پايان نامه تبيين سيره سياسي و راهبردهاي پيامبر اعظم(ص) در تشكيل حكومت

تحقیق و پروژه و پایان نامه و مقاله دانشجویی

پايان نامه تبيين سيره سياسي و راهبردهاي پيامبر اعظم(ص) در تشكيل حكومت یکی از پایان نامه و تحقیق های جامع و کامل و دارای منابع معتبر می باشد این پایان نامه دارای 279 صفحه به صورت فایل ورد و قابل ویرایش می باشد که جهت دریافت و دانلود متن کامل پايان نامه تبيين سيره سياسي و راهبردهاي پيامبر اعظم(ص) در تشكيل حكومت بر روی گزینه خرید انتهای ایمیل کلیک نمائید پس از وارد نمودن اطلاعات مربوطه و پرداخت قادر به دانلود متن کامل پایان نامه مربوطه می باشد همچنین لینک پایان نامه همان لحظه به ایمیل شما ارسال می گردد.

فهرست مطالب

مقدمه 1
طـرح تحقيـق 1
1- بيان مسأله 2
2- پيشينه تحقيق 2
3- پرسش اصلي تحقيق 3
4- سؤالات فرعي تحقيق 3
5- فرضيه تحقيق 4
6- اهداف تحقيق 4
7- جنبه نوآوري تحقيق 5
8- روش انجام تحقيق 5
9- مفاهيم 5
1-9- سيره 5
2-9- سياست 6
1-2-9- مفهوم لغوي سياست 6
2-2-9- مفهوم اصطلاحي سياست: 7
3-2-9- تعريف خاص سياست 9
4-2-9- سياست در فرهنگ اسلامي 9
3-9- سيره سياسي 11
10- سازماندهي تحقيق 11
فصل اول: كليات و چارچوب نظري 13
مقدمه فصل اول 14
1-1- محيط پيدايش اسلام. 15
1-1-1- وضعيت شبه جزيره عربستان 15
1-1-1-1- مفهوم جاهليت و ويژگي‌هاي آن 15
2-1-1-1- اوضاع جغرافيايي عربستان 20
3-1-1-1- اوضاع فرهنگي عربستان 24
4-1-1-1- اوضاع اقتصادي عربستان 27
5-1-1-1- اوضاع سياسي و مذهبي عربستان 28
1-5-1-1-1- اوضاع سياسي عربستان 28
2-5-1-1-1- اوضاع مذهبي عربستان 32
2-1-1- وضعيت اديان الهي در شبه جزيره عربستان قبل از ظهور اسلام 34
1-2-1-1- وضعيت دين مسيحيت 34
2-2-1-1- وضعيت دين يهود 37
3-1-1- وضعيت سياسي جهان در آستانه ظهور اسلام 39
1-3-1-1- دولت فارس به هنگام ظهور اسلام 40
2-3-1-1- امپراطوري روم 44
2-1- چارچوب نظري 45
جمع بندي فصل اول 48
فصل دوم: راهبردهاي پيامبر اعظم (ص) در تشكيل حكومت 50
مقدمه فصل دوم 51
1-2- موقعيت شبه جزيره عربستان در زمان بعثت پيامبر (ص) 52
2-2- شرايط شكل گيري انقلاب 53
1-2-2- ويژگيهاي پيامبر(ص) به عنوان رهبر انقلاب 54
3-2-2- ايدئولوژي اسلامي 57
3-2- راهبردفرهنگي پيامبر(ص) 58
1-3-2- تربيت انسان 58
1-1-3-2- اصل رهایی انسان از ذلت و خواری 63
2-1-3-2- اصل برابری و تساوی 64
3-1-3-2- کرامت ارزشی انسان 64
2-3-2- رفتار پيامبر(ص) در مقابل قريش در مكه 65
4-2- راهبرد سياسي پيامبر(ص) 73
1-4-2- انتخاب مركز حكومت 73
2-4-2- بيعت 76
1-2-4-2- بيعت عشيره 79
2-2-4-2- بيعت عقبه اول 79
3-2-4-2- بيعت عقبه دوّم 79
4-2-4-2- بيعت رضوان 80
5-2-4-2- بيعت نساء 81
6-2-4-2- بيعت غدير 82
3-4-2- انتخاب مسجد به عنوان پايگاه حكومت 83
4-4-2- ايجاد نظام برادري 84
5-4-2- تدوين قانون اساسي مدينه 85
6-4-2- تعیین مرز مدینه 89
7-4-2- سازماندهي نظام اداري 89
1-7-4-2- كار 90
2-7-4-2- علم و قدرت و شايستگي 90
3-7-4-2- مساوات 90
4-7-4-2- انتخاب واليان و فرماندهان و كارگزاران 91
8-4-2- گسترش دعوت اسلامي 92
5-2- راهبرد امنيتي پيامبر (ص) 93
1-5-2- انعقاد پيمان هاي سياسي 93
2-5-2- تشكيل نيروي نظامي 96
3-5-2- برقراري عدل و قسط 97
4-5-2- رفتار پيامبر (ص) در مقابل منافقان 98
1-4-5-2- موعظه 99
2-4-5-2- دعوت به تدبر در قرآن كريم 99
3-4-5-2- انذار و تهديد 99
4-4-5-2- مدارا 100
5-4-5-2- افشاگري 100
6-4-5-2- حذر (هوشياري و احتياط) 101
7-4-5-2- اعراض 101
8-4-5-2- غلظت 101
9-4-5-2- جهاد 102
جمع بندي فصل دوم 103
فصل سوم: ساختار نظام سياسي در سيره نبوي(ص) 104
مقدمه فصل سوم 105
1-3- ضرورت تأسیس دولت اسلامی در سیره نبوی(ص) 106
1-1-3- تعریف دولت و حکومت 106
2-1-3- ضرورت اصل حکومت 109
3-1-3- ضرورت حکومت اسلامی 113
4-1-3- نسبت سياست و رسالت در سيره نبوي(ص) از ديدگاه انديشمندان اسلامي 118
5-1-3- تفكيك ناپذيري سياست و رسالت در سيره نبوي(ص) 127
2- 3- مرزهای قدرت در سیره سیاسی پیامبر(ص) 134
3-3- عناصر و نهادهای نظام سیاسی در سیره نبوی(ص) 141
1-3-3- نهاد رهبري 141
2-3-3- دستگاه اداری 143
3-3- 3- دستگاه قضایی 143
4-3-3- دستگاه دبیرخانه 144
5-3- 3- دستگاه اقتصادی 145
1-5-3-3- تشکیلات گردآوری زکات 146
2-5-3-3- واگذاری منابع طبیعی 147
3-5-3-3- قراردادهای اقتصادی 147
4-5-3-3- کنترل بازار و تجارت: 147
6-3-3- دستگاه دیپلماسی 149
7-3-3- دستگاه نظامی 151
8-3-3- دستگاه آموزشی و تعلیمی 154
4-3- شبکه قدرت در سیره سیاسی پیامبر(ص) 155
1-4-3- اقلیت‌ها یا افرادی بی‌طرف 156
2-4-3- حمایت کنندگان منفعل 163
1-2-4-3- مردان مسلمان خارج از دارالخلافة 164
2-2-4-3- زنان مسلمان 168
3-4-3- فعالان سیاسی 175
1-3-4-3- جریان سیاسی مهاجران 176
2- 3-4-3- جریان سیاسی انصار 180
3- 3-4-3- جریان سیاسی بني‌امیه 182
4- 3-4-3- جریان سیاسی بنی‌هاشم: 182
جمع بندي فصل سوم 184
فصل چهارم: كار ويژه‌هاي نظام سياسي در سيره نبوي (ص) 186
مقدمه فصل چهارم 187
1-4- مرکز تصمیم‌گیری در سیره نبوی(ص) 188
1-1-4- نقش شورا در سیره نبوی(ص) 189
2-1-4- مشورت در سیره عملی رسول خدا(ص) 194
2-4- دامنة قدرت در سیره نبوی(ص) 203
1-2-4- ولایت تکوینی 203
2-2-4- ولایت تشریعی 205
3-2-4- ولایت بر حکومت 207
3-4- جريان قدرت در سيره نبوي(ص) 211
1-3-4- منشأ قانون در دولت نبوي (ص) 211
2-3-4- جایگاه مردم در حکومت پیامبر(ص) 214
1-2-3-4- تعریف دموکراسی 215
2-2-3-4- اسلام و دموکراسی 216
3-2-3-4- نقش مردم در حکومت پیامبر(ص) 216
4-4- بازخورد نظام سياسي در سيره نبوي(ص) 218
1-4-4- عملكرد پيامبر (ص) به عنوان رهبر مسلمانان 219
2-4-4- عملكرد واليان حكومت نبوي(ص) 223
1-2-4-4- اصل امر به معروف و نهي از منكر 223
2-2-4-4- اصل نصيحت 224
جمع بندي فصل چهارم 226
فصل پنجم: نتيجـه گيـري 228
1ـ كليات و چارچوب نظري 229
2ـ راهبردهاي پيامبر اعظم (ص) در تشكيل حكومت: 230
3ـ ساختار نظام سياسي نبوي (ص) 232
الف)ضرورت تشكيل حكومت توسط پيامبر (ص) 232
ب) مرزهاي قدرت در سيره نبوي (ص) 233
ج) عناصر و نهادهاي نظام سياسي در سيره نبوي (ص) 233
د) شبكه قدرت در سيره نبوي (ص) 234
4- كار ويژه هاي نظام سياسي در سيره نبوي (ص) 235
الف- مركز تصميم گيري در سيره نبوي (ص) 235
ب- دامنه قدرت در سيره نبوي (ص) 236
ج- جريان قدرت در سيره نبوي (ص) 237
د- بازخورد نظام سياسي در سيره نبوي (ص) 237
فهرست منابع و مآخذ 240
فهرست كتابها 240
فهرست مقالات 247
نرم افزارها 250
نمايه 252
اصطلاحات 252
اشخاص 259
كتاب‌ها 263

