پايان نامه تحليل انتقادي بر موسيقي بيروني و کناري شعر نيمايي(نيما يوشيج ، اخوان ثالث و سلمان هراتي)

تحقیق و پروژه و پایان نامه و مقاله دانشجویی

پايان نامه تحليل انتقادي بر موسيقي بيروني و کناري شعر نيمايي(نيما يوشيج ، اخوان ثالث و سلمان هراتي) یکی از پایان نامه و تحقیق های جامع و کامل و دارای منابع معتبر می باشد این پایان نامه دارای 107 صفحه به صورت فایل ورد و قابل ویرایش می باشد که جهت دریافت و دانلودمتن کامل پايان نامه تحليل انتقادي بر موسيقي بيروني و کناري شعر نيمايي(نيما يوشيج ، اخوان ثالث و سلمان هراتي) بر روی گزینه خرید انتهای ایمیل کلیک نمائید پس از وارد نمودن اطلاعات مربوطه و پرداخت قادر به دانلود متن کامل پایان نامه مربوطه می باشد همچنین لینک پایان نامه همان لحظه به ایمیل شما ارسال می گردد.

فهرست مطالب

سر سخن    1
بخش نخست : مباحث کلّی موسیقی بیرونی و کناری شعر    3
گفتار نخست : موسیقی بیرونی شعر    4
وزن شعر نیمایی    5
گفتار دوم : موسیقی کناری شعر    10
نقش قافیه در موسیقی شعر    11
نقش ردیف در موسیقی شعر    13
قافیه در شعر نیمایی    15
ردیف و تکرار و ترجیع در شعر نیمایی    17
بخش دوم : موسیقی بیرونی و کناری نیمایی های نیما یوشیج    19
بخش سوم : موسیقی بیرونی و کناری نیمایی های اخوان    50
بخش چهارم :موسیقی بیرونی و کناری نیمایی های سلمان هراتی    73
بخش پنجم : جمع بندی مباحث و نتیجه گیری    90
کتاب نامه    100

کتاب نامه

1) اخوان ثالث، مهدی: بهترین امید، تهران ، روزن 1348

2) اخوان ثالث ، مهدی : گزینه ی اشعار، تهران ، مروارید 1371

3) پور نامداریان ، تقی : خانه ام ابری است تهران، سروش  1381

4)جنتی ، عطایی ، ایرج : نیما زندگی و آثار او ، تهران، صفی علیشاه 1346

5)حسن زاده ، شهریار : قافیه ساده؛ تهران، سمت 1386

6)حسنی ، حمید: موسیقی شعر نیما ، تهران، آگه 1376

7)حق شناس، علی محمد: مقالات ادبی، زبان شناختی نیلوفر تهران ، 1370

8)خانلری ، پرویز: وزن شعر فارسی ، تهران، توس 1386

9)رازی، شمس قیس: المعجم فی معاییر اشعار العجم(تصحیح  و مقدمه) تهران، علم 1388

10) شفیعی کدکنی، محمد رضا: موسیقی شعر ، تهران، آگاه 1370

11)شمیسا ، سیروس : آشنایی با عروض فارسی، تهران ، فردوس 1366

12)طاهباز ، سیروس : مجموعه ی کامل اشعار نیما یوشیج ، تهران ، نوبهار 1371

13)طباطبایی ، سید مصطفی: عروض و قافیه، تهران ، لوح زرین 1383

14)محسنی ، احمد : ردیف و موسیقی شعر ، مشهد، دانشگاه فردوس 1382

15) وحیدیان کامیار ، تقی : اوزان ایقاعی در شعر فارسی ، مجله ی دانشکده ی ادبیات و علوم انسانی مشهد ، ش2 ، 1363

16)ولک ، رنه و آوستن وارن : نظریه ادبیات، ترجمه ضیاء موحّد و پرویز مهاجر ، تهران، علمی و فرهنگی 1373.

