پايان نامه تاثير کاربري ها و تراکم هاي شهري بر وقوع سوانح ترافيکي و تحليل توزيع فضايي آنها

تحقیق و پروژه و پایان نامه و مقاله دانشجویی

پايان نامه تاثير کاربري ها و تراکم هاي شهري بر وقوع سوانح ترافيکي و تحليل توزيع فضايي آنها یکی از پایان نامه و تحقیق های جامع و کامل و دارای منابع معتبر می باشد این پایان نامه دارای 149 صفحه به صورت فایل ورد و قابل ویرایش می باشد که جهت دریافت و دانلود متن کامل پايان نامه تاثير کاربري ها و تراکم هاي شهري بر وقوع سوانح ترافيکي و تحليل توزيع فضايي آنها بر روی گزینه خرید انتهای ایمیل کلیک نمائید پس از وارد نمودن اطلاعات مربوطه و پرداخت قادر به دانلود متن کامل پایان نامه مربوطه می باشد همچنین لینک پایان نامه همان لحظه به ایمیل شما ارسال می گردد.

فهرست مطالب

عنوان صفحه
فصل اول : طرح تحقیق
مقدمه 2
1-1 – طرح مسئله و ضرورت تحقیق 4
1-2- اهداف تحقیق 5
1-3- سوالات تحقیق 6
1-4- فرضيه تحقيق 6
1-5- روش تحقيق 7
1-6- مراحل تحقيق 8
1-7- روش تجزيه و تحليل اطلاعات 8
فصل دوم : مبانی نظری و سوابق مطالعاتی
مقدمه 11
2-1- راه و طبقه بندی راه های درون شهری 12
2-1-1- راه محلي 13
2-1-2- راه شرياني درجه 2 14
2-1-3- راه شرياني درجه 1 16
2-1-3-1- آزاد راه 16
2-1-3-2- بزرگراه 16
2-1-3-3- راه عبوري 17
2-2- تصادفات و انواع آن 18
2-2-1- تصادفات فوتي 18
2-2-2- تصادفات جرحي شديد 19
2-2-3- تصادف جرحي سبك 19
2-2-4- تصادف خسارتي 19
2-3- علل تصادف 20
2-3-1- علل اوليه 20
2-3-2- علل واسط يا قبلي 20
2-3-3- علل مستقيم يا تامه تصادف 21
2-4- عوامل موثر در تصادفات جاده‌اي 21
2-4-1- عامل انساني 22
2-4-2- عامل وسيله نقليه 22
2-4-3- عامل جاده 23
2-4-4- عوامل محيطي 24
2-5- اولويت‌بندي نقاط حادثه‌خيز 24
2-5-1- شاخص‌هاي تعيين نقاط حادثه‌خيز 24
2-5-1-1- شاخص تعداد تصادفات 25
2-5-1-2- شاخص ضريب شدت تصادف 25
2-5-1-3- شاخص نرخ تصادف 26
2-5-1-4- شاخص نرخ شدت 27
2-5-1-5- شاخص هاي رو به رويي با تصادف 27
2-5-1-6- شاخص هاي جمعيتي 28
2-5-1-7- شاخص هزينه تصادف 28
2-6- جمع‌آوري داده‌هاي تصادفات 29
2-6-1- كميت و كيفيت آمار تصادفات جاده‌اي 31
2-6-2- مشخصات گزارش هاي تصادفات 33
2-6-2-1- گزارشات پليس راه (فرم هاي گزارش‌دهي تصادفات رانندگي) 33
2-6-2-2- نكات مورد نظر در فرمهاي گزارش و نحوه پر كردن آنها 34
2-7- مراحل بررسي تصادفات جاده‌اي 35
2-7-1- گزارش‌دهي 36
2-7-2- بررسي محلي 36
2-7-3- آماده‌سازي فني 36
2-7-4- دوباره‌سازي حرفه‌اي 37
2-7-5- تجزيه و تحليل عوامل وقوع 37
2-8-كاربري زمين شهري 38
2-9- تراكم و انواع آن 40
2-9-1- انواع تراكم متداول در حوزة برنامه‌ريزي و طراحي شهري 42
2-9-1-1- تراكم جمعيتي 42
2-9-1-2- تراكم كلي مسكوني 43
2-9-1-3- تراكم ناخالص مسكوني 43
2-9-1-4- تراكم خالص مسكوني 44
2-9-1-5- تراكم ساختماني 45
2-9-1-6- تراكم سكونتي يا تراكم در مسكن 45
2-9-1-7- سرانه 46
2-9-2- كاربرد ويژه انواع تراكم 46
2-10- مفاهيم مرتبط با تراكم 47
2-10-1- سطح زمین 47
2-10-2- سطح اشغال ساختمان 48
2-10-3- سطح زيربنا و ضريب سطح زير بنا (تراكم ساختماني) 48
2-10-4- فضاي باز و ضريب فضاي باز 49
2-10-5- فضاي پاركينگ ساكنان (OCS) و ضريب پاركينگ (OCR) 50
2-11- مقياس شدت استفاده از زمين 50
2-12- عدد شدت استفاده از زمين 51
2-13- پيشينة نظريه‌پردازي پيرامون مفاهيم اندازه و تراكم شهر 51
2-14- مروري بر ديدگاههاي معماران و شهرسازان معاصر در مورد تراكم 53
2-15- تعريف GIS 56
2-16- داده‌هاي مكاني 57
2-17- مديريت داده‌ها و روش‌هاي تحليل 59
2-18- پيشينه تحقيق 60
فصل سوم : شناخت محدوده
مقدمه 65
3-1- موقع جغرافيايي شهر شيراز 66
3-2- زمين شناسي 66
3-3- پستي و بلندي ها 67
3-4- شناخت آب و هواي شيراز 67
3-4-1- وضعيت عمومي اقليم 67
3-4-2- بارندگي 68
3-5- منابع آب شيراز 68
3-6- پوشش گياهي 69
3-7- شيراز در دوره قاجاريه 69
3-8- شيراز در دوره پهلوي 71
3-9- شيراز در دوره پس از انقلاب اسلامي 74
3-10- ويژگيهاي جمعيتي و اجتماعي 74
3-11- مهاجرت 76
3-12- بررسي و تحليل ساختار نيروي انساني و وضعيت اقتصادي 77
3-13- شبکه حمل و نقل شهر شیراز 78
3-13-1- شبکه راهها 78
3-13-2- سیستم کنترل 80
3-13-3- ایستگاه ها و پایانه ها 83
3-13-4- وسایل نقلیه 84
3-14- مساحت و کاربری 85
فصل چهارم : تحلیل داده ها
مقدمه 99
4-1- موقعیت تصادفات 100
4-2- شناسایی نقاط حادثه خیز 101
4-3- نقاط پر تصادف(مناطق سیاه) 101
4-4- شناسایی نقاط حادثه 102
4-5- طبقه بندي نقاط حادثه خیز 103
4-6- اولویت بندي نقاط حادثه خیز 103
4-7- کاربری و تراکم بدنه محور های شدیدا حادثه خیز 109
4-8- تحلیل آزمون همبستگی 114
4-8- 1- آزمون همبستگی میان تعداد تصادفات رانندگی و فاصله از مرکز شهر 115
4-8-2- آزمون همبستگی میان تعداد تصادفات رانندگی و نوع کاربری زمین 115
4-8-3- آزمون همبستگی میان تعداد تصادفات رانندگی و تراکم ساختمانی 118
فصل پنجم : جمع بندی و پیشنهادات
5-1- نتایج حاصل از پاسخ به سوالات تحقیق 121
5-2- نتایج حاصل از آزمون فرضیات 123
5-3- نتایج حاصل از بررسی اهداف تحقیق 125
منابع 127
پیوست ها 132

