پايان نامه تاثير يک جلسه تمرين هوازي بر بيان ژن ويسفاتين در بافت چرب احشايي موش‌هاي صحرايي نر ديابتي

تحقیق و پروژه و پایان نامه و مقاله دانشجویی

پايان نامه تاثير يک جلسه تمرين هوازي بر بيان ژن ويسفاتين در بافت چرب احشايي موش‌هاي صحرايي نر ديابتي یکی از پایان نامه و تحقیق های جامع و کامل و دارای منابع معتبر می باشد این پایان نامه دارای 92 صفحه به صورت فایل ورد و قابل ویرایش می باشد که جهت دریافت و دانلود متن کامل پايان نامه تاثير يک جلسه تمرين هوازي بر بيان ژن ويسفاتين در بافت چرب احشايي موش‌هاي صحرايي نر ديابتي  بر روی گزینه خرید انتهای ایمیل کلیک نمائید پس از وارد نمودن اطلاعات مربوطه و پرداخت قادر به دانلود متن کامل پایان نامه مربوطه می باشد همچنین لینک پایان نامه همان لحظه به ایمیل شما ارسال می گردد.

فهرست مطالب

فصل اول- مقدمه و طرح پژوهش
1-1- مقدمه 1
1-2- بیان مسئله 3
1-3- اهميت و ضرورت انجام تحقيق 6
1-4- اهداف پژوهش 8
1-5- فرضیه‌هاي پژوهش 9
1-6- محدودیت‌های پژوهش 9
1-7- تعریف واژه‌ها و اصطلاحات پژوهش 10

فصل دوم- مباني نظري و پیشینه پژوهش
2-1- مقدمه 11
2-2- مبانی نظری 12
2-2-1- ديابت 12
2-2-1-1- آسيب‌شناسي و همه‌گيرشناسي 12
2-2-1- 2- عوامل موثر بر شيوع ديابت نوع 2 15
2-2-1- 3- نقش تمرين در پيشگيري و درمان ديابت نوع 2 15
2-2-2- بافت چرب 17
2-2-3- انواع بافت چرب 17
2-2-4- کارکرد ترشحي و اندوکرين 18
2-2- 5- تغييرات بافت چرب در چاقي و ارتباط آن با ديابت نوع 2 20
2-2-6- آديپوکين‌ها و ديابت نوع 2 21
2-2-7- ويسفاتين 21
2-2-7-1- مکانيسم عمل ويسفاتين 23
2-2-7-2- ويسفاتين و ديابت 26
2-2-7-3- ويسفاتين و مقاومت انسوليني 27
2-2-7-4- ويسفاتين و سندرم متابوليک 28
2-2-7-5- نقش ويسفاتين در التهاب 30
2-2-7-6- نقش ويسفاتين در متابوليسم 30
2-3- اثرفعاليت‌هاي ورزشي بر غلظت ويسفاتين 31
2-3-1- فعاليت ورزشي کوتاه‌مدت 31
2-3-3- فعاليت ورزشي طولاني‌مدت 32
2-4- جمع‌بندي 34

فصل سوم- روش¬شناسی پژوهش
3-1- مقدمه 35
3-2- طرح پژوهش 36
3-3- نمونه آماری 36
3-4- نحوه نگهداری و تغذیه آزمودني‌ها 36
3-5- نحوه دیابتی‌کردن آزمودنی¬ها و تزریق استرپتوزوتوسین 37
3-6- برنامه تمرین آزمودنی¬ها 37
3-7- روش گردآوري اطلاعات و وسايل اندازه‌گيري 38
3-7-1- وسايل اندازه‌گيري 38
3-7-2- اندازه‌گيري وزن آزمودني‌ها 39
3-8- متغيرهاي تحقيق 39
3-8-1- متغيرهاي مستقل 39
3-8-2- متغير وابسته 39
3-8-3- متغير کنترل 40
3-9- روش بیهوش‌کردن آزمودنی¬ها، جمع‌آوری و نگهداری بافت¬ها و پلاسما 40
3-10- هموژن‌کردن بافت‌ها 40
3-11- روش¬های آزمايشگاهی اندازه¬گيری متغیر¬ها 41
3-11-1- روش تعيين بيان ژن ويسفاتين 41
3-11-1-1- مراحل استخراج RNA و سنتز cDNA تک‌رشته‌اي 41
3-11-1-2- مراحل انجام PCR 42
3-11-2- نحوه آماده‌سازي بافت‌ها 44
3-11-3- روش‌هاي تعيين غلظت متغيرهاي تحقيق 44
3-12- روش تجزیه و تحلیل آماری داده¬ها 45

