پايان نامه تبيين نمايندگي تجاري با رويکردي به لايحه تجارت 1390

تحقیق و پروژه و پایان نامه و مقاله دانشجویی

پايان نامه تبيين نمايندگي تجاري با رويکردي به لايحه تجارت 1390 یکی از پایان نامه و تحقیق های جامع و کامل و دارای منابع معتبر می باشد این پایان نامه دارای 98 صفحه به صورت فایل ورد و قابل ویرایش می باشد که جهت دریافت و دانلود متن کامل پايان نامه تبيين نمايندگي تجاري با رويکردي به لايحه تجارت 1390 بر روی گزینه خرید انتهای ایمیل کلیک نمائید پس از وارد نمودن اطلاعات مربوطه و پرداخت قادر به دانلود متن کامل پایان نامه مربوطه می باشد همچنین لینک پایان نامه همان لحظه به ایمیل شما ارسال می گردد.

فهرست مطالب

مقدمه 3
فصل نخست نمایندگی تجاری (مفهوم، انواع و ماهیت) 6
مبحث نخست: مفهوم و انواع نمایندگی تجاری 7
گفتار نخست: مفهوم نمایندگی تجاری 7
بند نخست: مفهوم اصطلاحی نمایندگی در فقه 7
بند دوم: مفهوم اصطلاحی نمایندگی از لحاظ حقوقی 9
گفتار دوم: انواع نمایندگی تجارتی 10
بندنخست: نمایندگی مستقل 11
بند دوم: نمایندگی غیر مستقل 12
مبحث دوم: ماهیت نمایندگی تجاری در حقوق ایران 14
مقدمه 3
فصل نخست نمایندگی تجاری (مفهوم، انواع و ماهیت) 6
مبحث نخست: مفهوم و انواع نمایندگی تجاری 7
گفتار نخست: مفهوم نمایندگی تجاری 7
بند نخست: مفهوم اصطلاحی نمایندگی در فقه 7
بند دوم: مفهوم اصطلاحی نمایندگی از لحاظ حقوقی 9
گفتار دوم: انواع نمایندگی تجارتی 10
بندنخست: نمایندگی مستقل 11
بند دوم: نمایندگی غیر مستقل 12
مبحث دوم: ماهیت نمایندگی تجاری در حقوق ایران 14
گفتار نخست: ماهیت حقوقی نمایندگی در قانون تجارت 14
بند نخست: عناصر عمومی نمایندگی تجاری 15
بند دوم: عناصر اختصاصی نمایندگی تجاری 17
گفتار دوم: ماهیت حقوقی نمایندگی در لایحه تجارت 1393 22
بند نخست: عناصر اختصاصی نمایندگی تجاری 22
بند دوم: نمایندگی تجاری و عاملیت 25
فصل دوم آثار ویژه قرارداد نمایندگی تجاری 27
مبحث نخست: تعهدات نماینده و ضمانت اجرای آن 28
گفتار نخست: تعهدات 28
بند نخست: تعهدات قانونی 28
بند دوم: تعهدات قراردادی 34
گفتار دوم: ضمانت اجرا 38
بند نخست: مسئولیت قراردادی 38
بند دوم: مسئولیت خارج از قرارداد 39
مبحث دوم: تعهدات آمر و ضمانت اجرای آن 41
گفتار نخست: تعهدات 41
بند نخست: تعهدات قانونی 41
بند دوم: تعهدات قراردادی 45
گفتار دوم: ضمانت اجرا 51
بند نخست: مسئولیت قراردادی 51
بند دوم: مسئولیت خارج از قرارداد 52
فصل سوم خاتمه قرارداد نمایندگی تجاری 54
مبحث نخست: انحلال ارادی نمایندگی 55
گفتار نخست: عزل نماینده 55
بند نخست: شرایط عزل 55
بند دوم: نمایندگی بلاعزل 60
گفتار دوم: استعفا 61
بند نخست: شرایط استعفا نماینده 62
بند دوم: شرط عدم استعفا 64
مبحث دوم: انحلال قهری نمایندگی 65
گفتار نخست: انجام موضوع نمایندگی و انقضاء مدت 65
بند نخست: از بین رفتن متعلق نمایندگی، انجام موضوع نمایندگی یا عمل منافی با آن 65
بند دوم: انقضاء مدت نمایندگی 66
گفتار دوم: انحلال به موجب فوت یا حجر 67
بند نخست: فوت طرفین قرارداد نمایندگی 67
بند دوم: حجر طرفین قرارداد نمایندگی (جنون، سفاهت و ورشکستگی) 72
نتیجه گیری 80
فهرست منابع 83

فهرست منابع

الف- منابع فارسی:

احمدی سجادی، سید علی. (1377). ماهیت حقوقی نمایندگی و مصادیق آن در حقوق ایران. مجله مجتمع آموزش عالی قم، ش 1، صص 73-96

آخوندی، رضا. (1384). عاملیت تجاری در حقوق ایران و فرانسه. چ 1. تهران. نشر دادگستر.