منابع

آیتی، اسماعیل(1377).”محاسبه هزینه تصادفات جاده ای در ایران“، تهران: معاونت راهداری و هماهنگی امور استانها، اداره کل ایمنی و حریم راه ها

آیتی، اسماعیل(1371). تصادفات جاده ای در ایران، چاپ اول، مشهد: دانشگاه فردوسی مشهد

اداره کل هواشناسی استان فارس(1385). گزارش هواشناسی شهرستان شیراز، انتشارات اداره کل هواشناسی استان فارس

استیسی، نیگل، ترجمه علی اکبر عادلی (1378). رانندگی و شیوه های مقابله با خطر، انتشارات ماهنامه صنعت حمل و نقل، تهران

بذرگر، محمد رضا(1382). شهرسازی و ساخت اصلی شهر، چاپ اول، انتشارات کوشا مهر، شیراز

بحرینی، سید حسین(1381). تحليل فضاهاي شهري: در رابطه با الگوهاي رفتاري استفاده‌كنندگان و ضوابطي براي طراحي، چاپ اول، تهران، دانشگاه تهران، موسسه انتشارات و چاپ

بحرینی، سید حسین(1377). فرآیند طراحی شهری، چاپ اول، تهران، دانشگاه تهران، موسسه انتشارات و چاپ