فصل چهارم- تجزیه و تحلیل یافته های پژوهش
4-1- مقدمه 46
4-2- تجزیه و تحلیل توصیفی داده‌ها 46
4-2-1- بیان ژن ویسفاتین بافت چرب در گروه‌های مختلف 46
4-2-2- توصيف ساير متغيرهاي پژوهش 48
4-3- تجزیه و تحلیل استنباطی يافته‌هاي پژوهش 49
4-3-1- آزمون فرضيه‌هاي پژوهش 50
4-3-1-1- فرضیه اول 50
4-3-1-2- فرضیه دوم 51
4-3-1-3- فرضیه سوم 53

فصل پنجم- بحث و نتیجه گیری
5-1- مقدمه 56
5-2- خلاصه پژوهش 56
5-3- بحث و بررسي 58
5-4- نتیجه‌گیری 66
5-5- پیشنهادهاي تحقيق 67
منابع 68

پيوست‌ها
پيوست1- نتايج آزمون کولموگراف اسميرنف 68

منابع

Wild S, Roglic G, Green A, Sicree R, King H 2004 Global prevalence of diabetes: estimates for the year 2000 and projections for 2030. Diabetes Care 27:1047-1053

Kahn BB, Flier JS 2000 Obesity and insulin resistance. J Clin Invest 106:473-481

Van Tilburg MA, McCaskill CC, Lane JD, Edwards CL, Bethel A, Feinglos MN, Surwit RS 2001 Depressed mood is a factor in glycemic control in type 1 diabetes. Psychosom Med 63:551-555

Fernandez-Collazo EL, Foglia VG 1970 Sexual behavior of the male diabetic rat. Physiol Behav 5:1451-1454

Nicklas B 2002 Endurance exercise and adipose tissue. Boca Raton: CRC Press

Fukuhara A, Matsuda M, Nishizawa M, Segawa K, Tanaka M, Kishimoto K, Matsuki Y, Murakami M, Ichisaka T, Murakami H, Watanabe E, Takagi T, Akiyoshi M, Ohtsubo T, Kihara S, Yamashita S, Makishima M, Funahashi T, Yamanaka S, Hiramatsu R, Matsuzawa Y, Shimomura I 2005 Visfatin: a protein secreted by visceral fat that mimics the effects of insulin. Science 307:426-430

Kim MK, Lee JH, Kim H, Park SJ, Kim SH, Kang GB, Lee YS, Kim JB, Kim KK, Suh SW, Eom SH 2006 Crystal structure of visfatin/pre-B cell colony-enhancing factor 1/nicotinamide phosphoribosyltransferase, free and in complex with the anti-cancer agent FK-866. J Mol Biol 362:66-77

 

Kershaw EE, Flier JS 2004 Adipose tissue as an endocrine organ. J Clin Endocrinol Metab 89:2548-2556

Fonseca-Alaniz MH, Takada J, Alonso-Vale MI, Lima FB 2007 Adipose tissue as an endocrine organ: from theory to practice. J Pediatr (Rio J) 83:S192-203

Ognjanovic S, Bao S, Yamamoto SY, Garibay-Tupas J, Samal B, Bryant-Greenwood GD 2001 Genomic organization of the gene coding for human pre-B-cell colony enhancing factor and expression in human fetal J Mol Endocrinol 26:107-117

Kim CH, Youn JH, Park JY, Hong SK, Park KS, Park SW, Suh KI, Lee KU 2000 Effects of high-fat diet and exercise training on intracellular glucose metabolism in rats. Am J Physiol Endocrinol Metab 278:E977-984

Franssila-Kallunki A, Rissanen A, Ekstrand A, Ollus A, Groop L 1992 Effects of weight loss on substrate oxidation, energy expenditure, and insulin sensitivity in obese individuals. Am J Clin Nutr 55:356-361

Takala TO, Nuutila P, Knuuti J, Luotolahti M, Yki-Jarvinen H 1999 Insulin action on heart and skeletal muscle glucose uptake in weight lifters and endurance athletes. Am J Physiol 276:E706-711