فهرست منابع و مآخذ

فهرست كتابها

قرآن کريم

آراسته خو، محمد، نقد و نگرش بر فرهنگاصطلاحات علمي- اجتماعي، تهران: گستره، 1369ش، چاپ اول.

آصفي، محمدمهدي، مباني نظري حكومتاسلامي، ترجمه: دكتر محمد سپهري، تهران: مجمع جهاني تقريب مذاهب اسلامي، 1385ش، چاپ اول.

آن كاترن سواين فورد، دولت و حكومتدر اسلام، ترجمه و تحقيق، عباسصالحي- محمد هادي فقيهي، تهران: نشر عروج، 1374ش، چاپ اول.

آيتي، محمدابراهيم، تاريخ پيامبراسلام، تهران: دانشگاه تهران، 1378ش، چاپ ششم.

ابن ابي الحديد، شرح نهج البلاغه، بيروت: دار احياء الكتب العربيه، 1378ق، چاپ اول.

ابن اثير، ابوالحسن علي بن محمدبن محمد بن عبدالكريم شيباني جزري، مشهور به عزالدين، الكامل في التاريخ، بيروت: دارصادر، 1385ق.

ابن اثير، ابوالحسن علي بن محمدبن محمد بن عبدالكريم شيباني جزري، عزالدين، اسدالغابة، بيروت: دارالفكر، 1409ق.

ابن خلدون، عبدالرحمن، مقدمه ابن خلدون، ترجمه: محمدپروين گنابادي، تهران: انتشارات علمي و فرهنگي، 1375ش، چاپ هشتم.

ابن عساكر، علي بن الحسن، تاريخ مدينه دمشق، تحقيق علي شيري، بيروت: دارالفكر، 1415ق، 1995 ميلادي، چاپ اول.

ابن كثير، اسماعيلالدمشقي، البداية و النهاية،‌ بيروت: دارالاحياء التراث العربي، 1408ق، چاپ اول.

ابن منظور، محمدبن مكرم، جمال الدين، لسان العرب، بيروت: داراحياء التراث العربي، 1408ق.

ابن هشام، ابومحمد عبدالملك، سيرة النبوية، بيروت: مؤسسه الرسالة، 1319ق، 1999 ميلادي، چاپ اول.

ابن هشام، سيرت رسول خدا (ص)، ترجمه: رفيع الدين اسحاق بن محمدهمداني، تهران: انتشارات خوارزمي 1365ش، چاپ اول.