پیوندی، پریوش، نصیری، احسان و  عمو زاده، علی(1384).” بررسی تحلیل حوادث رانندگی مدیریت شده توسط هلال احمر استان سمنان و مقایسه آن باکل تلفات در سال 1383“، مجموعه مقالات نخستین کنفرانس بین المللی حوادث رانندگی و جاده ای، دانشگاه تهران

تن زاده، جواد(1388). طرح هندسی و ایمنی راه،چاپ اول، تهران : ستاره سبز

توسلی، محمود و بنیادی، ناصر(1371). طراحی فضا های شهری، چاپ اول، انتشارات شهیدی

تیماس، سجاد(1383)، ” سال 2030 سال مخاطرات حمل و نقل جاده ای”، راه های پیارک، شماره 320

حبیبی، سید محسن(1375). از شار تا شهر، چاپ اول، تهران، دانشگاه تهران، موسسه انتشارات و چاپ

دلیر، حسین زاده، کریم(1386). برنامه ریزی ناحیه ای، چاپ دوم، سمت

رازانی، عباس(1387). بازسازی صحنه تصادف، تهران: انتشارات سروش

رضایی، مرتضی(1380). فرهنگ ترافیک، چاپ دوم، 1380، انتشارات رقعی

زیاری، کرامت الله(1381). برنامه ریزی کاربری اراضی شهری، چاپ اول، دانشگاه یزد

سازمان برنامه و بودجه استان فارس (1373). اوضاع اقتصادی اجتماعی استان فارس، انتشارات سازمان برنامه و بودجه کشور

سعیدنیا، احمد(1377). کتاب سبز راهنمای شهرداری ها، چاپ اول، جلد چهارم، انتشارات سازمان شهرداری های کشور

سلمانی، محمد و دیگران(1387).” بررسی عوامل موثر بر تصادفات و ارائه راه کارهایی برای کاهش آن“، پژوهش های جغرافیای انسانی، شماره 9

شاهی، جلیل(1382). ساماندهی ترافیک، تهران: مرکز نشر دانشگاهی تهران

شرکت مهندسین مشاور ارگ(1378).” تدوین دستورالعمل های مدیریت سرعت در راه های کشور“، پژوهشکده حمل و نقل وزارت راه و ترابری

شکویی، حسین(1379). دیدگاه های نو در جغرافیای شهری، چاپ چهارم، سمت

شیعه، اسمعیل(1380). مقدمه ای بر مبانی برنامه ریزی شهری، چاپ اول، دانشگاه علم و صنعت

عامری، محمود و دیگران(1388).” مدلی برای برآوردتعداد تصادف ها برای راه های شهری“، پژوهشنامه حمل و نقل، سال ششم، شماره سوم

عزیزی، محمد مهدی(1388). تراکم در شهر سازی؛ اصول و معیار های تعیین تراکم شهری، چاپ چهارم، دانشگاه تهران

علی بخشی، رضا(1376). راهنمای تشخیص، تحلیل و تصحیح مکان های پر تصادف،چاپ اول، تهران: شرکت کنترل ترافیک شهر تهران

کرمی، شهرام(1381). تحلیل تصادفات جاده ای با رویکرد اقلیمی با استفاده از GIS، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه تربیت مدرس تهران

ماکاراچی، غلامعلی(1376). “جزوه درس مهندسی ترافیک“، دانشگاه تربیت مدرس

مردی، سعدالله(1380). بررسی و تحلیل آمار مرگ و میر ناشی از تصادف های وسایل حمل و نقل کشور، تهران: سازمان شهرداری ها و دهداری های کشور

مرکز آمار ایران(1376). سالنامه آماری ایران، انتشارات مرکز آمار ایران

مرکز آمار ایران(1386). سالنامه آماری ایران، انتشارات مرکز آمار ایران

مرکز آمار ایران(1391). سالنامه آماری ایران، انتشارات مرکز آمار ایران

معاونت حمل و نقل و دفتر ایمنی و ترافیک(1378). گزارش آمار گیری بصری ترافیک در جاده های ایران، انتشارات راه و ترابری

معین، م(1360). فرهنگ فارسی آ-ع، چاپ چهارم، تهران: انتشارات سپهر

م.م. شهر و خانه(1384). طرح بازنگری تفصیلی شیراز، مجلد مطالعات کالبدی

م.م. فرنهاد(1378). طرح بازنگری تفصیلی شیراز، مجلد مطالعات کالبدی

م.م. نقش جهان پارس(1368). طرح جامع شیراز

نظمی، امیرافلاطون(1375). ” عوامل تصادفات رانندگی متاثر از نارسایی طرح هندسی معابر“، معاونت راهنمایی و رانندگی و امور حمل و نقل ناجا، دومین کنفرانس مهندسی ترافیک

وزارت مسکن و شهرسازی(1374). آئین نامه طراحی راه های شهری، انتشارات مرکز مطالعات و تحقیقات شهرسازی و معماری ایران

Downing ,A.J. and HILLS, B.L.(1991).”Road safety in developing co-untries: an overview“, Nineteenth Transport, Highwaiys and Planning Summer Annual Meeting Proceedings of Seminar, University of Sussex, London.

