پايان نامه تبيين مقايسه اي آغـازآفرينش جهـان دركيهان شناسي جديد با تأكيد برآراء ملاصدرا

تحقیق و پروژه و پایان نامه و مقاله دانشجویی

پايان نامه تبيين مقايسه اي آغـازآفرينش جهـان دركيهان شناسي جديد با تأكيد برآراء ملاصدرا یکی از پایان نامه و تحقیق های جامع و کامل و دارای منابع معتبر می باشد این پایان نامه دارای 205 صفحه به صورت فایل ورد و قابل ویرایش می باشد که جهت دریافت و دانلود متن کامل پايان نامه تبيين مقايسه اي آغـازآفرينش جهـان دركيهان شناسي جديد با تأكيد برآراء ملاصدرا بر روی گزینه خرید انتهای ایمیل کلیک نمائید پس از وارد نمودن اطلاعات مربوطه و پرداخت قادر به دانلود متن کامل پایان نامه مربوطه می باشد همچنین لینک پایان نامه همان لحظه به ایمیل شما ارسال می گردد.

فهرست مطالب

مقدمه 1
تعریف مسئله 1
سؤالات اصلی 2
سابقه و پیشینه تحقیق 2
ضرورت انجام تحقیق 3
فرضیه ها 3
هدفها و کاربردهای مورد انتظار از انجام پژوهش 4
بیان روش تحقیق 4
فصل اول : کلیات
1-1 معناي كيهان شناسي 6
1-2 تاریخچه و سیر تحولی کیهان شناسی 6
1-3 معناي عالم 8
1-3-1 عالم در لغت 8
1-3-2 عالم در اصطلاح كيهان شناسي 9
1-3-3 عالم در اصطلاح ملاصدرا 9
1-4 مهبانگ يا انفجار بزرگ 10
1-5 معنای حدوث وقدم 11
1-5-1 حدوث در لغت 11
1-5-2قدم در لغت 11
1-5-3 معناي حدوث و قدم در اصطلاح 12
1-5-4 معنای حدوث و قدم در نزد ملاصدرا 12
1-5-5 حدوث عالم 13
1-6 مبادي نظريه حدوث در عالم 13
1-7 زندگي نامه 14
1-7-1 اينشتين 14
1-7-2 هابل 15
1-7-3 ملاصدرا 16
1-7-3-1 وجوه امتیازعمده حکمت فلسفی ملاصدرا 18
1-7-3-2 روش فلسفی ملاصدرا 19
1-7-3-3 آراء خاص او 20
1-7-3-4 برخي از آثار ملاصدرا 20
فصل دوم : آغاز آفرينش جهان در كيهان شناسي جديد
2-1 سیمایی از جهان کنونی از منظر کیهان شناسی 23
2-2 جهان در کیهان شناسی قدیم 24
2-3 آغاز کیهان شناسی جديد 25
2-3-1 مسئله آغاز در کیهان شناسی جديد 26
2-4 دلایلی بر وجود انفجار بزرگ 28
2-4-1جهان در حال انبساط 29
2-4-1-1 طیف امواج 29
2-4-1-2 پدیده دوپلر 30
2-4-1-3 انبساط عالم و قانون هابل 32
2-4-1-3-1 ماهيتانبساط 36
2-4-2 فراوانی هسته هاي سبك ( هليوم و دوتريم ) 40
2-4- 3 تابش زمينه ای كيهاني 43
2-4-4 نوترينو هاي زمينه اي 46
2- 5مدلهای دیگر جهان در کیهان شناسی 51
2-5- 1عالم ايستاي اینشتین 51
2-5-2 جهان پايا 52
2-6 برخي از اشكالات و پرسش هاي بدون پاسخ در مدل انفجار بزرگ 53
2-6- 1 مسئله¬ي توزیع ماده 53
2-6- 2 مسئله¬ي پاد ماده 54
2-6-3 مسئله¬ي تشكيل ساختار كهكشان ها 56
2-6-4 مسئله¬ي افق 58
2-6-5 مسئله¬ي همواري 59
2-7 جهان تورمي ، موفقيت ها و مشكلات 60