اسکینی، ربیعا. (1386) الف. حقوق تجارت (کلیات ، معاملات تجاری، تجار و سازمان دهی فعالیت تجاری)، ج 1. چ 1. تهران. انتشارات سمت.

اسکینی، ربیعا. (1386) ب. حقوق تجارت (ورشکستگی و تصفیه امور ورشکسته)، ج 4. چ 10. تهران. انتشارات سمت.

السنهوری، عبدالرزاق. (1373). وکالت، ترجمه بهرامی. چ 1. روزنامه رسمی کشور.

اشمیتوف، کلایو ام. (1378). حقوق تجارت بین الملل، ج 1. ترجمه اخلاقی، امام، اسبقی نمینی، باقری، طیبی فرد، همت دوست. تهران. انتشارات سمت.

امامی، سید حسن. (1379). حقوق مدنی. ج 1. چ 1379. تهران. کتابفروشی اسلامیه.

امامی، سید حسن. (1375). حقوق مدنی. ج 2. چ12. تهران. کتابفروشی اسلامیه.

امیر معزی، احمد. (1388). نیابت در روابط تجاری و مدنی. چ 1. تهران. نشر دادگستر.

امیری قائم مقامی، عبدالمجید. (1387). حقوق تعهدات. تهران. انتشارات دادگستر.

پارسایار، محمد رضا. (1385). فرهنگ معاصر (فرانسه- فارسی). چ 5. تهران. فرهنگ معاصر

جعفری لنگرودی، محمد جعفر. (1386). ترمینولوژی حقوق. چ 18. تهران. انتشارات گنج دانش.

جعفری لنگرودی، محمد جعفر. (1381). مبسوط، ج 5. تهران. انتشارات گنج دانش.

جعفری لنگرودی، محمد جعفر. (1379). مجموعه محشای قانون مدنی (علمی، تطبیقی، تاریخی). چ 1 تهران. انتشارات کتابخانه گنج دانش.

جعفری لنگرودی، محمد جعفر. (1378). حقوق تعهدات. چ 1. تهران. انتشارات گنج دانش.

حاجیانی، هادی. (1386). حقوق نمایندگی. چ 1. تهران. انتشارات دانش نگار.

خردمندی، سعید. (1382). وکالت در حقوق تجارت و تطبیق آن با فقه. چ 1. قم. انتشارات موسسه بوستان کتاب قم.

دادمرزی، سید مهدی. (1389). فقه استدلالی. چ 17. تهران. انتشارات کتاب طه.

دلیر، بهرام. (1388). فقه و نمایندگی سیاسی. مجله علوم سیاسی، ش 47، صص 31-51.

دمرچیلی، محمد؛ حاتمی، علی؛ قرائی، محسن. (1388). قانون تجارت در نظم حقوقی کنونی. چ 9. تهران. نشر دادستان.

راستین، منصور. (1349). حقوق تجارت. تهران. انتشارات دانشکده علوم اداری و مدیریت بازرگانی.

رسائی نیا، ناصر. (1376). حقوق تجارت. چ 2. تهران. ویستار.

ستوده تهرانی، حسن. (1387). حقوق تجارت. ج 4. چ 9. تهران. نشر دادگستر.

ستوده تهرانی، حسن. (1383). حقوق تجارت. ج 1. چ 9. تهران، نشر دادگستر.

شهیدی، مهدی. (1384). تشکیل قراردادها و تعهدات. ج 1. چ 4. تهران. انتشارات مجد.

صفایی، سید حسین. (1386). قواعد عمومی قراردادها. چ 5. تهران. نشر میزان.

صفائی، سید حسین؛ قاسم زاده، سید مرتضی. (1385). اشخاص و محجورین. چ 12. تهران. انتشارات سمت.

طارم سری، مسعود. (1371). آشنایی با جنبه­های حقوق بازرگانی خارجی. ج 2. تهران. انتشارات موسسه مطالعات و پژوهشهای بازرگانی.

عبادی، محمد علی. (1387). حقوق تجارت. چ 28. تهران. انتشارات کتابخانه گنج دانش.

عرفانی، محمود. (1367). حقوق تجارت. ج 1. چ 3. تهران . واحد فوق برنامه بخش فرهنگی دفتر مرکزی جهاد دانشگاهی.

عمید، حسن. (1389). فرهنگ عمید. تهران. انتشارات راه رشد.

فرجی، حمید. (1386). دلالی در حقوق ایران. تهران. انتشارات خرسندی.

قاسم زاده، سید مرتضی. (1387). اصول قراردادها و تعهدات. چ10. تهران. نشر دادگستر.

کاتبی، حسینقلی. (1385). حقوق تجارت. چ 11. تهران. انتشارات گنج دانش.

کاتبی، حسینقلی. (بی تا). وکالت. تهران. انتشارات آبان.

کاتوزیان، ناصر. (1378). عقود معین 4. چ 3. تهران. شرکت سهامی انتشار با همکاری بهمن برنا.

