پايان نامه تاثير مولفه هاي حکمراني خوب بر مديريت شهري با تاکيد بر شوراي شهر و شهرداري

تحقیق و پروژه و پایان نامه و مقاله دانشجویی

پايان نامه تاثير مولفه  هاي حکمراني خوب بر مديريت شهري با تاکيد بر شوراي شهر و شهرداري  یکی از پایان نامه و تحقیق های جامع و کامل و دارای منابع معتبر می باشد این پایان نامه دارای 313 صفحه به صورت فایل ورد و قابل ویرایش می باشد که جهت دریافت و دانلودمتن کامل پايان نامه تاثير مولفه  هاي حکمراني خوب بر مديريت شهري با تاکيد بر شوراي شهر و شهرداري  بر روی گزینه خرید انتهای ایمیل کلیک نمائید پس از وارد نمودن اطلاعات مربوطه و پرداخت قادر به دانلود متن کامل پایان نامه مربوطه می باشد همچنین لینک پایان نامه همان لحظه به ایمیل شما ارسال می گردد.

فهرست مطالب

فصل نخست: مقدمه و کلیات تحقیق
الف بیان مسئله 2
ب پیشینه موضوع و ضرورت انجام تحقیق 5
پاهداف پژوهش 8
ت بیان متغیرهای تحقیق9
ث سوالات پژوهش 9
ج فرضیه پژوهش9
د روش انجام تحقیق و روش جمع¬آوری اطلاعات 10
ذ بیان محدودیت¬های تحقیق 10
ر معرفی اجمالی فصول پایان نامه 10
فصل دوم: چارچوب نظری تحقیق
مقدمه 14
گفتار نخست: تعاریف و مفاهیم
الفحکومت و حکمرانی 14
بحکمرانی خوب 16
پحکمرانی بد 17
تحکمرانی خوب شهری 18
ثمدیریت شهری کارآمد 19
جشهرداری 20
دشورای شهر 20
گفتار دوم: شاخص های حکمرانی خوب شهری
الف شاخص های حکمرانی خوب شهری 23
ب ضرورت حکمرانی خوب شهری 30
ج اهداف حکمرانی خوب شهری 31
گفتار سوم: حکمرانی خوب شهری در اسلام با تاکید بر نهج البلاغه
الف حکمرانی خوب شهری در سیره پیامبر(ص) 34
ب حکمرانی خوب شهری در نگرش امیرالمومنین(ع) 35
گفتارچهارم: بررسی اجمالی وظایف شهرداری و شورای اسلامی شهر
الف شرح اجمالی وظایف شهرداری 46
ب شرح اجمالی وظایف شورای شهر و ارتباط آن با شهرداری ها 51
گفتار پنجم: ارائه راهبردها برای تحقق حکمرانی خوب شهری در چارچوب مدل سیستمی
الف ترسیم مدل سیستمی، اهداف و پیش فرض ها و محاسن این مدل 60
ب ارائه راهبردها برای تحقق حکمرانی خوب شهری بر اساس مدل سیستمی65
گفتار ششم: مدل نظری حکمرانی شهری
الف مدل شورا – شهردار 83
ب مدل رهبری جمعی 85
ج مدل رهبری توسط کمیسیون 86
د مدل شورا – مدیر شهر 87
نتیجه گیری 89
فصل سوم: بررسی اجمالی تجربه برخی از کشورها در زمینه حکمرانی خوب شهری
مقدمه 91
گفتار نخست: نگاهی اجمالی به پیشینه حکمرانی خوب شهری در اسناد بین-المللی
الف اقدامات دولت ها در مهم ترین کنفرانس های بین المللی 93
ب برنامه جهانی در زمینه حکمرانی شهری 94
گفتار دوم: شاخص های حکمرانی و مدیریت شهری در ایالات متحده آمریکا
الف ساختار سیاسی ایالات متحده آمریکا 96
ب کنشگران حکمرانی شهری در ایالات متحده آمریکا 99
ج مدل حکمرانی شهری در ایالات متحده آمریکا 102
د جمع بندی و بیان شاخص های حکمرانی و مدیریت شهری مطلوب در شهر نیویورک106
ذ نگاهی اجمالی به دلایل موفقیت حکمرانی شهری در شهر نیویورک110
گفتارسوم: حکمرانی شهری در انگلستان
الف نگاهی اجمالی به ساختار سیاسی و اداری در انگلستان 112
ب بررسی اجمالی کنشگران حکمرانی شهری در کلان شهر لندن 114
ج بیان اجمالی وضعیت حکمرانی و مدیریت خوب شهری در کلان شهر لندن 118
د نگاهی اجمالی به دلایل موفقیت حکمرانی شهری در کلان شهر لندن123
گفتار چهارم: بررسی حکمرانی خوب شهری در برخی از کشورهای در حال توسعه
الف پیش درآمدی بر حکمرانی خوب شهری در کشورهای در حال توسعه 125
ب ویژگی های حکمرانی شهری در کشورهای در حال توسعه 127
ج برنامه سازمان ملل متحد برای کشورهای در حال توسعه در زمینه حکمرانی شهری128
گفتار پنجم: بررسی اجمالی حکمرانی و مدیریت شهری در ترکیه (استانبول)
الف نگاهی گذرا به شهرداری و شورای شهر کلان شهر استانبول 129
ب کنشگران حکمرانی شهری در کلان شهر استانبول 135
ج جمع بندی و بیان اجمالی شاخص های حکمرانی و مدیریت شهری خوب در کلان شهر استانبول 139
د نگاهی اجمالی به دلایل عدم موفقیت حکمرانی شهری در کلان شهر استانبول142
گفتار ششم: بررسی حکمرانی و مدیریت شهری در مصر: کلان شهر قاهره
الف کنشگران حکمرانی شهری در مصر: کلان شهر قاهره 148
ب جمع بندی و بیان شاخص های حکمرانی و مدیریت شهری مطلوب در شهر قاهره152
ج نگاهی اجمالی به دلایل عدم موفقیت حکمرانی شهری در کلان شهر قاهره 155
نتیجه گیری 160
فصل چهارم: بررسی حکمرانی خوب شهری در شهر شیراز، آسیب شناسی و دستاوردها
مقدمه 162
گفتار نخست: سیر تاریخی اجمالی تکوین نظام شورایی در ایران تا پیروزی انقلاب اسلامی
الف قوانین مرتبط با حکمرانی شهری در ایران163
ب انجمن های شهر پیش از پیروزی انقلاب اسلامی 166
گفتار دوم: شورای اسلامی پس از پیروزی انقلاب اسلامی
الف اهداف تشکیل شورا 170
ب ضرورت تشکیل شورا 170
ج جایگاه قانونی شوراها 171
د انواع شورا در قانون اساسی 172
ت شورای اسلامی شهر 173
گفتار سوم: وظایف و اختیارات شورای شهر و شهرداری در چارچوب حکمرانی خوب شهری
الف نقش شوراهای اسلامی شهر و وظایف آنها در چهارچوب نظام حکمرانی شهری176
ب وظایف و اختیارات شهرداری در چهارچوب حکمرانی خوب شهری181
ج وظایف و اختیارات محوله به سایر نهادها 185
د مراجع حل اختلاف شهری 187
گفتار چهارم: ساختار تشکیلاتی شهرداری کلان شهر شیراز
الف حوزه شهردار 193
ب معاونت ها 193
ج سازمان ها 193
د مدیریت ها 194
ه شهرداری مناطق195
گفتار پنجم: سنجش کمی، آماری شاخص های حکمرانی و مدیریت شهری در شیراز
الف توضیح اجمالی پیرامون روش تحقیق، تکنیک های آماری در جامعه آماری197
ب بررسی نتایج آماری مولفه های حکمرانی و مدیریت شهری در شهر شیراز 200
گفتار ششم: دستاوردهای حکمرانی خوب شهری در شهر شیراز
الف مدیریت مشارکتی و مشارکت سایر کنشگران شهری در اداره امور شهر شیراز233
ب شفافیت 236
ج اصل قانونمندی به عنوان جوهره اصلی حکمرانی خوب شهری و حقوق عمومی237
د کادرسازی و استخدام نیروهای انسانی متخصص و شایسته 237
پ مسئولیت پذیری و پاسخگویی 239
ت اصل حسابرسی در شهرداری 240
ث کنترل و مبارزه با فساد 241
ذ نظارت و کنترل پذیری در شهرداری شیراز 242
ر تمرکززدایی و واگذاری امور به سایر بخش ها از طریق توانمندسازی آنها 243
گفتار هفتم: آسیب ها، موانع و پیشنهادات در جهت تحقق حکمرانی خوب شهری در شهر شیراز
الف آسیب شناسی حکمرانی خوب شهری در ایران 244
ب موانع تحقق حکمرانی خوب شهری در شهر شیراز 255
ج پیشنهادات و راهبردهایی برای تحقق حکمرانی خوب شهری در شهر شیراز259
نتیجه گیری 266
نتیجه گیری کلی 267
منابع 275
پیوست شماره یک 299
پیوست شماره دو 306
پیوست شماره سه 312

