پايان نامه تجارت خدمات در حقوق ايران و موافقتنامه عمومي تجارت خدمات GATS

تحقیق و پروژه و پایان نامه و مقاله دانشجویی

پايان نامه تجارت خدمات در حقوق ايران و موافقتنامه عمومي تجارت خدمات GATS یکی از پایان نامه و تحقیق های جامع و کامل و دارای منابع معتبر می باشد این پایان نامه دارای 150 صفحه به صورت فایل ورد و قابل ویرایش می باشد که جهت دریافت و دانلودمتن کامل پايان نامه تجارت خدمات در حقوق ايران و موافقتنامه عمومي تجارت خدمات GATS بر روی گزینه خرید انتهای ایمیل کلیک نمائید پس از وارد نمودن اطلاعات مربوطه و پرداخت قادر به دانلود متن کامل پایان نامه مربوطه می باشد همچنین لینک پایان نامه همان لحظه به ایمیل شما ارسال می گردد.

فهرست مطالب

فصل اول: کلیات
1-1- مقدمه    1
1-2- شرح و بیان مسئله پژوهشی    2
1-3- پیشینه و تاریخچه موضوع تحقیق    5
1-4- اهداف تحقیق    7
1-5-  اهمیت و ارزش تحقیق    7
1-6- کاربرد نتایج تحقیق    7
1-7- فرضیه ها یا سوال های تحقیق    8
1-8- روش تحقیق    8
1-9- ابزار تجزیه و تحقیق    8
فصل دوم: موافقتنامه عمومی تجارت خدمات GATS
2-1- مقدمه    9
2-2- موافقتنامه عمومی تجارت خدمات    10
2-2-1- مذاکرات دور اوروگوئه و شکل گیری موافقتنامه عمومی تجارت خدمات    10
2-2-2- اهداف موافقتنامه عمومی تجارت خدمات    13
2-3- خدمات در چارچوب موافقتنامه عمومی تجارت خدمات    14
2-3-1-  تعریف خدمات و خصوصیات آن    14
2-3-2- طبقه بندی خدمات    18
2-3-3- ساختار موافقتنامه    19
2-3-4- حوزه پوشش    24
2-4-  بازار خدمات    25
2-4-1-  ساختار بازار    25
2-4-1- شیوه های عرضه خدمات    26
فصل سوم: تعهدات کشورها تحت موافقتنامه GATS
3-1- مقدمه    32
3-2-  تعهدات و نظامات کلی    33
3-2-1- رفتار مبتنی بر اصل دول کامله الوداد    33
3-2-2- شفافیت    38
3-2-3- افشای اطلاعات محرمانه    44
3-2-4- انحصارات و عرضه کنندگان انحصاری خدمات    47
3-2-5- اقدامات حفاظتی    48
3-2-6- پرداخت ها و انتقالات و محدودیت های مربوط به حفظ تراز پرداخت ها    48
3-2-7- استثنائات کلی    53
3-2-8- استثنائات امنیتی    56
3-2-9- شناسایی    57
3-3- تعهدات خاص    59
3-3-1- دسترسی به بازار    60
3-3-2- رفتار ملی    64
3-3-3- تعهدات اضافی    66
فصل چهارم: انواع و اقسام تجارت خدمات
4-1-  مقدمه    67
4-2-  خدمات مالی    69
4-2-1-  خدمات بانکی    71
4-2-1-1-بانکداری-الکترونیکی    72
4 -2-1-2-   شیوه های عرضه خدمات بانکی    73
4  -2-2- خدمات بیمه    74
4-2-2-1-انواع¬بیمه ها74
4-2-2-2-بیمه اتکایی     75
4-2-2-3-شیوه¬های¬عرضه¬خدمات¬بیمه     76
4-2-2-4-عملکرد¬بیمه¬در¬کشورهای در حال توسعه    78
4-2-2-5-بیمه¬در ایران    79
4-3- خدمات اجتماعی و بهداشتی    80
4-3-1- شیوه های عرضه خدمات اجتماعی و بهداشتی    81
4-3-2- موانع خدمات بهداشتی    82
4-4- خدمات حمل و نقل    82
4-4-1- شیوه های عرضه خدمات حمل و نقل    83
4-5- خدمات گردشگری    84
4-5-1- گردشگری الکترونیک    86
4-5-2- شیوه های عرضه خدمات گردشگری    87
4-6- خدمات ارتباطات    88
4-6-1- واسطه ها در ارتباطات الکترونیک    89
4-6-2- خصوصی سازی مخابرات    90
4-6-3- شیوه های عرضه خدمات ارتباطات    93
4-6-4- ضمیمه مربوط به ارتباطات از راه دور    94
4-7- خدمات تفریحی، فرهنگی و ورزشی    95
4-7-1- شیوه های عرضه خدمات تفریحی، فرهنگی و ورزشی    95
4 -7-2- خبرگزاری    95
4 -7-2- موزه    96
4 -7-3- کتابخانه    96
4-8- خدمات زیست محیطی    97
4-8-1- شیوه های عرضه خدمات زیست محیطی    97
4-9- خدمات توزیع    98
4-9-1- شیوه های عرضه خدمات توزیع    99
4-10- خدمات فنی و مهندسی    100
4-10-1- شیوه های عرضه خدمات فنی و مهندسی    100
4-11- خدمات بازرگانی    101
4-11-1- شیوه های عرضه خدمات بازرگانی    101
4-12- خدمات  آموزشی    103
4-12-1- شیوه های عرضه خدمات آموزشی    104
فصل پنجم: مقایسه قوانین ایران با مقررات موافقتنامه GATS
5-1- مقدمه    105
5-2- تعارضات قانون اساسی با موافقتنامه عمومی تجارت خدمات    106
5-2-1- اصل 81 قانون اساسی    106
5-2-2- اصل 82 قانون اساسی    110
5-3- تعارضات مربوط به حوزه سرمایه گذاری    112
5-3-1- قانون حداکثر استفاده از توان فنی و مهندسی تولیدی و صنعتی و اجرایی کشور    112
5-3-2- قانون تشویق و حمایت از سرمایه گذاری خارجی    113
5-3-3- محدودیت تملک اموال غیر منقول    115
5-3-4- محدودیت ارزی    115
5-3-5- آیین نامه ضوابط صدور مجوز توزیع کنندگان اینترنت و اینترانت مصوب 1/5/1385    116
5-3-6- آیین نامه نظارت بر تاسیس و فعالیت دفاتر خدمات مسافرتی، سیاحتی، جهانگردی و زیارتی مصوب1380    116
5 -4- حل و فصل اختلافات    117
5-5- مناقصات    117
5-6- تعارضات قانونی بخش حمل و نقل جاده ای کشور    118
5-7- قانون شرکت های تعاونی    122
نتیجه گیری    123
پی نوشت    129
منابع    131

