پايان نامه تاثير نااطميناني نرخ ارز بر مخارج دولت شواهد گروه D8

تحقیق و پروژه و پایان نامه و مقاله دانشجویی

پايان نامه تاثير نااطميناني نرخ ارز بر مخارج دولت شواهد گروه D8 یکی از پایان نامه و تحقیق های جامع و کامل و دارای منابع معتبر می باشد این پایان نامه دارای 104 صفحه به صورت فایل ورد و قابل ویرایش می باشد که جهت دریافت و دانلود متن کامل پايان نامه تاثير نااطميناني نرخ ارز بر مخارج دولت شواهد گروه D8 بر روی گزینه خرید انتهای ایمیل کلیک نمائید پس از وارد نمودن اطلاعات مربوطه و پرداخت قادر به دانلود متن کامل پایان نامه مربوطه می باشد همچنین لینک پایان نامه همان لحظه به ایمیل شما ارسال می گردد.

فهرست مطالب

فصل اول: مقدمه و کلیات تحقیق1
1-1- مقدمه1
1-2- تعریف موضوع تحقیق1
1-3- اهمیت بررسی موضوع6
1-4- اهداف تحقیق6
1-5- پرسش¬های تحقیق6
1-6- فرضيات مساله 7
1-7- حدود تحقیق7
1-8- محدودیت¬ها و موانع تحقیق7
1-9- ساختار نگارش تحقیق7
فصل دوم : مبانی نظری و مروری بر ادبیات موضوع9
2-1- مقدمه9
2-2- مخارج دولت9
2-2-1- مهم¬ترین نظریات مربوط به مخارج دولت11
2-2-1-1- علل رشد هزینه¬های دولت11
2-2-1-2- تجزیه و تحلیل پیکاک و وایزمن ( اثر چرخ دنده¬ای رشد دولت) 11
2-2-1-3- الگوی توسعه¬ای دولت ( نظریه ماسگریو-روستو) 12
2-2-1-4- قانون واگنر13
2-3- نرخ ارز14
2-3-1- انواع نام‌های ارز15
2-3-1-1- ارز دولتی15
2-3-1-2- ارز شناور15
2-3-1-3- ارز اکو16
2-3-1-4- ارز بازرگانی16
2-3-1-5- ارز پشتوانه16
2-3-1-6- ارز ذخیره-ای16
2-3-1-7- ارز عمده 16
2-3-1-8- ارز غیر¬ رسمی17
2-3-2- انواع نرخ ارز17
2-3-2-1- نرخ ارز حقیقی17
2-3-2-2- نرخ ارز مؤثر اسمی17
2-3-2-3- نرخ ارز مؤثر حقیقی17
2-3-2-4- نرخ چند گانه ارز17
2-3-2-5- نرخ رسمی ارز18
2-3-2-6- نرخ شناور ارز18
2-3-3- تعیین نرخ ارز18
2-3-4- منابع ارزی19
2-3-5- مصارف ارزی19
2-3-6- کنترل ارز20
2-3-7- قابلیت تبدیل ارز20
2-3-8- نظام‌های ارزی20
2-3-8-1- نظام نرخ ارز ثابت20
2-3-8-2- نظام نرخ‌های متعدد21
2-3-8-3- نظام نرخ‌های شناور22
2-3-9- نااطمینانی نرخ ارز22
2-3-9-1- عوامل مؤثر بر تغییر نرخ ارز23
2-3-9-2- ریسک نوسانات نرخ ارز24
2-3-9-3- نااطمینانی نرخ ارز و مخارج دولت25
2-4- تورم و مخارج دولت27
2-5- تولید ناخالص داخلی و مخارج دولت30
2-6- دولت و دیدگاه¬های موجود31
2-7- مبانی نظری31
2-8- مروری بر مطالعات گذشته35
2-8-1- پژوهش‌های خارجی35
2-8-2- پژوهش‏های داخلي41
فصل سوم: روش تحقیق47
3-1- مقدمه47
3-2- توصیف داده-ها47
3-3- اندازه‌گیری نااطمینانی52
3-3-1- الگوی آرچ52
3-3-2- الگوی گارچ و انواع آن53
3-3-2-1- الگو گارچ نمایی54
3-3-2-2- الگوی گارچ هم‌انباشته54
3-3-2-3- الگوی گارچ چند متغیره54
3-3-2-4- الگوی داده‌های تابلویی با رویکرد گارچ54
3-4- داده¬هاي تابلويي55
3-4-1- مزایای استفاده از داده¬های تابلویی56
3-4-2- الگوی داده¬های تابلویی57
3-4-3- روش¬های برآورد الگوی داده¬های تابلویی57
3-4-3-1- روش حداقل مربعات تلفیقی (PLS) 57
3-4-3-2- الگوی اثرات ثابت (الگوی حداقل مربعات با متغیر موهومی) 58
3-4-3-3- الگوی اثرات تصادفی (REM) 59
3-4-3-4- الگوی پارامترهای تصادفی60
3-4-4- آزمون¬های الگوی داده¬های تابلویی60
3-4-4-1- آزمون چاو60
3-4-4-2- آزمون بروش- پاگان62
3-4-4-3- آزمون هاسمن63
3-4-5- آزمون ایستایی در داده¬های ترکیبی64
3-4-5-1- آزمون لوین، لین و چو (LLC) 65
3-4-6- آزمون¬های همجمعی داده¬های تابلویی66
3-5- معرفی الگوی اقتصاد-سنجی68
فصل چهارم: یافته¬های پژوهش72
4-1- مقدمه72
4-2- آزمون¬های تشخیص بر روی داده-ها72
4-2-1- آزمون پایایی72
4-2-2- آزمون پایایی جملات پسماند73
4-2-3- آزمون همجمعی میان متغیرها74
4-3- برآورد الگو74
4-3-1- نتایج آزمون-ها75
4-3-2- نتایج برآورد و تفسیر ضرایب76
فصل پنجم: نتیجه گیری و پیشنهادات79
5-1- خلاصه79
5-2- نتیجه‌گیری79
5-3- پیشنهادات80
منابع81
الف- منابع فارسی82
ب-منابع خارجی84
پیوست-87
چکیده لاتین95

