پايان نامه تحليل خطر زلزله و تهيه طيف خطر يکسان براي مناطق مختلف شهر گلپايگان

تحقیق و پروژه و پایان نامه و مقاله دانشجویی

پايان نامه تحليل خطر زلزله و تهيه طيف خطر يکسان براي مناطق مختلف شهر گلپايگان  یکی از پایان نامه و تحقیق های جامع و کامل و دارای منابع معتبر می باشد این پایان نامه دارای 214 صفحه به صورت فایل ورد و قابل ویرایش می باشد که جهت دریافت و دانلودمتن کامل پايان نامه تحليل خطر زلزله و تهيه طيف خطر يکسان براي مناطق مختلف شهر گلپايگان  بر روی گزینه خرید انتهای ایمیل کلیک نمائید پس از وارد نمودن اطلاعات مربوطه و پرداخت قادر به دانلود متن کامل پایان نامه مربوطه می باشد همچنین لینک پایان نامه همان لحظه به ایمیل شما ارسال می گردد.

فهرست مطالب

چکیده     1
فصل اول: مفاهیم پایه و كليات
مقدمه     3
1-1 . زمین در حال تحول     5
1-1-1. دلایل پیدایش زمین لرزه    8
1-1-2. مفهوم زلزله    9
1-2. انواع زلزله ها    10
1-2-1.زلزله های تکتونیکی    10
1-2-2.زلزله های آتشفشانی    10
1-2-3.زلزله های فروریختی    10
1-2-4.زلزله های القایی    11
1-2-5.زلزله های ناشی از انفجار ها    11
1-3. مکانیزم خرابی در زلزله ها    11
1-4. کانون و عمق زلزله     13
1-5.امواج زلزله    15
1-5-1.انواع امواج زلزله    15
1-5-1-1.امواج درونی یا پیکری (حجمی)    15
1-5-1-1-1.امواج فشاری(طولی)    16
1-5-1-1-2.امواج برشی(S)    17
1-5-1-2.امواج سطحی    18
1-5-1-2-1.موج لاو    18
1-5-1-2-2.موج رایلی    19
1-6.اندازه گیری زلزله    20
1-6-1.شدت زلزله    21
1-6-2.بزرگای زلزله    25
1-7.پایگاه زلزله نگاری    25
1-8.الگوی لرزه خیزی جهان    31
1-9.مناطق لرزه خیز کره زمین    35
1-9-1.کمربند چین خورده آلپ هیمالیا    35
1-9-2.کمربند اطراف اقیانوس آرام    35
1-9-3.کمربند میانی اقیانوس اطلس    35
1-10.لرزه خیزی ایران    36
1-11.گسل و تعاریف مربوط به آن    38
1-11-1.تعریف گسل    38
1-11-2.مشخصات گسل    39
1-11-2-1.راستای گسل    39
1-11-2-2.شیب گسل    39
1-11-3.انواع گسل    40
1-11-3-1.گسل امتداد لغز    40
1-11-3-2.گسل شیب لغز    41
1-11-4.تقسیم بندی کلی گسل ها    42
1-11-4-1. گسل های زمین لرزه ای    42
1-11-4-2. گسل های لرزه زا    42
1-11-4-3. گسل های کواترنر    43
1-12.رابطه بزرگا و طول گسل    43
1-12-1. ولز و کوپر اسمیت1994    45
1-12-2. مهاجر اشجعی و نوروزی 1987    46
1-12-3.اسلمونز1978     46
1-12-4. امبرسیز 1984    46
1-12-5. بونیا 1984    46
1-12-6. نوروزی 1985    47
1-12-7. زارع 1993    47
1-12-8. اسلمونز1982    48
1-13. پیش بینی زلزله     48
1-14.مفهوم خطر و خطر پذیری (ریسک)    49
1-15. تحلیل خطر زلزله    50
1-16. طرح مقاوم در برابر زلزله    51
1-17. زلزله های سطوح طراحی متداول    53
1-17-1. زلزله مبنای طرح و بزرگترین زلزله احتمالی    53
1-18. سطح خطر زلزله    54
1-18-1. سطح خطر 1 (استاندارد 2800)    54
1-18-2. سطح خطر 2 (آیین نامه بهسازی)    54
1-18-1.زلزله نرمال    54
1-19. سطوح عملکرد      55
1-19-1. خدمت رسانی بی وقفه      55
1-19-2. قابلیت استفاده بی وقفه      56
1-19-3. ایمنی جانی      56
1-19-4. آستانه فروریزش      56
1-19-1. خدمت رسانی بی وقفه      55
1-20. روند اجرای مطالعات     58
فصل دوم: لرزه زمينساخت ولرزه خیزی گستره طرح
مقدمه     62
2-1. موقعیت جغرافیایی منطقه     64
2-2. لرزه زمین ساخت ایران    65
2-3. پهنه های زمین شناسی ایران    66
2-4. استان های لرزه زمین ساختی ایران    66
2-5. واحد های ریخت زمین ساختی زاگرس    71
2-5-1. نوار راندگی زاگرس بلند    72
2-5-2. نوار چین خورده ساده زاگرس    73
2-5-3. پیش شیب زاگرس    75
2-5-4. زون سنندج سیرجان     76
2-6. ویژگی های زمین ساختی و زمین شناسی گستره طرح     78
2-6-1. زمین ساخت ناحیه گلپایگان     78
2-7. خطر گسلش سطحی     79