فهرست منابع و مآخذ

کتاب‌های فارسی

استیگلیتز،جوزف(1382)،جهانی سازی و مسائل آن، ترجمه‌ی حسن گلریز،تهران: نشر نی.

انصاری،منصور(1384)،دموکراسی گفتگویی، امکانات دموکراتیک اندیشه‌های میخاییل باختین و یورگن هابرماس،تهران:نشر مرکز.

ایوانف،گرانت فسکی(1359)،تاریخ ایران باستان، ترجمه‌ی ایزدی،تهران: انتشارات دنیا.

برداران شرکاء،حمیدرضا(1386)،تجدید ساختار دولت و اهداف توسعه‌ای هزاره،پژوهشکده مرکز تحقیقات استراتژیک مجمع تشخیص مصلحت نظام،تهران، کمیته پژوهشی نگاه معاصر.

برک پور،ناصر و اسدی،ایرج(1390)،مدیریت و حکمروایی شهری،چاپ دوم،تهران: نشر دانشگاه هنر.

پالمر، مونتی، اشترن، لاری و گالیل، چارلز(1372)، نگرشی جدید به علم سیاست، ترجمه‌ی منوچهر شجاعی، تهران، دفتر مطالعات سیاسی و بین‌المللی.

تافلر،الوین(1372)،شوک آینده،ترجمه‌ی حشمت الله کامرانی،تهران:انتشارات مترجم.

جعفری،عباس(1374)،شناسنامه جغرافیای طبیعی ایران،انتشارات گیتاشناسی.

جهانبگلو،رامین(1383)،حاکمیت و آزادی: درس‌هایی از فلسفه سیاسی مدرن،تهران:نشر نی،

چوپانی یزدلی،محمدرضا(1382)،جایگاه حقوقی سیاسی شوراها در جمهوری اسلامی ایران، انتشارات مرکز اسناد انقلاب اسلامی.

حبیبی،سید محسن(1375)،از شار تا شهر،تهران:انتشارات دانشگاه تهران.

حقیقت، صادق(1387)، روش‌شناسی علوم سیاسی، چاپ دوم، قم، انتشارات دانشگاه مفید.

خیرآبادی،مسعود(1376)،ترجمه‌ی عزت الله مافی،شهرهای ایران، تهران:نشر نیکا.

دشتی، محمد(1385)، نهج‌البلاغه،موسسه فرهنگی تحقیقاتی امیرالمؤمنین(ع)، چاپ پنجم،دفتر گسترش تولید علم.

