پايان نامه تجمع زيستي فلزات سنگين(نيکل و کادميوم) در بافت اسکلتي و رسوبات مرجان هاي سخت غالب در جنوب جزيره قشم

تحقیق و پروژه و پایان نامه و مقاله دانشجویی

پايان نامه تجمع زيستي فلزات سنگين(نيکل و کادميوم) در بافت اسکلتي و رسوبات مرجان هاي سخت غالب در جنوب جزيره قشم یکی از پایان نامه و تحقیق های جامع و کامل و دارای منابع معتبر می باشد این پایان نامه دارای 136 صفحه به صورت فایل ورد و قابل ویرایش می باشد که جهت دریافت و دانلود متن کامل پايان نامه تجمع زيستي فلزات سنگين(نيکل و کادميوم) در بافت اسکلتي و رسوبات مرجان هاي سخت غالب در جنوب جزيره قشم بر روی گزینه خرید انتهای ایمیل کلیک نمائید پس از وارد نمودن اطلاعات مربوطه و پرداخت قادر به دانلود متن کامل پایان نامه مربوطه می باشد همچنین لینک پایان نامه همان لحظه به ایمیل شما ارسال می گردد.

فهرست مطالب

 

فصل اول (کلیات)
1-1- مقدمه 2
1-2- جزیره قشم 2
1-2-1- موقعيت جغرافيايي 2
1-2-2- وضعيت آب هاي اطراف جزيره قشم از نظر جزر و مد و جريان هاي دريايي 3
1-3- منابع آلوده کننده محیط های دریایی 4
1-3-1- آلودگی خلیج فارس 6
1-4- فلزات سنگین 7
1-4-1- راه های ورود فلزات 9
1-4-1-1- راه های ورود فلزات به دریا 9
1-4-1-2- ورود فلزات از طریق هوا 9
1-4-1-3- ورود فلزات از طریق رودخانه ها 11
1-4-1-4- ورود فلزات به طرق دیگر 11
1-4-2- نیکل 11
1-4-2-1- منابع ورود نیکل به محیط زیست و دریا 12
1-4-3- کادمیوم 12
1-4-3-1- منابع ورود کادمیوم به محیط زیست و دریا 13
1-4-4- مروری بر سمیت برخی فلزات برای جانوران دریایی 14
1-5- شاخص های زیستی آلودگی 15
‏1-5-1- کاربرد بیواندیکاتورها 16
‏1-5-2- استفاده های بالقوه بیواندیکاتورها 16
1-5-3- ویژگی های بیواندیکاتورها 16
1-6- آبسنگ های مرجانی 21
1-6-1- ضرورت مطالعه آبسنگ های مرجانی 22
1-6-2- جایگاه آبسنگ های مرجانی در رده بندی تکاملی موجودات 23
1-6-2-1- شاخه مرجانیان 23
1-6-2-2- رده Anthozoa23
1-6-2-3-.Faviidae24
1-6-2-3- خانواده Poritidae24
1-6-3- توزیع آبسنگ های مرجانی 24
‏ 1-6-4- فاکتورهای محدودکننده توزیع آبسنگ های مرجانی 25
‏1-6-5- انواع آبسنگ های مرجانی 26
‏1-6-6- فرآیند رشد در آبسنگ های مرجانی 26
1-6-7- روش های مختلف ته نشینی کربنات کلسیم در مرجان های سخت در طول رشد 27
1-6-8- ساختمان مرجان های سخت 28
1-6-8-1- ساختارداخلی 28
1-6-8-2- اسکلت مرجان های سخت 30
1-6-9- بیماری در مرجان های سخت 31
1-6-10- پدیده سفید شدگی در مرجان های سخت 32
1-6-11- آبسنگ های مرجانی ایران 32
1-6-12- تهدیدات مختلف در مقابل آبسنگ های مرجانی 34
‏1-6-12-3- عوامل طبیعی 37
1-7- اهمیت تحقیق 37
1-8- اهداف 40
1-9- فرضیه های آماری 40
1-10- پیشینه تحقیق 41
1-10-1- کاربرد مرجان های سخت Scleractinian جهت بررسی فلزات سنگین 41

فصل دوم(مواد و روش ها)
2-1- عملیات میدانی 53
2-1-1- انتخاب مکان نمونه برداری 53
2-1-2- نمونه برداری 54
2-2- عملیات آزمایشگاهی 56
2-2-1- دستگاه های مورد نیاز 56
2-2-2- مواد مورد نیاز 57
2-2-3- شناسایی مرجان های سخت 58
2-2-4- آماده سازی نمونه ها 58
2-2-4-1- شستن لوازم آزمایشگاهی 60
2-2-5- هضم نمونه ها 61
2-2-5-1- هضم نمونه های مرجان 61
2-2-5-2- هضم نمونه های رسوب 65
2-2-6- روش های اندازه گیری فلزات سنگین 65
2-2-6-1- انتخاب روش 66
2-2-6-2- محدودیت ها و مشکلات کار با دستگاه طیف سنجی جذب اتمی 67
2-2-6-3- کنترل کیفی 68
2-2-7- سنجش مقادیر فلزات در نمونه ها 69
2-3- تجزیه و تحلیل های آماری 72

