پايان نامه تبيين اخلاقي نظريه قرارداد اجتماعي و بازتاب آن بر انديشه هاي روسو

تحقیق و پروژه و پایان نامه و مقاله دانشجویی

پايان نامه تبيين اخلاقي نظريه قرارداد اجتماعي و بازتاب آن بر انديشه هاي روسو یکی از پایان نامه و تحقیق های جامع و کامل و دارای منابع معتبر می باشد این پایان نامه دارای 126 صفحه به صورت فایل ورد و قابل ویرایش می باشد که جهت دریافت و دانلود متن کامل پايان نامه تبيين اخلاقي نظريه قرارداد اجتماعي و بازتاب آن بر انديشه هاي روسو بر روی گزینه خرید انتهای ایمیل کلیک نمائید پس از وارد نمودن اطلاعات مربوطه و پرداخت قادر به دانلود متن کامل پایان نامه مربوطه می باشد همچنین لینک پایان نامه همان لحظه به ایمیل شما ارسال می گردد.

فهرست مطالب

کلیات 1
الف: بیان مسأله تحقیق 1
ب: پیشینه تحقیق 2
ج: ضرورت تحقیق 2
د: روش تحقیق 2
هـ : سوالهای تحقیق 3
و: فرضیه های تحقیق 3
ز: ساختار تحقیق 3
فصل نخست: زندگی اجتماعی، نهاد حکومت و مفهوم شناسی قرارداداجتماعی 5
بخش نخست: تاریخچه زندگی اجتماعی انسان 6
بخش دوم: خاستگاه و منشاء زندگی اجتماعی انسان 8
1: نظریه نیازها یا زیستی 9
2: نظریه انسان مدنی باالبطبع است 10
3: نظریه قرارداد اجتماعی 10
بخش سوم: سیاست و اخلاق 10
1: سیاست و فلسفه سیاسی 10
2: اخلاق و اخلاقیات 11
3: رابطه سیاست و اخلاق 12
3-1: یگانگی اخلاق و سیاست 13
3-2: تبعیت اخلاق از سیاست 14
3-3: دو سطحی اخلاق و سیاست 15
3-4: جدایی و افتراق اخلاق و سیاست 16
بخش چهارم: نهاد فرمانروایی یا دولت 17
1: منشأ و خاستگاه دولت 18
1-1: نظریه منشاء الهی دولت ـ فرمانروایی 18
1-2: نظریه زور 20
1-3: نظریه طبیعی ارسطو 21
1-4: نظریه تاریخی یا تئوری تکاملی 22
1-5: نظریه قرارداد اجتماعی 23
بخش پنجم: قراداداجتماعی 24
1: مفهومشناسی قرارداد اجتماعی 24
2: ریشههای تاریخی نظریه قرارداد اجتماعی 26
فصل دوم: قراردادگرایان بزرگ: هابز، لاک و روسو 29
بخش نخست: فلسفه سیاسی هابز 30
1: وضع طبیعی 32
2: قوانین طبیعی 35
3: قرارداد اجتماعی 38
4: حقوق حاکم و اتباع 40
4-1: حقوق و آزادی اتباع 42
5: تحلیل و نقد نظریه ی هابز 42
بخش دوم: کلیات نظریه سیاسی جان لاک 44
1: تجربه گرایی معرفتی و عقل گرایی سیاسی 44
2: نظریه لاک درباره طبیعت انسان 45
3: وضع طبیعی و وضع جنگ 46
4: قرارداد اجتماعی لاک 50
5: حکومت و حقوق متقابل حاکم و مردم 53
6: تحلیل و نقد نظریه ی لاک 56
بخش سوم: روسو 57
1: طبیعت بشر 57
3: وضع طبیعی 59
3: قرارداد اجتماعی 61
4: حکومت و حقوق متقابل حاکم و مردم 64
فصل سوم: اخلاق و قراردادگرایی اجتماعی 68
بخش نخست: قرارداد گرایی اخلاقی 69
1: اخلاق به منزلۀ منفعت متقابل 72
2: عینیت اخلاقی و قرارداد گرایی 73
3: توجیه قواعد اخلاقی 75
4: تزاحمهای اخلاقی و قرار داد گرایی 75
بخش دوم: رابطه قراردادگرایی و نظریات اخلاقی 76
1: قانون طبیعی 76
1-1: سیر تاریخی اندیشه قانون طبیعی 77
1-2: جمع بندی اخلاق بر مبنای قانون طبیعی 82
2: اخلاق و قراردادگرایان 83
3: پیامدگرایی 84
3-1: میثاق باوری اخلاقی 85
3-2: فایده گروی 86
3-3 : فضیلت عدالت به مثابه ی بنیاد اخلاق 87
3-4: خودگرایی اخلاقی 88
بخش سوم: نظریه اخلاقی روسو 92
بخش چهارم: تحلیل و نقد قراردادگرایی اخلاقی 97
بخش پنجم: تعلیم و تربیت از نظر روسو 98
1: عوامل موثر تربیتی انسان 99
نتیجه‌گیری: 104
فهرست منابع: 107
پیوست: 111

