پايان نامه تاثير يک جلسه فعاليت ورزشي شديد روي ميزان پروتئين کربونيل پلاسماي خون زنان فعال

تحقیق و پروژه و پایان نامه و مقاله دانشجویی

پايان نامه تاثير يک جلسه فعاليت ورزشي شديد روي ميزان پروتئين کربونيل پلاسماي خون زنان فعال یکی از پایان نامه و تحقیق های جامع و کامل و دارای منابع معتبر می باشد این پایان نامه دارای 103 صفحه به صورت فایل ورد و قابل ویرایش می باشد که جهت دریافت و دانلود متن کامل پايان نامه تاثير يک جلسه فعاليت ورزشي شديد روي ميزان پروتئين کربونيل پلاسماي خون زنان فعال بر روی گزینه خرید انتهای ایمیل کلیک نمائید پس از وارد نمودن اطلاعات مربوطه و پرداخت قادر به دانلود متن کامل پایان نامه مربوطه می باشد همچنین لینک پایان نامه همان لحظه به ایمیل شما ارسال می گردد.

فهرست مطالب

فصل اول: مقدمه و معرفی پژوهش
1-1 مقدمه 2
1-2بيان مسأله 4
1-3 ضرورت و اهميت تحقيق 8
1-4 اهداف تحقيق 9
1-4-1 اهداف کلي تحقيق 9
1-4-2 اهداف اختصاصي 9
1-5 فرضيه‌هاي پژوهش 9
1-6 محدوده و محدودیت های پژوهش 9
1-6-1 محدوده 9
1-6-2 محدودیت ها 10
1-7 تعریف واژه و اصطلاحات 10
1-7-1 فعالیت ورزشی هوازی 10
1-7-2 پروتئین کربونیل 10
1-7-3 استرس اکسایشی 10
1-7-4 پلاسمای خون 11
1-7-5 گونه های اکسیژن فعال 11
1-7-6 زنان فعال 11

فصل دوم: زيربناي نظري و ادبيات پژوهش
2-1 مقدمه 13
2-2مبانی نظری 14
2-1-1گروه کربونیل 14
2-1-2ساختار گروه کربونیل 15
2-1-3واکنش پذیری گروه کربونیل 17
2-1-4پروتئین کربونیل 17
2-1-5کربونیله شدن پروتئین 18
2-1-6مکانیسم تشکیل کربونیل 20
2-1-7رادیکالهای آزاد 21
2-1-8عواملی که موجب افزایش شکل گیری رادیکال های آزاد می شوند کدامند؟ 23
2-1-9ورزش و رادیکال های آزاد 24
2-1-10اهداف و مکانیسم اثرتخریبی رادیکال های آزاد 28
2-1-11توان بی هوازی 29
2-1-11-1توان بی هوازی اوج 29
2-1-11-2ظرفیت بی هوازی 29
2-1-11-3خستگی بی هوازی 30
2-1-11-4مقاومت 30
2-3ادبیات پیشینه 30
2-3-1ورزش و پروتئین کربونیل 30
2-3-2فعالیت بی هوازی و پروتئین کربونیل 32
2-3-3فعالیت هوازی و پروتیئن کربونیل 33
2-3-4 تمرينات مقاومتي و پروتیئن کربونیل 36
2-3-5 تمرينات ايزومتريک و پروتئین کربونیل 38
2-3-6 تمرينات پرشي و دو سرعت و پروتئین کربونیل 39
2-3-7 سازگاري‌هاي استرس اکسايشي ناشي از تمرين بي‌هوازي 39
2-3-8 تفاوت‌هاي جنسي در استرس اکسايشي ناشي از تمرينات ورزشي 42
2-3-9نتیجه گیری کلی 43
فصل سوم: روش تحقيق45
3-1 مقدمه 47
3-2 روش تحقيق 47
3-3 فرايند تحقيق 47
3-4 جامعه آماري و انتخاب نمونه 49
3-4-1 جامعه آماری 49
3-4-2 نمونه آماری 49
3-5 روش نمونه‌گيري و حجم نمونه 49
3-6 ابزار و وسايل گردآوري اطلاعات 50
3-6-1 آزمون وینگیت 50
3-6-2 پرسشنامه سلامت 50
3-6-3 دستگاه قدسنج 50
3-6-4 ترازوي وزن کشي 50
3-6-5 دوچرخه وينگيت 51
3-6-6 کيت پروتئين کربونيل و آزمايش خون 51
3-6-7 ساعت ضربان سنج 51
3-7 متغيرهاي تحقيق 51
3-7-1 متغير مستقل 51
3-7-2 متغير وابسته 52
3-8 روش‌هاي آماري مورد استفاده 52
فصل چهارم: یافته ها و تجزيه و تحليل داده ها
4-1 مقدمه 54
4-2 آزمون فرضیه 56
فصل پنجم: بحث و نتیجه گیری
5-1 مقدمه 59
5-2 خلاصه تحقیق 59
5-3 بحث و بررسی 61
5-4 نتیجه گیری کلی 69
5-5 پيشنهادهاي برخواسته از تحقيق 70
5-6 پيشنهادهاي پژوهشي برای تحقیقات بعدی 70
منابع فارسي 71
منابع لاتين 73
پیوست 85

