پايان نامه تبيين فلسفي – قرآني ولايت فقيه

تحقیق و پروژه و پایان نامه و مقاله دانشجویی

پايان نامه تبيين فلسفي – قرآني ولايت فقيه یکی از پایان نامه و تحقیق های جامع و کامل و دارای منابع معتبر می باشد این پایان نامه دارای 124 صفحه به صورت فایل ورد و قابل ویرایش می باشد که جهت دریافت و دانلود متن کامل پايان نامه تبيين فلسفي – قرآني ولايت فقيه بر روی گزینه خرید انتهای ایمیل کلیک نمائید پس از وارد نمودن اطلاعات مربوطه و پرداخت قادر به دانلود متن کامل پایان نامه مربوطه می باشد همچنین لینک پایان نامه همان لحظه به ایمیل شما ارسال می گردد.

فهرست مطالب

مقدمه 1
طرح مسأله 3
پیشینۀ تاریخی بحث 5
ضرورت مسأله 6

فصل اول: کليات
1-1. «رهبری جامعه در دوران غیبت»؛ مسأله¬ای فقهی، کلامی یا فلسفی 8
1-1-1. دیدگاه¬ها 8
1-1-2. تعاریف فقه سیاسی، کلام سیاسی و فلسفۀ سیاسی 11
1-1-2-1. فقه سیاسی اسلامی 11
1-1-2-2. کلام سیاسی اسلامی 12
1-1-2-3. فلسفۀ سیاسی اسلامی 12
1-1-3. تجزیۀ مسأله 17
1-1-4. نتیجه¬گیری 18
1–2. مبادی تصوری 20
1–2–1. مقدمه 20
1–2–2. بررسی معنای ولایت 20
1–2–3. اطلاق فقیه 26
1–2–4. تبیین فلسفی 27

فصل دوم: برهان فلسفی – قرآنی ولایت فقیه
2-1. مقدمه 29
2-2. برهان فلسفی اثبات ولایت فقیه 29
2-2-1. بخش اول: اثبات نیازمند بودن جامعه به سرپرست 29
2-2-1-1. اقسام چهارگانۀ موجود 30
2-2-1-2. بحث قرآنی 37
2-2-1-3. نیاز جامعه به ولیّ و سرپرست 38
2-2-1-4. اصالت فرد، جامعه و یا هر دو 42
2-2-1-5. بحث از اصالت جامعه؛ مسأله¬ای فلسفی 43
2-2-1-6. ترکیب جامعه 43
2-2-1-7. ادلۀ اصالت جامعه 46
2-2-1-8. بحث قرآنی 57
2-2-1-9. جمع¬بندی 60
2-2-2. بخش دوم: اثبات فقاهت سرپرست جامعه 62
2-2-2-1. مراتب وجودی انسان 64
2-2-2-2. بحث قرآنی 68
2-3. برتری برهان مذکور نسبت به استدلال نظم اجتماعی 71

فصل سوم: لوازم و نتایج تبیین فلسفی ولایت فقیه
3-1. مقدمه 75
3-2. مشروعیت 75
3-2-1. تعریف مشروعیت 76
3-2-2. تعریف مقبولیت 77
3-2-3. تشکیل حکومت 77
3-2-4. تعیین محل نزاع 78
3-2-5. مشروعیت حکومت ولایت فقیه 80
3-3. وظایف و رسالت ولیّ فقیه 85
3-4. ویژگی¬های ولیّ فقیه 90
3-4-1. حکیم الهی و عالم ربانی 90
3-4-2. قدرت مدیریت جامعه 93
3-4-3. قدرت بر توجیه و اقناع مردم 94
3-4-4. ارجاع جزئیات به کلیات 94
3-5. جایگاه ولیّ فقیه در نظام هستی 97
3-5-1. اصالت وجود 97
3-5-2. تشکیک در وجود 97
3-5-3. حرکت جوهری 99
نتیجه¬گیری 102
منابع و مآخذ 108

فهرست منابع و مآخذ:

الف. کتب

قرآن کریم.

آذری قمی، احمد، ولایت فقیه از دیدگاه قرآن، قم: دارالعلم بی­تا.

ابراهیمی دینانی، غلامحسین، قواعد کلی فلسفی در فلسفۀ اسلامی، جلد اول، تهران: پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی، چاپ پنجم، (1389).

ابن سینا، الشفاء (الهيات)، ترجمۀ ابراهیم دادجو، تهران: امیر کبیر، چاپ دوم، (1390).

افروغ، عماد، تبیین فلسفی انقلاب اسلامی بر اساس حکمت متعالیه (مندرج در کتاب سیاست متعالیه از منظر حکمت متعالیه: به اهتمام شریف لک­زایی)، قم: پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی، چاپ اول، (1387)، دفتر اول: نشست­ها و گفتگوها.

بهروزلک، غلامرضا، روش­شناسی کلام سیاسی (مندرج در روش­شناسی دانش سیاسی در تمدن اسلامی: به کوشش داود فیرحی)، قم: پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی، چاپ دوم، (1387).