Martinez, R(1997). “Statement before the United States House Comm-ittee on Financial Services“, U.S. Department of House and Urban Development

Berdica, K(2002). “An Introduction to Road Vulnerability”, Transport   Policy, Vol. 9

Matthews, B.A(2002). “When is Believing Seeing?”, Journal of Applied Social Psychology, Vol. 32, Issue 1

Martinez, R. (1997). Statement of Hovorable, Nework, wiley

Miles, E(2003).”Aggressive Driving Behaviors“, Journal of Traffic Psy-chology and behavior, Vol. 6, Issue 2

Older, S. J. , Spicer, B. R. (1986). “Trafic Conflicts: A Development in Traffic Accident“, Human Factor, Vol. 18, Issue 3

Parker, D(1998).”Attitudinal Predictors or Inter Personally Aggressive Violations on the Road“, Journal of Traffic Psychology and behavi-or, Vol. 1, Issue 1

Shinar, D. (1998). Psychology on the Road: The Human Factor in the Traffic Safety, Newyork, Wiley

Willis, C. O., Turner and Colson(1985). “Evaluation Accident reporting Histories“, Transportaion Research, Record 910

Ylvisaker, P, N(1972). Five Perspectives, A ULA Special Report, Washangton, Urban Land Institute

چکیده

تصادفات رانندگی به عنوان یک نقص در سیستم حمل و نقل، از جمله پدیده هایی است که با رشد شتابان شهری در حال فزونی و افزایش است. حوادث ترافیکی به عنوان دومین عامل مرگ و میر در کشور های در حال پیشرفت خسارات جبران ناپذیری بر بدنه اقتصادی جامعه وارد می سازد. در کشور ما نیز پدیده تصادفات رانندگی طی سال های اخیر افزایش یافته و به یکی از معضلات شهری خصوصا در کلان شهرهایی چون شهر شیراز تبدیل گشته است.

این تحقیق که در رده توصیفی – تحلیلی قرار می گیرد، سعی دارد از طریق تحقیقات کاربردی، تاثیر عوامل محیطی و کالبدی در وقوع تصادفات رانندگی را مورد بررسی قرار دهد. برای این منظور ابتدا به تعیین نقاط نقاط حادثه خیز که در آنها فراوانی تصادف از حد معینی فراتر است پرداخته، و سپس متغیر های در نظر گرفته شده( توزیع فضایی، کاربری و تراکم ساختمانی) را در مجاورت این نقاط مورد بررسی قرار می گیرد.

شناخت نقاط حادثه خیز از طریق آمار و اطلاعات ارائه شده از سوی سازمان ها و ارگانهای مربوطه صورت پذیرفته و ابزار شناخت کاربری ها و تراکم ها، تکمیل فرم های برداشت اطلاعات کالبدی  بر اساس نقشه های پایه شهری می باشد. تجزیه و تحلیل اطلاعات برای شناخت توزیع فضایی مکان تصادفات رانندگی، سطوح کاربری و میزان تراکم ها از طریق نرم افزار ARCGIS و آنالیز همبستگی بین تعداد تصادفات رانندگی و عوامل محیطی یاد شده از طریق نرم افزار SPSS صورت می پذیرد. نتایج تحقیق نشان دهنده آن است که کاهش فاصله از مرکز شهر و همچنین افزایش سطح کاربری و میزان تراکم های مربوط به امور کار و فعالیت و اوقات فراغت، موجب افزایش تعداد تصادفات رانندگی می گردد.

