پايان نامه تجربه ديني شناختاري در قرآن

تحقیق و پروژه و پایان نامه و مقاله دانشجویی

پايان نامه تجربه ديني شناختاري در قرآن یکی از پایان نامه و تحقیق های جامع و کامل و دارای منابع معتبر می باشد این پایان نامه دارای 230 صفحه به صورت فایل ورد و قابل ویرایش می باشد که جهت دریافت و دانلود متن کامل پايان نامه تجربه ديني شناختاري در قرآن بر روی گزینه خرید انتهای ایمیل کلیک نمائید پس از وارد نمودن اطلاعات مربوطه و پرداخت قادر به دانلود متن کامل پایان نامه مربوطه می باشد همچنین لینک پایان نامه همان لحظه به ایمیل شما ارسال می گردد.

فهرست مطالب

طرح مسأله: 1
جایگاه این مبحث: 3
اهداف تحقیق: 3
دلائل انتخاب موضوع: 5
نقد ادبیات موضوع: 6
روش تحقیق: 6
سؤال اصلی: 10
سؤال فرعی: 10
مفروضات: 10
فرضیه: 11
مفاهیم: 11
ضرورت مسأله: 12
فصل اول: (کلیات) 14
تاریخچه‌ی تجربه‌ی دینی در الهیات مسیحی و سنت عرفان اسلامی: 14
تعریف تجربه دینی: 21
خصوصیات تجربه‌ی دینی: 23
رفع یک شبهه 24
متعلق تجربه دینی چیست؟ 25
انواع تجربه‌ی دینی: 29
تقسیمی دیگر برای تجربه دینی: 33
کاربردهای تجربه دینی 34
رفع یک شبهه: 36
خلاصه: 39
فصل دوم: چیستی تجربه‌ی دینی 40
مقدمه: 40
– دیدگاه متفکران غربی درباره‌ی تجربه دینی: 41
اول: نظریه‌ی احساسی، عاطفی: 41
نقد و بررسی تجارب عاطفی احساسی: 43
دوم: نظریه‌ی ادراکی، شناختی: 44
نقد و بررسی تجارب ادراکی، شناختی: 45
سوم: نظریه تفسیری 47
نقد و بررسی تجربه تفسیری: 48
دیدگاه عرفای اسلامی: 49
تعریف مکاشفه یا تجربه‌ی دینی: 49
راههای شناخت از دید عارف 50
1- قلب: 50
2- عقل: 51
3- حدس 51
مراتب درک خدا در تجربه دینی 52
چرا تجربه دینی و مکاشفه‌ی ذات خداوند محال است؟ 54
نقش تجربه‌ی حسی در شناخت امر قدسی 56
انواع معرفت در عرفان: 59
فتح و فتوحات 62
مشاهده و مکاشفه: 63
اقسام مکاشفه 65
نقش خیال در تجربه‌ی دینی: 67
مشاهدات عارف در رؤیا: 69
محتوای کشف عارف: 71
عرفاء و تکلم بشر با خداوند: 76
تکلم بشر با ارواح و انسانهای برزخی: 78
مکاشفات و عقل 81
دیدگاه فلاسفه اسلامی 84
انواع ادراک و تعداد عوالم از دید ملاصدرا: 85
مراتب تجربه دینی و درک یقینی: 88
مراتب کمال عقل نظری و عملی برای درک حقایق: 90
موانع مکاشفه و تجربه‌ی دینی از دید ملاصدرا (حجابها) 92
جایگاه معرفتی تجربه دینی در هندسه معرفتی: 94
خلاصه: 98
فصل سوم: تجربه دینی در قرآن 99
مقدمه 99
علل ذکر تجارب دینی در قرآن 100
وحی از نگاه قرآن: 105
تفاوت میان وحی، الهام، تحدیث 108
مقامات انسانی و درجه پیامبر 113
محتوای مکاشفات پیامبران 114
سه دیدگاه درباره پدیده وحی: 121
تجارب دینی مؤمنان و غیر مؤمنان ( کفار) 122
آیات متناسب تجربه دینی احساس: 128
بررسی آیات تجربه احساسی و عاطفی: 131
تجربه دینی، تفسیری، تبیینی 133
بررسی آیات مربوط به نظریه تفسیری تبیینی: 134
اشکالات وارد بر این نظریه: 135
تجربه دینی ادراکی شناختی در قرآن: 137
انواع ادراک در تجربه‌های دینی قرآن: 141
بررسی آیات مربوطه به رؤیت خدا 154
متعلق تجربه دینی 156
اقسام صاحبان تجربه دینی: 164
شرایط تجربه دینی: 169
موانع درک امر قدسی از دیدگاه قرآن: 174
تجربه‌های الهی و غیر الهی: 179
معیار و میزان تجربه‌های الهی و غیر الهی 182
آیا هر تجربة دینی خطاپذیر است؟ 186
لغزش‌های خیال و وهم: 188
نفوذ شیطان در ادراک 190
نقش عالم رویا یا خیال متصل در تجربه ادراکی 195
اقسام رؤیا 198
آیا مشاهدات در رؤیا نیاز به تعبیر دارد 199
نقش تجارب دینی در سعادت انسان 201
خلاصه: 203
فصل چهارم: جمع بندی و نتیجه گیری 205
منابع 215