ابوالفرجعلي بن الحسين الاصفهاني، الأغاني، بيروت: دار احياء التراث العربي، 1994 ميلادي.

ابوزهره، محمد، خاتمپيامبران، ترجمه: حسن صابري، مشهد: مركز پژوهشهاي آستان قدس رضوي، 1380ش، چاپ سوّم.

ابي بكر، احمد بن عبدالعزيز، الجوهري البغدادي، السقيفه و فدك، بيروت: شركة الكتبي، 1413ق، چاپ دوم.

احمد العلي، صالح، دولت رسول خدا (ص)، ترجمه: هادي انصاري، قم: پژوهشگاه حوزه و دانشگاه، 1385ش، چاپ دوم.

احمد بن ابي يعقوب بن جعفر بن رافع، تاريخ اليعقوبي، ترجمه: محمدابراهيمآيتي، بيروت، انتشارات دار صادر، 1356ش، چاپ اول.

احمدي ميانجي، علي، مكاتيب الرسول، قم: دارالحديث، 1719ق، چاپ اول.

الهي، حسين، مهار انحراف، قم: ابتكار دانش، 1385ش، چاپ اول.

ايزددهي، سيدسجاد، نظارت بر قدرتدر فقه سياسي، قم: پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامي، 1387ش، چاپ اول.

بلاذري، احمد بن يحيي بن جابر، فتوح البلدان، بيروت: دارالكتب العلمية، 1398ق.

بلاغي نجفي، محمدجواد، آلاء الرحمن في تفسير القرآن، قم: بنياد بعثت، 1420ق، چاپ اول.

بهشتي، محمد، محيط پيدايش اسلام، تهران: دفتر نشر فرهنگاسلامي، 1367ش، چاپ اول.

پورفرد، مسعود، مردم سالاريديني، قم: پژوهشگاه فرهنگ و انديشه اسلامي، 1386ش، چاپ سوم.

تويسركاني، محمدرضا، الگوي برتر، شيوه مبارزه پيامبر اكرم (ص) با مفاسد اجتماعي، تهران: آرام دل، 1385ش، چاپ سوّم.

جعفريان، رسول، تاريخ تحول دولت و خلافت، قم: انتشارات دفتر تبليغات اسلامي حوزه علميه قم، 1377ش، چاپ دوم.

جعفريان، رسول، تاريخ سياسي اسلام، سيره رسول خدا (ص)، قم: انتشارات دليل ما، 1382ش، چاپ دوم.

جليلي، سعيد، سياستخارجي پيامبر (ص)، تهران: سازمان تبليغات اسلامي، 1374ش، چاپ اول.

جوادعلي، تاريخ مفصل عرب قبل از اسلام، ترجمه: محمدحسين روحاني، مشهد: چاپ نشر مشهد، 1367ش، چاپ اول.

جوادي آملي، عبدالله، زن در آيينه جلال و جمال، قم، اسراء، 1376ش، چاپ دوم.

جوادي آملي، عبدالله، ولايتفقيه، ولايت فقاهت و عدالت، قم: نشر اسراء، 1378ش، چاپ اول.

راغب اصفهاني، حسين بن محمد، المفردات في غريب القرآن، بيروت: دارالعلم الدارالشاميه، 1412ق، چاپ اول.

رستميان، محمدعلي، حاكميت سياسي معصومان (ع)، قم: دبيرخانه مجلس خبرگان رهبري، 1381ش، چاپ اول.

رشيد رضا، محمد، المنار في تفسير القرآن، بيروت: دارالمعرفة، بي تا.

زرگري نژاد، غلامحسين، تاريخ تحليل اسلام، قم: بضعة الرسول، 1381ش، چاپ دوم.

زرگري نژاد، غلامحسين، تاريخ صدر اسلام (عصر نبوت)، تهران: انتشارات سمت، 1383ش، چاپ دوم.

زرياب، عباس، سيره رسول الله (ص)، تهران: انتشارات سروش، 1370ش.

الزيد اليمني،‌ يحيي بن الحسين بن القالم، تثبيت الامامة، بيروت: دارالامام السجاد (ع)، 1419ق، چاپ دوم.

سالم، عبدالعزيز، تاريخ عرب قبل از اسلام، ترجمه، باقر صدري نيا، تهران: انتشارات علمي و فرهنگي، 1380ش، چاپ اول.

سبحاني، جعفر، فروغ ابديت، قم: انتشارات دفتر تبليغات اسلامي حوزه علميه قم، 1374ش، چاپ دهم.

سجادي، عبدالقيوم، ديپلماسيو رفتار سياسي در اسلام، قم: بوستان كتاب، 1383ش، چاپ اول.

سروش، محمد، دين و دولت در انديشه اسلامي، قم: بوستان كتاب، 1386ش، چاپ دوّم.

شمس الدين، محمدمهدي، جامعهسياسي اسلام (مباني فقهي و تاريخي) ترجمه: سيد مرتضي آيت الله زاده شيرازي، تهران، انتشارات دانشگاه تهران، 1380ش، چاپ دوم.

شمس الدين، محمدمهدي، نظام حكومت و مديريت در اسلام، تهران: دانشگاه تهران، موسسه انتشارات و چاپ 1375ش.

شيخ مفيد، الارشاد، ترجمه: محمدباقر ساعدي خراساني، تهران: اسلاميه، 1380ش، چاپ اول.

صادقي، مصطفي، پيامبر(ص) و يهود حجاز، قم: بوستان كتاب، 1382ش، چاپ اول.

صدوق، محمدبن علي، عيون اخبار الرضا (ع)،‌ تهران: نشر جهان، 1378ق، چاپ اول.

صدوق، محمد، بن علي بن حسين بن بابويه قمي، صفات الشيعه، قم: تحقيق و نشر مؤسسه الامام المهدي عليه السلام، 1410ق، چاپ اول.

الصفار، سالم، سيره پيامبر(ص) در رهبري و انسان سازي، ترجمه: غلامحسين انصاري، تهران: سازمانتبليغات اسلامي، شركت چاپ و نشر بين الملل، 1383ش، چاپ، بيست و يكم.

طباطبايي، سيد محمدحسين، الميزان، ترجمه: سيد محمد باقر موسوي همداني، قم: انتشارات اسلامي، 1374ش، چاپ پنجم.