منابع

الف- منابع فارسی

[1]. جعفری صمیمی، احمد. “اقتصاد بخش عمومی”، انتشارات سمت، چاپ دوازدهم. 1391.

[2]. پژویان، جمشید. “اقتصاد بخش عمومی(هزینه­های دولت)”، انتشارات جنگل، چاپ سوم. 1381.

[3]. رفعتی، محمدرضا و همکاران. “ارز از چندنرخی تا تک‌نرخی”، مؤسسه مطالعات و پژوهش‌های                                        …….بازرگانی، تهران، چاپ دوم، ۱۳۷۲، صفحه۲.

[4]. شجری، هوشنگ و نصراللهی، خدیجه. “مالیه بین‌الملل”، تهران، چاپ حیدری، ۱۳۷۷،     ………صفحه۱۲۷-۱۳۲.

[5]. رشیدی، مهدی. “مدیریت ریسک نوسانات نرخ ارز و بهره”، مؤسسه عالی بانکداری ایران، ……..تهران، ۱۳۷۹، صفحه۲2.

[6]. کازرونی، علیرضا و همکاران. “اثرات نامتقارن نوسانات نرخ واقعی ارز بر رشد اقتصادی در …….ایران: رهیافت مارکوف-سوئیچینگ”، مجله اقتصادی- دوماهنامه بررسی مسائل و سیاست­های …….اقتصادی، شماره­های 7 و 8، مهر و آبان 1391، صفحات26-5.

[7]. ضیایی بیگدلی، محمد تقی و مقصودی، نصرالله.” بررسی اثرات تورم بر کسری بودجه از لحاظ ……درآمد و مخارج دولت در اقتصاد ایران”، پژوهشنامه اقتصادی، شماره 18 (علمی-پژوهشی)، پايیز ……1384، صفحات112-81 .

[8]. بهمنی اسکویی، محسن. “اثرات کلان اقتصادي کاهش ارزش خارجی ریال”، سومین کنفرانس ……..سیاست­هاي پولی و ارزي، تهران: پژوهشکده پولی و بانکی بانک مرکزي، 1372،     ……..صفحات120- 88..

[9]. خلیلی عراقی، سید منصور و رمضان پور، اسماعیل. “تحقیقات اقتصادی دانشگاه تهران”، نشریه …….اقتصاد، شماره58، 1380، صفحات 28-1.