Hughes VA, Fiatarone MA, Fielding RA, Kahn BB, Ferrara CM, Shepherd P, Fisher EC, Wolfe RR, Elahi D, Evans WJ 1993 Exercise increases muscle GLUT-4 levels and insulin action in subjects with impaired glucose tolerance. Am J Physiol 264:E855-862

DeFronzo RA 2004 Pathogenesis of type 2 diabetes mellitus. Med Clin North Am 88:787-835, ix

Rogers MA, Yamamoto C, King DS, Hagberg JM, Ehsani AA, Holloszy JO 1988 Improvement in glucose tolerance after 1 wk of exercise in patients with mild NIDDM. Diabetes Care 11:613-618

Hansen PA, Nolte LA, Chen MM, Holloszy JO 1998 Increased GLUT-4 translocation mediates enhanced insulin sensitivity of muscle glucose transport after exercise. J Appl Physiol 85:1218-1222

de Luis DA, Aller R, Gonzalez Sagrado M, Conde R, Izaola O, Perez Castrillon JL, Romero E 2010 Serum visfatin concentrations are related to dietary intake in obese patients. Ann Nutr Metab 57:265-270

 

چکيده

مقدمه و هدف: ديابت يک اختلال متابوليک است که به دنبال کاهش در ترشح انسولين و يا مقاومت به عمل انسولين ايجاد مي‌گردد. ويسفاتين پروتئيني است که در بافت چرب احشايي بيان شده و ترشح مي­شود که حساسيت انسوليني را بهبود مي­بخشد. هدف از تحقيق حاضر بررسي تاثير يک جلسه تمرين هوازي بر بيان ژن ويسفاتين در بافت چرب احشايي موش‌هاي صحرايي نر ديابتي بود. مواد و روش­ها: در اين مطالعه تجربي ديابت به‌وسيله تزريق تک دوز استرپتوزوتوسين (mg/kg 50) در موش‌ها ايجاد گرديد. 20 سر موش صحرايي نر از نژاد ويستار با ميانگين وزن 5±165 گرم به‌طور تصادفي به 3 گروه تمريني و 1 گروه کنترل تقسيم شدند. گروه­هاي تمرين براي يک نوبت با سرعت 20 متر در دقيقه به مدت 50 دقيقه روي نوارگردان دويدند. حيوانات در گروه­هاي مجزا به ترتيب بلافاصله، 4 و 24 ساعت پس از فعاليت ورزشي بيهوش و نمونه‌برداري از آن­ها انجام شد. در نهايت براي تعيين سطوح نسبي بيان ژن، روش نيمه كمي RT-PCR انجام گرديد. يافته­ها: نتايج تحقيق بيانگر افزايش معني‌دار(05/0 P<) بيان ويسفاتين در گروه­هاي 4 ساعت و 24 ساعت پس از تمرين در مقايسه با گروه کنترل بود. نتيجه­گيري: به طور خلاصه، تمرين باعث بهبود سطوح mRNA ويسفاتين در بافت چرب احشايي مي‌شود. افزايش بيان mRNA ويسفاتين بافت چرب احشايي، نشان مي‌دهد ويسفاتين بافت چرب احشايي احتمالا مي‌تواند به‌صورت پاراکرين عمل کند و نقش مهمي در متابوليسم گلوکز و ليپيدها ايفا نمايد.

کليد واژه­ها: تمرين هوازي، ديابت نوع 2، ويسفاتين

 فصل اول ـ  مقدمه و طرح پژوهش

1-1- مقدمه

در قرن حاضر، ديابت در سراسر دنيا شيوع يافته و پيش‌بيني مي‌شود تا سال 2030 بالغ بر 360 ميليون نفر در دنيا به ديابت مبتلا شوند[1]. مقاومت انسولين و چاقي با ديابت نوع 2 ارتباط‌ تنگاتنگي دارند و جزء عوامل خطرزايي هستند که باعث پيشرفت اين بيماري مي‌شوند. چاقي، بيماري با رشد روزافزون در کشورهاي صنعتي است که با افزايش بيش از حد بافت چربي مشخص مي‌شود. در واقع چاقي، منجر به هايپرپلازي[1] (افزايش در تعداد) و هايپرتروفي[2] (افزايش حجم) سلول‌هاي چربي مي‌گردد[2]. عوارض ناشي از بيماري ديابت، از عوامل عمده مرگ و مير در جهان به شمار مي‌رود. بسياري از افراد مبتلا به ديابت با اختلالات قلبي عروقي[3]، نارسايي كليوي[4]، نابينايي، قطع عضو ناشي از نوروپاتي[5] و اختلال‌هاي رفتاري مواجه هستند[3]. همچنين بيماري ديابت عامل خطرزاي مهمي براي بروز ناتواني‌هاي جنسي به شمار مي‌رود[4].

