پايان نامه تحليل رابطه‏ي آزاد سازي تجاري و اشتغال زنان در ايران

تحقیق و پروژه و پایان نامه و مقاله دانشجویی

پايان نامه تحليل رابطه‏ي آزاد سازي تجاري و اشتغال زنان در ايران یکی از پایان نامه و تحقیق های جامع و کامل و دارای منابع معتبر می باشد این پایان نامه دارای 109 صفحه به صورت فایل ورد و قابل ویرایش می باشد که جهت دریافت و دانلود متن کامل پايان نامه تحليل رابطه‏ي آزاد سازي تجاري و اشتغال زنان در ايران بر روی گزینه خرید انتهای ایمیل کلیک نمائید پس از وارد نمودن اطلاعات مربوطه و پرداخت قادر به دانلود متن کامل پایان نامه مربوطه می باشد همچنین لینک پایان نامه همان لحظه به ایمیل شما ارسال می گردد.

فهرست مطالب

فصل اول- کلیات تحقیق
مقدمه
1-1- بیان مسأله و اهمیت تحقیق1
1-2- واژه‏های کلیدی5
1-3- اهداف تحقیق6
1-4- فرضیه‏های تحقیق7
1-5- پرسش‏های تحقیق7
1-6- متغیرهای تحقیق7
1-7- نوع مطالعه، روش و نحوه اجرای تحقیق8
1-8- ابزار گردآوری داده‏ها و جامعه آمار ی8
1-9- محدودیت‏های تحقیق9
1-10- نتیجه‏گیری9
فصل دوم- مبانی نظری و ادبیات تحقیق
مقدمه
2-1- مفهوم تقاضای نیروی کار13
2-2- مروری بر تئوری‏های تقاضای عامل کار15
2-2-1- تئوری‏های ایستای تقاضای عامل کار15
2-2-2- تئوری‏های پویای تقاضای عامل کار22
2-3- مروری بر تئوری‏های حاکم بر بازار کار زنان25
2-3-1- رویکرد نئوکلاسیک26
2-3-2- مدل تراکم جمعیت یا ازدحام جمعیت28
2-3-3- نظریه رویکرد سرمایه انسانی32
2-3-4- مدل تقسیم مشاغل در بازار کار داخلی35
2-3-5- مدل بازار کار دوگانه37
2-3-6- انتخاب منطقی و عوامل غیرتبعیض‏آمیز38
2-4- فرصت‏ها و چالش‏های جهانی‏شدن41
2-4-1- اشتغال و جهانی‏شدن41
2-4-2- جهانی‏شدن و اشتغال زنان44
2-5- نتیجه‏گیری45
فصل سوم- پیشینه تحقیق
مقدمه49
3-1- مروری بر مطالعات انجام شده در ایران50
3-2- مروری بر مطالعات انجام شده در خارج از کشور60
3-3- نتیجه‏گیری66
فصل چهارم- ساختار اشتغال در کارگاه‏های بزرگ صنعتی کشور
4-1- مقدمه69
4-2- تعاریف و مفاهیم70
4-3- بررسی ساختار اشتغال زنان در کارگاه‏های بزرگ صنعتی کشو72
4-4- بررسی وضعیت دستمزد نسبی زنان در کارگاه‏های صنعتی85
4-5- نتیجه‏گیری91
فصل پنجم- برآورد مدل و تحلیل نقش آزادسازی تجاری بر اشتغال زنان
مقدمه
5-1- تصریح مدل تجربی تابع اشتغال زنان95
5-2- نحوه جمع‏آوری و محاسبه داده‏های آماری مورد استفاده در مدل97
5-3- روش اقتصادسنجی بکار رفته در تخمین مدل98
5-4- نتایج تخمین مدل و تفسیر نتایج آن105
5-5- نتیجه‏گیری110
فصل ششم- نتیجه‏گیری و پیشنهادات
6-1- نتایج تحقیق113
6-2- توصیه‏های سیاستی117
فهرست منابع و ماخذ
چکیده انگلیسی

فهرست منابع فارسي

 آژير، آزاده، ارتقاي بهره‏وري نيروي کار زنان در صنعت، 1385، پايگاه اطلاع رساني رفاه نيوز.

