پايان نامه تجزيه‌ي الکتروشيميايي فرمالدئيد

تحقیق و پروژه و پایان نامه و مقاله دانشجویی

پايان نامه تجزيه‌ي الکتروشيميايي فرمالدئيد یکی از پایان نامه و تحقیق های جامع و کامل و دارای منابع معتبر می باشد این پایان نامه دارای 81 صفحه به صورت فایل ورد و قابل ویرایش می باشد که جهت دریافت و دانلود متن کامل پايان نامه تجزيه‌ي الکتروشيميايي فرمالدئيد بر روی گزینه خرید انتهای ایمیل کلیک نمائید پس از وارد نمودن اطلاعات مربوطه و پرداخت قادر به دانلود متن کامل پایان نامه مربوطه می باشد همچنین لینک پایان نامه همان لحظه به ایمیل شما ارسال می گردد.

فهرست مطالب

فصل اول: مقدمه
1-1- فرمالدئید و کاربردهای آن 3
1-1-1- کاربردهای فرمالدئید 3
1-2- سرچشمه‌های آزاد سازی فرمالدئید در محیط زیست 4
1-3- فرآیندهای تولید فرمالدئید 5
1-4- اثرات بهداشتی فرمالدئید 6
1-5- خواص فیزیکی و شیمیایی، روش‌های آنالیتیک 7
1-5-1- خواص فیزیکی و شیمیایی فرمالدئید 7
1-5-2- روش‌های آنالیتیکال 8
1-6- روش‌های تصفیه فرمالدئید 9
1-6-1- روش شیمیایی 9
1-6-1-1- واکنش با آب آهک 9
1-6-1-2- واکنش با آمونیاک 9
1-6-1-3- واکنش با پتاس 10
1-6-1-4- واکنش با آب اکسیژنه H2O2 10
1-6-1-5- واکنش با سدیم سیانید NaCN 10
1-6-1-6- واکنش جذب سطحی بر روی سطح کربن فعال 10
1-6-2- روش بیولوژیکی 11
1-6-2-1- اصول و قوانین اکسیداسیون بیولوژیکی 11
1-6-2-2-انواع تصفیه بیولوژیکی 11
1-6-2-2-1- تصفیه هوازی 12
1-6-2-2-2- تصفیه بی‌هوازی 12

فصل دوم: مروری بر پژوهش‌های پیشین 14

فصل سوم: طراحی آزمایشات به‌روش تاگوچی
3-1- مقدمه 23
3-2- تعاريف مفاهيم اوليه 25
3-2-1- پاسخ 25
3-2-1-1- پاسخ‌هايي از نوع بزرگ‌تر (بيشتر) – بهتر 25
3-2-1-2- پاسخ‌هايي از نوع كمتر – بهتر 25
3-2-1-3- پاسخ‌هايي از نوع نزديك‌تر – بهتر 25
3-2-2- فاكتور 25
3-2-2-1- فاكتورهاي كمي و كيفي 25
3-2-2-2- فاكتورهاي كنترلي و اغتشاشگر 26
3-2-3- سطح 26
3-2-4- اثر اصلي 26
3-2-5- اثرات متقابل 26
3-3- انواع روش‌هاي طراحي آزمايش 27
3-3-1- روش تك‌عاملي 27
3-3-2- روش چند عاملي 28
3-3-3- روش فاكتوريل 28
3-3-4- روش رويه پاسخ 29
3-3-5- روش تاگوچي 30
3-4- فرايند طراحي آزمايش‌ها 31
3-4-1- فاز برنامه‌ريزي و مفاهيم مهم در آن 31
3-4-1-1- مشخص كردن تعداد اثرات متقابل 32
3-4-1-2- انتخاب آرايه متعامد متناسب 32
3-4-1-3- درجه آزادي فاكتور 32
3-4-1-4- درجه آزادي اثرات متقابل 32
3-4-1-5- درجه آزادي كل آزمايش 32
3-4-1-6- ویژگی‌های آرایه‌های متعامد 32

3-4-1-7- مشخص كردن ستون اثرات متقابل 35
3-4-1-7-1- استفاده ازجداول مثلثی 35
3-4-1-7-2- استفاده از گراف‌هاي خطي 35
3-4-2- فاز اجرايي 35
3-4-3- فاز تجزيه و تحليل 35

