پايان نامه تبيين عوامل موثر بر خلاقيت کارکنان خط مقدم بانک صادرات

تحقیق و پروژه و پایان نامه و مقاله دانشجویی

پايان نامه تبيين عوامل موثر بر خلاقيت کارکنان خط مقدم بانک صادرات  یکی از پایان نامه و تحقیق های جامع و کامل و دارای منابع معتبر می باشد این پایان نامه دارای 122 صفحه به صورت فایل ورد و قابل ویرایش می باشد که جهت دریافت و دانلودمتن کامل پايان نامه تبيين عوامل موثر بر خلاقيت کارکنان خط مقدم بانک صادرات بر روی گزینه خرید انتهای ایمیل کلیک نمائید پس از وارد نمودن اطلاعات مربوطه و پرداخت قادر به دانلود متن کامل پایان نامه مربوطه می باشد همچنین لینک پایان نامه همان لحظه به ایمیل شما ارسال می گردد.

فهرست مطالب

چکیده.    1
فصل اول: کلیات تحقیق
1-1) مقدمه     3
1-2) بیان مسئله .    5
1-3) اهمیت موضوع .    7
1-4) هدف تحقیق .    9
1-5) چارچوب نظری تحقیق.    10
1-6) فرضيه‌ها     11
1-7) تعاریف مفهومی و عملیاتی متغیرهای تحقیق .    11
1-8) قلمرو تحقیق    15
فصل دوم: ادبیات  تحقیق
2-1) مقدمه.    17
2-2) مفاهیم خلاقیت    17
2-3) فرآیند خلاقیت.    24
2-4) ویژگی های فردی کارکنان خلاق    25
2-5) دیدگاه ها در مورد افراد خلاق.    26
2-6) عوامل موثر بر خلاقیت    27
2-6-1) عوامل فردی    28
2-6-1-1) توانمندی.    28
2-6-1-2) ویژگی های شخصیتی    31
2-6-1-3) سبک شناختی.    33
2-1-6-4) هوش    34
2-1-6-5) چالش پذیری    35
2-6-2) عوامل گروهی.    37
2-6-2-1) اندازه گروه    37
2-6-2-2) تنوع گروه.    38
2-6-2-3) انسجام گروه.    38
2-6-2-4) سیستم ارتباطات گروه    38
2-6-3) عوامل سازمانی    38
2-6-3-1) سبک رهبری.    39
2-6-3-2) ساختار سازمانی    39
2-6-3-3) سیستم پاداش    41
2-6-3-4) جو سازمانی    41
2-6-3-5) منابع    41
2-7) عوامل زمینه ای موثر بر خلاقیت.    42
2-7-1) پیچیدگی شغل.    42
2-7-2) رابطه با سرپرست (نقش رهبری)    44
2-7-2-1) ویژگی مدیران خلاق    51
2-7-2-2) رفتارهای مدیر موثر در بهبود رفتار خلاقانه کارکنان.    55
2-7-3) رابطه با همکار.    61
2-7-4) رابطه با مشتری    63
2-8) پیشینه تحقیق.    65
فصل سوم: روش اجرای تحقیق
3-1) مقدمه .    69
3-2) روش تحقیق .    69
3-3) جامعه آماری، نمونه و روش نمونه گیری    70
3-4) جامعه آماري ،تعيين حجم نمونه و روش نمونه گيري    71
3-4-1) جامعه آماری.    72
3-4-2) نمونه و روش نمونه گیری    72
3-5) پایایی پرسشنامه ها    73
3-6) روایی  پرسشنامه    74
3-7) روش  تجزیه و تحلیل داده ها     74
فصل چهارم: تجزیه و تحلیل داده
4-1) مقدمه.    76
4-2) آمار توصیفی    76
4-2-1) تحلیل خصوصیات جمعیت شناختی پاسخ دهندگان.    77
4-2-2) تحلیل توصیفی متغیرهای تحقیق.    81
4-3) بررسی فرضیه های تحقیق.    85
فصل پنجم: نتیجه گیری و پیشنهادات
5-1) مقدمه.    90
5-2) بحث و نتیجه گیری    91
5-3) پیشنهادات کاربردی    95
5-4) محدودیت های تحقیق    97
5-5) پیشنهادات به منظور تحقیقات آتی.    97
منابع    98
پیوست    104

منابع:

آقایی فیشانی، تیمور (1377) . خلاقیت و نوآوری در انسانها و سازمان ها ، چاپ اول، تهران: انتشارات ترمه.

آمابیل، ترسا؛ ماکتی، خایر (1387). خلاقیت و نقش رهبر. ترجمه : باغشامی، شیرین. مجله گزیده مدیریت، سال نهم، شماره 89، صفحات 68-78.

پاداش، فریبا و محسن گل پرور (1389). رابطه رهبری اخلاق مدار با انگیزش درونی برای نوآوری و خلاقیت کارکنان. فصلنامه اخلاق در علوم و فناوری، سال پنجم، شماره های 1و 2، 103-110.

جعفرپور، محمود؛ فیاضی،مرتضی (1389). شناسایی و رتبه بندی راهبردهای جذب منابع در شبکه بانکی کشور ( مطالعه موردی: در یکی از بانکهای دولتی). دومین کنفرانس بین المللی بازاریابی خدمات مالی،مرکز بازاریابی خدمات مالی.