احمدي خراساني، نوشين ، فصل زنان 4 ،1383، انتشارات روشنگران و مطالعات زنان.

اشرف زاده، سيد حميدرضا، مهرگان، نادر، اقتصادسنجي پانل ديتا، 1387، دانشکده علوم اجتماعي، موسسه تحقيقات تعاون، انتشارات دانشگاه تهران،.

افقهي، منصوره، زنان و صنعتي شدن، 1387، پايگاه اطلاع رساني انسان‏شناسي و فرهنگ.

اميني، عليرضا، اصلانچي، محمدرضا، بازنگري برآورد سري زماني جمعيت شلغل به تفکيک بخش‏هاي اقتصادي ايران 85-1335، مجله برنامه و بودجه شماره 102، ص 47 تا 97.

اميني، عليرضا، رويكرد جنسيتي به عدم تعادل‏هاي بازار كار، بهار ،1383، پژوهش زنان ، دوره 2، شماره1، 146-133 .

باقري، شهلا، اشتغال زنان در ايران،1382، درآمدي بر عوامل موثر بر اشتغال زنان در چهل سال گذشته، تهران: روابط عمومي شوراي فرهنگي اجتماعي زنان.

پيراهري، نيره، موانع اشتغال زنان،1381، مجموعه مقالات همايش آموزش، اشتغال زنان و توسعه ملي، دانشکده علوم انساني و اجتماعي، دانشگاه مازندران، .

چيت ساز قمي، محمد جواد، دانش آموختگان آموزش عالي و اشتغال، 1378، فصلنامه پژوهش، شماره1.

خسروي‏نژاد، علي‏اکبر، برآورد تابع تقاضاي نان براي خانوارهاي شهري ايران (کاربردي از مدل‏هاي با اطلاعات ادغام شده)، زمستان 1380، مجله پژوهش‏ها و سياست‏هاي اقتصادي، شماره 20، ص 117 تا 138.

رستم‏نيا، مهدي، تحليل عوامل موثر بر سهم اشتغال نيروي کار متخصص در کارگاه‏هاي بزرگ صنعتي ايران (با تاکيد بر تحقيق و توسعه و فناوري)، 1386، پايان نامه کارشناسي ارشد، واحد تهران مرکز.

زعفرانچي، ليلا، بررسي اشتغال زنان در سه بخش عمده اقتصادي با تاکيد بر برنامه چهارم، 1385، پايان نامه کارشناسي ارشد، واحد علوم و تحقيقات.

سازمان مديريت و برنامه‏ريزي کشور، معاونت امور اقتصادي، دفتر اقتصاد کلان، شهريور 1387.

سازمان مديريت و برنامه‏ريزي، گزارش اقتصادي و نظارتي سال 1385.

سفيري، خديجه، بررسي جنبه هاي كمي و كيفي اشتغال زنان و رابطه ي آن با توسعه اقتصادي، 1373 ، پايان نامه مقطع دكترا، دانشگاه تربيت مدرس.

سفيري، خديجه، جامعه شناسي اشتغال زنان، تهران، 1377، موسسه انتشارات تبيان.

شادي طلب ، ژاله ، توسعه و چالش هاي زنان ايران،1382، فصلنامه مرکز مطالعات و تحقيقات زنان، دوره 1 شماره 7، نشر قطره.

صادقي، مسعود، عمادزاده، مصطفي، تحليلي بر عوامل اقتصادي موثر بر اشتغال زنان ايران، بهار 1383، پژوهش نامه مركز مطالعات و تحقيقات زنان دانشگاه تهران، دوره 2، شماره 1، ص 12 .

علمي، زهرا، سياستهاي اقتصاد كلان و بازار كار زنان، 1383، پژوهش زنان، دوره 2- شماره 2، ص30و 31.