[10]. ختایی، محمود و دانش جعفري، داوود. ” بررسی اثرات تکانه­هاي تولید، سطح قیمت­ها، ارز و ……..پول در نوسان­هاي اقتصاد کلان: رهیافت خودرگرسیون برداري ساختاري”، مجله برنامه و ……..بودجه، سال هفتم، شماره 75، 1381، صفحات 33-3.

[11]. ابراهیمی، محسن و سوري، علی. “زیان ناشی از نااطمینانی درآمدهاي نفتی بر رشد اقتصادي و                   ………ضرورت حساب ذخیره ارزي”، نامه اقتصادی مفید ،جلد 1، شماره1، 1384، صفحات 54-43.

[12]. مزینی، امیرحسین و یاوري، کاظم. “اثر تغییرات نرخ ارز بر بخش تجاري کشور”، فصلنامه پژوهش­هاي اقتصادي، شماره14، 1384، صفحات 107-90.

[13]. کازرونی، سید علیرضا و رستمی، نسرین. “اثر نامتقارن نوسانات نرخ ارز بر تولید واقعی و قیمت در ایران1381-1340″، فصلنامه پژوهشنامه اقتصادی، شماره 25، 1386،           صفحات 196-177.

[14]. کازرونی، علیرضا و ابقایی، فلور. “بررسی تاثیر مخارج مصرفی وسرمایه­ایی دولت بر      سرمایه­گذاری بخش خصوصی در ایران84-1350″. فصلنامه پژوهشنامه اقتصادی، سال هشتم، شماره اول، 1386، صفحات 20-1.

[15]. مرادپور اولادی، مهدی و ابراهیمی، محسن و عباسیون، وحید. ” بررسی عدم اطمینان نرخ ارز واقعی بر سرمایه گذاری بخش خصوصی”، فصلنامه پژوهش­های اقتصادی ایران، شماره35، 1387، صفحات176-159.

[16]. فلاحتی، علی و سپهبان قره بابا، اصغر.” اثرات آزادسازی­های تجاری و مالی بر اندازه‌ی دولت مطالعه­ی موردی: ایران”، مطالعات اقتصاد بین­­الملل، شماره­ی پیاپی 35، 1388،            صفحات 74-61.

[17]. کمیجانی، اکبر و نظری، روح الله. “تاثیر اندازه دولت بر رشد اقتصادی در ایران”، فصلنامه پژوهش­های اقتصادی، سال نهم، شماره سوم، 1388، صفحات 28-1.

[18]. احسانی، محمد علی، خانعلی پور، امیر و عباسی، جعفر. ” اثر بی­ثباتی نرخ ارز بر صادرات غیرنفتی در ایران”، پژوهشنامه علوم اقتصادي، سال نهم، شماره 3، 1388، صفحات 34-13.

[19]. همتي، عبدالناصر و عليرضا مباشرپور. “منابع نوسان­هاي نرخ­هاي اسمي و حقيقي ارز در يك اقتصاد متكي به نفت: مورد ايران” ، فصلنامه مطالعات اقتصاد انرژي، سال 8، شماره 28، 1390، صفحات 151-135.

[20]. جعفري صمیمی، احمد و اعظمی، کوروش. ” نااطمینانی اقتصاد کلان و اندازه دولت: شواهد کشورهاي منتخب درحال توسعه”، فصلنامه راهبرد اقتصادی، سال اول، شماره سوم، 1391، صفحات 168-150.

[21]. اعظمی، کوروش. ” اثر نااطمینانی اقتصاد کلان بر اندازه دولت در کشورهای منتخب در حال توسعه”، پایان نامه جهت اخذ درجه کارشناسی ارشد، دانشگاه مازندران، ایران، 1391.

[22]. نوفرستی، محمد. “ریشه واحد و همجمعی در اقتصاد­سنجی”، تهران: خدمات فرهنگی رسا. 1378.

ب- منابع خارجی

[23]. Arrow, Kenneth J. “Essays in the Theory of Risk-Bearing”, North-Holland Pub.   …….Co., Amsterdam, 1971.

[24]. Hubbard, D. “How to Measure Anything: Finding the Value of Intangibles in ……..Business”, John Wiley and Sons, 2007.

[25]. Borcherding Thomas. “The Causes of Government Expenditure Growth: A   ……..Survey of The U.S. Evidence”, Journal of Public Economics, 1985, Pages 1-23.

