پايان نامه تبيين مباني انسان شناختي مفهوم مسئوليت پذيري در مکتب اگزيستانسياليسم و نقد دلالت هاي آن در تعليم و تربيت

تحقیق و پروژه و پایان نامه و مقاله دانشجویی

پايان نامه تبيين مباني انسان شناختي مفهوم مسئوليت پذيري در مکتب اگزيستانسياليسم و نقد دلالت هاي آن در تعليم و تربيت یکی از پایان نامه و تحقیق های جامع و کامل و دارای منابع معتبر می باشد این پایان نامه دارای 215 صفحه به صورت فایل ورد و قابل ویرایش می باشد که جهت دریافت و دانلود متن کامل پايان نامه تبيين مباني انسان شناختي مفهوم مسئوليت پذيري در مکتب اگزيستانسياليسم و نقد دلالت هاي آن در تعليم و تربيت بر روی گزینه خرید انتهای ایمیل کلیک نمائید پس از وارد نمودن اطلاعات مربوطه و پرداخت قادر به دانلود متن کامل پایان نامه مربوطه می باشد همچنین لینک پایان نامه همان لحظه به ایمیل شما ارسال می گردد.

فهرست مطالب

فصل اول :کلیات
1-1 مقدمه2
1-2 بیان مسئله3
1-3 اهمیت موضوع تحقیق و انگیزه انتخاب آن 5
1-4 هدفهای تحقیق 6
1-5 سوالات تحقیق 6
1-6 تعریف متغیرها و واژه های کلیدی7
1-6-1 تعاریف نظری7
1-6-2 تعاریف عملیاتی9
1-7 نوع و روش تحقیق10
1-8 قلمرو تحقیق10
1-9 جامعه و حجم نمونه10
فصل دوم: ادبیات پژوهش
مقدمه12
2-1 بخش اول: مفهوم شناسی13
2-1-1 مقدمه14
2-1-2 مسئولیت در لغت15
2-1-3 کی¬یرکگور و مسئولیت17
2-1-4 بیماری به سوی مرگ17
2-1-5 ترس و لرز21
2-1-6 مفهوم دلهره26
2-1-7 هایدگر و مسئولیت29
2-1-8 مرگ آگاهی30
2-1-9 ترس31
2-1-10 دلواپسی32
2-1-11 سارتر و مسئولیت34
2-1-12 دلهره34
2-1-13 وانهادگی38
2-1-14 ناامیدی40
2-2 بخش دوم: مبانی انسان شناختی43 2-2-1 مقدمه44
2-2-2 ضرورت شناخت انسان45
2-2-3 هستی و وجود47
2-2-4 انسان شناسی سنتی49
2-2-5 تقدم وجود بر ماهیت50
2-2-6 خدای اگزیستانسیال53
2-2-7 دو مکتب اگزیستانسیالیستی54
2-2-8 اراده56
2-2-9 ارادۀ آزاد57
2-2-10 آزادی60
2-2-11 آزادی دیگران62
2-2-12 ارزش و آزادی62
2-2-13 آزادی و موفقیت64
2-2-14 آگاهی66
2-2-15 هستی فی نفسه69
2-2-16 هستی لنفسه72
2-2-17 آگاهی از دیگران75
2-2-18 انتخاب77
2-2-19 انتخاب و اخلاق81
2-2-20 انتخاب دیگران82
2-2-21 مسئولیت83
2-2-22 اراده و مسئولیت84
2-2-23 آزادی و مسئولیت86
2-2-24 آگاهی و مسئولیت89
2-2-25 انتخاب و مسئولیت92
2-2-26 ارزش¬ها و مسئولیت95
2-2-27 فردی بودن مسئولیت98
2-2-28 اجتماعی بودن مسئولیت103
2-2-29 هستی، نیستی و مسئولیت109
2-3 بخش سوم: دلالتهای تربیتی111
2-3-1 مقدمه112
2-3-2 هستی و دانش113
2-3-3 فلسفه تعلیم و تربیت از دیدگاه وجودگرایان113
2-3-4 آراء تربیتی و فلاسفه اگزیستانسیال114
2-3-5 تقدم وجود بر ماهیت در تعلیم و تربیت115
2-3-6 اراده و تعلیم و تربیت116
2-3-7 اراده و مسئولیت در تعلیم و تربیت117
2-3-8 آزادی و تعلیم و تربیت118
2-3-9 آزادی بعنوان هدف تعلیم و تربیت119
2-3-10 آزادی و مسئولیت در تعلیم و تربیت120
2-3-11 آگاهی و تعلیم و تربیت121
2-3-12 آگاهی بعنوان هدف تعلیم و تربیت122
2-3-13 آگاهی و مواد برنامه درسی123
2-3-14 آگاهی و مسئولیت در تعلیم و تربیت124
2-3-15 انتخاب و تعلیم و تربیت126
2-3-16 انتخاب و روش تدریس126
2-3-17 کلاس درس باز127
2-3-18 انتخاب و مواد برنامه درسی128
2-3-19 مسئولیت و تعلیم و تربیت129
2-3-20 واقع گرایی تعلیم و تربیت130
2-3-21 مسئولیت بعنوان فرض معرفت شناسی تعلیم و تربیت131
2-3-22 مسئولیت و روش تدریس و یادگیری132
2-3-23 مسئولیت مربی در تعلیم و تربیت132
2-3-24 مسئولیت و فردگرایی در تعلیم و تربیت135
2-3-25 فردی بودن روش تدریس و یادگیری137
2-3-26 مسئولیت جمعی در تعلیم و تربیت137
2-3-27 مسئولیت و انضباط اجتماعی در تعلیم و تربیت139
2-3-28 اگزیستانسیالیسم و مسئولیت آموزش و پرورش معاصر140
2-4 بخش چهارم: نقد دلالتهای تربیتی142
2-4-1 مقدمه143
2-4-2 نقد اگزیستانسیالیست¬های خدا باور144
2-4-3 نقد وجود گرایان سکولار144
2-4-4 نقد در ماهیت145
2-4-5 نقد در انتخاب و مسئولیت147
2-4-6 نقد در انتخاب ارزشها148
2-4-7 نقد در مسئولیت آموزه¬های اخلاقی149
2-4-8 نقد در مسئولیت153
2-4-9 نقد در مسئولیت ادبیات156
2-4-10 نقد در فردی بودن مسئولیت158
2-4-11 نقد پژوهشگر159
2-4-11-1 نقد در آزادی159
2-4-11-2 نقد در آگاهی160
2-4-11-3 نقد در انتخاب ارزش-ها161
2-4-11-4 نقد در آسیب¬شناسی اجتماعی تعلیم و تربیت162
فصل سوم: روش شناسائی تحقیق (متدولوژی)
مقدمه166
3-1 روش تحقیق167
3-2 جامعه آماری168
3-3 حجم نمونه168
3-4 ابزار جمع آوری اطلاعات168
3-5 روش تجزیه و تحلیل داده-ها168
فصل چهارم: یافته¬های پژوهش
مقدمه170
4-1 تبیین مفهوم مسئولیت از منظر مکتب اگزیستانسیالیسم171
4-2 مبانی انسان¬شناختی مسئولیت¬پذیری از منظر مکتب اگزیستانسیالیسم176
4-3 آثار تربیتی مسئولیت¬پذیری در انسان از منظر مکتب اگزیستانسیالیسم180
4-4 نقد دلالتهای تربیتی مسئولیت¬پذیری از منظر مکتب اگزیستانسیالیسم185
فصل پنجم : نتیجه گیری و پیشنهادات
مقدمه190
5-1 نتیجه-گیری191
5-2 پیشنهادات195
5-3 پیشنهادات برای محققین197
5-4 محدودیت¬های پژوهش198
فهرست منابع ومآخذ199