طباطبايي، سيد محمدحسين، الميزان، قم: انتشارات اسلامي، 1417ق، چاپ پنجم.

طبرسي، فضل بن حسن، اعلام الوري باعلام الهدي، تهران: اسلاميه، 1390ق، چاپ سوّم.

طبرسي، فضل بن حسن، مجمع البيان في تفسير القرآن، تهران: ناصرخسرو، 1372ش، چاپ سوّم.

طبري، ابوجعفر محمدبن جرير، تاريخ طبري، بيروت: دارالتراث، 1387ق، چاپ دوم.

طبري، ابوجعفر، محمدبن جرير، تاريخ طبري، ترجمه: ابوالقاسم پاينده، تهران: اساطير، 1375ش، چاپ پنجم.

طوسي، محمدبن حسن، التبيان في تفسير القرآن، بيروت: دارالاحياء التراث العربي، چاپ بي تا.

طيب، سيد عبدالحسين، اطيب البيان في تفسير القرآن، تهران: اسلام، 1378ش، چاپ دوم.

عبدالرازق، علي، اسلام و مباني قدرت، ترجمه: امير رضايي، تهران: قصيده سرا، 1380ش، چاپ اول.

عبدالملك مونتگمري وات، محمدفي مكه، ترجمه: شعبان بركات، بيروت: منشورات المكتبة العصرية، چاپ بي تا.

العسقلاني، ابن حجر، الاصابة، بيروت: دارالكتب العلمية، 1415ق، چاپ اول.

علامه مجلسي، بحارالانوار، بيروت: مؤسسه الوفاء، 1404ق، چاپ چهارم.

عميد زنجاني، عباسعلي، حقوق اقليت ها، تهران: دفتر نشر فرهنگاسلامي، 1362ش، چاپ سوّم.

عميد زنجاني، عباسعلي، مباني انديشه سياسي اسلام، تهران: سازمانانتشارات پژوهشگاه فرهنگو انديشه اسلامي، 1385ش، چاپ سوم.

عميد زنجاني، عباسعلي، وطن و سرزمين، تهران: نشر فرهنگاسلامي، 1364ش، چاپ اول.

فيرحي، داوود، تاريخ تحول دولت در اسلام، قم: انتشارات دانشگاه مفيد قم، 1386ش، چاپ دوم.

قاضي زاده، كاظم، سياستو حكومت در قرآن، تهران: پژوهشگاه فرهنگ و انديشه اسلامي، 1386ش، چاپ سوم.

قدردان قراملكي، محمدحسن، سكولاريزم در مسيحيت و اسلام، قم: بوستان كتاب، 1380ش، چاپ دوم.

قرائتي، محسن، تفسير نور، تهران: مركز فرهنگيدرسهايي از قرآن، 1383ش، چاپ يازدهم.

قمي، شيخ عباس، سفينة البحار، تهران: فراهاني، 1395ق.

محمدي، منوچهر، انقلاباسلامي زمينه ها و پيامدها، قم، نشر معارف، 1380ش، چاپ اول.

مدرسي، سيد محمدتقي، اصول و پايه هاي اسلامي، ترجمه، محمد صادق پارسا، قم: محبان الحسين عليه السلام، 1379ش، چاپ اول.

مرتضيعاملي، سيد جعفر، سيرت جاودانه، ترجمه كتاب: الصحيح من سيرة النبي الاعظم (ص)، ترجمه: دكتر محمدسپهري تهران: پژوهشگاه فرهنگ و انديشه اسلامي، 1385ش، چاپ سوم.

مصطفوي، حسن، التحقيق في كلمات القرآن الكريم، تهران: موسسه چاپ و نشر وزارت فرهنگو ارشاد اسلامي، 1374ش، چاپ اول.

مطهري، مرتضي، آينده انقلاباسلامي ايران، قم: صدرا، 1385ش، چاپ بيست و پنجم.

مطهري، مرتضي، بيست گفتار، قم: انتشارات صدرا، 1370ش، چاپ هفتم.

مطهري، مرتضي، سيري در سيره نبوي، تهران: صدرا، 1374ش، چاپ چهارم.

مطهري، مرتضي، مجموعه آثار، تهران: انتشارات صدرا، 1372ش، چاپ سوم.

مطهري، مرتضي، نظامحقوق زن در اسلام، تهران: صدرا، 1369ش، چاپ چهاردهم.

مظفري، آيت، روش شناسي و آموزش تحليل سياسي، قم: انتشارات زمزم هدايت، 1386ش، چاپ اول.

مفتح، محمدهادي، نظريه قدرت، برگرفته از قرآن و سنت، قم: بوستان كتاب، 1388ش، چاپ اول.

مكارم شيرازي، ناصر، تفسير نمونه، تهران: دارالكتب الاسلامية، 1374ش، چاپ اول.

ملك زاده، محمد، سيره سياسيمعصومان عليه السلام در عصر حاكميت، تهران: انتشارات كانون انديشه جوان، 1386ش، چاپ سوم.

موسوي (امام) خميني، روح الله، الرسائل، قم: اسماعيليان، 1368ش، 1410ق، چاپ سوم.

موسوي (امام) خميني، روح الله، صحيفهنور، تهران: وزارت فرهنگو ارشاد اسلامي، 1361ش، چاپ اول.

موسوي (امام) خميني، روح الله، ولايتفقيه، تهران: نشر عروج، 1376ش، چاپ ششم.

موسوي، (امام) خميني، روح الله، صحيفهامام، تهران: موسسه تنظيم و نشر آثار امام خميني(ره)، 1378ش.

موسوي، سيد محمد، ديپلماسيو رفتار سياسي در اسلام، تهران، نشر باز، 1382ش، چاپ اول.

النباطي البياضي، علي بن يونس، الصراط المستقيم، نجف: المكتبة الحيدرية، 1384ق، چاپ اول.

نصرتي، علي اصغر، نظامسياسي اسلام، قم: مركز نشر هاجروابسته به مركز مديريت حوزه هاي علميه خواهران، 1388ش، چاپ ششم.

نصري، عبدالله، انتظار بشر از دين، تهران: مؤسسه فرهنگيدانشو انديشه معاصر، 1379ش، چاپ دوم.

نقيبالعطاس، سيد محمد، اسلام و دنيوي گري، ترجمه: احمد آرام، تهران: مؤسسه مطالعات اسلامي و دانشگاه تهران، 1374ش، چاپ اول.