[26]. Abizadeh, S., and Yusuf, M. ” Growth of Government Expenditure: The Case of   …….Canada”, Public finance quarterly, 1988, 16 (1), Pages 78-100.

[27]. Diamond , Jack. ” Government Expenditure and  Economic Growth: An  Empricial

………Investigation”, IMF Working Papers, May, 1989.

[28]. Zeira, J. “Cost Uncertainty  and  the Rate of  Investment”.  journal  Of  Economic ……..Dynamics and Control, Vol. 14, 1990, Pages 53-63.   

[29]. Hirschman, A, O. “Devaluation and the Trade Balance: Note. Review of ……..Economics and Statistics”, 1949, 31, Pages 50-53.

[30]. Bohl M.T., “Some International Evidence on Wagner’s Law”, Public Finance, …….1996, 51(2), Pages 185-200.

چکیده

نااطمینانی به هر شکلی در اقتصاد کلان باعث ایجاد بی­ثباتی شده و تاثیر منفی در عملکرد       فعالیت­های کلان دارد. با توجه به اینکه نااطمینانی در اقتصاد کلان سبب به وجود آمدن فضایی نامطمئن در بازار می­شود، در مورد نااطمینانی شاخص­های مختلفی وجود دارد. در این پژوهش از شاخص نااطمینانی نرخ ارز استفاده می­شود. از آنجائیکه نااطمینانی نرخ ارز تاثیر منفی بر بخش خصوصی دارد. از طرف دیگر در فضای نااطمینانی با توجه به وظایف اقتصادی دولت (تخصیص منابع، توزیع درآمد، تثبیت اقتصادی) و مخصوصا وظیفه تثبیت اقتصادی، دولت مجبور می­شود برای ایجاد اطمینان و افزایش ثبات اقتصادی از طریق سیاست­هاي پولی یا مالی، متحمل هزینه­هایی شود که سبب بیشتر شدن مخارج دولت می­شود. لذا هدف این پژوهش بررسی رابطه بین نااطمینانی نرخ ارز و مخارج دولت در هشت کشور اسلامی در حال توسعه موسوم به D8 (شامل کشورهای جمهوری اسلامی ایران، ترکیه، پاکستان، بنگلادش، اندونزی، مالزی، مصر و نیجریه) می­باشد.

در این پژوهش سعی شده است با استفاده از الگوي داده­هاي تابلویی در سال­هاي 2013-1980  و استفاده از الگوي خودرگرسیونی واریانس ناهمسانی شرطی تعمیم یافته (GARCH)[1] برای اندازه­گیری نااطمینانی، اثر نااطمینانی نرخ ارز بر مخارج دولت بررسی شود. نتایج برآورد الگوها نشان می­دهد که افزایش نااطمینانی نرخ ارز بر مخارج دولت تاثیر منفی دارد.

کلمات کلیدی:نااطمینانی؛ مخارج دولت؛ الگوي خودرگرسیونی واریانس ناهمسانی شرطی تعمیم یافته (GARCH)؛ کشورهایD8 

 

فصل اول: مقدمه و کلیات تحقیق

1-1- مقدمه

تعیین حدود دخالت دولت در حوزه فعالیت­های اقتصادی مهم­ترین مسئله­ای است که از بدو      شکل­گیری اندیشه اقتصادی مدرن پیش­روی نظریه پردازان اقتصادی قرار داشته است. تجربه 50 سال گذشته فوائد و محدودیت­های عملکرد دولت را به ویژه در ارتقاء توسعه به روشنی نشان داده است. دولت‌ها برای دستیابی به پیشرفت‌های مهم در بخش آموزش و بهداشت و کاهش نابرابری­های اجتماعی بسیار کوشیده­اند. البته برخی از عملکردهای دولت نتایج ضعیفی داشته است. سیاست‌هایی اقتصادی و در برخی مواقع غیراقتصادی دولت‌ها یکی از مهم­ترین عوامل ایجاد کننده نااطمینانی در اقتصاد هستند. درواقع منظور از دخالت دولت در عرصه اقتصاد، هرگونه فعالیت دولت است که مستلزم هزینه­بری، تامین درآمد، انجام فعالیت اقتصادی خالص، نظارت بر فعالیت بخش خصوصی و مشابه آن باشد. بنابراین از تامین امنیت داخلی و خارجی گرفته تا سرمایه­گذاری مستقیم و تولید کالای عمومی، در زمره فعالیت‌های دولت قرار می‌گیرد. درواقع این سیاست‌ها، به همراه تغییرات منابع، ترجیحات و فناوری باعث مبهم بودن نتیجه تصمیمات کارگزاران اقتصادی می‌شود. تغییرات برون­زای شرایط بازار اجتناب پذیر هستند، درحالی که سیاست‌های دولت و نااطمینانی ناشی شده از آنها تحت کنترل سیاست­گذار قرار دارند. بر این اساس، شناسایی اثرات نااطمینانی بر فعالیت‌های حقیقی اقتصاد از اهمیت ویژه­ایی در تحقیقات اقتصادی برخوردار است.