2-8. گسل های فعال محدوده مورد مطالعه    80
2-9. سیستم های گسلی منطقه     81
2-9-1. گسل های با راستای 120الی 130 درجه    82
2-9-2. گسل های با راستای70 درجه    82
2-9-3. گسل های با راستای شمالی جنوبی    82
2-9-4. گسل های با راستای 150  درجه    83
2-9-5. گسل های با راستای شرقی غربی    83
2-9-1. گسل های با راستای 35 درجه    83
2-10. گسل های فعال منطقه    84
2-10-1. راندگی اصلی زاگرس    84
2-10-2. گسل جوان اصلی زاگرس     85
2-10-3. گسل درود     86
2-10-4. گسل موته     87
2-10-5. گسل الیگودرز     87
2-10-6. گسل گلپایگان     88
2-10-7. گسل کوچری     89
2-10-8. گسل راندگی کوه برجی     89
2-10-9. سایر گسل ها     89
2-11. زمین لرزه های پیش از سده بیستم    90
2-11-1. زمین لرزه ی 5ژانویه 1316 م گلپایگان    91
2-11-2. زمین لرزه ی 1495 م جبال     91
2-12. زمین لرزه های سده بیستم    92
2-11-1. زمین لرزه ی 2 بهمن  خ1287 سیلاخور    92
2-11-2. زمین لرزه ی 17 فروردین 1356 خ ناغان    93
2-11-3. زمین لرزه های 28 آذر و اول دی 1359 خ    93
فصل سوم: برآورد پارامتر های لرزه خیزی گستره طرح
مقدمه    96
3-1. ویژگی آماری لرزه خیزی ساختگاه    97
3-2. فراوانی – بزرگای زمین لرزه ها    97
3-2-1. رابطه بزرگای Ms و mb      98
3-2-2.رابطه بزرگای Ms  و Ml    100
3-3. تکمیل ژرفای کانونی زمین لرزه ها    100
3-4. برآورد پارامتر های لرزه خیزی در گستره مورد مطالعه    102
3-5. حذف پیش لرزه و پس لرزه به روش دستی    103
3-6. حذف پیش لرزه و پس لرزه به روش پنجره زمانی مکانی    104
3-7. برآورد پارامتر های لرزه خیزی بر اساس رابطه گوتنبرگ – ریشتر    105
3-8. برآورد دوره بازگشت زمین لرزه های منطقه     106
3-8-1. روش گوتنبرگ ریشتر    106
3-8-2. روش برازش مقادیر نهایی    108
3-8-2-1. تابع تجمعی احتمالی نوع I    109
3-8-2-2. تابع تجمعی احتمالی نوع III    111
3-8-2-3. تابع تجمعی احتمالی نوع S    112
3-8-3. برآورد پارامتر های لرزه خیزی به روش کیکو- سلوول    113
فصل چهارم: تحلیل خطر احتمالاتی زلزله
مقدمه    120
4-1. تحلیل خطر زلزله    120
4-1-1. روش احتمالاتی    120
4-2. تحلیل خطر احتمالاتی زلزله    123
4-3. مدل های مختلف برای تعریف هندسه چشمه های لرزه زا    125
4-3-1. تعیین مشخصات چشمه های لرزه زا    127
4-3-2. تابع چگالی احتمال فاصله    128
4-3-3. عدم قطعیت پارامتر های زمین لرزه    131
4-3-3-1. عدم قطعیت بزرگای زمین لرزه    132
4-3-3-2. عدم قطعیت مرکز سطحی زمین لرزه    133
4-3-3-3. عدم قطعیت عمق کانونی زمین لرزه ها    134
4-4. منحنی های خطر    134
4-5. نقشه های خطر لرزه ای    138
4-6. روابط کاهندگی    138
4-7. پارامتر های موثر در کاهندگی    140
4-7-1. گسترش هندسی و جذب    140
4-8. انواع روابط کاهندگی    140
4-8-1. روابط کاهندگی تجربی    142
4-9. انتخاب رابطه کاهندگی    144
4-9-1. رابطه کاهندگی قدرتی 2007    146
4-9-2. رابطه کاهندگیامبرسیز 1996    148
4-9-1. رابطه کاهندگی کمپل – بزرگ نیا  2000    151
4-9-1. رابطه کاهندگی کمپل – بزرگ نیا 2008    154
4-9-1. رابطه کاهندگی آکار – بومر 2010    156
4-10. نتایج تحلیل خطر زمین لرزه به روش احتمالاتی    157
4-11. نقشه های شتاب طیفی    161
4-12. نوع خاک ساختگاه    161
4-13. روابط کاهندگی طیفی مورد استفاده    162
4-13-1. رابطه کاهندگی طیفی امبرسیز 1996    162
4-13-2. رابطه کاهندگی طیفی قدرتی 2010    166
4-13-3. رابطه کاهندگی طیفی کمپل 1997    168
4-13-4. رابطه کاهندگی طیفی برگی- تیری 2003    170
4-14.نقشه های همتراز شتاب طیفی برای پریود های 1/0 ،3/0،5/0 ،1 و2 ثانیه    172
4-15. طیف خطر یکسان    183
فصل پنجم: نتيجه گيري و ارائه پيشنهاد
مقدمه    187
5-1. نتیجه گیری    189
5-2. ارائه پیشنهاد برای تحقیقات آتی    190
منابع و مآخذ    191