منابع

آشتیانی سید جلال الدین، شرح مقدمه قیصری، انتشارات دفتر تبلیغات اسلامی قم، 1365

آلستون، تجربه دینی و باور دینی، ترجمة امیر مازیار، مجله نقد و نظر ص 146، سال ششم

آملی سید حیدر تفسیر المحیط الاعظم و البحر الخضم فی تأویل کتاب الله العزیز المحکم

ابن بابویه، محمد بن علی، التوحید، نشر موسسه النشر الاسلامی التابعة، لجماعة المدرسین، 1374 قم

ابن خلدون عبدالرحمن، مقدمة ابن خلدون، دارالفکر، بیروت 2004

ابن سینا حسین، الاشارات و التنبیهات و التنبهات نشر موسسه مطبوعات دینی، 1384

ابن طاووس علی بن موسی، اقبال الاعمال، نشر دارالکتب الاسلامیة، 1349 تهران

ابن عاشور محمد طاهر، تفسیر التحریر و التنویر، بی‌جاـ بی‌تا

ابن عربی محی الدین، الفتوحات المکیّة فی معرفة الاسرار المالکیة و المکیة (چهار جلدی) داراحیاء التراث العربی، بی‌تا

ابن عربی محی الدین، تفسیر منسوب به ابن عربی (دو جلدی چاپ سنگی) چاپ بیروت ت: ندارد.(این کتاب در حقیقت نوشتة عبدالرزاق کاشانی است).

ابی حیان اندلسی محمدبن یوسف – البحر المحیط، نشر دارالفکر، بیروت، 1412

استیس والترترنس، عرفان و فلسفه، ترجمه بهاءالدین خرمشاهی، انتشارات سروش، 1367

اقبال، محمد، احیای فکر دینی در اسلام، ترجمة احمد آرام، نشر موسسه فرهنگی منطقه‌ئی ـ تهران ـ 1346

انصاری، خواجه عبدالله، کشف الاسرار وعده الابرار، چاپ اول، 1344

اوتو رودلف، مفهوم امر قدسی، ترجمه همایون همتی ناشر نقش جهان، تهران، 1380

ایجی عضدالدین، عبدالرحمن بن احمد جرجانی، نشر الشریف الرضی، قم 1373

بخاری محمد بن اسماعیل، صحیح بخاری، نشردار احیاء التراث العربی، 1422

پراود فوت وین، تجربه دینی ترجمه عباس یزدانی نشر طه تهران، 1377

توماس ریچارد مایلز تجربه‌ی دینی، ترجمه جابر اکبری نشر سهروردی، 1380

تیلور چارلز تنوّع دین در روزگار ما (دیداری دوباره با ویلیام جیمز) برگردان مصطفی ملکیان نشر شور، 1387، تهران

جوادی آملی عبدالله، تفسیر موضوعی قرآن کریم، مرکز نشر اسراء، 1384

————، تفسیر موضوعی(معرفت شناسی)، نشر اسراء، 1384

————، عین نضاخ، تحریر تمهید القواعد، نشر اسراء (3 جلدی) 1387

جیمز ویلیام تجربه دینی اصل و منشاء دین، ترجمه مالک حسینی، مجله نقد ونظر ص 25، سال ششم

چیتیک ویلیام، عوالم خیال ابن عربی و مسئلة اختلاف ادیان ترجمة قاسم کاکائی نشر هرمس، 1385 تهران

———، عوالم خیال ابن عربی و مسالة کثرت ادیان، مترجم سید محمود یوسف ثانی. نشر پژوهشکده امام خمینی و انقلاب اسلامی، 1383

———، عوالم خیال، ترجمه قاسم کاکائی، انتشارات هرمس، 1385

خمینی روح الله، شرح چهل حدیث،(اربعین حدیث)، مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی، 1381 تهران