1-2- تعریف موضوع تحقیق

از زمانی که کنت آررو[1] (1971) نخستین کتاب علمی دقیق و جامع خود را در زمینه مفاهیم ریسک و نااطمینانی در فعالیت­هاي اقتصادي به رشته تحریر درآورد، بیش از چهار دهه می­گذرد. مؤلف در این کتاب صرف نظر از روش علمی ریاضی دقیقی که براي نخستین بار در زمینه مفهوم ریسک در فعالیت­هاي اقتصادي به صورت جامع مطرح و تدوین کرد، یک پیام کلی را نیز براي اقتصاددانان و متخصصان  امور مالی دهه­هاي آتی مطرح ساخت و آن اینکه ریسک و نااطمینانی امر ذاتی فعالیت­هاي اقتصادي در نظام تولیدي متکی بر نیروهاي بازار آزاد است. آررو بسیار پیش­تر از بسیاري مکاتب اقتصادي کلان جدید به اهمیت اطلاعات، نامتقارنی آن، و رفتارها و ویژگی­هاي شخصی افراد در تصمیمات اقتصادي در نظام اقتصادي بازار در اثر معروف خود توجه داشت و چارچوبی مفهومی از موضوع ریسک را ارائه نمود که بعدها به صورت گسترده و وسیع تقریباً در تمامی عرصه­هاي دانش اقتصاد به ویژه در حوزه­هاي مالی موضوعیت و کاربرد پیدا کرد. امروزه ریسک و نااطمینانی به عنوان دو پدیده اجتناب­ناپذیر نه تنها در حوزه­هاي نظري و تجربی اقتصادي و مالی، بلکه در بسیاري دیگر از زمینه­هاي سایر علوم، جایگاه ویژه­­اي را به خود اختصاص داده­اند و از این بابت تحلیل­هاي ریسک و نااطمینانی بخشی از حوزه دانش نظري اقتصاد و عرصه تصمیم­گیري تجربی مالی و اقتصادي را تشکیل می­دهد]23[.

ثبات اقتصاد کلان از طریق تأثیر بر انگیزه و انباشت سرمایه­گذاري خصوصی، به رشد اقتصادي کمک می­کند. اگر سرمایه­گذاري­هاي عمرانی دولت با ایجاد بی­ثباتی در محیط اقتصاد کلان همراه باشد، که غالباً در اکثر کشورهاي درحال توسعه نیز چنین است، نتیجه عملکرد اقتصادي به احتمال زیاد رضایت بخش نخواهد بود. بی­ثباتی اقتصاد کلان با ایجاد فضایی از نااطمینانی، اخذ اطلاعات واقعی از قیمت­هاي نسبی را دشوار ساخته و به تخصیص ناکارآمد منابع منجر می­شود. درواقع منظور از دخالت دولت در عرصه اقتصاد، هرگونه فعالیت دولت است که مستلزم هزینه­بري، تأمین درآمد، انجام فعالیت اقتصادي خالص، نظارت بر فعالیت بخش خصوصی و مشابه آن باشد؛ بنابراین از تأمین امنیت داخلی و خارجی گرفته تا سرمایه­گذاري مستقیم و تولید کالاي عمومی، در زمره فعالیت­هاي دولت قرار می­گیرد. اقتصاددانان و دانشمندان سیاسی در مورد اینکه چه چیزي سطح مخارج دولت را تعیین می­کند، نظریه­هاي زیادي را پیشنهاد کرده­اند. اقتصاددانان بریتانیایی، آلن پیکاك و ژاك وایزمن[2] ، اثر چرخ دنده­اي[3] را معرفی می­کنند. اگر یک جنگ به عنوان مثال مخارج را افزایش دهد، مخارج دولت پس از جنگ، به سطح مخارج قبل از جنگ کاهش نخواهد یافت.