منابع

 قوانین و آیین­ نامه­ ها

قانون استخدام کشوری مصوب 1345

قانون اصل 44 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران مصوب 1387

قانون اجازه تاسیس بانک­های غیر دولتی مصوب 21/1/1379

قانون برنامه پنجم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران

قانون بیمه مصوب 7/2/1316

قانون پولی و بانکی کشور مصوب 1351

قانون حمایت و تشویق سرمایه گذاری خارجی مصوب 1381 و آیین نامه اجرایی آن

قانون حمل و نقل و عبور کالاهای خارجی از قلمرو جمهوری اسلامی ایران مصوب 1374

قانون عملیات بانکی بدون ربا مصوب 10/6/1362

قانون مقررات تردد وسایل نقلیه خارجی مصوب 1373

آیین نامه تامین، توزیع و عرضه خدمات اینترنت و اینترانت ملی مصوب 1385

کتاب­ها

آگاروال، دی.سی (1382). مخابرات ماهواره­ای، ترجمه جواد شیخ­زادگان، تهران: موسسه چاپ و انتشارات دانشگاه امام حسین(ع)

اسماعیل­پور، حسن (1384). مدیریت بازاریابی، انتشارات نگاه دانش، چ اول

الماسی، نجادعلی (1372). تعارض قوانین، تهران. مرکز نشر دانشگاهی

امام، فرهاد (1373). حقوق سرمایه گذاری در ایران، چاپ اول، تهران

بیدآباد، بیژن (1387). سازمان تجارت جهانی و الحاق ایران، تهران

بلیس، دنیس (1385). راهنمای سیستم تجارت جهانی، ترجمه مرتضی محمدخان و مجتبی شیشه­چی، انتشارات سروش، تهران