فهرست مراجع فارسی

–  احمدی، بابک، 1388، هایدگر و پرسش بنیادین، چاپ پنجم، تهران، نشر مرکز

–  استراترن، پل، 1382، آشنایی با سارتر ، ترجمه زهرا آرین ، چاپ دوم ، تهران ، انتشارات نشر مرکز

–  اوزمُن، هوارد ،ا و کراور، سموئل، ام، 1387، مبانی فلسفی تعلیم و تربیت، ترجمه گروه علوم تربیتی، چاپ دوم، انتشارات مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی(ره)

–  بارت، ویلیام، 1362، اگزیستانسیالیسم چیست؟، ترجمه منصور مشکین پوش، چاپ دوم، انتشارات آگاه

–  باقری، خسرو، 1389، رویکردها و روش­های پژوهش در فلسفه تعلیم و تربیت، با همکاری نرگس سجادیه و طیبه توسلی، چاپ اول، پژوهشکده مطالعات فرهنگی و اجتماعی

–  باقری، خسرو، 1386، نگاهی دوباره به تربیت اسلامی، چاپ هفدهم، انتشارات مدرسه

–  بلاکهام، هرولد، جان، 1387، شش متفکر اگزیستانسیالیست، ترجمه محسن حکیمی، چاپ ششم، نشر مرکز

–  بوبر، مارتین، 1380، من و تو، مترجم متن انگلیسی: والتر کاوفمن، مترجمان متن فارسی: ابوتراب سهراب و الهام عطاردی، نشر و پژوهش فروزان روز

–  بیات، عبدالرسول، 1386، درآمدی بر مکاتب و اندیشه­های معاصر (فرهنگ واژه­ها)، چاپ سوم، مؤسسه اندیشه و فرهنگ دینی

–  بیمل، والتر، بررسی روشنگرانه اندیشه­های مارتین هایدگر، ترجمه بیژن عبدالکریمی، تهران، انتشارات سروش

– پاپکین، ریچارد و استرول، آوروم، 1375، متافیزیک و فلسفه معاصر، ترجمه دکتر سیدجلال­الدین مجتبوی، چاپ دوم، پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی

–  حلبی، علی اصغر، 1375، بحث‌هایی در اندیشه‌های سیاسی قرن بیستم، چاپ اول، انتشارات اساطیر

–  داد، سیما، 1378، فرهنگ اصطلاحات ادبی، چاپ اول، تهران، انتشارات مروارید

–  دهخدا، علی­اکبر، 1377، لغت نامه، جلد پنجم، چاپ دوم، مؤسسه انتشارات و چاپ دانشگاه تهران

–  دهخدا، علی­اکبر، 1377، لغت نامه، جلد سیزدهم، چاپ دوم، مؤسسه انتشارات و چاپ دانشگاه تهران

–  دهخدا، علی­اکبر، 1377، لغت نامه، جلد پانزدهم، چاپ دوم، مؤسسه انتشارات و چاپ دانشگاه تهران

–  رهنمایی، سید احمد، 1388، درآمدی بر فلسفه تعلیم و تربیت، چاپ دوم، قم، انتشارات مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی(ره)

–  زیبا کلام، فاطمه، 1385، سیر اندیشه فلسفی در غرب، چاپ دوم، انتشارات دانشگاه تهران

–  سارتر، ژان پل، 1386، اگزیستانسیالیسم و اصالت بشر، ترجمه مصطفی رحیمی، چاپ دوازدهم، انتشارات نیلوفر