کلمات کلیدی : تصادفات رانندگی، محور حادثه خیز، توزیع فضایی، کاربری، تراکم ساختمانی، شهر شیراز

مقدمه

در دنیای پویای امروز، انسان نیازمند تلاش بیشتر، برای دستیابی به جایگاه مناسب اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی، سیاسی و رفاهی می باشد. از این رو می کوشد تا از تمامی امکانات برای برقراری ارتباط به منظور بهره مندی از کلیه فرصت های ممکن در هر موقعیت جغرافیایی استفاده نماید. در این میان راه به عنوان شریان اقتصادی نقش شایان توجهی را ایفا کرده و چگونگی بهره برداری و کیفیت برقراری ارتباط به واسطه آن، تاثیر مستقیم در اقتصاد کشور خواهد داشت. از این رو مطالعه تصادف ها و بررسي هزينه هاي گزاف اجتماعي و اقتصادي و آثار مخرب فيزيکي و رواني آن روي افراد جامعه، يکي از مهمترين موضوعات تحقیقات علمی به شمار مي رود. اهميت اين موضوع براي کشورهاي در حال توسعه از جمله کشور ما، به مراتب بيشتر است. زيرا تعداد تصادف ها در اين کشورها در حال افزايش بوده و هزينه هاي مستقيم و غيرمستقيم آن نيز در مقايسه با کشورهاي توسعه يافته بيشتر است .

در واقع آسيب ها و خسارت هاي ناشي از تصادف ها، امري مهم و قابل ملاحظه است که متأسفانه در اغلب موارد ناديده گرفته مي شود. شهرنشيني يكي از فرآيندهاي موثر در ايجاد تغييرات اقتصادي و اجتماعي، علي الخصوص در كشورهاي در حال توسعه مي باشد. مسائل پويا و تغيير پذير شهري پا به پاي رشد شهرنشيني افزايش يافته است؛ كه اين روند افزايش اندازه شهرها و سهم جمعيت شهرنشين را منعكس مي سازد. در سطح شهر، رشد جمعيت و پويايي شهري در قالب نياز به زير ساخت هاي حمل و نقل شهري شكل مي گيرد كه شامل جاده ها، خيابان ها، سيستم حمل و نقل شهري و حتي پياده روها مي باشد. در نتيجه يك گستره متعدد از الگوهاي شهري، ساختارهاي فضايي و سيستم حمل و نقل شهري وجود دارد. در همه جاي دنيا شهرنشيني شامل افزايش بي رويه جمعيت در شهرها و در نتيجه افزايش مسافرت هاي درون شهري مي باشد. به طور معمول عكس العمل شهرها به افزايش حمل و نقل، ساخت بزرگراه ها و خطوط ترانزيت است. (بحريني، 98:1381)

در كشورهاي پيشرفته احداث جاده ها و خيابان هاي شهري و افزايش حجم وسايل نقليه و حمل و نقل شهري به ايجاد ساختار جديد شهري منتهي شده است. ساختارهاي فضايي شهري كه امروزه شاهد آن هستيم تنها با توجه به مسئله وجود وسائط نقليه بنا شده است كه اين امر يك عامل  تبعيض آميز مي باشد.

افزايش ايمني تردد وسايل نقليه در معابر مي تواند با آموزش اجراي فرهنگ صحيح ترافيكي كه بخشي از آداب رفتاري در جامعه محسوب مي گردد بدست آيد. اجتماعي كه در آن رانندگان وسايل نقليه قوانين راهنمايي و رانندگي را رعايت كرده و خود را نسبت به اجراي دقيق مقررات وضع شده مسئول بدانند، مشكلات به مراتب كمتري در مقايسه با جامعه بدون توجه به اجراي دقيق و صحيح مقررات ترافيكي خواهد داشت. (مردي، 23:1380 )

عدم وجود ايمني در معابر باعث بروز حوادث ناگواري مي گردد، به طوري که هر ساله حدود 2/1 ميليون نفر در دنيا در حوادث جاده اي کشته مي شوند که در حدود ٧٠ درصد آنها مربوط به کشورهاي در حال توسعه است. در کشور ما نيز عليرغم کمبودها و اشکالات عديده در ثبت و تحليل سوابق آمار تصادف ها، شواهدی چون تصادف ها مهمترين عامل مرگ و مير، بالا بودن هزينه تصادف ها در کشور و ١٠ تا ١٥ برابر بودن نسبت تصادف ها نسبت به کشورهاي توسعه يافته، نشان دهنده اين مطلب است که چنانچه مطالعه دقيقي در جهت بهبود وضعيت ايمني شهرهاي کشور صورت نگيرد، در سال هاي آتي با افزايش وسايل نقليه، ميزان تصادف ها و در نتيجه اثرات منفي اقتصادي و رواني ناشي از آن به شدت افزايش مي يابد.

نکته حائز اهميت اين است که کاهش ميزان تصادف ها در کشورهاي توسعه يافته، بر پايه مطالعات علمي گسترده در حوزه ايمني بوده است و سودمند بودن طرح هاي مطالعاتي و اجرايي در زمينه ايمني در شهرها را نشان مي دهد. به عنوان نمونه مي توان به کاهش ٦٧ درصدي ميزان تصادف ها در بين سال هاي ١٩٣٥ تا ١٩٦٠ و کاهش ٥٠ درصدي در بين سال هاي ١٩٦٠ تا ١٩٨٤ در آمريکا بر اثر مطالعات گسترده درخصوص ايمني و اجراي آنها اشاره نمود.