منابع

پژوهشگاه بین المللی زلزله شناسی و مهندسی زلزله (1392).

مقدم، ح. (1381). مهندسی زلزله (مبانی وکاربرد). تهران: انتشارات فراهنگ.

پایگاه ملی داده های علوم زمین. (1392). بانک اطلاعات زمین لرزه ژئوفیزیک دانشگاه تهران.

ميرحسيني، م و عارف پور، ب. (1378). مهندسي ژئوتكنيك لرزه اي. تهران: پژوهشگاه بين المللي زلزله شناسي و مهندسي زلزله.

ماوایی، م. (1389). تحلیل خطر زلزله و تهیه طیف خطر یکسان برای مناطق مختلف شهر کرمانشاه. پایان نامه کارشناسی ارشد مهندسی زلزله. دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهرکرد.

Structural and kinematic map of the world .(2006). haghipour, CGMW/UNESCO.

شاهرخي، ف. (1380) . تحليل خطر زلزله با توجه به اثرات ساختگاهي . پايان نامه كارشناسي ارشد زمين شناسي مهندسي. دانشگاه تربيت مدرس .

وزارت نيرو. (1379). استاندارد مهندسي آب، تاريخچه مدلهاي كاهيدگي و معيارهايي براي انتخاب مدل مناسب. نشريه شماره 134- ن.