8-2آغاز آفرينش جهان 64
2-9 چگونگي تحول عالم 67
2-9-1 هندسه عالم 68
2-9-2 نقش چگالي در تحول و تعیین سرنوشت عالم 73
فصل سوم : آغاز آفرینش جهان از منظر ملاصدرا
3- 1 بررسی مسئله¬ي آغاز قبل از ملاصدرا 80
3-1- 1 بررسي مسئله¬ي آفرينش در فلسفه يونان 80
3-1-1-1 آفرينش در دوره¬ي ما قبل سقراط 80
3-1-1- 2 دوره بعد از سقراط 82
3-1-2 بررسي مسئله آغاز از ديدگاه متكلمان و فيلسوفان اسلامي 84
3-1-2 -1 بررسي مسئله¬ي آغاز از ديدگاه متکلمان 86
3-1-2-1-1 تصوير حدوث عالم از ديدگاه متکلمان 86
3-1- 2-1-2 اشکالات سخن متکلمان 87
3-1-2-1- 3 چاره جويي متکلمان 88
3-1-2-2 نظرکلی فلاسفه درباره¬ي عالم 89
3-1-2-2-1 نظريه¬ي ابن سينا در باب عالم 90
3-1-2- 2-2 ديدگاه ميرداماد درباره عالم 94
3-2 بررسي مسئله آغاز از منظر ملاصدرا 97
3-2-1 رابطه¬ی حدوث زمانی و آفرینش 97
3-2-2 جایگاه حركت جوهري در نظام هستی شناسی صدرا 98
3-2-2-1 تبيين حرکت جوهري ملاصدرا 99
3-2-2-2 دلايل وقوع حرکت در جوهر 99
3-2-2-3 بررسي آيات دال بر حرکت جوهری 102
3-2-3 حرکت جوهري و حدوث عالم 105
3-2-4 اثبات حدوث زماني عالم از طريق حرکت جوهري 109
3-2-4-1 حادث بودن جهان 109
3-2-4-2 حادث زماني بودن جهان 111
3-2-4-3 مقصود ملاصدرا از حدوث زماني کل عالم 111
3-2-5 جايگاه زمان در نزد ملاصدرا 113
3-2-6 دلایل حکما برعدم تناهی زمان 116
3- 2-7 بررسي چند اشکال بر حدوث زماني عالم 117
3-2-7-1 پاسخ اشکالات 119
3-2-8 حدوث يا قدم ماده نخستين عالم 123
3- 2-9 بررسي آغاز آفرينش جهان 126
3-3 تفاوت حدوث ملاصدرا با نظريه تکامل داروين 134
فصل چهارم :نتیجه گیری و مقایسه
4 -1 بازتاب نظريه انفجار بزرگ 177
4-2 نقاط مشترک و اختلاف نظریه انفجار بزرگ و حادث زمانی عالم 141
4-2-1 رويكرد هماهنگي 141
4-2-2 رویکرد تقابل 142
4-3 تأثير نظريه انفجار بزرگ بر اثبات خدا 143
4-3-1 اثبات فرازماني و فرا مكاني بودن خدا 143
4-3-2 اثبات خدا از طريق نظم موجود در جهان 144
4-4 تأثير نظريه حدوث زماني عالم بر اثبات خدا 146
پیشنهاد های برای آینده 147
فهرست منابع و مآخذ : 148
فهرست واژگان : 156

فهرست منابع و مآخذ :

 الف ) منابع فارسي

قرآن كريم

نهج البلاغه

اکرمی ، موسی. ازدم صبح ازل تا آخر شام ابد ، تهران : بنیاد دانشنامه بزرگ فارسی ، چاپ اول ، ( 1377) .

اکبریان ، رضا . ” حرکت جوهری و نتایج فلسفی آن ” ،مجموعه مقالات همایش جهانی بزرگداشت حکیم صدر المتألهین   ، ج 2 ،  تهران : بنیاد حکمت اسلامی  ، چاپ اول ، ( 1380). ص212.

.ارسطو. مابعدالطبیعه ، ترجمه ی  محمد حسن لطفی  ، تهران : انتشارات طرح نو ،  چاپ اول ، (1378 ) .