فهرست منابع:

الف: منابع فارسی

اتکینسون اف. درآمدی به فلسفه اخلاق. سهراب علوی نیا،تهران: هرمس، اول (1391)

احمدی طباطبایی، محمدرضا. اخلاق و سیاست. دانشگاه امام صادق، تهران: دوم (1389)

ادوارد مور، جورج. مبانی اخلاق. ترجمه ی توکلی؛ عسکری یزدی، تهران :سمت،اول(1388)

اشتراوس ، لئو.حقوق طبیعی و تاریخ. باقر پرهام، تهران : اگه ،اول (1373)

آشوری ، داریوش.دانشنامه ی سیاسی. تهران :مروارید،بیست و دوم( 1392)

ال هولمز رابرت،مبانی فلسفه اخلاق، ترجمه ی مسعود علیا، تهران :ققنوس،سوم( 1391)

پازارگاد ،بهاءالدین.تاریخ فلسفه سیاسی.ج 1،تهران : زوار، چهارم( 1359)

————-.تاریخ فلسفه سیاسی. ج 2، تهران : زوار، چهارم( 1359)

پالمر ، مایکل.مسائل اخلاقی. علیرضا آل بویه،قم: پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی،اول( 1385)

پولادی ،کمال.تاریخ  ندیشه سیاسی در غرب. تهران: مرکز، هشتم( 1392)

پی ونیر ،فیلیپ. فرهنگ اندیشه های سیاسی. ترجمه ی خشایار دیهیمی، تهران :نی،چهارم( 1391 )

روسو ، ژان ژاک. امیل. غلامحسین زیرک زاده، تهران : ناهید،ششم (1390)

———–. قرارداد اجتماعی. غلامحسین زیرک زاده،تهران : قاصدک صبا،اول (1391)

ریچلز ، جیمز . فلسفه اخلاق .آرش اخگری،تهران :حکمت ،1(1387)

زیباکلام ،صادق. پنج گفتار درباره حکومت. تهران :روزنه،اول (1388)

صانعی، دره بیدی محمدرضا. فلسفه اخلاق و مبانی رفتار. تهران :(سروش1387)

طاهری ، ابوالقاسم.تاریخ اندیشه سیاسی در غرب. تهران: قومس،دوازدهم (1391)

عالم، عبدالرحمن.بنیادهای علم سیاست.تهران : نی،بیست و چهارم ( 1391)

عضدانلو، حمید. سیاست و بنیان های فلسفی اندیشه سیاسی.تهران :نی،اول( 1389)

عنایت، حمید. بنیاد فلسفه سیاسی در غرب.تهران : زمستان،ششم (1390)

فراست، اس ای. درسهای از فلاسفه بزرگ. منوچهر شادان، تهران :بهجت،( 1385)

فرانکنا، ویلیام کی. فلسفه اخلاق. ترجمه ی هادی صادقی،قم:طه،دوم( 1383)

کاپلستون ، فردریک.تاریخ فلسفه.ج1، ترجمه ی جلال الدین مجتبوی، تهران :سروش،ششم( 1388)

————. تاریخ فلسفه. ج5، ترجمه ی جلال الدین اعلم، تهران :علمی فرهنگی،پنجم (1387)

کانگ ،سوگون. شرح افکار و آثار هابز و لاک . محمد بقایی، تهران :اقبال،اول (1383)

گیدنز ،آنتونی. جامعه شناسی. منوچهر صبوری، تهران : نی،ششم( 1379)

لیدمان، اریک سون. تاریخ عقاید سیاسی. ترجمه ی سعید مقدم، تهران : دات،چهارم( 1391)