پژوهشگاه بین المللی زلزله شناسی و مهندسی زلزله .(1385). دستور العمل بهسازی لرزه ای ساختمان های موجود، نشریه360.

مرکز تحقیقات ساختمان و مسکن. (1392). گزارش نهائی مطالعات لرزه زمین ساخت و برآورد خطر زمین لرزه در استان اصفهان. اصفهان: مرکز تحقیقات.

نیری، ع.، خادمی، م.، بهنام، م و حدادی، ح. (1375). استانهای لرزه زمین ساخت ایران زمین، کمیته ملی سدهای بزرگ ایران (IRCOLD) ، نشریه 12.

نبوی، م .(1355). دیباچه ای بر زمین شناسی ایران. تهران: انتشارات سازمان زمین شناسی کشور.

زارع، م. (1388). مبانی تحلیل خطر زمین لرزه. تهران: پژوهشگاه بين المللي زلزله شناسي و مهندسي زلزله.

بربريان، م.، قريشي، م.، ارژنگ روشن، ب و مهاجر اشجعي، ا .(1364). پژوهش و بررسي ژرف نو زمينساخت، لرزه زمين ساخت وخطر زمين لرزه – گسلش . تهران: سازمان زمين شناسي كشور.

بربريان، م .(1374). نخستين كاتالوگ زلزله و پديده هاي طبيعي ايران زمين. تهران: پژوهشگاه بين المللي زلزله شناسي و مهندسي زلزله.

شرکت مهاب قدس. (1372). تحلیل پارامتر های لرزه خیزی ساختگاه سد گلپایگان. تهران.

شرکت تهران پادیر .(بی‌تا). نقشه گسل هاي فعال ايران .

آمبرسیز، ان و ملویل، اچ. (1370). تاریخ زمین لرزه های ایران. ترجمه ابوالحسن رده. تهران: انتشارات آگاه .

ميرزايي علويجه، ح و فرزانگان، ح. (1377). مشخصات ايستگاه هاي شبكه شتابنگاري كشور. مركز تحقيقات ساختمان و مسكن، نشريه شماره 280-ه.

ميرزايي علويچه، ح.، سينائيان، ف و زارع، م .(1386). مطالعه ساختگاهي و طبقه بندي نوع خاك ايستگاه هاي شتابنگاري. پنجمين كنفرانس بين المللي زلزله شناسي و مهندسي زلزله.

Gardaner, J.K and Knopoff, L .(1974). Is the sequence of earthquake in southern California,with aftershocks removed,poissonian?,Bulletin of the Seismological Society of America ,Vol.64,No.5,1363-1367.

مهدوی عادلی، م. (1383). تعیین طیف خطر یکنواخت و طیف طراحی ساختگاه. پایان نامه کارشناسی ارشد زلزله. دانشگاه صنعتی امیرکبیر.

چكيده

شهر گلپایگان به دلیل وجود مراکز مهم تاریخی و صنعتی از شهرهای مهم کشور به شمار میرود. با درنظر گرفتن سابقه لرزه خیزی و فعالیت گسلهای فعالی چون جوان زاگرس ، زفره کاشان و گسل اصلی زاگرس به جرات می توان این منطقه را از مناطق لرزه خیز دانست. لذا مطالعة حاضر تحت عنوان تحليل خطر زلزله و تهیه طيف خطر يكسان براي مناطق مختلف شهر گلپایگان انجام شده، كه در آن بيشينة شتاب روي سنگ بستر (PGA) ، طيف خطر يكسان و طیف با شکل ثابت در دو سطح خطر تهيه گرديده است. مجموعه اي از منابع لرزه زا و داده هاي لرزه خيزي تاريخي ودستگاهي با پوشش زماني از قرن سیزدهم ميلادي تا به امروز در شعاع 200 كيلومتري به كار گرفته شده است . با توجه به كمبود داده هاي مناسب لرزه خيزي و دقت كم اطلاعات موجود و نيز عدم قطعيت در بزرگا در زمان هاي مختلف ، جهت برآورد پارامترهاي لرزه خيزي روش Kijko[2000]  استفاده شده است. تعيين بيشينة شتاب روي سنگ بستر (PGA) با پنج رابطة كاهندگي مختلف,Ghodrati et al(2007) Akkar-bommer(2010)، Campbell-Bozorgnia(2000,2008) ، Ambraseys et al (1996) انجام گرفته که از روش درخت منطقی و با وزنهای به ترتیب 3/0 ، 2/0 ،  15/0 ، 15/0 و 2/0ترکیب شده اند. در ضمن از روابط کاهندگی طیفی Ambraseys et al (1996)  و ,Ghodrati et al(2010) ,Campbell (1997) Berge-Thierry et al(2003) به دليل طيفي بودن و تناسب بيشتر با شرايط منطقه با استفاده از روش درخت منطقی و با وزنهای به ترتیب 3/0 ،2/0 ،3/0 و 2/0 جهت تعیین طیف های شتاب استفاده شده است. تحليل احتمالاتي خطر زلزله گلپایگان با استفاده از برنامة SEISRISK III (1987) انجام شده است. نتايج اين تحليل توسط نقشه هاي شتاب طيفي ، طيف خطر يكنواخت و نیز طیف با شکل ثابت برای %10 و %2  احتمال رويداد در 50 سال ارائه شده است.