فصل چهارم:ابزار، مواد و روش‌ها
4-1- ابزار 37
4-2- مواد 37
4-3- روش‌ها 38

فصل پنجم:نتایج و تجزیه و تحلیل
5-1- فاز تجزيه و تحليل 44
5-1-1- تجريه و تحليل مقدماتي 44
5-1-1-1- محاسبه اثر اصلي فاكتورها 44
5-1-1-2- تخمین جواب درشرایط بهينه 45
5-1-1-3- بررسي شاخص دقت 46
5-1-2- آناليز واريانس (ANOVA) 46
5-1-2-1- تعريف مفاهيم مهم در آنالیز واریانس 47
5-1-2-2- روش آنالیز استاندارد 49
5-1-2-3- روش آنالیز S/N 49
5-1-2-3-1- کاربرد نسبت S/N 49
5-1-3- انواع مختلف تابع زيان 50
5-1-3-1- مشخصه نوع هرچه به ‌مقدار اسمي نزديك‌تر، بهتر 50
5-1-3-2- مشخصه نوع هر چه كوچك‌تر، بهتر 50
5-1-3-3- مشخصه نوع هرچه بزرگ‌تر، بهتر 50

فصل ششم: جمع‌بندی و پیشنهادات
6-1- جمع‌بندی 58
6-2- پیشنهادات 59

فهرست منابع و مأخذ 60

فهرست منابع و مأخذ

1- حسینی، حسن (1375).” تصفیه فاضلاب‌های حاوی فرمالدئید در صنایع شیمیایی”، پایان نامه کارشناسی ارشد، تهران: دانشگاه صنعتی شریف.

2.U.S. Centers for Disease Control Agency for Toxic Substances and Disease Registry (ATSDR). “Toxicological Profile for Formaldehyde.”(1997). http://www.atsdr.cdc.gov/toxprofiles/tp111.html.

World Health Organization. “IARC Monographs on the Evaluation of Carcinogenic Risks to Humans: Volume 88, (2006), Formaldehyde, 2-Butoxyethanoland1-tert-Butoxy-2-propanol.” http://monographs.iarc.fr/ENG/Monographs/vol88/volume88.pdf.

4. World Health Organization. “International Program on Chemical Safety, Environmental Health Criteria 89: Formaldehyde.”(1999) http://www.inchem.org/documents/ehc/ehc/ehc89.htm.

5.S. Environmental Protection Agency. “Formaldehyde: Hazard Summary.”(2003). http://www.epa.gov/ttn/atw/hlthef/formalde.html.

6Nhproctor, Jp Hughes. Chemical Hazards of The Workplace, Fifth Edition, (1978), P 273.

7. Goodman, L. Gilman, A. (1975). ,The Pharmacological Basis of Therapeutic, 5th New York, MacmilanPublicashing Co, P-578.

8.Hendrick, DJ. Rando, RJ. and Lane, DJ. (1982).”Formaldehyde asthma: Challenge exposure levels and fate after 5 years”. Journal of Occupational and Environmental Medicine, vol.24, 893–7.

9.Toxity& Hazard Indus Chsus Safety Mamual, (1982)

10.Plunkett,Er. Barbela, T. (1977).American Industrial Hygiene Association Journal,vol.38, 61-62.

11.Health & Safety Executive Monograph Formaldehyde, (1981), P.8

12- صالحی، حسین (1379).”بررسی تصفیه فاضلاب‌های حاوی فرمالدئید غلیظ به روش شیمیایی-بیولوژیکی”، پایان‌نامه کارشناسی ارشد، تهران: دانشگاه صنعتی شریف.

13.Wang,H.Yu,X.Wu,L.Wang,Q.and Sun, D.(2005). “A Comparative Study on Electrochemical Oxidation of Phenolin Two Types of Cells”.Russian Journal of Electrochemistry,Vol.41, 719–724.

14.Habibi,B. Delnavaz,N. (2010).”Electrocatalytic oxidation of formic acid and formaldehyde on platinum nanoparticles decorated carbon-ceramic substrate”. International Journal Of Hydrogen Energy,vol.35, 8831- 8840.

Enyo,M. (1985).”Anodic Formaldehyde oxidation on Pt,Pd,Au and Pd-Au alloy electrodes in NaoH and Na2CO3 solutions”. Journal of Applied Electrochemistry,vol.15907-911.

Selvaraj,V. NirmalaGraceb, and Alagar,A. M. (2009). ” Electrocatalytic oxidation of formic acid and formaldehyde on nanoparticle decorated single walled carbon nanotubes”. Journal of Colloid and Interface Science, vol.333, 254–262.