1-1 – طرح مسئله و ضرورت تحقیق

حمل و نقل و ارتباطات از بخشهاي زيربنايي در اقتصاد هر کشور به حساب مي آيد و اين پديده امروز به عنوان يکي از شاخص هاي توسعه يافتگي کشورها محسوب مي شود. سياست هاي حمل و نقل در سراسر جهان به وضوح نيازمند رشدي هستند تا پا به پاي تمايل فزاينده براي جابجايي، توسعه يابند و کيفيت زندگي را حفظ کنند. در اين راستا کاهش تصادف ها يک موضوع کليدي به حساب مي آيد. ( تيماس، 1383 )

امروزه تعداد تصادف ها در شهرهاي کشور ما رو به افزايش است و در نتيجه خسارت هاي مالي ناشي از آنها که بر خانواده ها و دولت تحميل مي شود، بسيار بالا بوده و با توجه به اينکه خسارت هاي مالي و جاني رواني و اجتماعي در مواردي غيرقابل جبران مي باشد، ضرورت دارد به منظور جلوگيري از خسارت تصادف های رانندگي، راه کارهاي موثري به اجرا گذارده شود. ( سلماني و ديگران، 88:1387 )

بشر امروز هر ساله شاهد صدها ميليون تصادف است. برابر آمار سازمان بهداشت جهاني ضايعات انساني اين تصادف ها حدود يک ميليون کشته و ده ها ميليون مصدوم شديد و معلول است. (رازاني، 45:1383) تصادف های ترافيکي از عوامل بسيار مهم مرگ و مير و صدمات شديد جاني و مالي بوده و آثار سنگين اجتماعي، فرهنگي و اقتصادي آن، جامعه بشري را به شدت مورد تهديد قرار داده است. در کشورهاي توسعه يافته همگام با توسعه ساير بخش ها، موضوع ايمني نيز مورد توجه قرار گرفته و با انجام مطالعات و اتخاذ تدابير لازم سعي شده است که تصادف ها و پيامدهاي ناشي از آن را تا حد ممکن کاهش دهند؛ ولي متاسفانه در اکثر کشورهاي جهان سوم، تعداد و نرخ تصادف ها همواره سير صعودي داشته است. کاهش خسارات ناشي از تصادف ها نيازمند بررسي و تحليل عوامل و اصلاح بعضي از مقررات موجود و هماهنگي بيش از پيش ارگانهاي ذيربط مي باشد.

در کشور ما، مرگ و مير ناشي از تصادف های رانندگي بسيار رقت بار و تاسف انگيز است. اصولاً حوادث، علت نخست مرگ و مير در سنين زير ٤٠ سال بوده و در صدر آن حوادث ترافيکي قرار دارد. عواملي همچون نحوه ي رانندگي، قوانين راهنمايي و رانندگي و نظارت بر اجراي آنها، وضعيت ايمني جاده ها، کيفيت خودروها و فرهنگ عابرين و سرنشينان خودروها در بالا رفتن آمار مزبور به تلفات انساني موثر است. (شاهي، 12:1382)

عوامل موثري در بروز تصادف ها دخيل هستند که در سه عنوان کلي راه، وسيله نقليه و عامل انساني تقسيم مي شوند و هر کدام از اين عوامل هم زيربخش هاي گوناگوني را در بر مي گيرند. (پيوندي، 277:1384) امروزه کارشناسان تصادف های رانندگی، ارکان انساني را به عنوان قويترين عنصر به حساب مي آورند. بنابر اين منطقي است که جامعه تمام تلاش خود را بر انسان متمرکز کند. (عامري و ديگران،258:1388) بنابر اين امروزه مديريت و كنترل ترافيك از جمله مسائل اصلي و اساسي تمام شهرها در جهان و همچنين ايران مي باشد. بطوري كه در صورت عدم اعمال و اجراي مديريت و كنترل ترافيك جوامع انساني كه بشدت به آن وابسته شده و از آن تاثير مي پذيرد دچار هرج و مرج مي شود. با افزايش توليد و استفاده از خودرو در سطح جهان و همچنين ايران اين پديده اجتماعي و فنآوري نيازمند ايجاد قوانين و مقررات خاصي در جهت مديريت و كنترل ترافيك مي باشد.

