پايان نامه تحليل اقتصادي مسئوليت مدني ناشي از توليد دارو و مقايسه آن با نظام FDA

تحقیق و پروژه و پایان نامه و مقاله دانشجویی

پايان نامه تحليل اقتصادي مسئوليت مدني ناشي از توليد دارو و مقايسه آن با نظام FDA  یکی از پایان نامه و تحقیق های جامع و کامل و دارای منابع معتبر می باشد این پایان نامه دارای 103 صفحه به صورت فایل ورد و قابل ویرایش می باشد که جهت دریافت و دانلودمتن کامل پايان نامه تحليل اقتصادي مسئوليت مدني ناشي از توليد دارو و مقايسه آن با نظام FDA  بر روی گزینه خرید انتهای ایمیل کلیک نمائید پس از وارد نمودن اطلاعات مربوطه و پرداخت قادر به دانلود متن کامل پایان نامه مربوطه می باشد همچنین لینک پایان نامه همان لحظه به ایمیل شما ارسال می گردد.

فهرست مطالب

چکیده    1
مقدمه    2
بیان مسأله    2
سؤالات تحقیق    3
الف- سؤال اصلی تحقیق    3
ب- سؤالات فرعی تحقیق    3
فرضیات تحقیق    4
روش تحقیق    4
پیشینه تحقیق    4
ضرورت تحقیق    5
ساماندهی تحقیق    6
فصل نخست: پیشینه، مفاهیم و مبانی    7
گفتار نخست: پیشینه تاریخی و ضرورت بحث    7
بند نخست: پیشینه تاریخی    7
یکم: ایالات متحده امریکا    8
دوم: اتحادیه اروپا    9
سوم: ایران    11
بند دوم: ضرورت تحلیل اقتصادی شیوه‌های مقابله با مسئولیت ناشی از تولید دارو    13
گفتار دوم: مفاهیم و مبانی تحلیل    17
بند نخست: مفاهیم    17
یکم: نظام مسئولیت مدنی و قاعده «مسئولیت محض»    17
دوم: عیب دارو    19
سوم: مقررات سازمان غذا و دارو ایالات متحده    23
چهارم: دانش مربوطه    25
پنجم: قاعده تقدم    27
بند دوم: مبانی تحلیل    28
یکم: نظام عرضه و تقاضا    28
دوم: تئوری بازی‌ها    30
سوم: دیدگاه اقتصادی استاندارد تولید (دیدگاه نئوکلاسیک)    32
چهارم: هزینه-فایده    33
فصل دوم: فواید نظام مسئولیت مدنی و مقررات سازمان غذا و دارو    35
گفتار نخست: فواید نظام مسئولیت مدنی    36
بند نخست: اجبار تولید کنندگان دارو به ایمن ساختن محصولات و جلوگیری از وقوع حوادث زیانبار در آینده    36
یکم: بازدارندگی    37
دوم: اجبار تولید کنندگان دارو به ایمن ساختن محصولات    39
بند دوم: جبران خسارات زیان دیدگان    41
یکم: درونی شدن هزینه ها    41
دوم: جبران خسارات زیان دیدگان از طریق بیمه    44
گفتار دوم: فواید مقررات سازمان غذا و دارو    46
بند نخست: تأمین ایمنی کالا از طریق اجبار تولید کنندگان به اخذ تأییدیه    47
یکم: نظارت سازمان بر ایمنی محصول دارویی پیش از عرضه آن به بازار    48
دوم: نظارت سازمان بر ایمنی محصول دارویی پس از عرضه به بازار    52
بند دوم: مقبولیت عام نظام مقررات سازمان غذا و دارو    53
یکم: سیستم نظارت بر دارو پس از ورود به بازار    54
دوم: افزایش ابزارهای کشف خطر    54
سوم: تشخیص لزوم هشدارهای مندرج در برچسب    55
فصل سوم: هزینه‌های نظام مسئولیت مدنی و مقررات سازمان غذا و دارو    59
گفتار نخست: هزینه‌های نظام مسئولیت مدنی    59
بند نخست: تغییرات نامطلوب در بازار عرضه دارو    61
بند دوم: افزایش هزینه ها    66
یکم: هزینه دادرسی    66
دوم: افزایش قیمت دارو    66
بند سوم: دلسرد شدن از تحقیق و توسعه    70
بند چهارم: عدم ایمنی محصولات دارویی    72
بند پنجم: اثرات منفی بیمه مسئولیت مدنی    74
گفتار دوم: هزینه‌های مقررات سازمان غذا و دارو    76
بند نخست: قاعده تقدم    77
یکم: فواید قاعده تقدم    82
دوم: هزینه‌های اِعمال قاعده تقدم    84
بند دوم: درونی نشدن هزینه‌ها و عدم جبران تمام خسارات    89
یکم: درونی نشدن هزینه‌ها    89
دوم: عدم جبران تمام خسارات    90
نتیجه گیری و پیشنهادات    92
کتاب‌نامه    97

