پايان نامه تجزيه و تحليل اقتصادي ومديريتي راهبردهاي موثّر بر پيشگيري از لنگش در گله‌هاي صنعتي گاو شيري

تحقیق و پروژه و پایان نامه و مقاله دانشجویی

پايان نامه تجزيه و تحليل اقتصادي ومديريتي راهبردهاي  موثّر بر پيشگيري از لنگش در گله‌هاي صنعتي گاو شيري یکی از پایان نامه و تحقیق های جامع و کامل و دارای منابع معتبر می باشد این پایان نامه دارای 111 صفحه به صورت فایل ورد و قابل ویرایش می باشد که جهت دریافت و دانلود متن کامل پايان نامه تجزيه و تحليل اقتصادي ومديريتي راهبردهاي  موثّر بر پيشگيري از لنگش در گله‌هاي صنعتي گاو شيريبر روی گزینه خرید انتهای ایمیل کلیک نمائید پس از وارد نمودن اطلاعات مربوطه و پرداخت قادر به دانلود متن کامل پایان نامه مربوطه می باشد همچنین لینک پایان نامه همان لحظه به ایمیل شما ارسال می گردد.

فهرست مطالب

فصل اول-کلیات تحقیق 1
1-1-مقدمه: 1
1-2-1-تولید شیر 2
1-2-3-تولید مثل 2
1-3-موانع دستیابی به اهداف 4
1-3-1-بیماریها 4
1-3-2-زیرساخت‌ها 5
1-3-3-عوامل مستعدکننده – پیوند با زیرساخت‌ها 5
1-3-4-شرایط جایگاه‌ها 6
1-3-5-توپوگرافی، آب و هوا و شرایط منطقه 6
1-3-6-سطح پاکیزگی و شرایط بهداشتی 6
1-3-7-اندازه‌ی گله 6
1-3-8-تراکم و ازدحام 7
1-3-9-وضعیت تغذیه 7
1-4- تعريف مساله (مبتنی برسابقه تحقیق): 7
1-5-اهداف تحقیق: 9
1-6-مشخصات جغرافیایی استان: 9
1-7-پتانسيلهاي استان گلستان دربخش دام و طيور: 10
2-1-اهمیت ناهنجاری های متابولیک 14
2-2-عوامل مؤثر در ایجاد ناهنجاری های متابولیک 14
2-3-لنگش: 16
2-4-مکانيزم توسعه لنگش 17
2-5-انواع لنگش 19
2-6-اثرات نحوه تغذیه و توزیع خوراک و مدیریت آخور بر لنگش در گله‌های گاو شیری 20
2-6-1-تغذیه 20
2-6-2-توزیع خوراک 20
2-6-3-تصحیح ماده خشک اجزای جیره 21
2-6-4-مقدار تغذیه اجزای جیره 21
2-6-5-مخلوط کردن 22
2-7-اثرات مدیریت آخور برلنگش در گلههای گاوشیری : 23
2-7-1-الگوی وعده‌ای خوراک 23
2-7-2-انتخاب 24
2-8-خوراک‌دهی و مدیریت گاو در دوره انتقال 25
2-9-رابطه بين اسيدوز و لنگش 26
2-10-راهبردهای مدیریتی پیشگیری از اسیدوز 27
2-11-مدیریت عوامل غیر تغذیه‌ای 28
2-11-1-استرس گرمایی 29
2-11-2-پوشش کف بستر و لنگش 30
2-11-3-طرّاحی بهاربند و لنگش 31
2-11-4-سم چینی و مراقبت از سم 32
2-11-5-حوضچه‌های حمام پا 32
2-12-کاهش لنگش از طریق انتخاب ژنتیکی 34
2-13ساختار ظاهری دست و پا 34
2-14-برآوردهای ژنتیکی که برای عوامل غیرژنتیکی تنظیم شده اند: 36
2-15-انتخاب مستقیم برای به حداقل رساندن لنگش 36
3 – فصل سوم (روش تحقیق) 39
3-1- جامعهی آماری: 39
3-1-1- تهیهی پرسش‌نامه: 39
3-2- جمعآوری اطّلاعات طرح: 39
3-3- رگرسیون چندمتغیره: 40