فراست خواه، مقصود ، زنان آموزش عالي و بازار كار ،1383، پژوهش زنان، شماره 1 ،دوره 2.

فيشر، استانلي، دورنبوش، روديگر، اقتصاد کلان، 1378، ترجمه دکتر محمد حسين تيزهوش تابان، چاپ سوم، انتشارات سروش.

قاسمي، سيد پارسا، اشتغال زنان كليد رهايي از فقر، مرداد 1387، سايت سرمايه.

قدير، محسن، اشتغال زنان از نگاه اسلام و غرب، 1388، دفتر مطالعات زنان، پورتال فرهنگي نور.

کار، مهرانگيز، زنان در بازار کار ايران،1384، چاپ سوم ، نشر سحاب .

کريشنا رائو، پي نينتي، توسعه پايدار اقتصاد و سازوکارها، مترجم احمد رضا ياوري، 1385، انتشارات دانشگاه تهران، .

کميجاني، اکبر، قويدل، صالح، نقش آزادسازي تجاري بر بازار کار و برآورد تابع تقاضاي نيروي کار، بهار 1385، فصلنامه پژوهش اقتصادي، شماره20.

مرکز آمار ايران، نشريات تفصيلي کارگاه‏هاي صنعتي 10 نفر کارکن وبيشتر 85-1373.

نجاتي محرمي، زهرا، آزادسازي تجاري و نابرابري دستمزدها در ايران سالهاي 1380 -82 ، مجله تحقيقات اقتصادي شماره 76 .

نوروزي، لادن، بررسي تحولات بازار كار زنان در ايران در سالهاي 80-1376 و چشم انداز آينده آن،1382، موسسه كار و تامين اجتماعي .

نوروزي، لادن، تفاوت‏هاي جنسيتي در ساختار شغلي، بهار 1383، پژوهش زنان، دوره 2، شماره1.

هاديان، ابراهيم، علي، حيدرپور، توسعه اقتصادي و سهم زنان در نيروي كار: مورد ايران 75-1352، فصلنامه جمعيت، ش 27 و 28

 

فهرست منابع لاتين

1-Andrẽs Villarreal, Wei-hsin Yu, Does Economic Globalization Benefit Women? Export Production, Foreign Investment, and Gender Inequality in Mexico, University of Texas at Austin, May 22, 2006.Director A.R Employment Strategy Department.

2- Barbara R. Bergman, The Effect on White Incomes of Discrimination in Employment, “Journal of Political Economy 79 (march / April 1971).

3- Becker, G.S. (1985) “Human Capital, Effort and Sexual Division of Labor” , Journal of Labor Economics 3.

4- Brechiling, Frank, (1965), “Investment and Employment Decision” , Manchester, Manchester University Press.

5- Briscoe, G. and R. Wilson (1992) “Forecasting Economic Activity Rates” , International Journal of Forecasting 8.

6- Cagatary, N. and S. Osler (1995) “Feminization of the Labor force: The Effects of Long term Development” World Development 23.

7- Carol L. Jusenius, “The in Fluence of Work Experience and Typicality of Occupational Assignment on Women’s Earnings” , Dual Careers, Research Monograph No.21, vol.4(Washington, D.C: Department of Labor, 1976).