منابع:

1- حامدی نیا، محمد رضا (1381). اثر تمرینات هوازی و ویتامین ایی بر استرس اکشایشی در دانشجویان ورزشکار. رساله دکتری تربیت بدنی به راهنمایی حجت الله نیک بخت، دانشگاه تربیت معلم تهران، آبان 1381. ص 26- 27.

2-  حامدی نیا، محمد رضا (1384). اثر تمرینات هوازی بر استرس اکشایشی زمان استراحت و پس از ورزش وامانده­ساز در دانشجویان ورزشکار. پژوهش در علوم ورزشی، شماره هشتم، 64-53 .

3. علیزاده حمید (1390). سازگاری‌های رادیکال آزاد و آنتی اکسیدان‌ها در ورزش. مجله علم ورزش، دوره 27، شماره4، 16-10.

فاکس، ماتیوس (1383). فیژیولوژی ورزشی . ترجمه اصغر خالدان، انتشارات دانشگاه تهران، جلد اول، چاپ دهم، 45-44.

کاستیل، ویلمور (1387). فیزیولوژی ورزشی و فعالیت بدنی. ترجمه ضیاء معینی، فرهاد رحمانی نیا حمید رجبی، حمید آقا علی نژاد، فاطمه سلامی، انتشارات مبتکران، جلد اول، چاپ نهم، 88-87.

کاظم زاده، یاسر (1383). فعالیت بدنی و رادیکال‌های آزاد. مجله نشاط ورزش، سال اول، شماره اول،50-24.

گائینی، عباسعلی. حامدی نیا، محمد رضا (1383). اثر ویتامین E بر استرس اکسایشی زمان استراحت و پس از ورزش وامانده ساز در دانشجویان ورزشکار. مجله حرکت، شماره 25، 111-99.

نقي‌زاده حسن، افضل پورمحمد اسماعيل، اكبرزاده حسين (1388). مقايسه شاخصهاي آنتي اكسيداني و عوامل خطرزاي قلبي- عروقي ورزشكاران رشته زورخانه )باستاني كاران ( با افراد غيرورزشكار. مجله علمي پژوهشي دانشگاه علوم پزشكي شهيد صدوقي يزد، دوره17، شماره4،269-262.

نیکبخت حجت ا… ، حامدی نیا محمد رضا، رسایی محمد جواد، گائینی عباسعلی، سلامی فاطمه (1381). اثر ورزش درمانده ساز بر شاخص‌های استرس اکسایشی و آنزیم کراتین کیناز در دانشجویان ورزشکار. مجله المپیک، سال دهم، شماره 3 و 4،56-35.

هوانلو فريبرز، هدايتي مهدي، ابراهيمي مريم، عابد نظري حسين (1390) . تأثير تمرين استقامتي در دوره‌هاي مختلف زماني بر تغيير فعاليت آنزيمهاي آنتياكسيداني كبد موش صحرايي. مجله پژوهشي دانشكده پزشكي، دوره 35، شماره 1،87-80.

References

11. Aldini G and Dalle Donne (2007).Intervention strategies to inhibit protein carbonylation by Lipoxidation-     derived reactive carbonyls.Med Res Reu 27:817-868.

12. Aldini G and Dalle Donne (2006).Lipoxidation-derived reactive carbonyl species as potential drug targets in preventing protein carbonylation and related cellular dysfunction .Chem Med Chem 1:1045-1058.

