پايان نامه تاثير نوسانات بازار سهام بر عملکرد شرکتها

تحقیق و پروژه و پایان نامه و مقاله دانشجویی

پايان نامه تاثير نوسانات بازار سهام بر عملکرد شرکتها یکی از پایان نامه و تحقیق های جامع و کامل و دارای منابع معتبر می باشد این پایان نامه دارای 157 صفحه به صورت فایل ورد و قابل ویرایش می باشد که جهت دریافت و دانلودمتن کامل پايان نامه تاثير نوسانات بازار سهام بر عملکرد شرکتها  بر روی گزینه خرید انتهای ایمیل کلیک نمائید پس از وارد نمودن اطلاعات مربوطه و پرداخت قادر به دانلود متن کامل پایان نامه مربوطه می باشد همچنین لینک پایان نامه همان لحظه به ایمیل شما ارسال می گردد.

فهرست مطالب

فصل اول: کلیات پژوهش    1
1- 1 مقدمه    2
1-2  تعریف موضوع و بیان مسئله    3
1-3 اهمیت و ضرورت موضوع    4
1-4  سوالات و فرضیات پژوهش    4
1-4-1 سوالات    4
1-4-2 فرضیات    5
1-5  هدف های پژوهش یا نتایج مورد انتظار    6
1-5-1  هدف (های) اصلی    6
1-5-2  هدف (های) فرعی    6
1-6   قلمرو مکانی / زمانی / موضوعی پژوهش    6
1-7  متغیرهای پژوهش    6
1-8 تعریف عملیاتی متغیرها و چگونگی اندازه گیری آنها    7
1-8-1 متغیرهای وابسته    7
1-8-2 متغیرهای مستقل    8
1-9  روشهای گردآوری داده ها و ابزار مورد استفاده برای آن    9
1-10  روشهای تحلیل داده ها    9
1-11  روش نمونه گیری و تخمین حجم جامعه    9
1-12  ساختار کلی پژوهش    10
فصل دوم: مبانی نظری و پیشینه تحقیق    11
2-1   بخش اول : مبانی نظری    12
2-1-1 مقدمه    12
2-1-2  نوسانات بازار سهام    12
2-1-3  مدل سازی نوسان    16
2-1-4  مفاهیم اولیه اندازه گیری نوسان    16
2-1-5  مدلهای ساده    17
2-1-5-1  گام تصادفی    17
2-1-5-2  میانگین تاریخی    18
2-1-5-3  میانگین متحرک ساده    18
2-1-5-4  هموارسازی نمایی    19
3-1-5-5  مدل میانگین وزنی متحرک نمایی (EWMA)    20
2-1-5-6  روش هموارسازی نمایی متغیر    20
2-1-6  سایر مدلها    21
2-1-6-1 نوسانات تصادفی     22
2-1-6-2  نوسان ضمنی    24
2-1-7  ویژگی های آماری بازده سهام    25
2-1-7-1  دنباله بزرگ    26
2-1-7-2  نوسان خوشه ای    27
2-1-7-3  اثر اهرمی    27
2-1-7-4  دوره های غیرتجاری    28
2-1-7-5  رویدادهای قابل پیش بینی    28
2-1-7-6  نوسان و همبستگی سریالی    28
2-1-7-7  جهت حرکت در نوسانات    29
2-1-7-8  متغیرهای کلان اقتصادی و نوسان    29
2-1-9  عملکرد شرکت    30
2-2  بخش دوم : پیشینه تحقیق    32
2-2-1  پیشینه تحقیق درباره ” نوسانات”    32
2-2-1-1 پژوهش های خارجی    34
2-2-1-2 مطالعات داخل ایران    44
2-2-2  پیشینه پژوهش درباره “عملکرد”    50
2-2-2-1  پیشینه مربوط به تحقیقات خارجی    50
2-2-2-2  پیشینه پژوهش در ایران    58
2-3  مدل مفهومی    62
2-4  جمع بندی و نتیجه گیری    62
فصل سوم: روش تحقیق    64
3-1  مقدمه    65
3-2  روش اجرای پژوهش    66
3-3  فرضیات پژوهش    66
3-3-1 مدل پژوهش    67
3-3-2  فرضیه های پژوهش    68
3-4  متغیرهای مستقل پژوهش    68
3-5  جامعه و نمونه آماری    68
3-6  روش جمع آوری اطلاعات    69
3-7  اعتبار درونی و برونی پژوهش    69
3-8  خلاصه    70
فصل چهارم: تجزیه و تحلیل آماری    71
4- 1 مقدمه    72
4-2  بررسی توصیفی مشاهدات    73
4-3  بررسی فرضیه های پژوهش    77
4-4  یافته های جانبی پژوهش    85
4-5  خلاصه فصل و نتیجه گیری    95
فصل پنجم: نتیجه گیری و پیشنهادات    96
5-1  مرور و جمع بندی    97
5-2  نتایج آزمون فرضیات تحقیق    97
5-3  محدودیت های پژوهش    101
5-4  پیشنهادات کاربردی    101
5-5  پیشنهادات برای تحقیقات آتی    102
منابع فارسی    I
منابع انگلیسی    III