جلیلیان، حمیدرضا ؛ مرتضی مرادی و حسین کاکایی ماوایی (1389). رهبری تحول گرا و خلاقیت کارکنان. دوماهنامه توسعه انسانی پلیس، سال هفتم، شماره 32، 59-72.

حبیب پور، کرم و صفری، رضا (1390). راهنمای جامع کاربرد SPSS در تحقیقات پیمایشی (تحلیل داده های کمی). تهران: نشر متفکران.

حبیبی پور، حجت الله؛ دائی کریم زاده، سعید؛ خانی، صمد؛ صالحی زاده، سعید (1389). بررسی عوامل موثر بر تجهیز منابع در شعب بانک رفاه شهر اصفهان. دومین کنفرانس بین المللی بازاریابی خدمات مالی، مرکز بازاریابی خدمات مالی.

رابینز، استیفن پی (1387). رفتار سازمانی. مترجمان: علی پارسیان و سید محمد اعرابی، جلد دوم، تهران، دفتر پژوهش های فرهنگی.

سکاران، اوما (1381). روش تحقيق در مديريت.  ترجمة محمد صائبي و شيرازي، چاپ اول، تهران : مرکز آموزش مديريت دولتي.

سلطانی، ایرج (1387). نقش بسترهای چند بعدی پرورش خلاقیت کارکنان در خلق ارزش افزوده و کسب سرآمدی. مجموعه مقالات اولین کنفرانس ملی خلاقیت شناسی، TRIZ و مهندسی و مدیریت نوآوری ایران و اولین کنفرانس ملی تفکر و آثار علمی تخیلی و کاربردهای آن.

شریعتمداری، مهدی؛ سمیه، مهدی( 1387). نگرشی بر نقش مدیران خلاق در بسترسازی خلاقیت در سازمان، مجموعه مقالات اولین کنفرانس ملی خلاقیت شناسی، TRIZ و مهندسی و مدیریت نوآوری ایران و اولین کنفرانس ملی تفکر و آثار علمی تخیلی و کاربردهای آن.

صادقی مال امیری، منصور و محبت رئیسی (1389). ارائه مدل مفهومی برای سنجش خلاقیت. دوماهنامه توسعه انسانی پلیس، سال هفتم، شماره 30، 97-112.

صادقی مال امیری، منصور (1386). خلاقیت رویکرد سیستمی: فرد، گروه، سازمان. تهران، موسسه انتشارات و چاپ دانشگاه امام حسین، چاپ اول.

صفایی فخری، لیلا؛ لیلا، شریفیان (1389). رهبر آموزشي ، راهبر خلاقيت و نوآوري. مجموعه مقالات اولین کنفرانس ملی خلاقیت شناسی، TRIZ و مهندسی و مدیریت نوآوری ایران و اولین کنفرانس ملی تفکر و آثار علمی تخیلی و کاربردهای آن.

قبادی، آذر (1379). برگ برنده سازمان های موفق. روزنامه همشهری ، آبان، شماره 2251، صفحه 12.

قارلی رونیزی، ناهید (1388). تاثیر توانمندسازی بر روی عادات خلاقیت فردی در کارکنان ستادی بانک ملت ،دانشگاه علامه طباطبایی، پایان نامه کارشناسی ارشد مدیریت بازرگانی.

گلچین فر، شادی (1381). بررسی عوامل موثر بر رضایت مشتریان بانک رفاه کارگران با استفاده از مدل کانو. دانشگاه تهران، پایان نامه کارشناسی ارشد مدیریت بازرگانی.

متقی، پیمان؛ حسین حسن زاده (1389). چگونگی ایجاد فرهنگ خلاقانه در سازمان از طریق رهبري. اولین همایش ملی مدیریت.

مطهری، علی (1387). کارآفرینی ، خلاقیت ، نوآوری ، چاپ اول، تهران: انتشارات آینده.

هایل مقدم، علیرضا (1382). مدل های فرآیند خلاقیت. چهارمین همایش مراکز تحقیق و توسعه صنایع و معادن،

ویزبرگ، رابرت. (1992). خلاقیت فراسوی اسطوره نبوغ. ترجمه والفی، مهدی (1378). تهران؛ نشر روزنه: 30-358.

Amabile, T. M. (1996).Creativity in Context. New York: West View Press.

Amabile, T. (1998). How to Kill Creativity. Harvard Business Review, 77-87.

Amabile, T. M., & Conti, R., Coon, H., Lazenby, J. & Herron, M. (1996). Assessing the work environment for creativity. Academy of Management Journal, 39: 1154- 1184.

Amabile, T. M., Conti, R., Coon, H., Lazenby, J., & Herron, M. (1996). Assessing the work environment forcreativity. Academy of Management Journal, 39: 1154–1184.

Arnold, Todd, Karen E. Flaherty, Kevin E. Voss and John C. Mowen (2009). Role Stressors and Retail Performance: The Role of Perceived Competitive Climate. Journal of Retailing, 85 (2), 194–205.

Beyerlein, M. M., Johnson, D. A., & Beyerlein, S. T. (1999). Advances in interdisciplinary studies of work teams. Greenwich, CT: JAI Press.

Chen, Kuo-Hsiung; Jui-Mei Yien and Chien-Jung Huang (2011). The Perceived Leader Support Behavior for Subordinate’s Creativity: The Moderating Effect of Trust. Journal of Social Sciences, 7 (2): 257-264.