بافت چربی سفید[6] علاوه بر ذخيره­سازي و آزادكردن تري­گليسريد مي­تواند آنزیم­ها و پروتئین­های مختلفی تحت عنوان آدیپوسایتوکین­ها[7] را ترشح کند كه اين پروتئين­ها در متابوليسم كلسترول، اعمال سيستم ايمني، تنظيم هزينه انرژي، عمل انسولين و تغذيه نقش دارند[5]. بنابراين امروزه بافت چربي به‌عنوان يک ارگان اندوکرين بسيار فعال در نظر گرفته مي‌شود که با ترشح هورمون‌هاي متعدد در تنظيم متابوليسم بدن نقش دارد. همچنين مشاهده شده است که در سندرم متابوليک، سطح آديپوکين‌هاي موافق التهاب مثل اينترلوکين-6[8] و TNF-α[9] افزايش مي‌يابد[5].

ويسفاتين يکي از مهمترين آديپوسايتوکين‌هاي مترشحه از اين بافت تلقي مي‌شود که فعاليت‌هاي بيولوژيکي متعددي را تنظيم مي‌نمايد و نقش مهمي در بيماري‌زايي مقاومت انسولين و بيماري قلبي عروقي ايفا مي‌کند. فوکوهارا و همکاران[10]  (2005) ويسفاتين را به‌عنوان يک آديپوکين جديد، جدا کردند که تحمل گلوکز را بهبود بخشيده و مي‌تواند در توسعه مقاومت انسولين مرتبط با چاقي و ديابت نوع 2 نقش داشته باشد[6]. ويسفاتين از طريق پيوند با گيرنده‌هاي انسولين در محل‌هايي غير از ناحيه اتصال انسولين، تاثيرات انسولين را تقليد مي‌کند. در همين مطالعه نشان داده شد که ويسفاتين، بيشتر توسط بافت چربي احشايي بيان مي‌شود تا چربي زيرپوستي[7]. مزاياي فعاليت بدني در جلوگيري و کنترل ديابت نوع 2 شناخته شده است که از طريق بهبود حاد و مزمن عمل انسولين صورت مي‌گيرد[8]. کاهش گلوکز خون به مدت، شدت و وضعيت تمريني وابسته است[9]. تمرين نقش مهمي در کاهش مقاومت انسولين و عوارض مرتبط با ديابت ايفا مي‌کند. تمرين مقاومتي و هوازي، عمل انسولين را بهبود مي‌بخشند و مي‌توانند به کنترل سطوح گلوکز خون کمک کنند. اما تمرين بايد به صورت منظم انجام شود تا اثربخش باشد. اکثر افراد مبتلا به ديابت مي‌توانند با در نظرگرفتن اقدامات احتياطي، به تمرين بپردازند.

بنابراين محققان علوم ورزشي علاقمند هستند تا دريابند که بهبود مقاومت انسولين ناشي از فعاليت بدني تا چه اندازه توسط اين هورمون ميانجي‌گري مي‌شود. لذا تلاش براي شناخت مکانيسم‌هاي مولکولي عمل اين هورمون به شکل روزافزون در حال گسترش است.

 1-2- بیان مسأله

شيوع ديابت به علت افزايش اپيدميک[11] چاقي و ساير عوامل خطرزاي متابوليک در حال افزايش است. چاقي از مهم­ترين مشکلات سلامتي به شمار مي­رود که به‌واسطه توسعه شهرنشيني، تغيير در شيوه زندگي و الگوهاي مصرف غذايي و کاهش فعاليت ­بدني پديدار گشته است[10] که با افزايش خطر ابتلا به مقاومت انسولين و ديابت نوع 2 همراه است[11].

چاقي را مي‌توان با افزايش چربي بدن معادل دانست. ارتباط بين تجمع بافت چربي احشايي و افزايش خطر ابتلا به ديابت نوع 2 به خوبي شناخته شده است[12]. از جمله ويژگي‌هاي مهم متابوليکي بيماران ديابتي، چاقي شکمي است[13].