13 . Aldini G ,Vistoli G, and Carini M.(2010).Edaravone inhibits protein carbonylation by a direct carbonyl scavenging mechanism:Focus on reactivity , selectivity,and reaction mechaninsms.Antioxid Redox Signal 12:381-392.

14 .  Alessio HM, Goldfarb AH.( 1988).Lipid peroxidation and scavenger enzymes during exercise: Adaptive response to training. J Appl Physiol; 64(4):1333–1336.

15 . Allssio HM, Hagerman AE, Fulkerson BK, Ambrose J, Rice RE,Wiley RL. )2000).Generation of reactive oxygen species after exhaustive aerobic and isometric exercise. Med Sic Sports Exerc 32: 1576 –1581.

چکیده:

یکی از روشهای غیر مستقیم برای اندازه گیری استرس اکسایشی، استفاده از پروتئین­های کربونیل به عنوان شاخصی از تغییرات اکسیداسیونی پروتئین ها می باشد. هدف از تحقیق حاضر، بررسی  تاثیر یک جلسه فعاليت ورزشي شديد (بی هوازی) بر میزان پروتئین کربونیل پلاسمای خون زنان فعال بود. بدین منظور یک گروه 20 نفره از بدمینتون کاران زن استان فارس با میانگین و انحراف استاندارد سن (1/2±2/21) سال و وزن (6/3±7/52) کیلوگرم انتخاب شدند. سپس ورزشکاران به صورت تصادفی به دو گروه تجربی (n=10)  و کنترل (n=10) تقسیم شدند. روز آزمون، ابتدا بدنبال 10 دقیقه استراحت آرام از هر آزمودنی نمونه خونی برای تعیین مقادیر پروتئین کربونیل گرفته شد. بعد از گرم کردن، آزمون دوچرخه وینگیت تنها از گروه تجربی به عمل آمد و بلافاصله پس از انجام آزمون نمونه خونی دیگری گرفته شد و همزمان با آن ضربان قلب آزمودنی ها  تعیین شد. 24 ساعت پس از آزمون نیز  نمونه خونی دیگری از همه آزمودنی­ها گرفته شد. از آزمون (ANOVA REPEATED MEASURED) برای بررسی تغییرات درون گروهی استفاده شد. سطح معناداری برای تمام تجزیه و تحلیل ها (05/0>P) انتخاب شد. آزمون تعقیبی بونفرونی در گروه تجربی نشان داد اختلاف معنی دار میزان پروتئین کربونیل در مراحل پیش و پس آزمون 1 (010/0 =P) و پس آزمون­های 1 و 2  (013/0 =P)  وجود دارد و تفاوت معنی داری در مراحل  پیش و پس آزمون 2 مشاهده نشد (05/0 <P) و در گروه کنترل اختلاف معنی داری در بین سه مرحله آزمون مشاهده نشد. نتایج نشان داد یک جلسه فعاليت ورزشي بی هوازی، باعث افزایش معنی دار در میزان پروتئین کربونیل به عنوان یک متغییر استرس اکسایشی در پلاسمای خون دختران فعال شد و در 24 ساعت بعد به سطح اولیه خود بازگشت.

واژه­های کلیدی: پروتئین کربونیل، فعاليت ورزشي بی­هوازی، دختران فعال، استرس اکسایشی

فصل اول

 مقدمه و معرفي پژوهش

 1-1 مقدمه

تاکنون، هزاران مطلب و مقاله علمی و پژوهشی پیرامون اثرات متفاوت ورزش و فعالیتهای بدنی، در کتب و مجلات گوناگون به چاپ رسیده است که عمدتاً در مورد تاثیرات مثبت ورزش بر سیستم‌های مختلف بدن می‌باشد. حال آنکه در یک پیامد ناخواسته، فعالیت‌های بدنی به خصوص ورزش‌های شدید و غیر معمول، می‌تواند موجب افزایش شکل‌گیری ذراتی موسوم به رادیکالهای آزاد در بدن شود که به نظر محققان، عامل تخریب بدن انسان در سطح سلول و بروز برخی بیماریها نظیر بیماری قلبی، سرطان و نیز پیشرفت فرایند پیری می شود (2).