کاتوزیان، ناصر.(1386). قانون مدنی در نظم حقوقی کنونی. چ 16. تهران. نشر میزان.

کاتوزیان، ناصر.(1376). قواعد عمومی قراردادها. چ 2. تهران. شرکت سهامی انتشار با همکاری بهمن برنا.

کاتوزیان، ناصر. (1388) الف.حقوق مدنی(درسهایی از عقود معین). ج 1. چ 12. تهران. کتابخانه گنج دانش.

کاتوزیان، ناصر. (1388) ب.حقوق مدنی(درسهایی از عقود معین). ج 2. چ 12. تهران. کتابخانه گنج دانش.

محقق داماد، سید مصطفی. (1388). نظریه عمومی شروط و التزامات در حقوق اسلامی. چ 1. مرکز نشر علوم اسلامی.

معین، محمد. (1384). فرهنگ فارسی معین. چ 3. تهران. انتشارات ساحل.

نعیمی، عمران. (1389). نمایندگی تجاری. مجله دانشکده حقوق و علوم سیاسی، ش 1، صص 335-355.

واحدی، جواد. (1378). قانون تعهدات سوئیس. چ 1. تهران. نشر میزان.

ب- منابع عربی:

الحلی، ابی طالب محمد بن الحسن بن یوسف بن المطهر. (1387 ه.ق). چ 1. ایضاح الفوائد فی شرح اشکالات القواعد.

الحلی، ابوالقاسم جعفر بن حسن بن یحیی بن سعید. (1409 ه.ق). شرایع الاسلام. ج 2. چ 2. تهران. انتشارات استقلال.

شهید اول، محمد بن جمال الدین مکی العاملی. (1411 ه.ق). اللمعه الدمشقیه. ج 2. چ 35. قم. منشورات دارالفکر.

شهید ثانی، زین الدین الجبعی العاملی. (1410 ه.ق). الروضه البهیه فی شرح اللمعه الدمشقیه. ج 4. چ 2. قم. انتشارات داوری.

شیخ مفید، عبدالله بن محمد بن محمد بن النعمان. (1410 ه.ق). المقنعه. چ 2. قم. موسسه نشر اسلامی.

طباطبایی یزدی، سید محمد کاظم. (1432 ه.ق). عروه الوثقی. قم. موسسه نشر اسلامی.

عاملی، سید محمد جواد. (1421 ه.ق). مفتاح الکرامه. قم. موسسه نشر اسلامی.

عاملی، شیخ بهاء الدین. (بی تا). جامع عباسی. تهران. انتشارات فراهانی.

الفقعانی. زین الدین ابوالقاسم علی بن علی بن محمد بن طی العاملی. (1418 ه.ق). الدر المنضود فی صیغ النیات و ایقاعات و العقود. چ1. قم. مکتبه مدرسه امام العصر (عج).

موسوی خمینی. سید روح الله. ( 1390 ه.ش). تحریر الوسیله، ج 2. چ2. نجف اشرف. المطبعه الاداب.

نجفی، محمد حسن. (1367 ه.ش) الف. جواهر الکلام، ج 25. چ 6. تهران. نشر دارالکتاب الاسلامیه.

نجفی، محمد حسن. (1367 ه.ش) ب. جواهر الکلام، ج 26. چ 6. تهران. نشر دارالکتاب الاسلامیه.

نجفی، محمد حسن. (1367 ه.ش) ج. جواهر الکلام، ج 27. چ 6. تهران. نشر دارالکتاب الاسلامیه.

چکیده:

امروزه فعالیت­های تجاری و اقتصادی محدود به مکان و زمان خاصی نمی­شود و تجار قادر نخواهند بود، به طور همزمان در چندین نقطه از کشور و یا جهان فعالیت نمایند مگر آنکه ابزارهایی در اختیار داشته باشند. نهاد حقوقی نمایندگی پاسخگوی این نیاز تجار خواهد بود.

اهمیت نمایندگی تجاری و کاربرد فراوان آن در معاملات، منجر به پیش‌بینی قوانین و مقررات ویژه در حقوق کشورهای مختلف گردیده است. با این حال در قوانین مدنی و تجاری ایران، قانونگذار قواعد عام نمایندگی را بیان ننموده و صرفا به برخی مصادیق آن پرداخته است. نویسندگان لایحه تجارت 1390 در پی رفع این نقیصه فصل سوم لایحه مزبور را به نمایندگی تجاری اختصاص داده اند.

این پژوهش با بررسی مقررات عام مربوط به نمایندگی در حقوق ایران درصدد تبیین و تحلیل ابعاد مختلف نمایندگی تجاری برآمده است. در این راستا، بررسی مفهوم و ماهیت نهاد حقوقی نمایندگی تجاری از یک سو و  تعهدات ویژه آمر و نماینده از سوی دیگر حائز اهمیت می­باشد. همچنین موارد انحلال قرارداد و قواعد خاص آن بایسته است.