17)هراتی ، سلمان : مجموعه کامل اشعار، تهران، دفتر شعر جوان 1390

چکیده

ادبیّات معاصر به ویژه در حوزه ی ادبیّات منظوم ، دشواری هایی دارد که همواره مورد سؤال پژوهندگان این عرصه می باشد ، شعر نیمایی به عنوان رایج ترین شعر معاصر نیازمند پژوهش هایی است که بتواند ابعاد گوناگون این شعر را بشناسد . در این پژوهش موسیقی بیرونی و کناری شعر نیمایی مورد تحلیل و بررسی انتقادی قرار می گیرد . روش کار بدین گونه است که از شاعران نیمایی (نیما ، اخوان و سلمان هراتی ) انتخاب شده و از هر شاعر پنج قطعه شعر ، از نظر موسیقی بیرونی و کناری مورد بررسی و تحلیل قرار گرفته و یافته ها به صورت جدول ارائه شده است و در پایان جمع بندی به صورت جدول و نمودار ارائه گردیده است . این پژوهش اثبات می کند که نیمایی سرایان در موسیقی بیرونی پیرو وزن عروضی هستند و شعر نیمایی با وجود داشتن ویژگی های خاصّ ، دارای وحدتی مشهود با شعر سنّتی است . از نظر موسیقی کناری ، قافیه را کاملاً می پذیرد و آن را برای شعر لازم می داند . هر چند منظّم به کار نمی برد ولی ردیف و تکرار و ترجیع را اصولاً هنری  نمی داند و کاربرد این دو در شعر نیمایی تقریباً تصادفی و اتّفاقی است و از هیچ قاعده ای پیروی  نمی کند.

سر سخن

لازمه ی هرپدیده در جهان  هستی تغییر است و زبان  هم از این قاعده مستثنی نیست .اگرچه اصول و قواعد زبان  بر پایه ی گذشته بنیان نهاده شده اند امّا به تدریج آثار تغییر و تبدیل در زبان نمودار می گردد :تغییر در آواها ، شکل گفتار و نوشتار و … .

بوی کهنگی لزوم تازه سازی زبان را آشکارتر می کند ، مردم زبانی را می پسندند که می فهمند و به راحتی به وسیله ی آن با دیگران ارتباط برقرار می کنند ، زبانی ساده تر ، پویا ترو زنده تراز گذشته  زبان چه در شکل منثور و چه در هیئت منظوم آن همواره دستخوش  تحوّل و نوشدن است ، زبان فارسی هم مانند دیگر زبان ها از گذشته به آرامی در مسیر تغییر و تحوّل قرار گرفته و طی طریق کرده است.

این دگرگونی و تغییر به ویژه در حوزه ادبیات منظوم کاملاً مشهود است .نظمی که سالیان دراز بر پایه ی اصول و قواعد کاملاً نظام مند سیر کرده ، توانایی پاسخ گویی به خیل مشتاقان شعر فارسی را ندارد ، ذهن فارسی زبان امروز با چینش دقیق مصراع ها و ابیات غریبه نیست ولی آن را کافی   نمی داند .

نیما براساس  همین قاعده ی تغییر پذیری زبان و نو شدن کلام بنیان گذار شعری می شود که بنابرسخن خودش «به جای تقّدم صورت و قالب بر شعر،شعر بر صورت وقالب تقّدم پیدا کند و تقّدم شعر بر صورت و قالب مشروط برآن بود که هم قافیه تابع نظم پیش اندیشه ای نباشد و هم   قید تساوی طول وزنی مصراع ها از گردن شعربرداشته شود. « حذف این دو قید شعر را از تابعیّت صورت رها ساخت و صورت را تابع شعر می کرد. » (پورنامداریان ،ص84)

در جای دیگر اشاره می کند که «من عقیده ام این است که مخصوصاً شعر را از حیث طبیعت بیان آن به طبیعت نثر نزدیک کنم و به آن اثر دلپذیر نثر را بدهم . »(همان ،ص162)در ذهن نگارنده ی این پژوهش پرسش های زیادی به ویژه در مورد موسیقی بیرونی و کناری شعر نیمایی وجود داشت که مطالعه ی آثار و پژوهش های انجام شده پاسخ قانع کننده ای  به این  پرسش  ها نداشت. هر چند هرکدام به نوعی به موضوع وزن شعرنیمایی پرداخته اند ولی تا کنون پژوهش موردی و کاربردی در زمینه ی موسیقی بیرونی شعر نیمایی به ویژه موسیقی کناری آن انجام نشده است . در این پژوهش  نگارنده در پی آن است که به پاره ای برخی از این پرسش ها در زمینه ی موسیقی بیرونی و کناری شعر نیمایی با بررسی اشعارنیما ، اخوان و سلمان ، پاسخ دهد.