آديپوکين‌ها واسطه‌هاي شيميايي هستند که توسط آديپوسيت‌ها ترشح مي‌شوند و به نظر مي‌رسد در تنظيم عملکرد انسوليني نقش دارند[14]. به تازگی آدیپوکین جدیدی به نام ویسفاتین[12] شناخته شده كه به‌طور عمده در بافت چربي احشایی بیان می­شود و نقش مهمي در حساسيت انسولين، چاقي و گلوكز ايفا مي‌كند[15]. این مولکول اولین بار درسال 2005 توسط فوکوهارا شناخته شد که در گذشته با عنوان عامل افزاينده پيش‌سلول بتا[13] يا نيكوتين‌آميد فسفوريبوزيل ترانسفراز[14] شناخته می­شد[16]. ويسفاتين پلی‌پپتیدی با وزن مولکولی 52 کیلودالتون بوده كه از491 اسید آمینه تشكيل شده است. ژن ويسفاتين با وسعت kb7/34 از 11 اگزون و 10 اينترون تشكيل شده است كه روي بازوي بلند كروموزوم 2/22q7 واقع شده است[6]. اثرهاي متابوليكي ويسفاتين با اتصال و فعال‌كردن گيرنده­هاي انسولين صورت مي‌گيرد[16].  ويسفاتين در بازسازي و ساخت نيكوتين‌آميد آدنين دي‌نوكلئوتيد[15] نقش مهمي دارد كه منجر به افزايش ترشح انسولين از جزاير لوزالمعده مي­شود[17].

نقش فعاليت بدني در كاهش شيوع و گسترش ديابت نوع دوم شايد به واسطه اثرات دوگانه فعاليت بدني قابل توجيه باشد. اولاً فعاليت بدني منظم از اضافه‌وزن جلوگيري به عمل مي‌آورد و اين در حالي است كه چاقي و مقاومت انسوليني با يكديگر ارتباط دارند و ديابت نيز باعث گسترش چاقي مي‌شود. نشان داده شده است كه رژيم‌هاي غذايي چرب در موش­ها باعث ايجاد مقاومت انسوليني مي‌شود[18]. در حالي‌كه كاهش وزن در انسان­ها از طريق رژيم‌هاي كم‌كالري، حساسيت نسبت به انسولين را بهبود مي‌بخشد[19]. اين موارد همگي نشان مي‌دهند که بين عمل انسولين و درصد چربي بدن ارتباطي روشن و شفاف وجود دارد. ثانياًً، مستقل از درصد چربي بدن، فعاليت بدني حساسيت نسبت به انسولين را در عضلات اسكلتي بهبود مي‌بخشد. در مطالعات مقطعي، افرادي كه به لحاظ بدني فعال‌تر بودند، نسبت به افراد بي‌تحرك، حساسيت انسوليني بيشتري داشته‌اند[20]. نشان داده شده است تمرينات استقامتي (به مدت 1 تا 12 هفته و به ميزان 30 تا 60 دقيقه در روز) حساسيت انسوليني را در انسان بهبود مي‌بخشد[21, 22]؛ حتي مشاهده شده است که يك وهله فعاليت ورزشي، بهبود حساسيت انسوليني را در انسان به اندازه كافي تحريك خواهد نمود و انجام يك هفته‌ تمرين استقامتي جهت بهبود تحمل گلوكز در افراد مبتلا به ديابت خفيف نوع دوم، مناسب است[23]. اين موضوع در جوندگان نيز صدق مي‌كند[24]. بنابراين شواهد قابل ملاحظه‌اي وجود دارد كه نشان مي‌دهد فعاليت بدني و به‌طور ويژه، تمرينات استقامتي اثر قدرتمندي بر فعاليت انسولين در عضلات اسكلتي دارد. البته هنوز كاملاً مشخص نيست كه چگونه انقباض­هاي منظم عضلاني قادرند چنين اثر ژرف و عميقي را بر عملكرد درون‌سلولي انسولين اعمال نمايند و موجب افزايش حساسيت انسوليني شوند. در هر حال شناخت مكانيسم­ها و عواملي كه موجب بهبود حساسيت و كاهش مقاومت انسوليني مي­شود، مي­تواند ما را در كنترل و مهم­تر از آن پيشگيري از ديابت نوع دوم ياري رساند.