بر اساس بررسی­های انجام گرفته، نماینده تجاری در لایحه تجارت 1390 شخصی است که به نام و حساب آمر، اقدام به انجام مذاکرات مقدماتی، انعقاد قرارداد و یا ارائه خدمات می­نماید. ضمن آنکه بر خلاف مقررات کنونی قانون تجارت نماینده، اجیر طرف قرارداد نمی­باشد. همچنین در قرارداد نمایندگی، تاجر بودن آمر و تجاری بودن موضوع نمایندگی حائز اهمیت می­باشد.

علاوه بر موارد مذکور، آمر و نماینده تعهدات ویژه‌ای بر عهده دارند. متاسفانه در رابطه با حقوق و تکالیف طرفین با آنکه در لایحه مبحث مجزایی بدان اختصاص یافته، اما مقررات جامعی در این خصوص تدوین نشده است.

بر اساس مقررات لایحه تجارت 1390 تعهد نماینده و آمر مبنی بر ارائه اطلاعات لازم و اسناد و مدارک مربوط به نمایندگی(ماده 59 ل.ت) و ایفای تعهدات قراردادی حائز اهمیت است (ماده 61 ل.ت). به علاوه نماینده مکلف است در صورت وجود شرط عدم رقابت، به مفاد آن پایبند باشد (ماده 62 ل.ت). ضمن آنکه لایحه تجارت مقررات مربوط به اجرت و هزینه های نماینده تجاری را در راستای تعهدات آمر، در مبحثی جداگانه مورد بررسی قرار داده است(مواد 64 تا 69 ل.ت).

علاوه بر موارد مذکور، تعهد نماینده به رعایت مصالح آمر (ماده 667 ق.م)، ارائه حساب­های مالی (ماده 668 ق.م) و عدم واگذاری وظیفه به دیگری (ماده 672 ق.م) نیز مورد مطالعه قرار گرفته است.

در خصوص انحلال قرارداد نمایندگی نیز گفتنی است که قانون تجارت و لایحه تجارت در خصوص موارد انحلال ارادی مقرراتی نداشته و صرفا در خصوص برخی موارد انحلال قهری مقرره­ای پیش بینی گردیده است. بر این اساس، قواعد مربوط به فوت و حجر نماینده در هر دو یکسان بوده اما در خصوص فوت و حجر (جنون، سفاهت، ورشکستگی) آمر تفاوت­هایی وجود دارد. بر اساس ماده 400 ق.ت، فوت و حجر آمر از موارد انعزال نماینده نمی­باشد در حالی که به موجب ماده 9 ل.ت، فوت و حجر تاجر از موارد انحلال قرارداد نمایندگی است.

مقدمه

الف- تبیین موضوع

تجارت به عنوان یک ضرورت از دیر باز بین اقوام و ملل گوناگون رواج داشته و هماهنگ با دستاوردهای بشری متحول شده است. امروزه فعالیت­های تجاری در زمان و مکان خاصی محدود نمی­شود و تجار همزمان در نقاط مختلف یک کشور و حتی جهان مبادرت به انجام حجم عظیمی از فعالیت­های تجاری می­کنند. این امکان تنها به واسطه وجود نهادی تحت عنوان نمایندگی تجاری میسر گردیده است. نمایندگان تجاری با امکانات خود در منطقه مورد قرارداد برای تجار این امکان را فراهم آورده­اند که فعالیت­های تجاری خود را گسترش دهند.

اهمیت نمایندگی تجاری منجر به تدوین مقررات ویژه در قوانین ملل مختلف گردیده است.  با این همه، در قانون تجارت 1311 مقرراتی جامع در خصوص نمایندگی تجاری پیش بینی نگردیده است و صرفا مواد 395 تا 401 قانون مزبور صرفا به بحث قائم مقام تجارتی پرداخته و در مورد سایر نمایندگان تجاری قواعد عام وکالت در قانون مدنی را مجری دانسته است. البته لایحه تجارت 1390 به تفصیل بیشتری به این مساله پرداخته است.

به منظور تعیین چارچوب روابط نماینده و تاجر ، قراردادی تحت عنوان، قرارداد نمایندگی منعقد می­گردد. ارکان قرارداد نمایندگی شامل اعطاء کننده نمایندگی (آمر) و نماینده می­باشد. از سویی به موجب این قرارداد آمر کسی است که قصد استفاده از خدمات دیگری برای انجام عمل مورد نظر خویش را دارد. از سوی دیگر نماینده کسی است که قصد دارد جهت انجام امور دیگری خدماتی ارائه دهد.

انعقاد قرارداد نمایندگی برای طرفین قرارداد آثاری به بار می­آورد. به عبارت دیگر آمر و نماینده در مقابل یکدیگر حقوق و تکالیفی خواهند داشت که به موجب قانون یا قرارداد مشخص می­گردد. ضمن آنکه تخلف از تکالیف قانونی یا قراردادی منجر به مسؤولیت برای آنان خواهد شد. تبیین حقوق و تکالیف مزبور و به تبع آن تعیین مسؤولیت‌های ناشی از نقض تعهدات شایسته می‌نماید.