–  سارتر، ژان پل، (سال چاپ نامعلوم)، اصول فلسفه اگزیستانسیالیسم یا اصالت انسان، با تفسیر رنه لافراژ، ترجمه پزشکپور، انتشارات شهریار

–  سارتر، ژان پل، 1389، هستی و نیستی، ترجمه عنایت شکیباپور، انتشارات دنیای کتاب

–  سارتر، ژان پل، 1387، بودلر، ترجمه دل­آرا قهرمان، چاپ دوم، تهران، نشر سخن

–  سارتر، ژان پل، 1385، تهوع، ترجمه امیرجلال­­الدین اعلم، چاپ نهم، انتشارات نیلوفر

–  سارتر، ژان پل، 1388، ادبیات چیست؟، ترجمه ابوالحسن نجفی و مصطفی رحیمی، چاپ هشتم، انتشارات نیلوفر

–  سبزیان، سعید و کزازی، میرجلال­الدین، 1388، فرهنگ نظریه و نقد ادبی، چاپ اول، تهران، انتشارات مروارید

–  شریعتی، علی، 1350، اسلام شناسی، چاپ مشهد

–  شریعتی، علی، 1358، مسئولیت شیعه بودن، مجموعه آثار، جلد 7، چاپ اول، تهران، انتشارات سحاب کتاب

–  شریعتی، علی، 1389، اگزیستانسیالیسم، انتشارات الهام

–  شریعتی، علی، 1386، انسان، چاپ دهم، انتشارات الهام

–  شریعتمداری، علی، 1387، اصول و فلسفه تعلیم و تربیت، چاپ سی و چهارم، انتشارات امیرکبیر

–  شعاری نژاد، علی اکبر، 1373، فلسفه آموزش و پرورش، تهران، انتشارات امیرکبیر

–  صانع­پور، مریم، 1381، خدا و دین در تفکر اومانسیتی، چاپ اول، تهران، موسسه­ فرهنگ و دانش

–  صلیبا، جمیل، 1366، فرهنگ فلسفی، ترجمه منوچهر صانعی، تهران، انتشارات حکمت

–  عبداللهی، محمدعلی، 1382، تقدم وجود بر ماهیت از دیدگاه سارتر و هایدگر، نامه حکمت، شماره 2، مرکز تحقیقات کامپیوتر علوم اسلامی

–  فروم، اریک، 1368، انقلاب امید، ترجمه مجید روشنگر، تهران، انتشارات مروارید

–  فلین، توماس، 1391، اگزیستانسیالیسم، ترجمه حسین کیانی، چاپ اول، تهران انتشارات بصیرت

–  قائدی، یحیی، 1384، اصول فلسفه تعلیم و تربیت، با نظارت دکتر میرعبدالحسین نقیب زاده، چاپ اول، انتشارات سنجش

–  قرآن کریم، 1380، ترجمه مهدی الهی قمشه­ای، چاپ اول، بنیاد نشر قرآن

–  کاپلستون، فردریک چارلز، 1388، تاریخ فلسفه، جلد هفتم، ترجمه داریوش آشوری، چاپ پنجم، انتشارات علمی فرهنگی

–  کاپلستون، فردریک چارلز، 1388، تاریخ فلسفه، جلد نهم، ترجمه عبدالحسین آذرنگ و سیدمحمود یوسف­ثانی، چاپ سوم، شرکت انتشارات علمی و فرهنگی

–  کاردان، علیمحمد، 1388، سیرآراء تربیتی در غرب، چاپ چهارم، تهران، انتشارات سمت

–  کافکا، فرانتس، 1383، گروه محکومین، ترجمه حسن قائمیان، انتشارات گهبد

–  کامو، آلبر، 1382، افسانه سیزیف، مترجمان: علی صدوقی، محمدعلی سپانلو، اکبر افسری، نشر دنیای نو

–  کامو، آلبر، 1391، سقوط، ترجمه شورانگیز فرخ، چاپ هشتم، انتشارات نیلوفر

–  کامو، آلبر، 1390، طاعون، ترجمه رضا سیدحسینی، چاپ دوازدهم، انتشارات نیلوفر

–  کلنبرگ، جیمز، 1384،کیرکگور و نیچه، مترجمان: ابوتراب سهراب و الهام عطاردی، چاپ اول، تهران، انتشارات نگاه

–  کی­یرکگور، سورن، 1390، ترس و لرز، ترجمه عبدالکریم رشیدیان، چاپ نهم، تهران، نشر نی

–  کی­یرکگور، سورن، 1388، بیماری به سوی مرگ، ترجمه رؤیا منجم، چاپ دوم، آبادان، نشر پرسش

–  کین، سم، 1375، گابریل مارسل، ترجمه مصطفی ملکیان، چاپ اول، تهران، انتشارات گرّوس

–  گوتک، جرالد.ال، 1388، مکاتب فلسفی و آراء تربیتی، ترجمه دکتر محمدجعفر پاک سرشت، چاپ نهم، انتشارات سمت

–  مارسل، گابریل، 1388، انسان مسئله گون، ترجمه بیتا شمسینی، انتشارات ققنوس

–  مارسل، گابریل، 1381، فلسفه اگزیستانسیالیسم، ترجمه شهلا اسلامی، چاپ دوم، انتشارات نگاه معاصر

–  مصلح، علی اصغر، 1387، فلسفه­های اگزیستانس، چاپ دوم، انتشارات پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی

–  مطهری، مرتضی، 1390، تعلیم و تربیت در اسلام، چاپ هفتاد و سوم، انتشارات صدرا

–  معین، محمد، 1376،فرهنگ فارسی، جلد اول، چاپ یازدهم، انتشارات امیرکبیر

–  معین، محمد، 1376،فرهنگ فارسی، جلد سوم، چاپ یازدهم، انتشارات امیرکبیر

–  مكلینتاك، آن، 1373، سیمون دوبوار، ترجمه صفیه روحی، چاپ اول، نشر نشانه

–  مک کواری، جان، 1377، فلسفه وجودی، ترجمه محمدسعید حنایی کاشانی، چاپ اول، انتشارات هرمس

–  مگی، برایان،1374، مردان اندیشه (پدیدآورندگان فلسفه­ي معاصر)‌، ترجمه­ي عزت­الله فولادوند، چاپ اول، تهران، نشر طرح نو

–  نقیب زاده، میرعبدالحسین، 1387، نگاهی به نگرش­های فلسفی سده بیستم، چاپ اول، انتشارات طهوری

–  نلر، جورج فردریک، 1377، آشنایی با فلسفه آموزش و پرورش، ترجمه فریدون بازرگان دیلمقانی، انتشارات سمت

–  نوالی، محمود، 1372، فلسفه‌های اگزیستانسیالسیم تطبیقی، چاپ اول، تبریز، دانشگاه تبریز

–  نیچه، فردریش ویلهلم، 1387، فراسوی نیک و بد، ترجمه دکتر سعید فیروزآبادی، چاپ اول، انتشارات جامی

–  وارنوک، مری، 1386، اگزیستانسیالیسم و اخلاق، ترجمه مسعود علیا، انتشارات ققنوس

–  وال، ژان، 1375، اندیشه هستی، ترجمه باقر پرهام، تهران، انتشارات طهوری

–  ورنو، روژه و وال، ژان، 1372، نگاهی به پدیدارشناسی و فلسفه­های هست بودن، ترجمه یحیی مهدوی، چاپ اول، انتشارات خوارزمی

–  هایدگر، مارتین، 1378، پایان فلسفه، ترجمه دکتر علی­اکبر خانجانی، ناشر نامعلوم

–  هایدگر، مارتین، 1386، هستی و زمان، ترجمه سیاوش جمادی، تهران، نشر ققنوس

–  هوشیار، محمدباقر، 1331، اصول فلسفه آموزش و پرورش؛ چاپ سینا

–  یاسپرس، کارل، 1377، عالم در آیینه تفکر فلسفی، ترجمه دکتر محمود عبادیان، چاپ اول، انتشارات پرسش

–  یالوم، اروین د، 1390، روان درمانی اگزیستانسیال، ترجمه دکتر سپیده حبیب، چاپ اول، نشر نی

پایان نامه ها

–  اخلاقی بناری، مسعود، 1378، بررسی تطبیقی اصل مسئولیت و دلالت های تربیتی آن از دیدگاه مکاتب اگزیستانسیالیسم و اسلام، به راهنمایی دکتر محمد جعفر پاک سرشت، دانشگاه شهید چمران اهواز

–  حمزه لوئی، احمد، 1373، بررسی رابطه مسئولیت پذیری با خودپائی کارمندان سمت­های گسترده مرز و شرکت ملی نفت مناطق نفت خیز اهواز، پایان­نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه شهید چمران اهواز

–  صفار حیدری ثابت، حجت، 1379، نقد و بررسی قلمرو و معنای آزادی در اندیشه کارل یاسپرس و دلالت های تربیتی آن، به راهنمایی میر عبد الحسین نقیب زاده، مشاوره علی شریعتمداری و هاشم فردانش، تهران، دانشگاه تربیت مدرس، جهت اخذ مدرک دکتری تعلیم و تربیت، گرایش فلسفه

–  کرامتی، معصومه، 1384، دیدگاه انسان شناسی نیچه و تبیین و نقد دلالتهای تربیتی آن، به راهنمایی محسن ایمانی نائینی، مشاوره سید مهدی سجادی، تهران، دانشگاه تربیت مدرس

–  الله­وردی میگونی، فرهاد، مبانی انسان شناختی حقوق کیفری اسلامی، 1385، به راهنمایی دکتر جلال­الدین قیاسی و مشاوره دکتر عادل ساریخانی، دانشگاه قم

فهرست مراجع انگلیسی

– Clive, Geoffrey, The Philosophy of Nietzsche, edited by, A Mentor Book, published by the New American Library, 1956

– Heidegger, Martin, Letter On Humanism, In: Martin Heidegger, Basic Writings, New­ York: Harper and Row, 1996

–  Heidegger, Martin, Being and Time, Tr. J. Macquarie, & E. Robinson, Basil: Blackwell, 1988

–  Jaspers, Karl, Philosophy and the World, tr. By E.B. Ashton, a Gateway Edition Chicago, 1963

–  Jaspers, Karl, Reason and Existenz, tr. By William Earle, Routledge and Kegan Paul, London, 1956

– Mulhall, stephen, Routledge Philosophy GuideBook to Heidegger and Being and Time, Second Edition, New York: Routledge, 2005

– Pedersen, Christian Hans, The concept of action and responsibility in Heidegger’s early thought, Graduate School Theses and Dissertations, University of South Florida, 2009

چكيده :