دیاکونف،میخائیل(1382)،ترجمه‌ی روحی ارباب، تاریخ ایران باستان،تهران: انتشارات علمی و فرهنگی.

رضاقلی،علی(1377)،جامعه شناسی نخبه کشی: قائم مقام، امیرکبیر و مصدق، تهران،نشر نی.

رضاییان،علی(1370)، تجزیه و تحلیل و طراحی سیستم‌ها ،تهران.

رضویان،محمدتقی(1381)،مدیریت عمران شهری، تهران: انتشارات پیوند نو،

رفیعی، محمدحسین(1380 ) توسعه ایران: نقدی بر گذشته، راهی به سوی آینده، تهران، نشر صمدیه.

رفیعیان،مجتبی و حسین پور،سیدعلی(1390)،حکمروایی خوب شهری از منظر نظریات شهرسازی،چاپ اول، تهران،انتشارات طحان.

زمانی،محمد(1380)،آشنایی با شوراهای اسلامی کشوری،تهران،نشر فرناز.

زولر،الیزابت(1389)،درآمدی بر حقوق عمومی(مطالعه تطبیقی حقوق عمومی آلمان، فرانسه، انگلستان و آمریکا)،ترجمه‌ی سید مجتبی واعظی، چاپ اول، انتشارات جنگل.

سادوسکی، و، ن(1370)، نظریه‌ی سیستم‌ها: مسائل فلسفی و روان شناختی، تهران.

سردارنیا،خلیل اله(1390)،درآمدی بر جامعه شناسی سیاسی چاپ اول،تهران:نشر میزان.

سعیدنیا،احمد(1379)،مدیریت شهری،جلد11، تهران ،سازمان شهرداری‌های کشور.

________(1382)،کتاب سبز شهرداری‌ها،جلد11،مدیریت شهری، تهران: انتشارات سازمان شهرداری‌های کشور.

سعیدی رضوانی،نوید و کاظمیان،غلامرضا(1380)،امکان سنجی واگذاری وظایف جدید به شهرداری‌ها بررسی تحولات نظری و تجارب جهانی،جلد اول،انتشارات سازمان شهرداری‌های کشور.

سعیدی،عباس(1387)،حکمروایی خوب،دانشنامه مدیریت شهری و روستایی،سازمان شهرداری‌ها و دهیاری‌های کشور.

سنجابی،کریم(1342)،حقوق اداری ایران، تهران:چاپ زهره.

شکیبامقدم،محمد(1384)،مدیریت سازمان‌های محلی و شهرداری‌ها، تهران: انتشارات میر.

شیعه،اسماعیل(1383)،با شهر و منطقه در ایران،چاپ سوم، تهران:دانشگاه علم و صنعت ایران.

صرافی،مظفر(1375)،گزارش تطبیقی نظام‌های مدیریت کلان شهرهای جهان، مرکز مطالعات شهرسازی و معماری ایران.

_______(1377)،مبانی برنامه ریزی توسعه منطقه‌ای،چاپ اول، انتشارات سازمان برنامه و بودجه.

طاهری، ابوالقاسم(1379)، اصول علم سیاست، تهران: انتشارات دانشگاه پیام نور.

عالم،عبدالرحمن(1375)،بنیادهای علم سیاست،تهران:نشر نی.

علوی تبار،علیرضا(1379)،مشارکت در اداره امور شهرها، تهران:انتشارات سازمان شهرداری‌های کشور.

__________(1382)،بررسی الگوی مشارکت شهروندان در اداره امور شهرها، جلد اول،تهران:انتشارات سازمان شهرداری‌های کشور.

علوی،پرویز(1377)،شوراهای اسلامی و جامعه مدنی،انتشارات دانشگاه تهران: دفتر امور اجتماعی وزارت کشور.

غنی نژاد،موسی(1378)،جامعه مدنی؛آزادی،اقتصاد و سیاست، چاپ دوم،تهران: نشر طرح نو.

فیضی،طاهره(1373)،مبانی مدیریت دولتی،جلد دوم، تهران:انتشارات دانشگاه پیام نور.

قاضی(شریعت پناهی)،ابوالفضل(1384)،بایسته‌های حقوق اساسی،تهران:نشر دادگستر.

قالیباف،محمدباقر(1386)،حکومت‌های محلی یا استراتژی توزیع فضای قدرت سیاسی در ایران، تهران:موسسه انتشارات امیرکبیر.

قلی پور، رحمت الله (1387)، حکمرانی خوب و الگوی مناسب دولت،معاونت پژوهشی دانشگاه آزاد اسلامی.

قهاری،منوچهر(1364)،اداره امور شهر، تهران:انتشارات رامین.

کاظمیان،غلامرضا و سعیدی،نوید(1381)،امکان سنجی واگذاری وظایف جدید به شهرداری‌ها، جلد دوم، تهران: انتشارات سازمان شهرداری‌های کشور.

کامروا،محمد علی(1384)،مقدمه‌ای بر شهرسازی معاصر ایران،انتشارات دانشگاه تهران.

کاویانی،محمدرضا و علیجانی،بهلول(1371)،مبانی آب و هواشناسی،تهران:انتشارات سمت.

گ،آندرانویچ و گ،ریپوسا(1380)،روش‌های پژوهش شهری،ترجمه‌ی سید محمود نجاتی حسینی، تهران: انتشارات سازمان شهرداری‌های کشور.

لطیفی،غلامرضا(1387)،مدیریت شهری،سازمان شهرداری‌ها و دهیاری‌های کشور، تهران:موسسه فرهنگی اطلاع رسانی و مطبوعاتی.

لنکرانی،محمدفاضل(1373)،آیین کشورداری از دیدگاه امام علی(ع)، چاپ چهارم، دفتر نشر فرهنگ اسلامی.

ماندگاری،محمد مهدی(1381)،خط و مشی‌های سیاسی نهج‌البلاغه،قم:انتشارات بوستان کتاب.