چکيده

جهاني‏شدن که از آن به‏عنوان فرايندي از ادغام سريع اقتصادي بين کشورها که شامل آزادسازي تجاري، جريان سرمايه‏گذاري و نيز تغييرات تکنولوژيکي است، ياد مي‏کنند و آزادسازي تجاري به‏عنوان مهم‏ترين نيروي پيش‏برنده جهاني‏شدن محسوب مي‏گردد . در اين ميان، يکي از پديده‏هايي كه تحت تأثير جهاني‏شدن قرار مي‏گيرد بازار كار است. يكي از شاخص‏هاي کليدي بازار مربوط به عدم تعادل‏هاي جنسيتي در بازار کار است که با اختلاف نرخ بيکاري زنان و مردان اندازه‏گيري مي‏شود و مي‏تواند تحت تاثير آزادسازي تجاري قرار گيرد، لذا در اين پژوهش به بررسي رابطه اثرات آزادسازي تجاري بر اشتغال زنان در کارگاه‏هاي بزرگ صنعتي پرداخته شده است. هدف اصلي اين مطالعه بررسي اثرات آزادسازي تجاري بر سهم اشتغال زنان در کارگاه‏هاي بزرگ صنعتي کشور و شناسايي راهکارهاي افزايش اشتغال زنان است. در اين پژوهش از روش اقتصاد سنجي پانل ديتا براي سال‏هاي نمونه 85-1373 و طبقه‏بندي هشت‏گانه بر حسب کد دو رقمي ISIC (104 مشاهده) استفاده گرديد و نتايج بر اين موضوع که آزادسازي تجاري پنجره فرصتي براي اشتغال زنان است دلالت دارد. نتايج بدست آمده نشانگر آن است كه نسبت سرمايه فيزيکي به ارزش‏افزوده و نسبت دستمزد زنان به مردان تاثير منفي و نسبت‏هاي سرمايه تحقيق و توسعه به ارزش‏افزوده، صادرات به ارزش‏افزوده و واردات به ارزش‏افزوده  تاثير مثبت و معناداري بر سهم اشتغال زنان داشته‏اند. به‏عبارت ديگر، نيروي كار زن با سرمايه تكنولوژيكي رابطه مكملي و با سرمايه فيزيكي رابطه جانشيني دارد. افزون بر اين، نيروي كار زن و مرد در فعاليت‏هاي صنعتي مكمل يكديگر هستند.

کلمات کليدي: آزادسازي تجاري، درجه بازبودن اقتصاد، تبعيض دستمزد، جنسيت.

 فصل اول کليات

مقدمه

آمارهاي رسمي نشان مي‏دهد که فقط 11 درصد زنان نيروي کار جامعه را تشکيل مي‏دهند و اين وضعيت طي سال‏هاي 1335 تا 1375 تغيير چنداني نيافته ‏است[1]. همچنين، در گزارش‏هاي توسعه انساني سازمان ملل نوشته شده که زنان بهره بسيار کمي را از منافع توسعه داشته‏اند. گرچه نيمي از جمعيت دنيا را تشکيل مي‏دهند ولي سهم آنان در جمعيت فعال اقتصادي حدود سي درصد و در برخي از کشورها بسيار کمتر از اين رقم برآورد مي‏شود[2]. همچنين سوابق تحقيق، نشان مي‏دهد که مسئله اشتغال دانش آموختگان طي سالهاي اخير در ايران به عنوان يکي از چالش‏هاي اساسي اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي در زمره مهم‏ترين تهديدهاي امنيت و توسعه ملي مطرح شده‏است[3].

زنان دربازار کار ايران صد سال بعد از زنان در جوامع صنعتي جهان، حضور يافته‏اند، اين تاخير تنها ماهيتي نيست، بلکه از لحاظ کميت هم واجد نکات و جنبه‏هاي منفي است. به سخن ديگر، آن دم که مديران و کارفرمايان ايراني به ضرورت حضور نيروي کار زنان در بخش‏هايي از صنعت و خدمات پي برده‏اند و بدان متقاعد شده‏اند، تا زماني که اين حضور انبوه و متراکم شده‏است، سير تحولات کند و آهسته پيش رفته‏ است زيرا شرايط براي توليد انبوه که با ساخت يا ورود تکنولوژي ارتباط مستقيم دارد، تا مدت‏ها مهيا نبوده و بازار کار ظرفيت جذب نيروي کار زنان را نداشته‏ است. براساس آمارهاي سال 2004 ، رتبه جنسيتي ايران در بين 144 كشور جهان كه هر ساله [4]UNDP منتشر مي‏كند و مربوط به توسعه پايدار است، 82  مي‏باشد. حتي در بين كشورهاي همسايه از همه عقب‏تر هستيم. در همان سال، رتبه تركيه 70، اردن 76، مالزي 51، عربستان72  و بحرين 39 بوده است.
رتبه جنسيتي از سه شاخص بهداشت، آموزش و اقتصاد و كسب درآمد زنان تشكيل شده است. وضعيت بهداشت و آموزش زنان در ايران هر سال رو به افزايش است. بنابراين وضعيت اقتصادي و درآمدي زنان ايران است كه كشورمان را در رتبه پايين‏تري قرار داده‏است.