هدف اصلي از پژوهش حاضر تبيين مباني انسان­شناختي مفهوم مسئوليت­پذيري در مكتب اگزيستانسياليسم و نقد دلالتهاي آن در تعليم و تربيت بوده كه بصورت جزء به تبيين مفهوم مسئوليت، تبيين مباني انسان­شناختي، دلالتهاي تربيتي و نقد اين دلالتها در مكتب اگزيستانسياليسم تقسيم مي­شود. در این پژوهش با استفاده از روش تحلیل و توصیف مفاهیم و با بررسي كليه كتب، مقالات، پايان­نامه­ها و سايت­هاي فلسفي و تربيتي مربوط به موضوع تحقيق كه در محدوده دسترسي پژوهشگر بوده است، مسئولیت­پذیری و دلالتهای تربیتی آن با توجه به مبناهای شناخت انسان در مکتب اگزیستانسیالیسم مورد بررسی قرار گرفت که در پنج فصل تنظیم گردید. فصل اول کلیات را شامل شده و فصل دوم در چهار بخش به شناسایی مفهوم مسئولیت از نظر فلسفه وجودی، مبناهای شناخت مسئولیت­پذیری درانسان از نظر این مکتب، دلالتهای تربیتی مسئولیت­پذیری و نقد این دلالتها پرداخته است. فصل سوم این پژوهش به شناسایی روش تحقیق اختصاص یافته و فصل چهارم پاسخ به سؤالات پژوهش را شامل می­شود. در فصل پایانی هم به نتیجه­گیری، محدودیتهای پژوهش و پیشنهادها تعلق گرفته است. بر اساس این پژوهش مسئولیت در فرد اگزیستانسیالیست با دلهره، یأس، ناامیدی، وانهادگی و ترس به ظهور می­رسد و انسان اگزیستانسیال برای شناخت مسئولیت خود و جهان پیرامونش مسیری را طی می­کند که در آن ابزارهای اراده، آزادی، آگاهی و انتخاب به ترتیب روشنگر راه او هستند. تعلیم و تربیت اگزیستانسیالیستی نیز برای تربیت انسان­هایی مسئول از این مبانی بهره جسته و با محور قراردادن فرد به واسطه مسئول بودنش در قبال خود، دیگران و جهان، وی را در انتخابی آگاهانه، آزاد و ارادی، در نوع و شیوه تعلیم و تربیت، مختار گذاشته است، که آثار آن، پرورش انسان­هایی خلاق، دوراندیش، هشیار، انتخاب­گر و واقع­گرا می­باشد. استفاده از این روش در تعلیم و تربیت از آن رو مورد انتقاد است که باتوجه به مفهوم مسئولیت در مکتب اگزیستانسیالیسم، فردی بودن و عدم پیشینه­ای روشن برای ارزشها، فراگیر را در مقابل مسئولیتهایی که برعهده­اش نهاده شده دچار ترس، دلهره و وانهادگی می­کند که ثمره آن گرایش به پوچی است.

 کلید واژه: مكتب، اگزيستانسياليسم، مبانی انسان­شناختي، مسئوليت، تعليم و تربيت

فصل اول:

      کلیّات

 مقدمه

خدا، جهان، طبیعت و خود ، واژگانی هستند که انسان به منظور دستیابی به درک صحیح و عمیق از آنها در ماهیت و ساختارشان تدبر و تأمل می­کند. محصول این تفکر سوای از آن که در بهبود زندگی فردی و اجتماعی وی موثر است، مبدأ و معاد این موجود را برایش آشکار می­سازد. چنین است که از بین تمام تفکراتِ از این دست، آنکه توجیه منطقی بالاتری داشته باشد انسانهای بیشتری را مجذوب خود می­گرداند.

در صده­های اخیر، مکتب اصالت وجود یا اگزیستانسیالیسم این رسالت را به گونه­ای اندیشمندانه و دل­فریب برای اکثریت اهل منطقِ صرفِ بشری به خوبی به انجام رسانده است.

در این مطالعه که به بررسی یکی از زیرساخت­های وجودی انسان به نام مسئولیت و دلالت­های تربیتی متأثر از آن برطبق مبناهای شناخت این مفهوم در انسان می­پردازد، مکتب اصالت وجود به چالش کشیده می­شود تا جایگاه انسان اگزیستانسیالیست و آموزه­های آن در زمینه­های مختلف بخصوص تعلیم و تربیت نسل جوان مشخص و شاید معین گردد.

بيان مسئله

انسان به حكم اينكه در نظام هستي بسيار ممتاز و برجسته‌اي جايگاه دارد، شناخت مرتبه وجودي او بصورت مبنايي مهم است. همچنين اهميت حضور او به صورت اصولي در ساحت‌هاي علمي و معرفتي، به ويژه در عرصه‌هاي علوم انساني چشمگير است. فلسفه تعليم و تربيت نيز به منزله يكي از اين عرصه‌ها در اعتبار و روايي خود وامدار اعتبار و روايي مباني گوناگون، از جمله مباني انسان شناختي است. سخن از مباني انسان شناختي ايجاب مي‌كند كه هويت انساني به روشني تبيين شود تا مشخص گردد، به رغم همه پراكندگي‌ها و گوناگوني‌ها، انسان‌ها مي‌توانند به هويت مشترك و منسجمي بينديشند. چنين هويتي از نگاه ديني و الهي، هويتي از سوي اويي، با اويي و به سوي اويي، و از نگاه ماترياليستي هويتي زميني، بر بستر زميني و بازگشت به زميني خواهد بود. بدين ترتيب، مباني انسان‌شناختي از نگاه هر فلسفه تربيتي ريشه در جهان بيني و باورداشتهاي خاصي دارد كه پديدآورندگان و صاحب نظران آن فلسفه به پشتوانه آن جهان بيني، به طرح و ارائه فلسفه تربيتي مورد نظر خود پرداخته‌اند. از اين روي، اعتبار و روايي اين مباني مستند و متكي به اعتبار و روايي جهان بيني‌اي است كه مرجع و پشتوانه آن مباني قرار مي‌گيرد. تشخيص و برجستگي هر جهان بيني و نظام فكري نيز، خود، بستگي به ظهور آثار و ارزشهايي دارد كه  از آن جهان بيني سر مي‌زند. در اين ميان، مسائلي با موضوعيت انسان طرح مي‌شود كه پاسخ به آنها مباني انسان شناختي را در بر مي‌گيرد.(رهنمايي، 1388، 74و75)