ورزشکاران به ویژه به این موضوع علاقه‌مندند، چراکه نگران سلامتی خود و بهبود اجراء و نیز کاهش دورۀ بازگشت به حالت اولیه پس از ورزش هستند. این موضوع بیش از پیش بر شناخت اثرات و پیامدهای انواع تمرینات ورزشی، بخصوص ورزشهای ناگهانی و وامانده‌ساز، و همچنین اهمیت تغذیۀ مناسب پس از جلسات تمرینی، بر دستگاههای مختلف، به ویژه سیستم ایمنی بدن تاکید دارد (6).

اجراي فعاليت بدنی و افزايش مصرف اكسيژن به دنبال آن، باعث پراكندگي مولكولها و گونه‌هاي مختلف اكسيژن در بدن می‌گردد. گونه‌هاي اكسيژن فعال مانند راديكالهاي آزاد به مولكولهاي مشتق از اكسيژن معمولي گفته مي‌شود كه فعال بوده و يا به آساني به گونه‌هاي فعال تبديل خواهند شد. توليد گونه‌هاي اكسيژن فعال، سبب بروز استرس اكسايشي[1] شده و با ايجاد اختلال در موازنه اكسيدانتها و آنتي اكسيدانتها، اثرات مخربي را در سلولها ايجاد می‌کند و اين در حالي است كه آنزيمهاي آنتي اكسيداني سوپراكسيد ديسموتاز (SOD)، گلوتاتيون پراكسيداز(GPX) و كاتالاز (CAT) به عنوان عوامل مداخله‌گر، براي جلوگيري از بروز واكنشهاي زنجيرهاي راديكالهاي آزاد، وارد عمل شده و در تعديل فشار اكسايشي نقش مؤثري ايفا می‌كنند. اگرچه، فعاليتهاي ورزشي از يك سو با افزايش فشار اكسايشي، احتمال تشكيل راديكالهاي آزاد مضر را افزايش مي‌دهند، اما از طرف ديگر با القاي آنزيمهاي ضداكسايشي، سبب كاهش راديكالهاي آزاد نيز می شوند (2).

تولید متعادل رادیکالهای آزاد برای تنظیم تعدادی از فرایندهای فیزیولوژیکی ضروری و مهم است، اما تولید نامتعادل آن به ویژه رادیکالهای اکسیژن محور باعث آسیب اکسایشی به لیپیدها، پروتئینها، DNA و RNA می‌گردد که به نوبه خود فرایندهای فیزیولوژیکی را دچار اختلال می‌کنند و در بروز برخی از بیماریها از جمله تصلب شرائین، التهاب مفاصل، ام.اس، دیستروفی عضلانی، کم خونی، کهولت و انواع سرطان نقش دارد (2).

مشاهده شده است كه يك جلسه تمرين، بسته به شدت و مدت آن، مي تواند باعث شدتهاي متفاوت آسيب اكسايشي شود، اما تمرينات منظم باعث ايجاد نوعي سازگاري در سيستمهاي آنتي اكسيداني و ترميم مي شوند كه اين امر افزايش مقاومت نسبت به استرس اكسايشي را باعث مي شود. بنابراين، به نظر مي رسد شدت، مدت و نوع تمرين، آثار متفاوتي بر بروز آسيبهاي اكسايشي و نيز فعاليت سيستم آنتي اكسيداني به همراه داشته باشد (10).

یکی از روشهای غیر مستقیم برای اندازه‌گیری استرس اکسایشی، استفاده از اکسیداسیون پروتئین، پروتئین کربونیل می‌باشد. (42) واکنشهای مرتبط با پروتئینها می‌تواند تغییرات اساسی ایجاد کند، به طوری که منجر به فقدان کارکرد ساختاری و کاتالیکی شود (52).

مطالعات گوناگونی نشـــان داده‌اند،پروتئین کربونیل[2](pc) در پاسخ بــه فعالیتهای بدنی شدید، تغییر می‌کند(5،18،34 ) و چندین مطالعه عدم تغییر در اکسیداسیون پروتئین را نشان داده‌اند (20، 23) جمع‌بندی مطالعاتی که درباره اثر فعالیتهاي متفاوت مثل ركاب زدن روي دوچرخه ثابت (25) دويدن روي نوارگردان، تمرین مقاومتی دینامیک(19، 79)  تمرین اكسنتریک(37،79) تمرین دوي سرعت(60، 81، 91)  انجام شده‌اند؛ این برداشت را به وجود آورنده‌اند که نوع و شدت فعالیت‌های بدنی بر پاسخهای سیستم اکسایشی بدن موثر است.