محمدی،مجید(1376)،جامعه مدنی به منزله یک روش، تهران:نشره قطره.

مرکز مطالعات برنامه ریزی شهری تهران: تجربیاتی چند از مدیریت نوین در کلان شهرهای مهم دنیا،بی تا.

مزینی،منوچهر(1378)،بررسی ساختار مدیریت شهری در ایران، چاپ دوم،تهران: مرکز مطالعات برنامه ریزی شهری، وزارت کشور.

مشاورین مدیریت ایران(1379)،گزارش مطالعات طرح بازنگری وظایف و نظام تشکیلاتی شوراها؟.

مقیمی،سیدمحمد(1382)،اداره امور حکومت‌های محلی، چاپ اول،تهران:انتشارات سمت.

منابع عربی

تمیمی آمدی،عبدالواحد (1407)،شرح غررالحکم و دررالکلم، جلد6،بیروت، موسسه الاعلمی للمطبوعات بیروت.

القضاعی،محمدبن سلامه(1405ق)،مسند الشهاب،جلد2،بیروت،موسسه الرساله.

کلینی،محمدبن یعقوب(1398ق)،اصول کافی،جلد3،قم،دارالکتب الاسلامیه.

English Resources

Abdellatif,M(2003).”Good Governance and Its Relationship to Democracy and Economic Development”, Global Forum III on Fighting Corruption and Safeguarding Integrity Seoul 20-31 may2003.

Acemoglu,D,at.el(2003), “Institutional Causes, Macroeconomic Symptoms: Volatility, Crises and Growth”, Journal of Monetary Economics, Vol,50.

Al,Sayyid, Mustapha, K, 1993, “A Civil Society in Egypt?” the Middle East Journal, 44 (2).

Alagappa, Muthiah,( 2004), Civil Society and Political Change in Asia, Stanford: Standford University Press,

Alberley,Doug(2003).”Power is Held by Those Who Tell the Story, The Principles and Practice of Community-based Planning in” ius.uwinnipeg.ca.

Atkinson,Rob(1998).”The New Urban Governance and Urban Regeneration: Managing Community Participation”,findarticles.com.

Ayers A,J, (2008), “we all know a democracy when we see one (neo)liberal orthodoxy in the democratization and good governance project”, Policy and society, No,27.

Bahreni,M,H,Hosseinzadeh(2004),”The Effective Factore in Investment security in Iran”,Jostarhaie Eghtesadi(Economic Quests) Biannual Journal.

Bailey, N,, Barker, A,, &Macdonald, K(1995), PartnershipAgencies in British Urban Policy,London: UCL Press.

Brannan, Tessa, John, Peter and Stoker, Gerry (2006). “Active citizenship and effective public services and programmes: How can we know what really works?”, Urban Studies, Vol.43 .No.5.

Brinkerhoff, Derick &,Myfeld, James,(2005), “Democratic Governance in Iraq”,Public Adiministration & Development, Vol,25, No 1.

C, F, Steven, Pinch(1998), Cities and services, Rutledge Kegan Paw, London.

C,F,G,N, SCO on(1987), “The County Councials”, Town Planning Review, Vol. 62. No.2.

C,F,J,D, Stewart(1983), “Policy forum”, Town Planning Review, Vol.54.No.3.

Cava,R,W(2005),Encyclopedia of the City,London&New York.

CLGF(commonwealth Local Government Foroum)(2003),”The Local Government System in The United Kingdom”, clfg.org.uk.

“Consultation of New Frontiers in Good Urban Govermance”,St,Georges House,Windsor 28-30June 2000,

چکیده

حكمراني خوب شهری عبارت از : هدايت و مديريت صحيح و كارآمد  جامعه شهری در چارچوب حاكميت قانون، تصميم گيري منطقي و عادلانه همراه با پاسخگويي و مسئوليت پذيري،  مشاركت عمومي است. بديهي است كه در تحقق اين امر،  تعامل شهروندان و اصناف و گروه­ها با حکمرانان و مسئولان، ضروري است. آنچه امروزه، در اداره امور شهر مورد توجه و تأکيد قرار می­گیرد و به عنوان پارادايمي در مديريت شهرها معرفی می­شود؛ بهره­گيري از الگوي حکمرانی خوب شهري است که در آن دولت، شهروندان و نهادهاي خصوصي در يک جريان افقي و فرابخشي به مشارکت مي­پردازند. در اين بستر است که می توان اميدوار به حل مشکلات و معضلات ساختاري و کارکردي شهرها بود.

در این نوشتار، از یک سو هدف آن بوده است که مولفه­های حکمرانی خوب شهری مورد بررسی قرار گیرند. سپس برای ملموس تر شدن این مولفه­های نظری، مصادیق تجربی و عینی آن به چند کشور توسعه یافته و در حال توسعه پرداخته شده است و در پایان به بررسی وضعیت حکمرانی خوب شهری همراه با آسیب شناسی آن در شهر شیراز پرداخته شده است. این تحقیق از رهگذر مطالعه کتابخانه ای، اینترنتی، مصاحبه حضوری با برخی از فعالان شهری و نیز از روش پرسشنامه ای انجام شده است.

در بررسی و مطالعات نگارنده در مورد حکمرانی خوب شهری در کشورهای مورد مطالعه،(آمریکا، انگلیس، ترکیه و مصر) شواهد نشان می دهند در دو کشور نخست که حکمرانی شهری در وضعیت مناسب و مطلوبی بوده است، به طوری که  بسترهای لازم برای تحقق حکمرانی خوب شهری فراهم بوده است، اما در دو کشور دیگر با وجود تلاش های انجام شده برای تحقق حکمرانی خوب شهری، توفیق چندانی حاصل نشده است، که دلایل اصلی آن عبارت از؛ تمرکزگرایی، عدم شفافیت در فرایند و اجرای تصمیمات اتخاذ شده توسط مدیران و مقامات کشوری بوده اند. در پایان، در مورد شهر شیراز، می توان مدعی بود که وضعیت حکمرانی خوب شهری برخلاف کوشش های انجام شده حالت تدافعی به خود گرفته و چندان در این زمینه موفق عمل نکرده است. که می تواند دلایلی متعددی برای آن ذکر کرد ازجمله: عدم مشارکت شهروندان در فرایند تصمیم گیری، سیاست زدگی برخی از مدیران شهری و …. می باشد.