.  درباره نفس ، ترجمه ­ي  علیمراد داودی  ، تهران :  انتشارات حکمت ، چاپ چهارم ،   (1378) .

.  طبیعت ،   ترجمه ­ي  علی اکبر فرورقی  ، تهران : دانشگاه ملی ایرا ن  ، چاپ اول (1358) .

.اله بداشتی ، علی . ” جهان شناسی میرداماد و ملاصدرا” ، فصلنامه علمی – ترویجی دانشگاه قم ، زمستان 1383، ش 23-22.صص 10-8 .

افلاطون . دوره آثار افلاطون ، ج 3 ، ترجمه­ي محمد حسن لطفی ،  تهران :  انتشارات خوارزمی ، چاپ ششم ،(1380) .

ابن رشد ، ابو وليد . تهافت التهافت ، ترجمه­ي حسن فتحی ، تهران :حکمت، چاپ اول ، ( 1387 ) .

برتراند ، راسل . تاریخ فلسفه غرب ، ج 1 ، ترجمه ی نجف دریابندی  ،  تهران : کتاب پرواز ، چاپ ششم ،(1373 ) .

باربور ، ايان. علم و دین ، ترجمه­ی بهاءالدین خرمشاهی ، تهران : مرکز نشر دانشگاهی ، چاپ پنجم ، ( 1385) .

پادمانابان ، تهانو. پس از سه دقیقه نخستین ، ترجمه­ي محسن شادمهری و فاطمه خواجه نبوی ، تهران: انتشارات  ققنوس ، چاپ اول ، (1383) .

پژوهشکده حوزه و دانشگاه . تاریخ فلسفه غرب ، ج 1 ، ( مجموعه درسهای مصطفی ملکیان ) ، بی جا ، بي نا ، (1379).

جیمز اس تریفل ، لحظه آغاز ،  ترجمه­ی بهزاد قهرمان ، فرامرز صبوری ، مشهد : نشر نما ، چاپ اول ،  (1370) .

جورج الیس و روث ویلیامز ، فضا – زمان تخت و خمیده ، ترجمه­ي یوسف امیر ارجمند ، تهران : مرکز نشر دانشگاهی ،  چاپ اول  ، (1378).

خامنه ای ، سید محمد ” نگاهی به زندگی و شخصیت و مکتب صدرالمتألهین ” ، خردنامه صدرا ، ، ج 1-6 ، اردیبهشت 1374.صص 19-30.

. زندگی و شخصیت و مکتب صدر المتألهین ، ج 1 ،  تهران : انتشارات بنیاد و حکمت اسلامی صدرا ،چاپ اول ،

. ترجمه مفاتیح الغیب يا كليد رازهاي ….، ( ترجمه ی  محمد خواجوی) ،  تهران : انتشارات مولی ، چاپ اول ، (1384 ) .

خراسانی، شرف الدین . نخستین فیلسوفان یونان ، تهران : انتشارات و آموزش انقلاب اسلامی ، چاپ دوم ، ( 1370 ) .

خواجوی ، محمد . دو صدر الدین یا دو اوج شهود و اندیشه در جهان اسلام ، تهران : انتشارات مولی ، چاپ اول ، (1378) .

دامادی ، سید محمد . ” وجوه امتیاز عمده مکتب فلسفی صدر الدین شیرازی “، مجموعه مقالات همایش جهانی بزرگداشت حکیم صدرالمتألهین ، ج 2 ، تهران : انتشارات بنیاد حکمت اسلامی صدرا ، چاپ اول ، (1380 ) .ص 78

دهخدا ، علي اكبر . فرهنگ دهخدا ، ج 6 ، تهران : دانشگاه تهران  ، چاپ دوم ، (1377).

دانشنامه ملخص فلسفه و فیلسوفان غرب . فیلسوفان یونان و روم ،  ترجمه ی امیر جلال الدین اعلم ، تهران : بوستان توحید ،  چاپ اول  ، (1378 ) .

ربانی گلپایگانی ، علی . ایضاح الحکمة ، ج2، انتشارات اشراق، چاپ اول ، ( 1374) .