کتاب‌نامه

الف: منابع فارسی

کتب:

1.امامی، دکتر سید حسن، حقوق مدنی، جلد اول، چاپ بیست و هفتم، انتشارات اسلامیه، 1386.

2.بابایی، دکتر ایرج، حقوق بیمه، چاپ نهم، انتشارات سمت، 1389.

3.بادینی، دکتر حسن، فلسفه مسئولیت مدنی، چاپ اول، شرکت سهامی انتشار، 1384.

4.خدابخشی، دکتر عبدالله، بیمه و حقوق مسئولیت مدنی، چاپ اول، معاونت حقوقی و توسعه قضایی قوه قضائیه، 1388.

5.دادگر، دکتر یداله، مؤلفه‌ها و ابعاد اساسی حقوق و اقتصاد، چاپ اول، انتشارات پژوهشکده اقتصاد دانشگاه تربیت مدرس و نور علم، 1389.

6.دادگر، دکتر یداله، اصول تحلیل اقتصادی خرد و کلان، چاپ اول، نشر آماره، 1391.

7.دهقانی، دکتر علی، اقتصاد خرد، چاپ پنجم، انتشارات ترمه، 1387.

8-صفائی، دکتر سید حسین و رحیمی، دکتر حبیب الله، مسئولیت مدنی (الزامات خارج از قرارداد)، چاپ اول، سمت، تهران، 1389.

9.قاسم‌زاده، دکتر سید مرتضی، الزام‌ها و مسئولیت مدنی بدون ‌قرارداد، چاپ نهم، تهران، بنیاد حقوقی میزان، ۱۳90.

10-کاتوزیان، دکتر ناصر، الزام‌های خارج از قرارداد- ضمان قهری، چاپ هشتم، تهران، انتشارات دانشگاه تهران، 1386.

11-کاتوزیان، دکتر ناصر، مسئولیت ناشی از عیب تولید- مطالعه انتقادی و تطبیقی در تعادل حقوق تولید کننده و مصرف کننده-، چاپ سوم، انتشارات دانشگاه تهران، 1390.

12.ویچ، ریچارد.اچ. لفت، سیستم قیمتها و تخصیص منابع تولیدی، ترجمه سجادی، میرنظام، چاپ دهم، انتشارات دانشگاه علامه طباطبایی، 1387.

 مقالات و پایان نامه‌ها:

13.ابراهیمی، دکتر سید نصرالله، مسئولیت تولید کالای معیوب و حمایت از مصرف کنندگان (تحلیل حقوقی در سه نظام حقوقی برتر دنیا)، پژوهشنامه حقوق و علوم سیاسی، سال دوم، تابستان 1386، شماره 5.

14.اسماعیل آبادی، علیرضا و یزدی مقدم، حمیده و جعفری پور رحمت الله، توجیه و نقد یک رأی: بازخوانی پرونده موسوم به سرمهای حیوانی، فصلنامه اخلاق در علوم و فناوری، ویژه نامه اخلاق پزشکی، پیوست شماره 1، زمستان 1385.