پارسانیا، حمید، چیستی و هستی جامعه از دیدگاه استاد مطهری (مندرج در اندیشۀ سیاسی آیت الله مطهری: به کوشش نجف لک­زایی)، قم: مؤسسۀ بوستان کتاب، چهارم، (1387).

جعفری، محمد تقی، ترجمه و تفسیر نهج البلاغه، تهران: دفتر نشر فرهنگ اسلامی، چاپ ، (1372)، ج 11.

جوادی آملی، عبدالله، تفسیر انسان به انسان، قم: مرکز نشر اسراء، چاپ چهارم، (1387).

—————- ، جامعه در قرآن، قم: مرکز نشر اسراء، چاپ سوم، (1389).

—————- ، سرچشمۀ اندیشه، ج 3، قم: مرکز نشر اسراء، چاپ پنجم، (1386).

—————- ، عین نضاخ (تحریر تمهید القواعد)، ج 2، قم: مرکز نشر اسراء، چاپ اول، (1387).

—————- ، وحی و نبوت، قم: مرکز نشر اسراء، چاپ اول، (1388).

—————- ، ولایت فقیه؛ ولایت فقاهت و عدالت، قم: مرکز نشر اسراء، چاپ ششم، (1385).

—————- ، چالش­های حکمت متعالیه در مسألۀ سیاست (مندرج در کتاب سیاست متعالیه از منظر حکمت متعالیه: به اهتمام شریف لک­زایی)، دفتر اول: نشست­ها و گفتگوها، قم: پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی، چاپ اول، (1387).

—————- ، سیاست متعالیه، حکمت متعالیه دارد، (مندرج در سیاست متعالیه از منظر حکمت متعالیه: به اهتمام شریف لک­زایی)، دفتر اول: نشست­ها و گفتگوها، قم: پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی، چاپ اول، (1387).

—————- ، سیاست متعالیه، سیاستی جامع (مندرج در سیاست متعالیه از منظر حکمت متعالیه: به اهتمام شریف لک­زایی)، دفتر اول: نشست­ها و گفتگوها، قم: پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی، چاپ اول، (1387).

—————- ، شریعت، روح سیاست، (مندرج در سیاست متعالیه از منظر حکمت متعالیه: به اهتمام شریف لک­زایی)، دفتر اول: نشست­ها و گفتگوها، قم: پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی، چاپ اول، (1387).

—————- ، حکمت نظری و حکمت عملی و جایگاه حکمت سیاسی متعالیه (مندرج در سیاست متعالیه از منظر حکمت متعالیه: به اهتمام شریف لک­زایی)، دفتر اول: نشست­ها و گفتگوها، قم: پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی، چاپ اول، (1387).

—————- ، انسان، زندۀ الهی­اندیش یا حیوان ناطق (مندرج در کتاب سیاست متعالیه از منظر حکمت متعالیه: به اهتمام شریف لک­زایی)، دفتر سوم: سخنرانی­ها و نشست­های همایش، قم: پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی، چاپ اول، (1391).

—————- ، نقدِ نقد (مندرج در کتاب جستارهای فلسفی)، تهران: مؤسسۀ پژوهشی حکمت و فلسفۀ ایران، چاپ اول، (1384).

حائری یزدی، مهدی، حکمت و حکومت، بی­تا، بی­جا،.

————— ، کاوش­های عقل عملی، تهران: مؤسسۀ پژوهشی حکمت و فلسفۀ ایران، چاپ دوم، (1384).

حسینی، محمد حسین، فلسفۀ سیاسی فارابی و ارتباط آن با ولایت فقیه، قم: مرکز بین­المللی ترجمه و نشر المصطفی، چاپ اول، (1389).

خمینی، روح­الله، آداب الصلاة، تهران: مؤسسۀ تنظیم و نشر آثار امام خمینی (ره)، چاپ شانزدهم، (1388).

———— ، شرح چهل حدیث (اربعین حدیث)، تهران: مؤسسۀ تنظیم و نشر آثار امام خمینی (ره)، چاپ سی و نهم، (1386).

———— ، شرح حدیث جنود عقل و جهل، تهران: مؤسسۀ تنظیم و نشر آثار امام خمینی(ره)، چاپ چهاردهم، (1391).

———— ، وصيتنامه سياسى – الهى، تهران: مؤسسۀ تنظیم و نشر آثار امام خمینی (ره)، چاپ بیست و نهم، (1388).

———— ، ولایت فقیه؛ حکومت اسلامی، تهران: مؤسسۀ تنظیم و نشر آثار امام خمینی(ره)، چاپ بیست و سوم، (1390).

رحیم­پور ازغدی، حسن، پیامبران بی­حواس و دین در حاشیه (مندرج در کتاب مدارا و مدیریت)، تهران: مؤسسۀ فرهنگی صراط، چاپ پنجم، (1392).

سروش، عبدالکریم، مدارا و مدیریت، تهران: مؤسسۀ فرهنگی صراط، چاپ پنجم، (1392).

سهروردی، شهاب الدين يحي، مجموعه مصنفات شیخ اشراق، به تصحیح و مقدمه هانری کربن و سید حسن نصر و نجفقلی حبیبی، ج 1، تهران: مؤسسۀ مطالعات و تحقیقات فرهنگی، (1375).

