1267.

Bhattarai, T., and Hess. D. 1993. Yield responses of Nepalese spring wheat (T. aestivum) cultivars to inoculation with Azospirillum spp. Of Nepalese origin. Plant Soil, 151: 67-76.

Blum, A., 1990. Breeding plants for dryland farming.In: Challenges in Dryland Agriculture.A Global Perspective, Proc. Int. Conf .Dryland Farming, AmarilloBushland, Texas.PP. 715- 717.

Blum. A., Golan, J., Mayer, B., Sinmena, L., and Burra, J., 1989. The drought response of  landraces of wheat from the northern Negev Desert in Israel. Euphytica 43: 87-96.

Bradford, K.J. 1994. Water stress and the water relation of seed development, a critical review.Crop Science. 34: 1-11.

Cabuslay, G.S., Ito, O., and Alejar, A.A., 2002. Physiological evaluation of responses of rice (Oriza sativa L.) to water deficit.Plant Science. 163: 815-827.

Campose, H., coopet, M., Habben, J.E., and Schussler, J.R., 2004.Improving drought tolerance in maize: A view from Industry.Field Crops Reserch. 89: 1-16.

Casanovas, E. M., Barassi, C. A., Andrade, F. H., and Sueldo, R. 2003. Azospirillum-Inoculated maize plant responses to irrigation restraints imposed during flowering. Journal of Cereal Research Communications, 31(3-4):395-402.

Chandrasekar, B.R., Ambrose, G., and Jayabalan, N. 2005. Influence of  biofertilizers and nitrogen source level on the growth and yield of Echinochlo frumentacea. Journal of Agricultural Technology.1: 2. 223.

Chen, J. 2006. The combined use of chemical and organic fertilizers and/or biofertilizer for crop growth and soil fertility. International Workshop on Sustained Management of the Soil-Rhizosphere System for Efficient crop Production and Fertilizer Use. October, 16-20. Thailan, Pp 11.

Chen, Z., Ma, Sh., and Liu, L. 2008. Studies on phosphorus solubilizing activity of a strain of phosphobacteria isolated from chestnut type soil in China. Bioresource Technology, 99: 6702–6707.

Conming. L., and Zang, J. 2000. Photosynthetic Co2 assimilation chlorophyll fluorescence and photoihibiton as affected by nitrogen deficiency in maize plants.Journal of Plant Science. 151: 135-143.

Coronado MAG, Lopez CT, Saavedra AL. (1998) Effects of salicylic acid on the growth of roots and shoots in soybean. Plant Physiol Biochem 8:563–5.

Darwinkel, A. 1998.Patterns of tillering and grain production of winter wheat at a wide range of plant densities. Netherland Journal of Agricultural Science, 26: 383-398.

Das,A.C and Saha,D.2000. Influence of diazotrophic inoculations on nitrogen of rice.Australian journal of soil research. 41(8):1543-1554

Dat, J.F., Foyer, C.H., and Scott, I.M., 1998. Changes in salicylic acid and antioxidants during induced thermotolerance in Mustard seedling. Plant Physiol. 118: 1455-1461.

De Costa, W. A. M. and K. N. Shanmugathsan. 2002. Physiology of yield determination of soybean (Glycine max L. Merr) under different irrigation regimes in the sun humid zone of Srilanka. Field Crops Res. 75: 23-35.

De, R., and Kar, R.K., 1995. Seed germination and seedling growth of mung bean (Vigna radiate) under water stress induced by PEG 6000. Seed science and Technoligy. 23: 301-308.

Delwiche, C. C. 1970. The biosphere.Scientific Ammer.Inc. Freeman.

Desclaux, D., and Roumet, P. 1996. Impact of drought stress on the phenology of two soybean (Glycine max L. Merr) cultivars. Field Crops Res. 46: 61-70.

Dhingra, K. K., Dhillon, M. S., Grewal, D. S., and Sharma, K. 1991. Performance of maize and mungbean intercropping in different planting patterns and row orientation. Indian Journal of Agronomy 36: 207-212.

Dhingra, K. K., Dhillon, M. S., Grewal, D. S., and Sharma, K. 1991. Performance of maize and mungbean intercropping in different planting patterns and row orientation. Indian Journal of Agronomy 36: 207-212.

Diallo, A.T., Samb, P.I., and Roy- Macauley, H., 2001. Water status and stomatal behavior of cowpea, Vigna unguiculata L. Walp, plants inoculated with two Glomus species at low soil moisture levels. European  Journal Soil Biology. 37: 187-196.