ماکیاولی، نیکو. شهریار. داریوش آشوری؛محمود محمود، تهران :مرکز،اول( 1380)

محمدرضایی ،محمد. فلسفه اخلاق کانت.حوزه علمیه قم، قم :اول( 1379)

هابز، توماس. لویاتان.  حسین بشیریه، تهران :نی،دوم ( 1381)

هداک، بروس. تاریخ اندیشه سیاسی. حسین وقار، تهران :اطلاعات فرهنگی،اول (1391)

همپتن، جین. فلسفه سیاسی. خشایار دیهیمی،تهران :طرح نو،سوم( 1389)

ب: مقالات

1.اسلامی سید حسن.«رابطه ی اخلاق و سیاست».علوم سیاسی.دانشگاه باقرالعلوم،بیست و ششم 1383 ،ص195تا 200

حسینی سورکی محمد.«بررسی نظریه ی خودگرایی اخلاقی».فصلنامه ی پژوهشی علمی دانشگاه قم.سال 8،شماره ی اول،ص187تا 223

3.سبزه ای محمد تقی.« جامعه ی مدنی به مثابه قرارداد اجتماعی».پژوهش حقوق و سیاست ،سال 9، تابستان 1386،ص 67تا 98

4.سمیعی احمد.«تعلیم و تربیت از نظر روسو».آموزش و پرورش.آبان 1354،شماره ی 133،ص83تا 87

5.سینگر مارکوس جی.«نگرش کلی به فلسفه ی اخلاق».حمید شهریان.مجله ی معرفت، شماره ی 15،ص 47تا 50

6.شاه آبادی محمدرضا.«چهار مربی».نشریه ی معلم. شماره ی 4،دیماه 1389،ص6تا12

7.شریفی احمدحسین؛حسین باقری. «ارزش های اخلاقی و خودگرایی روانشناختی».معرفت اخلاقی،سال 1،شماره ی 3، 1389،ص27تا42

8.صادقی تبار راضیه .«بازخوانی لویاتان» . راهبرد .شماره 30 ،زمستان 1382،ص389تا402

9.محمدرضایی؛شیروانی محمد.«نظریه ی اخلاقی توماس آکوئیناس».پژوهش های اخلاقی، سال 2، پاییز 1390،ص67تا 83

10.مکناوتون دیوید.«پیامدگرایی». سعید عدالت نژاد.ارغنون،شماره ی 16، سال 1379،ص121تا129

11.موحدی، محمد جواد. «رابطه ی وظیفه گرایی و پیامدگرایی».پژوهش های فلسفی.دانشگاه تبریز،1353، بهار 1389

12.نجفی شکرالله.«تحقیقی در امیل». مجله ی آموزش و پرورش.شماره ی 5، 1356 ،ص271تا 277

13.نصیری منصور.«تأملی در خودگرایی و دگرگرایی».مجله ی نقد و نظر،سال 8،شماره ی 3، 1383،ازص383 تا403

14.وحیدی منش حمزه علی.«نمایی کلی از سیاست اخلاقی».فصلنامه ی مطالعات انقلاب اسلامی،سال 4، اسفند 1387؛ ص 77 تا 100

منابع انگلیسی:

Barada leon، political idologies their origin and impact, new jersey:prentice-hall inc. (1979)

Cole D  ،the social contract trans in  Jean-Jacques Rousseau ، London ،  pent (1968)

Gauthier, David ” Morals by Agreement, (New York: Oxford University Press, 1986.

Kelly Paul  ،Contractarian Ethics , in Encyclopedia of Applied Ethics, (London & New York: Academic Press, 1998), v.1

Sayre-McCord ‘Contractarianism’’, inEthical Theory, ed. Hugh Lafollette, New York: Blackwell Publishing Inc., 2000

.The Cambridge Dictionary Of Philosophy” Cambridge university (prees 1999)

Warburton nigel ; Pik john ; Matraveors,drek ( 2000): roading political philosophy ، Machiavell to Mill, New York: Routtledge