فصل سوم (نتایج)
3-1- نتایج 75
3-2- نرمال بودن داده ها 75
3-3- نتایج مربوط به سطوح فلزات در بافت اسکلتی مرجان های خانواده های Faviidae و Poritidae و رسوبات پیرامونی آنها 75
3-3-1- غلظت عنصر نیکل دربافت اسکلتی مرجان های خانواده های Faviidae و Poritidae و رسوبات پیرامونی آنها بین ایستگاه های پارک زیتون، جزایر ناز و منطقه شیب دراز جنوب جزیره قشم 77
3-3-2- غلظت عنصر کادمیوم دربافت اسکلتی مرجان های خانواده های Faviidae و Poritidae و رسوبات پیرامونی آنها بین ایستگاه های پارک زیتون، جزایر ناز و منطقه شیب دراز جنوب جزیره قشم 77
3-3-3- غلظت عناصر نیکل و کادمیوم دربافت اسکلتی مرجان های خانواده Faviidae و Poritidae در هریک از ایستگاه های پارک زیتون، جزایر ناز و منطقه شیب دراز جنوب جزیره قشم 79
3-4- نتایج مربوط به سطوح فلزات به صورت نمودار 79
3-5- مقایسه ایستگاه ها ازلحاظ غلظت فلزات نیکل و کادمیوم بدون درنظرگرفتن نوع و خانواده نمونه ها 84
3-6- نتایج مربوط به ارتباط سطوح فلزات نیکل و کادمیوم دربافت اسکلتی مرجان های خانواده Faviidae و Poritidae و رسوبات پیرامونی آنها در هر ایستگاه و همبستگی های معنی دار 84
3-7- مقایسه ایستگاه ها از لحاظ غلظت فلزات نیکل و کادمیوم به عنوان متغیر همزمان 84
فصل چهارم(بحث و نتیجه گیری کلی)
4-1- غلظت عناصر نیکل و کادمیوم دربافت اسکلتی مرجان های خانواده های Faviidae و Poritidae و رسوبات پیرامونی آنها بین ایستگاه های پارک زیتون، جزایر ناز و منطقه شیب دراز جنوب جزیره قشم 87
4-2- ارتباط سطوح فلزات نیکل و کادمیوم دربافت اسکلتی مرجان های خانواده Faviidae و Poritidae و رسوبات پیرامونی آنها در هر ایستگاه و همبستگی های معنی دار 88
4-3- عناصر نیکل و کادمیوم در مرجان های خلیج فارس 97
4-3-1- عناصر نادر در اسکلت کربنات کلسیمی مرجان ها 97
4-3-2- ورود عناصر نادر به کانیهای کربناته اسکلتی 97
4-4- تاثیر آلودگی های نفتی بر روی مرجان های خلیج فارس 101
4-5- آلودگیهای نفتی در خلیج فارس 104
4-5-1-آلودگی های نفتی حاصل از نشت نفت به محیط حین بهره برداری 105
4-5-2- آلودگیهای نفتی حاصل از سوانح ناشی از جنگ و آسیب دیدن نفتکش ها 106
4-5-3- مسیر حرکت لکه های نفتی ایجاد شده در حادثه های نوروز و جنگ خلیج فارس و آلودگی سواحل 107
4-6- نفت در رسوبات 108
4-7- آلودگی به وجود آمده در اثر اشتعال چاههای نفت کویت در جنگ خلیج فارس 109
4-8- نتیجه گیری نهایی 110
4-9- پیشنهادات 112
منابع فارسی و انگلیسی 114

منابع فارسی و انگلیسی

 

آزادبخت ،ب.، ارمغان، س. (1388). جغرافیایی خلیج فارس. انتشارات تهران. 192ص.

اسماعیلی ساری، ع. (1381). آلاینده ها ، بهداشت و استاندارد در محیط زیست. انتشارات نقش مهر. تهران. 767 ص.

آقاجری، ن و اکبرزاده، غ. ع. (1380). گزارش نقش فاکتورهای فیزیکوشیمیایی در استخرهای آبزی پروری. موسسه تحقیقات شیلات ایران، مرکز تحقیقات آبزیان خلیج فارس و دریای عمان. 17 ص.

امیدی، س. (1376). گزارش نهایی پروژه بررسی فلزات سنگین در آبهای ساحلی استان بوشهر. موسسه تحقیقات شیلات ایران، مرکز تحقیقات شیلات خلیج فارس ـ بوشهر. 16 ص.

بِرد کالین، (1378). ترجمه: منصور عابدینی، شیمی محیط زیست، مرکز نشر دانشگاهی تهران، 450ص.

جلالی، ب.، آقازاده مشگی، ب. (1385). مسمومیت ماهیان در اثر فلزات سنگین و اهمیت آن در بهداشت عمومی. تهران. مان کتاب. 140ص.

حافظ نیا، م(1371). خلیج فارس و نقشه استراتژیک تنگه هرمز، انتشارات سمت.