Yang,H. Lu,T. H. (1997). “Preparation of highly dispersed gold microparticlesand their electrocatalytic activity for the oxidation of formaldehyde”.Journal Of Applied Electrochemistry,vol. 27, 428-433.

Zhang,C. He,H. Tanaka,K. (2006). “Catalytic performance and mechanism of a Pt/TiO2 catalyst for the oxidation of formaldehyde at room temperature”. Applied Catalysis B: Environmental, vol.65, 37–43.

Liu,H. Ye,X. Lian,Z. Wen,Y. and Shanguan,W. (2006). “Experimental study ofphotocatalytic oxidation of formaldehyde and its by-products”.Research Chemical Intermed., Vol.26, 329–16.

20- توللي،اميرصرافي،اميرمحبي،علي قهرماني،پاشا(١٣٨7).”کاهش غلظت فرمالدئيد از پساب صنعتي بوسيله اکسيداسيون با پراکسيدهيدروژن درحضورهيدروکسيدسديم”، يازدهمين كنگره ملي مهندسي شيمي ايران،تهران: دانشگاه تربيت مدرس.

Motheo,A. J. Ernesto,R. Olivi,P(2000).”The Oxidation of Formaldehyde on High Overvoltage DSA Type Electrodes”. Journal of Brazilian Chemical Society, Vol. 11, ,16-21.

Fukunaga,M. Guimaraes, J. Bertazzoli,R. (2008). “Kinetics of the oxidation of formaldehyde in a flow electrochemical reactor with TiO2/RuO2 anode”. Chemical Engineering Journal,vol. 136, 236–241.

23.Wang,L. Sakurai,M. and Kameyama, H. (2009).”Study of catalytic decomposition of formaldehyde on Pt/TiO2 alumite catalyst at ambient temperature”.Journal of Hazardous Materials,vol. 167,399–405.

Yang,J. Li,D. Zhang,Z. Li,Q. Wang,H. (2000).”A study of the photocatalytic oxidation of formaldehyde on Pt/Fe2O3/TiO2.”Journal of Photochemistry and Photobiology A: Chemistry,vol.137,197–202.

Fornazari,A. L. Malpass,P. Miwa,W. Motheo,A. (2009). “Application of Electrochemical Degradation of Wastewater Composed of Mixtures of Phenol – Formaldehyde”.Key Elements For A Sustainable World: Energy, Water And Climate Change, São Paulo.

Yi,Q. Niu,F. Yu,W. (2010).”Pd-modified TiO2 electrode for electrochemical oxidation of hydrazine formaldehydeand and glucose”.Thin Solid Films,Vol.519,3155-3161.

Nishimura,K. Machidu,K. Enyo,M. (1988).”Journal of Electroanalytical Chemistry”.

Vossoughi,M. Borgheai,M. Salehi,H. Alemzadeh,I. (2001). “Combined chemical and biological processes for the treatment of industrial wastewater containing formaldehyde”.ScientiaIranica, vol.8.

29.Glancer,M. Soljan,V. Landeka,T. (2001). “Aerobic Degradation of Formaldehyde in Wastewater from the Production of Melamine Resins“.Food Technology and Biotechnology, vol.39, 197–202.

Oliveira,S.V. Moraes,E. Adorno,M.A.T. Varesche,M. Foresti,E. Zaiat,M. (2004). “Formaldehyde degradation in an anaerobic packed-bed bioreactor”Water Research,vol. 38, 1685–1694.

Raja Priya, S. Sandhya, K. Swaminathan,” (2009).Kinetic analysis oftreatment of formaldehyde containing wastewater in UAFB reactor”. Chemical Engineering Journal,vol. 148, 212–216.

Moussavi,G. Yazdanbakhshb,A. Heidarizad,M. (2009).”The removal offormaldehyde from concentrated synthetic wastewater using O3/MgO/H2O2 process integrated with the biological treatment”. Journal of HazardousMaterials ,vol. 171, 907–913.

Cheng,S. Lin,Y. Chen,S(1996). “Enhanced biodegradation of organic nitrogenous compounds in resin manufacturing wastewater by anoxic denitrification and oxic nitrification process”. Water Science and Technology vol.34, 35-41.