چکیده

در رساله حاضر به بررسی مکتب قرارداد اجتماعی در آراء سه تن از فیلسوفان بزرگ این مکتب یعنی توماس هابز، جان لاک و ژان ژاک روسو می پردازیم. از دوران باستان فیلسوفان درباره ی چگونگی تشکیل اجتماع و حکومت نظریه هایی ارائه داده اند از جمله فطری یا مدنی بالطبع بودن، نظریه نیازها، نظریه اجبار و زور و … . در برابر این نظریه ها مکتب قرارداد اجتماعی منشأ تشکیل اجتماع و حکومت را به توافق و رضایت همگانی مردم تاویل برده است. نظریه قرارداد اجتماعی بر این فرض مبتنی است که انسانها پیش از تشکیل دولت در وضع طبیعی زندگی می کرده اند. هرکدام از این فیلسوفان تفسیری متفاوت از این وضع ارائه کرده اند. بنا به ضرورت و طبق توافق و قراردادی انسان ها، از این وضع خارج می شوند و به زندگی مدنی زیر پرچم قانون و حکومت روی می آورند. انسان ها در وضع طبیعی از برابری، مساوات و آزادی طبیعی برخوردار هستند. قرارداد اجتماعی و وارد شدن به جامعه مدنی یعنی سپردن قدرت به دست فرد یا افرادی برای حفظ و پاسداری حقوق طبیعی انسان ها که عبارتند از صیانت ذات، مالکیت و آزادی طبیعی. میثاق باوری سیاسی این فلاسفه بر آراء اخلاقی شان هم تأثیر می گذارد و تقریباً اخلاق را هم به حیطه اخلاق اجتماعی و شهروندی منحصر می کنند. اخلاقی بودن بیشتر به معنای تبعیت از حکومت، دولت و قانون هایی است که نظم زندگی اجتماعی را تضمین می کنند. قوانین اخلاقی هم از حقوق طبیعی انسانها نشأت می گیرد که برای حفظ آن حقوق بر یک سری قوانین رضایت و توافق می نمایند. قوانین اخلاقی ناشی از رضایت و قرارداد، هدفی جز تأمین منافع و حقوق انسان ها در زندگی اجتماعی نخواهد داشت. در رساله ابتدا افکار سیاسی و اخلاقی هابز و لاک را بررسی می نماییم. سپس تأثیری که نظریه قرارداد اجتماعی آنها بر افکار اخلاقی، سیاسی و ترتیبی روسو می گذارد را بیان می کنیم.

واژگان کلیدی: قرارداد اجتماعی، هابز، لاک، روسو، حق طبیعی، خودمحوری اخلاقی

کلیات

الف: بیان مسأله تحقیق

 از دیرباز فیلسوفان مختلفی درباره چگونگی و شکل گیری اجتماع و حکومت نظر داده اند. هر فیلسوفی به جنبه ای توجه کرده است، بعضی ها انسان را مدنی بالطبع گفته اند، بعضی ها، جامعه و حکومت را براساس گسترش نیازهای مادی و حراستی توصیف کرده اند. اما گروهی در این میان اجتماع و حکومت را نتیجه قراردادی میان انسان ها می دانند تا بهتر بتوانند نیازهایشان را برآورده کنند و حیات خود را حفظ نمایند. این فیلسوفان انسان را دارای دو حالت می دانند. حالت اول انسان در وضع طبیعی و ماقبل اجتماع است و دیگری حالتی بعد از قرارداد که به آن وضع مدنی می گویند. این نظریه که ÷ایه حکومت و اجتماع را به توافق و میثاق مردم با همدیگر برمی گردانند را قراردادگرایی اجتماعی می نامند. دو فیلسوف نامدار یعنی هابز و لاک این نظریه را به صورت کاملاً منسجم طرح کرده اند. هرچند سیری تاریخی اما پراکنده قبل از آنان برای این نظریه عنوان شده است اما این دو فیلسوف بوده اند که فلسفه سیاسی خود را کاملاً برحسب قراردادگرایی سبط دادند.

ژان ژاک روسو هم برای تبیین نظم اجتماعی و حکومتی به این ایده قائل بود. او در پردازش این ایده از هابز و لاک و نظریه قراردادگرایی آن دو به شدت تأثیر می پذیرد و در آثار روسو کاملاً این تأثیرپذیری نمایان است. روسو معتقد بود که آدمی طبیعتاً خوب است و خواهان خیر. انسان در حالت طبیعی دارای غریزه است و مادون اخلاق یعنی غیراخلاقی عمل می کند اما نه به معنای بد بودن. انسان پس از تشکیل اجتماع به حالت اخلاقی انتقال می یابد و عدالت جانشین غریزه می شود.