حائری اردکانی، ا. (1376). بررسی عناصر نیکل، کادمیوم و وانادیوم در مرجان های خلیج فارس به عنوان شاخص آلودگی. پایان نامه کارشناسی ارشد زمین شناسی، گرایش رسوب شناسی و سنگ شناسی رسوبی. دانشگاه تهران. 60، 112 ص.

دانه کار، ا. (1377) ‏. مناطق حساس دریا یی ایران. فصلنامه علمی محیط زیست، پاییز 1377 ‏، شماره 24 ‏، صفحات 28 ‏تا 38 ‏.

دبیری، م. (1379). آلودگی محیط زیست هوا، آب، خاک و صوت. نشر اتحاد. 366ص.

رضایی مارنانی، ح. (1379) ‏. مشاهده پاره ای از مرجان ها در آب های برخی از جزایر ایرانی دوردست خلیج فارس. ماهنامه آبزیان، سال هفتم، شماره 4 ‏، صفحات 4 ‏تا 10 ‏.

رضوی، ص. (1378). ماهی سفید. وزارت جهاد سازندگی، موسسه تحقیقات و آموزش شیلات ایران. 165ص.

ریاحی بختیاری، ع و مرتضوی، ث. (1386). سنجش مقادیر سرب و کادمیوم در پوسته صدف مروارید ساز محار Pinctada radiata جزیرۀ هندورابی. مجله پژوهش و سازندگی، شماره 74، (اموردام و آبزیان). صفحات 117- 111.

سازمان جغرافیایی نیروهای مسلح. (1382). جغرافیای جزایر ایرانی خلیج فارس(قشم، لارک، هرمز، هنگام). انتشارات سازمان جغرافیایی نیروهای مسلح، 3 ص.

شکری، م. و سایرین. (1380). بررسی آبسنگ های مرجانی جزیره فارور. نشریه اقیانوی شناسی، سال سوم، شمارگان 6 و 7، صفحات 4 تا 10.

صمصام پور، ص. (1390). بررسی و اندازه گیری فلزات سنگین سرب و کادمیوم در بافتهای کبد و عضله ماهی زمین کن دم نواری (platycephalus indicus) در مناطق مورد مطالعه؛ میناب، قشم و بندرخمیر (خلیج فارس). پایان نامه کارشناسی ارشد. دانشگاه هرمزگان. واحد بین الملل قشم. 120 ص.

کاتن، الف و ویلکینسون، ج. ترجمه: عابدینی، م. صادقی، ن و شفائی، م.(1376). شیمی معدنی. جلد دوم. انتشارات دانشگاه تهران. 420 ص.

کرباسی، ع.ر. (1376). تفکیک شیمیایی عناصر سنگین در رسوبات بخش مرکزی خلیج فارس. اولین همایش زمین شناسی دریایی ایران با نگرشی ویژه به دریای عمان، چابهار، 17-19 اردیبهشت 1376.

کلارک، آر. بی. (1385). آلودگی دریا. ترجمه: جعفر زاده حقیقی، ن.، فرهنگ، م.، انتشارات آوای قلم. 396ص.

ماشینچیان مرادی، ع. (1372). اندازه گیری میزان فلزات سنگین در رسوبات تنگه هرمز و تعیین منشاء آنها به روش آنالیز خوشه ای. پایان نامه کارشناسی ارشد. دانشگاه آزاد اسلامی. واحد تهران شمال. 135 ص.

مرادی، م. (1389). شناسايي مرجانهاي سخت در قسمت جنوب و جنوب شرق جزیره قشم در استان هرمزگان. پایان نامه کارشناسی ارشد زیست شناسی دریا گرایش جانوران دریا. دانشگاه هرمزگان.

مقصودلو، ع. (1390). مرجانهای سخت آبهای ساحلی ایران در خلیج فارس، موسسه ملی اقیانوس شناسی، ص 73.

ولوی، حمزه. (1388). تعیین پتانسیل وکارایی نشانگر های زیستی در آبسنگ های مرجانی شمال خلیج فارس. پایان نامه دکتری زیست شناسی جانوران دریا، دانشگاه علوم و فنون دریایی خرمشهر.

Abu-Hilal, A.H., Al-Najjar, T. (2004). Litter pollution on the Jordanian shores of the Gulf of Aqaba (Red Sea). Marine EnvironmentalbResearch 58, 39–63.

Agah, H., Leermakers, M., Marc Elskens, S., Fatemi, M.,(2009). Accumulation of trace metals in the muscle and liver tissues of Five Species from the Persian Gulf. Environmental Monitoring Assess. 157, 499-514.

AL – saleh, I. and Shinwari, N. (2002). Preliminary report on the levels of elements in four fish species from the Arabian Gaul f of Sandi Arabia. Chemo Sphere. 48, 749-755.

Al-Horani, F.A., Al-Rousan, S.A., Al-Zibdeh, M., Khalaf, M.A, (2006). The status of coral reefs on the Jordanian coast of the Gulf of Aqaba, Red Sea. Zoology in the Middle East 38, 99–110.

Ali, A.A.M., Hamed, M.A., Abd El-Azim, H. (2011). Heavy metals distribution in the coral reef ecosystems of the Northern Red Sea. Helgol Mar Res. 65:67–80.