خوارزمی، تاج الدین حسین، شرح فصوص الحکم، ابن عربی، انتشارات دفتر تبلیغات اسلامی قم، چاپ 1379

زرکشی، امام بدر الدین محمد بن عبدلله، البرهان فی‌علوم القرآن نشر دارالجیل بیروت 1367

ساجدی ابوالفضل، زبان دین در قرآن، انتشارات مؤسسه آموزشی و پرورش امام خمینی قم 1385

سایکس، استون ـ فریدریش شلایر ماخر، ترجمه منوچهر صانعی دره بیدی، انتشارات گروس، 1376

سروش عبدالکریم، بسط تجربة نبوی نشر صراط تهران 1387

———–، قبض و سبط تئوریک شریعت، نشر موسسه فرهنگی صراط، 1382

سلیمانی عبدالرحیم، درآمدی بر الهیات تطبیقی اسلام و مسیحیت، نشر طه، 1385

————، کتاب مقدس، نشر نگاه نو، 1385

————، سیری در ادیان زنده جهان ناشر آیت عشق، چاپ اول، 1383

سید رضی محمدبن حسین، نهج البلاغه، ترجمه محمد دشتی، انتشارات سید جمال الدین اسد‌آبادی، 1379

شاهرودی عبدالواهاب، نردبان آسمان، نشر قلم، تهران، 1380

شعرانی، میرزا ابوالحسن، ترجمه و شرح تجدید العقائد، انتشارات اسلامیه، 1398

شیرازی صدرالدین محمد، الشواهد الربوبیه، تصحیح جلال الدین آشتیانی، چاپ چهارم 1386، نشر بوستان کتاب

——–، الحکمة المتعالیه، چاپ بیروت نشر دار احیاء التراث العربی 2002

شیروانی علی، دین عرفانی و عرفان دینی، انتشارات دارالفکر، بی‌تا

——–، فصلنامه حوزه و دانشگاه تجربه دینی (شماره 38) سال دهم، نشر پژوهشکده حوزه و دانشگاه 1383

شیروانی علی، مبانی نظری تجربة دینی، نشر بوستان کتاب، قم1381

طباطبایی محمد حسین، تفسیر المیزان، منشورات مؤسسه الاعلمی للمطبوعات، بیروت، 1361

————، شیعه در اسلام، انتشارات قائم، 1346

غزالی ابوحامد، اعترافات، نشر مؤسسه مطبوعاتی عطایی، 1338

غزالی محمد بن محمد، معارج القدس فی مدارج معرفتة النفس، نشر دارالافاق الجدیده، بیروت 1306

—، محمدبن محمد، احیاء علوم الدین نشر دارالمعرفه، بیروت، 1360

فاخوری حنا و خلیل جر، تاریخ فلسفه در جهان اسلامی، مترجم عبدالمحمد آیتی، نشر علمی، فرهنگی، 1381

فخر رازی محمد بن عمر التفسیر الکبیر، نشر دارالکتب العلمیه، بیروت، 1411

فعالی محمد تقی، تجربه دینی و مکاشفه عرفانی، نشر پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی، 1379

فناری ابن حمزه، مصباح الانس ، ترجمه محمد خواجوی انتشارات مولی، 1374

فیض کاشانی محمد بن شاه مرتضی، المحجه البیضاء فی تهذیب الاحیاء العلوم الدین، نشر مؤسسه الاعلمی للمطبوعات بیروت، 1361

فیض کاشانی، تفسیر الصافی، موسسه الاعلمی للمطبوعات بیروت 1360

قائمی نیا علیرضا، وحی و افعال گفتاری، نشر انجمن معارف اسلامی ایران 1381

———، تجربة دینی و گوهردین، نشر بوستان کتاب قم 1381

قاسم پور محسن، پژوهشی در جریان شناسی تفسیر عرفانی ـ نشر موسسه فرهنگی هنری ثمین، 1381

قمی علی بن ابراهیم، تفسیر قمی، مصحح محمد صالحی اندیمشکی، ناشر ذوی القربی، 1428 هـ ق

قونوی صدرالدین، الفکوک، نشر: مولی، تهران، 1385

قیصری رومی محمد داود، شرح فصوص الحکم تصحیح آشتیانی، انتشارات علمی فرهنگی، 1375

کاپلستون فردریک، تاریخ فلسفه ج1 یونان و روم، نشر سروش ترجمه جلال الدین مجتبوی، 1380