3-3-1- آشنایی اوّلیه 40
3-3-2- اهداف بررسیهای علمی به‌روشهای چندمتغیره: 41
3-3-3-کاربرد روشهای چند متغیره: 41
3-3-4-الگوهای رگرسیون خطّی چندمتغیره: 42
3-3-4-1-الگوی رگرسیونی خطّی چندمتغیره با متغیرهای توضیحی ثابت: 42
3-3-4-2- الگوی رگرسیونی خطّی چندمتغیره با متغیرهای توضیحی تصادفی: 44
3-3-5- همبستگی: 44
3-3-5-1- ضریب همبستگی ساده یا پیرسون: 46
3-3-5-2- برآورد پارامترρ: 46
3-3-6- بررسی تأثیر شاخصهای شخصی-اجتماعی بر پارامترهای مدیریتی-اقتصادی: 49
3-3-6-1- نحوهی نمرهدهی به شاخصهای شخصی و اجتماعی: 49
3-3-7- بررسی تأثیر راهبردهای مدیریتی تغذیه ای : 51
3-3-8- بررسی تأثیر راهبردهای مدیریتی غیر تغذیه ای: 51
3-3-9درمان و هزینههای بیماری: 52
4- فصل چهارم (نتایج و بحث) 54
4-1-گروه‌بندی مزارع پرورش گاو‌شیری: 54
4-2-خصوصیات اجتماعی و شخصی مالکان گاوداری‌ها: 55
4-2-1-سن: 55
4-2-2-تجربه‌ی کاری: 56
4-2-3-تحصیلات: 58
4-3-وضعیت صفات تولیدی و تولید مثلی مورد بررسی در گلّه‌های صنعتی گاوشیری شهرستان گرگان 59
4-4-بررسی تأثیر راهبردهای مدیریتی موثّر بر پیشگیری از لنگش بر روی پارامترهای تولیدی، تولید مثلی، اقتصادی و مدیریتی: 60
4-4-1-راهبردهای تغذیه‌ای: 60
4-4-1-1-رعایت نسبت مناسب علوفه به کنسانتره: 60
4-4-1-2-استفاده یا عدم استفاده از فیدر: 62
4-4-1-3-استفاده از سدیم بی‌کربنات: 64
4-4-1-4-استفاده از بیوتین: 67
4-4-1-5-استفاده از مکمل‌های معدنی و ویتامینی در دوره انتقال: 69
4-4-1-6-استفاده از جیره‌های کاملاً مخلوط: 71
4-5-اثر عوامل غیر تغذیه‌ای بر روی شاخص‌های تولیدی، تولید مثلی و اقتصادی: 74
4-5-1-اثر جنس بستر: 74
4-5-2-تعداد دفعات جمع‌آوری فضولات بستر: 77
4-5-3-مدّت زمان ایستادن گاو برای شیردوشی: 79
4-5-4-تعداد دفعات شیردوشی در روز: 81
4-5-5-بهداشت سم، روش‌های سم‌چینی و نحوه درمان لنگش: 84
4-5-6-اهمیت دادن به انتخاب اسپرم مناسب جهت اصلاح ساختار دست و پا در دراز مدّت: 86
4-5-7-استفاده از حوضچه ضدعفونی و نوع مواد مصرفی 89
4-6-روش درمان لنگش: 91
4-7-همبستگی‌های مهم بین شاخص‌های تولیدی در مزارع پرورش گاو شیری شهرستان گرگان: 93
4-8- نتیجه گیری و پیشنهادات 95
منابع و مآخذ 97

منابع و مآخذ

آخوندی، ع.ا. غفاری، ح. دیانی، ا. 1387. نقش تغذیه الیاف موثر فیزیکی بر اسیدوز شکمیه. اولین همایش سراسری تغذیه و بیماری های متابولیک گاو، دانشگاه بیرجند.

آقا میری س م. 1387. بررسی توصیفی ریسک فاکتورهای بیماریهای متابولیک در گاوداری های شیری در تعدادی از شهرستان های استان فارس- پایان نامه دکتری عمومی دامپزشکی، دانشکده دامپزشکی دانشگاه شیراز – پ نامه شماره 1180.