نظم اجتماعی برای موجه و مشروع شدنش نیاز به یک توافق و قرارداد میان همه افراد جامعه دارد زیرا هدف از اجتماع و دولت تأمین نیازها و خواسته های تک تک افراد است بنابراین اجتماع و حکومت باید در پی خیر عمومی مردم باشند. روسو در بحث تعلیم و تربیت هم از قراردادگرایی تاثیر می پذیرد و آنجا که او زندگی را به دو قسمت تبدیل می کند یکی دوران کودکی و طبیعی انسان، که باید فقط احساسات کودک پرورش یابد و دوم دوران پس از بلوغ است که عقل، اخلاقیات، دین و … به کودک در اجتماع عرضه می شود تا انسانی اجتماعی و مفید بار بیاید.

ب: پیشینه تحقیق

  هر چند در مجموعه مقالات و پایان نامه ها به زبان فارسی به ابعاد گوناگونی از جنبه های قرارداد اجتماعی و اندیشه های روسو پرداخته است اما تبیین اخلاقی قرارداد اجتماعی و تاثیر آن در افکار روسو بررسی نشده است.

ج: ضرورت تحقیق

 در این پژوهش سعی شده است که دریچه ای جدید از تبیین اخلاقی قراردادگرایی اجتماعی گشوده شود. از آن جا که روسو در بحث حکومت، تعلیم و تربیت و اخلاق از نظریه ی قرارداد اجتماعی تاثیر پذیرفته است و امروزه در دنیای مدرن رابطه ی سیاست و اخلاق به تاریکی گراییده است، ضرورت یک حکومت بر پایه ی اخلاق حس می شود لذا دیدگاه روسو می تواند به این مباحث کمک کند.

د: روش تحقیق

این تحقیق در مرحله ی دست یابی به داده ها ماهیت کتابخانه ای دارد؛ و در مرحله ی استنتاج از روش توصیفی، تحلیلی و مقایسه ای استفاده می کند.

هـ : سوالهای تحقیق

سؤالهایی اصلی که در این رساله به آنها پاسخ داده می شود عبارتند از :

قراردادگرایی اجتماعی چیست و در مقابل چه نظریاتی قرار دارد؟

قراردادگرایی در هابز و لاک چگونه بسط می یابد؟

مبنای مشروعیت حکومت در نظر روسو چیست؟

تأثیرپذیری روسو از نظریه قراردادگرایی اجتماعی در افکار اخلاقی و تربیتی اش چگونه است؟

اخلاقی که قراردادگرایان بیان می دارند بر چه پایه هایی استوار است؟

سؤالهای فرعی

وضع طبیعی و وضع مدنی در قراردادگرایان چگونه وضعی خواهد بود؟

حقوق های حاکم و اتباع در قراردادگرایی اجتماعی چیستند؟

و: فرضیه های تحقیق

فرض بر این است که می توان تبیین اخلاقی از نظریه قرارداد اجتماعی هابز، لاک و روسو ارائه داد، دیگر این که نظریه قرارداد اجتماعی بر اندیشه های تعلیم و تربیتی و اخلاقی روسو تاثیر گذار بوده است.

ز: ساختار تحقیق

در فصل اول قراردادگرایی را شرح و بسط داده ایم و این که این مکتب در مقابل چه نظریاتی ارائه شده است، سپس پیشینه ی آن را بررسی کردیم.

مسئله ی قرارداد اجتماعی با زندگی اجتماعی و تشکیل حکومت گره خورده است. تاریخچه ای از زندگی اجتماعی و خاستگاه آن را در همان فصل بیان نموده ایم. مسئله ی قرارداد اجتماعی در فلسفه سیاسی مطرح است و برای ربط و پیوند آن به اخلاق، رابطه ی اخلاق و سیاست را در همان فصل اول مطرح نموده ایم.

در فصل دوم گزارش جامعی از قرارداد اجتماعی و متفکران قائل به آن آورده شده است و سپس سه قراردادگرای بزرگ یعنی هابز، لاک و افکارشان بررسی شده اند و در پی آن قراردادگرایی روسو که متاثر از این دو فیلسوف بوده است را بیان نموده ایم.

در فصل سوم تبیین اخلاقی از دیدگاه قراردادگرایی هابز، لاک و روسو که از افکار اخلاقی آنان برگرفته شده است مطرح می شوند، سپس افکار اخلاقی و تعلیم و تربیت روسو که کاملاّ تاثیر نظریه قرارداد اجتماعی در آن مشهود است، آورده شده است.