قانون واگنر که به نام اقتصاددان آلمانی آدولف واگنر[4] نامگذاري شده است، بیان می­کند که سهم درحال رشد دولت از تولید ناخالص ملی به طور ساده، نتیجه پیشرفت اقتصادي است.

نظریه ماسگریو و روستو[5] موسوم به الگوي توسعه­اي دولت، رشد بخش عمومی را نتیجه     هزینه­هاي توسعه­اي می­داند.

به هرحال بودجه عمومی دولت در هر کشور تصویر تمام­ نمایی از مجموعه متغیرهاي کلان اقتصادي، اجتماعی و سیاسی آن کشور، به ویژه تصمیم درباره نقش دولت و بخش عمومی در اقتصاد است. نقش دولت در جامعه از روي قدرت خرج و حوزه دخالت آن درك می­شود که این خود در نسبت بودجه عمومی دولت درتولید ناخالص داخلی انعکاس پیدا می­کند.

از تعاریف مکاتب مختلف از دولت چنین برمی­آید که دولت، نقش اساسی در رشد اقتصادي ایفا     می­کند؛ بنابراین اهمیت مطالعه تأثیرات فضاي اقتصادي مناسب بر مخارج دولت ضروري به نظر    می­رسد و لازمه اینکه مخارج دولت کارایی لازم را در تمام بخش­هاي تولید داشته باشد وجود یک فضاي مطمئن اقتصادي می­باشد.

سیاست‌هایی اقتصادی و در برخی مواقع غیراقتصادی دولت‌ها یکی از مهم­ترین عوامل ایجاد کننده نااطمینانی در اقتصاد هستند. در واقع منظور از دخالت دولت در عرصه اقتصاد، هرگونه فعالیت دولت است که مستلزم هزینه­بری، تامین درآمد، انجام فعالیت اقتصادی خالص، نظارت بر فعالیت بخش خصوصی و مشابه آن باشد. بنابراین از تامین امنیت داخلی و خارجی گرفته تا سرمایه­گذاری مستقیم و تولید کالای عمومی، در زمره فعالیت‌های دولت قرار می‌گیرد. درواقع این سیاست‌ها، به همراه تغییرات منابع، ترجیحات وفناوری باعث مبهم بودن نتیجه تصمیمات کارگزاران اقتصادی می‌شود. تغییرات برون­زای شرایط بازار اجتناب­پذیر هستند، درحالی که سیاست‌های دولت و نااطمینانی ناشی شده از آنها تحت کنترل سیاست­گذار قرار دارند. براین اساس، شناسایی اثرات نااطمینانی بر فعالیت‌های حقیقی اقتصاد از اهمیت ویژه­ایی در تحقیقات اقتصادی برخوردار است. همچنین دولت‌ها با اندازه‌های متفاوت در شرایط زندگی اجتماعی واقتصادی مردم دخالت دارند، به نظر اقتصاددانان کینزی برخی اوقات در شرایط رکود اقتصادی حضور فعال‌تر دولت‌ها لازم و برخی اوقات وجود آنها مزاحمت­هایی را برای رشد اقتصادی بوجود می‌آورد و باید تا حد زیادی محدود شود. بر این اساس می‌توان ادعا کرد مخارج دولت نشان دهنده عملیاتی است که برای دستیابی به رشد اقتصادی شکل می‌گیرد. سطح مخارج دولت نشان دهنده حجم عملیات یا اندازه دولت است، بنابراین همیشه مخارج مطلوب دولت در فعالیت‌های اقتصادی مورد توجه اقتصاددانان بوده است. نااطمینانی در فضای اقتصادی منجر به انحراف تصمیمات دولت در مورد مخارج می‌شود و این انحرافات اثرات نامناسبی برکارایی تخصیص منابع و سطح فعالیت واقعی اقتصاد خواهند گذاشت. از طرفی دیگر نااطمینانی در اقتصاد ممکن است سبب افزایش مخارج دولت شود اما این افزایش مخارج موجب کاهش رشد اقتصادی می­شود.