جهان امروز با تنش‏هاي ناشي از بحران‏هاي اقتصادي، فرهنگي، قومي و سياسي که خود را به صورت‏هاي گوناگون نشان مي‏دهند همراه است. در جوامعي که غلبه بر بحران‏ها هدف سياست‏گذاران است، توجه همه جانبه به نيروي کار زنان البته و لاجرم در دستور کار قرار مي‏گيرد، زيرا در عمل ثابت شده‏ است که بي‏اعتنايي به اين نيرو بر شدت بحران‏ها افزوده ‏است .

خوشبختانه زنان در عرصه فعاليت‏هاي شغلي، فرهنگي، خانوادگي و سياسي ديگر آن شي زينتي و تجملي نيستند که پيش از اين به شمار مي‏آمدند. در گذشته زنان دست‏آويزي مي‏شدند تا احزاب و گروه‏هاي سياسي براي زينت بخشيدن به شعارهاي تبليغاتي خود به آن‏ها بها بدهند. اما اکنون به رسميت شناختن نيروي کار زنان در تمام امور فرهنگي، اقتصادي و سياسي خواست و نياز جوامعي است که قرن‏ها اين نيرو را زير انواع پوشش‏هاي اخلاقي و سنتي ناديده گرفته‏اند.

1-1- بيان مساله و اهميت تحقيق

جهاني‏شدن، پديد‏ه‏اي چند بعدي است که داراي جنبه‏هاي مختلف اقتصادي، اجتماعي و سياسي است. از جهاني‏شدن، به عنوان فرايندي از ادغام سريع اقتصادي بين کشورها، که شامل آزادسازي تجاري، جريان سرمايه‏گذاري و همچنين تغييرات تکنولوژيکي است، ياد مي‏شود. در جايي ديگر، از جهاني‏شدن با عنوان کاهش در موانع اعم از تکنولوژيکي يا قانوني براي مبادله اقتصادي ميان ملت‏ها صحبت شده‏ است. با وجود آنکه پديده جهاني‏شدن داراي جنبه‏هاي مختلفي، اعم از آزادسازي تجاري، تغييرات تکنولوژيکي، مهاجرت و جابه جايي سرمايه است، اما در متون اقتصادي، هر جا که صحبت از جهاني‏شدن پيش مي‏آيد، بحث بيشتر روي تجارت و آزادسازي تجاري متمرکز مي‏شود. آزادسازي تجاري که به عنوان حرکت به سمت تجارت آزاد از طريق کاهش در تعرفه‏ها و ساير موانع تجاري تعريف شده ‏است ، مهم‏ترين نيروي پيش‏برنده جهاني‏شدن محسوب مي‏شود. در دو دهه اخير، افزايش سريع در جريان کالاها و خدمات ميان مرزهاي کشورهاي مختلف، يکي از جنبه هاي قابل مشاهده افزايش در ادغام اقتصادي کشورها بوده‏ است.