Coelho, Filipe; Mário Augusto& Luis Filipe Lages (2011). Contextual Factors and the Creativity of Frontline Employees: The Mediating Effects of Role Stress and Intrinsic Journal of Retailing, 87 (1), 31–45.

Csikszentmihalyi, M. (1990). Flow: The Psychology of Optimal Experience. New York: Harper and Row.

Damanpour, F. (1995). Is your creative organization innovative? In C. M. Ford & D. A.Gioia (Eds.), Creative action in organizations: Ivory tower visions and real world voices (pp. 125-130). Thousand Oaks, CA: Sage Publications.

S.A., &van Knippenberg. D., & Boerner. S. (2008). Transformational Leadership and Team Innovation: Integrating Team Climate Principles. Journal of Applied Psychology. Vol. 93, pp.1438-1446.

Florida, R. (2002). The rise of the creative class and how it’s transforming work, leisure, community, and everyday life. New York: Basic Books.

Florida, R. (2005). The flight of the creative class: The new global competition for talent. New York: HarperCollins Publishers.

Ford, C. M., and Gioia, D.A. (1995). Creativity action in organization.

Ford CM (1996). A theory of individual creative action in multiple social Acad. Manage. Rev., 21(4): 1112-1142.

Ford, C. M., and Gioia, D.A. (1995). Creativity action in organization. SAGE, publications, international education & professional publisher, Thousand Oaks London: 4-324.

Gilson, L., Mathieu, J., Shalley, C., Ruddy, L. (2005). Creativity and Standardization: complementary or conflicting drivers of team effectiveness? Academy of Management Journal, Vol. 48, No. 3, 521–531.

Graen, G. B., & Uhl-Bien, M. (1995). Relationship-based approach to leadership: Development of leader-member exchange (LMX) theory of leadership over 25 years: Applying a multi-level multi domain perspective. Leadership Quarterly, 6(2), 210-247.

L & Ilsev. A. (2009). Transformational Leadership, Creativity, and Organizational Innovation. Journal of Business Research.Vol. 62, pp. 461-473.

Jensen, Richard, (2002). Innovative leadership: First-mover advantages in new product adoption.

Jo, Nam Yong & Kun Chang Lee (2012). Human Centric Technology and Service in Smart Space, LNEE, 182, pp. 199-206.

Joo, B.K. (2007). The Impact of Contextual and Personal Characteristics on Employee Creativity in Korean Firms. University of MINNESOTA.

Kim, W. C., & Mauborgne, R. (2005). From Blue ocean strategy theory to practice. California Management Review, 47(3), 105-121.

Kohli, Ajay K. and Bernard J. Jaworski (1994). The Influence of Coworker Feedback on Salespeople. Journal of Marketing, 58 (4), 82–94.

Madjar, Nora (2005). The Contributions of Different Groups of Individuals to Employees’ Creativity. Advances in Developing Human Resources, 7 (2), 182–206.

Northouse, P. G. (2004). Leadership: Theory and Practice. (3rd ED.). California: Sage Publications.

Oldham, G.R. (2002). Stimulation and supporting creativity in organizations. In: S. Jackson, M. Hitt and A. DeNisi, Editors, Managing knowledge for sustained competitive advantage, Josse-Bass, San Francisco, pp.243-273.

Oldham, G. R., & Cummings, A. (1996). Employee creativity: Personal and contextual factors at work. Academy of Management Journal, 39(3), 607-634.

O’Regan, Nicholas, (2006). Innovation in NTBFs: Does leadership really matter?

Redmond, M. R., Mumford, M. D., & Teach, R. (1993). Putting creativity to work: Effects of leader behavior on subordinate creativity. Organizational Behavior and Human Decision Processes, 55, 120-151.

Reiter-Palmon, R., and Illies, J. (2004). Leadership and creativity: Understanding leadership from a creative problem-solving perspective. The Leadership Quarterly, 15, PP.55-77.

Rhoads, Gary K., William R. Swinyard, Michael D. Geurts andWilliam D. Price (2002). Retailing as a Career: A Comparative Study of Marketers. Journal of Retailing, 78 (1), 71–6.

Ryan, R, (2006).The Role of Virtual Distance in Innovation and Success- Proceedings. the 39th Hawaii International Conference on System Sciences.

Scott, S. G., & Bruce, R. A. (1994). Determinants of innovative behavior: A path model of individual innovation in the workplace. Academy of Management Journal, 37(3), 580-607.

چکیده:

تغییرات و تحولات محیطی ، برای ادامه حیات سازمان ها  راهی بجز خلاقیت  باقی  نگذاشته است. لذا شناخت و بکارگیری  صحیح خلاقیت  تک تک اعضای سازمان بویژه کارکنان  در تماس  با مشتری که به نیازهای آنها بیشتر و بهتر واقف‌اند از اهمیت بسزایی برخوردار است. از این رو، هدف  اصلی تحقیق حاضر سنجش  رابطه بین عوامل زمینه‌ای از جمله: پیچیدگی شغل، رابطه با  سرپرست، رابطه با همکار، و رابطه با مشتری و خلاقیت کارکنان خط  مقدم است. به منظور تحقق هدف تحقیق، پرسشنامه استاندارد تهیه و در بین 240 نفر از کارکنان خط مقدم شعب بانک صادرات شهر رشت توزیع شد. تحلیل داده های تحقیق حاضر  نیز   بوسیله روش همبستگی پیرسون در نرم  افزار SPSS 20 انجام پذیرفت. نتایج تحقیق نشان دادند رابطه مثبت و معنادار بین عوامل زمینه‌ای و خلاقیت کارکنان خط مقدم وجود دارد. بر این  اساس، بین پیچیدگی  شغل، رابطه با سرپرست، رابطه با همکار، و خلاقیت کارکنان خط مقدم یک رابطه مثبت و معنادار کشف شد. اما نتایج تحقیق نشان دادند بین رابطه با مشتری و خلاقیت کارکنان خط مقدم رابطه معنادار وجود ندارد.  در انتهای تحقیق نیز به برخی پیشنهادات کاربردی بمنظور استفاده  محققین و کارشناسان حوزه بانکی اشاره شد.