ولی بزرگترین منبع زیان­های ناشی از فعالیت‌های دولت، به نااطمینانی نسبت به سیاست‌های دولت باز می‌گردد اگر دولت قواعد را پی درپی تغییر دهد و یا اینکه قواعد و مقرراتی را که او نیز باید بر طبق آنها رفتار کند روشن و واضح نسازد بنگاه­های اقتصادی و افراد نمی‌توانند مطمئن باشند که فردا چه فعالیت‌هایی سود آور و چه فعالیت‌هایی فاقد سود و چه عملیاتی قانونی و چه عملیاتی غیر قانونی خواهد بود.

عدم اطمینان به حالتی گفته می‌شود که در آن دانش فرد یا افراد محدود است و توضیح کامل حالت و یا نتیجه­ایی که بدست آمده یا می‌آید ممکن نیست]24 .[براین اساس، نااطمینانی در اقتصاد کلان را می‌توان به عدم توانایی کارگزاران در پیش­بینی دقیق نتایج تصمیمات خود تعبیر کرد. شاید یکی از مهم­ترین عوامل تأثیرگذار بر مخارج دولت، وجود فضاي آرام در اقتصاد کلان باشد. وقتی نااطمینانی در اقتصاد کلان وجود داشته باشد سبب بوجودآمدن هزینه‌هایی برای دولت می‌شود، برای مثال اگر در مورد یکی از شاخص­های نااطمینانی (رشد، تورم، نرخ ارز، نرخ مبادله، بازده سهام) نااطمینانی در بازار وجود داشته باشد، وچون هر کدام ازاین موارد به نحوی بر مخارج دولت تاثیرگذار هستند، دولت برای برگرداندن فضای مطمئن به بازار ازطریق سیاست‌های پولی یا مالی متحمل هزینه‌هایی می‌شود که سبب افزایش نسبت مخارج به تولید ناخالص داخلی (اندازه دولت) می‌شود]1[. با فرض ثابت بودن تولید حقیقی، مخارج دولت هم افزایش خواهد یافت.

بنابراین براي بررسی تأثیر نااطمینانی در اقتصاد کلان بر مخارج دولت مطالعه تأثیر نااطمینانی در هرکدام از این موارد حائز اهمیت است. در این پژوهش تأثیر نااطمینانی نرخ ارز بر مخارج دولت بررسی خواهد شد. انتخاب کشورهاي تحقیق حاضر، براساس موجودي داده­هاي بانک جهانی     می­باشد که شامل هشت کشور است که عبارتند از: جمهوری اسلامی ایران، ترکیه، پاکستان، بنگلادش، اندونزی، مالزی، مصر و نیجریه که اعضای گروه D8 هستند. اعضای گروه D8 [دی 8] (Developing 8 / D-8) کشورهای مسلمان درحال توسعه هستند و این گروه در واقع از جمله پیمان‌های منطقه‌ای است که به منظور ایجاد روابط مستحکم اقتصادی بین کشورهای در حال توسعه اسلامی و تقویت نفوذ این کشورها در بازارهای جهانی تشکیل شده است. پایه‌گذار گروه D8 نجم‌الدین اربکان نخست وزیر اسبق و اسلام‌گرای ترکیه بود که با سفر به 8 کشور عضو در تیرماه سال 1375 زمینه تأسیس این گروه را فراهم کرد. اعلام رسمی موجودیت این گروه در 15ژوئن 1997 از طریق بیانیه استانبول صورت گرفت.

1-3- اهمیت بررسی موضوع

نااطمینانی به هر شکلی در اقتصاد کلان باعث ایجاد بی­ثباتی شده و تاثیر منفی در عملکرد       فعالیت­های کلان دارد. در مورد نااطمینانی شاخص­های مختلفی وجود دارد. در این پژوهش از شاخص نااطمینانی نرخ ارز استفاده می­شود. از آنجائیکه نااطمینانی نرخ ارز تاثیر منفی بر بخش خصوصی دارد. از طرف دیگر در فضای نااطمینانی با توجه به وظایف اقتصادی دولت (تخصیص منابع، توزیع درآمد، تثبیت اقتصادی) و مخصوصا وظیفه تثبیت اقتصادی، دولت مجبور می­شود برای ایجاد اطمینان و افزایش ثبات اقتصادی مخارج خود را افزایش دهد. لذا بررسی ارتباط نااطمینانی  نرخ ارز و مخارج دولت در تحقیق حاضر مورد بررسی قرار می­گیرد.