15.بابایی، دکتر ایرج، بررسی عنصر خطا در حقوق مسئولیت مدنی ایران، پژوهش حقوق و سیاست، پاییز و زمستان 1381، شماره 7.

16.بادینی، دکتر حسن، هدف مسئولیت مدنی، مجله دانشکده حقوق و علوم سیاسی، زمستان 1382، شماره 66.

17.بزرگمهر، داود، مسئولیت مدنی تولید کنندگان کالا، مجله حقوقی دادگستری، بهار 1385، شماره 54.

18.بلاک، مارک، آشنایی با مکاتب اقتصادی: مکتب کلاسیک، ترجمه مرجلیلی، دکتر سید حسین، مجله اقتصادی، دوره دوم، سال دوم، شماره سیزدهم و چهاردهم.

19-رمضانی غریبدوستی، صفر، مسئولیت مدنی تولید کنندگان و توزیع کنندگان دارو، پایان نامه کارشناسی ارشد حقوق خصوصی، دانشگاه شهید بهشتی، سال 1388.

20-عادل، دکتر مرتضی و غفاری فارسانی، بهنام، حق مصرف کنندگان در برخورداری از محصولات ایمن، فصلنامه پژوهشنامه بازرگانی، تابستان 1388، شماره 51.

21.کاتوزیان، دکتر ناصر، حمایت از زیاندیده و مسئولیت تولید کننده در حقوق فرانسه، مجله دانشکده حقوق و علوم سیاسی، تابستان 1384، شماره 68.

22-کاتوزیان، دکتر ناصر، مسئولیت ناشی از تولید و عرضه سیگار، فصلنامه حقوق، مجله دانشکده حقوق و علوم سیاسی، 1386، دوره 37، شماره 3.

23.متوسلی، محمود، اقتصاد ارتدکس مطالعه ای در معنا، مفهوم و ویژگیهای آن، تحقیقات اقتصادی، زمستان 1390، شماره 97.

24.مورگوس، اسپرو، آشنایی با مکاتب اقتصادی: مکتب نئوکلاسیک، ترجمه مرجلیلی، دکتر سید حسین، مجله اقتصادی، دوره دوم، سال دوم، شماره 15.

25.وینتراب، روی، اقتصاد نئوکلاسیک، ترجمه میرجلیلی، دکتر سید حسین، مجله اقتصادی، سال هشتم، شماره 81 و 82، 1387.

ب: منابع انگلیسی

BOOKS:

26.Coleman,  Jules,  The Economic Analysis of Law, Ethics, Economics and the Law: NOMOS XXXIV, Edited by J. Roald Pennock and John W. Chapman, New York University Press in Law, Economic and Philosophy: A Critical Introduction with Applications to the Law of Torts, Edited by Mark Kupeberg & Charles Beitz: Rowman & Littlefield Publishers, Inc, U.S.A., 1989.

27.Cooter, Robert and Ulen, Thomas, Law and Economics, 6th, Addison-Wesley, 2012.

28.Faure, Michael, Tort Liability in France: an introductory Economic Analysis, The Economic of Legal Relationship: Law & Economic in Civil Law Countries, Bruno Deffains & Thierry Kirat, 1st, London, Elsevier Science B.V, 2001.

Garner, Bryan A, Black’s Law Dictionary, West Publishing co, 8th,, 2004-29.

30.Miceli, Thomas J, Economic of the Law: Torts, Contracts, Property and Litigation, New York, Oxford University Press, 1997.

31.Miceli, Thomas J, The Economic Approach to Law,1st, California, Standford University press, 2004.

32.Polinsky, A .Mitchell and Steven, Shavell, Hand Book of Law and Economics, vol1,Published by  Elsevier, 1st, 2007.

چکیده:

نوشتار حاضر به تحلیل اقتصادی نظام مسئولیت مدنی در خصوص خسارات ناشی از تولید دارو و مقررات سازمان غذا و دارو ایالات متحده اختصاص دارد. به منظور آنکه بررسی مزبور به طور شایسته انجام گیرد، در ابتدا به سیر تحول مسئولیت مدنی و ضرورت تحقیق در خصوص موضوع مزبور پرداخته شده است. در گام بعدی آشنایی با سازمان غذا و دارو و مبانی تحلیل پیش رو مطمح نظر واقع گردیده است.