از جمله مفاهيمي كه در شناخت مباني ساختار وجودي انسان نقش به‌سزايي را ايفا مي‌كند، مفهوم مسئوليت است. «ساختن ماهيت خود و معتبر تلقي شدن آنچه فرد درباره خود مي‌سازد نسبت به ديگران، احساس مسئوليت را در فرد بوجود مي‌آورد. فرد نه تنها مسئول وضع خود هست، چون آنچه درباره خود انتخاب مي‌كند در مورد ديگران نيز صادق مي‌باشد بنابراين در مقابل وضع ديگران نيز احساس مسئوليت مي‌كند،(شريعتمداري، 1387، 214) كه اين احساس مسئوليت نسبت به خود و ديگران عوارض و آثاري را نيز به همراه دارد كه باتوجه به نگرش مكتبي و در زمينه‌هاي مختلف اجتماعي و فرهنگي از جمله اموري چون تعليم و تربيت بازتاب‌هاي متفاوتي از خود برجاي مي‌گذارد. لذا پذيرش و انتخاب مكاتب توسط انسان‌ها، چهارچوب مسير شناخت وجودي، مسائل و مفاهيم مبتلابه ايشان را هموار مي‌سازد.

از برجسته‌ترين مكاتب فلسفي غرب كه اصول خود را بر شناخت انسان و زواياي پيدا و پنهان وجود او بنا كرده است، مي‌توان از مكتب اگزيستانسياليسم ياد كرد.«اگزيستانسياليسم يك مكتب بسيار شاخص و بانفوذ در جهان امروز است و شايد بشود گفت نوترين و مشخص‌ترين مكتبي است كه در قرن 19 و 20 اعلام شده، و اگر نگوييم تمام مكتبهاي فلسفي قرن 19 را كنار زده، لااقل بايد اذعان داشت كه در برابر آنها ايستاده و مقابله جويي مي‌كند».(شريعتي، 1386،339) «اصل بنيادين اگزيستانسياليسم مبني بر اينكه وجود بر ماهيت مقدم است، مبين اولويت ذهنيت انسان است. انسان نخست به عرصه جهان پا مي‌نهد، سپس تلاش خود را براي تشخيص خويش آغاز مي‌كند. فلسفه‌پردازي كليتاً از موجودي آغاز مي‌شود كه نسبت به وجود خويش آگاه است». (گوتك، 1388، 167)

از آنجا كه «يك مكتب كه داراي هدفهاي مشخص است و مقررات همه جانبه‌اي دارد و به اصطلاح سيستم حقوقي و سياسي دارد، نمي‌تواند يك سيستم خاص آموزشي نداشته باشد»،(مطهري،1390، 15) و نيز از آن روي كه در مكتب اگزيستانسياليسم كه از شاخص‌ترين مكاتب عصر حاضر به حساب مي‌آيد، مركز توجه بر انسان و چرايي، چگونگي و “شدن”اش معطوف است، پژوهشگر را بر آن داشت تا به دنبال پاسخي باشد براي اينكه چه دلالت‌ها و انتقاداتي بر آثار مسئوليت پذيري در مكتب اگزيستانسياليسم در زمينه تعليم و تربيت وارد است!؟

 

اهميت موضوع تحقيق و انگيزه انتخاب آن

مسئوليت كه مفهومي است مختص انسان‌ها، تار و پود زندگي فردي و اجتماعي وي را تشكيل مي‌دهد. پذيرش و عدم پذيرش مسئوليت، قواي فرد و به تبع آن جامعه را هدفمند، و در مسير تكامل روحاني و جسماني قرار مي‌دهد.

مكتب اگزيستانسياليسم كه با توجه به انسان محور بودنش در قرون اخير از رشد چشم‌گيري در بين جوامع برخوردار بوده است، آموزه‌هاي مكتبي و تفكرات خود را از طريق علوم انساني و بيشتر در قالب رُمان نشر مي‌دهد.يكي از مفاهيمي كه اين مكتب در آثار- ناشي از جهان بيني و ايدئولوژي- خود ارائه مي‌دهد، مفهوم مسئوليت است. مفهومي كه در مكتب ما اسلام نيز از اهميت به‌سزايي برخوردار است.

پژوهش حاضر از آن جهت كه ما را با چهارچوب نظري مفهوم مسئوليت، پيامدها، آثار و رويكردهاي تربيتي آن در مكتب اگزيستانسياليسم آشنا كرده و نتايج بررسي آن، ابزاري جهت تعالي و رشد بيشتر و بهتر انسان به دست مي‌دهد، حائز اهميت فراوان مي‌باشد. اما در باب ضرورت بررسي موضوع مورد پژوهش كه انگيزه پژوهشگر در انجام اين مطالعه نيز مي‌باشد، مي‌توان گفت؛ نفوذ چشم‌گير مكتب اگزيستانسياليسم و تفكرات ايشان در بين جوامع و بخصوص قشر جوان خودمان، مطالعه زيرساختهاي اين تفكر فلسفي را بيشتر ايجاب مي‌كند. لذا محقق بر آن است تا با بررسي مفهوم مسئوليت پذيري در مكتب اگزيستانسياليسم كه با توجه به آراء و نظريات خود به نوعي در مقابل تمامي مكاتب فلسفي ايستاده‌است، و نيز مطالعه بازتاب نتايج حاصل از اين آراء در امر تعليم و تربيت به ارائه راهكاري جهت مرتفع نمودن مسائل و مشكلات ناشي از چرايي و چگونگي پذيرش و يا عدم پذيرش مسئوليت در امور مربوط به تعليم و تربيت كه يكي از بزرگترين معضلات امروز جامعه ما را تشكيل مي‌دهد بپردازيد.