همچنين بررسي­ها نشان مي­دهد كه سطوح پلاسمايي و بافتي ويسفاتين مي­تواند تحت تاثير عواملي همچون چاقي، افزايش وزن[25, 26]، محدودسازي كالري[27, 28]، ديابت[29, 30]، سطح پلاسمايي فاکتور نکروزدهنده تومورآلفا (TNF-α)[31]، گلوكز و انسولين[32]، كاهش وزن[33]، سطح چربي خون و سيري مجدد[34, 35] و غذاي غني از چربي[36] قرار گيرد. پژوهش­هايي در زمينه اثر فعاليت بدني و تمرين بر سطوح ويسفاتين پلاسما در نمونه­هاي انساني و حيواني انجام شده است و نتايج ضد و نقيضي گزارش کرده‌اند، به گونه‌اي که تعدادي بر كاهش، برخي عدم تغيير و تعدادي نيز افزايش سطوح ويسفاتين را اعلام داشتند[37-42].

اگرچه گزارش شده است که ويسفاتين داراي ويژگي‌هاي شبه‌انسوليني است، اطلاعاتي وجود ندارد که نشان دهد غلظت پلاسمايي آن به صورت حاد يا در هر صورت با تغذيه و به‌ويژه رژيم غذايي سرشار از گلوکز تغيير مي‌کند[43]. شواهد ارتباط مستقيم بين ژنوتيپ ويسفاتين و ديابت نوع 2 هنوز ضعيف هستند و مطالعات مولکولي، فيزيولوژيکي و باليني بيشتر مورد نياز است تا نقش ويسفاتين را در آسيب‌شناسي و علت‌شناسي ديابت نوع 2 مشخص نمايد. درک دقيق اعمال فيزيولوژيکي و مولکولي ويسفاتين منجر به کشف مداخلات درماني موثر مي‌شود. دستکاري‌هاي جديد که پيام‌رساني و عملکرد ويسفاتين را بهبود مي‌بخشند، مي‌توانند وعده‌ راهکارهايي جهت کاهش مسير التهابي در سلول‌هاي بتا و درنهايت کاهش پيشرفت مقاومت انسولين مرتبط با چاقي را بدهند.

با توجه به اين تفاسير و با توجه به پژوهش‌های متعدد مي­توان چنين انتظار داشت كه فعالیت بدنی و ورزش در تغییرات متابولیکی، هموستاز و تغییرات سطح انرژی بدن[44] نقش مهمی دارند. در مجموع از مطالعات چنین بر می­آید که تاکنون پژوهشي در زمينه تأثیر فعاليت ورزشي حاد روي بيان ژن ويسفاتين در بافت چرب احشايي انجام نشده است.

در نتيجه این پژوهش درصدد است به این پرسش­ پاسخ دهد که:

آیا فعاليت ورزشي حاد، بلافاصله، 4 و 24 ساعت پس از تمرين تاثيري بر بيان ژن ويسفاتين بافت احشايي دارد؟

1-3- اهمیت و ضرورت انجام تحقیق

دستگاه‌هاي بدن انسان نیازمند ميزاني از تمرینات بدنی هستند که بتوانند به آن سازگار شده و با کارایی بهتر و سلامت بیشتر فعالیت خود را برای مدت طولانی ادامه دهند. تأثیر فعالیت بدنی و ورزشی بر متعادل­سازی شرایط درونی بدن انسان به خوبی شناخته شده است.

نتايج مطالعات پيشين نشان داده است که غلظت پلاسمايي ويسفاتين در افرادي که چاقي شکمي دارند و يا مبتلا به ديابت هستند افزايش مي‌يابد[45]. از سوي ديگر دريافتند که غلظت سرمي ويسفاتين تحت تاثير غلظت گلوکز قرار مي‌گيرد و اين تاثيرپذيري توسط برخي داروها تغيير مي‌کند[33].

از آنجایی که عمر پیدایش ویسفاتین کمتر از یک دهه است نباید انتظار داشت که پژوهش­هاي زیادی در خصوص این پپتید و ورزش صورت گرفته باشد. در زمينه تاثير فعاليت و تمرين استقامتي بر سطوح ويسفاتين پلاسما پژوهش‌هاي بسيار اندكي با نتايج متناقض وجود دارد كه در شرایط بيماري، تغییرات ویسفاتین را در پاسخ به فعالیت­های ورزشي مورد بررسی قرار داده­اند. اگر چه تأثير فعاليت ورزشي بر روي ويسفاتين پلاسما مورد بررسي قرار گرفته اما تاكنون تأثير تمرين ورزشي حاد بر بيان ژن ويسفاتين بافت احشايي مورد بررسي قرار نگرفته است.