کلمات کلیدی: خلاقیت کارکنان خط مقدم، عوامل زمینه ای، پیچیدگی شغل، رابطه با  سرپرست، رابطه با همکار،  رابطه با مشتری، بانک صادرات.

فصل اول

کلیات تحقیق

1-1) مقدمه :

امروزه تمام کشورهای دنیا برای افزایش بهره وری و اثربخشی به دنبال خلاقیت[1] و نوآوری[2] هستند. یکی از دلایل عمده توجه به خلاقیت و نوآوری، رقابت شدید و روز افزون بین سازمانها در تمام دنیا می باشد. سازمانهای سده 21 شکلی متفاوت از سازمانهای سنتی پیدا کرده اند،  در این سازمانها علاوه بر نیروی بدنی کارکنان، نیروی ذهنی و خلاقیت کارکنان نیز مدیریت می گردد.تحت این شرایط نه تنها روش های سلسله مراتبی و دستوری مناسب نخواهند بود بلکه کارکنان باید خودشان ابتکار عمل نشان داده و برای حل مشکلات خود سریعا˝ اقدام و در تیم هایی که کاملا˝ خودگردان هستند ایفای نقش کنند (قارلی،1388). در کشور ما  نیز سازمانها عمدتا˝ شکل دولتی دارند تا خصوصی. این شکل از کار و اشتغال نتیجه‌ای جز وابستگی به درآمد محدود سازمانی و اشتغال به کارهایی نه چندان دلخواه نخواهد داشت. سازمانهای دولتی کشور عمدتا˝ کمتر اهل ریسک و تحول هستند. به همین دلیل کمتر به خلق فرصت‌های بهتر اشتغال می ورزند. برای رفع این مشکل، تغییر در استراتژی های سازمانی از قالب سنتی به نوآوری (تحولی)، خلق سازمان های مولد و بهره‌ور، پرورش و جذب مدیران خلاق و کارآفرین به شکوفایی اشتغال مولد و بهره ور در جامعه کمک خواهد کرد (مطهری،1387). در این بین سازمان خوب و شایسته سازمانی است که تحولات محیط خود را خوب شناسایی نموده و جهت عوامل موثر بر خلاقیت و نوآوری را درک کرده و برای خود مقدمات لازم را جهت این امر تدارک دیده باشد. در شرایط کنونی سازمان ها نیازمند افراد توانمندی هستند تا بتوانند با کمک آنها بر این رقابت پیروز شوند(اسمیت[3]،2000). زیرا مهمترین سرمایه سازمان ها،  عامل تحقق و برنامه های هر سازمان افرادی هستند که در آن کار می کنند (قبادی،1379).

یکی از بزرگترین محدودیتهای خلاقیت در سطوح مختلف سازمان این تفکر است که خلاقیت را تنها خاص واحدهای تحقیق و توسعه و طرح های بزرگی نظیر محصولات جدید،  خدمات جدید و یا بهبود فرایند های جدید می دانند. حال آنکه خلاقیت برای بهبود و توسعه تمامی فعالیت های ریز و درشت برای تمام سطوح گروهها و افراد سازمان مورد نیاز می باشد.  در حقیقت سرکوبی خلاقیت در سازمان ها نظام مند بوده و به قدری رایج است که کمتر مورد سوال قرار می گیرد. همچنین نقش مديريت در مجموعه هايي كه خلاقيت و نوآوري از ضروريات و عامل اصلي است بسيار مهم و حساس است، زيرا مديريت مي تواند توانايي و استعداد خلاقيت ونوآوري را در افراد ايجاد، ترويج و تشويق كند و يا رفتار و عملكرد آنها مي تواند مانع اين امر حياتي شود. هنر مدير خلاق عبارت است از استفاده از خلاقيت ديگران و پيداكردن ذهنهاي خلاق .مديرخلاق بايد فضايي بيافريند كه خود بتواند خلاق باشد و افراد سازمان را هم نيزبراي خلاقيت تحريك كند و اين فضا، فضايي است كه از كار روزمره به دور است وبه نحوي تفويض اختيار مي‌كند تا هركسي خود مشكل خود را حل كند.از این رو مدیران عمدتا˝ نادانسته خلاقیت را سرکوب می کنند و زمانی که خلاقیت سرکوب شد یک سلاح رقابتی قدرتمند یعنی تولید و بهره‌گیری از ایده‌های تازه را از دست داده و حتی ممکن است که توان و تعهد کارکنان خود را نابود سازد. بنابراین توسعه و ارتقای خلاقیت در سازمانها مستلزم آن است که مدیران بدانند چگونه خلاقیت را مورد حمایت قرار دهند(صادقی مال امیری،1386).