 هدفهاي تحقيق

هدف كلي:

تبيين مباني انسان شناختي مفهوم مسئوليت پذیری و نقد دلالتهاي تربيتي آن از نظر مكتب اگزيستانسياليسم

اهداف جزئي:

تبيين مفهوم مسئوليت از نظر مكتب اگزيستانسياليسم

تبيين مباني انسان شناختي مسئوليت پذيري از نظر مكتب اگزيستانسياليسم

شناخت آثار تربيتي مسئوليت پذيري در انسان از نظر مكتب اگزيستانسياليسم

نقد دلالتهاي تربيتي مسئوليت پذيري از نظر مكتب اگزيستانسياليسم

سؤالات تحقيق

چه تبييني از مفهوم مسئوليت از منظر مكتب اگزيستانسياليسم مي‌توان ارائه نمود؟

مباني انسان شناختي مسئوليت پذيري از منظر مكتب اگزيستانسياليسم كدامند؟

آثار تربيتي مسئوليت پذيري در انسان از منظر مكتب اگزيستانسياليسم كدامند؟

چه نقدي مي‌توان بر دلالتهاي تربيتي مسئوليت پذيري از منظر مكتب اگزيستانسياليسم وارد ساخت؟

تعریف متغیرها و واژه های کلیدی

تعاریف نظری:

مکتب:

به مجموعه­ای از نظریات در خصوص انسان و نگرش او به جهان با  یاری جستن از روشی منطقی و عقلانی جهت پیمودن مسیر کمال و زندگی بهتر اطلاق می­شود.

به اعتقاد برخی صاحب­نظران مکتب عبارتست از مجموعه هماهنگ متناسب بینش فلسفی، عقاید مذهبی، ارزش­های اخلاقی و روش­های علمی در یک ارتباط علت و معلولی به هم، که یک پیکره متحرک معنی­دار دارای جهتی را می­سازد.(شریعتی، 1350، 12)

مسئولیت:

سِرتو[1] می­گوید؛ مسئولیت­ عبارت است از یک تعهد و الزام درونی از طرف خود برای انجام کلیه فعالیتهایی که برعهده او گذاشته شده است. (حمزه لوئی، 1373، 25)

به گفته خسرو باقری؛ مسئولیت، بیانگر آن است که باید مقاومت فرد را در قبال شرایط افزایش داد و او را چنان گرداند که بجای پیروی از فشارهای بیرونی، از الزام­های درونی تبعیت کند. این پیروی از الزام­های درونی را احساس مسئولیت یا احساس تکلیف می­نامیم. فردی که در برابر انجام یا ترک عملی احساس مسئولیت می­کند، خود را تحت تأثیر بایدی از درون می­بیند، بایدی که در عین حال هم الزام آور است و هم فرد نسبت به آن احساس یگانگی و خودی دارد. (باقری، 1386، 149)

صلیبا می­نویسد: شخص مسئول کسی است که کاری به او واگذاشته شده و پی­آمد آن بر عهده اوست و شرط مسئولیت واقعی این است که قانونی وجود داشته باشد که به آن امر یا از آن نهی کند و مخالفت با مسأله مورد امر و نهی، ارادی باشد. (صلیبا، 1366، 589)

مبانی انسان شناختی:

کلمه مبانی، جمع مبنا و واژای است عربی. مبنا از بنا اشتقاق یافته است. در عربی وقتی گفته می­شود فلانی بانی این خانه است، یعنی این خانه را ساخته است. به همین جهت به بنای ساخته شده بنیان اطلاق می­شود. اما مبنا به معنای بنا کردن و مکان و زمان بنا و نیز به معنای ریشه و پایه و بنیان می­آید.(میگونی، 1385، 6) لذا مراد از مبانی انسان شناختی، آن دسته از گزاره­های توصیفی – تبیینی مدلّل درباره واقعیت وجود انسان است. (کشاورز، 1390)

تعلیم و تربیت:

تعلیم و تربیت مجموعه فعالیت­های هدفمند فنی ـ حرفه­ای است که بر پایه برنامه­ریزی دقیق و پیوسته مبتنی بر دانش­اندوزی­ها، کارورزی­ها، و تجربه­های میدانی و کارآمد معلم و مربی، به منظور رشد، تعالی و شکوفایی استعدادها، خلاقیت­ها و توانمندی­های ذهنی ـ شناختی و گرایشی ـ رفتاری فراگیران و مربیان صورت می­گیرد. (رهنمایی، 1388، 37)

هوشیار می­نویسد: تعلیم و تربیت فعل و انفعالی است میان دو قطب سیّال که مسبوق به اصلی و متوجه به هدفی و مستلزم طرح و نقشه­ای باشد.(هوشیار، 1331، 160)؛ از نظر شعاری نژاد نیز تربیت، عمل آمادگی فرد برای سازگاری مثبت با محیط است.(شعاری نژاد، 1373، 132)

جان مک­کواری می­گوید: «تعلیم و تربیت» به معنای وسیع کلمه پروراندن امکان­های نهفته در وجود شخص است. و «وجود»/ex-sistence برون جستن، ایستادن یا بیرون نهادن امکان­های نهفته در وجود شخص است. پس تربیت کردن معنایی کمتر از رخصت دادن به وجود کسی ندارد، یعنی برون جستن از خویش یا تعالی جستن در فضای وجودی تا هرکس همان شخص فریدی که هست بشود.(مک­کواری، 1377، 263)