منابع :

ابوذری و عبداللهی . (1391) .”مدلسازی نوسانات بخشهای مختلف بازار سهام ایران با استفاده از مدل گارچ چند متغیره” . تحقیقات مالی . صفحه 1-16.

اسلامی بیگدلی و قالیباف اصل ˒ (1388) . ” بررسی آثار تغییر حد نوسان قیمت سهام بر نوسان بازار˓ بازدهی بازار˓ تعداد دفعات معامله˓ اندازه معاملات و سرعت گردش سهام در بورس اوراق بهادار تهران” . تحقیقات مالی . صفحه 3 تا 22.

اسماعیلیان، مهدی. 1385. راهنمای جامع spss14. چاپ اول. موسسة فرهنگی هنری دیباگران تهران

امید قائمی ˓ مصطفی ˓ (1379) ˓ “بررسی ارتباط بین حجم معاملات و قیمت سهام در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران ” پایان نامه کارشناسی ارشد ˓ دانشکده علوم اداری شهید بهشتی.

بدری ˓ رمضانیان. (1389) .” اثر تغییر حد قیمت بر حجم معاملات و نوسان قیمت سهام در بورس اوراق بهادار تهران” .مجله دانش حسابداری. صفحات 31 – 58.

حسین پور، طالب نیا. (1389) . ” بررسی مقایسه ای کاهش خطای پیش بینی بین EPS و DPS در ارتباط با بازده سهام شرکتها ” . مجله مهندسی مالی و مدیریت پرتفوی . شماره دوم.

خدادادی ˓ تاکر. ” تاثیر ساختار حاکمیت شرکتی بر عملکرد مالی و ارزش شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران”.

دادگر ˓ ورمزیاری . (1390) . “آزمون تجربی ثبات˓ قابلیت پیش بینی و نوساناات در بازار سرمایه کشورهای حوزه خلیج فارس” . فصلنامه مدلسازی اقتصادی . صفحات 1-20.

رییس زاده ˓ محسنی. بررسی رابطه کیو توبین و معیار سود تقسیمی هر سهم در ارزیابی عملکرد شرکتهای پذیرفته شده در بورس بهران و امکان جایگزینی آن.

شریعت پناهی ˓ مجید ˓ (1380) . “اثر نوع مالکیت بر عملکرد مدیران شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران (1372-1377)” ˓ پایان نامه دکتری دانشکده حسابداری و مدیریت دانشگاه علامه طباطبایی.

شمس˓ سلیمانی اشرفی. (1392) . ” بررسی رابطه بین حد نوسانات قیمت و عدم تقارن اطلاعاتی” . پژوهش های تجربی حسابداری. صفحه 69 – 82.

عرب مازار ˓ طاهرخانی . (1390) . ” تاثیر ترکیب هیئت مدیره بر عملکرد شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران ” .فصلنامه مطالعات حسابداری. صفحه 97-113.

عربصالحی ˓ مویدفر .(1391) .  ” تاثیر ریسک محیط˓ استراتژی شرکت و ساختار سرمایه بر عملکرد شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران” . مجله پژوهش های حسابداری مالی. صفحه 47-70

محمودآبادی ˓ مهدوی. (1392) . “بررسی تاثیر جریانهای نقدی آزاد و هزینه های نمایندگی بر عملکرد شرکتهای پذیرفته شده در بورس تهران”. مجله دانش حسابداری صفحه 111 تا 131.

مرادی، علیرضا . 1388. کاربرد  Eviewes در اقتصاد سنجی، چاپ سوم . انتشارات جهاد دانشگاهی واحد تهران

مهدوی ˓ قربانی . (1391) .  ” بررسی مقایسه ای نقش شاخص های نوین سنتی نقدینگی در ارزیابی عملکرد مالی شرکت های پذیرفته شده در بورس تهران” . مجله پژوهش های حسابداری مالی. صفحه 67-88

مهر آرا ˓ عبدلی . (1385) . ” نقش اخبار خوب و بد در نوسانات بازدهی سهام در ایران” . فصلنامه پژوهش های اقتصادی ایران. صفحات 25 – 40.