كنجكاوي در مورد تعيين اثر دقيق فعاليت بدني برتوليد يا عدم توليد فشار (استرس اكسايشي) در بدن و روشن ساختن پاسخ بدن به اين فشارها، محققان را بر آن داشته است كه به مطالعه اثر انواع تمرينات بدني، با ماهيت و شدتهاي متفاوت، بر سيستمهاي اکسایشی بدن بپردازند.

 1-2 بیان مسئله

هنگام تنفس اکسیژن به شکل آب احیاء می‌گردد. برای تولید آب چهار الکترون نیاز می‌باشد. اگر به جای چهار الکترون، یک، دو یا سه الکترون به اکسیژن مولکولی اضافه شود رادیکالهای آزاد تولید میشوند. رادیکالهای آزاد مولکولهايی هستند که یک الکترون جفت نشده دارند و فوق‌العاده فعال می‌باشند (9).

رادیکالهای آزاد به اجزای مختلف سلولی حمله می‌کنند و به آنها آسیب می‌رسانند. گونه‌هاي اكسيژن فعال[3] (ROS) مانند سوپراكسيد و پراكسيد هيدروژن در جريان فعاليت بدني و به دليل افزايش در مصرف اكسيژن توسط سلولهاي عضلاني، توليد مي‌شوند (9).

اعتقاد برآن است توليد كنترل نشده اين گونه‌هاي اكسيژن فعال در درون سلول باعث مي‌شود مولكولهاي زيستي همانند اسيدهاي نوكلئيك((DNA، پروتئين ها و چربي ها اكسيده شده و در نتيجه‌ي آن، اطلاعات ژنتيكي و ماهيت طبيعي پروتئينها تغييركند؛ آنزيمها غير فعال شوند و غشاهاي زيستي دچار اختلال گردند. نتيجه اين فعل و انفعالات، توليد استرس اکسایشی در بدن است كه از طريق اختلال درموازنه اكسيدكننده‌ها و ضد اكسيدكننده‌ها، بر اكسايش درون سلول تأثير گذاشته و موجب بروز بيماريها، مسموميت و پيري مي‌شوند (8).

اگرچه فعالیت بدنی برای تندرستی انسان مفید است، ولی استفاده از اکسیژن توسط سلولها موجب تولید رادیکالهای آزاد فعال می شود. در هنگام ورزش مصرف اکسیژن ممکن است ١٠ تا٢٠ برابر افزایش یابد. این مسئله می‌تواند تولید رادیکالهای آزاد را افزایش دهد (7).

از طرفي گونه‌هاي اكسيژن فعال ذاتاً مضر نيستند اما، تولید بیش از حد آنها می‌تواند از طریق انبوهی از محرکهای تنش‌زا از جمله تمرین فیزیکی حاصل شود كه می‌تواند سبب استرس اکسایشی شود (24). در واقع آسیبهای اکسایشی سلولی هنگامی گسترش مییابد که تعادل بین سیستمهای تولیدکننده گونه‌های اکسیژن فعال و سیستم جمع‌کننده آنها از بین رود (47).

در همين راستا مشخص شده است كه ورزشهاي شدید و طولاني ممكن است به آسيبهاي عضلاني و بافتی، تسهيل در اكسايش اسيدهاي چرب غشاء و شروع زنجيره اي از واكنش هاي مخرب و در نهايت مرگ سلول منجر شوند. (8) احتمالاً انواع مختلف تمرين بدني شديد با تولید سطوح متفاوتي از فشار استرس اکسایشی در بدن همراه هستند، اما نكته كليدي آن است كه هر چه شدت تمرين بالاتر باشد، ميزان استرس نيز بيشتر خواهد بود (8).

اگرچه بیولوژی تغییرات اکسیداسیون پروتئین پیچیده‌است و به صورت کامل قابل تعریف نیست و ابهاماتی را در این زمینه باقی می گذارد، اما کربونیله شدن پروتئین و واکنش های شیمیایی که گروههای کربونیل را تولید می‌کنند، به خوبی مشخص شده ‌است. کربونیله شدن پروتئین نوعی از اکسیداسیون پروتئین است که می‌تواند به انواع اکسیژن های فعال تبدیل شود (85).