Allen, G. and R. Steene. (2003). Indo-Pacific Coral Reefs: Field Guid. Tropical Reef Research, Singapore. 378P.

چکیده

تحقیق حاضر به منظور بررسی غلظت فلزات نیکل و کادمیوم در بافت اسکلتی مرجان های خانواده Faviidae  و Poritidae و رسوبات پیرامون آنها در ایستگاه های پارک زیتون، جزایر ناز و منطقه شیب دراز جنوب جزیره قشم انجام شد. آنالیز فلزات در نمونه های مرجانی و رسوبات هضم شده با استفاده از دستگاه جذب اتمی کوره ای گرافیتی جهت سنجش سطوح کادمیوم و دستگاه جذب اتمی شعله جهت سنجش سطوح نیکل انجام گرفت. نتایج حاصل نشان داد که از لحاظ غلظت عنصر نیکل دربافت اسکلتی مرجان های خانواده Faviidae و Poritidae بین ایستگاه های پارک زیتون، جزایر ناز و منطقه شیب دراز جنوب جزیره قشم اختلاف معنی دار آماری وجود دارد (001/0P<). همچنین از لحاظ غلظت عنصر کادمیوم دربافت اسکلتی مرجان خانواده Faviidae بین ایستگاه های پارک زیتون، جزایر ناز و منطقه شیب دراز جنوب جزیره قشم اختلاف معنی دار آماری وجود دارد(001/0P<). از لحاظ غلظت عناصر نیکل و کادمیوم در رسوبات پیرامونی خانواده های مرجانی Faviidae و Poritidae نیز بین ایستگاه های پارک زیتون، جزایر ناز و منطقه شیب دراز جنوب جزیره قشم اختلاف معنی دار وجود داشت(بترتیب 05/0P< و 001/0P<). غلظت فلز نیکل در ایستگاه شیب دراز مابین مرجان های خانواده Faviidae و رسوبات پیرامونش همبستگی معنی دار معکوسی موجود می باشد. غلظت فلز کادمیوم نیز در ایستگاه های پارک زیتون و منطقه شیب دراز دربین مرجان های خانواده Faviidae و Poritidae هر ایستگاه از لحاظ آماری دارای همبستگی معنی دار می باشد. پایش آلودگی توسط فلزات سنگین در دراز مدت در مدیریت مناطق ساحلی بسیار حائز اهمیت می باشد؛ لذا با توجه به اهمیت بسزای اکوسیستم مرجانی جنوب جزیره قشم و نتایج حاصل شده از این تحقیق مرجان ها می توانند به عنوان موجودات پایشگر زیستی توصیه شوند.

 

واژ های کلیدی: فلزات سنگین، نیکل، کادمیوم، بافت اسکلتی مرجان، رسوبات، جزیره قشم، خلیج فارس

فصل اول کلیات

– مقدمه

خليج فارس به عنوان يك محيط دريايي نيمه بسته است که به علت بهره برداري گسترده از ذخائر عظيم نفتي در فلات قاره و نقل و انتقالات فراوان مواد نفتي و نفتكش ها ميزان بار آلودگي موجود در هر كيلومتر مربع از سطح این دریا بيش از مقدار متوسط جهاني برآورده شده است. طبق آمار حدود نيمي از نفت خام و فرآورده هاي نفتي كه توسط كشتي ها صادر ميگردد از اين خليج مي گذرد و آلودگي حاصل از حمل و نقل مواد نفتي در خليج فارس حدود 86% كل آلودگي نفتي آن تخمين زده شده است كه در مقام مقايسه حدود 2 برابر سهم آلودگي در اثر حمل و نقل دريائي در سطح جهاني مي باشد. (Al- Saleh & Shinwari, 2002; Dugo et al., 2006; Agah et al., 2009; Ganjavi et al., 2010 ).

شرایط خاص فیزیوگرافیک و بوم شناختی خلیج فارس، استخراج و صدور نفت از این منطقه به دیگر مناطق جهان، تبخیر بالای آب و ورودی کم آب شیرین به محیط، فشار فزاینده ای را متوجه محیط زیست دریایی خلیج فارس نموده است. به این جهت خلیج فارس همواره با دریاهای دیگر نظیر مدیترانه، سرخ، سیاه، بالتیک و چند محیط آبی دیگر به عنوان مناطق ویژه انتخاب شده اند و به تبع آن مقرارت خاصی برای حفاظت محیط زیست این مناطق اعمال گردیده است. در دهه های اخیر به دلیل توسعه کشورهای ساحلی به کمک درآمدهای نفتی اکوسیستم خلیج فارس شاهد تاثیرات مخربی بوده است. بالاترین میزان آلودگی، در نمونه های بستر خلیج فارس در مسیر تردد شناورهای نفتی قرار دارد و روند رو به افزایشی را نشان می دهد. با توجه به ذخایر عظیم نفت و گاز در این منطقه که حدود 40% کل ذخایر جهانی تخمین زده شده است، ادامه روند رو به افزایش برای چندین دهه آینده قابل پیش بینی است، از این رو آلودگی این منطقه ضرورتاً باید تحت پایش و کنترل باشد(آزادبخت و ارمغان، 1388).