————، تاریخ فلسفه ج6، از ولف تاکانت، نشر سروش ترجمه اسماعیل سعادت، 1380

————، تاریخ فلسفه، ج7، ترجمة داریوش آشوری انتشارات سروش، 1382 تهران

———— تاریخ فلسفه ج5، از هابز تاهیوم، مترجم امیر جلال الدین اعلم، انتشارات سروش 1362

کاشانی، عبدالرزاق، شرح منازل السائرین، انتشارات بیدار، 1381

کربن هانری، تخیّل خلاّق در عرفان ابن عربی، ترجمة انشاء الله رحمتی، انتشارات جامی 1384 تهران

کلینی محمد بن یعقوب، الکافی انتشارات علمیه اسلامیه، 1348

کورنر، استفان، فلسفه کانت، ترجمه عزّت الله فولادوند، انتشارات خوارزمی، 1367

لاریجانی صادق، معرفت دینی، نشر مرکز ترجمه و نشر کتاب، 1370

لاهیجی محمدبن یحیی، شرح گلشن راز، انتشارات سعدی، تهران، 1371

مایر فریتس، ابو سعید ابوالخیر، حقیقت و افسانه، ترجمة مهر آفاق با یبوردی، مرکز نشر دانشگاهی 1378 تهران

مایکل پترسون، ویلیام هانکرو… عقل و اعتقاد دینی(مترجم احمد نراقی). چاپ طرح نو 1379

مجتهد شبستری محمد، هر منوتیک کتاب و سنت، ناشر طرح نو، تهران، 1375

مجلسی محمد باقر بحارالانوار، چاپ بیروت نشر مؤسسة الوفاء. هـ 1403

مظفر محمد رضا، المنطق، نشر دارالتعارف، 1400 هـ .ق

معرفت محمد هادی، التفسیر الاثری الجامع، نشر ذوی القربی، 1383

ملکیان مصطفی، و دیگران، تجربه دینی در نظر خواهی از دانشوران، ویژه‌نامة نقد و نظر سال 6 و 7 ، شماره سوم و چهارم نشر دفتر تبلیغات اسلامی قم 1379

میبدی احمدبن محمد، کشف الاسرار وعدة الابرار، نشر مطبعه مجلس، تهران‌، 1331

نائل جبوری، نظلة احمد، خصائص التجربة الصوفیة، ناشر باب الحکمه بغداد در 2001

نراقی احمد رسالة دین شناخت. نشر طرح نو 1387

نصر سید حسین، معرفت و امر قدسی، نشر فرزان روز، 1380

———-، معرفت و امر قدسی، نشر و پژوهش فرزندان روز تهران 1380

نیکلسون، تصوف اسلامی و رابطة انسان و خدا، ترجمه محمد رضا شفیعی، انتشارات سخن چاپ دوم، 1374

هوردرن، ویلیام، راهنمای الهیات پروتستان، مترجم طاطه وس، میکائلیان، انتشارات علمی و فرهنگی، 1368

88_  Meaning of God In humman Experience by William Ernest Hocking 2003

89_  Davis, evidential force of religious experience by caroline franks davis  oxford univercitry press1999

90_ james William varieties of religious experience New york: collier, books1961

91_ Alston William-perciving God: The  Epistemology of  Religious Experience , cornell university.press 1991

چکیده:

هدف این پایان نامه بررسی تجربة دینی شناختاری در قرآن است. دیدگاه‌های مختلفی پیرامون تجربة دینی مطرح گردیده که مهمترین آنها تجربة دینی شناختی ادراکی می‌باشد. سؤال اصلی این پایان‌نامه این است که آیا قرآن تجربه دینی را به عنوان منبع مستقل شناخت و معرفت به رسمیّت می‌شناسد؟ اگر چنین است آیا همه تجارب دینی دارای چنین بار معرفتی هستند یا اینکه بین موارد آن تفاوتی وجود دارد؟

فرضیة اصلی پایان‌نامه ما این است که قرآن تجربه دینی را به عنوان راهی مستقل برای دریافت حقایق به رسمیت می‌شناسد اما میزان این معرفت بخشی در تجارب مختلف متفاوت است به علاوه قرآن شرایط و موانعی را برای این تجارب ذکر می‌نماید.

ما برای بررسی این موضوع پس از ذکر مقدمات و مفاهیم کلّی به مهمترین دیدگاه‌ها پیرامون چیستی تجربه دینی اشاره می‌کنیم و در نهایت با بررسی آیات قرآن و تفاسیر، دیدگاه مورد قبول قرآن را نشان خواهیم داد.