روش کار

روش کار در این پژوهش  به این گونه است که در ابتدا در مورد موسیقی بیرونی و کناری شعر توضیحاتی داده شده که براساس یافته های استادان و پژوهشگران شعر نیمایی می باشد ، سپس اشعار سه تن از شاعران نیمایی (نیما ،اخوان و سلمان ) از نظر موسیقی بیرونی و کناری مورد کاوش دقیق قرار گرفته است ، بدین گونه که از هر کدام پنج قطعه شعر انتخاب شده است . گزینش این اشعار براساس سیر تاریخی زندگی شاعران نامبرده صورت گرفته است ؛ یعنی ، برخی اشعار از ابتدای کار شاعر و بری دیگر میانه و برخی دیگر اشعار پایانی زندگی ایشان است ، سپس اشعار از نظر مایه ی وزنی ، تقطیع هجایی، تقطیع به ارکان ،پایان بندی ، اختیار وزنی ، رکن بندی ، خروج از وزن ، قافیه ، ردیف و تکرار و ترجیع بند مورد تحلیل و بررسی قرار گرفته و آمار دقیقی از موارد ذکر شده استخراج و به صورت جدول ارائه شده است . در پایان هم جمع بندی و نتیجه گیری  براساس همین یافته ها انجام گرفته که می تواند راهگشای پژوهندگان موسیقی شعر نیمایی باشد .

بخش نخست : مباحث کلّی موسیقی بیرونی و کناری شعر

گفتار نخست : موسیقی بیرونی شعر

از لوازم شعر فارسی ضرب و آهنگ می باشد وبدون  ضرب و آهنگ که مندرج در وزن و در ساختار  شعر است، شعر فارسی واقعیّت خود را از دست می دهد، اما وزن در شعر چیست؟ خواجه نصیرالدین طوسی در  معیار الاشعار می گوید:« اما وزن هیأتی است تابع نظام ترتیب حرکات و سکنات و تناسب  آن در عدد و مقدار که نفس از ادراک آن هیأت لذتی مخصصوص یابد که آن را در این وضع وزن خوانند» آملی در تعریف وزن می گوید:« شعر از به هم پیوستن حرف های متحرّک و ساکن که به تعداد مساوی به یک ترتیب باشند به وجودمی آید.»

مرحوم دکتر پرویز ناتل خانلری بر این تعریف خرده گرفته و گفته است:«وزن شعر عبارت است از تناسب خاص هجاهای شعر ، تقسیم بر هجاهای مختلف به دسته هایی که یا متساوی و متشابه باشند یا در عدم تساوی و تشابه آن ها نظم و قرینه ای باشد این است که فی المثل شعر از دو جزء مختلف مانند « مستفعلن و فعولن » ترکیب شده است که به تناوب در پی یکدیگر قرار گرفته باشند. بر این اساس دکتر خانلری نظم و ترتیب هجایی در درون ساختار شعر را عامل ایجاد وزن شعر می شمارد.

دکتر خانلری در تعریف وزن می گوید : « وزن نوعی تناسب است . تناسب کیفیتی است ، حاصل از ادراک وحدتی در میان اجزاء متعدّد. تناسب اگر در مکان واقع شود، آن را قرینه می خوانند و اگر در زمان واقع شود وزن خوانده می شود. » (خانلری ، ص 24).

در جایی دیگر  این گونه بیان شده : « وزن نظم و تناسبی است در اصوات ، شعر از کلمات تشکیل  می شود و کلمه ، مجموعه ای از اصوات ملفوظ است، پس «وزن شعر» حاصل نظم و تناسبی است که در صوت های ملفوظ ایجاد شده باشد.»(همان ، ص111).

بررسی ادب ایران این اندیشه را تقویت می کند که وزن وضرب و غالب ویژگی هایی که امروز در مغرب زمین از لوازم موسیقی شمرده می شود، در شعر فارسی از مشترکات میان شعر و موسیقی به شمار می آید، حتّی شاید بتوان گفت که از لوازم شعر فارسی ضرب و آهنگ می باشد. این وزن و ضرب و آهنگ که در ساختار درونی شعر موج می زند ، خود به تنهایی برای ایجاد اثر در وجود شنونده ی شعر عامل مهمّی است، اعّم از آن که دارای مفهوم نیرومندی باشد یا نباشد.