جعفری لنگرودی، محمد جعفر (1370). ترمینولوژی حقوق، انتشارات گنج دانش، تهران

زایدل، هوهن و فلدرن آیگناتس (1383). حقوق بین الملل اقتصادی، ترجمه قاسم زمانی، نشر شهر دانش

زمانی فراهانی، مجتبی (1385). پول،ارز و بانکداری، انتشارات ترمه، تهران

سازمان بورس اوراق بهادار تهران (1378). بهسازی مقررات ایمنی و شفافیت بازار سرمایه ایران: دادوستد دارندگان اطلاعات نهایی، تهران

فرهنگ، منوچهر (1368). فرهنگ اصطلاحات اقتصادی، تهران

فیتزسیمونز، جیمز و مونا فیتزسیمونز (1382). مدیریت خدمات: استراتژی، عملیات و تکنولوژی اطلاعات، ترجمه سید محمد اعرابی و داوود ایزدی، دفتر پژوهش های فرهنگی

کاتلر، فیلیپ (1383). مدیریت بازاریابی، ترجمه بهمن فروزنده، انتشارات آتروپات

کاتلر، فیلیپ، آرمسترانگ، گری (1384). اصول بازاریابی، ترجمه بهمن فروزنده، اصفهان: نشر آموزه

کاتوزیان، ناصر (1374). حقوق مدنی، قواعد عمومی قراردادها، ج اول، چ دوم، تهران: انتشارات به­نشر

کاظمی، مهدی (۱۳۸۵). مدیریت توریسم، تهران ، انتشارات سمت

کمالی اردکانی ، مسعود؛ نصیری، میترا (1383) تجارت خدمات در سازمان جهانی تجارت ، تهران، شرکت چاپ و نشر بازرگانی    موسسه مطالعات و پژوهش های بازرگانی، چ اول

گروه نویسندگان (1385). سازمان جهانی تجارت: ساختار، قواعد و موافقت­نامه­ها، تهران: شرکت چاپ و نشر بازرگانی

گیبسون، مارتین (1371). روزنامه نگاری در عصر الکترونیک، مترجم سید محسن تقوی، تهران: آینه کتاب

محتشم دولتشاهی، طهماسب.(1381). اقتصاد بین الملل، نشر پشوتن

مرکز آمار ایران (1391). طبقه بندی محوری(CPC)، تهران

مرکز تجارت بین الملل وابسته به کنفرانس تجارت و توسعه ملل متحد و سازمان تجارت جهانی و دبیرخانه مشترک المنافع (1375). راهنمای تجاری دور اوروگوئه، موسسه مطالعات و پژوهش­های اقتصادی و بین المللی­، تهران

موسی زاده، رضا (1385). مالیه عمومی، تهران: میزان

میران زاده، محمد باقر (1386). طراحی شبکه­ جمع­آوری فاضلاب شهری، تهران: انتشارات حفیظ، چ2

نفیسی، نوشین­دخت (1380). موزه­داری، تهران: سمت

مقالات

ابدالی، مهرداد و محمد عیسی تفرشی (1383). “بررسی قراردادهای نامشروع در حقوق فرانسه، انگلیس و ایران”، مجله مدرس علوم انسانی، ویژه حقوق ش37

اسدی، سخاوت (1382). “شناسایی و رتبه­بندی عوامل موثر بر صادرات خدمات فنی و مهندسی”، دانشگاه تهران: دانشکده مدیریت

اسفندیاری، امیر (1384). “ساختار سازمان تجارت جهانی”، نشریه تدبیر، ش 158

السان، مصطفی (1387). “جرایم علیه اسرار تجاری، فصلنامه حقوق”، مجله دانشکده حقوق و علوم سیاسی، دوره 38، ش 4

ایرنا (1391). “پروژه بازیافت شیرابه زباله با همکاری ژاپن”، کد خبر 7487/664 مورخ 16/8/91

ایلداری، سهیل (1386). “عملکرد بی نظیر صنعت گردشگری جهان در سال 2007″، نشریه پیام بانک، ش 473

باباخانی، محسن (1374). “مالیات مضاعف در حقوق ایران”، پایان نامه کارشناسی ارشد، تهران: دانشگاه تهران

باغجری، محمود و عباس اسفندیاری ( 1384). “چالش های فرا روی بیمه در ورود به WTO” ، تازه های جهان بیمه، ش91

بزرگی، وحید (بی­تا). “خدمات سمعی- بصری در سازمان جهانی تجارت”، تهران: موسسه مطالعات و پژوهش های بازرگانی