واژه هاي كليدي : تحليل خطر لرزه اي، بيشينه شتاب حركت افقي زمين(PGA) ، طيف خطر يكنواخت، طیف با شکل ثابت ، روابط كاهندگي و گلپایگان .

 فصل اول « کلیات و مفاهیم پایه »

مقدمه

با وجود تکاپوی وسیعی که به وسیله دانشمندان در سراسر جهان به جهت تعیین خطرات زلزله انجام شده است امکان پیش بینی دقیق زمان ، مکان و بزرگای زلزله های آینده و تکان های حاصل از آن در سطح زمین میسر نگه داشته است و رسیدن به نتیجه ای دقیق در آینده نزدیک نیز پیش بینی نمی شود . مهم ترین علت این موضوع وجود پیچیدگی های فراوان در مکانیزم زلزله و شرایط حاکم به وجود آورنده ی آن و نیاز عبور موج ها از لایه های مختلف زمین با خصوصیات کاملا متفاوت می باشد .البته بیان مفهوم فوق به این معنی نیست که پیش بینی خطرات زلزله در حد قابل قبول و ایمن سازی سازه ها در مقابل آن ممکن نیست. تجربه و یافته های علمی به خوبی نشان داده است که بر اساس اطلاعات قابل دسترس و با استفاده از روش های آماری و احتمالی می توان ایمنی سازه ها را در مقابل زلزله ها تا حد مطلوب برآورد نمود .

در امکان یابی ، تحلیل ، ساخت و نگهداری سازه ها در برابر زلزله دو عامل اساسی ایمنی ساختگاه مورد بررسی قرار می گیرد .ایمنی ساختگاه بستگی به مخاطرات ژئوتکنیکی و زمان شناسی قابل رخداد در ساختگاه دارد ، از قبیل زمین لغز ، روانگرایی و تشدید حرکات زمین به علت اثر شرایط ساختگاهی .رویداد زلزله های گذشته نشانگر این مطلب هستند که تاثیر شرایط ساختگاهی نقش بسیار اساسی و مهم در میزان و نوع تخریب سازه ها به عهده دارد .اثرات نامطلوب زلزله ها که سبب خرابی سازه ها و تاسیسات می گردد مربوط به دو پدیده زیر است:

الف) تکان های زمین در اثر عبور امواج لرزه ای

ب) جابجایی برشی ناشی از جنبش برشی گسل ها

عبور امواج لرزه ای سبب ایجاد ارتعاش شده که می تواند به صورت مستقیم سبب تخریب سازه ها شود و یا در اثر پدیده هایی مثل فرو نشست ، روانگرایی و لغزش پی سازه تخریب گردد . شدت تکان های لرزه ای بستگی به بزرگای زلزله ها ، فاصله کانونی ، خصوصیات میرایی ساختگاه ، نوع و ضخامت نهشته های رسوبی و شرایط توپوگرافی دارد.هدف از برآورد خطر زلزله ، ارزیابی منطقی پارامتر های جنبش زمین ) بیشینه شتاب ، بیشینه سرعت ، بیشینه جابجایی و غیره ( درساختگاه مورد نظر ، بر اثر رویداد زلزله در چشمه های لرزه ای بالقوه در مدت زمان معینی ، که معمولا عمرمفید سازه است ، می باشد .در واقع تحلیل خطر زلزله ، محاسبه احتمال رویداد تراز های معین لرزه زمین در واحد زمان ، به سبب وقوع زلزله می باشد . این تحلیل اغلب توسط یک منحنی خطر زلزله ، که نشانگر احتمال تجاوز سالانه در قبال دامنه نوسان تکان زمین می باشد ، خلاصه می گردد . در واقع تحلیل خطر زلزله مبنای ورود به فرآیند تصمیم گیری جهت کاهش خسارات زلزله می باشد .هدف نهایی در تحلیل خطر و مهندسی زلزله تعیین میزان شدت لرزه است که منجر به کمی سازی اثر زلزله بر سازه ها می شود که این فرآیند در طیف پاسخ نمود می یابد .

1-1 . زمین در حال تحول

سیاره زمین آن گونه که توصیف شد ، فعال و متحرک است و در درون آن انرژی عظیمی وجود دارد . این سیاره در زیر چتر انرژی فوق العاده عظیم خورشید که به گونه نیروی جاذبه ، میدان های مغناطیسی و تابش اشعه نورانی می باشد قرار داد . جاذبه ماه نیز در جزر و مد مهم است . بین هسته بیرونی و پوسته ، یعنی در ناحیه گوشته ، چرخه های حرارتی به طور دائم در حرکت اند و فرض شده است که گرما را به سطح انتقال می دهند) شکل1-1 (تعداد این چرخه ها در نظریه های گوناگون متفاوت است .

حالا در نظر بگیرید که سنگ کره ، مانند پوست تخم مرغ پخته ای که با ضربه شکسته شده باشد ، به چندین قطعه تقسیم شود هر قطعه را یک صفحه می نامیم. بعضی از این صفحه ها خیلی بزرگ و برخی کوچک می باشند ، تازه هر صفحه نیز خود از چند صفحه کوچک تر تشکیل شده است . این صفحه ها بنیاد قاره ها و پوشش زیر اقیانوس ها را تشکیل می دهند . آن ها در زیر اقیانوس ها ضخامت کمتر و در زیر قاره ها ضخامت بیشتری را دارا هستند . این صفحه ها ساکن و بی حرکات نیستند بلکه بر روی مذاب کره خمیری که در زیر آن ها قرار دارد سر می خورند و جابجا می شوند .

ماده سازنده این صفحه ها همیشه در حال تجدید و نوسازی است یک سری رشته کوه های آتشفشانی در زیر اقیانوس ها مواد مذاب را از قسمت بالای گوشته در سطح این صفحه ها تخلیه می کنند ) پشته های اقیانوسی ( از طرف دیگر صفحه های کهنه از مناطقی به نام شیار یا دراز گودال به زیر صفحه های دیگر فرو رانده می شوند و در قسمت گرم تر گوشته هضم شده و برای بازسازی آماده می شوند . رشته کوه های بزرگ آتشفشانی را پشته می نامند .

در این مقطع صفحه های زیر اقیانوس ها دارای ضخامت کمتری می باشند و زیر قاره ها ضخامت بیشتری دارند . وسط اقیانوس پشته ، که همان زنجیره آتشفشان های کف اقیانوس ها می باشد ، نشان داده شده است . پیکان ها جهت عبور مواد مذاب و بازسازی کف اقیانوس ها را نشان می دهد . پوسته اقیانوسی بازسازی شده قسمت انتهایی را به زیر صفحه های دیگر رانده است . به این ترتیب مشاهده می شود که پوسته متحرک است و تحول پیدا می کند. آنچه که گفته شد امروزه به عنوان نظریه زمین ساخت صفحه ای برای توجیه چگونگی شکل گیری سطح زمین به صورت کنونی مورد قبول می باشد .