نبوی ˓ بهروز . (1385) . “روش تحقیق در علوم اجتماعی” .کتبخانه فروردین.

نجار زاده ˓ زیوداری( 1384) .” بررسی ارتباط تجربی بین حجم معاملات و نوسانات بازده” ˓ مجله تحقیقات اقتصادی . شماره 74 صفحات 273- 299.

نگهبان، حمید رضا. 1380. پردازش دادهها با MINITAB  چاپ اول. انتشارات جهاددانشگاهی فارس

نواب‌پور، حمید رضا. 1382. محاسبات آماری با کامپیوتر. چاپ دوم. انتشارات دانشگاه پیام نور

Albertazzi, U. and Gambacorta, L. (2009), “Bank profitability and the business cycle”, Journal of Financial Stability, Bank Profitability and the Business Cycle, Vol. 5 No. 4, pp. 393-409.

Andersen, T. G., Bollerslev, T., Christoffersen, P. F., and Diebold, F. X., (2005), “Volatility Forecasting”, PIER Working Paper (05-011).

Antoniou, A., and Holmes, P., (1995), “Futures trading, information and spot price volatility: evidence for the FTSE-100 Stock Index Futures contrast using GARCH”, Journal of Banking and Finance, Vol. 19, pp.117-129.

Antoniou, A., Ergul, N., Holmes, P., and Priestley, R., (1997), “The impact of regulatory changes on stock market volatility and the cost of equity capital: Evidence from an emerging market”, European Financial Management, Vol. 3, (2), pp. 175- 190.

Aydemir , A.B .(1998) . ”volatility modeling in finance”.

Banker ,Rajiv . (2008) . “CIO reporting structure , strategic positioning and firm performance : To whom should the CIO  report?”

چکیده:

هدف این تحقیق بررسی تاثیر نوسانات بازار سهام بر عملکرد شرکتها است .معیارهای مورد نظر برای اندازه گیری عملکرد شرکتها بازده سهام(ROE)˓بازده دارایی ها (ROA)˓ سود خالص و ارزش افزوده اقتصادی و معیار موردنظر برای نوسانات˓ سهم بازده ماهانه سهام می باشد . علاوه بر آن˓در این پژوهش به دنبال رابطه بین اندازه شرکت و عملکرد و همچنین رابطه بین رشد تولید ناخالص ملی و عملکرد نیز می باشیم. نمونه این تحقیق در بر گیرنده شرکتهای سیمانی حاضر در بورس اوراق بهادار تهران می باشد که با در نظر گرفتن محدودیت های موردنظر˓ 15 شرکت انتخاب شده و در طی یک دوره 9 ساله (1383– 1391) مورد بررسی قرار گرفته اند. روش آماری مورد استفاده جهت تحلیل مدل ها در این پژوهش روش GMM بوده و نتایج به دست آمده به شرح زیر است:

با افزایش نوسانات بازار سهام عملکرد شرکت در هر چهار بعد (بازده دارایی ها˓ بازده سهام˓ سود خالص و ارزش افزوده اقتصادی) کاهش خواهد یافت. لذا با عنایت به اطلاعات جمع آوری شده، فرضیه پژوهش مبنی بر اینکه “نوسانات بازار سهام رابطه معناداری با عملکرد شرکتها دارد” در سه مورد ارزش افزوده و سود خالص و بازده دارایی ها پذیرفته شد. اما فرضیه مربوط به ROE تایید نشد.

رشد تولید ناخالص ملی ( رابطه معناداری با عملکرد شرکتها دارد.

اندازه شرکت رابطه معناداری با عملکرد شرکت از لحاظ سه شاخص بازده سهام˓ بازده دارایی ها و سود خالص دارد اما از لحاظ ارزش افزوده این رابطه ناچیز است.