پروتئین ها یک بخش مهم گونه‌های اکسیژن فعال را تشکیل می دهند و اکسیداسیون آنها می‌تواند منجر به از دست دادن کارکرد پروتئینی شود، طوری که آنها را تبدیل به شکل هایی از پروتئین کند که مستعد پائین آمدن کارکرد آنها شود. گونه‌های اکسیژن فعال طیفی از تغییرات را در اسیدهای آمینه ای چون لیزین، پرولین و هیستیدین و…. ایجاد می کنند (35).

در بین تغییرات اسید آمینه که توسط گونه‌های اکسیژن فعال انجام می‌گیرد، شکل‌گیری کربونیل ها به عنوان یکی از نتایج اکسیداسیون اسیدآمینه لیزین و پرولین و… می‌باشد.کربونیله شدن پروتئین به عنوان نتیجه ثانویه واکنشهای گروه اسیدآمینه‌های لیزین با قند پائین می‌باشد (89). از طرفی فشارهای اکسایشی گونه‌ای از عدم تعادل را ایجاد می‌کنند که در چند بیماری اتفاق میافتد، در بین این بیماریها دسته‌ای از بيماري‌ها وجود دارند که با سطوح بالای پروتئین کربونیل همراه بوده است. مانند بیماری آلزایمر، آرتروئیدروماتئید و دیابت. شکل‌گیری کربونیل غالباً توسط واکنش به2، 4  دی نیتروفنیل هیدرازین [4]DNPH) ) و تبدیل آن به هیدروژن انجام می‌شود که به صورت گسترده‌ای مورد استفاده سازه‌های مهم اکسیداسیون پروتئین در عضلات اسکلتی قرار می‌گیرد (38).

در واقع گروههای کربونیل روی زنجیره پروتئینهایی تولید می شوند که اکسیده شده‌اند و غالباً به عنوان مارکرهای سیستماتیک فشار اکسایشی موررد استفاده قرار می‌گیرند (34).

میزان تولید گونه‌های اکسیژن فعال و زیاد شدن آنها بسته به فشارهای غیرهوازی می‌تواند متغییر باشد. نمونه‌ای از رایجترین این فشارهای غیرهوازی تمرینات مقاومتی تمرینات دینامیک، اكسنتریک، ایزومتریک، دوي سرعت و پریدن می‌باشد.

افزایش  pcبدنبال تمرینات مقاومتی می‌تواند به تهاجم سلولهای فاگوسیتوز در بافت ماهیچه‌های آسیب دیده مربوط باشد که چند ساعت پس از تمرین اتفاق می‌افتد و می‌تواند منجر به تولید مقدار زیادی از گونه‌های رادیکال اکسیژن شود (27).

با وجود استفاده گسترده از پروتئین‌های کربونیل به عنوان شاخصی از تغییرات اکسیداسیونی پروتئین ها، اطلاعات کمی تاکنون درباره مشخصات دقیق این پروتئین ها دردسترس است، اما محققان با تکنیک‌های جدیدی که اخیرا مورد استفاده قرار داده‌اند، کربونیله شدن چند پروتئین را توصیف کرده‌اند که نمونه‌هایی از آن در بیمارانی با آسیبهای مغزی و در بیماری آلزایمر توصیف شده است (16).

در رابطه با تمرینات دینامیک، محققان افزایشی را در بیومارکرهای استرس اکسایشی گزارش کردند (25،61)، اما در رابطه با تمرینات اكسنتریک، عدم تغییر نیز در بیومارکرهای استرس اکسایشی گزارش شده است (31،46،54) در مطالعاتی که در رابطه با تمرینات دوي سرعت صورت گرفته است افزایش در پراکسیداسیون چربی 25)) اکسیداسیون پروتئین (25) و آسیب به DNA (25)  و همچنین عدم تغییر در اکسایش چربی(23،(25، پروتئین23) ) و آسیب به DNA 25) ) گزارش شده است.