منظور از موسیقی بیرونی شعر، موسیقی حاصل از هر گونه نظمی در یک واحد کامل شعر است و به طور خاص ، جانب عروضی وزن شعر را موسیقی بیرونی می گویند ؛ یعنی « نظم خاصّی که در یک مجموعه ی آوایی به لحاظ  کوتاه و بلندی مصّوت ها و یا ترکیب صامت ها و مصّوت ها وجود دارد.»(شفیعی کد کنی ، ص 91) .

شعر در حقیقت موسیقی کلمه ها و لفظ هاست و غنا و موسیقی الحان و آهنگ ها و بیهوده نیست اگر ارسطو  شعر را زاییده ی دو نیرو می داند که یکی غریزه ی محاکات است و دیگری درک وزن و آهنگ اگر چه آدمی به نثر نیز می تواند تغنّی کند، امّا هیچ ملّتی را نمی شناسم که غنای او با نثر باشد ، زیرا جمع میان شعر و موسیقی ، جمع میان موسیقی الفاظ و موسیقی الحان است . (حسینی ، ص44) .

یک اثر ادبی ممتاز برای تأثیر و تلقین ذات خویش ، بیش از هر چیزی از کیمیای موسیقی که بی واسطه ترین هنر برای سریان به روح و جان آدمی است بهره می گیرد، رستاخیر کلام با همزادی موسیقی به اوج می رسد. به طور کلّی بعد از عاطفه که رکن معنوی شعر است « وزن » شعر را مهیّج تر می کند، زیرا وزن در شعرجنبه ی تزیینی ندارد بلکه  پدیده ای است طبیعی برای تصویر عواطف که به هیچ روی نمی توان از آن چشم پوشید (جنتی عطایی ، ص 267) .

وزن شعر نیمایی

عروض شعر فارسی مبتنی بر نظم و تساوی هجاهای مصراع هاست و طول مصراع ها هم ثابت است،این ثابت بودن طول مصراع ها سبب مشکلات زیادی در شعر فارسی شده بود مثلاً اگر هر مصراع شعر از سه مفاعلین تشکیل شده بود و حرف شاعر به اندازه ی چهار مفاعلین بود او ناچار می شد یا حرفش را ناقص بیاورد و یا از گفتن آن چشم پوشی کند یا این که مفاعلین چهارم را به مصراع دیگر منتقل کند و چون هر بیت او به اندازه ی شش مفاعلین فضا داشت وحرف شاعر در مفاعلین چهارم تمام می شد او باید دو مفاعلین باقی مانده را هم پُر می کرد یا بر عکس شاعر مثلاً به اندازه ی هشت مفاعلین حرف داشت و فضای بیت او شش مفاعلین بود ، باقی مانده حرفش را چه می کرد باید ؟  به بیت بعد موقوف می کرد و این خودش مشکلات زیادی تولید می کرد.

نیما می گوید:« شعرای قدیم اگر آثارشان را از نقطه نظر وزن و ارتباط  آن با احساسات و حالات مختلف تجزیه کنیم ، آزادی حرف زدن را به قواعد نقلی فروخته بودند ، در بسیاری از موارد محتاج بودند که مطلب شعری خود را تمام کنند ولی قافیه و الفاظ تمام نشده بود آن وقت به واسطه ی یک اجبار بی جا و نامناسب وقتی وسط بیت یا مصراعی بودند مجبور بودند تا آخر بیت یا مصرع را پرکنند معلوم است که از چه چیزها… برای این که مقدارهای هجایی یا مقدارهای صوت و کلمات با هم وفق پیدا کند ، شاعر یک دسته لفظ را مصالح کار خود می ساخت بعد آن ها را با مراقبت کامل و گاهی بازحمت زیاد در جای جای مطلب می گنجاند و نیز در مواقعی که شاعر نمی خواست مطلب شعری خود را تمام کند ، عکس این قضیّه صدق می کرد.

وزن نیمایی در کنار وزن عروضی از مشهورترین انواع موسیقی بیرونی در شعر فارسی است این وزن که بخش وسیعی از شعر معاصر ایران را در بر می گیرد، مبتنی بر عدم ضرورت تساوی یا تشابه ارکان یا افاعیل  عروضی  در مصراع  های شعر؛ یعنی ، شاعر نیمایی به رعایت قرار دادهایی که بر وزن عروضی حاکم است مقیّد نمی باشد. اگر چه این وزن به ویژه در سروده های خود نیما با بی نظمی و پریشانی هایی همراه است اصول و قواعد منظّمی دارد و بر پایه عروضی پارسی شکل گرفته است و قابل بررسی و اثبات است نه وزنی که هر کس بتواند در هر سخنی احساس کند و حتّی بسیاری از سطر های روزنامه ها هم از آن تهی نباشند ، به ویژه اگر زیر هم نوشته شوند.