صدرالمتألهین شیرازی، محمد بن ابراهیم، الحکمۀ المتعالیۀ فی الاسفار العقلیۀ الاربعۀ، ج 7، بیروت: دار احیاء التراث، چاپ سوم، (1981م).

—————– ، الحاشیۀ علی الهیات الشفاء، قم: بیدار، بی­تا.

—————– ، الشواهد الربوبية فى المناهج السلوكية، تصحیح، تحقیق و مقدمه: سید مصطفی محقق داماد، تهران: بنیاد حکمت صدرا، چاپ دوم، (1391).

—————– ، الشواهد الربوبیه، ترجمۀ جواد مصلح، تهران: سروش، چاپ پنجم، (1389).

—————– ، کسر الاصنام الجاهلیۀ، تهران: بنیاد حکمت صدرا، چاپ اول، (1381).

صمدی آملی، داوود، شرح رسالۀ انسان کامل از دیدگاه نهج­البلاغه، قم: روح و ریحان، چاپ دوم، (1392).

طاهرزاده، اصغر، ولایت فقیه؛ موافقت­ها و مخالفت­ها (نقد سخنان آقای کدیور)، اصفهان: لب­المیزان، بی­تا.

طباطبایی، سید محمد حسین، بررسی­های اسلام، ج اول، به کوشش سید هادی خسروشاهی، قم: مؤسسۀ بوستان کتاب، چاپ سوم، (1389).

———————— ، بدایۀ الحکمۀ، تصحیح و تعلیق: علی شیروانی، قم: دارالفکر، چاپ پنجم، (1387).

———————— ، آغاز فلسفه (ترجمۀ بدایۀ الحکمۀ)، ترجمۀ محمد علی گرامی، قم: مؤسسۀ بوستان کتاب، چاپ دوم، (1389).

———————— ، روابط اجتماعی در اسلام، ترجمۀ محمد جواد حجتی کرمانی، قم: مؤسسۀ بوستان کتاب، چاپ سوم، (1391).

———————— ، نهایۀ الحکمۀ، تصحیح: غلامرضا فیاضی، قم: مؤسسۀ آموزشی و پژوهشی امام خمینی (ره)، چاپ چهارم، (1390).

———————— ، نهایت فلسفه (ترجمه نهایۀ الحکمۀ)، ترجمۀ مهدی تدین، قم: مؤسسۀ بوستان کتاب، چاپ اول، (1387).

———————— ، الميزان في تفسير القرآن، ج ‏4 و 9، قم: اسماعیلیان، چاپ دوم، (1371).

———————— ، تفسیر المیزان، ترجمۀ سید محمد باقر موسوی همدانی، ج 9، قم: دفتر انتشارات اسلامی، چاپ پنجم، (1374).

عبودیت، عبدالرسول، خطوط کلی حکمت متعالیه، تهران: سمت، چاپ اول، (1389).

فارابی، ابونصر، السياسة المدنية، مقدمه و شرح: علی ملحم، بیروت: مکتبۀ الهلال، چاپ اول، (1996م).

———- ، السياسة المدنية، ترجمه و شرح: حسن ملکشاهی، تهران: سروش، چاپ دوم، (1389).

فرامرز قراملکی، احد، اصول و فنون پژوهش در گسترۀ دین­پژوهی، قم: مرکز مدیریت حوزۀ علمیۀ قم، چاپ سوم، (1388).

کدیور، محسن، نظریه­های دولت در فقه شیعه، تهران: نشر نی، چاپ هفتم، (1387).

———- ، حکومت ولایی، تهران: نشر نی، چاپ پنجم، (1387).

کربلایی پازوکی، علی، ولایت فقیه؛ پیشینه، ادلّه و حدود اختیارات، قم: دفتر نشر معارف، چاپ یکم، (1392).

لک­زایی، شریف، بررسی تطبیقی نظریه­های ولایت فقیه، قم: پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی، چاپ اول، (1385).

لک­زایی، نجف، اندیشۀ سیاسی صدرالمتألهین، قم: مؤسسۀ بوستان کتاب، چاپ دوم، (1387).

———– ، درآمدی بر مستندات قرآنی فلسفۀ سیاسی امام خمینی (ره)، قم: مؤسسۀ بوستان کتاب، چاپ سوم، (1387).

مصباح یزدی، محمد تقی، جامعه و تاریخ از نگاه قرآن، قم: مؤسسۀ آموزشی و پژوهشی امام خمینی (ره)، چاپ اول، (1390).

——————– ، حقوق و سیاست در قرآن، قم: مؤسسۀ آموزشی و پژوهشی امام خمینی (ره)، چاپ چهارم، (1391).

——————– ، نگاهی گذرا به نظریۀ ولایت فقیه، قم: مؤسسۀ آموزشی و پژوهشی امام خمینی(ره)، چاپ بیست و چهارم، (1390).

مطهرى، مرتضی، انسان کامل، قم: صدرا، چاپ چهل و سوم، (1388).

———— ، امامت و رهبری، قم: صدرا، چاپ پنجاه و سوم، (1392).