کلید واژ­گان: حکمرانی خوب، حکمرانی خوب شهری، مدیریت شهری، حاکمیت قانون، مسئولیت پذیری، پاسخگویی، مشارکت، تمرکزگرایی.    

الف.بیان مسئله

در دو دهه اخیر «حکمرانی خوب»[1] یکی از رایج‌ترین اصطلاحات و مفاهیم مورد استفاده در محافل آکادمیک دانشگاهی و پژوهشی بوده است و پیرامون آن، پژوهش‌ها و بررسی‌های کمی و کیفی قابل توجهی صورت گرفته است. گرچه این اصطلاح در دو دهه اخیر، به شکل فزاینده‌ای رایج شده است، با این وجود، فاقد پیشینه نیست و در طول تاریخ و نیز در ادیان مختلف به ویژه اسلام از مفاهیم مشابه با آن استفاده شده است.

حکمرانی خوب در نقطه مقابل حکمرانی بد طرح شده و به اعمال حکومت بر مبنای شاخص‌هایی همچون: تعامل مستمر حکومت با شهروندان، گروه‌ها، تشکلات و اصناف، مشارکت دادن آن‌ها در تصمیم‌گیری‌ها، حاکمیت قانون، پاسخگویی، مسئولیت پذیری و نظارت پذیری حکومت‌های مرکزی و حکومت‌های محلی، شفافیت در عملکرد حکومت، گسترش عدالت و تلاش برای کاهش نابرابری‌ها و تبعیض‌ها و مانند آن اطلاق می‌شود. «حکمرانی خوب شهری» نیز اصطلاحی است که در ذیل عنوان کلی حکمرانی خوب و با همان ویژگی‌ها و شاخص‌های فوق، البته در سطح شهری قابل بررسی و اطلاق است. در دنیای آکنده از ارتباطات و آگاهی‌های گسترده و  جامعه شهری متنوع و پیچیده، فرایندهای یک سویه و غیر مشارکتی حکمرانی، دیگر اهمیتی ندارند لذا حکمرانی خوب شهری بر مبنای حکمرانی مشارکتی بسیار ضرورت یافته است تا پاسخگوی نیازهای متنوع و رشد یابنده جامعه شهری پیچیده گردند.

حکومت را نباید با حکمرانی، یکی تلقی کرد. حکومت متشکل از نهادهای سیاسی – اداری و دستگاه‌های قانون گذاری، اجرایی، قضایی است که عهده دار بر قراری نظم و امنیت،  اداره جامعه و رفع نیازهای متعدد مردم هستند، حال آنکه، حکمرانی به فرایندهای تصمیم گیری،  چگونگی اعمال قدرت، تعامل‌های دو سویه دولت و شهروندان اشاره دارد. به مفهوم دیگر، حکمرانی به پویش‌ها یا فرایندهای تصمیم‌گیری، شیوه کاربرد قدرت و تعامل‌های دولت و شهروندان اشاره دارد. در ضمن حکمرانی خوب با ویژگی‌هایی همچون حکومت قانون، مدیریت کارآمد، پاسخگویی و روشن بودن رفتارها و تصمیم‌های حکومت و روشن بودن رفتارها و تصمیم‌های حکومت، نظارت‌های نهادمند، عدالت‌گستری، امنیت گستری، توزیع عادلانه و منطقی کالاها، خدمات و ارزش‌های بنیادی، مشارکت سیاسی و مدنی گروه‌ها و نهادهای مدنی و کاهش چشمگیر فساد و تبعیض در زمینه‌های گوناگون همراه خواهد بود(سردارنیا،1389: 71). به طور بنیادی، حکمرانی در مورد اعمال قدرت، تعامل و پاسخگویی است و با پرسش‌های مهمی همچون، چگونه تصمیم‌ها اتخاذ می‌شوند، چه کسی یا کسانی تصمیم گیر هستند، تعامل دولت و شهروندان چگونه باید صورت گیرد؟ مرتبط است و این پرسش‌ها را می‌توان در سطح محلی،  منطقه‌ای، کشوری، جهانی مطرح کرد.

در چند دهه اخیر، نوسازی و تحولات اقتصادی، سیاسی و اجتماعی شتابان در کشورهای جهان از یک سو و انقلاب ارتباط و اطلاعات و جهانی شدن شتابان از سوی دیگر منجر به پیچیده‌تر شدن جوامع و روابط بین حکومت‌ها و جامعه‌هایشان و نیز در سطح جهانی به در هم تنیدگی بیشتر جوامع و حکومت‌ها شده‌اند. در بستر تحولات یاد شده، این پیچیدگی و تنوعات در سپهرهای داخلی، منطقه‌ای و جهانی، فرایندی طبیعی است؛ در عین حال، پتانسیل بحران و بی‌ثباتی را نیز به همراه دارد. حکومت‌ها در بستر پیچیدگی‌های داخلی، منطقه‌ای و جهانی با چالش‌های گوناگون بالقوه و بالفعل مواجه می‌شوند، لذا توجه جدی و روزافزون آن‌ها به مقوله حکمرانی خوب و تحقق بخشیدن به شاخص‌های آن‌ها برای مدیریت مطلوب و کارآمد جامعه و کسب و استمرار بخشیدن به رضایت عمومی از حکومت‌ها، بسیار ضرورت دارد.