همچنین قرارداد نمایندگی تجاری به مانند هر قرارداد دیگری پس از مدت زمانی کوتاه یا طولانی خاتمه می­یابد. موجبات انحلال قرارداد نمایندگی، با اراده طرفین قرارداد (عزل- استعفا) و یا به صورت قهری (انجام موضوع نمایندگی، انقضاء مدت، فوت یا حجر طرفین قرارداد) فراهم می­گردد. با این همه مسأله به این سادگی نبوده، بررسی فروض مختلف و قواعد ویژه مربوط به هر یک از موارد انحلال رابطه نمایندگی بایسته است.

قابل ذکر آنکه لایحه تجارت پس از گذشت ده سال از زمان ارائه به مجلس با بررسی­های انجام شده در کمیسیون­های تخصصی تصویب و تحویل شورای نگهبان شد. اما شورای نگهبان با یک ایراد (اصل 85 ق.ا) لایحه تجارت را رد نمود. از نظر شورا لایحه تجارت باید در صحن علنی مجلس مورد بررسی قرار می­گرفت اما به علت عدم امکان اجرای این امر، لایحه تجارت مجددا با نظارت شورای نگهبان در کمیسیون قضایی مجلس مورد بررسی قرار گرفت و در راستای تامین نظر شورای نگهبان، زمان اجرای آزمایشی آن از پنج سال به چهار سال تغییر نمود و در تاریخ 17/1/93 به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید. اما شورای نگهبان لایحه را در تاریخ 27/1/93 علی رغم تغییر به عمل آمده رد نمود. در حال حاضر لایحه پس از بازگشت به مجلس و رفع ایرادات در شورای نگهبان در حال بررسی است.

ب- ضرورت و اهمیت موضوع

امروزه فعالیت­های تجاری و اقتصادی گسترش یافته، محدود به مکان و زمان خاصی نمی­شود و تجار با امکانات محدود نمی­توانند همزمان در چند نقطه اقدام به انجام حجم عظیمی از معاملات نمایند. در واقع تجار جهت گسترش فعالیت­های تجاری خویش نیاز به ابزارهایی دارند. از جمله این ابزارها نمایندگان تجاری می­باشند. آنان در منطقه مورد قرارداد خود برای تجار فعالیت نموده و با هزینه کم‌تر، گستره فعالیت­های اقتصادی تجار را افزایش می­دهند. اهمیت تاسیس حقوقی نمایندگی و نقص قوانین در این حوزه ایجاب نمود تا برخی ابعاد آن مورد بررسی قرار گیرد.

پ- پیشینه تحقیق

مساله نمایندگی تجاری از دیرباز در حقوق ایران مطرح بوده است. در نوشته­های حقوقی نیز به طور محدود نمایندگی تجاری مورد مطالعه قرار گرفته است. به عنوان نمونه کتاب نیابت در روابط تجاری و مدنی اثر آقای احمد امیر معزی (1388) بدان پرداخته و قواعد عمومی، آثار و موارد خاتمه قرارداد نمایندگی را مورد مطالعه قرار داده است.

همچنین کتاب آقای هادی حاجیانی با عنوان حقوق نمایندگی (1386) قابل ذکر است که ضمن بررسی مفهوم و ماهیت نمایندگی تجاری، انواع و اقسام مختلف نمایندگی تجاری را مورد بررسی قرار داده است.

به علاوه کتاب عاملیت تجاری آقای رضا آخوندی (1384) قابل طرح است که صرفا به بررسی نهاد عاملیت تجاری از حیث مفهوم، آثار و موارد انحلال پرداخته است.

ت- سوالات تحقیق

سوالات اصلی که در این راستا مطرح می­شود عبارت است از:

آیا نماینده تجاری مستقل بوده و به حساب خود عمل می­کند یا مستقل نبوده و برای آمر اقدام می­نماید؟

آیا طرفین قرارداد نمایندگی تاجر تلقی می­شوند؟

آیا فوت و حجر هریک از طرفین قرارداد نمایندگی انحلال قرارداد را به دنبال دارد؟

ث- فرضیه­های تحقیق

فرضیه‌های این تحقیق که به دنبال سوالات مذکور قابل طرح می‌باشد، عبارت است از:

در لایحه تجارت نماینده تجاری به نام و حساب تاجر عمل می­نماید. ماهیت این نوع از نمایندگی بسیار مشابه تاسیس حقوقی عاملیت تجاری است.

جهت انعقاد قرارداد نمایندگی تجاری اعطاء کننده نمایندگی باید تاجر باشد. نماینده تجاری نیز بر اساس ماده 1 ل.ت. 1393 تاجر محسوب می­گردد.

در نمایندگی تجاری، فوت و حجر آمر و نماینده از موجبات انحلال قرارداد می­باشد.