اگزیستانسیالیسم:

یکی از مکاتب فلسفی در قرن 19 و 20 است. به این فلسفه در فارسی با برابر نهاده­هایی چون فلسفه وجودی، اصالت وجود انسان، فلسفه هست بودن و مکتب اصالت وجود اشاره می­شود.(بیات، 1386، 25)؛ روژه ورنو؛ اگزیستانسیالیسم را کوششی می­داند برای دریافت ماهیت و طبیعت انسان، به وسایل انسانی بدون توسل به آنچه برتر از انسان یا خرد انسانی است.(ورنو، 1372، 325)

سیمون دوبوار نیز می­گوید: اگزیستانسیالیسم تعریفی از بشر است از خلال عمل، اگر این قله فكری، بشر را محكوم به اضطراب می‌كند، تنها تا آنجا پیش می‌رود كه بشر را وادارد مسئولیتش را بپذیرد. امیدی كه اگزیستانسیالیسم از بشر دریغ می‌كند امید بیهوده و اتكا به هر چیزی غیر از خویشتن است. اگزیستانسیالیسم توسل به اراده بشری است. (مکلینتاک، 1373، 69)

تعاریف عملیاتی:

مکتب:

مجموعه­ای از قوانین و مقررات حاکم بر گروهی از افراد انسانی که نمایانگر نوع نگرش ایشان به جهان و انسان از آغاز تا کنون بوده و راه­ها و روش­هایی را برای ساختن هرچه بهتر آینده جهان و بخصوص انسان ارائه می­دهند.

مسئولیت:

پذیرش انجام فعلی است از جانب فرد انسان و پاسخگو بودن در قبال هر آن چیزی که به هر طریق به فعل مذکور مرتب می­گردد. لذا می­­توان گفت مسئولیت، پاسخگو بودن در برابر وظیفه و تکلیفی است که بر عهده شخص گذارده می­شود. این وظیفه و تکلیف می­تواند فردی و یا اجتماعی باشد.

مبانی انسان شناختی:

منظور از مبانی انسان شناختی، شناسایی مجموعه ابزارهایی است که بکارگیری آنها به شناخت انسان و واقعیت وجودی او منتج شده تا به چیستی، چگونگی و چراییِ وی پاسخ داده شود. لذا از آنجا که موضوع شناخت انسان و وجود وی مطرح می­باشد، ابزارهای این شناخت را نیز می­بایست در میان عواملی جستجو کرد که خاستگاه آنها در درون انسان نهفته است.

تعلیم و تربیت:

تعلیم و تربیت عبارتست از مجموعه فعالیت­های هدفمند که بر پایه برنامه­ریزی دقیق و پیوسته مبتنی بر دانش­اندوزی­ها، کارورزی­ها، و تجربه­های میدانی و کارآمد معلم و مربی، به منظور رشد، تعالی و شکوفایی استعدادها، خلاقیت­ها و توانمندی­های ذهنی­­ـ شناختی و گرایشی­ـ رفتاری فراگیران و مربیان صورت می­گیرد.

اگزیستانسیالیسم:

یکی از مکاتب فلسفی صده­های اخیر که بنیان تفکرات خود را بر اصالت مطلق وجود انسان بنا نهاده و با دستمایه قراردادن ادبیات علاوه بر یافتن جولانگاهی هموار برای تاخت و تاز، به نشر سریع خود در جوامع متعدد جامه عمل پوشانده است.

نوع و روش تحقیق

نوع تحقیق در این پژوهش کیفی و روش آن توصیفی تحلیلی می­باشد.

قلمرو تحقیق

شامل کتابها و پایان نامه­های موجود در کتابخانه­ها، مقالات و سایت­های مربوط به فلسفه و تعلیم و تربیت می­باشد.

جامعه و حجم نمونه

جامعه آماری در این تحقیق شامل کلیه مطالب مندرج در کتب، مقالات، پایان نامه­ها و سایت­ها در زمینه موضوع پژوهش بوده و حجم نمونه، منابع در دسترس و موجود را شامل می­شود.

[1] . Certo

همه پایان نامه و تحقیق و پروژه های به صورت فایل دانلودی می باشند و شما به محض پرداخت آنلاین مبلغ همان لحظه قادر به دریافت فایل خواهید بود. این عملیات کاملاً خودکار بوده و توسط سیستم انجام می پذیرد. ضمنا همان لحظه لینک دانلود به ایمیل شما ارسال می گردد.

 جهت پرداخت مبلغ شما به درگاه پرداخت یکی از بانک ها منتقل خواهید شد، برای پرداخت آنلاین از درگاه بانک این بانک ها، حتماً نیاز نیست که شما شماره کارت همان بانک را داشته باشید و بلکه شما میتوانید از طریق همه کارت های عضو شبکه بانکی، مبلغ  را پرداخت نمایید.

مطالب پیشنهادی:
 • پايان نامه تحليل روابط ساده و چندگانه بين هوش اخلاقي و سرمايه اجتماعي با ميزان مسئوليت پذيري دانشجويان
 • برچسب ها : , , , , , , , , , , , , , ,
  برای ثبت نظر خود کلیک کنید ...

  به راهنمایی نیاز دارید؟ کلیک کنید

  جستجو پیشرفته

  دسته‌ها

  آخرین بروز رسانی

   Fatal error: Call to undefined function jdate() in /home/bmaghale/domains/bmaghale.ir/public_html/wp-content/themes/digitaliran5/sidebar.php on line 122