یافته‌های این چنینی سبب ایجاد علاقه برای تحقیق در زمینه استرس اکسایشی برای دانشمندان علوم ورزشی، مربیان ورزش و سایر متخصصان در زمینه تمرینات ورزشی شده است. اگرچه شاخص‌هایی که سبب افزایش آسیب به لیپیدها، پروتئین ها وDNA در اثر تمرینات ورزشی می‌شود به خوبی سندیت یافته‌اند. تعدادی از محققان توانسته‌اند نشانه‌هایی از استرس اکسایشی را که در نتیجه تحریک حاصل شده بیابند (83).

پس از بررسی مقالاتی که شرح آنها در صفحات پیش گذشت، و به تناقضات یا کمبود اطلاعاتی که در این زمینه اشاره شد؛ این پژوهش طراحی شد و سوال اصلی تحقیق حاضر این است که آیا یک جلسه تمرین بی هوازی مي‌تواند موجب اكسيداسيون پروتئين در زنان فعال در دامنه سنی 15-25 سال شود؟

 1-3 ضرورت و اهمیت تحقیق

شاید مهمترین ویژگی عصر حاضر سرعت و رشد روزافزون علم و فناوري باشد. این ویژگی در حیطه تربیت بدنی، موجب ساخت دستگاههای تمرینی مختلف و روشهای جدید برای اندازه‌گیری پاسخ فعالیتهای بدنی به استرس اکسایشی شده است .با توجه به اهمیت پروتئین كربونيل و پیشینه تحقیقاتی آن، به نظر می‌رسد که در ایران پژوهش­های کافی در این زمینه صورت نگرفته است. همچنین همان‌گونه که قبلاً گفته شد نمونه‌های بررسی شده در خارج از کشور بیشتر با آزمودني‌هاي مرد صورت گرفته است؛طبق شواهد موجود به نظر می­رسد با توجه به استرس اکسایشی ناشی از ورزش هیچ تفاوتی در بین جنسیت وجود ندارد. علارغم این، چون این احتمال وجود دارد که استروژن خواص ضداکسایشی داشته باشد، در خیلی از مطالعات استرس اکسایشی منحصراً از مردان استفاده می­شود. در ضمن بیشتر مقالات منتشر شده در ارتباط با ­تفاوت­های جنسی مطالعاتی است­که، بر روی حیوانات انجام شده است(24). نظر به اينكه در زمینه آزمودنی‌های انسان به خصوص ورزشکاران اطلاعات بسیار محدود و اندكي وجود دارد و نیاز به تحقیقات بیشتر در این زمینه احساس می‌شود، لذا هدف پژوهش حاضر آن است که تغييرات پروتئین كربونيل پلاسماي خون زنان فعال در دامنه سنی ١٥- ٢٥ را به دنبال يك جلسه فعاليت ورزشي شديد مورد بررسی قراردهد.

[1]. Oxidative stress

[2] .protein carbonyl

[3].Reactive oxygen species

[4] .2,4Dinitrophenylhydrazine

همه پایان نامه و تحقیق و پروژه های به صورت فایل دانلودی می باشند و شما به محض پرداخت آنلاین مبلغ همان لحظه قادر به دریافت فایل خواهید بود. این عملیات کاملاً خودکار بوده و توسط سیستم انجام می پذیرد. ضمنا همان لحظه لینک دانلود به ایمیل شما ارسال می گردد.

 جهت پرداخت مبلغ شما به درگاه پرداخت یکی از بانک ها منتقل خواهید شد، برای پرداخت آنلاین از درگاه بانک این بانک ها، حتماً نیاز نیست که شما شماره کارت همان بانک را داشته باشید و بلکه شما میتوانید از طریق همه کارت های عضو شبکه بانکی، مبلغ  را پرداخت نمایید

مطالب پیشنهادی:
 • پایان نامه برررسي تاثير چهار هفته فعاليت ورزشي ايزومتريک هندگريپ، بر تغييرات اتساع عروقي وابسته به جريان خون و فشارخون در زنان مبتلا به پرفشاري خون
 • برچسب ها : , , , , , , , , , , , , , ,
  برای ثبت نظر خود کلیک کنید ...

  به راهنمایی نیاز دارید؟ کلیک کنید

  جستجو پیشرفته

  دسته‌ها

  آخرین بروز رسانی

   Fatal error: Call to undefined function jdate() in /home/bmaghale/domains/bmaghale.ir/public_html/wp-content/themes/digitaliran5/sidebar.php on line 122