Dileep Kumar, S. B., I. Berggren. and A. M. Martensson. 2001. Potential for improving pea production by coinoculation with Fluorescent Pseudomonas and Rhizobium. Plant and Soil, 229 (1): 25-34.

Dobbelaere, S., and Okon, Y., 2007. The plant growth promoting effect and plant responses. In: Elmerich, C., Newton, W.E. (Eds.), Associative and Endophytic Nitrogen-Fixing Bacteria and Cyanobacterial Associations. Kluwer Academic Publishers, The Netherlands, pp. 1–26.

Dolatabadian, A., Sanavy, S.A.M.M., and Chashmi, N.A., 2008. The effects of foliar application of ascorbic acid (vitamin C) on antioxidant enzymes activities, lipid peroxidation and proline accumulation of Canola (Brassica napus L.) under conditions of salt stress. Journal of Agronomy and Crop Science, 194(3): 206-213.

Done, A. A., Myers, R. J. K., and Foale, M. a. 1984.Response of grain sorghum to varying irrigation frequency in the ord irrigation area. Aust. J. Agric. Res. 35: 17-29.

Elhardallous, S. B., and Alia, F. A. 1981. Chemical characteristics of twenty four cultivars of Kabuli type of chickpea grown in Sudan, Legume Reserch. PP. 14-18.

El-Meleigi, M.A. 1989.Effect of Pseudomonas isolates applied to corn, sorghum and wheat seeds onseedling growth and corn yield. Canadian Journal of Plant Science, 69: 101-1087.

EL-Quesni, F.E., Abd EL-Aziz, N., and Maga, M.K., 2009. Some studies on the effect of Ascorbic Acid and α-tocopherol on the growth and some chemical composition of Hibiscus rosa sinensis L. at Nurbaria. Ozean. Journal of Application Science, 2(2):159-167.

El-Sirafy, Z. M., Woodard, H. J., and El-Norjar, E. M. 2006.Contribution of biofertilizers and fertilizer nitrogen to nutrient uptake and yield of Egyptian winter wheat. Journal of Plant Nutrition, 29:587-599.

EL-Tayeb, M.A. 2005. Response of barley gains to the interactive effect of salinity and salicylic acid. Plant Growth Regular. 45: 215- 225.

El-Zieny, O.A.H., El- Behari, U.A and Zaky, M.H. 2001.Influence of biofertilizer on growth, Yield and fruyit quality of tomato grown under plastic house. J.Agric. Sci. Mansouera Univ. 26(3): 1749-1763.

Emtiazi, G., Naderi, A., and Etemadifar, Z. 2004. Effect of Nitrogen fixing bacteria on growth of potato tubers.Food Science, 26: 56–58.

Fallik, E and Okon.Y. 1988. Growth response of maize roots to Azospirillium inoculation: Effect of soil organic matter content, number of rhizosphere bacteria and timing of inoculation. Soil Biol. Biolchem. 20: 45-49.

Fatma, A.G., Lobna, A.M. and Osman, N.M. 2008.Effect of compost and biofertilizers on growth, yield and essential Oil of sweet marjoram (Majorana hortensis) Plant. International Journal of Agriculture and Biology, 10(4): 381–387

Fecht Christoffers, M.M., Maier, P. and Horst, W.J., 2003. Apoplastic peroxidases and ascorbate are involved in manganese toxicity and tolerance of Vigna unguiculata. Journal of Plant Physiology, 117: 237-244.

Felker, F. C., Peterson, D. M., and Nelson, O. E. 1. 993. Growth characteristics, grain filling and assimilate transport in shrunken endosperm barley. Plant Physiology 72: 679-684.

Fischer, R.A, and Maurer, R., 1978. Drought resistance in spring wheat cultivars. I. Grain yield responses. Austoralia Journal Agriculture Research. 29: 897-912.

Foulkes M. J., Sylvester-Bradley, R., and Scott, R. K. 1998.Evidence for differences between winter wheat cultivars in acquisition of soil mineral nitrogen and uptake and utilization of applied fertilizer nitrogen.Camberidje Journal of Agriculture Science. 130: 29–44.

French, R. J., and Turner, N. C. 1991. Water deficits change dry matter  partitioning and seed yield in narrow-leafed lupins. (Lupinus angustifoliusL.).Aust. J. Agric. Res. 1:21-31.

Glick, B. R., Penrose, D., Wendo, M. 2001. Bacterial promotion of plant growth.Biotech. Adv. 19: 135-138.

Gracia de Salamone, I.E.G. 2000.Direct beneficial effects of cytokinin producing rhizobacteria on plant growth.Ph.D. Thesis, University of Saskatchewan, Saskatoon, SK, Canada.