مهندسي ترافيك، آموزش و اجراي مقررات سه ركن اصلي و مهم مديريت و كنترل ترافيك است. مهندسي ترافيك به تمامي امكانات فيزيكي) از جمله راه و علائم راهنمايي و رانندگي (كه در جهت امكان پذيري و تسهيل رفت و آمد وسايل نقليه فراهم مي گردد و همچنين ارايه و نصب علائم راهنمايي و رانندگي كافي و مناسب اطلاق مي گردد. (رضايي،2:1380)

1-2- اهداف تحقیق

با بررسی تحقیقات علمی در زمینه حوادث ترافیکی، به نظر می رسد در بررسی علل موثر در وقوع تصادفات رانندگی تنها عواملی همچون شرایط جوی، درجه حرارت، نزولات آسمانی و … در ردیف عوامل محیطی دخیل دانسته شده است؛ و جای عوامل کالبدی همچون نحوه استفاده از زمین یا کاربری شهری (مسکونی، تجاری، خدماتی و …) و شدت استفاده از زمین یا تراکم نادیده گرفته شده است. از این رو اهداف زیر را برای این تحقیق می توان در نظر گرفت:

تجزیه و تحلیل تصادفات رانندگی درون شهری از نظر مکان وقوع حادثه

بررسی ارتباط نحوه استفاده از زمین شهری بر وقوع تصادفات رانندگی

بررسی ارتباط شدت استفاده از کاربری های شهری بر وقوع تصادفات رانندگی

ارائه راهکار های موثر در جهت کاهش تصادفات رانندگی

1-3- سوالات تحقیق

این تحقیق با مطالعات خود سعی در دست یابی به پاسخی برای پرسش های زیر دارد:

نحوه توزیع فضایی حوادث ترافیکی در سطح شهر شیراز چگونه است؟

آیا ارتباطی میان کاربری های شهری موجود و وقوع حوادث ترافیکی وجود دارد ؟

آیا ارتباطی میان تراکم کاربری های شهری موجود و وقوع حوادث ترافیکی وجود دارد ؟

1-4- فرضيه تحقيق

در این ارتباط با موضوع این تحقیق فرضیه های زیر مطرح می شوند:

به نظر می رسد بین تعداد حوادث رانندگی در شهر و فاصله از مرکز شهر ارتباط وجود دارد.

2.به نظر می رسد نوع کاربری های موجود در بدنه محور های شهری بر وقوع حوادث ترافیکی تاثیر گذار است.

به نظر می رسد با افزایش سطح کاربری های شهری ( خصوصاً کاربری تجاری خرد و ریز دانه) با افزایش تعداد حوادث ترافیکی مرتبط است.

به نظر می رسد افزایش تراکم شهری با افزایش تعداد حوادث ترافیکی همراه است.

1-5- روش تحقيق

این تحقیق را بر اساس نوع هدف آن می توان از انواع تحقیقات کاربردی و از لحاظ روش انجام کار، در رده تحقیقات توصیفی – تحلیلی قرار داد که سعی دارد با شناخت عوامل محیطی و کالبدی تاثیر گذار در حوادث ترافیکی و تحلیل فضایی مکان وقوع آنها، باعث ارتقاء کیفیت رانندگی و کاهش حوادث و سوانح ترافیکی شود.

جمع آوری اطلاعات در این تحقیق به دو صورت کتابخانه ای- اسنادی و پیمایشی مبتنی بر پرسشنامه است. روش کتابخانه ای در ارتباط با پیشینه موضوع و مبانی نظری تحقیق و مطالعه میدانی به منظور شناخت واقعیت موجود بر زمین و در قالب ابزار پیمایشی پرسشنامه خواهد بود.

در واقع با بررسی ادبیات موضوع و بررسی تحولات در این رابطه با استفاده از داده های در دسترس و تحقیقات پرسشنامه ای ابتدا توزیع فضایی حوادث ترافیکی سنجیده و در مرحله  بعد سعی در شناخت تاثیر عوامل کالبدی بر وقوع آن دارد.

روش تجزيه و تحليل اطلاعات

در مرحله اول مبانی نظری کار جمع آوری گردیده و دیدگاه های مختلف مورد بررسی قرار می گیرد و در مرحله بعد از مشخص گردیدن شاخص هایی همچون تعداد و توزیع مکانی وقوع حوادث ترافیکی، پرسشنامه مربوط به جمع آوری اطلاعات کاربری و تراکم تهیه می گردد. تجزیه و تحلیل این داده ها در محیط SPSS  و با استفاده از آزمونهای همبستگی صورت می پذیرد و برای سنجش و پراکندگی فضایی و همچنین مقایسه نقشه کاربری ها و تراکم از نرم افزار ARC GIS استفاده خواهد شد. همچنین آنالیز مجاورت ها، تعداد و تراکم وقوع حوادث ترافیکی و فاصله محل وقوع تا مرکز شهر از طریق GIS انجام خواهد شد.