باهر، حسین (1378). “کنکاشی پیرامون اصل دولت کامله الوداد”، ماهنامه دادرسی، سال سوم، ش 17

بهادری، فاطمه (1388). “آخرین آمار منابع موسسات مالی و اعتباری”، روزنامه دنیای اقتصاد، ش 1911 مورخ 12/7/1388

بهزادیان­نژاد، علی (1391). “تجارت موبایلی”، پایگاه خبری و اطلاع­رسانی فناوری اطلاعات و ارتباطات(فاوا نیوز)

بیدآباد، بیژن (1387). “سازمان تجارت جهانی و الحاق ایران: پیش نیازهای اصلاح ساختار اقتصاد کشور”، تهران: موسسه پژوهش های بازرگانی

چکیده

تجارت خدمات مفهوم نسبتاً تازه­ای در تجارت است که از زمان انعقاد موافقتنامه عمومی تجارت خدمات در جریان مذاکرات تشکیل سازمان جهانی تجارت مورد توجه جدی کشور­ها قرار گرفت. موافقت­نامه عمومی تجارت خدمات که یکی از موافقت­نامه­های اصلی منضم به موافقت­نامه تشکیل سازمان جهانی تجارت به شمار می­رود، به موضوع تجارت خدمات پرداخته است. خدمات دارای خصوصیاتی است که آن را از کالا متمایز می­کند. مهمترین خصوصیات خدمات، غیر­ملموس و نامحسوس بودن، غیر قابل انبار کردن، و همزمانی تولید و مصرف است که البته این خصوصیات تا حدی نسبی هستند. موافقتنامه تجارت خدمات، خدمات را به 12 بخش (شامل خدمات مالی، خدمات اجتماعی و بهداشتی، خدمات حمل و نقل، خدمات گردشگری، خدمات ارتباطات، خدمات فرهنگی، تفریحی و ورزشی، خدمات زیست­ محیطی، خدمات توزیع، خدمات فنی و مهندسی، خدمات بازرگانی و خدمات آموزشی) و 155 زیر بخش تقسیم کرده است که به 4 شیوه عرضه می­شود. از آنجا که بخش 12 خدمات با عنوان “سایر خدمات” که در هیچ کجا از آنها نام برده نشده است» حاوی هیچ توضیح و نیز هیچ زیر بخشی نمی­باشد در این پایان­نامه تنها 11 بخش خدماتی مذکور در موافقت­نامه عمومی تجارت خدمات مورد بررسی قرار گرفته است. این موافقت­نامه حاوی تعهدات عام و خاصی است که اعضای سازمان جهانی تجارت ملزم به رعایت آن هستند. تعهدات عام به محض عضویت یک کشور در سازمان جهانی تجارت باید از سوی آن کشور رعایت شوند. مهمترین تعهدات عام، تعهد به رفتار دولت کامله­الوداد و شفافیت است. تعهدات خاص، شامل سه تعهد دسترسی به بازار، رفتار ملی و تعهدات اضافی در جداول ملی اعضا درج می­شود. در قانون ایران، قانون مصوبی در خصوص تجارت خدمات وجود ندارد. در برخی مقررات داخلی ایران مثل مقررات حمل و نقل و اصول81 و 82 قانون اساسی، تعارضاتی با مقررات گاتس وجود دارد که نیازمند اصلاح می­باشد.

کلیدواژگان: تجارت خدمات، موافقتنامه عمومی تجارت خدمات، حقوق ایران

1-1-­ مقدمه   

سازمان جهانی تجارت، یکی از مهمترین سازمان های تاثیر گذار در سطح بین المللی به شمار می رود. این سازمان به عنوان مسئول تدوین رژیم و قواعد تجاری در سطح جهان از اول ژانویه 1995 جانشین گات ( موافقتنامه تعرفه و تجارت) گردید و تا کنون حدود 153 کشور در آن عضو شده اند. حدود 30 کشور دیگر نیز در حال انجام مذاکرات الحاق برای ورود به آن هستند.

سازمان جهانی تجارت به خودی خود اقتداری ندارد، بلکه این اعضا هستند که سازمان را اداره و برای پذیرش اعضای جدید تصمیم گیری می کنند و طی برگزاری مذاکرات ادواری، ضمن تدوین قواعد و موافقتنامه های جدید، می کوشند تا دسترسی بیشتری به بازار کالا و خدمات یکدیگر پیدا کنند. عضویت در هیچ سازمان بین المللی به صعوبت و پیچیدگی سازمان جهانی تجارت نیست (کمالی اردکانی، 1388:  6 ).