1-2- جزیره قشم    

1-2-1- موقعيت جغرافيايي

جزیره قشم در مدخل ورودی خلیج فارس از دریای عمان (تنگه هرمز)  بین”38، 15َ،˚55 تا “52،’16،˚56 طول شرقی و “20،’32،˚26 تا “00،’00،˚27 عرض شمالی واقع شده است (سازمان جغرافیایی نیروهای مسلح،1382). جزیره قشم، با پهنه ای حدود 9/1609 كيلومتر مربع در جنوب استان هرمزگان، در شمال شرقی تنگه استراتژيك هرمز واقع شده و ارتفاع آن از سطح دريا 6 متر است. جزیره قشم حدود 5/2 برابر دومین جزیره بزرگ خلیج فارس یعنی بحرین است(حافظ نیا،1371).

وجود صنايع و شركت هاي مختلف مثل شركت سرب و روي قشم كه در منطقه اقتصادي قشم واقع است موجب دفع مواد زائد و پساب کیک لجن تصفيه شامل 60% فلز روي به صورت سولفات روي، کیک های لجن شامل گچ و سيليس، 10 درصد روي و كادميوم و سرباره شامل 85% فلز روي به صورت اكسيد روي مي باشد. شهرستان قشم از لحاظ صنايع نيز دارای توانايی‌هايی است كه از مهم‌ترين صنايع اين شهرستان می توان لنج سازی، قايق فايبرگلاس، آبزی پروری و صنعت پالايش نفت و گاز گورزين را نام برد. پالايشگاه گازگورزين قشم، كه از پنج حلقه چاه تغذيه می كند، پس از پالايش، به وسيله لوله های 12 اينچی از لافت كهنه به بندر پل و پس از 70 كيلومتر به نيروگاه بندرعباس می رسد تا انرژی گازی را به الكتريسيته تبديل كند. توان پالايش و حمل گاز طبيعی به نيروگاه حرارتی بندرعباس در صورت امكان مصرف روزانه يكصد ميليون فوت مكعب است. از معادن شهرستان قشم می توان معدن نمک، گاز قشم، معدن سنگ لاشه، شن و ماسه و معدن خاک سرخ در شهر هرمز را نام برد(صمصام پور، 1390).

1-2-2- وضعيت آب هاي اطراف جزيره قشم از نظر جزر و مد و جريان هاي دريايي

دو جزر و دو مد در مدت شبانه‌روز در اطراف جزيره قشم رخ مى‌دهد که اختلاف ارتفاع متوسط آنها 2 تا 3 متر است. امواج دريا در اطراف قشم اغلب کمتر از يک متر ارتفاع دارند و از اين‌ رو مى‌توان درياى اطراف قشم را يک درياى آرام خواند. اما در سواحل جنوبى و شرقى گاه امواج بلندتر از 3 متر نيز قابل مشاهده است. جريان‌هاى دريايى اصلى اطراف جزيره حاصل جزر و مد بوده و سريع‌ترين آن در محدوده بين پل و لافت کهنه قابل مشاهده است و سرعت آن به 3 گره دريايى مى‌رسد. جهت جريان در هنگام مد به طرف غرب و در هنگام جزر به طرف شرق است. ميزان متوسط شورى آب دريا در اطراف قشم (قسمت در هزار) ppt[1] 35 و رنگ آب دريا بيشتر سبز مغز پسته‌اى و در برخى موارد آبى رنگ است(سازمان جغرافیایی نیروهای مسلح،1382).

پیشرفت روز افزون صنایع و متعاقب آن آلودگی هوا و افزایش بی رویه جمعیت شهرها و روستاها و در پی آن توسعه مناطق کشاورزی و استفاده از کودها و سموم دفع آفات موجب می گردد تا میزان زیادی فاضلاب های صنعتی و شهری و همچنین پساب ها در کشاورزی که دارای مقادیر متنابهی از فلزات سنگین هستند، وارد اکوسیستم های آبی گردند و موجب تخریب محیط زیست شوند(Sures et al., 1995; Romeo et al., 1999; Al- Saleh et al., 2002; Demira, 2006; Agah et al., 2009; Ganjavi et al., 2010; Saei- Dehkordi et al., 2010  ).

1-3- منابع آلوده کننده محیط های دریایی

منشا ورودی آلاینده ها به محیط های دریایی بسیار متنوع و متفاوت می باشند(جدول 1-1). آلودگی به وسیله  فلزات سنگین از مدتها پیش به عنوان موضوعی مهم تشخیص داده شده که از طرق مختلف به این اکوسیستم وارد می شود. در سال 1980 گروه تحقیقاتی (GESAMP)[2] آلودگی دریا را چنین تعریف کرده است: آلودگی توسط انسان به طور مستقیم و یا غیر مستقیم از طرق رهاسازی ماده و یا انرژی به داخل محیط دریایی ایجاد می گردد که سبب اثرات زیان آوری چون آسیب به منابع تجدید شونده دریایی، اشکال در فعالیت های صید و صیادی، آسیب رساندن به کیفیت آب دریا و خطر بر سلامتی انسان می باشد (کلارک، 1385). آلودگی نه فقط به دست انسان بلکه به صورت طبیعی نیز به محیط وارد می شود. در این راستا  Brayan(1984) منابع آلوده کننده آب ها را به سه گروه عمده تقسیم بندی کرده است:

آلودگی از ساحل: در این حالت آلاینده های فلزی توسط جریان های رودخانه ای و فرسایش و هوا زدگی صخره های ساحلی، به محیط های دریایی وارد می گردد.