———— ، جامعه و تاریخ، قم: صدرا، چاپ بیست و یکم، (1387).

———— ، کلیات علوم اسلامی؛ کلام، عرفان، حکمت عملی، ج 2، قم: صدرا، چاپ سی و هشتم، (1391).

———— ، کلیات علوم اسلامی؛ اصول فقه، فقه، ج 3، قم: صدرا، چاپ چهلم، (1392).

مظفر، محمدرضا، منطق، ترجمۀ علی شیروانی، جلد دوم، قم: دارالعلم، چاپ بیست و یکم، (1392).

معین، محمد، فرهنگ فارسی، ج 3، تهران: امیر کبیر، چاپ بیستم و یکم، (1383).

راغب اصفهانی، حسین بین محمد، المفردات فی غریب القرآن، تحقیق: صفوان عدنان داودی، ج 1، دمشق بیروت: دار العلم الدار الشامیۀ، چاپ اول، (1412ق).

منفرد، مهدی، زمان در فلسفۀ صدرالمتألهین و سنت آگوستین، قم: مؤسسۀ بوستان کتاب، چاپ اول، (1388).

مهاجرنیا، محسن، اندیشۀ سیاسی فارابی، قم: مرکز مدیریت حوزۀ علمیۀ قم، چاپ دوم، (1386).

میراحمدی، منصور، روش­شناسی فقه سیاسی اهل سنت (مندرج در روش­شناسی دانش سیاسی در تمدن اسلامی: به کوشش داود فیرحی)، قم: پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی، چاپ دوم، (1387).

ب. مقالات

بهروزلک، غلامرضا، «نسبت کلام سیاسی و فلسفۀ سیاسی»، علوم سیاسی، سال ششم، 22(1382): 175-196.

جوادی آملی، عبدالله، «سیری در مبانی ولایت فقیه»، فصلنامۀ حکومت اسلامی، سال اول، 1(1375): 50-80.

حقیقت، سید صادق، «چیستی و گونه­های فلسفۀ سیاسی»، نامه مفید، 25(1380): 139-156.

خسروپناه، عبدالحسین، «مشروعیت حکومت ولایی»، کتاب نقد، سال دوم، 7(1377): 110-138.

سوزنچی، حسین، «اصالت فرد، جامعه یا هردو؛ بررسی تطبیقی آرای استاد مطهری و استاد مصباح یزدی»، قبسات، سال یازدهم، 42(1385): 41-60.

قدردان قراملکی، محمد حسن، «مشروعیت حکومت اسلامی از منظر شهید مطهری»، نامه مفید، 17(1378): 205-232.

واعظی، احمد، «حکمت متعالیه و تدوین فلسفۀ سیاسی اسلامی»، علوم سیاسی، سال یازدهم، 43(1387): 9-22.

چکیده

از جمله مباحثی که سال­های متمادی فکر علمای شیعی را به خود مشغول کرده، پرسش از رهبری جامعه در دوران غیبت معصومین است. به دیگر سخن، در دوران غیبت دوازدهمین امام معصوم، علمای شیعی با این مشکل مواجه شدند که چه کسی باید در زمان غیبت، زعامت حکومت را در دست بگیرد؟ در این نوشتار با تجزیۀ این مشکل به مسأله­های متعدد، نشان دادیم که اگر مسأله را به صورت «بدون توجه به این­که خداوند برای زمان غیبت دستوری داده یا نه، چه کسی باید در مسند حکومت قرار گیرد؟» طرح نماییم، فلسفۀ سیاسی اسلامی متکفل پاسخ به آن خواهد بود. برای پاسخ به این مسأله، با اشاره به اقسام چهارگانۀ موجودات[1]، نشان دادیم که انسان موجود ناقصی است که برای تکامل نیازمند ولیّ می­باشد. از سوی دیگر، مشخص شد که جامعه هم دارای وجود حقیقی است و چون این وجود هم ناقص می­باشد، بنابراین باید در رأس حکومت شخص راه­بلدی قرار گیرد تا انسان­ها را هم در بُعد فردی و هم در بُعد اجتماعی تکامل دهد. همچنین با تحلیل ابعاد وجود انسان دریافتیم که انسان دارای سه مرتبۀ عقل، خیال و ظاهر است و از آن­جایی که فقه اصغر، فقه اوسط و فقه اکبر متکفل رشد هر یک از این نشئات هستند، در نتیجه سرپرست جامعه باید این سه نوع فقاهت را دربرداشته باشد. در ادامۀ این پژوهش آشکار شد که مشروعیت ولی فقیه، مشروعیت الهی است و ولی فقیه موظف به القای عقاید مستحکم و اخلاق حسنه به جامعه، اجرای احکام الهی، محافظت از حیات انسان­ها و بهبود معیشت افراد جامعه می­باشد. البته ولی فقیه برای اجرای صحیح این وظایف علاوه بر فقاهت باید دارای چهار ویژگی 1. عمل­کنندۀ به قوانین الهی، 2. قدرت مدیریت جامعه، 3. قدرت توجیه و اقناع مردم و 4. ارجاع جزئیات به کلیات باشد. در پایان این تحقیق نشان داده شد که ولی فقیه با ویژگی­هایی که برای وی برشمردیم، شدیدترین وجود را نسبت به افراد جامعه دارد.