رابرت ، راسل . فيزيك ، فلسفه ، الهيات ، ترجمه­ي همايون همتي ، تهران : سازمان انتشارات پژوهشگاه فرهنگ و انديشه اسلامي ، چاپ اول ، (1384) .

زيليك و اسميت ، نجوم و اختر فيزيك ، ج 2 ، ترجمه­ي جمشيد قنبري ، تقي عدالتي ،  مشهد : دانشگاه امام رضا (عليه السلام ) ،چاپ اول ، ( 1378) .

سجادي ، سيد جعفر. فرهنگ اصطلاحات فلسفي ملاصدرا ، تهران : وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي ، چاپ اول ، (1379) .

شهروزی ، شمس الدین محمد محمود . نزحه الارواح و روضه الافراح ، ترجمه ی مقصود علی تبریزی  ، تهران : انتشارات علمی و فرهنگی ،چاپ دوم ،(1384).

شيرازي ، صدرالدين . اسفارالاربعه ، ، ج 3 ، ترجمه ی محمد خواجوی  ،  تهران : انتشارات مولی ، چاپ اول ، (1378 ) .

صدري افشار، غلامحسین و ديگران . فرهنگ معاصر فارسي امروز ، تهران : فرهنگ معاصر، چاپ اول ، (1382) .

طوسی ، خواجه نصیرالدین .کشف المراد شرح تجرید الاعتقاد ، ترجمه ی ابولحسن شعرانی   ، تهران :کتابفروشی اسلامیه ، چاپ هشتم ، ( 1376 ) .

طباطبایی ، محمد حسین . نهایة الحکمة ، ج 3 ، ترجمه و شرحِ علی شیروانی ، قم : دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم ، چاپ چهارم ، (1376 ) .

عميد ، حسن . فرهنگ عميد ، ج 2 ، تهران : انتشارات اميركبير ، چاپ اول، (1363) .

عظیم لو ، فاطمه . ” نجوم به زبان آدميزاد ، بيگ بنگ ، انفجار بزرگ ، مهبانگ “، ماهنامه نجوم ، تير ماه 88 ، ش 186 ، ص 134.

غزالي ، ابو حامد . تهافت الفلاسفه ، ترجمه­ي علی اصغر حلبی ، بی جا ، انتشارات زوار ، چاپ دوم ، ( 1363) .

کاپلستون ، فردریک . تاریخ فلسفه ، ج 1، ترجمه ی سید جلال الدین مجتبوی  ، تهران : انتشارات سروش ، چاپ سوم  ، (1375 ) .

کافمن ، ویلیام جی. نسبيت و كيهان‌شناسي ، ترجمه­­ي تقی عدالتی و بهزاد قهرمان ، تهران :  نشر گستره ، چاپ اول، (1366).

گاتری ، دبلیو کی سی . هراکلیتوس ،   ترجمه ی مهدی قوام صفری  ،  تهران  : انتشارات فکر روز.

فلوطین. دوره آثار فلوطین (تاسوعات) ، ترجمه ­ي فارسی : محمد حسن لطفی  ،  تهران :  انتشارات خوارزمی ، چاپ اول ، (1366)..

منصوری ، رضا.کیهان شناسی نوین برهم کنش نظرو رصد” ،ماهنامه نجوم ، شهریور 1388، ش 188.صص 17و19و12 .

. مطهری ، مرتضی . مجموعه آثار ، ج 2 ، تهران : صدرا ، چاپ دوم ،(1376)

49 .              . حرکت و زمان در فلسفه اسلامی ، ج1 ، تهران : انتشارات حكمت ، چاپ اول ، (1366) .

50 .             . مجموعه آثار ، ج10 ، تهران : انتشارات صدرا ، چاپ دوم ،(1376) .

51 . مصباح یزدی  ، محمد تقی . آموزش فلسفه ، ج 2 ، بی جا ، شرکت چاپ ونشر سازمان تبلیغات اسلامی ،  چاپ ششم ، (1377) .

52 . موسویان ، سید حسین . ” چهره حدوث عالم در پرتو نظریه حرکت جوهری ” ،مجموعه مقالات همایش ….. ، ج 2 ،  تهران : بنیاد حکمت اسلامی صدرا ، چاپ اول ، (1380 ).