یکی از ابعاد تحول در جهان امروز، گسترش شهرنشینی و پیچیده‌تر شدن این عرصه از منظر تعاملات و ارتباطات در سطوح فردی، گروهی و نهادی، تنوعات نهادی، صنفی و نیز آگاهی‌های سیاسی و اجتماعی فزاینده شهرنشینان است. در کشورهای توسعه یافته و در حال توسعه، جامعه شهری به تبع پیچیدگی‌های نهادی، فیزیکی و ارتباطی و آگاهی فزاینده، به مراتب بسیار بیش از گذشته نسبت به حکومت و عملکردهای آن در نحوه مدیریت و حکمرانی شهری حساس بوده و واکنش نشان می‌دهد و حکومت‌ها و زیر مجموعه‌های نهادی آن در حوزه مدیریت شهری با تقاضاهای فزاینده اجتماعی، خدماتی، اقتصادی، سیاسی شهروندان مواجه شده‌اند؛ لذا توجه به مقوله حکمرانی خوب شهری برای مدیریت مطلوب و کارآمد شهری و خدمات رسانی به هنگام، کافی، منصفانه، عدالت جویانه و قانونمند در زمینه‌های گوناگون بیش از گذشته ضرورت می‌یابد.

در این راستا باید خاطر نشان کرد که پیچیده‌تر شدن شهرها و شهرنشینی در جهان امروز، قطعاً پیچیده‌تر شدن حکومت را می‌طلبد؛ لذا توجه به حکمرانی خوب شهری با شاخص‌هایی مانند: مشارکت دادن شهروندان در تصمیم‌سازی و نظارت آن‌ها، پیچیدگی نهادی، کادر سازی از نیروهای انسانی توانمند، حاکمیت قانون، پاسخگویی، شفافیت در تصمیم گیری‌های شهری و مناسبات، رفع بحران‌ها و جلوگیری از بحران‌های سیاسی و اجتماعی بزرگ در جامعه شهری بسیار ضروری است.

شایان ذکر است که موضوع حکمرانی خوب شهری، قلمرو گسترده‌ای دارد، و پرداختن به این قلمرو گسترده منطقی نیست و در ضمن  محدودیت زمانی و نیز اصول علمی تحقیق چنین امری را مجاز نمی‌سازد، لذا در این تحقیق، به موضوع حکمرانی خوب شهری در حوزه شورای شهر و شهرداری‌ها پرداخته می‌شود.

شهرداری‌ها و شوراهای شهر عهده دار خدمات رسانی در طیف گوناگونی همچون: مرمت و زیباسازی شهر، ایجاد و گسترش فضاهای سبز، عمران شهری، اجرای قوانین و مقررات در خصوص ساخت مسکن و خیابان‌ها و مانند آن، ایجاد و گسترش تأسیسات و حمل و نقل و ارتباطات شهری، خدمات رسانی در عرصه فرهنگی از قبیل کتابخانه‌ها، فرهنگ سراها و مانند آن هستند؛ ایفای نقش مطلوب آن‌ها در عرصه خدمات‌رسانی متنوع و گسترده نیازمند تحقق مؤلفه‌های ذیل هستند:

کادر سازی قوی از مدیران و نیروهای انسانی متخصص و متعهد

مدیریت مشارکتی و مشارکت فراگیر شهروندان، گروه‌ها و اصناف شهری

اطلاعات محور شدن مدیریت و حکمرانی شهری

نظارت پذیری و توجه بازخوردها

حاکمیت قانون

مسئولیت پذیری و پاسخگویی

شفافیت و فساد ناپذیری

ایجاد مرکزی یا اداره تحقیقات و پژوهش

که در واقع، این مؤلفه‌ها می‌توانند راهبردهایی برای تحقق حکمرانی خوب شهری تلقی شوند.

در این تحقیق نگارنده درصدد پاسخ نظری و تجربی- عملیاتی به این مسئله است که مؤلفه‌های حکمرانی خوب به وپژه مؤلفه مدیریت مشارکتی و جلب همکاری شهروندان، اصناف و گروه‌ها چه تأثیری بر تحقیق مدیریت کارآمد شهری دارند؟

ب.پیشینه موضوع و ضرورت انجام تحقیق

ادبیات و پیشینه تحقیق و اطلاعات حاصل از آن در بررسی موضوع، مددکار و مکمل مطالعه است. بعلاوه محقق نسبت به موضوع اشراف بیشتری پیدا می‌کند و بر اطلاعات او در زمینه موضوع افزوده می‌شود. از دوباره‌کاری و تکرار جلوگیری می‌شود و متغیرهای مورد نظر در مطالعه را، با شناسایی دقیق‌تر و روابط علی و معلولی، بهتری در می‌یابد(حافظ نیا،1387: 74-73). در ابتدا لازم به ذکر است که در ایران موضوعاتی در ارتباط با حکمرانی خوب شهری و تأثیر آن بر چگونگی اداره شهر منابع فارسی چندانی وجود ندارد. اکثر منابع در این زمینه انگلیسی می‌باشد. اما، اساتید محترم حقوق، علوم سیاسی، مدیریت و اقتصاد به طور جسته گریخته اشاراتی به  اصل حکمرانی خوب داشته‌اند. منتهی، تحت عنوان مستقل و مفصل در هیچ یک از کتاب‌ها و مقالات حقوقی، سیاسی و مدیریتی به این مسئله نپرداخته‌اند. با این وجود، یکی از مواردی که به صورت مستقل «حکمرانی خوب شهری» را مورد بحث قرار داده است، خلیل اله سردارنیا می‌باشد.که در مقاله‌ای تحت عنوان « شاخص‌های حکمرانی خوب شهری در چارچوب نظریه سیستمی» به این مسئله پرداخته است. برخی از منابع و تحقیقاتی که در ارتباط با حکمرانی خوب صورت گرفته عبارتنداز:

1.یک مقاله به عنوان «شاخص‌های حکمرانی خوب شهری در چارچوب نظریه سیستمی» از خلیل اله سردارنیا؛ در این مقاله به صورت نظری به خوبی شاخص‌های حکمرانی خوب شهری را بیان کرده است. منتها تفاوتی که بین این مقاله و پایان‌نامه اینجانب وجود دارد، این است که، در این مقاله به صورت نظری به بیان شاخص‌های حکمرانی خوب شهری پرداخته اما در پایان‌نامه اینجانب مؤلفه‌های حکمرانی خوب شهری را به صورت میزان کاربردی شدن و تأثیر این مؤلفه‌ها در شهرداری و شورای شهری شیراز مورد بررسی و ارزیابی قرار می‌دهد.