ج- نوع و روش تحقیق

نوع تحقیق حاضر بنیادین است. در پژوهش حاضر دو روش توصيفي و تحليلي در مقام تجزيه و تحليل مباحث برگزيده شده است. توضيح اين‌كه به علت نقص قوانین تجاری در حوزه نمایندگی نخست اطلاعات توصيفي مورد نياز از مقررات عام وکالت در حقوق مدنی ایران به منظور ارائه تصويري روشن از مسئله مورد بحث بيان شده است سپس با تحلیل امکان اجرای آن در تاسیس حقوقی نمایندگی تجاری مورد بررسی قرار گرفته است. روش گردآوري اطلاعات به صورت كتابخانه‌اي- اعم از ديجيتال و سنتي- و با استفاده از ابزار فیش‌برداری است.

چ-ساختار تحقیق

پژوهش حاضر در قالب سه فصل ارائه شده است.

فصل نخست مشتمل بر دو مبحث بوده و در ضمن آن‌ها افزون بر بيان مفهوم نمایندگی تجاری، به ذكر مباحثي از انواع نمایندگی تجاری  پرداخته شده است. در پایان ماهیت نمایندگی تجاری در قانون تجارت 1311 و لایحه تجارت 1393 مورد بررسی قرار گرفته است.

در فصل دوم با بررسي آثار ويژه قرارداد نمایندگی تجاری ، تعهدات ويژه آمر و نماینده و ضمانت اجرای تخلف از تعهدات مورد تبيين و تحليل قرار گرفته است.

در فصل سوم نيز موارد خاتمه قرارداد نمایندگی در دو مبحث مورد توجه قرار گرفته و به ترتيب به بررسي موارد انحلال ارادی و قهری قرارداد پیش گفته پرداخته شده است.

 فصل نخست
نمایندگی تجاری (مفهوم، انواع و ماهیت)

­در پی شناخت نمایندگی تجاری در حقوق ایران ابتدا به بررسی مفهوم و انواع نمایندگی تجاری (مبحث نخست) و سپس ماهیت نمایندگی تجاری قانون تجارت 1311 و لایحه تجارت 1393 پرداخته خواهد شد (مبحث دوم).

مبحث نخست: مفهوم و انواع نمایندگی تجاری

در میان موضوعات حقوق تجارت نمایندگی تجاری کمتر مورد توجه بوده و مقنن در قانون تجارت 1311 صرفا مواد 395 تا 400 را بدان اختصاص داده است.

در پی جبران این نقیصه قانون تجارت 1311، نویسندگان لایحه تجارت 1393 فصل سوم از این لایحه را به بحث نمایندگی تجاری اختصاص داده و در ماده 55 لایحه مزبور تعریفی از این تاسیس حقوقی ارائه نموده اند.

در این مبحث به تحلیل و بررسی مفهوم نمایندگی تجاری (گفتار نخست) و انواع آن  خواهیم پرداخت(گفتار دوم).

گفتار نخست: مفهوم نمایندگی تجاری

از نظر لغوی نمایندگی به معنای کارگزار کسی بودن، وکیل کسی بودن و یا نیابت از کسی داشتن می­باشد. (آخوندی، 1384، ص 24). نماینده نیز اسم فاعل فعل نماییدن است که نماییدن به معنای نشان دادن علامت می­باشد و نیابت نیز در لغت به معنای جانشینی است. (معین، 1384، ص 963)

همچنین نماینده به معنای کسی است که از طرف شخص دیگر برای مذاکره یا انجام دادن کاری معین شده است. (عمید، 1389، ص 1030)

به منظور تبیین مفهوم نمایندگی و از آنجا که معنای اصطلاحی نمایندگی مباحث بیشتری را به خود اختصاص داده است، شایسته است ابتدا مفهوم اصطلاحی نمایندگی را از نقطه نظر فقهی (بند نخست) و سپس از نقطه نظر حقوقی، مورد بررسی قرار دهیم(بند دوم).

بند نخست: مفهوم اصطلاحی نمایندگی در فقه

نمایندگی از جمله نهادهای مهم مطرح در منابع فقهی است که در منابع اسلامی با الفاظی مانند نایب، استنابه، وکالت و حفیظ از آن یاد شده است. بارزترین مصداق نمایندگی در فقه عقد وکالت می­باشد.

برخی از فقیهان (محقق حلی، 1409 ه.ق، ص 425؛ علامه حلی، 1418 ه.ق، ص 349؛ ابن علامه، 1387 ه.ق، ص 334؛ شهید اول، 1387 ه.ش، ص 144؛ ابن فهد حلی، 1411 ه.ق؛ ص 27؛ الفقعانی، 1418 ه.ق، ص 167، عاملی، بی تا، ص 244) وکالت را عقدی می­دانند که به موجب آن کسی دیگری را برای انجام کاری جانشین خود قرار می­دهد. عده­ای دیگر (شهید ثانی، 1410 ه.ق، 367) وکالت را نایب گرفتن بالذات[1] در تصرفات دانسته­ و این قید را از آن حیث مدنظر قرار داده­اند که امثال مضاربه، مزارعه و مساقات وارد تعریف نشود. زیرا در عقود مزبور استنابه ضمنی است و هدف چیز دیگری می­باشد.