نوروزي، محمدجواد، نظامسياسي اسلام، قم: مؤسسه آموزشي و پژوهشي امام خميني، 1380ش، چاپ دوم.

نوري، ميرزاحسين، مستدرك الوسائل، بيروت: آل البيت، 1409ق، چاپ دوم.

واعظي، احمد، حكومتديني، قم: نشر مرصاد، 1379ش، چاپ چهارم.

واقدي، محمدبن عمر، مغازي، ترجمه: محمود مهدوي دامغاني، تهران: مركز نشر دانشگاهي، 1369ش، چاپ دوم.

يوسفي غروي، محمدهادي، تاريخ تحقيقي اسلام (موسوعه التاريخ الاسلامي)، ترجمه: حسين علي عربي، قم: انتشارات مؤسسه آموزشي و پژوهشي امام خميني، 1382ش، چاپ اول.

 مقالات

اخوان كاظمي، بهرام، اصول سياستخارجي پيامبر (ص)، نقل از مجموعه مقالات سياست نبوي، به اهتمام علي اكبر عليخاني و همكاران، تهران، پژوهشكده مطالعات فرهنگي و اجتماعي، 1386ش، چاپ اول.

اسفنديار، رجبعلي، قانوناساسي مدينه و مسأله امنيت در دولت نبوي، نقل از مجموعه مقالات سيره سياسي پيامبر اعظم (ص) به اهتمام جمعي از محققان، قم: پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامي، 1386ش، چاپ اول.

باراني، محمدرضا، جامعه شناسي نهاد حكومت پيامبر اعظم (ص)، نقل از: مجموعه مقالات همايش بين الملي سيره شناختي پيامبر اعظم (ص) به اهتمام دكتر اصغر منتظر القائم اصفهان؛ دانشگاه اصفهان، 1385ش، چاپ اول.

بحراني، مرتضي، بنيان سياسي رسائل پيامبر(ص)، نقل از مجموعه مقالات سياست نبوي، به اهتمام علي اكبر عليخاني و همكاران، تهران: پژوهشكده مطالعات فرهنگي و اجتماعي، 1386ش، چاپ اول.

تولائي، روح الله، مريم حميدزاده، ساختارقدرت و نظام اداري در مدينه، نقل از مجموعه مقالات سياست نبوي، به اهتمام علي اكبر عليخاني و همكاران، تهران: پژوهشكده مطالعات فرهنگي و اجتماعي، 1386ش، چاپ اول.

جان احمدي، فاطمه، ملاحظاتي رهيافتي از سازوكارهاي كنترل اجتماعي در عصر نبوي (ص)، نقل از: مجموعه مقالات همايش بين المللي سيره شناختي پيامبراعظم (ص)، به اهتمام دكتر اصغر، منتظر القائم. اصفهان، دانشگاه اصفهان، 1385ش، چاپ اول.

چكيده

پژوهش حاضر، در پي پاسخ گويي به اين سؤال اصلي است: جايگاه سياست و حكومت در سيره نبوي(ص) چيست؟

در دوره‌هاي اخير، با روي كار آمدن نظام هاي سياسي جديدي مبتني بر تفكر مدرنيته و تبليغ تز جدايي دين از سياست، بعضي از متفكران اسلامي در مواجهه با اين نظام‌ها، وجود سياست و حكومت در اسلام را منكر شده و حتي به نفي حكومت ديني پيامبر(ص) پرداختند.

براي پاسخ به اين متفكران و پاسخ به سؤال اصلي، اين پژوهش بر اساس تحليل سيستمي شكل گرفت.

تحليل سيستمي نظام سياسي را مجموعه‌ايي به هم پيوسته از فعاليتهاي سياسي تلقي مي‌كند كه شمار بزرگي از كار گزاران نظام و با هدف خاص آن را تعهد كرده و انجام داده اند.

در اين پژوهش با بررسي راهبردهاي پيامبر اعظم(ص) در تشكيل حكومت و سيره سياسي ايشان گفته شد كه: پيامبر(ص) در دوره مكه به فرهنگ سازي روي آورد و با نهادينه ساختن انديشه توحيدي به جاي شرك و بت پرستي، فرهنگ جاهلي مردم را تغيير و با ايجاد وحدت ميان قبايل متشتت عرب سرانجام موفق به تشكيل حكومت اسلامي شد.

حكومت اسلامي ايشان داراي ساختار و كار ويژه‌هاي يك نظام سياسي منسجم و هدفمند بود.

در ساختار حكومت نبوي (ص) با بررسي، ضرورت وجود دولت، عناصر و نهادهاي قدرت، مرزهاي قدرت، شبكه قدرت و در كار ويژه‌هاي حكومت ايشان با بررسي، مركز تصميم گيري، محدوده قدرت، جريان قدرت، باز خورد قدرت، اين نتيجه به دست آمد كه: نظام سياسي پيامبر(ص) بر پايه ولايت الهي شكل گرفت و نمونه كامل و عيني يك دولت اسلامي مقتدر بود. اين نظام سياسي به تفكر جدايي سياست از رسالت مهر باطل زد و به اثبات سياست و حكومت در اسلام پرداخت، حكومت پيامبر(ص) مكتب هدايتي بود كه براي اجراي احكام اسلامي و رساندن جامعه به سعادت اخروي تشكيل و الگويي كامل براي حكومتهاي اسلامي در طول تاريخ شد.

كليدواژه‌ها: سيره، سياست، سيره سياسي، راهبرد، سيستم، پيامبر(ص)، دولت نبوي(ص).

مقدمه:

طـرح تحقيـق

1- بيان مسأله

مسلمانان در طول تاريخ با دو نكته هميشه مواجه بوده اند: از سويي مثل ساير ملت ها و دولت ها براي تدبير امور جمعي نياز به سياست ورزي، تأسيس حكومت و دولت، داشته اند و از سويي ديگر به عنوان يك مسلمان، دغدغه حجيت اقوال و اعمال خود را داشته اند و در اين ميان اسوه ترين و اجماعي ترين و اولي ترين شخص، رسول اكرم (ص) بود كه همه مذاهب و فرق، اسلاميت خود را از طريق او مي جستند و لذا در امور سياسي نيز در قرون متمادي، شيعه و سني با ارجاع به سيره نبوي (ص) و جانشينان او، به حل معضلات خويش مي پرداختند.