در فصل دوم فواید نظام مسئولیت مدنی و سازمان غذا و دارو در کنار یکدیگر بررسی شده تا نقش این مقررات در حصول کارایی روشن گردیده و مقایسه آن دو با یکدیگر میسر شود. مزایای نظام مسئولیت مدنی عبارت است از تحقق ایمنی محصولات دارویی، بازدارندگی و جبران خسارات وارد آمده به زیان‌دیدگان. مقبولیت عام و الزام تولیدکنندگان به ایمن نمودن محصولاتشان از مزایای مقررات سازمان غذا و دارو به شمار می‌رود.

فصل سوم به بررسی هزینه‌های مقررات اشاره شده در بالا، اختصاص یافته است؛ ایجاد تغییرات نامطلوب در بازار دارو، افزایش هزینه‌ها، عدم تحقق ایمنی محصولات دارویی از جمله هزینه‌های نظام مسئولیت مدنی است. مقررات سازمان غذا و دارو نیز دارای این عیب است که هزینه‌های جانبی درونی نمی‌گردد و در مواردی خسارات مصرف کنندگان نیز جبران نمی‌شود. توجه به هزینه‌های نظام مسئولیت مدنی و سازمان غذا و دارو در کنار یکدیگر، مقایسه نقش این دو نهاد در دست‌یابی به کارایی را آسان می‌نماید.

در خلال بررسی مطالب بالا، در حد ضرورت به حقوق ایران نیز توجه گردیده، فواید و هزینه‌های آن شناسایی شده است. تحقیق حاضر بر مبنای روش تحلیلی- توصیفی و با استفاده از منابع کتابخانه‌ای انجام شده است.

کلیدواژگان: نظام مسئولیت مدنی- سازمان غذا و دارو- کارایی- تکنیک هزینه فایده- دیدگاه اقتصادی استاندارد تولید- نظریه بازی‌ها- نظام عرضه و تقاضا.

 مقدمه

بیان مسأله:

مسئولیت مدنی ناشی از تولید کالا، از جمله مباحث پیچیده و بحث برانگیز حقوق مدنی است؛ به گونه‌ای که بخش مهمی از ادبیات حقوقی کشورهای مدرن به این موضوع اختصاص یافته است. ابتدا قواعد حقوقی به گونه‌ای سامان یافته بود که رابطه مصرف کننده و تولید کننده کالا ذیل بخش حقوق قراردادها جای می‌گرفت؛ تحولاتی که در دهه‌های اخیر در این زمینه صورت گرفت، موجب شد مسئولیت مدنی ناشی از تولید کالا ذیل بخش مسئولیت مدنی قرار گیرد. به علاوه در بدو امر قواعد و مقررات به نحوی تنظیم گردیده بود که تولید کنندگان کالا تنها در صورت اثبات تقصیرشان، در برابر خسارات ناشی از عیب تولید مسئول بودند؛ انتقاداتی که بر نظریه تقصیر وارد گردید موجب شد مبنای مسئولیت تولید کنندگان کالا از «تقصیر» به «مسئولیت محض» تغییر یابد. در حقیقت تحلیل گران مسئولیت مدنی ناشی از تولید کالا معتقدند مبنایی که به کارایی منتهی می‌گردد مسئولیت محض است.