Hamel, C. 2008. Usıng arbuscular mycorrhızal fungı to ımprove ınput use  effıcıency. Semiarid PrairieAgricultural Research Centre, AAFC, Box 1030 Airport Rd. Swift Current SK, Canada, S9H 3X2.

Harper, J. P., and Balke, N.E., 1981. Characterization in rice: influence of salicylic acid on H2O2 accumulation and oxidative stress. Plant Science. 160: 1095-1106.

Harrhson.M.A., and Walton, D.C., 1985.Plant Phsiology.56: 250-254.

Hayat, S., Fariduddin, Q., Ali, B., and Ahmad, A. (2005).Effect of salicylic acid on growth and enzyme activities of wheat seedling.Acta Agron.Hung, vol, 53, pp, 433-437.

Hayati, R., Egli, D.B. & Brander, S.J. (1996).Independence of nitrogen supply and seed growth insoybean. J Exp Bot, 47, 33-40.

Hernandez, A. N., A. Hernandez, and M. Heydrich (1995).Selection of rhizobacteria for use in maize cultivation. Cultivos Tropicales, 6 : 5-8.

چکیده:

اين آزمايش به صورت اسپلیت فاکتوریل در قالب بلوك‎هاي كامل تصادفي در 3 تكرار در شهرستان کرج (شهرک مهندسی زراعی) در اواخر اسفند ماه 1392 در کرج اجرا شد. اين آزمايش شامل 3 فاكتور، آبیاری در 2 سطح (شرایط دیم و آبیاری تکمیلی در مرحله غلاف بندی)، باکتری‎های محرک رشد در 4 سطح (ازتوباکتر، سودوموناس، تلقیح توأم ازتوباکتر و سودوموناس و شاهد (بدون تلقیح)) و سالیسیلیک اسید نیز در 2 سطح (عدم مصرف و بذرمال با غلظت 1 میلی مولار) بود. نتایج این بررسی نشان داد که اثر تنش بر تمام صفات مورد بررسی به غیر از طول دوره پر شدن دانه، وزن صد دانه و شاخص برداشت معنی‎دار بود. سالیسیلیک اسید نیز تاثیر معنی­داری بر تمام صفات مورد بررسی به غیر از طول دوره پر شدن دانه، تعداد روز تا رسیدگی و شاخص برداشت داشت. باکتری‎های محرک رشد نیز تاثیر معنی­داری بر تمام صفات مورد بررسی به غیر از طول دوره پر شدن دانه، طول دوره گلدهی و شاخص برداشت داشت. نتایج نشان داد که اثر سالیسیلسک اسید، تنش و باکتری بر پروتئین دانه معنی دار بود. در حالت تلقیح بذر با ازتوباکتر، مصرف سالیسیلیک اسید و آبیاری تکمیلی پروتئین دانه به مقدار 3/28 درصد به دست آمد که در مقایسه با تیمار عدم تلقیح بذر با باکتری، عدم مصرف سالیسیلیک اسید و شرایط دیم (پروتئین دانه به مقدار 8/19 درصد) معنی دار گردید. در حالت تلقیح بذر با ازتوباکتر، مصرف سالیسیلیک اسید و آبیاری تکمیلی عملکرد دانه به مقدار 880 کیلوگرم در هکتار به دست آمد. در اين تحقيق، اثرات متقابل سه گانه بر پروتئین دانه، عملکرد بیولوژیک و عملکرد دانه معنی‎دار گردید.

کلمات کلیدی: نخود، تنش، سالیسیلیک اسید، باکتری.

 فصل اول

کلیات تحقیق

  1ـ1 مقدمه

در دنياي امروز توليد مواد غذايي از مهمترين مسايل بشري به حساب مي‌آيد و در بسياري از كشورهاي در حال توسعه غذاي توليدي تكافوي مصرف را نمي‌كند. رشد فعلي جمعيت در جهان در حدود 5/2 تا 3 درصد بوده و در سال 2150 حدود 10 ميليارد نفرپيش بيني شده است (رستگار، 1377). اكثر كشورهاي آسيايي، آمريكايي جنوبي و مركزي و تقريباً كل قارة آفريقا با كمبود مواد پروتئيني در غذاي روزانه خود روبرو هستند. انسان براي رشد متعادل خود به ازاي هر كيلوگرم وزن بدن، يك گرم پروتئين لازم دارد و روزانه 25 تا 40 گرم حداقل ميزان پروتئيني است كه براي اعمال حياتي بدن لازم است (پور نجف، 1385).