آلودگی از اعماق: که شامل فلزات آزاد شده رسوبات اعماق دریا بوسیله فرآیندهای شیمیایی، فعالیت های آتش فشانی بستر، تشکیل کوه ها، حرکت تکتونیکی، نشت نفت از بستر و فراجوشی می شود. قسمتی از منابع طبیعی کادمیوم از طریق فرآیند فراجوشی آبهای اقیانوسی غنی از کادمیوم تامین می گردد.

آلودگی از نواحی نزدیک ساحل: این آلاینده ها شامل ذرات و غبارهای انتقال یافته توسط جریان هوا، مواد تولیدی حاصل از فرسایش یخ های قطبی و انتقال آن ها توسط یخ های شناور و گازهای فلزی حاصل از پوسته زمین می باشند (دبیری، 1379).

از جمله فعالیت های صنعتی آلوده کننده، سوزاندن زغال سنگ و به خصوص زباله های پلاستیکی می باشد که مقادیر قابل توجهی کادمیوم، وارد اتمسفر می کند. این آلاینده ها که به صورت ذرات معلق در هوا وجود دارند توسط جریانات هوایی به نواحی دیگری از کره زمین انتقال یافته و به صورت ریزش های جو بر سطح آب فرود می آیند (رضوی، 1378؛Meador et al., 2005). فاضلاب های شهری، صنعتی و فعالیت های وابسته، منابع عمده وارد کننده فلزات سنگین به محیط های دریایی می باشند. بخش عمده ای از فاضلاب های شهری را پساب های خانگی تشکیل می دهند که آلاینده های فلزی آن از طریق فعالیت های متابولیکی و فرسایش لوله های آب و فاضلاب (مس، سرب، روی، کادمیوم) و همچنین شوینده های حاوی ترکیبات فلزی (روی، بور، آرسنیک، آهن، منگنز، کروم، نیکل، کبالت) ایجاد  می گردد (زون و گلیانتس، 1382؛ Agah et al., 2009).

جدول 1-1: فهرستی از صنایع به همراه فلزات سنگین احتمالی در پساب ( کلارک، 1385؛ اسماعیلی ساری، 1381؛ جلالی و آقازاده مشگی، 1385؛Storelli et al., 2010: Heath, 1987)

                       نام فلز

صنعت

As Ba B Cd Cr Co Cu Fe Pb Mn Hg Ni Se Ag Zn
صنایع متالوژی × × × × × × × × × × × × × ×
ذوب فلزات غیر آهنی × × × × × × × ×
معادن فلزات × × × × × × × × ×
صنایع کابل × × ×
آبکاری فلزات × × × × × × × × × × ×
آلیاژ سازی × × × × × × × × ×
ریخته گری × × × × × ×
صنایع شیشه سازی × × × × × × × ×
صنایع چینی × × × × × × × × × × ×
صنایع سرامیک × × × × × × × ×
صنایع پلاستیک × ×
تولید حشره کش ها × × ×
صنایع شیمیایی ( آلی) × × ×
صنایع شیمیایی ( معدنی) × × × × × × × ×
تولید علف کش ها × ×
تولید کودهای شیمیایی × × × × × ×
ساخت دترجنت ها × × × ×
تولید ضد عفونی کننده ها × × ×
تولیدی قارچ کش ها × ×
پالایشگاه نفت × × × × × ×
ساخت رنگ × × × × × × × × ×
تولیدی محافظت کننده چوب × × × × ×
تولیدی محافظت کننده پوست × ×
فرمولاسیون رنگ × × × × × × × ×

گستردگی، عمق زیاد و دور ازدسترس بودن دریاها و اقیانوس ها موجب شده است که این مناطق جهت دفن، پراکندن و خنثی کردن ضایعات و زباله های شهری و صنعتی حاصل از جوامع انسانی مورد استفاده قرار گیرد.

اما به مرور زمان تجمع فلزات سنگین دربافت جانوران آبزی و نهایتاً انسان موجب شده که در فعالیت ها و روش های دفع ضایعات تغییراتی حاصل گردد. این تغییرات به طور خلاصه شامل توقف و جلوگیری از دفن بعضی از ضایعات خطرناک در دریاها، اجرای فعالیت های کنترلی و حفاظتی بر نحوه تخلیه و بر طرف کردن یا کاهش مواد مضر موجود در ضایعات، پس از تخلیه در محیط های دریایی می باشد(Capuzza, 2000).