قواعد مسئولیت مدنی ناشی از تولید کالا بر طیف وسیعی از محصولات، از جمله تولید دارو حاکم است. به طور سنتی مسئولیت مدنی به دنبال «جبران خسارات» زیان دیده است و برای رسیدن بدین منظور در صدد اجبار زیان رساننده به درونی کردن هزینه‌هایی است که به بار آورده است. تحلیل اقتصادی حقوق بر خلاف نظریه سنتی، آینده نگر بوده و «بازدارندگی» را هدف اصلی مسئولیت مدنی به شمار می‌آورد؛ به دیگر سخن از منظر تحلیل اقتصادی نهادها و قواعد حقوقی باید «کارایی» داشته باشند. یک قاعده مسئولیت مدنی در صورتی کارایی دارد که به اتخاذ اقدام پیشگیرانه اقتصادی منتهی شود. محصولات پزشکی به ویژه داروها متفاوت از سایر محصولات است، چرا که دارو بایستی در بدن انسان تأثیرگذار باشد تا مفید واقع شود، بنابراین با توجه به این تفاوت، موضوعی که باید مورد بررسی  قرار گیرد این است که آیا نظام مسئولیت مدنی در زمینه مسئولیت ناشی از تولید دارو، در بردارنده ساز و کاری که به اِعمال اقدام پیشگیرانه اقتصادی رهنمون شود، می‌باشد؟ برای پاسخ به این سوال شایسته باید مزیت‌ها و ایرادات وارد بر نظام مسئولیت مدنی در زمینه مسئولیت ناشی از تولید دارو مورد توجه قرار گیرد و سپس با عنایت به این موارد به این موضوع پرداخته شود که نظام مسئولیت مدنی به کارایی منتهی می‌گردد یا خیر.

در دهه‌های اخیر در ایالات متحده امریکا در ارتباط با مسئولیت مدنی ناشی از تولید دارو الزامات نوینی تحت عنوان مقررات سازمان غذا و دارو[1] تدوین گردیده است؛ توجه به نظریات اندیشمندان حقوقی ایالات متحده مبین این امر است که مقررات سازمان به منظور جبران کاستی‌های قواعد مسئولیت مدنی تولید دارو ایجاد گردیده است. تحت مقررات سازمان غذا و دارو ، تولید کنندگان دارو پیش از عرضه محصولات خود به بازار بایستی به اخذ تأییدیه مبادرت نمایند و در صورت اخذ تأییدیه، دیگر در برابر خسارات ناشی از تولید دارو مسئول نمی‌باشند. موضوعی که در این جا شایسته بررسی است این می‌باشد که آیا نظام مسئولیت مدنی به تحقق ایمنی دارو و جبران خسارات ناشی از مصرف داروی معیب منتهی می‌گردد؟ علاوه بر این باید مشخص شود مقررات سازمان غذا و دارو چه تأثیری بر ایمنی محصولات دارویی و جبران خسارات وارده به مصرف کنندگان دارد؟ نکته حائز اهمیت دیگر این است که آیا قواعد مزبور مکمل یکدیگر می‌باشد یا اینکه این قواعد در تقابل با هم قرار دارد؟

 سؤالات تحقیق:

الف- سؤال اصلی تحقیق:

از توجه به مطالب فوق روشن می‌گردد که در پژوهش حاضر باید به یک پرسش بنیادین پاسخ داده شود و این پرسش عبارت از این است که:

از چشم انداز تحلیل اقتصادی به منظور جلوگیری از ورود خسارت ناشی از تولید دارو، نظام مسئولیت مدنی کارآمدتر است یا مقررات سازمان غذا و دارو؟

ب- سؤالات فرعی تحقیق:

جهت ارائه پاسخی مناسب به پرسش اصلی تحقیق، باید به پرسش‌های دیگری که ذیلاً به آن‌ها اشاره می‌گردد، پاسخ داده شود:

آیا نظام مسئولیت مدنی در کاهش حوادث ناشی از تولید دارو موفق بوده است؟

آیا منافع ناشی از نظام مسئولیت مدنی در زمینه پیشگیری از وقوع حوادث ناشی از تولید دارو با هزینه‌های آن تناسب دارد؟

نظام‌های جایگزین مسئولیت مدنی- به طور خاص مقررات سازمان غذا و دارو – چه تأثیری در حصول کارایی و بازدارندگی دارد؟

فرضیات تحقیق:

فرضیات تحقیق به شرح ذیل می‌باشد:

فرضیه نخست: مبانی مسئولیت مدنی ناشی از تولید کالا اعم از مسئولیت مبتنی بر تقصیر و مسئولیت محض، در زمینه خسارات ناشی از تولید دارو، به اتخاذ اقدام پیشگیرانه اقتصادی منتهی نمی‌گردد.