اما در طي قرون اخير و با پيدا شدن انديشه ليبرال دموكراسي و ساير انديشه هاي سياسي غرب، نوع برخورد با اين انديشه ها در بين متفكران مسلمان، متفاوت بود.

عده ايي از آنها در اين مواجهه بر اصول اسلامي و انديشه سياسي اسلام پاي فشردند و محكم ايستادند و عده ايي ديگر با جذب شدن به انديشه هاي سياسي غرب، به طرد انديشه سياسي اسلام پرداختند تا جايي كه مدعي شدند، حضرت رسول اكرم (ص) داراي سياست الهي نبوده و مثل ساير حكام يك حاكم دنيوي بودند و مردم ايشان را به حكومت منصوب كردند، بعضي ديگر پا را از اين هم فراتر گذاشته مدعي نفي سياست در سيره نبوي (ص) شدند.

مراد از تبيين سيره سياسي، در اين پژوهش اثبات اصل حکومت براي پيامبر اسلام(ص) است.به اين صورت که با بررسي مهمترين راهبردهاي ايشان در تشکيل حکومت و بررسي حکومت ايشان از جهت ساختار و کارکرد بر اساس تحليل سيستمي روشن شود که پيامبر(ص) داراي حکومت و نظام سياسي کامل و روشمندي بوده اند.

2- پيشينه تحقيق

در خصوص سوابق تحقيق: سه نكته قابل ذكر است: نخست اينكه، اطلاعات و داده هاي خام، و زمينه هاي استنباط و استنتاج موضوعات و مباحث سياسي مربوط به پيامبر اكرم (ص)، در كتب متعدد و معتبر تاريخي، روايي و سيره به وفور و البته پراكنده و نامنسجم از منظر يك بحث نظري انديشه سياسي قابل مشاهده و دستيابي است. دوم اينكه، كتابهاي مستقلي در خصوص ابعاد گوناگون سياست و حكومت نبوي (ص) به زبان عربي در كشورهاي مختلف منتشر شده و برخي از آن ها نيز به زبان فارسي ترجمه شده اند كه مهمترين ويژگي اين آثار، تفصيلي و توصيفي بودن آن هاست كه موجب شده است اين آثار به مباحث تاريخي و تكراري نزديك، و از مباحث منسجم تئوريك انديشه سياسي دور شوند. سوم اينكه، بسياري از منابع فارسي و تعداد بيشتري از منابع عربي، كه در حوزه انديشه سياسي اسلام بحث كرده اند، بخشي از مباحث خود را به سياست و حكومت نبوي (ص) اختصاص داده‌اند، اما عمدتاً همان ويژگي فوق را دارا هستند. به عنوان نمونه اگر ما به کتابهايي مانند دولت رسول خدا(ص)«صالح احمدالعلي»، دين و دولت در انديشه اسلامي، محمد سروش، تاريخ تحول دولت در اسلام، داوود فيرحي، و… نگاهي بياندازيم متوجه مي شويم که وي‍ژگي فوق يعني تاريخي بودن عمده مباحث و عدم بررسي کامل نظام سياسي پيامبر(ص) در آنها به چشم مي خورد، فقط در باب انديشه سياسي اسلام کتاب نظام سياسي و دولت در اسلام داوود فيرحي از روش تحليل سيستمي استفاده کرده است. که در اين کتاب هم به دولت پيامبر(ص) پرداخته نشده است و به ساير نظام هاي سياسي مانند اهل سنت و شيعه و مشروطه و جمهوري اسلامي پرداخته شده است.

اهميت بررسي نظام سياسي نبوي (ص) بر اساس تحليل سيستمي اين است كه، اين تحليل به تحقيق درباره نظامهاي سياسي انسجام كاملي مي بخشد و به وسيله اين مدل بهتر مي توان ساختار و كاركرد نظريه هاي دولت را تشريح كرد. توضيح كامل تر در بحث چارچوب نظري آورده شده است.

3- پرسش اصلي تحقيق

سوال اصلي تحقيق اين است كه : آيا پيامبر(ص) به دنبال تشکيل حکومت بوده اند و حکومت ايشان داراي چه ويژگيهايي بوده است؟

4- سؤالات فرعي تحقيق

راهبردهاي پيامبر(ص) در تشكيل حكومت چيست؟

2ـ ساختار نظام سياسي در سيره نبوي(ص) چگونه بوده است؟ اين سئوال به چهار سؤال زير شاخه‌ايي تقسيم مي‌شود كه عبارتند از:

الف) آيا در سيره سياسي پيامبر(ص) تشكيل دولت ضروري بوده است يا خير؟

ب) در سيره سياسي نبوي (ص)، محدوده‌ي مرزهاي نظام سياسي تا كجاست؟

ج) آيا نظام سياسي نبوي(ص) داراي عناصر و نهادهاي حكومتي بوده است؟

د) شبكه‌قدرت در سيره سياسي پيامبر(ص)، داراي چه ساختاري بوده است؟

3ـ نظام سياسي نبوي(ص) داراي چه كار ويژه‌هايي بوده است؟

اين سئوال نيز به چهار سؤال زير شاخه‌ايي تقسيم مي‌شود كه عبارتند از:

الف) تصميمات سياسي و حكومتي نظام سياسي نبوي (ص) توسط چه كسي يا نهادي گرفته مي‌شد؟

ب) آيا پيامبر (ص) در حوزه خصوصي افراد نيز دخالت مي‌كرد يا اينكه فقط در حوزه عمومي جامعه ولايت داشت؟

ج) فرآيند قدرت در سيره نبوي (ص) چيست؟

د) باز خورد نظام سياسي نبوي (ص) چگونه بوده است؟

5- فرضيه تحقيق

فرضيه پژوهش حاضر اين است كه پيامبر(ص) با تغيير نگرش مردم و نهادينه ساختن انديشه توحيدي به جاي شرك، با ولايت الهي كه داشتند، موفق به تشكيل حكومت اسلامي شدند.