آمارنامه کشاورزی 1391. معاونت امور برنامه ریزی، اقتصادی، دفتر آمار و فن آوری اطلاعات، سازمان جهاد کشاورزی استان گلستان.

حق پرور، ر. ا. سالاری. م . یوسف الهی، م . شجائیان، ک. 1387. اسیدوز تحت حاد بیماری شایع در مزارع گاوهای شیری. اولین همایش سراسری تغذیه و بیماری های متابولیک گاو، دانشگاه بیرجند.

سیدالموسوی، س. م . م. یزدان پناه . ا. ریاسی، ا. 1387. راهکارهای پیشگیری از اسیدوز در گاوهای شیری. اولین همایش سراسری تغذیه و بیماری های متابولیک گاو. دانشگاه بیرجند.

شهبازی، ح. ر . 1387. اثر تعادل کاتیون، آنیون جیره در پیشگیری از تب شیر در گاوهای شیری. اولین همایش سراسری تغذیه و بیماری های متابولیک گاو، دانشگاه بیرجند.

قربانی، غ. اسدالموتی، ع. 1382. مدیریت پیشرفته گاوهای شیری. چاپ اول. انتشارالت جهاد دانشگاهی واحد اصفهان. 248ص

قربانی، غ. ر 1381. ناهنجاری های متابولیکی در گاو . چاپ اول. انتشارات دانشگاه صنعتی اصفهان . 262 ص

محبی م . 1384. بیمار های متابولیک گاوهای شیری سبب ها، پیامدها ، پیشگیری، چاپ اول. انتشارات دانشگاه شیراز، 76ص

محبی م . 1387. بیمار های متابولیک گاوهای شیری سبب ها، پیامدها ، پیشگیری، انتشارات دانشگاه شیراز، چاپ دوم.

محبی م . 1390. گاوهای شیری: پیوند بهداشت و مدیریت گله، انتشارات دانشگاه شیراز، چاپ اول.

محبی فانی. م، نظیفی. س. شهریاری. م نامداری. ا. 1389. درمان عملکرد نابهینه در یک گله گاو شیری: لزوم بررسی های جامع و پاره ی محدودیتها. مجله دامپزشکی ایران.

ناصریان ع ، فرزانه ن، حسنی س، باشتنی م، 1385. مدیریت گله های بزرگ شیری، انتشارات دانشگاه مشهد، چاپ اول.

هاشمی م، شکر فروش ش، 1386. بررسی تغییرات میکروبی و شیر خام . مجله تحقیقات دامپزشکی، شماره 63 ، صص 221-227

Allen, M.S. 1997 . relationship between fermentation, acid production in the rumen and the requirement for physically effective fiber. J . Dairy Sci. 80:1447-1462.

Armentano, L., and C leonardi. 1999 . Effect of different particle size , quality and quantity of alfalfa hay on selective consumption of dairy cattle . Pages 1-6 in proc . UW Arlington Dairy Day . Arlington , WI.Dairy Sci. Dept.,Univ.of WI-Madison.

Bazeley,K., and P.J.N. pinsent. 1984 . preliminary observitions on a series of outbreaks of acute of laminitis in dairy cattle.Vct.Ree.115:619-622.

Bergsten,C.1994.haemorrhages of the sole horn of dairy cows as a retrospective indicator of laminitis : an epidemiological study. Acta Vet. Scand. 35:55-66

Bergsten , C. and Herlin , A.H. 1996 . Sole haemorrhages and heel horn erosion in dairy cows : the influence of housing system on their prevalence and severity . Acta Vet . scand . 37:395-408.

Bergsten , C.and Frank , B 1996. Sole haemorrhages in tied primiparous cows as and indicator of periparturient laminitis : effets of diet, floring and season . Acta. Vet Scand. 37:383-394.