در مورد وزن نیما احساس موسیقایی مردم را تغییر نمی دهد با حفظ اصول و مایه ی احساس وزن در موسیقی شعر تصّرف می کند ، با این همه شهامت نیما در تعهّد این شهادت ادبی که هم سخت به آن معتقد و هم کاملاً به آن واقف بود، ستودنی است . هر چند که موفقیّت او در این زمینه چندان نبود که در شکستن وزن در رهایی از قافیه. او می خواست همان گونه که شعر را از قید و بندهای صورت ها و قالب های سنّتی رها کرد ، و با شکستن  وزن و برهم زدن نظم مبتنی بر تکرار قافیه صورت ها و موسیقی شعر را وسعت و تکامل و انعطاف بخشد(پور نامداریان ، ص171).

آن چه در شعر آزاد نیمایی از سنّت نشانی دارد، حفظ مایه ی وزنی و موسیقایی شعر است که   می تواند در مصراع  ها و متناسب با طول آن ها کوتاه و بلند شود ، حفظ این مایه ی وزنی برای شاعری که به صورت فطری استعداد درک و ذوق  احساس و دریافت آن را دارد، موانع موجود در مسیر خلاّقیّت طبیعی شعر را تا حدود بسیار زیادی تقلیل می دهد به علاوه تداوم حالت عاطفی خود مایه ی وزنی و موسیقایی شعر را تداوم می بخشد(همان ، ص 84).

نیما خود را در این زمینه می گوید :« هنر این است که چطور به هر قطعه ای وزنی مناسب بدهیم که با وجود بلند و کوتاه بودن مصراع ها وقتی که کلمه  می شود، در گوش دلنشین واقع گردد.» یا در جایی دیگر می گوید :« پایه ی این اوزان (اوزان نیمایی ) همان بحور عروضی است ، منتهی من      می خواهم بحور عروضی بر ما تسلّط نداشته باشد ، بلکه ما طبق حالات و عواطف  متفاوت خود بر بحور عروضی مسلّط  باشیم ».(جنتی عطایی ، ص 28).

در این جا به ابعاد گوناگون شعر نیمایی می پردازیم .

پایان بندی

منظور از پایان بندی آن است که شاعر سطرهای یک شعر را باچه رکن یا رکن هایی پایان داده است. اهمّیّت این موضوع آن است که نوپردازان اغلب کوشیده اند که نیمایی هایشان از بحر طویل متمایز باشد و برای این کار بیشتر سطرها را با نظم هایی نا تمام یا به اصطلاح رکن های مزاحف  پایان می داده اند تا نشود سطرها را پی در پی و بی درنگ خواند و هر سطر استقلالی داشته باشد (شمیسا ، ص79).

همه پایان نامه و تحقیق و پروژه های به صورت فایل دانلودی می باشند و شما به محض پرداخت آنلاین مبلغ همان لحظه قادر به دریافت فایل خواهید بود. این عملیات کاملاً خودکار بوده و توسط سیستم انجام می پذیرد. ضمنا همان لحظه لینک دانلود به ایمیل شما ارسال می گردد.

 جهت پرداخت مبلغ شما به درگاه پرداخت یکی از بانک ها منتقل خواهید شد، برای پرداخت آنلاین از درگاه بانک این بانک ها، حتماً نیاز نیست که شما شماره کارت همان بانک را داشته باشید و بلکه شما میتوانید از طریق همه کارت های عضو شبکه بانکی، مبلغ  را پرداخت نمایید

مطالب پیشنهادی:
 • پايان نامه بررسي ظرفيت هاي موسيقي پاپ در تبليغات ديني
 • برچسب ها : , , , , , , , , , , , , , , , ,
  برای ثبت نظر خود کلیک کنید ...

  به راهنمایی نیاز دارید؟ کلیک کنید

  جستجو پیشرفته

  دسته‌ها

  آخرین بروز رسانی

   Fatal error: Call to undefined function jdate() in /home/bmaghale/domains/bmaghale.ir/public_html/wp-content/themes/digitaliran5/sidebar.php on line 122