فقیه دیگری (نجفی، 1367 ه.ش، ج، ص 347) وکالت را استنابه خاص[2] دانسته و وکالت را نه تنها عقدی مشروع بلکه از عقود ضروری در دین می­داند که نیازی به استدلال ندارد. همچنین ایشان منظور از استفاده استنابه فی التصرف در تعریف وکالت را خروج عقود ودیعه، مضاربه و امثالهم از دایره تعریف بیان داشته است. وصیت را نیز به علت آنکه ولایت است نه نمایندگی از این تعریف خارج می­داند.

در وکالت چهار رکن وجود دارد که طبق نظر فقهای شیعه شرایط این چهار رکن به شرح ذیل می­باشد:

موکل: واگذار کننده مورد وکالت است. موکل باید عاقل، بالغ، کامل و دارای حق تصرف در مورد وکالت باشد. در صورتی که موکل مبتلا به جنون، اغماء، سفاهت، مرگ و ورشکستگی گردد. وکالت باطل می­شود. (نجفی، 1367 ه.ش، ج، ص 387)

وکیل: کسی است که وظیفه وکالت را برعهده گرفته است. وکیل نیز باید بالغ، عاقل و کامل باشد. مرگ، بیهوشی و جنون وکیل نیز از موارد بطلان وکالت می­باشد. (نجفی، 1367 ه.ش، ج، ص 394-393)

مورد وکالت: کاری است که بر عهده وکیل قرار می­گیرد. شرط متعلق وکالت نیابت پذیری آن می­باشد. در صورتی که مورد وکالت غیر قابل واگذاری باشد، وکالت باطل است. (موسوی خمینی، 1390 ه.ش، ص 40)

محدوده وکالت: شعاع حق تصرف وکیل وابسته به پیمان و نظر موکل است. ممکن است موکل وکالت را به سه صورت عام، خاص و مطلق جعل نماید. (موسوی خمینی، 1390 ه.ش، ص 42)

بند دوم: مفهوم اصطلاحی نمایندگی از لحاظ حقوقی

از آنجاییکه گسترش روابط و معاملات نیاز به تاسیس حقوقی نمایندگی را ناگزیر ساخته است، لذا در عرف بین­المللی و داخلی تاسیس حقوقی نمایندگی در پیشبرد اهداف اشخاص اعم از حقیقی و حقوقی بسیار موثر بوده است. در حقوق ایران آنطور که شایسته است به بحث نمایندگی پرداخته نشده­ و صرفا مصادیقی از این تاسیس حقوقی مطرح شده است. جهت بررسی مفهوم نمایندگی، ابتدا معنای عام نمایندگی فارغ از وصف تجاری آن را بررسی کرده، سپس مفهوم نمایندگی تجاری مورد مطالعه قرار خواهد گرفت.

در معنای اصطلاحی، نمایندگی صفت شخصی است که اقدام به انجام یک عمل حقوقی برای شخص دیگر به استناد قدرت قانونی (نمایندگی قانونی) یا به استناد اختیار ناشی از قرارداد (نمایندگی قراردادی) می­نماید و نتیجه اقدام او ایجاد یک تعهد یا یک حق به عهده یا به نفع منوب عنه می­باشد. (جعفری لنگرودی، 1386، ص723)

بر اساس این تعریف، اسباب ایجاد نمایندگی، قانونی، قضایی و قراردادی است. در نمایندگی قانونی، قانون توانایی تسلط بر اموال و امور دیگری را به شخص می­دهد. مانند ولی یا مدیر تصفیه. در نمایندگی قضایی نیز دادگاه در موارد امتناع مکلف، پس از اجبار وی و رعایت شرایط قانونی به نمایندگی از وی اقدامات لازم را انجام می­دهد.

در نمایندگی قراردادی بر خلاف موارد فوق، توافق و تراضی آمر و نماینده حائز اهمیت است. مصداق بارز این نوع از نمایندگی در ماده 656 قانون مدنی ذکر گردیده است. بر اساس این ماده: «وکالت عقدی است که به موجب آن یکی از طرفین طرف دیگر را برای انجام امری نایب خود می­نماید.» در واقع عقد وکالت نوعی نمایندگی است که سبب ایجاد آن قرارداد بوده و اثر آن اعطاء نیابت می­باشد.