چکیده

هدف از این تحقیق ارزیابی راهبردهای مدیریتی موثر بر پیشگیری از لنگش در گله های صنعتی گاو شیری شهرستان گرگان می باشد. برای انجام این مطالعه پرسشنامه ای تدوین گردید که شامل اطلاعاتی مربوط به مشخصات ملکی و نیروی انسانی و مشخصات تولیدی و ثبت رکورد، ارزیابی راهبردهای مدیریتی موثر بر پیشگیری از لنگش و تأثیر آن‌ها بر متغیّر‌های تولیدی و اقتصادی و هزینه های اجرای این راهکارها و هزینه های درمانی بود. پس از جمع آوری داده ها  جهت ارزیابی اطّلاعات و بررسی تأثیر راهبردهای مدیریتی موثّر بر ناهنجاری  لنگش بر روی  شاخص‌های مهم تولیدی، تولید‌مثلی،مدیریتی و اقتصادی از روش رگرسیون چند‌متغیره (Multiple Linear Regression) استفاده گردید. بدین‌صورت که با استفاده از نرم افزار آماری SAS میزان تأثیر متغیرهای مستقل بر متغیرهای وابسته ارزیابی ‌گردید. در پایان نتایج نشان داد که بکارگیری راهبردهای مدیریتی موثّر بر پیشگیری از لنگش تاثیر معنی داری از نظر آماری در بهبود پارامترهای اقتصادی و مدیریتی دارد.

واژه های کلیدی: لنگش،راهبردهای مدیریتی،متغیّرهای اقتصادی،

فصل اول-کلیات تحقیق

1-1-مقدمه:

مدیریت گلّه‌های بزرگ گاو شیری در حال حاضر امری دشوار است و نیاز به آگاهی و دانسته‌های مختلف در زمینه‌های علمی گوناگون دارد. مدیریت دقیق، فشرده و پویا، انتخاب‌های شایسته ژنتیکی، تغذیه ریرمغذّی‌ها، سیستم‌های شیردوشی دقیق و کارا، الگوهای بهداشت مناسب و تأسیساتی که راحتی حیوان را تأمین کند از اجزاء لازم یک واحد گاوداری مدرن و سودده امروزی است. هر کدام از شاخه‌های یادشده در مدیریت صنعت گاوهای شیری مستلزم حوزه گسترده‌ای از اطلاعات می‌باشد که مدیران واحدها باید به آن دسترسی داشته باشند تا بتوانند زمینه‌های سوددهی در واحدهای گاو شیری را فراهم سازند. در برخی از حوزه‌های این صنعت، علیرغم تلاش‌های علمی گسترده‌ای که صورت گرفته است، نتایج ناامید کننده بوده است. فرآیند تولید مثل از جفتگیری طبیعی تا کلونینگ پیش رفته است و لیکن نتایج آماری تولید مثل رضایت‌بخش نیست. تأسیسات و جایگاه‌ها اصلاح شده‌اند، با این حال لنگش هنوز معضلی اساسی در واحدهای پرورش گاو شیری است، نکات بهداشتی با ریزبینی مورد توجه و بازنگری قرار گرفته است ولی هنوز ورم پستان برای اقتصاد یک واحد پرورشی تهدیدی جدّی تلقی می‌شود. با این وجود، هنوز تلاش برای دسترسی به سطوح بالاتر تولید با دقّت و استمرار بیشتر و استفاده از فناوری‌های نو صورت می‌گیرد که این باعث دشواری بیشتر در کنترل تعادل فیزیولوژیکی حیوان در فضای پرورشی می‌شود. بنابراین، به نظر می‌رسد مدیران واحدهای پرورش گاو شیری باید هر چه بیشتر به یافته‌های علمی و فناوری‌های جدید جهت غلبه بر مشکلات موجود دست یابند(ناصریان و همکاران،1385).

پرورش گاو شیری امروزه روش ساده‌ای برای کسب درآمد نیست. این حرفه، به صنعتی پیچیده و پویا تبدیل شده است که اهداف، جهت گیری‌ها و روش‌های اجرایی ویژه‌ی خود را دارد و چه بسا با بحران نیز رو به رو شود. همانند صنایع دیگر، این صنعت نیز به همکاری و هماهنگی گستره‌ی وسیعی از مشاغل، کنترل عملکرد و کنترل کیفیت نیاز دارد تا عمده‌ترین محصول آن، یعنی شیر، با قیمت و کیفیتی خوب و قابل رقابت تولید گردد. در میان مشاغلی که صنعت گاو شیری به آن‌ها نیاز دارد، دامپزشکی از مشاغل کلیدی است که از دیرباز خدمات ارزنده‌ای ارائه داده است. خدمات درمانی، به شکل متعارف، تنها یکی از راه‌های ارائه‌ی خدمات دامپزشکی به این صنعت پیچیده است. اهداف ویژه‌ی صنعت گاو شیری (جدول 1-1) ایجاب می‌کنند که در کنار خدمات متعارف درمانی، به شکل فراگیری ریشه‌یابی، کنترل، پیشگیری و حتّی پیش‌بینی بیماری‌ها در سطح گلّه مورد توجه قرار گیرند و همواره برای جلوگیری یا کاهش خسارات اقتصادی آمادگی لازم وجود داشته باشد(محبی،1390).