کلید واژه‌ها: تجربه دینی، شناختی، مکاشفه، مشاهده، امر قدسی

مقدمه:

طرح مسأله:

پس از پایان یافتن قرون وسطی و آغاز دوره­ی روشنگری نقدهای جدی توسط اندیشمندان غرب نسبت به رابطه­ی عقل و دین صورت گرفت، به گونه­ای که برخی وجود هرگونه رابطه­ای را انکار نمودند، و معتقد شدند که معارف دینی قابل توجیه عقلانی نیست. زیرا حجیت عقل که پیش از آن به صورت نادرستی موردتأیید قرار گرفته بود، زیر سؤال رفت، و دیدگاه­های جدیدی پیرامون ماهیت و محدوده­ی عقل مطرح گردید. این تغییرات بیشتر تحت جریان رمانتیسم که به عنوان نقدی بر عقل‌گرایی افراطی به وجود آمده بود صورت گرفت. از سوی دیگر تجربه­گرایی هر چه بیشتر قدرت می‌گرفت و وجود نوعی اعتقادات براساس تجربه احساس نیاز می­شد. بنابراین دانشمندان به دنبال این پرسش به دنبال راه کارهای مناسب دیگری می­گشتند. برای مثال یکی از راه کارها راه کار (کی یر که گور)[1] بود که بیان می­کرد، که هیچ توجیه عقلانی معتبری برای اثبات باورهای دینی وجود ندارد. زیرا اصولا ایمان امری برهان ناپذیر است. به نظر او ایمانی که محصول برهان باشد ایمان نیست، بلکه خود برهان است. در حالی که ایمان نوعی اعتماد به امر ناپیدا و نامعقول است. ایمان نوعی احساس خود رهایی و حرکت به سوی امور غیر معقول است. در حقیقت ایمان یک انتخاب بدون جهت و بدون دلیل است که امکان برد و باخت در آن است.[2] ولی در صورت پیروزی جوایز بیشماری درانتظار انسان است.

اما راه کار معتقدان به تجربه­ی دینی خصوصا شلایرماخر چیز دیگری بود. شلایرماخر[3] می­پذیرفت که ایمان و دین امری غیرمعقول است اما در عوض هسته­ی دین نوعی تجربه است که امری غیر شناختی است. هسته­ی مرکزی همه­ی ادیان تجربه دینی است و تجربه­ی دینی نوعی احساس و عاطفه است که صاحب تجربه در مسیر تجربه امر متعالی کسب می­نماید.[4]

همین مطلب از گذشته­های دور در میان متفکران اسلامی هم وجود داشت. این سؤال همیشه مطرح بوده است که آیا دین دارای هسته و مرکز است؟ و اگر هست این مرکز چیست؟ آیا معارف دینی قابل تبیین عقلانی هستند یا خیر؟ و آیا درک خداوند همراه نوعی شناخت و ادراک هست یا خیر؟ اصولا نسبت انسان با عالم قدس و عالم غیب چگونه است؟ آیا انسان توانایی ارتباط با عوالم دیگر را دارد یاخیر. اگر دارد چه روشی وجود دارد، و آیا همه کس به هر شیوه­ای چنین توانایی را دارند یا اینکه شرایط خاصی برای چنین امر مهمی وجود دارد؟ دانشمندان مسلمان برای کشف این حقیقت تلاش­های بسیاری نموده­اند و در این باره کتابهای مختلفی نوشته­اند. اما این نوشته­ها به صورت متمرکز و آنهم به صورت بحث منسجم با روش شناسی جدید نبوده است.

همه­ی دانشمندان و علمای اسلامی اعتراف دارند که قرآن کامل­ترین، جامع­ترین، سودمندترین کتاب در میان بشر و همچنین مرجع نهایی در فهم و داوری مسائل دینی است. لذا باید مهمترین نیازهای بشر را جوابگو باشد. ولیکن تلاش­ها برای دست­یابی به موضع قرآن در این موضوع کافی نبوده است. در تمام جستجوهای انجام شده از کتب ومقالات معتبر، تحقیقی جامع با محوریت قرآن در این موضوع نیافتیم. نوشته­های پراکنده و بعضا غیر منطبق با اصول اسلامی، قرآنی، ما را بر آن می­دارد که نوشته­ای نسبتاً جامع در این باره تهیه نمائیم تا دیدگاه‌های مختلف علمای مسلمان در علوم و کتابهای مختلف، حول محور قرآن جمع­آوری شود و مورد نقد وکنکاش قرار گیرد.