حقوقدان دیگری نمایندگی را رابطه ای حقوقی دانسته که شخص به دیگری اختیار و سلطه­ای می­دهد که به موجب آن شخص ماذون می­تواند در حدود اختیارات اعطایی اعمالی را (اعم از حقوقی و مادی) به نام و حساب وی انجام دهد. (آخوندی، 1384، ص 26)

برخی دیگر معتقدند به رغم آنکه در قانون مدنی تعریف جامع و مانعی از نمایندگی ارائه نشده است، اما با لحاظ مقررات مصادیق نمایندگی در قانون مزبور می­توان بیان داشت که: هرکس به حساب دیگری و در جهت تامین منافع، اهداف و مصالح او اقداماتی انجام دهد، نماینده محسوب می­گردد. اعم از اینکه از قبل منصوب شود، مانند وکیل و وصی یا آنکه بعدا منصوب گردد، مانند ولی قهری، امین محجور و قیم. (جعفری لنگرودی، 1386، ص 724)

در قانون تجارت ایران نیز تعریفی از نمایندگی تجاری ارائه نشده است و صرفا به ذکر چند ماده در خصوص قائم مقام تجاری اکتفا گردیده است. در تعاریف ارائه شده از سوی حقوقدانان نیز معمولا قائم مقام تجاری مدنظر بوده و به سایر اقسام نمایندگی اشاره­ای نگردیده است.

برخی از حقوقدانان نمایندگی تجاری را اینگونه تعریف نموده­اند: « نمایندگی تجاری، نمایندگی است که در آن به نماینده بر اساس توافق و قرارداد انجام شده، اختیار و اقتدار انجام برخی اعمال و عملیات تجاری داده می­شود.» (آخوندی، 1384، ص 33)

بر اساس تعریف فوق نمایندگی تجاری، از انواع نمایندگی­های  قراردادی می­باشد، این تعریف از آنجایی که شامل نمایندگی مستقل می­شود قابل توجه می­باشد.

به نظر برخی دیگر از اساتید حقوق « نمایندگی تجاری رابطه­ای است که به موجب آن نماینده جواز انجام اعمال تجارتی از جانب آمر را تحت عنوان نماینده کسب می­کند.» (حاجیانی، 1386، ص 180)

نویسنده در این تعریف معنایی عام از نمایندگی را بیان داشته است که هم در برگیرنده نمایندگی مستقل و هم غیر مستقل می­باشد، زیرا هم نماینده مستقل و هم غیر مستقل جواز انجام اعمال تجارتی را دارا می­باشند.

برخی دیگر از اندیشمندان حقوقی نیز بدون آنکه تعریف مشخصی از نمایندگی ارائه دهند، آن را اینگونه تعریف نموده اند: « نمایندگی تجاری منحصر به قائم مقام تجارتی و سایر نمایندگان تجارتی که تحت امر یا به وکالت از طرف صاحب تجارتخانه عمل می کنند، نمی شود و امروزه نمایندگان تجارتی اقسامی دارد که برخی از آنها مستقلا عمل می کنند و برخی به نام آمر خود.» (ستوده تهرانی، 1387، ص 89)

تعریف فوق از این حیث که نمایندگی را منحصر به قائم مقامی ندانسته و اقسام دیگر آن را نیز بیان داشته است، حائز اهمیت می­باشد.

عده ای دیگر معتقدند که نمایندگی تجاری، نمایندگی و نیابت در امور تجاری است، خواه به صورت قائم مقام تجاری، خواه به صورت دیگر. (جعفری لنگرودی، 1386، ص 724)

برخی دیگر از حقوقدانان معتقدند، نمایندگی بارزگانی عبارت است از ماموریت دائم یا موقت که از طرف بازرگان به شخص نماینده واگذار می­گردد که برای اداره امور تجاری به نام بازرگان اقدام نماید، بدون اینکه شخصا مسئولیت یا تعهدی داشته باشد. (کاتبی، 1385، ص 281)

همانگونه که ملاحظه گردید، نمایندگی تجاری بر اساس دیدگاه حقوقدانان علاوه بر قائم مقام تجاری مصادیق دیگری نیز دارد. در واقع برخی از نویسندگان حقوقی معتقدند که حق العملکار، عامل، متصدی حمل و نقل و دلال نیز نماینده تجاری می­باشند. (حاجیانی، 1386، ص 176)

[1] – هی استنابه فی التصرف بالذات

[2] – و هی التفویض و شرعا استنابه المخصوصه

همه پایان نامه و تحقیق و پروژه های به صورت فایل دانلودی می باشند و شما به محض پرداخت آنلاین مبلغ همان لحظه قادر به دریافت فایل خواهید بود. این عملیات کاملاً خودکار بوده و توسط سیستم انجام می پذیرد. ضمنا همان لحظه لینک دانلود به ایمیل شما ارسال می گردد.

 جهت پرداخت مبلغ شما به درگاه پرداخت یکی از بانک ها منتقل خواهید شد، برای پرداخت آنلاین از درگاه بانک این بانک ها، حتماً نیاز نیست که شما شماره کارت همان بانک را داشته باشید و بلکه شما میتوانید از طریق همه کارت های عضو شبکه بانکی، مبلغ  را پرداخت نمایید

مطالب پیشنهادی:
برچسب ها : , , , , , , , ,
برای ثبت نظر خود کلیک کنید ...

به راهنمایی نیاز دارید؟ کلیک کنید

جستجو پیشرفته

دسته‌ها

آخرین بروز رسانی

    Fatal error: Call to undefined function jdate() in /home/bmaghale/domains/bmaghale.ir/public_html/wp-content/themes/digitaliran5/sidebar.php on line 122