1-3-1- آلودگی خلیج فارس

خلیج فارس یکی از مناطق دریایی است که به دلیل حساسیت های سیاسی و اقتصادی از دیرباز در معرض بهره برداری شدید این منطقه گردیده است. آلودگی های حاصل از فعالیت های انسانی کشورهای مجاور به طور مستقیم وارد خلیج می گردد و شدیداً محیط زیست دریایی را تحت تاثیر خود قرار می دهد. منبع عظیم آلوده کننده ی دیگر اکوسیستم در خلیج فارس نفت می باشد. حدود بیش از 30% تولید نفت جهان و بیش از 60% حمل و نقل نفت دنیا از طریق خلیج فارس صورت می گیرد(Reynolds, 1993).

اکتشاف، استخراج و پالایش و حمل و نقل نفت در خلیج باعث آلودگی شدید آن گردیده است. به این موارد باید آلودگی های نفتی ناشی از صدمات جنگ و سوانح بوجود آمده را نیز اضافه کرد. نفت رها شده روی سطح آب علاوه بر تاثیر مستقیم بر اکوسیستم ساحلی باعث وارد آمدن آسیب هایی به مناطق عمیق تر نیز می گردد.

در اثر آلودگی های نفتی در خلیج فارس سواحل کشورهای عربی نظیر کویت و عربستان بیشتر از سواحل ایرانی آسیب دیده اند. از میان سواحل ایرانی بوشهر و قشم بیشترین میزان آلودگی نفتی را دریافت داشته اند(حائری اردکانی،1376). ذرات نفت شناور نیز نهایتاً وارد رسوبات کف دریا می گردند و در آنجا نهشته می شوند. علاوه بر تاثیرات مستقیم نفت بر اکوسیستم منطقه، حریق چاه های نفتی کویت در جنگ خلیج فارس و آلودگی های ناشی از مصرف سوختهای فسیلی در ناحیه منبع عمده دیگری در آلودگی این ناحیه می باشد.

ورود حجم بسیار زیاد مواد آلوده کننده به خلیج و ارتباط محدود آن با دریاهای آزاد باعث گردیده است تا خلیج فارس به یکی از آلوده ترین محیط های دریایی جهان تبدیل گردد،که این شرایط به همراه شرایط نامساعد آب و هوایی زندگی آبزیان در این منطقه را به شدت تحت تاثیر خود قرار داده است. مجموعه عوامل جغرافیایی و آب و هوایی باعث گردیده است که ریزشهای اتمسفری عمده ترین منابع ورودی عناصر به خلیج فارس باشند. به دلیل سهولت جابجایی ابرهای دود و ذرات گرد و غبار وسعت ناحیه تحت تاثیر این آلودگی نیز بسیار بیشتر از آلودگی تحت تاثیر لکه های نفتی می باشد.

علاوه بر این جدا از آلودگیهای مستقیم نفتی، وجود پالایشگاه ها، سکوهای نفتی و مراکز نفتی متعدد در حاشیه خلیج فارس از عوامل بسیار مهم و از طرفی بسیار خطرناک از نظر آلودگی محیط زیست در خلیج فارس می باشد. تمام این عوامل به نحوی باعث ورود عناصر نادر به اتمسفر گردیده که نهایتاً منجر به ورود این عناصر به آب دریا و بالا رفتن میزان تمرکز این عناصر در آب دریا می گردد.

افزایش میزان تمرکز عناصر نادر در آب دریا بدون شک بر روی آبزیان در این محیط تاثیر می گذارد. مرجان ها نیز به عنوان یکی از آبزیان خلیج فارس تحت تاثیر این عناصر قرار گرفته و مقداری از این عناصر را جذب بافت زنده و اسکلتی خود می نمایند(حائری اردکانی، 1376).

 

1-4- فلزات سنگین[3]

طبق تعریف در جدول تناوبی به آن تعداد از عناصر که وزن اتمی بالایی داشته و در درجه حرارت اتاق خاصیت فلزی داشته و دارای وزن مخصوص بیشتر از 4 می باشند فلز سنگین اطلاق می شود(امیدی، 1376). به عبارت دیگر فلزات سنگین به گروهی از عناصر فلزی اطلاق می گردد که دارای جرم اتمی بالای 40 گرم و وزن مخصوص بیش از g/cm35 هستند که تقریباً 5 برابر چگالی آب است و فلزات با وزن مخصوص کمتر از آن بعنوان فلزات سبک طبقه بندی می شوند . به طور معمول فلزاتی که در میزان برابر یا کمتر از یک درصد ( 10 میلی گرم در لیتر) در پوسته ی زمین وجود دارند به عنوان فلزات کمیاب نامیده می شوند.  مثل سرب، کادمیوم، مس، روی، جیوه، نیکل و … (جلالی و آقازاده مشگی، 1385؛ دبیری،1379؛ کلارک، 1385).

از آنجایی که تعاریف مختلفی برای این عناصر شده و در این طبقه عناصر مختلفی قرار داده شده اند باید تنها از اصطلاح فلزات و یا شبهه فلزات استفاده نمود(امیدی، 1376). از عناصر شناخته شده در محیط تعداد 84 فلز وجود دارد و از این جهت آلودگی فلزات متنوع می باشند. تمام فلزات برای محیط خطر آفرین نمی باشند و تنها تعداد معدودی از فلزات وجود دارند که جزء آلوده کننده های محیطی به شمار می آیند(جلالی و آقازاده مشگی، 1385؛ دبیری،1379؛ کلارک، 1385).