2.مقاله‌ای دیگر از خلیل اله سردارنیا تحت عنوان «اثر سرمایه اجتماعی بر حکمرانی خوب» این مقاله در نشریه اطلاعات سیاسی-اقتصادی شماره 260-259 در فروردین و اردیبهشت سال 1388 به چاپ رسیده است. در این مقاله دکتر سردارنیا در چارچوب الگوی تعامل سرمایه اجتماعی و حکومت (ساختار نهادی و سیاسی)، الگوی سیستمی (نظام سیاسی) دیوید ایستون و آلموند و الگوی مفهومی گینمن، به آثار سرمایه اجتماعی( انجمن‌های مدنی، شبکه‌های اجتماعی و درگیر شدگی مدنی) بر حکمرانی خوب با ذکر دو شاخص کارآمدی و پاسخگویی بهتر از دیدگاه نظری – الگویی پرداخته است. لازم به ذکر است که در این مقاله، سرمایه اجتماعی از مقوله‌های مهم در ارتباط با جامعه مدنی شمرده شده است.

مقاله‌ای دیگر از دکتر خلیل اله سردارنیا و همکارانش به عنوان « تأثیر حکمرانی خوب و سرمایه اجتماعی بر اعتماد سیاسی در سبزوار و مشهد» این در زمستان 1388 در پژوهشنامه علوم سیاسی(شماره اول، سال پنجم) به چاپ رسیده است. در این مقاله نویسنده در پی پاسخگویی به این پرسش است که: متغیرهای مربوط به حکمرانی خوب و متغیرهای مربوط به سرمایه اجتماعی تا چه اندازه تبیین کننده اعتماد سیاسی پاسخگویان است؟ و اثر کدام دسته بیشتر است؟ و در همین راستا چند فرضیه مطرح می‌کند:

– بین احساس امنیت اجتماعی و اعتماد سیاسی رابطه مستقیم وجود دارد؛

– بین تصور وجود فساد و اعتماد سیاسی رابطه معکوس وجود دارد؛

– بین عضویت انجمنی و اعتماد سیاسی رابطه مستقیم وجود دارد؛

– بین اعتماد اجتماعی و اعتماد سیاسی رابطه مستقیم وجود دارد؛

در این پژوهش از روش پیمایشی و همچنین برای گردآوری اطلاعات از ابزار پرسشنامه استفاده شده است. در این مقاله، دکتر سردارنیا بعد از ارزیابی شاخص‌های مورد بررسی به نتیجه می‌رسد که: همه فرضیه‌های اصلی مورد بررسی تایید شدند و رابطه معناداری میان متغیرهای فساد، امنیت، تبعیض، اعتماد عمومی و مشارکت انجمنی با متغیر وابسته اعتماد سیاسی مشاهده شد، اما تأثیر حکمرانی خوب بر اعتماد سیاسی، بسی بیشتر از متغیرهای سرمایه اجتماعی است.

مقاله «جامعه مدنی اخلاق و حقوق بشر بنیاد و حکمرانی خوب» از خلیل اله سردارنیا. فصلنامه اطلاعات سیاسی – اقتصادی. شماره 282-281. بهمن و اسفند 1389. در این مقاله، محقق؛ فرض اصلی خود را این گونه بیان کرده است: حکمرانی خوب تنها از کارکرد حکومت و نهادسازی از بالا مایه نمی‌گیرد بلکه تحقق یافتن آن در گرو همکاری جامعه مدنی اخلاق بنیاد و حقوق بشر بنیاد است. در این مقاله بعد از تحقیق و بررسی‌های فراوان محقق، ضمن اثبات فرضیه اصلی خود به این نتیجه می‌رسد که؛ تحقق یافتن آن، در گرو همکاری جامعه مدنی است و این همکاری پدید نمی‌آید مگر اینکه از یک سو، حکومت فرصت‌های لازم برای جامعه مدنی فراهم کند و پذیرای جامعه مدنی اخلاق بنیاد و حقوق بشر بنیاد داشته باشد و از سوی دیگر جامعه مدنی دارای ویژگی‌هایی نظیر: دور بودن از جامعه سیاسی قدرت بنیاد و غیراخلاقی، پایبندی عملی به اخلاق مدنی و حقوق بشر می‌باشد. همچنین، تنها جامعه مدنی اخلاق بنیاد و حقوق بشر بنیاد است که همکاری کنش‌گران با یکدیگر و با حکومت برای تحقق حکمرانی خوب را برمی‌تابد، نه جامعه سیاسی قدرت بنیاد.

یک مقاله با عنوان: «حکمرانی خوب، حاکمیت و حکومت در ایران» از محمد حسین زارعی که در مجله تحقیقات حقوقی، شماره 40 به چاپ رسیده است. در این مقاله ابتدا به تاریخچه و مفهوم حکمرانی خوب پرداخته و سپس در این مقاله به طور کلی بررسی حاکمیت و حکومت و همچنین حاکمیت و حکومت در ایران پرداخته است. لازم به ذکر است که در این مقاله بحث حکمرانی خوب از باب حقوق اساسی و ساختار حکومت در جمهوری اسلامی ایران به طور کلی پرداخته است.