حبوبات به علت اين ويژگي خاص يعني وجود باكتري‌هاي تثبيت كنندة نيتروژن اتمسفري در ريشة آن ها، در حاصلخيزي خاك موثرند و هر ساله مقادير زيادي نيتروژن بعد از برداشت اين محصولات به خاك افزوده مي­شود. ساير قسمت­هاي بعضي از گياهان لگوم مثل برگ­ها، ساقه‌ها، گل­ها، غلاف­هاي نارس، غده به اضافه بذور جوانه زده، بعنوان غذاي انسان، دام و كود سبز براي تقويت و بهبود وضع فيزيكي زمين مي‌توانند مورد استفاده قرار بگيرند (مجنون حسینی، 1372).

در بين حبوبات نخود با سطح زير كشت حدود 11 ميليون هكتار و توليد حدود 650 كيلوگرم در هكتار از نظر سطح زير كشت و توليد پس از لوبيا و عدس در مقام سوم قرار دارد و مقام نوزدهم را در بين گياهان زراعي دارد (کوچکی و بنایان اول، 1373).

طبق آمار موجود در بين حبوبات در كشور نخود (Cicer arietinum) با سطح زير كشت 650000 هكتار و توليد تقريبي 340000 تن نسبت به ساير حبوبات از سطح زير كشت، توليد و اهميت بيشتري برخوردار است. به علاوه به نظر مي‌رسد كه اين گياه نسبت به ديگر حبوبات سازگاري بيشتري با شرايط اقليمي كشور داشته و با توجه به محدوديت­هاي موجود در تامين پروتئين­هاي حيواني، مي‌تواند بخشي از پروتئين مورد نياز كشور را تامين كند (باقری و همکاران، 1376).

عملكرد نخود تحت تأثير عوامل مختلفي از قبيل شرايط آب و هوايي، حاصلخيزي خاك، رطوبت قابل دسترس، تراكم بوته، ميزان رشد و طول مراحل مختلف رشد، زودرس و ديررس بودن گياه قرار دارد (مجنون حسینی، 1372). از طرفي رشد گياه خود مجموعه‌اي از فرايندهاي بيوشيميايي و فيزيولوژيكي خاص است كه بر يكديگر اثرات متقابل داشته و تحت تأثير كليه عوامل محيطي و ژنتيكي قرار مي‌گيرد (پور نجف، 1385).

1-2 بیان مسأله

افزايش روز افزون جمعيت و گران تمام شدن پروتئين حيواني و پايين بودن ميزان پروتئين غلات، توجه عموم را به مصرف حبوبات به عنوان يك منبع مهم در تامين پروتئين مورد نياز انسان جلب كرده است (پور نجف، 1385). حبوبات پس از غلات دومين منبع مهم غذايي بشر به شمار مي‌روند. حبوبات دانه‌هاي خشك خوراكي هستند كه به خانواده بقولات تعلق دارند بذور رسيده و خشك حبوبات داراي ارزش غذايي زياد و قابليت نگهداري خوبي هستند و يكي از مهمترين منابع غذايي سرشار از پروتئين مي‌باشند. طبق مطالعات انجام شده، تركيب مناسبي از پروتئين حبوبات با غلات مي‌توانند سوء تغذيه و كمبود اسيدهاي آمينه را برطرف سازد. از طرف ديگر با توجه به توانايي تثبيت نيتروژن در اين گياهان، قرار دادن آن ها در تناوب به پايداري سيستم هاي زراعي كمك مي‌كند (باقری و همکاران، 1376).

در کشاورزی، مقاومت به خشکی عبارت است از توانایی یک گیاه زراعی برای تولید محصول اقتصادی با حداقل کاهش عملکرد در شرایط تنش نسبت به شرایط بدون تنش (میترا، 2001). برای این که متخصص ژنتیک بتواند ژنوتیپ های برتر را از طریق روش­های متداول اصلاح نباتات و یا با استفاده از بیوتکنولوژی اصلاح نماید لازم است درک درستی از اساس ژنتیکی مقاومت به خشکی داشته باشد. از نظر ژنتیکی، مکانیزم های مقاومت به خشکی را می­توان به سه دسته تقسیم کرد که عبارتند از فرار از خشکی، اجتناب از خشکی و تحمل به خشکی (میترا، 2001). با این وجود، گیاهان زراعی معمولا بیش از یک مکانیزم را برای مقاومت در برابر خشکی بکار  می گیرند. اجتناب از خشکی عبارت است از توانایی یک گیاه برای کامل کردن چرخه زندگی خود قبل از گسترش تنش کمبود آب در خاک و گیاه. این مکانیزم شامل توسعه سریع فنولوژیک (زود گلدهی و زود رسی)، انعطاف پذیری نموی (تنوع در طول دوره رشد بسته به شدت تنش کمبود آب) و انتقال فراورده های فتوسنتزی ما قبل گلدهی به دانه.