واژه های کلیدی: نوسانات بازار سهام˓ عملکرد˓ سهم بازده ماهانه سهام˓ بازده دارایی ها˓ بازده سهام˓ ارزش افزوده اقتصادی˓ رشد تولید ناخاص ملی˓ روش GMM

فصل اول:کلیات پژوهش

 1- 1 مقدمه

ایجاد سهولت در تامین مالی سرمایه گذاری ها˓ عامل ایجاد بازارهای مالی به عنوان بخشی از بازار عوامل تولید بوده است. بازارهای مالی بازاری است که دارایی های مالی در آن مبادله می شوند. هرچند وجود بازار مالی شرط ضروری برای ایجاد و مبادله دارایی مالی نیست˓ با این همه در بیشتر اقتصادها ایجاد و مبادله دارایی های مالی در بازار مالی صورت می پذیرد. بازارهای مالی با فراهم کردن نقدینگی˓ کاهش هزینه معاملات از طریق کاهش هزینه جست و جو و کاهش هزینه اطلاعات˓ مکان مناسبی برای سوق دادن پس اندازهای راکد مردم به سمت تولید و تامین سرمایه شرکتها و موسسات تولیدی است. از جمله مهمترین و پرطرفدارترین بازارهای مالی در اغلب کشورها˓ بازارهای سهام هستند. در این بازارها˓ سهام شرکتها به عنوان دارایی مالی داد وستد می شوند. مطالعه های انجام شده در باب بازارهای سهام˓ بخش گسترده ای از پژوهش های اقتصادی در زمینه بازارهای مالی را تشکیل می دهد.

بورس اوراق بهادار تهران با توجه به وقوع انقلاب اسلامی و جنگ تحمیلی فراز و نشیب های بسیاری را پشت سر گذاشته است. به شکلی که پس از حدود چهار دهه از فعالیت این بازار˓ تنها در سالهای اخیر (از دهه 70 ) توانسته است تا حدودی بستر مناسب جذب سرمایه در اقتصاد ایران را فراهم نماید. با توجه به گسترش بازارهای سهام در مناطق مختلف کشور و اصل 44 قانون اساسی˓ که طبق آن واگذاری شرکتهای دولتی از طریق بازارهای سهام صورت می گیرد˓ بازارهای سهام نقش پررنگتری یافته اند و مطالعه در باب این بازارها ضرورت بیشتری پیدا کرده است.

با گذشت زمان و رشد و توسعه بازارهای مالی و افزایش سرمایه گذاری ها˓ عوامل داخلی و خارجی متعددی بازارهای سهام را تحت تاثیر قرار داده و قیمت سهام و بازده آنها را نیز متاثر ساخته و باعث ایجاد نوسانات لحظه ای در آنها گردیده است. طبیعتا این نوسانات لحظه ای مدیران را برآن خواهد داشت تا با دیدی محافظه کارانه تر و دقیق تر به انجام سرمایه گذاری و مبادله سهام بپردازند.

در این رساله سعی شده است تا با گزینش سهم بازده ماهانه سهام به عنوان شاخص برای نوسانات بازار سهام˓ تاثیر آن را بر  عملکرد شرکتها مورد مطالعه قرار داده و از این طریق راه گشای بسیاری از ناتوانی ها در انجام تحلیل های مرتبط با بازار سهام باشیم.

در ادامه کلیات پژوهش شامل تعریف موضوع˓ بیان مسئله˓ هدف و دلایل انتخاب موضوع˓ اهمیت پژوهش˓ فرضیات پژوهش˓ قلمرو پژوهش˓ تعاریف عملیاتی متغیرها˓ جمع آوری اطلاعات و محدودیتهای پژوهش بیان شده است.

1-2  تعریف موضوع و بیان مسئله

بازار سهام همواره متاثر از متغيرهاي داخلي و خارجي كشورها است. این متغیرها باعث بروز نوساناتی لحظه ای بر بازارهای سهام شده و هر کشوری بنا به شرایط خاص اقتصادی و سیاسی خود دستخوش میزانی از این نوسانات خواهد شد. بازار سهام ایران هم از این امر مستثنی نبوده و این نوسانات طبیعتا بر عملکرد تمامی شرکتهای حاضر در بورس تاثیر گذار است. از جمله عواملی که می تواند باعث این نوسانات شود و متعاقبا عملکرد شرکتها را هم متاثر سازد عبارتند از:

نرخ ارز: عموما افزایش نرخ ارز در کوتاه مدت بدلیل خروج سرمایه گذاران از بازار سرمایه به بازار پول، باعث کاهش شاخص کل بورس اوراق بهادار شده و در بلند مدت به دلیل سوددهی صنایع صادر کننده باعث رونق بازار می‌شود هرچند در دوره هايي شاهد خلاف اين امر در بازار بورس ايران بوديم. اما از طرف دیگر این نکته حائز اهمیت می‌باشد که افزایش نرخ ارز موجب کاهش ارزش پول ملی می‌شود و در نتیجه هزینه‌های شرکت‌هایی که واردکننده‌ی مواد اولیه و تجهیزات می‌باشند را افزایش می‌دهد. برای نمونه در سال 1390 رشد حدود 60 درصدی نرخ ارز به وضعیت نابسامان بورس دامان زد زیرا به جای هدایت نقدینگی و سرمایه ها به بخش تولید˓ سرمایه ها را به این بازار موازی هدایت نموده و موجب کاهش ارزش پول ملی و بی ثباتی اقتصادی شد که این امر هزینه های شرکتهای واردکننده مواد اولیه و تجهیزات را افزایش داد.
2. اقتصاد جهانی: اقتصاد جهانی نیز یکی‌دیگر از عوامل موثر بر بورس تهران می‌باشد. قیمت سهام برخی از شرکت‌های فعال در بورس تهران به طور مستقیم از قیمت‌های جهانی تاثیر می‌پذیرد از جمله می‌توان به قیمت نفت، مواد معدنی، فلزات، فولاد و… اشاره نمود.

نرخ تورم: افزایش نرخ تورم در کوتاه مدت با افزایش موقتی سوددهی برخی صنایع باعث رونق بازار می‌شود اما در بلند مدت با افزایش هزینه‌های عملیاتی تولید( از قبیل دستمزدها، انرژی و…)˓ تاثیر مخربي بر عملکرد شرکتها دارد.

مسائل و اوضاع سیاسی: اوضاع سیاسی مثلا تحریم ها یکی از عوامل موثر بر شاخص بورس می‌باشد که باعث می شود فراز و نشیب هایی را در بازار سهام تجربه کرده و تاثیرات آن را بر عملکرد شرکتها نیز شاهد باشیم.

افزون بر موارد بالا˓ باز بودن اقتصاد یک کشور و وضعیت مسکن نیز به عنوان عوامل دیگر نوسان در بازار سهام کشورها شناخته می شود.

در این رساله به بررسی تاثیر نوسانات بازار سهام بر عملکرد شرکتها پرداخته و به دنبال پاسخی در خور و علمی به روشی سیستماتیک˓ به این پرسش  هستیم که ” آیا نوسانات بازار سهام بر عملکرد شرکتها تاثیر دارد یا خیر؟”

1-3 اهمیت و ضرورت موضوع

با رقابتي تر شدن هر چه بيشتر فضاي كسب و كار در دنيا و همچنين نفوذ آن در بازار هاي ايران و در نظر گرفتن تاثیر شگرفی که رقابت بر عملکرد شرکتها دارد˓ انجام سرمایه گذاری و رونق بازار سهام از جمله مهمترین عوامل رشد و توسعه کشورها است. وجود یک بازار منسجم شرکتها را قادر می سازد تا موثرتر برنامه ریزی نموده و در دستیابی به اهداف بلندمدت و کوتاه مدت برنامه ریزی شده خود موفق تر عمل کنند. عواملی که بازار سهام را به مخاطره می اندازد در راهبرد اهداف کشورها و پیشرفت آنها تاثیر منفی بسیاری دارد. اهمیت دادن به بازار سهام و بررسی عواملی که عملکرد آن را با نوسانات همراه می سازد این امکان را برای کشورها فراهم می سازد تا با شناسایی دقیق این عوامل از تاثیر منفی این نوسانات بر عملکرد شرکتها جلوگیری نموده و یا آن را به حداقل ممکن برسانند. از آنجا که افزایش نوسانات ممکن است باعث افزایش ریسک سرمایه گذاری و هزینه نگهداری سرمایه و به تبع آن باعث کاهش سرمایه گذاری گردد و بر عملکرد شرکتها تاثیر گذارد˓ لازم است تا به بررسی تاثیر نوسانات بازار سهام بر عملکرد شرکتها پرداخته شود و از این طریق به اهمیت این موضوع پی برده شود.

افزون بر موارد مذکور˓ بر اساس ادبیات و مطالعات موجود به موضوع رساله کمتر پرداخته شده و ضرورت انجام آن را توجیه می نماید.