1-1-1 . دلایل پیدایش زلزله

طبق آخرین بررسی های به عمل آمده، سطح کره زمین از دوازده صفحه بزرگ به نام پلیت تشکیل شده که این صفحه ها ساکن نبوده و جابجا می شوند و در طی جابجایی خود به همدیگر نیرو وارد کرده این نیروها به تدریج در کناره ها یا داخل این صفحات انباشته شده و در نهایت بصورت زلزله آزاد می گردند. دلیل حرکت این صفحات جریان هم رفتی ای است که در زیر این پوسته ها و در قسمت مایع کره زمین وجود دارد. همانطور که می دانید داخل کره زمین بصورت مذاب است و دمای این مایع مذاب در همه جای آن یکسان نیست و این گرادیان دما باعث جابجایی در این مایع می گردد. پوسته ها نیز که در واقع بر روی این ماده مذاب شناور هستند دچار جابجایی می شوند. از میان نظرات گوناگونی که در رابطه با منشاء زمین لرزه ها ارائه شده است نظریه ای وجود دارد به نام نظریه بازگشت کشسان که از جامعیت بیشتری برخوردار است. بر اساس این نظریه عامل ایجاد تغییر شکل در سنگ ها ایجاد شکستگی در آن ها و زمین لرزه در آن ها معمولا نیروهای افقی جهت داری است که در اثر حرکت و جابجایی ورقه های سنگ کره ایجاد می شود. در بسیاری موارد بر اثر انباشته شدن زیاد از حد انرژی در سنگ حرکاتی در امتداد شکستگی ها و گسل های قبلی موجود در سنگ روی می دهد. و در ضمن رها شدن انرژی ذخیره شده زمین لرزه هایی بوجود می آید به همین دلیل در زمان بررسی لرزه خیزی یک منطقه باید تاریخچه لرزه ها و گسل های فعال و لرزه زا را مورد بررسی قرار داد. البته باید توجه نمود که در یک زمین لرزه تمام طول گسل ها جابجا نمی شوند بلکه بخش هایی از آن مقاومت می نمایند. این بخش های به ظاهر فاقد جابجایی ممکن است در زمان دیگر گسیخته شده و زمین لرزه ای را بوجود آورند. علاوه بر این بر اثر آتشفشان ها ریزش سقف قارها و معادن، ایجاد بهمن، برخورد شهاب سنگ ها، فعالیت های بشری و … نیز زمین لرزه هایی ایجاد می شود که درصد ناچیزی از زمین لرزه های معمولا کوچک را تشکیل می دهد. بسیاری از زمین لرزه ها با تعدادی حرکات ضعیف تر در پیش از زمین لرزه اصلی و پس از حرکت اصلی همراه اند که به نام های پیش لرزه و پس لرزه خوانده می شوند.

1-1-2 . مفهوم زلزله(3)

زلزله اساسا ارتعاشات پوسته زمین است که از رها شدن ناگهانی انرژی انباشته شده در پوسته زمین ایجاد می گردد و در صورت شدت زیاد در مراکز انسانی موجب خسارت ها و زیان های فراوان می شود و به طوری که هر ساله شمار زیادی از مردم نقاط مختلف دنیا را درگیر آثار نامطلوب خود می سازد . عبور امواج لرزه ای سبب ایجاد ارتعاش شده که می تواند به صورت مستقیم سبب تخریب سازه ها شود و یا در اثر پدیده هایی مثل فرو نشست ، روانگرایی و لغز پی ، سازه تخریب گردد . شدت تکان های لرزه ای بستگی به بزرگای زمین لرزه ، فاصله کانونی ، خصوصیات میرایی ساختگاه ، نوع و ضخامت نهشته های رسوبی و شرایط توپوگرافی دارد .

 1-2 . انواع زلزله ها

1-2-1 . زلزله های تکتونیکی

زمین لرزه های تکتونیکی در بر گیرنده تعداد بسیار زیادی از زلزله هایی هستند که سالیانه در سطح جهان ثبت می شوند. حرکات صفحات تشکیل دهنده پوسته زمین در بر گیرنده این زمین لرزه های می باشند که قبلا مورد بررسی قرار گرفت.