1-4- اهداف تحقیق

مهم­ترین اهداف پژوهش حاضر عبارتند از:

بررسی نوسانات نرخ ارز در گروه D8

بررسی روند مخارج دولت در گروه D8

بررسی ارتباط نوسانات نرخ ارز با مخارج دولت در گروه D8

1-5- پرسش­های تحقیق

آیا افزایش نرخ ارز باعث افزایش نااطمینانی در فضاي اقتصاد کشورهای عضو گروه D8 می­شود؟

آیا افزایش نرخ ارز موجب افزایش مخارج دولت در کشورهای عضو گروه D8 می­شود؟

آیا نوسانات نرخ ارز بر مخارج دولت در گروه D8 تاثیرگذار می­باشد؟

1-6- فرضيات مساله:

افزایش نااطمینانی نرخ ارز موجب افزایش مخارج دولت در کشورهای عضو گروه D8 می­شود.

1-7- حدود تحقیق

از نظر محدوده مکانی تحقیق به بررسی موضوع در کشورهای منتخب پرداخته است. در عین حال در این پژوهش سعی خواهد شد با استفاده از الگوي داده­هاي تابلویی در سال­هاي 2013-1980 و استفاده از الگوي خودرگرسیونی واریانس ناهمسانی شرطی تعمیم یافته (Garch) براي اندازه­گیري نااطمینانی، اثر نااطمینانی نرخ ارز بر مخارج دولت بررسی شود.

1-8- محدودیت­ها و موانع تحقیق

یکی از مشکلات این تحقیق، محدودیت داده­های مربوط به نرخ ارز برای همه­ی کشورها است. نبود یک نظام تحقیقاتی مشخص، باعث شده آمار و اطلاعات در مورد این شاخص به طور کامل موجود نباشد. و همین مسئله، مانع انجام بهتر این تحقیق شده است.

1-9- ساختار نگارش تحقیق

این تحقیق در پنج فصل تنظیم شده است: فصل اول همانطور که مشاهده شد به کلیات تحقیق اختصاص یافته است. در فصل دوم به مبانی نظری مربوط به نااطمینانی نرخ ارز بر مخارج دولت و مروری بر ادبیات و تحقیقات تجربی انجام شده در ایران و سایر کشورها پرداخته است. فصل سوم به توصیف داده­ها و روش­شناسی تحقیق و مباحث اقتصادسنجی مورد استفاده در تحقیق و معرفی الگو اختصاص دارد. در فصل چهارم با استفاده از الگوي خودرگرسیونی واریانس ناهمسانی شرطی تعمیم یافته ((Garch براي اندازه گیري نااطمینانی، اثر نااطمینانی نرخ ارز بر مخارج دولت مورد ارزیابی قرار گرفت. در نهایت فصل پنجم به نتیجه­گیری و ارائه پیشنهادات اختصاص یافته است.

1 Kenneth Arrow

[2] Alan T. Peacock, and Jack Wiseman

[3] Ratchet Theory of Government Growth

[4] Adolf Wagner

[5] Mousgrave and Rostow

همه پایان نامه و تحقیق و پروژه های به صورت فایل دانلودی می باشند و شما به محض پرداخت آنلاین مبلغ همان لحظه قادر به دریافت فایل خواهید بود. این عملیات کاملاً خودکار بوده و توسط سیستم انجام می پذیرد. ضمنا همان لحظه لینک دانلود به ایمیل شما ارسال می گردد.

 جهت پرداخت مبلغ شما به درگاه پرداخت یکی از بانک ها منتقل خواهید شد، برای پرداخت آنلاین از درگاه بانک این بانک ها، حتماً نیاز نیست که شما شماره کارت همان بانک را داشته باشید و بلکه شما میتوانید از طریق همه کارت های عضو شبکه بانکی، مبلغ  را پرداخت نمایید

مطالب پیشنهادی:
 • پايان نامه طراحي يک الگوي هوش محاسباتي ترکيبي براي پيش بيني نرخ ارز در ايران
 • برچسب ها : , , , , , , , , , , , ,
  برای ثبت نظر خود کلیک کنید ...

  به راهنمایی نیاز دارید؟ کلیک کنید

  جستجو پیشرفته

  دسته‌ها

  آخرین بروز رسانی

   Fatal error: Call to undefined function jdate() in /home/bmaghale/domains/bmaghale.ir/public_html/wp-content/themes/digitaliran5/sidebar.php on line 122