لذا همگام با تغییرات محیطی،  سیستم بانکی کشور نیز خواه و ناخواه در راهی قدم گذاشته که اگر برای آینده پیش بینی و برنامه ریزی صورت نگیرد، عواقب ناخوشایندی آنرا تهدید می کند.  از جمله الزامات اصلی توجه به خلاقیت کارکنان در نظام بانکی کشور است.سازمانها نیز جهت بهره برداری بهتر از این منابع می بایست به پرورش و تربیت پرسنل خلاق و  نوآور بپردازند (قارلی،1388). چراکه اغلب برای مشتریان تفکیک قائل شدن بین خدمات بانکی بسیار مشکل می باشد و نیز کوچکترین تغییری از سوی رقبا به سرعت کپی برداری می شود، لذا مدیریت روابط با مشتریان و ایجاد رضایت در آنان، جهت استمرار فعالیت بانک ها و سودآوریشان امری الزامی می باشد (گلچین فر،1381). از طرفی معمولا˝ در فعالیت های یک بانک،  جذب منابع مالی از اهمیت بسیار زیادی برخوردار است، زیرا موفقیت در این زمینه می تواند عاملی برای موفقیت در سایر زمینه ها باشد و در ایران نیز جذب بیشتر منابع مالی و رقابت موثر در جذب این منابع توسط گروه های مختلف بانکی از موضوعاتی  است که مورد توجه نهاد های مالی و اعتباری قرار داشته و دارد (حبیبی پور و همکاران،1389).

بنابراین شایسته است در بازار رقابت کنونی که با تاسیس بانک های خارجی در کشور و خصوصی شدن تعداد زیادی از بانک ها ی دولتی همراه است، بانکها هر چه سریعتر برای جذب منابع از یک سو و حفظ مشتریان از سوی دیگر چاره اندیشی نمایند. بانکداری امروزه شیوه های نوآورانه، مشتری مداری موثر، ارائه تکنولوژی های کارآمد، سرویس دهی و خدمات مورد نظر مشتری را طلب می کند که هر بانکی در این امور موفق تر عمل کند در بازار رقابتی نیز موفق به جذب منابع بیشتر و در نتیجه دوام، بقای دائمی و بهره وری بالاتر خواهد شد(جعفرپور، فیاضی،1389).

1-2) بیان مسئله :

امروزه، خلاقیت و تولید افکار و اندیشه های نو توسط مدیران و کارکنان سازمانی از اهمیت ویژه ای برخوردار شده و جایگاه والایی را در سازمان به خود اختصاص داده است. امروزه سازمانهایی موفق هستند و می توانند در دنیای پر رقابت ادامه حیات بدهند که دائما افکار و اندیشه های جدید را در سازمان کاربردی سازند که این امر توسط مدیران و کارکنان خلاق امکان پذیر است (شریعتمداری،1387). وقتی کارکنان در کارشان خلاق باشند،قادر خواهند بود که ایده های تازه و مفیدی در مورد محصولات، عملکرد، خدمات یا رویه های سازمان ارائه و بکار گیرند(اولدهام[4]،2002، شالی[5] و گیلسون[6]،2004). جای تعجب ندارد که خلاقیت کارمند به عنوان کلید تولید مزیت رقابتی شناخته می شود (شالی و همکاران،2004).

لذا همگام با تغییرات محیطی، سیستم بانکی کشور نیز خواه و ناخواه در راهی قدم گذاشته که اگر برای آینده پیش بینی و برنامه ریزی صورت نگیرد، عواقب ناخوشایندی آنرا تهدید می کند.از جمله الزامات اصلی توجه به خلاقیت کارکنان در نظام بانکی کشور است. سازمانها نیز جهت بهره برداری بهتر از این منابع می بایست به پرورش و تربیت پرسنل خلاق و نوآور بپردازند (قارلی،1388). در این بین، نقش کارکنان خط مقدم در تضمین نوآوری سازمانی شرکت های خدماتی (از جمله بانک ها) از اهمیت ویژه ای برخوردار است. آنها همانند کارگران مرزی[7]، موقعیت ممتازی برای جمع آوری اطلاعات دست اولی از بازار دارند. از اینرو، کارکنان خط مقدم از پتانسیل خلاق مهم برخوردارند که می تواند مورد تشویق قرار گیرد (وانگ و نتمیر[8]،2004). کارکنان خدماتی خط مقدم نیز اغلب شغل هایی بی‌برنامه ای دارند و همواره با مشتریانی مواجهند که نیازهای بسیار متنوعی دارند و این بدین معناست که باید الزاماً نوآور باشند. ازآنجاییکه کارکنان خط مقدم غالباً مسئول ارائه خدمات هستند، در تضمین رضایتمندی مشتری مهم هستند. در نتیجه، خلاقیت آنها می تواند ارزش بزرگی برای سازمان های خدماتی داشته باشد (کوالهو و همکاران[9]، 2011).