امروزه قواعد و مقررات و موافقت نامه های این سازمان که بر تجارت جهانی کالا، خدمات و حقوق مالکیت فکری حاکم گردیده است، به قانون اساسی دنیا در این مورد تبدیل شده و همه ی کشورهایی که خواهان تعامل با اقتصاد جهانی و بهره گیری از امکانات اقتصاد بین الملل در فرآیند توسعه اقتصادی و صنعتی خود هستند، الزاماً باید از این مقررات تبعیت کرده و قوانین و مقررات اقتصادی و تجاری خود را با موافقت نامه های این سازمان سازگار نمایند. موافقت نامه های سازمان تجارت جهانی در بر گیرنده ی اسناد حقوقی مجزایی هستندکه موضوعات متعددی را در بر می گیرند. موضوعات و حوزه های جدیدی شامل شفافیت در خرید های دولتی، استاندارد های کار، سیاست رقابتی، تسهیل تجاری و همچنین تجارت و محیط زیست نیز در دستور کار مذاکرات دور دوحه  قرار گرفتند و بدون شک، با توافق در تمام یا برخی از حوزه های فوق، حیطه قواعد و مقررات سازمان تجارت جهانی گستردگی بیشتری پیدا خواهد یافت. قواعد سازمان از طریق ادوار مذاکراتی که برای هر یک از موافقتنامه­ها پیش بینی شده است، تکمیل خواهند شد.

1-2-­ شرح و بيان مساله پژوهشی 

تا پیش از دهه 1970 میلادی، مفهومی به نام تجارت خدمات در روابط تجاری شناخته شده نبود. در سال 1982 امریکا برای اولین بار موضوع تجارت خدمات را در دستور کار مذاکرات موافقت نامه ی عمومی تعرفه و تجارت ( گات) قرار داد، اما این مسئله با مخالفت جدی- حتی از جانب کشورهای توسعه یافته – مواجه شد. کشورهای توسعه یافته ای همچون انگلستان به دلیل دارا بودن سیستم بانکی گسترده، با قرار دادن تجارت خدمات در مذاکرات موافقت کردند (یزدان پناه،1376 : 55 و 56 ). پس مذاکرات سازمان جهانی تجارت نهایتاً در سال 1986، موافقت نامه عمومی تجارت خدمات، شامل 12 بخش و 155 زیر بخش مورد تصویب قرار گرفت. کشورهای متقاضی عضویت  در سازمان جهانی تجارت، ملزم به پذیرش این موافقت نامه هستند. پیدایش موافقت نامه عمومی تجارت خدمات پس از گات ( 1948 )، مهمترین دستاورد نظام چند جانبه تجاری به حساب می آید. این موافقت نامه برای اولین بار قواعد، مقررات و الزامات توافق شده بین المللی نظیر گات را به حوزه عظیم و در حال رشدی از تجارت بین الملل یعنی تجارت خدمات گسترش داد. در حال حاضر بیش از 20 درصد تجارت جهان را تجارت خدمات تشکیل میدهد. بخش مهمی از تجارت بین المللی خدمات از مرزهای ملی نمی­گذرد. برخلاف کالا که ملموس می­باشد برخی از خدمات بدون نیاز به جابجایی فیزیکی ارائه میگردد( از جمله خدمات مربوط به استاندارد و آموزش های فنی) و بدون شک این بخش، سهم عمده ای از تجارت بین المللی خدمات را تشکیل می دهد. از آنجایی که سهم عمده ای از تجارت خدمات در درون اقتصاد ملی کشورها صورت می گیرد، الزامات آن بر قوانین و مقررات ملی کشورها همان تاثیری را می گذارد که موافقت نامه گات بر قوانین داخلی کشورها دارد.

خدمت بفتح اول و کسر آن بمعنی عمل و کار است (جعفری لنگرودی، 1370: 259). از این اصطلاح در مواردی از قوانین تحت عناوین خدمت آزمایش، خدمت تحت‌السلاح یا نظام، خدمت رسمی، خدمت عمومی و نظایر آنها استفاده شده است (جعفری لنگرودی، 1370: 259).