6- اهداف تحقيق

(شامل: 1ـ اهداف علمي 2ـ كاربردي 3ـ ضرورت‌هاي خاص تحقيق)

سيره پيامبر اسلام (ص)در همه زمينه ها براي مسلمانان همواره به عنوان الگويي كامل از ناحيه خداوند متعال معرفي شده است. به عنوان مثال در قرآن مجيد خداوند مي‌فرمايد:

«لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَهٌ حَسَنَهٌ لِّمَن كَانَ يَرْجُو اللَّهَ وَالْيَوْمَ الْآخِرَ وَذَكَرَ اللَّهَ كَثِيرًا»[1]

ترجمه: «قطعا براي شما در (رفتار) رسول خدا سرمشقي نيكوست، براي كسي كه به خدا و روز واپسين اميد دارد و خدا را فراوان ياد مي‌كند».

هدف کاربردي پژوهش حاضر، اين است که :

براي الگو قرار دادن پيامبر (ص)لازم است كه زواياي مختلف سيره پيامبر (ص)شناخته شود، و يكي از زوايا، سيره سياسي رسول اعظم (ص) مي‌باشد كه الگويي براي دولتمردان و سياستمداران مسلمان و غير مسلمان در بهتر اداره كردن كشور مي‌باشد.

چنانكه در همين زمينه، حضرت امام خميني (ره)مي فرمايند:

«حكومت جمهوري اسلامي مورد نظر ما، از رويه پيامبر اكرم (ص)و امام علي عليه السلام الهام خواهد گرفت»[2]

بنابراين چنين پژوهشهايي براي سرمشق قرار دادن حكومت پيامبر (ص)به عنوان الگويي جامع و كامل براي حكومت ما در شرايط كنوني و آينده و همچنين براي دولت‌مردان و سياسيون مسلمان داراي اهميت زيادي است.

7- جنبه نوآوري تحقيق

سيره سياسي نبوي (ص)تا كنون از منظر تحليل سيستمي و جامع مورد بررسي قرار نگرفته است، و اين پژوهش درصدد انجام اين كار مي باشد، بنابراين جنبه نوآوري تحقيق ارائه تحليل سيستمي از سيره سياسي پيامبر (ص)مي‌باشد.

8- روش انجام  تحقيق

اين پژوهش از نوع پژوهشهاي بنيادي مي‌باشد وروش جمع آوري اطلاعات از نوع، كتابخانه ايي است، اين پژوهش از گونه پژوهش‌هاي تاريخي و توصيفي، تحليلي است و از  مدل تحليل سيستمي براي تحليل قضايا استفاده شده است و منابع تاريخي بر اساس اين متد، مورد بررسي قرار مي‌گيرد.

9- مفاهيم

1-9- سيره

«سيره در زبان عربي از ماده «سير» است. سير يعني حركت، رفتن، راه رفتن، اما سيره يعني نوع راه رفتن سيره بر وزن فعله است و فعله در زبان عربي دلالت مي كند بر نوع… بنابراين، سيره معادل رفتار است ولي سيره يعني نوع رفتار، كسب رفتار و در اصطلاح سيره عبارت از متدو اسلوب خاصي است كه افراد صاحب سبك و صاحب منطق در سير خودشان به كار مي‌برند»[3].

اهل لغت نيز «سيره» را بر وزن «فعله» و مشتق از واژه «سير» دانسته‌اند. [4]

سيره در اصطلاح قرآني نيز به مفهوم، روش، خلقت و صورت به كار رفته است:

«سَنُعيدُها سيرتها الْاوُلي»[5]

ترجمه: به زودي او را به صورت نخستين باز مي‌گردانيم.[6]

بنابراين سيره در واقع، اصولي پايدار است كه تعيين كننده سبك رفتار در يك حوزه معين باشد و به عبارت ديگر، سيره منطق عملي است.[7]

2-9- سياست

1-2-9- مفهوم لغوي سياست

سياست، واژه‌ايي است عربي كه از ريشه «ساس- يسوس» گرفته شده است.

معاني آن در فرهنگ نامه‌هاي فارسي عبارتند از: «حكم راندن بر رعيت، اداره كردن امور مملكت، حكومت كردن، رياست كردن، حكومت، رياست، پرداختن به امور مردم بر طبق مصالح شان، پاس داشتن ملك، عدالت و داوري، حكم داري، سز ا و جزا، محافظت حدود ملك، نگهداري و حراست، امر و نهي، پژوهش و پروراندن و اداره امور داخلي و خارجي كشور».[8]

«در تبارغربي واژه سياست معادل «Politics» است كه از واژه يوناني «Polis» اخذ شده است. «Polis» را معادل كلمه شهر در يونان قديم گرفته‌اند، اما اين عنوان ابتدا به معناي قلعه‌ايي بوده است كه پاي شهر براي حفاظت از آن در نظر گرفته مي‌شد.

شهر در يونان قديم ابتدا «Asty»  نام داشته است. بر اين اساس تحول زير را درباره معناي سياست در گفتمان غرب شاهديم:

قلعه (پادگان)  شهر سياست.

قطعاً اين دگرگوني بي دليل نبوده است. چون در يك قلعه همه اركان سياست حضور دارد: فرماندهي و فرمانبري، تدبير، قانون و مقررات، نظم، مجازات و بازداشت و نظاير آن.

واژه «Polis» بر شهر نيز از همان رو اطلاق شده است. چون شهر نيز بر خلاف روستا نيازمند همين امور است.[9]»

بنابراين «واژه «Politics» و مشتقات آن در فارسي به معاني زير ترجمه شده است:

الف: (Policy)؛ يعني: خط مشي، رويه، سياست، سياستمداري، مصلحت، كارداني، تدبير و زيركي.

ب: (Politc): يعني: كاردان، مصلحت دان، با تدبير، زيرك، مصلحت آميز، مقرون به صلاح، مقتضي، مقرون به صواب،‌عاقلانه و سياستمدارانه.

ج: (Polity): به معناي طرز حكومت، جامعه، ملت و دولت آمده است.[10]»

2-2-9- مفهوم اصطلاحي سياست:

در نگاه كلي به مفهوم اصطلاحي سياست،‌ مي‌شود آنرا اين گونه تعريف كرد:

«سياست به معني مديريت كلان دولت و راهبرد امور عمومي در جهت مصلحت جمعي و انتخاب روش‌هاي بهتر در اداره شئون كشور، يا علم اداره يك جامعه متشكل،‌ و يا هنر تمشيت امور مردم در رابطه با دولت»[11].