مرور ادبیات مربوط به خلاقیت کارکنان نشان می دهد که عوامل گوناگونی بر خلاقیت آنان تاثیر گذارند. چن[10] و همکاران (2007) بیان کرده اند که دیدگاه افراد از محیط کار، تعیین کننده کلیدی برای خلاقیت آنهاست. بر طبق نظر آنان، محیط کاری ادراک شده بر کار خلاقی که در سازمان ها انجام می شود تاثیرگذار است. به عبارت دیگر از منظر روانشناختی، کارکنان به رویدادهایی از سازمان توجه دارند که بر تقویت انگیزش آنها در جهت تولید ایده های جدید تاثیر می گذارد (جلیلیان و همکاران، 1389).  سیکزنتمی هالی[11] (1990) صاحب نظر سیستمی خلاقیت بر نقش محیط کار در شکل گیری خلاقیت تاکید کرده و بیان می کند که نمی توانیم به افراد و کارهای خلاق آن ها جدای از محیطی که در آن فعالیت می کنند بپردازیم. زیرا خلاقیت هرگز نتیجه عمل فرد به تنهایی نیست (صادقی مال امیری،1386).

از این رو در برخی تحقیقات (کوالهو و همکاران،2011؛ جو[12]،2007؛ اولدهام و کامینگز[13]، 1996؛ یانگ جو و لی[14] ،2012؛ و …) به اثر مثبت پیچیدگی شغل[15] بر خلاقیت افراد اشاره نموده اند.  در این زمینه کوالهو و همکاران (2011) بیان کردند که یک کارمند با شغل غنی شده که از ابتدا تا انتهای فرآیند ارائه خدمات حضور دارد و به مشتریان خدمت می دهد، مراحل ارائه خدمات و  نیازهای  مشتریان را نیز بهتر درک نموده و در نتیجه این موضوع می تواند بر خلاقیت آن  تاثیر مثبتی داشته باشد.

در برخی تحقیقات دیگر نیز به نقش روابط در شغل بر خلاقیت کارکنان اعم از رابطه با سرپرست (صادقی مال امیری،1386؛ جو،2007؛ کوالهو و همکاران،2011؛ اولدهام و کامینگز،1996؛ ردموند[16] و همکاران،1993؛ و …)، رابطه با همکار (کوالهو و همکارن،2011؛ کوهیل و جاورسکی[17]،1994؛…)، و رابطه با مشتری (کوالهو و همکارن، 2011؛ مدجار[18]،2005) اشاره نموده اند. این تحقیقات بیان می کنند که سبک سرپرستی حمایتی می تواند منجر به خلاقیت بیشتر در کارکنان گردد (اولدهام و کامینگز،1996). همکاران نیز می توانند با ارائه بازخورد های مناسب به یکدیگر باعث ارتقاء دانش و مهارت های یکدیگر و در نتیجه افزایش خلاقیت شوند (کوهیل و جاورسکی،1994). و در نهایت، زمانی که کارکنان از تعامل با مشتریان لذت ببرند سعی می کنند با دقت بیشتری به نیازهای آنها گوش دهند و بطور فعالانه ای اطلاعات بیشتری را برای رفع نیاز آنها جستجو کنند. این اطلاعات بدست آمده می تواند در بروز رفتارهای خلاقانه در کارکنان بمنظور رفع نیاز مشتریان منجر شود (مدجار،2005).

بر این اساس، در تحقیق حاضر  با استفاده از یک مدل نظری متشکل از متغیرهای زمینه ای سعی بر این است تا اثر متغیرهای گوناگون را برخلاقیت کارکنان خط مقدم بانک صادرات شعب شهر رشت سنجیده شود. بانک صادرات ايران پس از پيروزي انقلاب اسلامي، در سال ۱۳۵۸ در اجراي مصوبه مجلس شوراي اسلامي، «ملي» اعلام گرديد و پس از ۳۰ سال در راستاي اجراي اصل ۴۴ قانون اساسي، در ۱۹ خردادماه سال ۱۳۸۸ به جرگه بانک‌هاي خصوصي پيوست و با کد «وبصادر» در سازمان بورس و اوراق بهادار تهران پذيرفته شد. خصوصي شدن و تغيير در مالکيت بانک به منزله نقطه عطفي در جايگاه حقوقي و مديريتي بانک بوده و زمينه ساز تحولات اساسي در راستاي چابک تر شدن، خلق ارزش افزوده و داشتن نقش مؤثرتر در اقتصاد ايران گرديد. امروزه بانک صادرات ایران به عنوان بزرگترين بانک خصوصي و بورسی می‌کوشد ضمن همسویی با بانکداری بین‌المللی از طریق رعایت اصول مشتری مداری و ارایه خدمات مطلوب و نوین بانکی، سرآمدی خود را در بازار پر رقابت بانکی داخلی حفظ و ارتقاء بخشد و این مهم جزء با بهره گیری از همه امکانات در ارائه خدمات نوآورانه به مشتریان محقق نخواهد شد. بنابراین، نقش کارکنان خط مقدم و ارائه افکار و ایده های خلاقانه در جذب هرچه بیشتر مشتریان می تواند اثر بسزایی در پیشبرد اهداف سازمان داشته باشد. از این رو سوال اصلی تحقیق به این پرسش پاسخ خواهد داد که عوامل زمینه‌ای اثرگذار بر خلاقیت کارکنان خط مقدم بانک صادرات شهر رشت کدامند؟

1-3) اهمیت و ضرورت تحقیق :