فرضیه دوم: از آن جهت که نظام مسئولیت مدنی به اتخاذ اقدام پیشگیرانه اقتصادی منتهی نمی‌شود، از کارایی لازم برخوردار نیست.

فرضیه سوم: هزینه‌های نظام مسئولیت مدنی بیش از منافع حاصل از این نظام است.

فرضیه چهارم: نظام جایگزین مسئولیت مدنی- به طور خاص مقررات سازمان غذا و دارو- در تحقق بازدارندگی و اتخاذ اقدام پیشگیرانه اقتصادی موفق عمل نموده است.

در خلال این نوشتار درستی هر یک از فرضیات مطرح شده، بررسی خواهد گردید و در قسمت پایانی این نوشتار، نتیجه بررسی مزبور ارائه خواهد گردید.

روش تحقیق:

به طور معمول در علوم انسانی روش تحقیق به صورت توصیفی – تحلیلی و به شیوه کتابخانه‌ای می‌باشد؛ در این نوشتار نیز از همین شیوه استفاده شده است.

پیشینه تحقیق:

اهم تحقیقات صورت پذیرفته در این زمینه عبارتند از:

1.رابرت کوتر و تامس یولن–  حقوق و اقتصاد– ترجمه دکتر یدالله دادگر – انتشارات پژوهشکده اقتصاد – چاپ اول 1388

در این کتاب به تحلیل اقتصادی  مسئولیت مدنی به طور مطلق اشاره شده و مبانی مسئولیت مدنی مورد بررسی قرار گرفته است.

2.دکتر ناصر کاتوزیان – مسئولیت ناشی از عیب تولید – انتشارات دانشگاه تهران – 1384

در این کتاب به چگونگی تحقق مسئولیت مدنی تولید کنندگان کالا پرداخته شده است.

3.A. Mitchell Polinsky & Steven shavell – 2009- The Uneasy Case For Product Liability  –

این مقاله دیدگاه انتقادی به وجود مسئولیت مدنی نسبت به کالاهایی که در سطح گسترده فروخته  می‌شود، دارد و بر این موضوع تاکید می‌کند که بایستی قواعد و نظام خاصی جایگزین مسئولیت مدنی باشد.

4.Steven Shavell – A Skeptical Attitude About Product Liability Is Justified –2009-2010

این مقاله هم در جواب انتقاداتی که به مقاله فوق شده به رشته تحریر در آمده است.

5.James Farley –Discovering The Cause Of Drug’s Defect –2008

در این مقاله به بررسی مقررات سازمان غذا و دارو و شرایطی که تولیدکنندگان دارو باید رعایت کنند پرداخته شده است. در تمامی مقالات بالا، موضوع مسئولیت ناشی از تولید دارو بررسی گردیده است؛ البته لازم به ذکر است که هیچ کدام از این مقالات موضوع را به شیوه‌ای که در این نوشتار طرح گردیده است، یعنی بررسی توأمان نقش نظام مسئولیت مدنی و مقررات سازمان غذا و دارو بر افزایش ایمنی محصولات دارویی و جلوگیری از ورود خسارت، مورد بررسی قرار نداده‌اند.

ضرورت تحقیق:

به طور قطع هدف اصلی هر نظام حقوقی این است که قواعدی کارآمد طراحی نماید؛ از طرف دیگر تحلیل اقتصادی نیز با ابزارها و تئوری‌های خود در صدد تبیین قواعد حقوقی کارآمد است. بنابراین نگاه به شیوه‌های مقابله با خسارات ناشی از تولید دارو از دریچه تحلیل اقتصادی، به طراحی نظامی کارآمد منتهی خواهد شد. در این نوشتار به دنبال آن هستیم که کارایی نظام مسئولیت مدنی ناشی از تولید دارو بررسی گردیده فواید و هزینه‌های آن مشخص گردد. علاوه بر این معرفی مقررات مربوط به سازمان غذا و دارو و بررسی تأثیر آن بر پیشگیری از وقوع حوادث زیان‌بار ناشی از تولید دارو نیز مطمح نظر قرار دارد. بنابراین ضرورت تحقیق در این نکته خلاصه می‌گردد که آیا شیوه‌های مقابله موجود با خسارات ناشی از تولید دارو به کارایی منتهی می‌گردد یا باید درصدد ریختن طرحی نو در این زمینه برآمد.