1-4  سوالات و فرضیات پژوهش

بر اساس مطالعات اکتشافی و مطالب مطرح شده و پرسش اساسی ارائه شده در قسمت انتهایی بیان مسئله پرسش های زیر قابل طرح است:

1-4-1 سوالات:

آیا نوسانات بازار سهام رابطه معناداری با عملکرد شرکتها دارد؟

آیا رشد تولید ناخالص ملی (GDP) با عملکرد شرکتها رابطه معناداری دارد؟

آیا اندازه شرکت با عملکرد شرکتها رابطه معناداری دارد؟

1-4-2 فرضیات:

با توجه به پرسش های مذکور می توان فرضیه های زیر را صورتبندی کرد:

نوسانات بازار سهام رابطه معناداری با عملکرد شرکتها دارد .

رشد تولید ناخالص ملی رابطه معناداری با عملکرد شرکتها دارد .

اندازه شرکت رابطه معناداری با عملکرد شرکت دارد.

برای اندازه گیری “عملکرد شرکت ” از معیارهای مالی بازده حقوق صاحبان سهام(ROE) ˓ (ROA)بازده دارایی ها  و سود خالص(NET INCOME) و معیار اقتصادی ارزش افزوده اقتصادی (EVA) استفاده می شود و تاثیر نوسانات را بر تک تک این معیارها به طور جداگانه اندازه گیری می گردد.

جدول زیر نمونه ای از پژوهش هایی است که معیار های بالا را به عنوان شاخصهای عملکرد برگزیده اند.

1-5  هدف های پژوهش یا نتایج مورد انتظار

1-5-1  هدف (های) اصلی:

هدف اصلی پژوهش آزمون فرضیه پژوهش برای یافتن پاسخی در خور به آن به شرح زیر است:

مطالعه رابطه نوسانات بازار سهام بر عملکرد شرکتها

1-5-2  هدف (های) فرعی:

بررسی ادبیات موجود درباره مطالعه رابطه نوسانات بازار سهام با عملکرد شرکت بوده و هدف های فرعی این پژوهش به شرح زیر است:

مطالعه رابطه رشدGDP با عملکرد شرکتها

مطالعه رابطه اندازه شرکت با عملکرد شرکتها

1-6   قلمرو مکانی / زمانی / موضوعی پژوهش

در این رساله نمونه مورد بررسی شرکتهای سیمانی که سهام آنها در بورس اوراق بهادار تهران معامله می شود ˓ می باشد. این پژوهش سالهای 1383 الی 1391 را در بر می گیرد و قلمرو موضوعی نیز نوسانات بازار سهام و عملکرد شرکتها است.

دلیل استفاده از صنعت سیمان رشد چشمگیر این صنعت در دوره مورد مطالعه است. علاوه بر این مستقل بودن و بی نیازی این صنعت از واردات نیز یکی دیگر از دلایل  این انتخاب است.

همه پایان نامه و تحقیق و پروژه های به صورت فایل دانلودی می باشند و شما به محض پرداخت آنلاین مبلغ همان لحظه قادر به دریافت فایل خواهید بود. این عملیات کاملاً خودکار بوده و توسط سیستم انجام می پذیرد. ضمنا همان لحظه لینک دانلود به ایمیل شما ارسال می گردد.

 جهت پرداخت مبلغ شما به درگاه پرداخت یکی از بانک ها منتقل خواهید شد، برای پرداخت آنلاین از درگاه بانک این بانک ها، حتماً نیاز نیست که شما شماره کارت همان بانک را داشته باشید و بلکه شما میتوانید از طریق همه کارت های عضو شبکه بانکی، مبلغ  را پرداخت نمایید

مطالب پیشنهادی:
 • پايان نامه رابطه ي انعطاف پذيري مالي و تصميمات سرمايه گذاري با بازده فوق العاده آتي سهام شرکت هاي توليدي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار
 • پايان نامه رابطه محافظه کاري و بازده غيرعادي کوتاه مدت سهام عرضه هاي عمومي اوليه- IPOs- در بورس اوراق بهادار تهران
 • پايان نامه ارزيابي نوسانات قيمت سهام با استفاده از شبيه سازي مونت کارلو
 • پايان نامه مدلسازي نوسانات بازار سهام ايران با استفاده از مدل گارچ چند متغيره
 • پايان نامه تأثير هيات مديره بر ارزش گذاري سهام در عرضه هاي عمومي اوليه
 • برچسب ها : , , , , , , , , ,
  برای ثبت نظر خود کلیک کنید ...

  به راهنمایی نیاز دارید؟ کلیک کنید

  جستجو پیشرفته

  دسته‌ها

  آخرین بروز رسانی

   Fatal error: Call to undefined function jdate() in /home/bmaghale/domains/bmaghale.ir/public_html/wp-content/themes/digitaliran5/sidebar.php on line 122