یکی از مهم ترین موانع در نادیده گرفتن نقش خلاقیت کارکنان بانک و صرف نکردن هزینه به منظور بارور کردن آن، ترویج این تفکر در بین مدیران و دست اندر کاران بانکی است که فرآیند های ارائه خدمات در بانک یک فرآیند روتین و از پیش مشخص شده بوده و کارمندان می بایست  دقیقا˝ بر اساس وظایف مشخص شده به امور بپردازند. این ذهنیت از فرآیند ارائه خدمات در صنعت بانکداری نوین یک ذهنیت منسوخ شده و آفت استفاده از تمامی ظرفیت های بانک در ارائه خدمات مطلوب به مشتریان است که در بین اغلب مدیران و برنامه ریزان بانک صادرات نیز رواج یافته. در شرایط رقابتی نوین در عرصه بانکداری، بانک صادرات ایران ملزم به استفاده از تمامی امکانات و استعدادها به منظور ارائه بهترین خدمات بانکی است تا بتواند در عرصه داخلی و بین المللی سرآمد باشد و در این بین توجه به مقوله خلاقیت، بویژه خلاقیت کارکنان، می تواند نقش بسزایی ایفا کند.

برای بیان اهمیت موضوع با ارائه سوالی علت افزایش توجه به خلاقیت را شرح داده می شود. اما چرا توجه به خلاقیت افزایش یافته؟

به همان اندازه که توجه به خلاقیت برای دو دهه گذشته افزایش یافته، ارزش دارد که به پیشینه این پدیده یک بازنگری داشته باشیم. در اینجا دو دلیل وجود دارد:

الف) تغییرات متلاطم در محیط کسب و کارها[19] و رقابت فشرده در بازار جهانی: در محیط اقتصادی جهانی شده امروزی، پیشرفت های شتابان تکنولوژیکی ، بهره وری صنایع را بطور اساسی بهبود داده و به تامین کنندگان اجازه داده تا آرایه ای بی سابقه از محصولات و خدمات را تولید کنند (کیم و مابورگن[20]،2005). تمایل به جهانی شدن، کسب و کارها را بیش از پیش پیچیده ساخته است. همانطور که موانع تجارت میان ملت ها و مناطق برداشته شده، و همانگونه که اطلاعات محصولات و قیمت ها، آنی و جهانی در دسترس قرار گرفته اند، شرکت هایی که جایگاه ویژه و انحصاری دارند، تلاش می کنند مجازی (نامرئی) شوند (کیم و مابورگن،2005) این واقعیت ها از جایگاه بازار، فشار عظیمی روی سازمان ها برای افزایش کارایی و اثربخشی آورده است و حتی اساسی تر از آن،  خلاقیتی است که از آن محصولات و خدمات بهبود یافته تر و توسعه یافته تر حاصل می شود (کامینگز و اولدهام،1996).

ب) اقتصاد دانش محور[21] که شغل ها را بیش از پیش پیچیده و متحرک ساخته است (جو[22]،2007): در اینجا بحث وسیعی در مورد متخصصان (پیش بینی کنندگان) کسب و کارها و اقتصاد ها که معتقدند رشد کلی اقتصاد از مشاغل دانش محور یا خلاق و مشاغل بخش خدمات است، وجود دارد. دراکر[23] مدتها پیش  به رشد اقتصاد دانش محور و اهمیت کارکنان دانشی[24]  اشاره کرد (فلوریدا[25]،2005). کارکنان دانشی بعنوان کارکنان سطح بالا شناخته می شوند که دانش تحلیلی و تئوری که از آموزش های رسمی کسب نموده اند را در توسعه محصول یا خدمت جدید به کار می برند. چنین کارکنانی دانشی ای در سریع ترین بخش رشد کننده نیروی کار و در گروه هایی شبیه به تیم ها هستند (جو، 2007).

از دیدگاه اقتصادی، خلاقیت شکلی از سرمایه (سرمایه خلاق[26]) است. اقتصاد دانان تفکرات طولانی بر حسب انواع سرمایه داشته اند: فیزیکی (مواد خام)، سرمایه گذاری (مالی)، زمین (اموال کاربردی) و اجتماعی (مردمانی که در گروه ها نقش ایفا می کنند). فلوریدا (2002،2005)، بیان می کند که از میان موضوع های مهم، موضوع توانایی انسان در خلق ایده های جدید، تکنولوژی جدید، مدل های کسب و کار جدید و شکل فرهنگی جدید  و یا حتی صنایع جدید، مهم ترین موضوع است. بنابراین، برای یک اقتصاد که به دنبال رشد و موفقیت است، نه تنها افراد و سازمان ها، بلکه شهرها، ایالت ها و حتی ملت ها باید بوسیله ی خلاقیت تغذیه و تحریک شوند، تحت کنترل درآیند و در آن سرمایه گذاری کنند (فلوریدا،2005). بطور خلاصه تغییر در محیط کسب و کارها و رقابت فشرده در بازارها و اقتصاد دانش محور با یک پیش زمینه اساسی، باعث افزایش توجه بر خلاقیت شده اند.

با توجه با مطالب ذکر شده، ضروری است بانک ها بر روی افزایش خلاقیت کارکنان خود سرمایه گذاری کرده و آن را به منزله هزینه در نظر نگیرند. اما قبل از این کار لازم است که عوامل موثر بر خلاقیت شناسایی و اثر هر یک مورد تجزیه و تحلیل قرار گیرد. از این رو، در این تحقیق عوامل فوق معرفی و اثر آنها بر خلاقیت کارکنان مورد تحلیل قرار می گیرند تا مدیران و دستاندرکاران بتوانند با دید وسیع تری به برنامه ریزی در خصوص پرورش خلاقیت کارکنان خود اقدام نمایند.