53 . نجفی افرا ، مهدی  .حرکت و زمان در فلسفه ،  تهران : انتشارات روزنه ، چاپ اول ، ( 1382 ) .

54 . نصر , سید حسین و الیور لیمن . تاریخ فلسفه اسلامی ، ج3 ، تهران : انتشارات حکمت ، چاپ اول  ،( 1386).

55 . نیکلسون ، آين ، 186 پرسش و پاسخ نجومی ،  ترجمه­ي عبد المهدی ریاضی و هادی رفیعی  ، مشهد : شرکت  به نشر،  چاپ اول ، (1379 ) .

56 . ولفسن  هري اوسترين . فلسفه علم کلام ،  ترجمه ی  احمد آرام  ،  تهران : انتشارات الهدي ، چاپ اول ، (1368) .

هاوکینگ ، استفن ویلیام . تاريخچه‌ زمان ، ترجمه­ي حبیب الله دادفرما و زهره دادفرما ، تهران : مؤسسه کیهان ، چاپ سوم ، ( 1375).

ب ) منابع عربی

اصفهانی ، راغب . مفردات فی غریب القرآن ، بیروت : دار العلم الدار الشامیة ، چاپ اول ،(1412ه.ق) .

59 . ابن منظور ، محمد بن مكرم.  لسان العرب ،  بيروت : دار صادر ، (1414 ه.ق ) .

ابن سینا ، النجاة ، تهران : دانشگاه تهران ، چاپ اول ، ( 1364) .

61 .             . النجاة .  تهران : انتشارات مرتضوی ، چاپ دوم ، (1364 ) .

62  . افلوطین . تاسوعات ،  ترجمه ­ی عربی : مزید جبر  ،  بيروت ،  مکتبه لبنان ،چاپ اول ، (1997م.).

الحلی ، جمال الدین مقداد. اللوامع الهیه فی المباحث الکلامیه ، قم : دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم ، چاپ اول ، (1380) .

64.شیرازی ، صدر الدین . شواهد الربوبیة  فی مناهج السلوکیه ،  مقدمه : جلال الدین آشتیانی ، قم : بوستان کتاب ، چاپ اول ، (1382 )

70 .              . رسالة الحدوث ، تصحيح : سيد حسين موسويان   ، تهران : بنياد حكمت اسلامي صدرا ، چاپ اول، (1378) .

7 . اسفار الاربعه ، ج7 ، تهران : بنیاد حکمت اسلامی صدرا  ، چاپ اول ، ( 1373).

72 .              .   المظاهر الهیه ، تهران : بنیاد حکمت اسلامی صدرا ، چاپ اول ،(1378)

73 .             .  اسرار الآیات ،  تهران : انتشارات حکمت ، چاپ اول ، (1385) .

. تفسیر القرآن الکریم ، بي جا ، انتشارات بیدار  ، چاپ او ل، ( 1366).

. المشاعر ، ترجمه ­ی بدیع الملک میرزا عماد الدوله ، تهران ،گنجینه نوشته های ایرانی ، چاپ اول ، (1342) .

76 .طریحی ، فخر الدین . مجمع البحرین ، ج 5 ، تحقیق : سید احمد حسینی ،  ، تهران : کتابفروشی مرتضوی ،  چاپ سوم ،(1375).

طباطبایی ، محمد حسین .المیزان ، ج10 ، قم : مرکز نشر فرهنگ اسلامی وابسته به جامعه مدرسین حوزه علمیه قم ، چاپ بیست و دوم ، (1386).

قرشی ، سید علی اکبر . قاموس قرآن ، ج 5 ، تهران : دار الکتب الاسلامیة ، چاپ ششم ،(1371) .

مصطفوی ، حسن . التحقیق فی کلمات القرآن ، ج 2 ، ( تهران : بنگاه ترجمه و نشر کتاب ، چاپ اول ،(1360).

میرداماد . قبسات ،  تهران : انتشارات و چاپ دانشگاه تهران ، چاپ اول ، ( 1367).