کلمات کلیدی: ولایت، فقیه، فلسفۀ سیاسی اسلامی.

مقدمه

تاریخ صدر اسلام صحنۀ به ظهور رسیدن اسلام در تمام شؤون زندگی افراد جامعه بود. به دیگر سخن، در آن دوران بدیهی بود که دین برای هدایت و تکمیل انسان­ها نازل شده و چون زندگی شخصی افراد از زندگی اجتماعی‌شان جدا و مجزا نیست (بلکه در هم تنیده و پیوسته است)، باید دین علاوه بر مملکت وجودی افراد، بر جامعه نیز حکومت کند. به همین دلیل انصار و یاران پیامبر خاتم (ص) با جانِ دل حکومت رسول اعظم (ص) را پذیرفتند تا بدین وسیله تمام ابعاد وجودی آنان در صراط مستقیم هدایت و تکمیل گردد.

اما پس از شهادت حضرت محمد (ص)، جامعه به دست مصداق واقعی خلیفه الله؛ یعنی امیرالمومنین علی (ع) داده نشد و در نتیجه جامعه به سمت قهقرا و تکامل حیوانی و شهوانی پیش رفت، به طوری که حکومت پنج سالۀ امیرالمومنین (ع) نتوانست جهالتی که بیست و پنج سال بر پیکرۀ جامعۀ اسلامی القاء شده بود را جبران کند و در نتیجه جامعۀ اسلامی از گوهر دینِ اسلام فاصله گرفت و به پوستی کهنه و ژنده بسنده کرد. حتی در زمان‌هایی حاکمان فاسق و فاسدی همچون معاویه و یزید بر تخت کرسی حکومت نشستند و آن شد که نباید می‌شد.

چنین تجربۀ تلخ و عبرت‌آموزی مُهر تأییدی است بر تمام ادله و براهین عالمان شیعه مبنی بر حکومت امام معصوم، که هم در شناخت احکام دین از خطا مصون است و هم در اجرای آن‌ها. عالمان شیعه مصداق چنین امام معصومی را امیرالمومنین علی (ع) و یازده فرزند او می‌دانند.

با توجه به مطالب پیش گفته، مشخص می­شود عالمان شیعه بر این باورند که حکومت باید در دستان مقام نبوت قرار گیرد و در زمان فقدان چنین جایگاهی، حاکم جامعه باید امام معصومی باشد که از علم لدنی برخوردار است. این مسأله مورد اتفاق تمام فقها، متکلمان، فلاسفه و عرفای شیعه قرار دارد. البته برخی محققین شیعی که شمارشان به انگشتان دست هم نمی­رسد، معتقدند که حکومت از آنِ مقام نبوت و امامت نیست. اینان بیان می­دارند که تاریخ صدر اسلام نشان­دهندۀ ولایت نبی و امام بر جامعه نیست؛ بلکه نمایانگر این مطلب است که مردم چون می­دانستند بهترین شخص برای حکومت جامعه پیامبر اعظم (ص) می­باشند، وی را به عنوان حاکم جامعه برگزیدند و این انتخاب نه از روی مقام نبوت ایشان، بلکه از جهت دانایی ایشان در علم کشورداری بود. با توجه به این دیدگاه، ممکن است شخصی پیامبر باشد اما از آیین کشورداری مطلع نباشد، در نتیجه مردم نباید وی را به عنوان حاکم انتخاب کنند: «تنها در یک فرصت­های خاصی هنگامی که مردمِ سرزمینی به حد رشد و بلوغ سیاسی و اجتماعی رسیده‌اند و تشخیص می‌دهند که پیامبر و امام علاوه بر رهبری دینی، رهبری سیاسی و آیین کشورداری را نیز بهتر و شایسته‌تر از دیگران از عهده برمی‌آیند و هیچ‌کس جز ایشان بر جزئیات امور و رویدادهای روزمرۀ شهروندان بهتر و بیشتر واقف نیست و از سوی دیگر، کسی مانند ایشان از هوا و هوس و خواسته‌های فردی و انگیزه‌های خودکامگی مبرا و بر کنار نیست و آنانند که خود شاهین مجسم عدالتند و خلق را به سوی آن می‌خوانند. بدین جهت عقل عملی این گونه جامعه پیشرفته‌ای را به انتخاب اصلح و احسن رهنمون می‌سازد. … [بنابراین] نبوت و امامت اصولاً با هر نوع از انواع حکومت‌ها و رهبری‌های سیاسی متفاوت است و در عناصر تحلیلی نبوت و امامت به کوچک‌ترین چیزی که بتوان سیاست را از آن استخراج و استنباط نمود، برخورد نمی‌شود.»[1].