یکی از مهمترین ویژگی های خدمات غیر فیزیکی بودن آن است، به این مفهوم که خروجی نهایی واحد های خدماتی که در اختیار مشتریان قرار می گیرد کاملا جنبه ی غیر مادی و غیر فیزیکی دارد یعنی دریافت کننده خدمات نمی تواند خدمات دریافتی را لمس کرده و یا آن را ببیند. فنا پذیری خدمات یکی دیگر از ویزگی های خدمات است به این معنا که در خدمات چیزی به نام انبار وجود ندارد و کنترل آن براساس تنظیم قوانین و مقررات صورت می گیرد. اگر چه خدمات نوعا غیر قابل مبادله تلقی می شود، ولی در دو دهه ی اخیر، خدمات بطور گسترده ای، موضوع تجارت قرار گرفته است. در سالهای 1970 تجارت خدمات به معنای جدید آن در زمینه ی خدمات مالی ( بیمه و بانکداری)، خدمات آموزشی، حمل و نقل هوایی و ارتباطات از راه دورآغاز شد. این تحولات در کشور های توسعه یافته شروع و در کشورهای در حال توسعه نیز در حال گسترش است.

هدف موافقت نامه ی عمومی تجارت خدمات ارتقای سطح زندگی مردم از طریق مناسبات صحیح اقتصادی و تجاری میان کشورهای عضو، افزایش رشد اقتصادی تمام شرکای تجاری و توسعه ی کشورهای در حال توسعه از طریق گسترش تجارت خدمات است زیرا خدمات نقش عمده ای در رشد تولید ناخالص داخلی کشورها دارد و منبع مهمی برای ایجاد اشتغال است و تجارت خدمات روز به روز با فرایند جهانی تجارت کالا آمیخته شده و حتی بخش اساسی تجارت بین الملل را تشکیل می دهد . مقررات داخلی و ملی مربوط به فعالیت های خدماتی بسیار فراتر از مقررات مربوط به تجارت کالاهاست. بنابراین، این موافقت نامه درصدد است با اجرای اصول و قواعد گات در تجارت خدمات و با اعمال تعدیلات ضروری در آنها با در نظر گرفتن ویژگی های خاص آن، بدین هدف نائل شود ( ساجدی، 1384  : 3 ). باید افزود که هدف اصلی گاتس[1] تشویق و ارتقاء آزاد سازی تدریجی تجارت خدمات به منظور نیل به رشد اقتصادی همه ی کشورها و توسعه ی کشورهای در حال توسعه است. بنابراین گاتس برای آنکه هر کشور بتواند اهداف سیاست های ملی خود را طبق اولویت های خود پیگیری نماید، اختیارات بسیاری را به آنها اعطا می کند.

گاتس از سه بخش اساسی تشکیل شده است:

مفاهیم کلی: اصول و قواعدی که بر اقدامات موثر بر تجارت خدمات اعمال می شود ( شامل اصل رفتار کامله الوداد و اصل رفتار ملی)، و در چارچوب متن موافقتنامه مطرح گردیده‌اند.

تعهدات خاص: فهرستی از بخش هایی از بازار خدمات که هر کشور عضو سازمان تجارت جهانی تعهد می نماید آن را در اختیار عرضه کنندگان خدمات خارجی قرار دهد. در  واقع موافقتنامه به اعضا این امکان را میدهد تا طی جدول تعهدات خاص آن بخش از بازارهای خدمات خود را که قادر به آزاد سازی آن هستند به سایر اعضا معرفی نمایند. سند مربوط به تعهدات خاص ، جزو لاینفک موافقتنامه خواهد بود.

ضمائم موافقتنامه: اصول و قواعدی که برای برخی از بخش های خاص خدماتی معین شده‌اند. البته، به منظور تعیین حوزه دقیق تعهدات حقوقی که هر یک از اعضا دارند، ضرورت دارد همه اجزا با همدیگر مطالعه شوند (گالاچر، 1387: 4 ).

در مقدمه موافقت نامه تجارت خدمات به ایجاد چارچوبی چند جانبه از اصول و قواعد با هدف آزادسازی مستمر تجارت خدمات و کمک به توسعه اقتصادی جهان، حق اعضا، به خصوص کشورهای در حال توسعه به تنظیم و وضع مقررات جدید در مورد عرضه خدمات جهت تحقق اهداف و سیاست های ملی و همچنین ضرورت کمک به کشورهای در حال توسعه برای تقویت ظرفیت، کارایی و رقابت پذیری خدمات ملی جهت مشارکت فعال تر آنان در تجارت جهانی خدمات اشاره شده است.