 ساماندهی تحقیق:

به منظور تحلیل اقتصادی نظام مسئولیت مدنی ناشی از تولید دارو و مقایسه آن با مقررات سازمان غذا و دارو، نوشتار حاضر به سه فصل تقسیم گردیده است:

در فصل نخست به پیشینه تاریخی بحث، ضرورت بحث از مسئولیت ناشی از تولید دارو، مفاهیم و مبانی تحلیل پرداخته شده است؛ ورود به بحث اصلی منوط به مطالعه قسمت‌ها مزبور است.

در فصل دوم فواید نظام مسئولیت مدنی و مقررات سازمان غذا و دارو در کنار یکدیگر بررسی گردیده تا فواید این دو نظام نسبت به یکدیگر مشخص گردد.

در فصل سوم نیز هزینه‌های این دو نظام در کنار هم مورد مداقه قرار گرفته تا مقایسه آن دو به سهولت امکان پذیر باشد. قسمت پایانی نیز به نتیجه گیری و ارائه پیشنهادات اختصاص یافته است.

فصل نخست: پیشینه، مفاهیم و مبانی

به منظور بررسی شایسته موضوع مورد بحث، مناسب است ابتدائاً به پیشینه بحث و ضرورت بحث از شیوه‌های مقابله با خسارت ناشی از تولید دارو توجه شود. علاوه بر این برای درک درست مباحث آتی بررسی مفهوم برخی از اصطلاحات به کار رفته در نوشتار پیش رو و آشنایی با مبانی تحلیل لازم و ضروری است. لذا در این فصل به ترتیب به بررسی موضوعات فوق پرداخته خواهد شد:

گفتار نخست: پیشینه تاریخی و ضرورت بحث

در این گفتار ابتدائاً سیر تحول شیوه‌های مقابله با مسئولیت ناشی از تولید دارو بررسی خواهد شد؛ و سپس به تبیین اهمیت از بحث راجع به این موضوع پرداخته خواهد شد:

[1]. Food and Drug Administration. (FDA).

همه پایان نامه و تحقیق و پروژه های به صورت فایل دانلودی می باشند و شما به محض پرداخت آنلاین مبلغ همان لحظه قادر به دریافت فایل خواهید بود. این عملیات کاملاً خودکار بوده و توسط سیستم انجام می پذیرد. ضمنا همان لحظه لینک دانلود به ایمیل شما ارسال می گردد.

 جهت پرداخت مبلغ شما به درگاه پرداخت یکی از بانک ها منتقل خواهید شد، برای پرداخت آنلاین از درگاه بانک این بانک ها، حتماً نیاز نیست که شما شماره کارت همان بانک را داشته باشید و بلکه شما میتوانید از طریق همه کارت های عضو شبکه بانکی، مبلغ  را پرداخت نمایید

مطالب پیشنهادی:
 • پايان نامه مسئوليت مدني ناشي از مالکيت تأسيسات صنعتي نفت و گاز با بررسي تطبيقي در حقوق ايران و انگليس
 • پايان نامه مسئوليت مدني مربيان ورزشي
 • پايان نامه مسئوليت مدني توليد کنندگان خودرو در قبال مصرف کنندگان
 • پايان نامه ضررهاي جمعي در مسئوليت مدني
 • برچسب ها : , , , , , , , , , , , , ,
  برای ثبت نظر خود کلیک کنید ...

  به راهنمایی نیاز دارید؟ کلیک کنید

  جستجو پیشرفته

  دسته‌ها

  آخرین بروز رسانی

   Fatal error: Call to undefined function jdate() in /home/bmaghale/domains/bmaghale.ir/public_html/wp-content/themes/digitaliran5/sidebar.php on line 122