همان­گونه که به آن اشاره شد، تمام عالمان شیعی به جز تعداد انگشت شماری با استفاده از براهین مستحکم عقلی و ادلۀ قطعی نقلی بر این عقیده­اند که ولایت بر جامعه از آنِ مقام نبوت و امامت است و قطعاً یکی از شؤون ولایت پیامبران و ائمه معصوم (ع)، ولایت بر جامعه و حکومت بر آن خواهد بود: «منصب سومی که پیغمبر اکرم رسماً داشت و هم به او تفویض شده بود به نصّ قرآن و هم عملاً عهده­دار آن بود، همین ریاست عامّه است. او رئیس و رهبر اجتماع مسلمین بود و به تعبیر دیگر سائس مسلمین بود، مدیر اجتماع مسلمین بود. گفته­اند آیۀ «اطیعوا الله و اطیعوا الرّسول و اولی الامر منکم» ناظر به این جهت است که او رئیس و رهبر اجتماع شماست؛ هر فرمانی که به شما می­دهد بپذیرید. … خدا به او اختیار چنین رهبری داده و این حق را به او واگذار کرده است.»[2].

اما سوال مهمی که در پیش روی تمام این علما قرار گرفت، این است که در صورت فقدان نبی و امام (که هر دو از عصمت و علم لدنی برخوردار بودند) چه کسی باید عهده­دار رهبری جامعه قرار گیرد. به دیگر سخن، در تفکر شیعی امام دوازدهم به دلایل کثیری از دیدگان مردم غایب شد و جامعه وارد دوران جدیدی به نام عصر غیبت شد. بنابراین باید علمای شیعی که براین باور بودند که در حضور معصومین، آنان باید بر حکومت ریاست کنند، با این سوال مواجه شدند که در دوران غیبت چه کسی باید رهبری جامعه را در دست گیرد؟ آیا باید حکومت را به دست نااهلان سپرد تا بر مرکب جهل بتازند و جامعه را به سوی قهقرا بکشانند و یا باید شخصی که تالی تلو امام معصوم است، حکومت را در دست گیرد؟

طرح مسأله

اما قبل از پاسخ­گویی به این مسأله باید مشخص نمود که مسألۀ «در صورت فقدان نبی و امام در جامعه، چه کسی باید حکومت را در دست بگیرد؟» باید در کدامیک از حوزه­های علوم اسلامی بدان پاسخ داد. بنابراین اولین سوالی که باید در این جستار به آن پاسخ داد، این مسأله است که «بحث از رهبری جامعه در زمان غیبت در کدام حوزه از علوم اسلامی باید طرح شود؟». به عبارت دیگر، «آیا بحث از رهبری جامعه در صورت فقدان نبی و امام، یک بحث کلامی است و یا فقهی؟». هیچ کس تاکنون این مسأله را از این حالت ثنایی خارج نکرده و بنابراین عده­ای از علما براین باور بودند که این مسأله فقهی است و برخی دیگر قائل به کلامی بودن این مسأله هستند[3].

اما سوالی که برای اولین بار در این حوزه درصدد طرح و پاسخ­گویی بدان هستیم، همان سؤال فوق است که شق سومی بدان اضافه شده است. به تعبیر دیگر، اولین سوالی که در این جستار به دنبال پاسخ­گویی بدان هستیم، این است که «آیا بحث از رهبری جامعه در دوران غیبت یک بحث فقهی است یا کلامی و یا فلسفی؟». یعنی آیا مسألۀ «در صورت فقدان نبی و امام در جامعه، چه کسی باید حاکم جامعه باشد؟»، می­تواند در حوزۀ علم فلسفه مورد بررسی قرار بگیرد. به دیگر سخن، آیا این موضوع از جمله عوارض ذاتی موضوع فلسفۀ سیاسی اسلامی قرار دارد و می­توان آن را به عنوان یکی از مسائل فلسفۀ سیاسی اسلامی مطرح کرد و بدان پاسخ داد؟

پس از پاسخ­گویی به سوال فوق و در صورت اثبات فلسفی بودن این مسأله، باید به سوالات زیر جواب داد:

آیا با تفکر فلسفی در صورت عدم حضور نبی و امام در جامعه، می­توان به ریاست فقیه جامع­الشرایط رهبری حکم داد یا خیر؟ اگر با یک نگاه فیلسوفانه ولایت فقیه اثبات شد، رسالت، وظایف و ویژگی­های وی چیست؟ آیا با توجه به ویژگی­هایی که چنین رهبری باید داشته باشد، جایگاهی خاص در نظام هستی دارد و یا این­که چنین تلازمی بین ویژگی­های وی و سلسله مراتب نظام هستی وجود ندارد؟ آیا پاسخ­هایی که در فلسفۀ سیاسی به مسألۀ «ولایت فقیه» داده می­شود، با آموزه­های قرآنی تطابق دارد یا خیر؟

بنابراین سوالاتی که ما در این جستار با آن روبه­رو هستیم و درصدد پاسخ­گویی بدان­ها خواهیم بود، عبارتند از:

سوال اصلی:

آیا می‌توان با یک نگاه فیلسوفانه مسألۀ «در صورت فقدان نبی و امام در جامعه، چه کسی باید در رأس حکومت قرار گیرد؟» را پاسخ گفت؟

سوال‌های فرعی:

در صورتی که این مسأله را بتوان در حوزۀ فلسفۀ سیاسی اسلامی بدان پاسخ داد، در دوران غیبت چه کسی باید در مسند حکومت قرار گیرد؟

آیا این تبیین با آموزه‌های قرآنی تطابق دارد یا خیر؟

در یک نگاه هستی‌شناسانه، جایگاه حاکم اسلامی در نظام هستی کجاست؟ آیا در رأس حکومت بودن، تلازمی با جایگاه حاکم در نظام هستی وجود دارد؟

بر اساس آن نگاه، خصیصه‌های حاکم اسلامی چیست؟

هدف و رسالت ولی جامعه چیست؟

به نظر نگارنده در جواب به سوالات فوق می­توان پاسخ­های حدسی[4] زیر را ارئه کرد:

فرضیۀ اصلی:

می‌توان از مسألۀ رهبری جامعه در دوران غیبت تبیینی فلسفی ارائه کرد.

فرضیۀ فرعی:

در مسند جانشینی معصومین (ع) فقط انسانی که همۀ ابعاد دینی را می­شناسد (فقیه به معنای قرآنی) می­تواند زعامت جامعه را برعهده بگیرد.

هدف ولایت فقیه رساندن انسان‌ها و نفوس ناقصه و متوسطۀ بشری به مرتبۀ عالیۀ آن‌هاست.

این تبیین فیلسوفانه با آموزه­های قرآنی تطابق دارد.

پیشینۀ تاریخی بحث

این مسأله که «آیا بحث از رهبری جامعه، یک بحث فلسفی هست یا خیر؟»، تا جایی­که نگارنده مطالعه کرده، برای اولین بار طرح شده و در نتیجه تاکنون جواب مشخصی بدان داده نشده است. اما نکتۀ مهمی که در این زمینه وجود دارد، این است که فلاسفه در مورد سرپرستی جامعه توسط فقیه جامع­الشرایط رهبری، در صورت فقدان نبی و امام سخن گفته­اند و در مورد ویژگی­ها و وظایف آن به بحث و گفت­وگو نشسته­اند[5]. بنابراین شاید بتوان گفت؛ آنان به صورت ضمنی قائل به این نکته بودند که می­توان در حیطۀ فلسفۀ سیاسی اسلامی به این مسأله پرداخت. البته راقم این سطور برآن است که با وجود بحث از ولایت فقیه در میان سطور آثار فیلسوفان اسلامی، اما نوشته­ای که به نحو منسجم و با نظم منطقی و روشی فلسفی به این مسأله پرداخته باشد، در دسترس وجود ندارد. بنابراین در این نوشتار قصد داریم تا با استفاده از قواعدی که در کلام حکمای اسلامی وجود دارد، به تبیین این موضوع پرداخته و از این بحث تصویری شفاف در حوزۀ فلسفۀ اسلامی ارائه کنیم.

ضرورت مسأله

در انتهای این بخش باید به ضرورت بحث از «ولایت فقیه» اشاره کرد. نظام فکری اسلامی به ویژه نظام فکری شیعی، نظامی است برای ساختن و سازندگی زندگی فردی و اجتماعی و هم چنین بنیان نهادن و ساماندهی زندگی زمینی و مادی انسان در جهت رسیدن به مدارج عالیۀ اخروی و این امر محقق نمی‌شود مگر از طریق امر ولایت، لذا ضرورت دارد امر ولایت فقیه از جنبه‌های مختلف آن، از جمله جنبۀ فلسفی آن مورد بازنگری و تبیین قرار گیرد: «مسأله ولایت فقیه، یکی از مهم‌ترین مسائل جامعه اسلامی است که بحث و گفتگو درباره آن، از دو جهت ضروری می‌باشد: اول آنکه ولایت فقیه سنگ بنای نظام جمهوری اسلامی است و بر هر فرد مسلمان و انقلابی لازم است این اصل اساسی را خوب بشناسد و سپس بر مدار آن حرکت کند و دوم اینکه دشمنان اسلام و انقلاب فهمیده‌اند که ظلم‌ستیزی انقلاب و نظام اسلامی، از این اصل مهم و مترقی سرچشمه گرفته است و برای منحرف ساختن چنین نظام و انقلابی، باید به قلب نیرو دهنده و ستون استوار آن هجوم برند و به همین جهت است که پس از پیروزی انقلاب اسلامی، در هر زمان مناسب، شبهاتی در زمینه این اصل بی‌بدیل مطرح گشته است.»[6].

از سوی دیگر، همان گونه که در قسمت پیش ذکر شد، بحث از این مسأله به صورت شفاف و مستقل در فضای فلسفی تاکنون مطرح نشده است، بنابراین یکی دیگر از ضروریات بحث از «ولایت فقیه»، آشکارسازی گفت­وگوی فلسفی در این حوزه خواهد بود.

[1]. مهدی حائری یزدی، حکمت و حکومت، بی­تا، بی­جا، 180-181.

[2]. مرتضی مطهری، امامت و رهبری، چاپ پنجاه و سوم، (قم: صدرا، 1392)، 26-27.