اجتناب از خشکی عبارت است از توانایی گیاه برای حفظ پتانسیل آب نسبتا بالا در بافت ها علیرغم وجود کمبود رطوبت در خاک. تحمل به خشکی عبارت است از توانایی گیاه برای مقابله با کمبود آب با پایین آوردن پتانسیل آب بافت ها. اجتناب از خشکی از طریق مکانیزم های بهبود جذب آب، ذخیره سازی آب در سلول های گیاهی و کاهش از دست رفتن آب تحقق می­یابد. واکنش گیاهان در برابر تنش کمبود آب تعیین کننده میزان تحمل به خشکی آنهاست. به عنوان مثال، برخی ژنوتیپ های چغندر قند که ریشه های عمیق تری دارند قادر به جذب آب بیشتری بوده و دیرتر پژمرده می شوند و در شرایط خشکی تنوع ژنتیکی برای میزان پژمردگی، سرعت رشد برگ، تنظیم اسمزی و هدایت روزنه ای در واریته های مختلف چغندر قند مشاهده شده است (نوروزی، 1383).

اجتناب از خشکی با دو روش صورت می­گیرد: ۱) حفظ آماس با افزایش عمق ریشه، سیستم ریشه ای کارآمد و افزایش هدایت هیدرولیکی، ۲) کاهش هدر رفتن آب با کاهش هدایت اپیدرمی (روزنه ای و عدسی)، کاهش جذب نور از طریق لوله ای شدن یا تاخوردن برگ­ها، و کاهش سطح برگ برای پایین آوردن میزان تبخیر (باسرا، 1997). در شرایط تنش خشکی، گیاهان با متعادل کردن حفظ آماس و کاهش هدر رفتن آب زنده می مانند. مکانیزم­های تحمل به خشکی عبارتند از حفظ آماس از طریق تنظیم اسمزی (فرایندی که باعث تجمع مواد محلول در سلول می گردد)، افزایش اتساع پذیری سلول، کاهش اندازه سلول و تحمل در برابر آب کشیدگی از طریق مقاومت پروتوپلاسمی (نوروزی، 1383).

درسيستم­هايکشاورزيفشرده،موادآليو در پیآنعناصرغذايي خاکبه سرعتتخليهمي­شوند.به همین دلیل جهتدستیابی بهعملکردمطلوبنيازبهجايگزينيعناصرغذايي مي­باشد.مطالعاتبلندمدتنشاندادهکهاستفاده مفرطازکود­هايشيمياييعملکردگياهانزراعيرا کاهشمي­دهد. اينکاهش عملکردنتيجهاسيديشدنخاک، کاهشفعاليت­هايبيولوژيک خاک،افتخصوصياتفيزيکي خاکوعدموجودعناصرغذاييميکرودرکودهاينيتروژِن،فسفروپتاسيممي­باشد (آددیران و همکاران، 2004؛ صباحی، 2006). به نظر بسیاری از محققان از گزینه های مناسب که می­تواند بدون تخریب محیط زیست، باروری خاک و نهایتاً افزایش عملکرد گیاهان را تضمین کند استفاده از کودهای بیولوژیک است. در دنیا مطالعات زیادی در زمینه جبران کمبود نیتروژن از راه هایی غیر از کاربرد کودهای شیمیایی؛ مانند آغشته کردن بذور با میکروارگانیسم هایی همچون ازتوباکتر صورت گرفته است (فصیحی و همکاران، 1385).

تنش،نتیجهروندغیرعاديفرایندهايفیزیولوژیکاستکهازتأثیریکیاترکیبیازعواملزیستی ومحیطیحاصلمی‌شود. تنشدارايتوانآسیبرسانیمی‌باشدکه بهصورتنتیجهیکمتابولیسمغیرعاديرويدادهوممکناستبهصورت کاهشرشد،مرگگیاهویا مرگبخشیازگیاهبروزکند. تولید محصول توسط تنش­های محیطی محدود می­شود، براساس برآورد محققان مختلف، فقط 10 درصد از اراضی قابل کشت دنیا عاری از هرگونه تنش است، به­طور کلی، عامل عمده در اختلاف موجود بین عملکرد واقعی و عملکرد بالقوه، تنش­های محیطی هستند (مومنی، 1390).