1-4) اهداف تحقیق :

هدف اصلی تحقیق حاضر به قرار زیر است :

سنجش رابطه بین عوامل زمینه ای و خلاقیت کارکنان خط مقدم شعب بانک صادرات شهر رشت.

اهداف فرعی تحقیق شامل موارد زیر است:

سنجش رابطه بین پیچیدگی شغل و خلاقیت کارکنان خط مقدم شعب بانک صادرات شهر رشت.

سنجش رابطه بین رابطه با سرپرست و خلاقیت کارکنان  خط مقدم شعب بانک صادرات شهر رشت.

سنجش رابطه بین رابطه با همکار  و خلاقیت کارکنان  خط مقدم شعب بانک صادرات شهر رشت.

سنجش رابطه بین رابطه با مشتری و خلاقیت کارکنان  خط مقدم شعب بانک صادرات شهر رشت.

1-5) چارچوب نظری تحقیق:

چهارچوب نظری الگویی است که فرد پژوهشگر بر اساس آن درباره روابط بین عواملی که در ایجاد مساله مهم تشخیص داده شده اند تبیین هایی فراهم می کند. چهارچوب نظری روابط بین متغیرها را روشن می کند، نظریه هایی را که مبانی این روابط هستندمی پروراند و نیز ماهیت و جهت این روابط را توصیف می کند.همان گونه که بررسی پیشینه مبنای چهارچوب نظری را تشکیل  می دهد، یک چهارچوب نظری خوب نیز در جای خود، مبنای منطقی لازم برای تدوین فرضیه های آزمون پذیر را فراهم می آورد (سکاران ،1385: 94).

هدف تحقیق حاضر بررسی رابطه بین عوامل زمینه ای و خلاقیت کارکنان خط مقدم شعب بانک صادرات شهر رشت است.بر این اساس مدل نظری تحقیق بر اساس مطالعه کوالهو و همکاران (2011) بصورت شکل زیر(1-1) ارائه شد.در مدل تحقیق مشاهده می شود، متغیر وابسته خلاقیت است. عوامل زمینه ای نیز شامل پیچیدگی شغل و روابط در کار  متغیر مستقل هستند . پیچیدگی در شغل در این مدل از پنج مولفه شامل: تنوع کاری، بازخورد کاری، استقلال در کار، مفهوم (معنا) در کار، و اهمیت کار تشکیل شده است. همچنین روابط در کار نیز همانگونه که در شکل نشان داده شده اند شامل: رابطه با سرپرست، رابطه با همکار و رابطه با مشتری می شود. شکل 1-1 روابط میان متغیرهای فوق را نشان می دهد.

[1] Creativity

[2] Innovation

[3] Smith

[4] Oldham

[5] Shalley

[6] Gilson

[7] boundary workers

[8] Wang and Netemeyer

[9] Coelho & et al.

[10] Chen

[11] Csikszentmihalyi

[12]J oo

[13] Oldham and Cummings

[14] Yong Jo& Lee

[15] job complexity

[16] Redmond, Mumford, and Teach

[17] Kohli and Jaworski

[18] Madjar

[19]  Changing Business Environment

[20]  Kim &Mauborgne

[21]  Knowledge-based Economy

[22]  Joo

[23]  Drucker

[24]  knowledge workers

[25]  Florida

[26]  Creative Capital

همه پایان نامه و تحقیق و پروژه های به صورت فایل دانلودی می باشند و شما به محض پرداخت آنلاین مبلغ همان لحظه قادر به دریافت فایل خواهید بود. این عملیات کاملاً خودکار بوده و توسط سیستم انجام می پذیرد. ضمنا همان لحظه لینک دانلود به ایمیل شما ارسال می گردد.

 جهت پرداخت مبلغ شما به درگاه پرداخت یکی از بانک ها منتقل خواهید شد، برای پرداخت آنلاین از درگاه بانک این بانک ها، حتماً نیاز نیست که شما شماره کارت همان بانک را داشته باشید و بلکه شما میتوانید از طریق همه کارت های عضو شبکه بانکی، مبلغ  را پرداخت نمایید

مطالب پیشنهادی:
 • پايان نامه بررسي رابطه بين هوش اجتماعي با رفتار شهروندي سازماني و خلاقيت سازماني کارکنان دانشگاه
 • پايان نامه بررسي تاثير فناوري اطلاعات برميزان خلاقيت( سياليت) ؛يادآوري ،انگيزه و پيشرفت تحصيلي دانش آموزان پسر
 • پايان نامه رابطه مديريت کيفيت فراگير و خلاقيت با توانمند سازي دبيران زن
 • پايان نامه مقايسه انگيزه پيشرفت، خلاقيت و عملکرد تحصيلي در دانش آموزان تيزهوش و عادي
 • پايان نامه تأثير به‌ کارگيري روش شبيه‌سازي در محيط ساختن‌گرايي بر خلاقيت دانش‌آموزان در درس رياضي
 • برچسب ها : , , , , , , , , , , ,
  برای ثبت نظر خود کلیک کنید ...

  به راهنمایی نیاز دارید؟ کلیک کنید

  جستجو پیشرفته

  دسته‌ها

  آخرین بروز رسانی

   Fatal error: Call to undefined function jdate() in /home/bmaghale/domains/bmaghale.ir/public_html/wp-content/themes/digitaliran5/sidebar.php on line 122