این موافقت نامه از دو بخش اصلی، شامل متن موافقت نامه عمومی تجارت خدمات به همراه ضمایم آن و جدول تعهدات بخش خدمات- که جزء لاینفک موافقت نامه است- تشکیل می شود. موافقت نامه بر اقدامات دولتی موثر بر خدمات که بصورت تجاری ارائه میشود، اعمال میگردد. بدین ترتیب، بنگاه های بخش خصوصی و شرکت های تحت تملک ( یا تحت کنترل ) دولتها که خدمات را به صورت تجاری عرضه نمایند را در بر می گیرد. خدماتی که ادارات و موسسات دولتی برای استفاده خود به دست می آورند، از شمول موافقت نامه مستثنی هستند. زیرا مقررات موافقت نامه راجع به خرید دولتی، این قبیل معاملات را در بر می گیرد ( کمالی اردکانی، 1388 : 7 ).

تجارت خدمات معمولا فعالیتی کاربر است و بعضی اشکال آن مستلزم حضور فیزیکی کشور ارائه کننده خدمات در کشور دریافت کننده است اما عملا بازار کشور ما در مقایسه با سایر بازار ها با بیشترین موانع قانونی و نهادی و رفتاری روبه روست و جریان های جابجایی نیروی کار که در رفع مشکلات مقطعی اقتصادهای دارای نیروی کار مازاد می تواند کمک کند، در کشور ما از شفافیت لازم برخوردار نیست ( کمیجانی، 1374 : 519).

متاسفانه در ایران علی رغم اقدام برای عضویت در سازمان جهانی تجارت و نیاز به هماهنگی میان مقررات داخلی و قواعد گاتس در بسیاری از موارد از جمله سرمایه گذاری خارجی، بیمه و بانکداری و قوانین گمرکی مقررات داخلی با مقررات گاتس مغایر بوده و نیاز به اصلاح دارد.

در این پایان نامه تلاش بر آن است تا به بررسی ابعاد حقوقی تجارت خدمات در حقوق ایران و موافقتنامه عمومی تجارت خدمات پرداخته شود. حقوق تجارت خدمات علیرغم اهمیتی که این موضوع در اواخر قرن بیستم و اوایل قرن بیست و یکم پیدا کرده در کشور ایران تدوین نگردیده و مطالعه‌ای کامل  صورت نگرفته تا با شناخت هر چه دقیقتر مفاد موافقتنامه عمومی تجارت خدمات به تحقیق و مطالعه تطبیقی در حقوق ایران بپردازد. بنابراین این تحقیق در صدد انجام این امر مهم خواهد بود.

1-3-­ پيشينه وتاريخچه موضوع تحقيق

کمالی(1388) به بررسی تطبیقی بخش خدمات حمل و نقل در گاتس و قوانین حاکم بر بخش حمل و نقل کشور در قالب مقاله ای با عنوان”الزامات حقوقی آزاد سازی بخش حمل و نقل جاده ای ایران در پرتو الحاق به سازمان جهانی تجارت”  می پردازد که این مقاله تنها به بخشی از خدمات مذکور در گاتس پرداخته است. در این پایان نامه در مبحث خدمات حمل و نقل در فصل چهارم از مقاله مذکور استفاده شده است.

فتحی زاده( 1388) در مقاله ای با عنوان اصل دولت کامله الوداد در سازمان جهانی تجارت، به یکی از ارکان اصل عدم تبعیض پرداخته است. اصل دول کامله الوداد یکی از اصول بنیادین سازمان جهانی تجارت است که بر رفتار اعضا تاثیر مستقیم می­گذارد. این مقاله در فصل سوم با عنوان تعهدات کشورها تحت موافقتنامه تجارت خدمات استفاده شده است.

گالاچر(1387) درمقاله ای تحت عنوان”موافقتنامه عمومی تجارت خدمات سازمان جهانی تجارت و تجارت بین المللی خدمات حقوقی” به بررسی بخش خدمات حقوقی در قالب گاتس می پردازد .در این مقاله همانگونه که از عنوان آن بر می آید صرفاً خدمات حقوقی مورد توجه قرار گرفته و به سایر خدمات توجه نشده است. خدمات حقوقی یکی از زیر بخش های خدمات بازرگانی محسوب می­شود. در این مقاله، ابتدا به معرفی موافقتنامه عمومی تجارت خدمات پرداخته شده است. در این پایان نامه در مبحث شرح و بیان مسئله پژوهشی از این منبع استفاده شده است.