خصوصا لازم است که این تلاش­ها با روش و متد جدید و با نگاهی به علم جدید و کلام جدید در حوزه­ی غرب صورت بگیرد تا نقصان­های احتمالی برطرف گردد.

باید دید که آیا می­شود که تجربه دینی را به عنوان شاهدی برای مدعیات دینی پذیرفت، یا اینکه آنرا بیشتر یک امر شخصی وغیر مستدل بدانیم و همچنین باید دید که آیا می­توان تجربه­ی دینی را به عنوان بدیلی مناسب برای استدلال­های عقلی پیرامون دین دانست یا اینکه حجیت آنرا باید خیلی محدود دید.

چنین امری با استفاده از فلسفه، کلام قدیم، کلام جدید، فلسفه دین، فلسفه غرب، تفسیر، عرفان و سایر علوم و معارف مرتبط بدست می­آید. در حقیقت در یک فرآیند تطبیقی باید تمام علوم مرتبط را به کار گرفت و همه را حول محور قرآن قرار داد تا بتوانیم نتیجه­ی مطلوب را بدست آوردیم.

جایگاه این مبحث:

این موضوع از جهات مختلفی قابل بررسی است که با یکدیگر شباهت­ها و تفاوت­هایی دارند. یکی از آن جهات، جهت تفسیری این مسأله است. زیرا این موضوع براساس قرآن قابل تبیین و نقد و بررسی است قرآن کریم نسبت به این موضوع مهم بی­تفاوت نبوده است. جهت دوم مسأله بحث کلامی آن است. علم کلام جدید و قدیم و همچنین فلسفه­ی دین به روشنی به این مسأله پرداخته­اند و آنرا مورد بررسی قرار داده­اند، به گونه­ای که در بسیاری از مباحث نقش کلیدی را ایفاء می­کند. جهت سوم مسأله وجهه­ی فلسفی مسأله است. این مسأله براساس فلسفه­های مختلف خصوصا فلسفه­ی صدرایی قابل بررسی است. فلسفه­ی صدرا به این بحث اهمیت ویژه­ای داده است و در کتب مختلف به این مسأله پرداخته است. از آنجا که روش صدرا جمع بین قرآن و برهان و عرفان است، این موضوع باعث رشد و شکوفایی این مسأله گردیده و بسیاری از شبهات ومعضلات مختلف توسط صدرا برطرف شده است. ملاصدرا هدف فلسفه را شناخت خدا و تشبه به او قرار داده است و لذا شناخت خدا که ارتباط مستقیمی با مبحث ما دارد کاملا با فلسفه هم جوشی دارد. جهت چهارم این بحث در معارف قرآن است. معارف قرآن به سلسله مباحث و موضوعات و علوم داخل قرآن اطلاق می­شود. یکی از این معارف، مسأله­ تجربه­ ی دینی است.

اهداف تحقیق:

درهر مبحث علمی شناخت اهداف آن مبحث بسیار مهم است. و اهداف هر بحثی بسته به نقش آن بحث و تأثیرگذاری آن در مباحث دیگر و مسائل روز، مشخص می­شود. شناخت تحولات جدید در حوزه­ی تجربه­ی دینی بر ما روشن می­سازد که این موضوع چه اهدافی را دنبال می­کند. این بحث در گذشته دارای ارزش چندانی نبود وکسی به اهمیت آن پی نبرده بود. اما با ورود علوم جدید ومسائل جدید به داخل کشور، این بحث آهسته آهسته اهمیت خود را نشان داد، به گونه­ای که در دوره­ای از زمان به محوری­ترین مباحث کلامی تفسیری تبدیل شد. براساس همین بحث­ها و مقالات و کتابهای مختلفی در کشور ما مطرح شد که هریک به نوبه­ی خود دارای ارزش ویژه­ای است.

بحث تجربه دینی کلیدی­ترین مباحث الهیاتی را هدف قرار داده است و آنها را مورد بررسی قرار می‌دهد و در صورت کم توجهی به این مسائل، اساس الهیات را متزلزل می­سازد. و لذا هدف این تحقیق بررسی جنبه­های مختلف بحث تجربه­ی دینی، خصوصا جنبه­ی ادراکی و شناختی آن است. تجربه­ی دینی در درون خود مسائل بسیار زیادی را دارا می­باشد که توجه به هرکدام از آنها درخور اهمیت است. یکی از مباحث مطرح شده در تجربه دینی گوهر دین است. تجربه دینی به این پرسش پاسخ می­دهد که اساس و محور هر دینی چیست؟ آیا دین دارای هسته­ای است و اگر دین به این شکل ترسیم شود، محور دین چیست؟ برخی بر این عقیده­اند که محور دین امری معنوی است و ما می­توانیم با استدلال و تفکر به این محور دست یابیم.