1-2-مهم‌ترین اهداف صنعت گاو شیری و موانع دستیابی به آن‌ها:

1-2-1-تولید شیر

در شرایط تولیدی کشور، میانگین روزانه‌ی تولید شیر باید بیش از 34 کیلوگرم باشد تا فعالیت پرورش گاو شیری مقرون به صرفه باشد. بدین منظور، شیر هر گاو در اوج تولید یعنی حدود 2 ماه بعد از زایمان، برای گاوهای بالغ( شکم سوم به بعد) باید حداقل 48 کیلوگرم و در گاوهای شکم اول و دوم به ترتیب 75% و 85% گاوهای بالغ باشد. پس از رسیدن به اوج، تولید باید به آرامی کاهش یابد (در گاوهای بالغ 6% و در گاوهای شکم اول 3% در ماه) (هاشمی و شکرفروش، 1386).

1-2-2-کیفیت شیر

درصد چربی و پروتئین، و تعداد سلول‌های سوماتیک (و یا بار میکروبی) شاخص‌های کیفی شیر هستند و بر قیمت شیر تأثیر دارند. وجود بقایای دارویی در شیر که ممکن است با درمان‌های متداول رخ دهد از نظر بهداشت عمومی مورد قبول نیست و می‌تواند سبب شود که کارخانه‌های فرآوری شیر از خرید آن خودداری ورزند(هاشمی و شکرفروش، 1386).

1-2-3-تولید مثل

برای تولید شیر، تولید مثل الزامی است . در گله‌های شیری، چنانچه هر گاو سالی یکبار زایمان کند (فاصله‌ی زایش‌ها 365 روز باشد)، تولید در حداکثر خود خواهد بود و از نظر اقتصادی ، بهترین وضعیت ایجاد می‌شود. اگر فاصله‌ی زایش‌ها طولانی شود، هر گاو در عمر اقتصادی خود، شیر کمتری تولید می‌کنند و تعداد گوساله‌ی کمتری نیز به دنیا می‌آورد(محبی،1390).

جدول 1-1 اهداف گله های گاو شیری و سطح مورد نظر برای اقدامات دامپزشکی(محبی،1390)

هدف سطح اقدام
تولید شیر

میانگین روزانه‌ی گلّه (kg)

اوج تولید گاوهای بالغ (kg)

اوج تولید گاوهای شکم اول (kg)

نسبت تولید گاوهای شکم اول به سایرین

 

34

48

36

75/0 تا 80/0

 

کمتر از 32

کمتر از 5/44

کمتر از 34

کمتر از 75/0 یا بیشتر از 80/0

کیفیت شیر و ورم پستان

میانگین سلول‌های سوماتیک شیر مخزن (در میلی لیتر)

عفونت جدید (%)

گاوهای دارای سلول‌های سوماتیک بیش از 200.000 (%)

ورم پستان بالینی (در صد در ماه)

تولید مثل

فاصله‌ی زایش ها (روز)

میانگین روزهای شیردهی

میانگین روزهای خشک

 

کمتر از 200.000

کمتر از 5

کمتر از 20

کمتر از 2

 

405-365

160

55

 

بیشتر از 300.000

بیشتر از 10

بیشتر از 20

بیشتر از 3

 

بیشتر از 405

بیشتر از 180

کمتر از 40 یا بیشتر از 70

بیماری‌ها (رخداد در دوره ی شیردهی )(%)

سخت‌زایی

هیپوکلسمی

جفت‌ماندگی

متریت

جابجایی شیر دان

کتوز

کیست‌های تخمدانی

لنگش

 