دولت آبادیان و همکاران (2008) بیان کردند که ساليسيليكاسيد می­تواندنقشمهميدرايجادمقاومتبهتنش­هايمحيطيایفا کند. ساليسيليكاسيديكتنظيمكننده­يرشددروني ازگروهتركيباتفنليطبيعيمي­باشدكهدرتنظيم فرآيندهايفيزيولوژيكيگياهنقشدارد.القايگلدهي، رشدونمو،سنتزاتيلين، تأثيردربازوبستهشدنروزنه­ها وتنفسازنقش­هايمهمساليسيليكاسيدبشمارمي­رود.ساليسيليكاسيد سببافزايشمقاومتبهخشکیدرگياهچه­هايگندم و همچنینسببايجاد تحمل به تنشخشکیدردولپه­اي­ها از جمله لوبیا نیز می­گردد. ساليسيليكاسيدباعثطويلشدنسلولهاوهمچنين تقسيمسلوليميشودكهاينفرآیند با همکاریسايرتنظيم كنندهها ازجملهاكسينانجامميشود.

1-3 اهمیت و ضرورت پژوهش

درتاميننيازهايروزافزونجمعيتدرحالرشد، بكارگيريروشهاينوينعلمي،امريضرورياست.بر ايناساسمديريتنظامهايكشاورزيبايدموردبازنگري جديقراربگيردونظامهاينوينيطراحيشوندكه اولويتآن هاپايداريدرازمدتو درعينحفظتوليددر كوتاهمدتباشد. از جمله این روش های نوین علمی، کشاورزی اکولوژیک می باشد، کهيكسيستمكشاورزيتلفيقي مبتنيبر اصولاكولوژيكيبوده ودرآن كيفيتمحصولاتمهمترازكميتآن هاست.نظامهاي كشاورزي اكولوژيكوكمنهادهميتوانندبهعنوانجايگزينيبراي سيستمهايرايجدرنظرگرفتهشدهوباعثتوسعه كشاورزيپايداروحفظسلامتمحيطزيستگردند (خرم دل و همکاران، 1387).

از زمان جنگ جهانی دوم کاربرد کودهای شیمیایی انقلابی در تولید محصولات زراعی به وجود آورد. افزایش تولید کودهای تجاری با قیمت کم، مصرف هر چه بیشتر این کودها را به ویژه در کشورهای در حال توسعه گسترش داد. از آن زمان تاکنون از این کودها به عنوان وسیله ای برای دستیابی به حداکثر عملکرد در واحد سطح استفاده می­شود و کشاورزان به صورت مداوم سعی می­کنند با رفع کمبود عناصر غذایی و استفاده از مدیریت صحیح، تولید محصول را به حد بالقوه ژنتیکی نزدیک کنند ولی مشکلات اقتصادی ناشی از افزایش رو به رشد هزینه کودهای شیمیایی از یک سو و مسائل زیستی محیطی مرتبط با مصرف غیراصولی این کودها از سوی دیگر تفکر استفاده از شیوه های زیستی تثبیت نیتروژن برای تقویت رشد گیاهان را قوت بخشیده است (عموآقایی و همکاران، 1382).

گرچهاستفادهازكودهايبيولوژيكدركشاورزي قدمتزياديداردوليبهرهبرداريعلميازاينگونهمنابع سابقهچندانيندارد.با وجود آن کهكاربرداينكودهادرچنددهه اخيركاهشيافتهولي امروزهباتوجهبهمشكلاتيكه مصرفبي­رويهكودهايشيمياييبهوجودآورده اند، استفادهازآن هادركشاورزيمجددامطرحشدهاست و سعيبرآناستتاازپتانسيلارگانيسم­هايخاكومواد آليبهمنظوربه حداکثر رساندنتوليددرضمنتوجهبهكيفيتخاك ورعايتبهداشتوايمنيمحيطزيستاستفادهگردد (فلاحی و همکاران، 1388). کاربردکودهايبیولوژیکبرايحفظتوازنبیولوژیکحاصلخیزيخاكبهمنظوربهحداکثررساندنروابط بیولوژیکمطلوبسیستمازاهمیتویژهايبرخورداراست.کودهايبیولوژیکبهموادجامد،مایعیانیمهجامدی اطلاق می­شودکهدارايیکیاچندریزجاندارمفیدیامتابولیت­هايآن هابودهوبهمنظور تأمینعناصرموردنیاز گیاه،حفظ سلامتگیاهویابهبودویژگی هايفیزیکیوشیمیاییخاكمورداستفادهقرارمی گیرند (توحیدی مقدم و همکاران، 1386). در ايران در سال‌هاي اخير و با تشكيل شوراي عالي توسعه كاربرد مواد بيولوژيك و استفاده بهينه از كود و سم و تأسيس بخش تحقيقات بيولوژيك خاك در مؤسسه تحقيقات خاك و آب كشور با هدف استفاده از ريز جانداران مفيد در جهت بهبود وضعيت تغذيه‌اي گياهان زراعي و باغي در سال 1374، همچنين تأمين اعتبارات تحقيقات در اين زمينه توسط آن شورا  زمينه توسعه پژوهش، توليد و مصرف كودهاي زيستي در كشور فراهم شده است (صالح راستين، 1384).