1-2-2 . زلزله های آتشفشانی

این زلزله ها فقط در نواحی فعال آتشفشانی رخ می دهند و به انفجار های آتشفشانی نیز معروف هستند.

1-2-3  . زلزله های فروریختی

بر اثر فرو ریختن قار ها و کانال های زیرزمینی لرزه هایی ایجاد می شوند که به نام زمین لرزه های فروریختی موسوم اند. این تکان ها بسیار کوچک بوده و فقط اهمیت محلی دارند.

 1-2-4 . زلزله های القایی

بر اثر آب گیری یا تغییرات ناگهانی سطح آب دریاچه های آب پشت سد ها، تزریق آب یا سیال های دیگر به داخل زمین و یا استخراج آن ها مخصوصا در جاهایی که گسل های فعال وجود دارد زمین لرزه هایی ایجاد می شود. در واقع دلیل اصلی این لرزه ها را می توان بارگذاری سریع بر روی زمین و یا برداشتن ناگهانی بار زیادی از روی آن ذکر کرد. لرزه های ناشی از معادن نیز در این دسته قرار می گیرند.به عنوان مثال می توان زمین لرزه ای که در ارتباط با آب گیری و تغییرات فصلی سطح آب دریاچه سد سفید رود روی داد اشاره نمود.

1-2-5 . زلزله های ناشی از انفجار ها

انفجار های نظامی و صنعتی همچنین آمد و شد و یا فعالیت های ساختمانی نیز لرزه هایی را ایجاد می نماید که شدت، زمان وقوع و محل آن ها قابل پیش بینی است.

1-3 . مکانیزم خرابی در زلزله ها

عواملی که در یک زلزله باعث خسارت می گردند عبارتند از:

1)نیروهای درونی شدید ایجاد شده بر اثر جنبش شدید زمین

2)آتش سوزهای ناشی از زمین لرزه

3)تغییر در خواص فیزیکی خاک ها (نشست ها، پدیده آب گونگی و …)

4) بر اثر جابجایی مستفیم گسل ها در محل ساخت سازه ها

5)به واسطه زمین لغزش ها

6)به واسطه موج های بلند ایجاد شده توسط زلزله در دریاها

از بین عوامل فوق جنبش شدید زمین مهمترین عامل خرابی و تلفات جانی در زلزله ها می باشد. که با معرفی امواج لرزه و اندازه گیری آنها این بحث ادامه می یابد.

همه پایان نامه و تحقیق و پروژه های به صورت فایل دانلودی می باشند و شما به محض پرداخت آنلاین مبلغ همان لحظه قادر به دریافت فایل خواهید بود. این عملیات کاملاً خودکار بوده و توسط سیستم انجام می پذیرد. ضمنا همان لحظه لینک دانلود به ایمیل شما ارسال می گردد.

 جهت پرداخت مبلغ شما به درگاه پرداخت یکی از بانک ها منتقل خواهید شد، برای پرداخت آنلاین از درگاه بانک این بانک ها، حتماً نیاز نیست که شما شماره کارت همان بانک را داشته باشید و بلکه شما میتوانید از طریق همه کارت های عضو شبکه بانکی، مبلغ  را پرداخت نمایید

مطالب پیشنهادی:
 • پايان نامه فلسفه و روشهاي مقاوم سازي ساختمانهاي بنايي موجود در برابر زلزله
 • پايان نامه بهبود خواص لرزه اي سازه هاي بتني با استفاده از بتن مغناطيسي
 • برچسب ها : , , , , , , , , , , , , , , , ,
  برای ثبت نظر خود کلیک کنید ...

  به راهنمایی نیاز دارید؟ کلیک کنید

  جستجو پیشرفته

  دسته‌ها

  آخرین بروز رسانی

   Fatal error: Call to undefined function jdate() in /home/bmaghale/domains/bmaghale.ir/public_html/wp-content/themes/digitaliran5/sidebar.php on line 122