7

کمتر از 2

کمتر از 10

کمتر از 10

کمتر از 2

کمتر از 5

کمتر از 8

کمتر از 5

 

بیشتر از 10

بیشتر از 5

بیشتر از 15

بیشتر از 15

بیشتر از 5

بیشتر از 10

بیشتر از 15

بیشتر از 10

 

1-3-موانع دستیابی به اهداف

دستیابی به اهداف ذکرشده ساده نیست. در عمل موانع زیادی بر سر راه تولید قرار دارند که بیماری‌ها (عفونی و غیر عفونی) از عمده‌ترین آن‌ها هستند. بیماری‌ها ممکن است به شکل تحت بالینی خسارت وارد کنند و شکل بالینی آن‌ها توجه چندانی را به خود جلب نکند. زیرساخت‌های نامناسب در گاوداری نیز می‌توانند از موانع دستیابی به اهداف باشند، زیرا ممکن است از سویی زمینه را برای بروز بیماری‌ها آماده کنند و افزون بر آن، بررسی‌های اپیدمیولوژیک یا عملیات کنترل و پیشگیری را دشوار سازند(محبی،1390).

جدول 1-2 پیامدهای بیماری‌ها و زیر ساخت‌های نامناسب در گاوداری‌های شیری(محبی،1390)

گاو متناسب با توان ژنتیکی خود به اهداف تولید نمی‌رسد.

تولید پس از رسیدن به اوج، به سرعت کاهش می‌یابد.

کیفیت شیر پایین می‌آید یا اجبار به مصرف گسترده‌ی داروها، مشکل بقایای دارویی در شیر را سبب می‌شود.

باروری گاوها کم و فاصله‌ی زایش‌ها طولانی می‌شود.

حذف اجباری گاوها از گله افزایش می‌یابد.

گوساله‌های کمتری به دنیا می‌آیند و یا مرگ و میر گوساله‌ها بیشتر می‌شود.

برنامه‌های حذف و جایگزینی نابسامان می‌شوند.

در زمینه‌ی فروش و صدور محصولات و فرآورده‌های دامی محدودیت‌هایی ایجاد می‌شود.

مخاطراتی از نظر بهداشت عمومی در جوامع انسانی پدید می‌آید.

هزینه‌های تولید افزایش می‌یابد.

 1-3-1-بیماری‌ها

بیماری‌ها، چه عفونی و چه غیر عفونی، بسته به جمعیّت حساس و میزان شیوع، بر یک یا چند هدف از اهداف صنعت گاو شیری در زمینه‌ی تولید شیر، کیفیت شیر، تولید مثل، پرورش تلیسه و غیره اثر منفی می‌گذارند(آقامیری،1387).

برخی از بیماری‌های عفونی چند عاملی هستند یعنی بر اثر همراهی یا هم‌افزایی دو یا چند عامل بیماری‌زا همراه با اثر عوامل مستعدکننده پدید می‌آیند. ممکن است وجود عامل بیماری‌زا در بدن به تنهایی نتواند سبب بیماری شود و تأثیر عوامل مستعدکننده نیز ضروری باشد. عوامل مستعدکننده می‌توانند به محیط و شرایط زندگی حیوان یا خود حیوان وابسته باشند. تشخیص و مدیریت بیماری‌های چندعاملی می‌تواند دشوار باشد زیرا تعیین سهم عوامل بیماری‌زا و یا عوامل مستعدکننده آسان نیست(آقامیری،1387).

از بیماری‌های غیر عفونی، می‌توان به بیماری‌های وابسته به تغذیه (متابولیک، گوارشی، کمبودها) اشاره کرد که چند عاملی هستند و بیشتر به شکل تحت بالینی شمار زیادی از حیوانات گلّه را درگیر می‌کنند. بیماری‌های متابولیک خود عوامل مستعد‌کننده‌ی بیماری‌های عفونی به شمار می‌روند و خسارات ناشی از آن‌ها از چالش‌های مهم صنعت گاو شیری است. برخی از عوامل مستعد کننده‌ی بیماری‌های متابولیک، مستقیم یا غیر مستقیم عوامل مستعد کننده‌ی بیماری‌های عفونی نیز هستند(آقامیری،1387).