گزارش‌هايي از همبستگي‌هاي بين تغيير در سطوح ويسفاتين با کاهش وزن مربوط به جراحي و تغيير در  انسولين ناشتا و حساسيت انسولين[33, 46] وجود دارد. هر چند همه اين روابط همخوان نبوده‌اند.

اختلاف در مطالعات قبلي ويسفاتين تا اندازه‌اي ممکن است ناشي از طرح مطالعه باشد که نتوانستند دليل موجهي براي تاثير رژيم غذايي و يا تمرين داشته باشند.

ژن رمزگذاري ويسفاتين در ابتدا از  منبعcDNA  لنفوسيت خون محيطي انسان جدا شد[47]. اين ژن روي بازوي طويل کروموزوم 7 بين 7q22.1 و 7q31.33 و رمزهاي يک پلي پپتيد 491 اسيد آمينه‌اي به جرم مولکولي 52 کيلودالتون قرار دارد[48]. قبلا گزارش شده است که اين ناحيه کروموزومي با پاسخ انسولين به تمرين هوازي در قفقازي‌ها[49] و فنوتيپ سندرم مقاومت انسولين در آمريکايي- مکزيکي‌ها[50]، ارتباط دارد. بنابراين بر اساس موقعيت کروموزومي آن، ژن ويسفاتين مي‌تواند نامزد فنوتيپ‌هاي وابسته به چاقي و گلوکز باشد. علاوه بر اين بيش از 25 پلي‌مورفيسم[16] نوکلئوتيد مجزا در عامل افزاينده پيش‌سلول بتا گزارش شده‌اند و پلي‌مورفيسم‌هاي فعال‌کننده عامل افزاينده پيش‌سلول بتا با بيماري‌هايي مانند وضعيت وابسته به چاقي و گلوکز ارتباط داشته‌اند. پلي‌مورفيسم -1001 T>G با گلوکز ناشتا و انسولين ناشتا ارتباط داشته، در حاليکه متغير -948 G>T با ديابت نوع دو [51] و انسولين ناشتا[52] در ارتباط است.

بنابراين تغيير در ژن ويسفاتين را مي‌توان با 5 پلي‌مورفيسم نشان داد (3 پلي‌مورفيسم ديگر به علت عدم نياز در اين بخش مورد بحث قرار نگرفتند)، که برخي از آنها بيشتر با وضعيت‌هاي مرتبط با چاقي و گلوکز ارتباط داشته‌اند. اگر چه اکثر مطالعات مربوط به ژنوتيپ نتوانستند دليل موجهي براي تاثيرات فعاليت بدني بياورند. بنابراين مطالعه‌اي که بتواند براي اين عوامل دليل موجهي بياورد مي‌تواند به روشن‌شدن برخي از يافته‌هاي متفاوت از گزارش‌هاي قبلي کمک کند.

سندرم متابوليك به مجموعه‌اي از اختلالات متابوليكي گفته مي‌شود كه شامل مقاومت به انسولين (هيپرانسولينمي[17])،  افزايش فشار خون، ديس‌ليپيدمي[18] و چاقي شكمي است[53]. سندرم متابوليك وضعيتي با اتيولوژي[19] مبهم و تظاهرات باليني متعدد است. بنابراين تعريف اين سندرم بر اساس اتيولوژي و پاتولوژي[20] امكان‌پذير نيست و اين سندرم بر اساس فنوتيپ تعريف مي‌شود. يكي از جديدترين اين تعاريف، تعريف انجمن ملي ديابت در سال ۲۰۰۵ است[54]. التهاب، يكي از مشخصات سندرم متابوليك است و عوامل التهابي مثل فاکتور نکروزدهنده تومورآلفا و اينترلوكين ـ۶ در ايجاد مقاومت به انسولين نقش بسزايي دارند. يكي از منابع مهم اين واسطه‌هاي التهابي بافت چربي است. افزايش بافت چربي به خصوص چربي احشايي ارتباط زيادي با عوامل خطرزاي بيماري‌هاي قلبي عروقي مانند عدم تحمل گلوکز، هيپرليپيدمي[21] و پرفشار خوني دارد و به‌عنوان علامت اصلي سندرم متابوليک محسوب مي‌شود[55].