Garrido,J.M. Mendez,R. Lema, J.M. (2000).”Treatment of wastewaters from a formaldehyde-urea adhesives factory”.Water Science and Technology,vol.42, 293-300.

Q. Wen, C. Li, Z.Cai, W. Zhang. Study on activated carbon derived from sewage sludge for adsorption of gaseous formaldehyde. Bioresource Technology,vol.102, (2011) ,942–947.

36- مرادخانی، داود تقوی، فرشید (1386).”آشنایی با روش طراحی آزمایش تاگوچی”. چاپ اول، انتشارات دانشگاه زنجان.

37.Taguchi, Genichi. (1985),”System of Experimental Design”,New York:UNIPUB, Kraus Internatinal Publications.

Fisher,R.A. (1951). “Design of Experiments”. Edinburgh: Oliver & Boyd.

39- زینالی، الهام (1386). “طراحی آزمایش به روش تاگوچی با استفاده از نرم‌افزار Qualitek – 4″. چاپ اول ،انتشارات شرکت پژوهش و فناوری پتروشیمی.

40-مفیدی جمشید، (1381).”اصول الکتروشیمیایی”. چاپ هفتم، جلد اول، انتشارات دانشگاه تهران.

چکیده

فرمالدئید یکی از مواد شیمیایی آلی است که کاربرد بسیار گسترده‌ای بعنوان ماده خام در بسیاری از صنایع دارد. پساب‌های خروجی صنایعی که حاوی غلظت‌های بالای فرمالدئید می‌باشند به‌دلیل خطرات احتمالی سرطان‌زایی و جهش‌زایی آن باید قبل از ورود به محیط زیست تصفیه گردند. هدف از این مطالعه تاثیر عوامل موثر در جداسازی فرمالدئید به روش اکسیداسیون الکتروشیمیایی می‌باشد. در این مطالعه با استفاده از طراحی آزمایش به روش تاگوچی با توجه به 4 عامل اصلی تاثیر‌گذار آزمایش‌هایی طراحی و انجام گردید که با توجه به نتایج آزمایش‌ها مشاهده گردید که زمان دارای بیشترین و الکترولیت دارای کمترین اثر در جداسازی فرمالدئید را دارا می‌باشند. اثر الکترولیت بر انرژی مصرفی نیز بررسی و مشاهده گردید که هیدروکلریدریک دارای کمترین انرژی مصرفی در محلول جهت جداسازی فرمالدئید می‌باشد. همچنین حالت بهینه جهت حذف فرمالدئید در 3pH= ، آمپراژ 4/0، الکترولیت هیدروکسید سدیم (NaOH) و در زمان 2 ساعت بدست می‌آید که در آن جداسازی 30درصد فرمالدئید حاصل گردید.

کلمات کلیدی : روش تاگوچی، جداسازی فرمالدئید، اکسایش الکتروشیمیایی

مقدمه

یکی از پیامدهای دنیای صنعتی و مدرنیزه شدن زندگی کنونی آلودگی محیط زیست می‌باشد که در کلیه ابعاد زیستی انسان اعم از آب، خاک و هوا آثار مخرب خویش را نشان می‌دهد. فاضلابهای صنعتی که محصول پیشرفت تکنولوژی در صنعت می‌باشد روز به روز آثار زیان‌بار خود را بر محیط آبی و خاکی تحمیل می‌کند. بدیهی است که با وجود صنایع گوناگون و اشاعه وسیع آلودگیهای زیست محیطی، گام‌های علمی و پژوهشی به منظور کنترل آلودگی‌ها باید با برنامه‌ریزی صحیح و اقدامات عملی همراه گردد. در کشور ما فاضلابها بدون هیچگونه محدودیتی وارد منابع آبهای سطحی و زیرزمینی می‌شوند و فاضلاب‌های صنعتی نیز همین مسیر را طی می‌کنند. ضرورت شناخت فاضلاب‌ها و آلودگی آنها و روش‌های تصفیه آنها مسأله‌ای است که همت بلند محققان و مهندسین بهداشت محیط و محیط زیست این دیار را به یاری می‌طلبد. بدیهی است فاضلاب‌های صنعتی با توجه به تنوع فرآیندها و تنوع در مواد شیمیایی که بعضاً خطرناک و آلوده کننده محیط زیست نیز می‌باشند هر یک مشکلات خاصی برای محیط زیست می‌آفرینند و به همین خاطر هر فاضلابی مربوط به یک صنعت خاص نیاز به مطالعه جداگانه و بررسی و تحقیق ویژه در مورد نوع آلودگی و روش‌های کنترل آن را به همراه دارد. صنایعی که فرمالدئید تولید می‌کنند یا به نوعی با این ماده سروکار دارند از جمله صنایعی هستند که در آلوده‌کردن آب‌ها و ایجاد مشکلات زیست محیطی نقش مهمی دارند و با فشارهای سازمان حفاظت محیط زیست موظف شده‌اند مشکل فاضلاب صنعتی خود را حل کنند. آنچه این کارتحقیقی را پراهمیت می‌سازد این است که بدون حذف جداگانه فرمالدئید، تصفیه کلی فاضلاب این‌گونه صنایع مختل خواهد شد و اگر هم به‌دلیل مسائل اقتصادی، امکان ایجاد تصفیه‌خانه برای کل فاضلاب مقدور نباشد بدون پیش تصفیه فرمالدئید، تصفیه‌خانه فاضلاب شهری با مشکل مواجه خواهد شد.