 

1-3-2-زیرساخت‌ها

برای دستیابی به تولید خوب، باید زیرساخت‌های پرورش گاو شیری در زمینه‌های گوناگون فراهم باشد. مهارت‌های مدیریتی، آسایش دام، جایگاه، تغذیه، مدیریت تولید مثل، استفاده‌ی هماهنگ و هدفمند از نیروهای متخصص، کنترل عملکرد، کنترل کیفیت شیر، ژنتیک و اصلاح نژاد، بازاریابی و فروش محصولات، تأمین نهاده‌ها و … همه در شمار زیر ساخت‌های صنعت گاو شیری هستند. تشخیص بیماری‌ها و اقدام مؤثّر برای کنترل و پیشگیری از آن‌ها از دیگر مواردی است که به زیر ساخت‌های ویژه‌ی خود نیاز دارد. فراهم‌نبودن یا کاستی در زیر ساخت‌ها می‌تواند بر تأثیر عوامل مستعدکننده بیفزاید، سبب بروز بیماری‌ها شود، عملیات کنترل و پیشگیری را دشوار سازد و یا بر تولید شیر و کیفیت آن، تولید مثل گلّه و پرورش تلیسه‌ها (اهداف اصلی صنعت گاو شیری) اثر منفی بگذارد(محبی فانی و همکاران،1389).

1-3-3-عوامل مستعدکننده – پیوند با زیرساخت‌ها

عوامل مستعدکننده را می‌توان در محیط و شرایط زندگی حیوان، روش‌های مدیریتی و نیز خود حیوان (میزبان) جستجو کرد. آفتاب، دمای محیط، تهویه و کیفیت هوا (گرد و غبار، گازهای سمی، رطوبت) باد، باران، برف، جمعیّت گلّه، ازدحام، سطح راحتی جایگاه‌ها، دسترسی به غذا و آب، سطح آلودگی  و رطوبت بستر، سطح مراقبت از حیوانات، روش مهار حیوانات و راهکارهای مدیریتی می‌توانند حساسیت حیوانات را افزایش داده، به تنهایی یا همراه با هم، دام را در معرض ابتلا به بیماری قرار دهند(محبی فانی و همکاران،1389).

 

  1-3-4-شرایط جایگاه‌ها

بیماری‌های تنفسی، اسهال، ورم پستان، بیماری‌های متابولیک، رفتارهای غیرطبیعی، آشکار نشدن رفتارهای فحلی (از عوامل کم باروری)، لنگش، آسیب‌های فیزیکی و … از مواردی هستند که شرایط نامناسب جایگاه‌ها در بروز آن‌ها نقش دارند(محبی، 1387).

 

1-3-5-توپوگرافی، آب و هوا و شرایط منطقه

رخداد و گسترش برخی از بیماری‌ها به شرایط ویژه‌ی منطقه بستگی دارد. دما و رطوبت هوا می‌توانند سبب بقای عوامل بیماری‌زا در بیرون از بدن و فعالیت ناقلین بیولوژیک آن‌ها (حشرات، کنه‌ها و….) گردند. همراه با این عوامل، باد نیز می‌تواند عوامل بیماری‌زا یا ناقلین آن‌ها را جا به جا کند. جابجایی و چرای حیوانات در منطقه یا در اطراف گاوداری‌ها می تواند سبب گسترش بیماری‌ها شود(محبی، 1390).

 

1-3-6-سطح پاکیزگی و شرایط بهداشتی

محیط پاکیزه و خشک (به بیان بهتر، کم رطوبت) در کاهش وقوع بیماری‌هایی چون یون، ورم پستان، درماتیت پاپیلوماتوس بین انگشتی و لپتوسپیروز نقش دارد(محبی، 1390).

1-3-7-اندازه‌ی گله

هر چه اندازه‌ی گله بزرگ‌تر باشد حفظ استانداردهای پاکیزگی و بهداشت و رسیدگی به حیوانات دشوارتر می‌شود. در گله‌های بزرگ ممکن است جمعیّت حیوانات در پاره‌ای از گروه‌ها یا شاید در کلّ گله، از گنجایش حقیقی گله بیشتر شود(محبی فانی و همکاران، 1389).