81 .               .تقویم الایمان ،  تعلیقات : ملا علی نوری  ،  تهران : دفتر نشر میراث مکتوب ، چاپ اول ، (1382) .

82  .              . مصنفات . ج 1 ،  به اهتمام : عبدالله نورانی  ،  تهران : انتشارات دانشگاه تهران ، چاپ اول ، (1381 ) .

83 . مجلسي ، محمد باقر. بحارالأنوار، ج1 ، بيروت : مؤسسه الوفاء ، چاپ اول، ( 1404 ه.ق).

ج ) منابع انگليسي :

84 .B. Jewett. The dialogues of Plato , (Oxford  University  press 1996(.

85 .D.Goldsmith,Einstein’s Greatest Blunder?(, Harvard     University Press (1997) ).

86 .E . Chaisson, S. McMillan, Astronomy Today (6th Edition), Addison Wesley, (2008).

چکیده

آغاز آفرینش جهان از بحثهای مشترک بین کیهان شناسی و فلسفه است ؛ هر دو دیدگاه به این مسئله اهتمام داشته اند،  اگرچه طی سالهای اخیر مسئله آغاز در کیهان شناسی رونق بیشتری نسبت به  فلسفه دارد ؛ در کیهان شناسی جديد که با کشف هابل و انتشار مقاله اش شروع شد،  آغاز جهان از یک انفجار بزرگ در فضا زمان صفر میباشد و در فلسفه که در این پژوهش ، نظر ملاصدرا مورد تأکیید است ، آفرينش آغازي ندارد و اساسا تعیین نقطه آغاز برای جهان بیهوده است . این پژوهش درباره هر دو دیدگاه به تحلیل و بررسی پرداخته است و نهایتا بین دو دیدگاه مقایسه کرده است ؛ این مقایسه به منظور تعامل بین علم فیزیک و فلسفه است که طی سالهای اخیر به نظر می­رسد بین این دو علم فاصله افتاده است  ؛ در این پژوهش ، مطالب از طریق  کتابخانه و سایتهای اینرنتی فراهم  شده است  و شیوه داوری توصیفی – تحلیلی بوده است . بر طبق این پژوهش  ، در کیهان شناسی جدید ، جهان بايد يك نقطه‌ي آغاز داشته باشد. جهان نه تنها هميشه موجود نبوده، بلكه داراي گذشته‌هاي نامتناهي نيز نبوده است،  در غير اين صورت، بايد بسيار پيش از اين دچار مرگ حرارتي مي‌شد. اين گونه تأملات علمي راه را بر معقوليت پرسش‌هايي درباره‌ي آفرينش آغازين و فرجام‌شناسي نهايي مي‌گشايد. به نظر می­رسد آنچه که به خلق ماده انرژی ( فضا زمان) انجامیده است  ، افت و خیزهای خلأ کوانتومی در لحظه­ی انفجار یا شاید قبل از قبل از انفجار بزرگ باشد. در فلسفه ملاصدرا  اساسا جهان دارای نقطه آغاز نیست ؛ اگرچه ازلی هم نیست ، پدید آمدن جهان (حدوث ) نامتناهی بوده است البته این رخداد( حدوث) در زمان نیست بلکه زمان قسمتی از این مجموعه است ( یعنی زمان نیز مخلوق است ).

 کلمات کلیدی : کیهان شناسی ،  عالم ( کیهان ) ، انفجار بزرگ ، حدوث و قدم اینشتین ، هابل  ، ملاصدرا .

مقدمه

موضوعات بسیاری وجود دارد که هم در فیزیک و هم در فلسفه مشترک است از جمله این موضوعات بحث جهان و “آغاز آفرینش جهان ” است ؛ البته روش تحقیق در فیزیک و فلسفه متفاوت است اما این دلیلی بر عدم رابطه و تعامل  دو علم، در موضوعات مشترک نیست ؛ شواهد نشان می­دهد که علوم به طور نسبي وابسته به یکدیگرند و از هم تأثیر می­گیرند ؛ هرگونه تحلیل و تفسیر در یک حوزه بر تحلیل و بررسی حوزه دیگر تأثیر بسزایی دارد . سراسر فیزیک مملو از مبانی مابعد الطبیعی است که هیچ دلیل تجربی بر آنان وجود ندارد ، در فلسفه نیز بسیاری از مباحث جهان شناسی هست که مدیون دستاوردهای علوم طبیعی است .