1-1-فرمالدئید و کاربردهای آن

نام‌های معمول و مترادف فرمالدئید: فرمالدئید، متانال ، متیلن‌اکسید، اکسی متیلن، متیلالدئید، اکسومتان نام‌های متداول برای محلول‌های فرمالدئید: فرمالین و فرمل.

فرمالدئید در فشار و دمای معمولی یک گاز بی‌رنگ با جرم مولکولی نسبی 03/30 است. متداولترین شکل تجاری موجود آن محلول آبی 50-30% است. معمولاً برای کاهش پلیمریزایسیون ذاتی فرمالدئید به محلول آن متانول یا مواد دیگر به‌عنوان پایدار‌کننده اضافه می‌شود. غلظت متانول در محلول فرمالدئید می‌تواند تا حدود 15% باشد. غلظت سایر پایدار‌کننده‌ها می‌تواند تا چند صد میلی‌گرم در لیتر باشد. اخیراً سیستم‌های فرمالدئید مایع غلیظ که تا 95% فرمالدئید دارند قابل دستیابی هستند، اما دمای لازم برای پایداری محلول و جلوگیری از جدایی پلیمر از حدود دمای اتاق تا C°120 با افزایش غلظت محلول افزایش می‌یابد. فرمالدئید به‌سرعت در آب، الکل‌ها و سایر حلال‌های قطبی حل می‌شود ولی در سیالات غیر‌قطبی درجه انحلال پائینی دارد. فرمالدئید در C°150 به متانول و کربن منوکسید تجزیه می‌شود. به‌طور کلی فرمالدئید قدرت واکنش پذیری زیادی با سایر مواد شیمیایی دارد. در نور آفتاب فوراً به دی‌اکسید‌کربن اکسید می‌شود.

1-1-1- کاربردهای فرمالدئید

فرمالدئید به‌عنوان یک پایه واحد ساختمانی مواد شیمیایی، یک واسطه در ترکیبات آلی گوناگون از رزین‌های آمینو و فنلیک گرفته تا کودهای شیمیایی می‌باشد. بیشترین مصرف فرمالدئید در تولید رزین‌های آمینو و فنلیک می‌باشد. که دلیل موجهی را برای 55% ظرفیت کل تقاضاها ارائه می‌دهد. دیگر مصارف مهم شامل محصولات صنعت چوب، ترکیبات قالبگیری، رزین‌های ریخته‌گری و چسب‌ها برای روپوش‌کشی می‌باشد. محصولات چوبی حدود 36% از کل تقاضای فرمالدئید رابرای کاربردهای تخته چندلایی به خود اختصاص می‌دهد. تحت بعضی شرایط رزین‌های اوره- فرمالدئید، فرمالدئید را آزاد می‌کنند که مسائل محیط زیستی و بهداشتی را ایجاد می‌کنند. رزین‌های آمینو و فنلیک هر دو به‌عنوان ترکیبات قالبگیری به‌کار برده می‌شوند. انبوهی از رزین‌های آمینو، رزین ملامین به‌کار برده شده در ظروف‌سازی هستند. رزین‌های قالبگیری فنلیکی در وسایل کنترل الکتریکی، تلفن‌ها به‌کار برده می‌شوند. فرمالدئید برای تولید پرداخت ثابت پارچه‌های سلولزی به‌کار برده می‌شود. پرداخت پارچه‌ها بر اساس فرمالدئید شامل ملامین، اوره، فرمالدئید، glyoxal, Triazim, Triazones می‌باشد. آلدئیدها در ساخت و سنتز الکل‌ها، اسیدها و سایر مواد شیمیایی به‌کار می‌روند. همچنین در صنعت لاستیک‌سازی، صنایع کاغذ، دباغی وکشاورزی مصرف می‌شوند. از جمله مصارف عمومی فرمالدئید، استفاده از آن برای نگهداری قطعات تشریحی در دانشکده‌های پزشکی و موسسات طبی، عامل از بین برنده بو و عامل باکتری‌کشی و همچنین عامل سخت‌کننده پروتئین‌ها می‌باشد. علاوه بر آن محصولات بدست آمده از فرمالدئید در طیف گسترده‌ای از صنایع نظیر اتومبیل‌سازی و ساختمان، کاغذسازی و پارچه‌بافی کاربرد فراوان دارد. فرمالدئید در سوخت و ساز طبیعی بدن نیز وجود دارد لیکن مقدار آن ناچیز است[5-1].