برخی هم بر این عقیده­اند که محور دین امری معقول نیست، بلکه امری احساسی است و با استدلال عقلی نمی­توانیم به مرکز دین برسیم. در مکاتب فکری و فلسفی درباره­ی محور دین اظهار نظرهای مختلفی شده است و هرکس به اندازه­ی توان خود به این پرسش پاسخ داده است. تجربه­ی دینی محور دین را از جنس امور معنوی می­داند. گوهر دین نزد این تفکر همان تجربه دینی است. اما ماهیت وچگونگی این تجربه اختلاف برانگیز بوده است و نحله­های مختلفی درباره­ی محور این تجربه به وجود آمده است. شلایرماخر تجربه دینی را امری احساسی و غیر ادراکی می­دانست،[5] اما عده­ای هم از ادراکی بودن این تجربه سخن گفته­اند. دسترسی به پاسخ این مسأله خصوصا از زبان قرآن نیازمند غور در قرآن و تفاسیر و روایات است. بنابراین درک درست از تجربه دینی می­تواند در نوع تفکر ما و جهان­بینی ما نقش اساسی ایفا کند.

نکته­ی مهم دیگری که در بحث تجربه دینی به آن پاسخ داده می­شود این است که آیا بر فرض وجود چنین تجارب و مکاشفات و مشاهداتی، آیا ارزش معرفت شناختی این باورها تا چه حد است؟ آیا چنین مشاهداتی ما را در راه رسیدن به باور صادق موجه همراهی می­کند یا نه؟ و آیا این امور می‌تواند اعتقادات ما را توجیه کند یا اینکه صرفا به اندازه­ی تاییدی برای باورهای ما به شمار می­رود. اگر ارزش معرفت شناسی این تجارب اثبات شود نقش خود را در نظام اعتقادی ما به خوبی نشان خواهد داد. و ما به صورت موجهی می­توانیم در نظام باورهای خود از این امور استفاده نمائیم.

به علاوه کنکاش در این تجارب به ما می­فهماند که شروط، اسباب، و موانع یک تجربه­ی موفق چه چیزهایی هستند. آیا رسیدن به چنین تجربه­ای با چه خطرات و موانعی مواجه است و آیا همگان می‌توانند به چنین تجاربی دست پیدا کنند یا خیر. اگر این راه اختصاصی نیست، شرایط رسیدن به این هدف چگونه­ است؟ از آنجا که بسیاری از مباحث فلسفی، کلامی، تفسیری، عرفانی مبتنی بر این بحث است و در کشور ما هم این مسأله مناقشه برانگیز بوده است، لذا به نظر می­رسد که تلاش هر چه بیشتر ما در این راه، کمک شایانی به سایر مباحث از این دست می­نماید.

قرآن کریم به عنوان متن اصلی اسلامی و محور تمامی علوم اسلامی توجه خاص به این گونه تجارب و دریافتهای قدسی نشان داده است. تلاش ما در این پایان‌نامه نشان دادن میزان اهتمام قرآن به این بحث و بررسی موارد ذکر شده در کلام الهی و پی بردن به نگرش قرآن درباره­ی حجیت این تجارب می­باشد.

دلائل انتخاب موضوع:

نگارنده­ی این پایان‌نامه بعد از مشورتهای بسیاری با اساتید محترم این موضوع را انتخاب نمود. زیرا این موضوع دارای ویژگیهای مثبت زیادی است که در اینجا به برخی از آن موارد اشاره می­کنیم:

1- به روز بودن موضوع. این موضوع از موضوعهای جدید است که در دوران اخیر درجامعه­ی ما مطرح و به ارزش آن پی برده شده است. بررسی این موضوع در جوامع دانشگاهی و حوزوی مؤید این مدعاست لذا برای روشن شدن این موضوع کتابهای بسیاری نوشته شده است که هر کدام در حد توان خود به گوشه­ای از زوایای این موضوع اشاره نموده است. لذا بر خود لازم دیدیم که ما هم یک زاویه­ی کوچک این موضوع که بسیار با اهمیت است مورد بررسی قرار دهیم.