تغييرات فيزيولوژيکي مفيد زيادي با تمرينات هوازي رخ مي‌دهند؛ مانند بهبود تحمل گلوکز و حساسيت انسولين. در حالي‌که پاسخ ويسفاتين نسبت به تمرين حاد و تمرين هوازي به ميزان کمي مورد بررسي قرار گرفته است.

تاکنون تنها يک مطالعه، پاسخ ويسفاتين را به تمرين حاد در انسان‌ها بررسي کرده است. محققان دريافتند که گروه تمرين در مقايسه با گروه کنترل و در مقايسه با مقادير ابتدايي، افزايش 3 برابري در بيان mRNA ويسفاتين بافت چربي شکمي در پاسخ به تمرين و در 3، 4، 5 و 6 ساعت پس از تمرين نشان داد. هر چند بيان mRNA ويسفاتين عضله اسکلتي و سطوح ويسفاتين پلاسما تغيير معني‌داري نداشت [36]. بر عکس، به نظر مي‌رسد سطوح ويسفاتين پلاسما در پاسخ به تمرينات هوازي کاهش يابد.

از آنجا که چاقي و متعاقب آن ديابت، در تمام جوامع و در کشور ما در حال افزايش است در اين مطالعه بررسي نقش تمرين روي عوامل ترشح‌شده از بافت چربي (ويسفاتين) با هدف کنترل يا بهبود وضعيت افراد مبتلا به ديابت و عوارض ناشي از آن انجام مي‌شود.

همچنين با توجه به اين که تاکنون تحقيقات محدودي در خصوص اثربخشي تمرينات ورزشي به‌خصوص تمرين حاد بر بيان ژن ويسفاتين در بافت احشايي انجام گرفته است، اين نياز تحقيقي و ضرورت انجام آن احساس مي‌شود.

[1] hyperplasy

[2] hypertrophy

[3] Cardiovascular dysfunction

[4] Kidney incompetence

[5] neuropathy

4 White adipose tissue

[7] adiposytokine

[8] Interleukin-6

[9] tumor necrosis factor-α

[10] Fukuhara et al

[11] epidemic

[12] Visfatin

همه پایان نامه و تحقیق و پروژه های به صورت فایل دانلودی می باشند و شما به محض پرداخت آنلاین مبلغ همان لحظه قادر به دریافت فایل خواهید بود. این عملیات کاملاً خودکار بوده و توسط سیستم انجام می پذیرد. ضمنا همان لحظه لینک دانلود به ایمیل شما ارسال می گردد.

 جهت پرداخت مبلغ شما به درگاه پرداخت یکی از بانک ها منتقل خواهید شد، برای پرداخت آنلاین از درگاه بانک این بانک ها، حتماً نیاز نیست که شما شماره کارت همان بانک را داشته باشید و بلکه شما میتوانید از طریق همه کارت های عضو شبکه بانکی، مبلغ  را پرداخت نمایید

مطالب پیشنهادی:
 • پايان نامه اثربخشي مداخلات روانشناختي بر شاخصهاي سلامت جسمي و رواني بيماران ديابتي نوع2
 • پایان نامه تاثيريک دوره تمرين استقامتي ومکمل سازي عصاره آبي دانه شنبليله بر سطوح ويسفاتين و واسپين در رت هاي نر ديابتي شده با STZ
 • پايان نامه تأثير هشت هفته تمرين هوازي و رژيم غذايي كاهش وزن بر نيمرخ ليپيدي خون و آديپونکتين زنان غيرفعال ميانسال
 • پايان نامه تاثير تمرين هوازي تناوبي بر وزن و درصد چربي بدن دختران نوجوان
 • پايان نامه بررسي اثر 8 هفته تمرين هوازي بر سطوح پلاسمايي آنزيم مبدل آنژيوتانسين (ACE) زنان داراي اضافه وزن
 • برچسب ها : , , , , , , , , , , , , ,
  برای ثبت نظر خود کلیک کنید ...

  به راهنمایی نیاز دارید؟ کلیک کنید

  جستجو پیشرفته

  دسته‌ها

  آخرین بروز رسانی

   Fatal error: Call to undefined function jdate() in /home/bmaghale/domains/bmaghale.ir/public_html/wp-content/themes/digitaliran5/sidebar.php on line 122