1-2- سرچشمه‌های آزاد سازی فرمالدئید در محیط زیست

فرمالدئید در محیط زیست به‌عنوان نتیجه‌ای از فرآیندهای طبیعی و از منابع ساخت بشر موجود می‌باشد. فرمالدئید به‌طور صنعتی در مقادیر زیاد تولید می‌شود و کاربردهای زیادی دارد. دو منبع دیگر ساخت بشر عبارتند از: خروج اتوماتیک از موتورهای بدون مبدلهای کاتالیستی. بقایا، انتشارات و یا ضایعات حاصل در هنگام ساخت فرمالدئید به‌وسیله موادی مشتق شده از آن یا واکنش داده شده با آن. فرمالدئید در صنایع گوناگون کاربردهای داروئی به‌عنوان یک استریل‌کننده دارد. همچنین به‌عنوان یک نگهدارنده در کالاهای مصرفی، مانند غذا، مواد بهداشتی و آرایشی و پاک کننده‌های خانگی به‌کار می‌رود. یکی از کاربردهای عمده آن در ساخت رزین‌های اوره – فرمالدئید و ملامین- فرمالدئید می‌باشد. رزین اوره- فرمالدئید برای عایق‌سازی ساختمان‌ها ([1]UFFI) به‌کار می‌رود، این رزین می‌تواند پس از نصب به نشر فرمالدئید ادامه دهد یا یک منبع انتشار دائمی فرمالدئید را تشکیل دهد. منابع محیطی داخلی زیادی که می‌تواند انسان را در معرض فرمالدئید قرار دهد شامل سیگارها و محصولات تنباکو، مبلمان یا اثاثه‌ای که حاوی رزین‌های پایه فرمالدئید هستند، مواد ساختمانی حاوی رزین‌های اوره-‌فرمالدئید، چسب‌های حاوی فرمالدئید که برای سطوح پلاستیکی و پارکت‌ها، فرش‌ها، ضد‌عفونی‌کننده‌ها‌ (گندزداها)، پخت‌کننده‌های‌گازی و شومینه‌های باز استفاده می‌شود، می‌باشند. فرمالدئید در حین اکسیداسیون هیدروکربن‌ها به‌طور طبیعی تشکیل می‌شود. این هیدروکربن‌ها با رادیکال‌های OH و ازن واکنش می‌دهند و فرمالدئید وسایر آلدئیدها را به‌عنوان مواد واسطه‌ای در یک سری واکنش‌هایی که نهایتاً منجر به تشکیل مونواکسید‌کربن، دی‌اکسید‌کربن، هیدروژن و آب می‌شوند، تشکیل می‌دهند. کارخانه‌های تولید فرمالدئید و صنایعی که به نحوی با فرمالدئید سروکار دارند از جمله مهمترین منبع فرمالدئید و آلاینده‌های عمده محیط زیست می‌باشند. در کشور خودمان نیز کارخانه‌های همچون شرکت صنایع شیمیائی سینا و قدس در شیراز که به تولید فرمالدئید اشتغال دارند در فاضلاب خروجی خود غلظت‌های بالایی از فرمالدئید را دارند. همچنین کارخانه‌هایی که به تولید رزین‌های فنل – فرمالدئید و … مشغولند مانند کارخانه تولید رزین فنل- فرمالدئید در اصفهان باعث ایجاد آلودگی محیط زیست می‌گردند. همچنین صنایع پتروشیمی که به تولید فرمالدئید و رزین‌های فرمالدئید مشغولند مانند پتروشیمی جم و همچنین پتروشیمی اراک در قسمت آلاکلر و بوتاکلر خود غلظت بالای ppm700 فرمالدئید را وارد محیط زیست می‌کنند[1].