تعریف مسئله

مباحث كيهان شناسي امروزه  به عنوان يكي از مهمترين مسائل در فلسفه‏هاي علم و دين مورد بحث و بررسي قرار مي­گيرد. چنين رويكرد فلسفي و ديني به كيهان‏شناسي بويژه پس از ظهور و شيوع نظريّه انفجار بزرگ در زمينه پيدايش عالم گسترش فراواني يافته است. همين نكته، نشان دهنده ضرورت و اهميّت آشنائي با نظريّه‏هاي جديد علمي پيرامون آغاز جهان است؛ بطوري كه امروزه هرگونه بحث در اين مقوله بدون آگاهي از مباحث علمي پيرامون آن ابتر و ناقص خواهد بود. پژوهش حاضر قصد دارد آغاز آفرينش جهان را از منظر كيهان شناسي نوين و فلسفه ملاصدرا بررسي كند تا زمينه هاي وفاق بين اين ديدگاه مشخص شود و نيز بررسي شود  كه نظريه هاي فلسفي آيا پيوند مسالمت آميزي با نظريه هاي جديد در علم فيزيك دارند ؟ و اگر همپوشاني بين اين نظريات وجود دارد اين همپوشاني كجاست ؟

 سؤالات اصلی

پرسشهايي كه در اين پژوهش  دنبال خواهيم كرد :

آغاز آفرينش جهان در كيهان شناسي نوين كجاست ؟

آيا در فلسفه ملاصدرا ،آفرينش نقطه آغاز دارد ؟

آيا بين مباحث كيهان شناسي نوين و حدوث عالم تطابقي وجود دارد ؟

نظریه انفجار بزرگ به عنوان نقطه آغاز ، و نیز حادث زمانی بودن عالم چه تأثیری بر معرفت ما نسبت به آفریدگار دارد ؟

سابقه و پیشینه تحقیق

در دهه های اخیر مقالات و کتابهای فراوانی به زبان انگلیسی و فارسی در این رابطه نگاشته شده است مسئله آغاز جهان در مباحث کیهان شناسی سابقه ای دیرینه دارد و از گذشته های بسیار دور مورد توجه بوده است ؛قدمتی به اندازه تاریخ اندیشه بشر که در تمامی اعصار ذهن بشر را به خود مشغول ساخته است .

در این زمینه کتابها ، مقالات و سایتهای بسیاری پاسخگوست . در فلسفه نیز به این مسئله البته شاید نه به اندازه دانش فیزیک اما کمابیش پرداخته شده است ؛ در رابطه با موضوع این پژوهش نیز کتاب و پایان نامهای به طور مستقل نگاشته نشده است کتابی با عنوان مسئله آغاز در کیهان شناسی نوین و حکمت متعالیه از آقای پیروز فطورچی نگاشته شده است ولی با شیوه ای که در این پژوهش دنبال شده است هیچ کتاب و پایان نامه ای موجود نیست که نظریه انفجار بزرگ را با حدوث زمانی ملاصدرا مقایسه کند.

 ضرورت انجام تحقیق

موضوع این پژوهش در دهه های اخیر رونق بیشتری گرفته است و این یکی از انگیزه های نوشتن این پژوهش است ؛ به نظر می­رسد امروزه در کشور ما فلسفه در برخی از مسائل از جمله مسائل هستی شناسی عقب مانده است و تا کنون نو آوری در این زمینه نداشته است و این بزرگترین آسیب را به حوزه کلام اسلامی ، که تفسیر فلسفی معارف اسلامی است وارد می­نماید و شاید بتوان گفت در این زمینه فلسفه شناخت هستی را به فیزیک دانان واگذار کرده است . بنابر این ضرورت دارد نگاه دیگری به منابع اصلی فلسفی بیاندازیم و همپای علوم جدید به تولید نرم افزاری در علم فلسفه بپردازیم ؛ این پژوهش با  وجود نیازی که در این زمینه احساس می­شود ، سعی کرده مقدمه ای  ا ز یک راه طولانی را فراهم کند .