فصل نخست

زندگی اجتماعی، نهاد حکومت و مفهوم شناسی قرارداد اجتماعی 

بخش نخست: تاریخچه زندگی اجتماعی انسان

اکثر حیوانات در طبیعت انفرادی خلق شده­اند نه اجتماعی و به طور انفرادی زندگی می­کنند و هر حیوان منفرد مجبور است تمام نیازهایش را خودش فراهم کند. اما بعضی از حیوانات نیز اجتماعی آفریده شده­اند مانند زنبور­عسل و موریانه که افراد آن با یکدیگر اجتماع کرده و تشکیلاتی بین خود می­دهند.وظایف مربوط به زندگی را بین خود تقسیم می­کنند، با هم کار می­کنند و هیئت حاکم دارند، مراقبت و نظارت و تفتیش و حتی مجازات بین آنها معمول است. نوعی از مورچگان نوعی حشره را استشمار کرده و برای استفاده از شیرشان نگاهداری می­کنند. همانطور که ما از گاو برای این منظور استفاده می­کنیم و معلوم شده است که برخی از مورچگان برده و غلام نگه داشته و آنها را به کارهای سخت می­گمارند[1].

به عقیده اکثر فلاسفه قدیم و جدید انسان یکی از حیوانات اجتماعی است و انفرادی خلق نشده و طبعاّ مایل است به صورت گروهی واجتماعی زندگی کند ،ولی معلوم نشده است که آیا این حس اجتماعی بودن در طبیعت وی آفریده شده و یا به سبب عادت است. چیزی که مسلم است مردم از زمان­های ما قبل تاریخ نیز با یکدیگر زندگی می­کرده­اند اگرچه به صورت اجتماع­های کوچک.

یکی از جهات اجتماعی بودن انسان شاید حس لزوم تامین امنیت و ترس وی از خطر دشمن بوده و کشف کرده است که به صورت اجتماع بهتر می­تواند دفع خطر کند و خویشتن را از دشمن حفظ کند.[2]

انسان موجودی اجتماعی است او طبیعتاً با همنوعان خودش زندگی می­کند و آنها را دوست می­دارد. هیچ تنبیهی بالاتر از این نیست که آدمی را برای مدت طولانی از سایر آدمیان جدا کنند.

هنوز کسی نتوانسته است بگوید که آیا عشق انسان به زندگی با همنوع خود برخاسته از طبیعت اصلی و بنیادی اوست یا خیر. ولی این نکته روشن است که نخستین انسان­هایی که ما از آن­ها چیزی حتی به اختصار می­دانیم به طور اجتماعی زندگی می­کرده­اند. ممکن است مسکن آن­ها ‌‌‌‌‌‌‌‌‌پناهگاههای زمختی بوده باشد که از شاخ و برگ درختان تناور و یا در ‌پناه صخره­های بزرگ. ولی به هر حال آن چه مسلم است این است که بدوی­ترین انسان­ها همیشه خواسته­اند نزدیک همنوعان خود باشند. دلیل این تمایل شاید در آرزوی ذاتی آن­ها به داشتن امنیت نهفته باشد و نیز این که توجه ‌پیدا کرده بودند یک انسان تنها ،به وضع خطرناکی در معرض آسیب­های دشمن قرار می­گیرد در حالی که وقتی دو نفر یا بیشتر با هم باشند، قادرند به نحو بهتری از خود محافظت کنند. به هرحال، به هر دلیلی و در هر مکان که ما نشانه­ای از نوع بشر می­بینیم شواهدی ‌پیدا می­کنیم که تعدادی مرد و زن با هم صورت گروهی زندگی می­کرده­اند و چون زندگی با هم گروهی، اعم از اینکه اعضای آن انسان باشد یا حیوان، تضاد مقاصد و خواست را به وجود می­آورد .تقریباً به یقین می­توان حکم کرد که مردمان اولیه، ناگریز بودند نوعی از جامعه را مستقر سازند و قواعدی وضع کنند که همه مجبور به اطاعت از آن باشند. احتمالاً نخستین قواعد، آگاهانه  بر نحوی مطرح شد که همه بتوانند بیاموزند. این قواعد احتمالاً به صورت حق و ضرورت مورد قبول عامه قرار گرفت بدون اینکه فکر زیادی درباره­ی آنها کرده باشند[3].