1-3- فرآیندهای تولید فرمالدئید

فرمالدئید بوسیله اکسیداسیون متانول با استفاده از دو روش مختلف تولید می‌شود.

الف-اکسیداسیون با اکسیدهای مولیبدنیوم آهن در دمای C° 380 -270

ب- اکسیداسیون با کریستالهای نقره یا شبکه‌های توری نقره‌ای در دمای C°720-600

فرمالدئید یک ماده آغازگر ارزان برای بسیاری از واکنش‌های شیمیایی می‌باشد و تعداد زیادی از محصولات با استفاده از فرمالدئید به‌عنوان یک ماده پایه ساخته شده‌اند. بنابراین تولید آن در صنایع شیمیایی حائز اهمیت زیادی می‌باشد[2]. جدول 1-1 ارقام تولید برخی از کشورهای صنعتی غربی را نشان می‌دهد.

 

[1] Urea-Formaldehyde Foam Insulation

-4- اثرات بهداشتی فرمالدئید

فرمالدئید به‌عنوان یک ماده سرطان‌زای حیوانی شناخته شده است و در حیوانات تومورهای حفره لنفی را ایجاد کرده است. این ماده توسط [1]NTP، WHO[2]، OSHA[3]، VIOSH[4]، ACGIH[5]، IGRC[6]،EPA[7] یک ماده سرطان‌زای انسانی محسوب می‌شود. گاز فرمالدئید یک ماده ملتهب کننده چشمها و مجاری تنفسی است، محلول‌های آن هم باعث التهاب اولیه و هم درماتیت‌های حساسیتی می‌شوند[6]. اگر محلول فرمالدئید خورده شود، غشاهای موکوس دهان و لوله گوارشی ملتهب می‌شود و درد شدید، استفراغ و اسهال حاصل می‌شود. پس از جذب، فرمالدئید سیستم عصبی مرکزی (CNS[8]) را از کار می‌اندازد و علامت‌‌هائی شبیه حالت مستی توسط الکل را پدید می‌آورد. تغییر پروتئین‌های بافتی به‌وسیله فرمالدئید سمیت موضعی ایجاد می‌نماید و واکنش‌های آلرژیک را بالا می‌برد تماس مکرر با محلول فرمالدئید می‌تواند درماتیت‌های اگزاماتوئید را سبب شود. لباس‌هایی که با فرمالدئید عمل آورده شده‌اند درماتیت ایجاد کرده‌‌اند[7]. محلول‌های آبی پاشیده یا چکیده شده روی چشم انسان سبب آسیب‌هایی از کدر‌شدن شدید و همیشگی قرنیه و از دست دادن بینائی تا آسیب‌های گذرای جزئی و ناراحتی، بسته به اینکه غلظت محلول‌ها زیاد یا کم بوده باشد، شده‌اند[2]. استنشاق غلظت زیادی از فرمالدئید سبب التهاب شدید لوله تنفسی شده که در دو مورد به مرگ منجر گردید. در مورد اشخاص حساس واکنش‌های آسمی خاص ممکن است در اثر تماس کوتاه در غلظت حدود ppm 3 ایجاد شود[8]. بلعیدن یا فروبردن فرمالدئید می‌تواند سبب کاهش دمای بدن شود. علائم مربوط به فروبردن فرمالدئید عبارتند از: یرقان یا زردی، فساد خون در اشخاص مبتلا به بیماری قند یا دیابت، و وجود خون در ادرار. علائم مربوط به استنشاق فرمالدئید عبارتند از: ورم غشاء مخاط بینی، نابویائی، اسپاسم حنجره، التهاب معده و روده و آماس نای[9].