از نظر اهميت، تنش خشكي دومين تنش غير زيستي است كه گياه نخود را تحت تأثير قرار مي‌دهد. كمبود آب، رشد رويشي و عملكرد را از طريق كاهش سطح برگ و فتوسنتز كاهش مي‌دهد و اين امر منجر به كاهش فتوسنتز جامعه گياهي مي‌گردد، اين كاهش به شدت تنش بستگي دارد (پور نجف، 1385). وقتي عملكرد دانه مد نظر است زمان بروز تنش از اهميت ويژه‌اي برخوردار مي‌باشد. تنش آب در طول مرحله گلدهي، گرده افشاني و يا نمو دانه ممكن است تعداد دانه‌هاي تشكيل شده را به شدت كاهش دهد (سرمدنيا و كوچكي، 1373).

امروزه با افزايش جمعيت و نياز به غذا و محدوديت منابع آب، ارزش اين ماده حياتي بيش از پيش روشن شده است. به­طوري كه بيشتر از آنچه افزايش عملكرد در واحد سطح مد نظر باشد افزايش عملكرد در واحد حجم آب مصرفي اهميت يافته است (فرج نیا، 1382). گزارش گردیده که سالیسیلیک اسید اثرات مهارکنندگی ناشی از تنش خشکی و شوری را در گندم کاهش می­دهد (دات، 1998). اثر سالیسیلیک اسید بر تنش وابسته به نقش آن در مهار اتیلن است. تحقیقات نشان داده که احتمالاً اسید سالیسیلیک از طریق اثر بر بیوسنتز اتیلن باعث مقاومت گیاه به تنش­های محیطی می­گردد (شاکیروا، 2003). گزارشات متعددی مبنی بر نقش اسید سالیسیلیک بر کاهش اثرات ناشی از تنش­ها وجود دارد. از جمله اسید سالیسیلیک با اثر بر روی آنزیم های آنتی اکسیدان مانند کاتالاز، سوپر اکسید دیسموتاز، پلی فنل اکسیداز، پراکسیدازها و متابولیت­هایی مانند آسکوربیک اسید و گلوتاتیون، اثرات ناشی از تنش های خشکی، گرما و شوری را کاهش می­دهد (الطیب، 2005). سنارانتا و همکاران (2002) نیز بیان کرد که اسید سالیسیلیک یک مولکول علامتی مهم برای میانجیگری پاسخ های گیاهان در برابر تنش های محیطی است.

بنابراین با توجه به مطالب ذکر شده اهمیت پژوهش در خصوص تاثیر مصرف سالیسیلیک اسید و کودهای زیستی بر عملکرد و اجزاء عملکرد نخود در شرایط آبیاری تکمیلی ضروری به­نظر می­رسد.

 1-4 اهداف پژوهش:

1-بررسی تاثیر سالیسیلیک اسید بر عملکرد و اجزای عملکرد نخود.

2-بررسی تاثیر باکتری بر عملکرد و اجزای عملکرد نخود.

3-بررسی تاثیر آبیاری تکمیلی بر عملکرد و اجزای عملکردنخود.

4-بررسی اثرات متقابل تیمارهای آزمایش بر عملکرد و اجزای عملکرد نخود.