«آزادی، حکومت خوب و پیشرفت» عنوان مقاله‌ای از مسعود آرایی‌نیا که در تابستان 1385 در فصلنامه مطالعات بین‌المللی(ISI) به چاپ رسید. در این مقاله نویسنده درصدد توضیح سه متغیر آزادی، حکومت خوب و پیشرفت می‌باشد. نویسنده در این مقاله ابتدا به توضیح سه متغیر فوق پرداخته و بعد از آشنایی با این مقولات، نویسنده در بخش ترکیب متغیرها به توضیح نسبت این سه متغیر به خصوص از منظر مدخلیت آزادی در تکوین دانش پیشرفت پرداخته است.

«حکمرانی خوب، توسعه و حقوق بشر» عنوان مقاله‌ای که در نشریه حقوق اساسی، سال سوم، شماره چهارم در تابستان 1384 توسط مهدی هداوند به چاپ رسیده است. هداوند در این مقاله به طور کلی به بررسی حکمرانی خوب در اسناد بین‌المللی و همچنین تقسیم ناپذیر بودن حکمرانی خوب و حقوق بشر پرداخته است. در ضمن بخش قابل توجهی از این مقاله در مورد مسئله پدیداری دولت مدرن، ویژگی‌های آن و نقش دولت در اقتصاد از منظر مکاتب و گرایش‌های مختلف آن پرداخته شده است.

در زمینه حکمرانی خوب کتابی با عنوان «حکمرانی مطلوب در پرتو جهانی شدن حقوق بشر» از حسام نقیبی مفرد، در سال 1389 توسط انتشاراتی شهر دانش منتشر شد. در این کتاب نویسنده، ابعاد مختلف تأثیر جهانی شدن حقوق بشر بر حاکمیت دولت‌ها پرداخته است. در این راستا، در بخش اول: تحت عنوان «جهانی شدن حقوق بشر، ماهیت و ابعاد» به بررسی ابعاد جهانی شدن در زمینه‌های اقتصادی، فرهنگی و سیاسی پرداخته، در بخش دوم این کتاب با عنوان «حکمرانی مطلوب و حاکمیت دولت‌ها» در این بخش به طور کلی و بعضاً مبهم پیامدهای ناشی از قواعد بین‌المللی حقوق بشر و پیشینه و تعریف حکمرانی مطلوب مورد کنکاش قرار داده است.

مقاله «حکمرانی خوب شهری یک ضرورت تردیدناپذیر» در خرداد ماه 1389 در نشریه دانش شهر، شماره 11 به چاپ رسیده است. در این مقاله ابتدا تفاوت‌های مفهومی مبانی حکومت و حکمرانی شهری مطرح ساخته است. همچنین اشاراتی خیلی کلی و کوتاه به برخی مؤلفه‌های حکمرانی خوب در اسناد بین‌المللی و همچنین اقدامات دولت‌ها در مهم‌ترین کنفرانس‌های بین‌المللی نموده است. در ضمن در قسمت‌هایی از این مقاله به طور کلی در مورد حکمرانی الکترونیک و همچنین حکمرانی الکترونیک و حکمرانی خوب شهری پرداخته است که نویسنده در پیوند این دو مقوله به کلی­گویی صرف پرداخته است.

در مورد حکمرانی خوب یک پایان‌نامه تحت عنوان «جامعه مدنی و حکمرانی خوب» در آبان 1391 در دانشگاه شیراز توسط زهره پناهی دفاع شده است. سوال اصلی در این پایان‌نامه: تأثیر نهادهای مدنی بر حکمرانی خوب چگونه است؟ همچنین، فرضیه اصلی این است که: نهادهای مدنی بر حکمرانی خوب تأثیر دارد. پایان‌نامه نامبرده نظری صرف می‌باشد و ارتباطی با پایان‌نامه اینجانب ندارد.

پ.اهداف پژوهش

مهم‌ترین اهداف پژوهش:

استفاده از مدل سیستمی برای کاربست مؤلفه‌های حکمرانی خوب در مورد مدیریت شهری.

بررسی مطالعات تجربی انجام شده در جهان در مورد حکمرانی خوب شهری.

بررسی آسیب‌شناسی مدیریت شهری در ایران.

تمرکز مطالعه بر مدیریت شهری در شیراز و میزان موفقیت در تحقق مؤلفه‌های حکمرانی خوب شهری.

ت. بیان متغیرهای تحقیق

در این تحقیق مؤلفه‌های حکمرانی خوب به عنوان متغیر مستقل و مدیریت کارآمد شهری به عنوان متغیر وابسته در نظر گرفته شده است.

[1] – Good  Governance.

همه پایان نامه و تحقیق و پروژه های به صورت فایل دانلودی می باشند و شما به محض پرداخت آنلاین مبلغ همان لحظه قادر به دریافت فایل خواهید بود. این عملیات کاملاً خودکار بوده و توسط سیستم انجام می پذیرد. ضمنا همان لحظه لینک دانلود به ایمیل شما ارسال می گردد.

 جهت پرداخت مبلغ شما به درگاه پرداخت یکی از بانک ها منتقل خواهید شد، برای پرداخت آنلاین از درگاه بانک این بانک ها، حتماً نیاز نیست که شما شماره کارت همان بانک را داشته باشید و بلکه شما میتوانید از طریق همه کارت های عضو شبکه بانکی، مبلغ  را پرداخت نمایید

مطالب پیشنهادی:
برچسب ها : , , , , , , , , , , , ,
برای ثبت نظر خود کلیک کنید ...

به راهنمایی نیاز دارید؟ کلیک کنید

جستجو پیشرفته

دسته‌ها

آخرین بروز رسانی

    Fatal error: Call to undefined function jdate() in /home/bmaghale/domains/bmaghale.ir/public_html/wp-content/themes/digitaliran5/sidebar.php on line 122