در یک بررسی از 57 نفر مومیائی کننده که در معرض غلظت اتمسفری زیر ppm2 بودند علائم زیادی از اثرات التهاب روی چشمها (81%) و بینی و گلو (75%) وجود داشت. سایر اثرات تنفسی شامل سرفه (33%) تنگی قفسه سینه (23%) خس‌خس‌کردن سینه (12%) کوتاهی تنفس (11%) بوده است. بر اساس این نتایج، 10% مبتلا به برونشیت حاد و 30% مبتلا به برونشیت مزمن بودند. در این بررسی هیچ گروه کنترلی به‌کار برده نشده و نیز کشیدن سیگار در نظر گرفته نشد[10]. در غلظت‌های ppm10-1 التهاب قابل ملاحظه چشم در اولین تماس ممکن است ایجاد شود، در حدود ppm 4 اشکریزی اتفاق می‌افتد[11]. حد مجاز تماس با فرمالدئید توسط سازمان‌های بهداشت جهانی مانند EPA، ACGIH در سال 1985 به میزان ppm2 در محلول و 4/2 میلی‌گرم در متر‌مکعب هوا تعیین شده است. همه کسانی که با مواد جامد حاوی فرمالدئید و یا محلول‌های غلیظ آن سروکار دارند و یا در تماس با گاز آن قرار می‌گیرند باید به دقت شیوه‌های حفاظتی را در نظر بگیرند و بایستی تهویه کافی و قوی در اختیار داشته باشند تا غلظت را در کمتر از ppm 2 نگهداری کنند. برای ایجاد ایمنی در مکان‌هایی که با فرمالدئید سروکار دارند بایستی محلول‌های فرمالدئید در ظروف بسته حمل و نقل گردند. در مکان‌هایی که لازم است افراد در محیط‌های سربسته با غلظت فرمالدئید بیش از حد مجاز کار کند استفاده از ماسک ضروری است. وسائل کمک‌های اولیه مخصوص جهت چشم و پوست به همان صورتی که برای مواد شیمیایی محرک لازم است در این موارد نیز توصیه می‌شود. در مواقعی که ترشحات این مواد به داخل چشم وارد می‌شود اقدامات فوق العاده فوری باید انجام شود تا از انعقاد سطوح کرونه جلوگیری شود. در مورد کسانی که قبلاً به عوارض پوستی و یا بینایی یا تنفسی دچار بوده‌اند دقت و توجه خاص باید مبذول شود. تحریکات پوستی ناشی از تماس با محلول فرمالدئید می‌تواند به‌وسیله شستشو با آب و صابون بهبود یابد لذا بعد از تماس با آن نبایستی شستشو با آب و صابون را فراموش کرد[5]. در مورد سرطان‌زایی فرمالدئید نیز تحقیقاتی صورت گرفته است که برابر آخرین اطلاعات علمی فرمالدئید در رده موادی قرار می‌گیرد که در فرآیندهای صنعتی به‌کار رفته و سرطان‌زایی آنها مشکوک است و این مسئله بر پایه واقعیت‌های محدود اپیدمیولوژیکی و گزارش‌های منحصر بفرد قرار دارد و یا آنکه ایجاد سرطان در یک یا چند گونه از حیوانات و برطبق روش‌های مناسب آزمایشگاهی از آنها به‌وقوع پیوسته است[4،3].

[1] National Toxicology Program

[2] World Health Organization

[3] Occupational Safety and Health Administration

[4] Victorian Institute of Occupational Safety and Health

[5] American Conference of Governmental Industrial Hygienists

[6] International Agency for Research on Cancer

[7] Environmental Protection Agency

[8] Central Nervous System

همه پایان نامه و تحقیق و پروژه های به صورت فایل دانلودی می باشند و شما به محض پرداخت آنلاین مبلغ همان لحظه قادر به دریافت فایل خواهید بود. این عملیات کاملاً خودکار بوده و توسط سیستم انجام می پذیرد. ضمنا همان لحظه لینک دانلود به ایمیل شما ارسال می گردد.

 جهت پرداخت مبلغ شما به درگاه پرداخت یکی از بانک ها منتقل خواهید شد، برای پرداخت آنلاین از درگاه بانک این بانک ها، حتماً نیاز نیست که شما شماره کارت همان بانک را داشته باشید و بلکه شما میتوانید از طریق همه کارت های عضو شبکه بانکی، مبلغ  را پرداخت نمایید

مطالب پیشنهادی: برای ثبت نظر خود کلیک کنید ...

به راهنمایی نیاز دارید؟ کلیک کنید

جستجو پیشرفته

دسته‌ها

آخرین بروز رسانی

    Fatal error: Call to undefined function jdate() in /home/bmaghale/domains/bmaghale.ir/public_html/wp-content/themes/digitaliran5/sidebar.php on line 122