فیروزی(1384) در مقاله ی”الحاق ایران به سازمان تجارت جهانی و پیامدهای آن بر مقررات صادرات و واردات”همچون موارد پیش گفته تنها به بررسی پیامد های الحاق ایران به سازمان جهانی تجارت پرداخته است در حالی که با توجه به اینکه گاتس اهمیت و تاثیر بسیاری بر صادرات و واردات می­گذارد ضرورت داشت تا مقررات صادرات و واردات در پرتو موافقت نامه عمومی تجارت خدمات مورد بررسی قرار گیرد. این مقاله در فصل پنجم با عنوان مقایسه قوانین ایران به موافقتنامه عمومی تجارت خدمات مورد استفاده قرار گرفته است.

کمالی اردکانی و کیسان ‌دخت(1384) در مطالعه تطبیقی موافقت‌نامه عمومی تجارت خدمات سازمان تجارت جهانی با قوانین منتخب ناظر بر خدمات ایران، مطالعه ی اجمالی و مختصری بر قوانین داخلی داشته اند در حالیکه مقررات مربوط به خدمات جدای از پراکندگی آن در قوانین مختلف داخلی ، بسیار گسترده بوده و بررسی تطبیقی هرکدام از بخش ها نیازمند مطالعات گسترده ای در حقوق داخلی می باشد. این مقاله نیز همچون مقاله قبل در فصل پنجم به منظور بررسی تعارضات میان قوانین و مقررات داخلی ایران با مقررات موافقتنامه تجارت خدمات استفاده شده است.

شیروی(1379)در مقاله ی “الحاق ایران به سازمان تجارت جهانی و تأثیر آن بر مقررات داخلی” همچون مورد فوق الذکر بررسی بسیار کوتاه و اجمالی بر بخشی از بخش های خدمات از جمله سرمایه گذاری خارجی و بانکداری داشته است. در فصل پنجم ضمن بررسی تعارضات مقررات داخلی با مقررات موافقتنامه تجارت خدمات این مقاله مورد استفاده قرار گرفته است.

با دقت در موارد مذکور مشخص می گردد عموم مطالعات پیرامون تجارت خدمات به بررسی سازمان تجارت جهانی ، مطالعه ی جنبه های اقتصادی و یا بعضی بخش های مربوط به تجارت خدمات متمرکز شده و به موضوع تجارت خدمات بطور حقوقی و مفصل پرداخته نشده است.

[1] . GATS

همه پایان نامه و تحقیق و پروژه های به صورت فایل دانلودی می باشند و شما به محض پرداخت آنلاین مبلغ همان لحظه قادر به دریافت فایل خواهید بود. این عملیات کاملاً خودکار بوده و توسط سیستم انجام می پذیرد. ضمنا همان لحظه لینک دانلود به ایمیل شما ارسال می گردد.

 جهت پرداخت مبلغ شما به درگاه پرداخت یکی از بانک ها منتقل خواهید شد، برای پرداخت آنلاین از درگاه بانک این بانک ها، حتماً نیاز نیست که شما شماره کارت همان بانک را داشته باشید و بلکه شما میتوانید از طریق همه کارت های عضو شبکه بانکی، مبلغ  را پرداخت نمایید

مطالب پیشنهادی:
 • پايان نامه تعهدات منع تبعيض در موافقتنامه عمومي تعرفه و تجارت -گات
 • پايان نامه قرارداد فرانشيز در حقوق تجارت بين الملل
 • پايان نامه قرارداد ارفاقي پيشگيرانه در لايحه قانوني جديد تجارت
 • پايان نامه تاثير الحاق به سازمان تجارت جهاني بر مقررات داخلي ايران ناظر به اسناد تجارتي
 • برچسب ها : , , , , , , , , , ,
  برای ثبت نظر خود کلیک کنید ...

  به راهنمایی نیاز دارید؟ کلیک کنید

  جستجو پیشرفته

  دسته‌ها

  آخرین بروز رسانی

   Fatal error: Call to undefined function jdate() in /home/bmaghale/domains/bmaghale.ir/public_html/wp-content/themes/digitaliran5/sidebar.php on line 122