این عناصر کمتر از یک درصد از وزن بدن موجودات زنده را تشکیل می دهند. مقدار عناصر مزبور آنقدر ناچیز است که با وجود اینکه در گذشته محققین قادر به اثبات وجود آن ها در بدن بوده اند، لکن روش های تجزیه ای دقیقی برای تعیین کمی چنین عناصری وجود نداشته است. بنابراین عناصر مزبور را به علت کمیابی در بدن، عناصر کمیاب[4] نامیده اند (امیدی، 1376).

اساسی ترين مسئله در ارتباط با فلزات سنگين عدم متابوليزه شدن آنها در بدن مي باشد. فلزات سنگين همچنين می توانند در برخی موارد جايگزين ديگر املاح و مواد معدني مورد نياز در بدن گردند. در محیط های آبی فلزات سنگین وارد شده از پساب های صنعتی، فاضلاب ها و جو ممکن است به سرعت از ستون آب برداشته و به رسوبات ته منتقل شوند در نتیجه غلظت فلزات در رسوبات اغلب چند قدر بالاتر از بخش هایی است که در محیط آب دریا هستند(2008 Howaida & Ali,).

پایداری فلزات در محیط مشکلات ویژه ای را ایجاد می کند. این عناصر مانند سرب و کادمیوم به عنوان آلوده کننده های پایدار محسوب شده و از طریق فرآیندهای شیمیایی و یا زیستی در طبیعت قابل تجزیه نیستند. البته ترکیبات فلزی قابل تغییر بوده ولی فلزات نامرغوب همچنان باقی می مانند. پایداری فلزات اجازه می دهد که در فواصل قابل توجه توسط آب و حتی هوا منتقل شوند و یکی از نتایج مهم پایداری آن ها وسعت زیستی فلزات در زنجیره غذایی می باشد. فلزات ترکیبات طبیعی همه اکوسیستم های آبی هستند که طی فرآیندهای هوازدگی خاک ها و صخره ها از سنگ ها و صخره ها آزاد گردیده و توسط چرخه های بوم شناختی در محیط زیست انتشار می یابند. همچنین در اثر فعالیت های انسانی مثل کشاورزی، استخراج معادن و فعالیت های صنعتی و تخلیه فاضلاب های شهری سطوح فلزات سنگین در طبیعت افزایش می یابد و در نتیجه باعث تغییر ساختار شیمیایی و شرایط زیست محیطی اکوسیستم های آبی می گردد(Agah et al., 2008; Saei- Dehkordi et al., 2010 ).

امروزه پیشرفت های فن آوری و توسعه صنعت و افزایش کارخانجات صنعتی منجر به افزایش روز افزون پساب های صنعتی گردیده و این در حالی است که هیچگونه تمهیداتی در جهت کنترل این آلاینده ها که دارای مقادیر مختلفی از ترکیبات فلزات سنگین سمی است، در نظر گرفته نشده است. در نتیجه ی این عوامل غلظت فلزات در اکوسیستم های آبی افزایش چشمگیری پیدا نموده که اگر به همین روند ادامه یابد مشکلات عمده ای را در اکوسیستم های آبی به وجود خواهد آورد. شایان ذکر است که مهمترین عناصر اکوسیستم های آبی که سهم بیشتری در آلودگی منابع آبی دارند عناصر فلزی مس، روی، جیوه، کادمیوم و سرب می باشد که در این بین  جیوه، سرب و کادمیوم از اثرات مهلکی برخوردارند(Sures et al., 1995; Romeo et al., 1999; Al- Saleh et al., 2002; Agah et al., 2008; Ganjavi et al., 2010; Saei- Dehkordi et al., 2010

[1] parts per thousand

[2] Group of Experts on the Scientific Aspects of Marine Environmental Protection

[3] Heavy metals

[4]Trace Elements

همه پایان نامه و تحقیق و پروژه های به صورت فایل دانلودی می باشند و شما به محض پرداخت آنلاین مبلغ همان لحظه قادر به دریافت فایل خواهید بود. این عملیات کاملاً خودکار بوده و توسط سیستم انجام می پذیرد. ضمنا همان لحظه لینک دانلود به ایمیل شما ارسال می گردد.

 جهت پرداخت مبلغ شما به درگاه پرداخت یکی از بانک ها منتقل خواهید شد، برای پرداخت آنلاین از درگاه بانک این بانک ها، حتماً نیاز نیست که شما شماره کارت همان بانک را داشته باشید و بلکه شما میتوانید از طریق همه کارت های عضو شبکه بانکی، مبلغ  را پرداخت نمایید.

مطالب پیشنهادی:
برچسب ها : , , , , , ,
برای ثبت نظر خود کلیک کنید ...

به راهنمایی نیاز دارید؟ کلیک کنید

جستجو پیشرفته

دسته‌ها

آخرین بروز رسانی

    Fatal error: Call to undefined function jdate() in /home/bmaghale/domains/bmaghale.ir/public_html/wp-content/themes/digitaliran5/sidebar.php on line 122