1-3-8-تراکم و ازدحام

تراکم بیش از اندازه زمینه‌ی بروز بیماری‌ها از جمله بیماری‌های تنفسی، ورم پستان محیطی، بیماری‌های متابولیک و کاهش رشد تلیسه‌ها را فراهم می‌کنند(محبی فانی و همکاران، 1389).

1-3-9-وضعیت تغذیه

رخداد بیماری‌های متابولیک، کمبودها و برخی از بیماری‌های گوارشی به وضعیت جیره‌ی غذایی گاوها بستگی دارد. برخی از کمبودهای تغذیه‌ای در وقوع بیماری‌های عفونی نیز نقش دارند(محبی فانی و همکاران، 1389).

1-4- تعريف مساله (مبتنی برسابقه تحقیق):

لنگش عبارت است از التهاب لایه‌ها و برآمدگی‌های درون سم. لایه‌های بافتی به صورت چین‌هایی سازماندهی شده‌اند که فعالیّت آن‌ها در جهت گرفتن فشار سم هنگام تماس با زمین است. یک عمل مهم دیگر این بافت‌ها، تولید بافت شاخی دیواره سم و پاشنه است. هر عاملی که جریان خون را به این ورقه‌ها یا برآمدگی‌ها قطع کند، منجر به آسیب این بافت‌ها شده و توانایی آن‌ها را برای گرفتن شوک یا تولید بافت شاخی مرغوب مختل می‌سازد( قربانی، 1382).

امروزه لنگش در گاو شیری به عنوان یکی از عمده‌ترین مشکلات دامپروری‌های صنعتی به شمار آمده که با خسارت اقتصادی قابل‌‌توجه همراه می‌‌باشد. بیشتر موارد لنگش در گاو به علّت ابتلا انگشت به جراحت‌های مختلف بوده که چنانچه به‌موقع تشخیص و درمان نشوند می‌توانند توسعه یافته و منجر به آسیب نسوج عمقی‌تر مانند ساختارهای سینوویالی، اوتار و رباطات انگشتی و حتّی استخوان گردد. در موارد عفونت‌های عمقی انگشت (به علت نکروز نسوج نرم و سخت) درمان‌های ضد‌ّمیکروبی به‌تنهایی نتیجه لازم را در‌پی نخواهد داشت و لذا به حذف زودرس دام ختم می‌شود. در این ارتباط داشتن دلایل روشن بر حذف دام نکته‌ای بسیار مهم می‌باشد (نوری و همکاران، 1389).

لنگش به عنوان سومین عامل ضررهای اقتصادی در گله‌های گاو شیری شناخته می‌شود، هر‌چند نظر به تأثیر لنگش روی پستان و عملکرد تولید‌مثلی امروزه برخی از محققین تأثیر آن را بالاتر از ورم پستان و ناباوری، به عنوان مهمترین عامل در ضرردهی گله‌های گاو شیری می‌شناسند(گارد، 1999).

همه پایان نامه و تحقیق و پروژه های به صورت فایل دانلودی می باشند و شما به محض پرداخت آنلاین مبلغ همان لحظه قادر به دریافت فایل خواهید بود. این عملیات کاملاً خودکار بوده و توسط سیستم انجام می پذیرد. ضمنا همان لحظه لینک دانلود به ایمیل شما ارسال می گردد.

 جهت پرداخت مبلغ شما به درگاه پرداخت یکی از بانک ها منتقل خواهید شد، برای پرداخت آنلاین از درگاه بانک این بانک ها، حتماً نیاز نیست که شما شماره کارت همان بانک را داشته باشید و بلکه شما میتوانید از طریق همه کارت های عضو شبکه بانکی، مبلغ  را پرداخت نمایید

 

مطالب پیشنهادی:
برچسب ها : , , , , , , , , , , , ,
برای ثبت نظر خود کلیک کنید ...

به راهنمایی نیاز دارید؟ کلیک کنید

جستجو پیشرفته

دسته‌ها

آخرین بروز رسانی

    Fatal error: Call to undefined function jdate() in /home/bmaghale/domains/bmaghale.ir/public_html/wp-content/themes/digitaliran5/sidebar.php on line 122