[3]. گاهی اتفاق می­افتد، کسانی با برخورد با سؤال «آیا بحث از رهبری جامعه، یک بحث کلامی است یا فقهی؟» به اشتباه منظور از علم کلام و علم فقه در مسألۀ مذکور را در معنای عام این علوم جست­وجو می­کنند. در صورتی که سوال از رهبری جامعه در حوزۀ کلام سیاسی و فقه سیاسی قرار دارد. قطعاً چنین پنداری، ناشی از متمایز نکردن تعریف علم کلام و علم کلام سیاسی و همچنین علم فقه و علم فقه سیاسی می­باشد. البته ذکر این نکته بایسته است که کلام سیاسی و فقه سیاسی شاخه­ای از علم کلام و علم فقه هستند، اما این موضوع باعث نخواهد شد که مرز مشخصی بین تعریف علم کلام و علم کلام سیاسی و علم فقه و علم فقه سیاسی قائل نشویم. همین نکته در مورد سوال «آیا بحث از رهبری جامعه یک بحث فلسفی است یا خیر؟» باید رعایت شود. در این­جا مقصود از بحث فلسفی، علم فلسفۀ مطلق نیست، بلکه فلسفۀ سیاسی اسلامی است. البته این موضوع کاملاً آشکار است که مبناهای فلسفۀ سیاسی اسلامی را فلسفۀ مطلق اسلامی تأمین می­کند و همان­طور که در این جستار مشاهده خواهد شد، در جای­جای این نوشتار، از مباحث وجوشناختی استفاده خواهد شد، اما این موضوع نباید باعث خلط مبحث شود. زیرا کاملاً مشخص است که بحث از رهبری جامعه در دوران غیبت، یک بحث سیاسی است و باید در حوزۀ فلسفۀ سیاسی مورد بررسی قرار گیرد.

[4]. «اصل در حل مسأله آن است که پاسخ اولیه خود را پاسخ حدسی تلقی کنیم و بدون سوی­گیری و با آزادی کامل به جست­وجو از نقص­ها و ناپیداها بپردازیم. فرضیه را با نقدپذیری به آزمون بنهیم.نقدها را ارج بگذاریم و خلاف­ها را مبارک بدانیم. برای نقد فرضیه به مشارکت جمعی روی آوریم. خط پژوهش چیزی جز حدس­ها و ابطال­ها نیست. رشد علم با فروتنی محقق در قبال پاسخ نخستین وی به مسأله است و اقتضای فروتنی، آن است که پاسخ اولیه را حدس قابل نقد بدانیم و از آزمون­های سخت طفره نرویم. هرگاه فرضیه از آزمون­ها سرافراز بیرون آید، به نظریه­ای می­رسیم که قابل اتکا است.» (احد فرامرز قراملکی، اصول و فنون پژوهش در گسترۀ دین­پژوهی، چاپ سوم، (قم: مرکز مدیریت حوزۀ علمیۀ قم، 1388)، ص 100).

[5]. برای نمونه ر.ک:

محسن مهاجرنیا، اندیشۀ سیاسی فارابی، چاپ دوم، (قم: مؤسسه بوستان کتاب، 1386)، 230-240.

محمد حسین حسینی، فلسفۀ سیاسی فارابی و ارتباط آن با ولایت فقیه، چاپ اول، (قم: مرکز بین­المللی ترجمه و نشر المصطفی، 1389)، 225-235 و 273-310.

نجف لک­زایی، اندیشۀ سیاسی صدرالمتألهین، چاپ دوم، (قم: مؤسسۀ بوستان کتاب، 1387)، 138-140.

[6]. عبدالله جوادی آملی، ولایت فقیه؛ ولایت فقاهت و عدالت، چاپ ششم، (قم: مرکز نشر اسراء، 1385)، ص 122.

همه پایان نامه و تحقیق و پروژه های به صورت فایل دانلودی می باشند و شما به محض پرداخت آنلاین مبلغ همان لحظه قادر به دریافت فایل خواهید بود. این عملیات کاملاً خودکار بوده و توسط سیستم انجام می پذیرد. ضمنا همان لحظه لینک دانلود به ایمیل شما ارسال می گردد.

 جهت پرداخت مبلغ شما به درگاه پرداخت یکی از بانک ها منتقل خواهید شد، برای پرداخت آنلاین از درگاه بانک این بانک ها، حتماً نیاز نیست که شما شماره کارت همان بانک را داشته باشید و بلکه شما میتوانید از طریق همه کارت های عضو شبکه بانکی، مبلغ  را پرداخت نمایید

مطالب پیشنهادی:
 • پايان نامه گذري ادبي بر غديريه حسان بن ثابت
 • پايان نامه بررسي نقش فقها در پيش‌گيري از دين گريزي‌ جوانان
 • برچسب ها : , , , , , , , , , , , , , ,
  برای ثبت نظر خود کلیک کنید ...

  به راهنمایی نیاز دارید؟ کلیک کنید

  جستجو پیشرفته

  دسته‌ها

  آخرین بروز رسانی

   Fatal error: Call to undefined function jdate() in /home/bmaghale/domains/bmaghale.ir/public_html/wp-content/themes/digitaliran5/sidebar.php on line 122