در تعريف دقيق‌تري سياست در اصطلاح به دو مفهوم عام و خاص تقسيم مي‌شود.

«سياست به مفهوم عام،‌عبارت است از «اداره و سرپرستي نظري و عملي مجموعه‌ي امور ارتباطي، فرهنگي و اقتصادي در جهت وصول به اهدافي كه رشد اجتماعي را محقق مي سازد.

با اين تعريف عناصر و لوازم زير در تعريف سياست قابل ذكر است:

1- توجه اصلي سياست به موضوع اداره و سرپرستي است كه مستلزم تنظيم و اعمال اراده و قدرت در ساماندهي امور مي‌باشد. البته با اين توضيح كه سرپرستي هر امري طي سه مرحله انجام مي‌پذيرد؛ در مرحله‌ي تعيين،‌اصول تخلف ناپذير و لازم الاجراي نظام، معين مي‌شود، در مرحله تنظيم، طراحي بر اساس اصول مذكوره صورت مي‌گيرد و در مرحله سوم، اجراي امور طراحي شده، مورد توجه است.

گذشته از مرحله‌ي اول كه چارچوب‌هاي حركت نظام به وسيله مكتب و به زبان نمايندگان و شارحين آن بيان مي‌شود و ارتباط روحي و تعلقي ما را معين مي‌كند، مرحله دوم و سوم سرپرستي نظري و عملي نظام را مي‌سازد و سياست با اين نگرش و به معناي عام، هر سه مرحله را شامل مي‌شود.

2- امور جامعه در سه دسته بزرگ ارتباطي، فرهنگي و اقتصادي طبقه بندي مي شوند و سياست در معناي عام، متكفل اداره‌ي تمامي اين امور است.

3- جامعه‌ايي كه به صورت نظام در نظر گرفته مي‌شود، داراي هدفي شامل و نهايي بوده كه بر آيند و نتيجه‌ي تركيب هدف‌هاي مختلف زير مجموعه‌هاي جامعه و واحدهاي اجتماعي كوچك و بزرگ آن جامعه است.

4- هر جامعه به گمان خود در پي رشد و تعالي است و نتيجه‌ي سياست نيز، توسعه‌ي بستر رشد و ايجاد زمينه‌هاي تعالي جامعه مي‌باشد؛ البته رشد در جوامع گوناگون با تفاوت فرهنگ‌ها، معاني مختلفي پيدا مي‌كند.[12]»

امام خميني رحمه الله عليه كه خود الگوي عملي سياست اسلامي بود، در تعريف سياست با به كار بردن همين مضامين،‌به روشني، ولي با عبارت ديگري فرموده‌اند: «سياست اين است كه جامعه را هدايت كند و راه ببرد، تمام مصالح جامعه را در نظر بگيرد و تمام ابعاد انسان و جامعه را در نظر بگيرد و اينها را هدايت كند به طرف آن چيزي كه صلاحشان است، صلاح ملت هست، صلاح افراد هست و اين مختص به انبيا است، ديگران اين سياست را نمي‌توانند اداره كنند، اين مختص به انبياء و اوليا است.»[13]

[1] – سوره احزاب، آيه 21.

[2] – روح الله موسوي (امام خميني)‌، صحيفه نور، (تهران: وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي، 1361)، چاپ اول،  ج2، ص 23.

[3] – مرتضي مطهري، سيري در سيره نبوي، (تهران: صدرا، 1374) چاپ چهارم، ص 47.

[4] – جمال الدين محمدبن مكرم، ابن منظور، لسان العرب، (بيروت: داراحياء التراث العربي، 1408 ق)، ج4، ص 389.

[5] – طه، آيه21.

[6] – محمد ملك‌زاده، سيره سياسي معصومان عليه السلام در عصر حاكميت، (تهران: انتشارات كانون انديشه جوان، 1386)، چاپ سوّم،  ص18.

[7] – علي اكبر عليخاني و همكاران، سياست نبوي، محمد، منصور نژاد، سياست در سنت و سيره نبوي، (تهران: پژوهشكده مطالعات فرهنگي و اجتماعي، 1386)، چاپ اول،  ص 735.

[8] – علي اصغر نصرتي، نظام سياسي اسلام، (قم، مركز نشر هاجر وابسته به مركز مديريت حوزه‌هاي علميه خواهران، 1388)، چاپ ششم، ص 17.

[9] – آيت مظفري، روش شناسي و آموزش تحليل سياسي، (قم: انتشارات زمزم هدايت ، 1386) ، چاپ اول، ص35.

[10] – همان، ص 35.

[11] – عباسعلي عميد زنجاني، مباني انديشه سياسي اسلام، (تهران: سازمان انتشارات پژوشگاه فرهنگ و انديشه اسلامي ، 1385)، ‌چاپ سوم، ص 76.

[12] – نصرتي، همان، ص 20.

[13] – همان، ص 21 به نقل از صحيفه نور ج13 ص 218.

همه پایان نامه و تحقیق و پروژه های به صورت فایل دانلودی می باشند و شما به محض پرداخت آنلاین مبلغ همان لحظه قادر به دریافت فایل خواهید بود. این عملیات کاملاً خودکار بوده و توسط سیستم انجام می پذیرد. ضمنا همان لحظه لینک دانلود به ایمیل شما ارسال می گردد.

 جهت پرداخت مبلغ شما به درگاه پرداخت یکی از بانک ها منتقل خواهید شد، برای پرداخت آنلاین از درگاه بانک این بانک ها، حتماً نیاز نیست که شما شماره کارت همان بانک را داشته باشید و بلکه شما میتوانید از طریق همه کارت های عضو شبکه بانکی، مبلغ  را پرداخت نمایید

مطالب پیشنهادی:
 • پايان نامه آيين حکومت و مملکت داري در آثارسعدي شيرازي
 • برچسب ها : , , , , , , , , , , , , , ,
  برای ثبت نظر خود کلیک کنید ...

  به راهنمایی نیاز دارید؟ کلیک کنید

  جستجو پیشرفته

  دسته‌ها

  آخرین بروز رسانی

   Fatal error: Call to undefined function jdate() in /home/bmaghale/domains/bmaghale.ir/public_html/wp-content/themes/digitaliran5/sidebar.php on line 122