فرضیه ها

آغاز جهان در کیهان شناسی نوین بر طبق مدل استاندارد انفجار بزرگ ، قابل تبیین است ؛طبق این مدل جهان حدود 14 میلیارد سال پیش در پی یک انفجار آغاز شده است .

با توجه به دیدگاه ملاصدرا ، جهان نقطه آغازی ندارد و سؤال از آغاز خلقت بی معناست.

می­توان توافق نسبی بین نظریات کیهان شناسی و فلسفه ملاصدرا از جمله در این مسئله بر قرار کرد .

نظریه انفجار بزرگ به روشنی مؤید دست توانای آفریدگار در آفرینش جهان است ؛ با وجود حدوث نامتناهی جهان و فقر ذاتی موجودات حادث، وجود فیاض ضروری است.

هدفها و کاربردهای مورد انتظار از انجام پژوهش

هدف از این پژوهش بررسی و تبیین دو دیدگاه کیهان شناسی نوین و فلسفه ملاصدرا در مورد آغاز آفرینش جهان است ؛ همانطور که در ضرورت نیز اشاره کردیم تعامل بین فلسفه و دانش روز از اهداف و انتظارات نگارنده از انچام پژوهش است .

 بیان روش تحقیق

در این پژوهش آغاز آفرینش جهان به صورت تحليلي  بررسی شده و سپس  بین دو دیدگاه موجود مقایسه شده است ؛  روش کار در این تحقیق ،  کتابخانه ای می­باشد .

فصـل اول :

كليــات

در اين تحقيق به منظور رسيدن به مقصود ، نيازمند ورود به بحث « كليات »‌ هستيم . زيرا ضروري است داده هاي اوليه اي را كه بتوان به كمك آن به تجزيه و تحليل پرداخت ، تعيين و مورد بررسي قرار گيرد . بدين ترتيب ، در فصل اول با عنوان «كليات » ، به تبيين مفهوم واژگان اصلي و مرتبط با موضوع تحقيق خواهيم پرداخت . همچنين دامنه­ي موضوع را نيز بررسي كرده ايم تا خواننده بداند اين موضوع در چه فضايي بررسي شده است.

همه پایان نامه و تحقیق و پروژه های به صورت فایل دانلودی می باشند و شما به محض پرداخت آنلاین مبلغ همان لحظه قادر به دریافت فایل خواهید بود. این عملیات کاملاً خودکار بوده و توسط سیستم انجام می پذیرد. ضمنا همان لحظه لینک دانلود به ایمیل شما ارسال می گردد.

 جهت پرداخت مبلغ شما به درگاه پرداخت یکی از بانک ها منتقل خواهید شد، برای پرداخت آنلاین از درگاه بانک این بانک ها، حتماً نیاز نیست که شما شماره کارت همان بانک را داشته باشید و بلکه شما میتوانید از طریق همه کارت های عضو شبکه بانکی، مبلغ  را پرداخت نمایید

مطالب پیشنهادی:
  • پايان نامه بررسي و نقد مُثُل از ديدگاه ابن سينا و ملاصدرا با تأكيد بر نقش آن در معرفت شناسي
  • پايان نامه بهشت و جهنم در انديشه امام خميني و ملاصدرا و مناسبات آن با آيات و روايات
  • پايان نامه بررسي مسأله اين‌هماني شخصي بر اساس مباني ملاصدرا
  • پايان نامه روش‌شناسي ملاصدرا در مسئله علم الهي
  • پايان نامه معرفت شناسي ديني از ديدگاه صدرا
  • برچسب ها : , , , , , , , , , , , , , ,
    برای ثبت نظر خود کلیک کنید ...

    به راهنمایی نیاز دارید؟ کلیک کنید

    جستجو پیشرفته

    دسته‌ها

    آخرین بروز رسانی

      Fatal error: Call to undefined function jdate() in /home/bmaghale/domains/bmaghale.ir/public_html/wp-content/themes/digitaliran5/sidebar.php on line 122