مقدمه

 حوادث ناشی از رانندگی هر ساله جان تعداد بسیار زیادی از افراد جهان را می گیرد. از نظر تعداد قربانیان حادثه ی رانندگی، متاسفانه ایران با بیش از 25،000 کشته در چند سال اخیر بالاترین رتبه را به خود اختصاص داده است. با توجه به رشد روز افزون تعداد وسایل نقلیه و افزایش سرعت با احداث راه های جدید تر، پیش بینی می شود تا سال 2020 تصادفات رانندگی به سومین عامل اصلی مرگ و میر تبدیل شوند.

بدون شک مهم ترین هدف هر سیستم حمل و نقل و ترافیک سالم شهری کاهش تعداد تصادفات، به ویژه تصادفات جرحی و فوتی است. تجزیه و تحلیل تصادفات یکی از ابزار های غیر قابل چشم پوشی در نیل به این هدف می باشد. از اين رو كشورهاي پيشرفته تحقيقات وسيع و دامنه‌داري در دانشگاهها و مراكز تحقيقاتي راجع به علل وقوع تصادفات و راههاي جلوگيري از آنها و ارزيابي و محاسبه ميزان ضايعات و هزينه آنها انجام يافته و يا در حال انجام است و با به كارگيري نتايج اين تحقيقات به موفقيتهاي چشمگيري در كاهش روند صعودي ميزان تصادفات نائل آمده‌اند.

كشورهاي در حال توسعه به نسبت كشورهاي توسعه يافته به لحاظ امكانات حمل و نقل ضعيف و در سطح پاييني هستند به طور مثال كشورهاي توسعه يافته به نسبت جمعيت خود حدود 20 برابر كشورهاي در حال توسعه وسايل نقليه و حدود سي برابر آنها شبكه راههاي مطلوب و استاندارد دارند. ميزان و شدت تصادفات در كشورهاي در حال توسعه در مقايسه با كشورهاي توسعه يافته به مراتب بالاتر است، در اين كشورها مرتباً تعداد وسايل نقليه افزايش يافته و رشد بي‌رويه جمعيت به صورت يك اهرم فشار اين روند را تشديد مي‌كند با وجود اين جاده‌ها به لحاظ كمي و كيفي بهبود نيافته، استانداردهاي ايمني وسايل نقليه در حد مطلوبي رشد نكرده، پليس از نظر تجهيزات، پرسنل و آموزش قادر به برخورد موثر و اعمال نظارت كافي بر مقررات نمي‌باشد؛ همچنين استفاده كنندگان از جاده‌ها آموزش‌هاي لازم براي ارتقاي فرهنگ حمل و نقل را فرا نگرفته‌اند. مشكل ديگر عدم توجه و آگاهي مردم و حتي مسوولين و برنامه‌ريزان به اهميت مسأله مي‌باشد.

از این رو در این فصل سعی بر آن است تا با مفاهیم نظری پیش رو در این تحقیق آشنایی بیشتر ایجاد شده و با درک بهتر از آنها، در ارزیابی عوامل موثر بر حوادث رانندگی به طور موثر تری برخورد نمائیم.

همه پایان نامه و تحقیق و پروژه های به صورت فایل دانلودی می باشند و شما به محض پرداخت آنلاین مبلغ همان لحظه قادر به دریافت فایل خواهید بود. این عملیات کاملاً خودکار بوده و توسط سیستم انجام می پذیرد. ضمنا همان لحظه لینک دانلود به ایمیل شما ارسال می گردد.

 جهت پرداخت مبلغ شما به درگاه پرداخت یکی از بانک ها منتقل خواهید شد، برای پرداخت آنلاین از درگاه بانک این بانک ها، حتماً نیاز نیست که شما شماره کارت همان بانک را داشته باشید و بلکه شما میتوانید از طریق همه کارت های عضو شبکه بانکی، مبلغ  را پرداخت نمایید

مطالب پیشنهادی:
برچسب ها : , , , , , , , ,
برای ثبت نظر خود کلیک کنید ...

به راهنمایی نیاز دارید؟ کلیک کنید

جستجو پیشرفته

دسته‌ها

آخرین بروز رسانی

    Fatal error: Call to undefined function jdate() in /home/bmaghale/domains/bmaghale.ir/public_html/wp-content/themes/digitaliran5/sidebar.php on line 122