2- حساسیت موضع­گیری در تبیین آن و تأثیر فراوان این موضع­گیری در ابعاد مختلف الهیات و فلسفه دین. از آنجا که این موضوع از موضوعات کلیدی و مطرح در جامعه می­باشد، نوع نگرش ما به این موضوع و تعیین جهت­گیری ما در سراسر نظام عقیدتی ما تأثیر گذار است، و لذا تصمیم گیری در این زمینه می­تواند ابعاد مختلف معارف، از جمله فلسفه، کلام، تفسیر را تحت تأثیر مستقیم خود قرار دهد.

3- ضرورت طرح مباحثی این چنین کلیدی و اصلی از منظر قرآن کریم. قرآن به عنوان معجزه­ی جاوید پیامبر اسلام به بررسی مهمترین نیازهای بشر پرداخته است. یکی از مهمترین مسائل مطرح که به عقیده­ی برخی هسته و گوهر هر دینی است بحث تجربه­ی دینی است و لذا قرآن باید که در این باره هم اظهار نظر نموده باشد. بررسی موضوعاتی از این قبیل و جستجوی آنها از منظر قرآن امری لازم و اساسی است.

4- ضرورت نگرش به قرآن به عنوان منبع جاری ادراک و تبیین مفاهیم اندیشه دینی: همانطور که برای همگان روشن است، قرآن صرفا کتابی تاریخی و قدیمی نیست بلکه منبع و سرچشمه بسیاری ازعلوم معارف است و می­تواند بسیاری از مشکلات روز مره­ی ما را پاسخگو باشد. مسائل مربوط به ادراک و مفاهیم دینی از جمله مواردی است که در قرآن باید مورد جتسجو قرار گیرند.

5- علاقه­ی شخصی به این بحث: پیشینه­ی فلسفی، قرآنی اینجانب مرا ترغیب می­نمود که در مباحثی تطبیقی در این زمینه قلم بزنم. زیرا معتقدم که علوم همپایه می­توانند کاستی­های یکدیگر را جبران کنند. مباحث مربوط به کلام جدید، خصوصا تجربه دینی از جمله مسائل مورد علاقه­ی اینجانب است و لذا قصد دارم در راه تعالی تفکر دینی گام کوچکی بردارم.

[1] – Kierkegaard وی متکلم مشهور دانمارکی است که تأثیر بسزایی در علم کلام جدید گذاشته است. (1855-1813).

[2] – کاپلستون فردریک، تاریخ فلسفه، ج7، ص334، انتشارات سروش 1387.

پترسون مایکل، و دیگران، عقل و اعتقاد دینی، ترجمة احمد نراقی و ابراهیم سلطانی، ناشر طرح نو 1379، ص79.

[3] – schleiermacher.

[4] – کاپلستون فردریک ، پیشین، ج7، ص157.

[5] – پترسون مایکل و دیگران، پیشین، ص42.

همه پایان نامه و تحقیق و پروژه های به صورت فایل دانلودی می باشند و شما به محض پرداخت آنلاین مبلغ همان لحظه قادر به دریافت فایل خواهید بود. این عملیات کاملاً خودکار بوده و توسط سیستم انجام می پذیرد. ضمنا همان لحظه لینک دانلود به ایمیل شما ارسال می گردد.

 جهت پرداخت مبلغ شما به درگاه پرداخت یکی از بانک ها منتقل خواهید شد، برای پرداخت آنلاین از درگاه بانک این بانک ها، حتماً نیاز نیست که شما شماره کارت همان بانک را داشته باشید و بلکه شما میتوانید از طریق همه کارت های عضو شبکه بانکی، مبلغ  را پرداخت نمایید. 

مطالب پیشنهادی:
 • پايان نامه سنجش بنيادهاي نظري و مواد اعلاميه جهاني حقوق‌بشر با مباني و آموزه‌هاي قرآن و نهج‌البلاغه
 • پايان نامه از خود بيگانگي برخي از انسانهاي معاصراز ديدگاه آيات و روايات
 • پايان نامه مباني و روش معناشناسي واژگان قرآن در کتاب التحقيق في كلمات القرآن الكريم
 • پايان نامه آموزه هاي تربيتي ادعيه پيامبران در قرآن
 • پايان نامه الگويي شايسته از مقاصد، محتوا و تناسب سوره ها به ترتيب نزول (30 سوره ي ابتداي نزول)
 • برچسب ها : , , , , , , , , , , , ,
  برای ثبت نظر خود کلیک کنید ...

  به راهنمایی نیاز دارید؟ کلیک کنید

  جستجو پیشرفته

  دسته‌ها

  آخرین بروز رسانی

   Fatal error: Call to undefined function jdate() in /home/bmaghale/domains/bmaghale.ir/public_html/wp-content/themes/digitaliran5/sidebar.php on line 122