از این مقررات ساده برای زندگی دسته جمعی بود که اقتضائات اجتماعی توسعه یافت به تدریج یک رشته عادات و رویه­ی عمل به وجود آمد که قوانین برای قبیله و گروه­ها به وجود آمد[4].

با پیروی از این فرایند سازمان­های گروهی و قبیله­ای همراه شیوه­های زندگی که از نسل­های گذشته به نسل­های بعدی به ارث می­رسید توسعه ‌پیدا کرد.

این عادات و قوانین غیر مکتوب گروهها را با هم منسجم می­نمود و هر کس که تخطی از آن­ها می­کرد مورد تنبیه قرار می­گرفت.

بعدها زمانی رسید که این قوانین و عادات به صورت مکتوب در آمد و حاصل آن مجموعه­ای از قوانین مدون شد. قوانینی که ثابت کرده­ بودند وجودشان برای حفظ زندگی اجتماعی گروه لازم است .این مراحل آغازین تشکیل جامعه و استقرار حکومت بود.[5]

به صورت کلی می­توان گفت که اندیشه و تفکر، انسان را از دیگر موجودات متمایز نموده و همین امر موجب شد تا شیوه زندگی انسان­های اولیه از حالت ابتدایی و ساده زیستن به تنوع و ‌یچیدگی بیشتری مبدل گردد. خصوصیت سازگاری با محیط طبیعی از یک طرف و امکان سازش با محیط اجتماعی از طرف دیگر به انسان کمک کرد که نه تنها خود را با شرایط محیط جدید یعنی غار سازگار نماید بلکه نیاز وادارش کرد که برای شکار به ابداع وسایل و ابزار سنگی بپردازد و بتواند آن­ها را در کشتن حیوانات استفاده نماید. مشکل شکار حیوانات او را به همکاری و کمک گرفتن از همنوع وادار کرد و برای این همکاری وسیله­ای برای ارتباط نیاز بود و به همین دلیل انسان اولیه زبان حرکتی را برای خود اختراع کرد و بعد به زبان تصویری رسید و ‌سپس زبان تک­صوتی و بعدها چند­صوتی[6] .

تحول و رشد زندگی اجتماعی انسان طی میلیون­ها سال صورت ‌پذیرفت و هنوز هم در حال تحول و رشد بیشتر است چون پیشرفت ضرورت زندگی اجتماعی و قانون زندگی است و برای دوام اجتماع امری اجتناب نا‌پذیر است.[7]

[1]. بهاءالدبن پازارگاد، تاربخ فلسفه سیاسی ،4 (1359) زوار ج1 ص 13

[2] همان ، ص13

[3] اس ای فراست، درس هایی از فلاسفه بزرگ، منوچهر شادان، 1 (1385)، بهجت، ص138

[4] منوچهر محسنی،مقدمات جامعه شناسی ،11(1373) ، دوران ، ص286

[5]  اس ای فراست، درس هایی از فلاسفه بزرگ، منوچهر شادان، 1 (1385)، بهجت، ص138

[6] منوچهر محسنی،مقدمات جامعه شناسی ،11(1373) ، دوران ، ص78

[7] همان، ص140

همه پایان نامه و تحقیق و پروژه های به صورت فایل دانلودی می باشند و شما به محض پرداخت آنلاین مبلغ همان لحظه قادر به دریافت فایل خواهید بود. این عملیات کاملاً خودکار بوده و توسط سیستم انجام می پذیرد. ضمنا همان لحظه لینک دانلود به ایمیل شما ارسال می گردد.

 جهت پرداخت مبلغ شما به درگاه پرداخت یکی از بانک ها منتقل خواهید شد، برای پرداخت آنلاین از درگاه بانک این بانک ها، حتماً نیاز نیست که شما شماره کارت همان بانک را داشته باشید و بلکه شما میتوانید از طریق همه کارت های عضو شبکه بانکی، مبلغ  را پرداخت نمایید

مطالب پیشنهادی:
برچسب ها : , , , , , , , , , , , , , , ,
برای ثبت نظر خود کلیک کنید ...

به راهنمایی نیاز دارید؟ کلیک کنید

جستجو پیشرفته

دسته‌ها

آخرین بروز رسانی

    Fatal error: Call to undefined function jdate() in /home/bmaghale/domains/bmaghale.ir/public_html/wp-content/themes/digitaliran5/sidebar.php on line 122