1-5 فرضیات پژوهش:

1- سالیسیلیک اسید بر عملکرد و اجزای عملکرد نخود موثر است؟

2- باکتری بر عملکرد و اجزای عملکرد نخود موثر است؟

3- آبیاری تکمیلی بر عملکرد و اجزای عملکردنخود موثر است؟

4- اثرات متقابل تیمارهای آزمایش بر عملکرد و اجزای عملکرد نخود موثر است؟

 فصل دوم

 مروريبرادبیاتتحقیقوپیشینهتحقیق

  2-1 تاريخچه

نخود در دنيا به اسامي مختلفي شناخته شده است در چندين ايالت هند به Chana خوانده مي‌شود. در انگلستان به نام‌هاي Bengal gram و  Chick pea و در آمريكا به Garbanzo ياGarbanzo bean معروف است. در ايران نام‌هاي نخود زراعي، نخود سفيد، نخود ايراني و يا نخود به آن اطلاق مي‌شود (کوچکی و بنایان اول، 1373). به احتمال زياد نخود از نواحي جنوب شرقي تركيه و مناطق مجاور آن در سوريه منشأ گرفته است. در اين منطقه سه گونه وحشي يكساله از جنس Cicer يافت شده است كه ارتباط زيادي با نخود زراعي دارند. يكي از اين گونه Cicer reticulatum است كه مي توان آن را به عنوان جد نخود يا گونه‌اي كه با نخود داراي جد مشتركي‌بوده است در نظر گرفت (باقری و همکاران، 1376).

2ـ2 اهميت اقتصادي نخود

طبق آمار سازمان خواربار و كشاورزي (F.A.O) نخود در مقايسه با گندم از عملكرد كمتري برخوردار است ولي با وجود اين 2/1 درصد سطح زير كشت جهاني و 3 درصد از توليد جهاني را بخود اختصاص داده است و 15 درصد از سطح زير كشت جهاني و 13 درصد از توليدات جهاني كل حبوبات را بخود اختصاص داده است. در كشور نيز حبوبات با 1015000 هكتار سطح زير كشت، 89/9 درصد از اراضي زير كشت را دارا بوده و در اين ميان نخود 57/63 درصد سطح زير كشت حبوبات را به خود اختصاص داده است. از كل توليد حبوبات در كشور نخود با 16/43 درصد توليد در اين گروه محصولات در رتبه اول قرار گرفته است (اصغرزاده، 1375). از لحاظ تغذيه‌اي نيز نخود يك منبع پروتئيني ارزشمند در بسياري از نقاط شناخته شده است. گروه مشاوره پروتيئني آمريكا در سال 1973 طرح‌هاي اصلاح حبوبات را در زمره تحقيقات حياتي و مهم معرفي كرده است. برطرف كردن نقص پروتيئني غلات از طريق افزودن پروتئين حبوبات، يكي از بهترين راه حل‌هاي رفع كمبود پروتئين و كالري در كشورهاي در حال توسعه است. مقدار پروتئين نخود حدود 7/20% است و كيفيت تغذيه‌اي نخود به مقدار پروتئين و اسيدهاي آمينه سازنده و قابليت هضم آن بستگي دارد. علاوه بر موارد تغذيه‌اي نخود، حاصلخيزي ناشي از تشكيل گره و تثبيت نيتروژن مولكولي و ذخيره سازي آن در خاك براي محصول سال بعد بسيار حايز اهميت مي‌باشد (باقری و همکاران، 1376). حدود 92% از سطح زير كشت و 89% از توليد جهاني متعلق به كشورهاي مناطق گرمسيري نيمه خشك مي‌باشد. قاره آسيا با 13 كشور توليد كننده نخود از نظر سطح زير كشت 92% و از نظر توليد 89% از سطح زير كشت و توليد نخود در جهان را به خود اختصاص مي‌دهد. آفريقا تقريباً به ترتيب 4 و 5 درصد از سطح زير كشت و توليد نخود در جهان را به خود اختصاص مي‌دهد.

همه پایان نامه و تحقیق و پروژه های به صورت فایل دانلودی می باشند و شما به محض پرداخت آنلاین مبلغ همان لحظه قادر به دریافت فایل خواهید بود. این عملیات کاملاً خودکار بوده و توسط سیستم انجام می پذیرد. ضمنا همان لحظه لینک دانلود به ایمیل شما ارسال می گردد.

 جهت پرداخت مبلغ شما به درگاه پرداخت یکی از بانک ها منتقل خواهید شد، برای پرداخت آنلاین از درگاه بانک این بانک ها، حتماً نیاز نیست که شما شماره کارت همان بانک را داشته باشید و بلکه شما میتوانید از طریق همه کارت های عضو شبکه بانکی، مبلغ  را پرداخت نمایید

مطالب پیشنهادی:
برچسب ها : , , , , , , ,
برای ثبت نظر خود کلیک کنید ...

به راهنمایی نیاز دارید؟ کلیک کنید

جستجو پیشرفته

دسته‌ها

آخرین بروز رسانی

    Fatal error: Call to undefined function jdate() in /home/bmaghale/domains/bmaghale.ir/public_html/wp-content/themes/digitaliran5/sidebar.php on line 122