به‏طور کلي، چنين تصور مي‏شود که تجارت براي هر کشوري مفيد است. منابع مختلفي وجود دارند که از طريق آن‏ها، مي‏توان از تجارت منفعت برد. موافقان و مخالفان پديده جهاني‏شدن در دفاع از نظرات خود، به جنبه‏هاي مثبت و منفي بسياري از جهاني‏شدن و به‏خصوص آزادسازي تجاري اشاره دارند. موافقان آزادسازي تجاري، معتقدند که در فرآيند آزادسازي، بازار کار به سمت انعطاف‏پذيري بيشتر حرکت کرده و شفافيت آن گسترش، و در نتيجه تجارت و مبادلات اقتصادي، تقاضا براي نيروي متخصص در بخش‏هايي که به بازار جهاني راه يافته‏اند، افزايش مي‏يابد. افزايش کارايي عوامل توليد، ارتقاي سرمايه‏گذاري در نيروي انساني و سرمايه فيزيکي، رشد توليد در بخش‏هايي که از مزيت نسبي برخوردارند، شفاف شدن ارتباط ميان کارگر و کارفرما، رقابتي شدن بازار کار و حذف انحراف قيمت عوامل توليد، از جمله کار و سرمايه، از ديگر پيامدهاي مورد انتظار اين اثرگذاري است. اما منتقدان آزادسازي تجاري نيز، به مشکلاتي از قبيل افزايش در بيکاري و نا‏برابري دستمزدها در کشورهاي پيشرفته، افزايش استثمار کارگران در کشورهاي در حال توسعه، افزايش در فقر ونا‏برابري جهاني و … اشاره مي‏کنند. با وجود اين موارد، اگر از چارچوب نظريه‏هاي تجارت بين‏الملل به مسئله تجارت آزاد نگريسته شود، بدون ترديد، اين پديده براي کشورهاي در حال توسعه که داراي نيروي کار فراوان‏اند، بسيار مثبت تلقي مي‏شود.

گفتني است،  آزاد‏سازي تجارت در كشورهاي فقير در مناطق ويژه اقتصادي شروع شده‏ است كه در آنجا توليد‏كنندگان مي‏توانند مواد اوليه خود را بدون تعرفه وارد كنند و كالاي نهايي را جهت صادرات آماده كنند[5] . كشورهاي در حال توسعه به‏خصوص آن‏ها كه داراي نيروي كار بيشتري هستند، شامل سهم بالاي استخدام زنان در صنايع صادراتي است. شرح حال مناطق فعال صادرات(E.P.Z)[6] در كشورهاي آسيايي ، به‏خصوص چين همگي مويد اين حضور پررنگ زنان بعنوان نيروي كار است. آنچنان كه در در مناطق صادراتي اغلب صنايع سبك مانند پوشاك و كفش و الكترونيك و اسباب‏بازي مورد توجه قرار مي گيرد و اين نوع صنايع کاربر که به مهارت زيادي نياز ندارند، اغلب توسط زنان اشغال شده ‏است. بنابراين اگر تحول مثبتي در اين راستا رخ دهد زنان از آن بهره‏مند مي‏شوند. تجارت در كشورهاي با درآمد پائين نشان مي‏دهد كه صنعتي شدن همانگونه كه به صادرات وابسته است به زنان نيز وابسته است، پس تجارت آزاد، نه تنها سبب افزايش اشتغال و افزايش کارايي و رشد، بلکه به طور همزمان سبب افزايش در فرصت‏هاي اشتغال و افزايش دستمزد و کاهش تبعيض دستمزدي براي نهاده فراوان در آن کشورها (نيروي کار غير ماهر) مي‏شود[7].

با توجه به اينكه يكي از شاخص‏هاي كليدي بازار كار مربوط به عدم تعادل‏هاي جنسيتي در بازار كار است كه با اختلاف نرخ بيكاري زنان و مردان اندازه‏گيري مي‏شود كه از 9/4 درصد در سال 1375 به 5/12 درصد در سال 1385 افزايش يافته‏ است و به‏رغم روند افزايشي سهم اشتغال زنان از 1/12 درصد به 6/13 درصد، ولي نرخ بيكاري آن‏ها به‏دليل بالا بودن فشار عرضه نيروي كار افزايش زيادي يافته ‏است[8]. در برنامه چهارم توسعه مقرر گرديده ‏است كه اين  فاصله از 5/6 واحد درصد در سال 1383 به 1/1 واحد درصد در سال 1388 كاهش يابد. عملكرد دو سال اول برنامه نشان مي‏دهد فاصله نرخ بيكاري زنان و مردان از 9/12 درصد در 1383 به 5/12 درصد در سال 1385 تقليل يافته‏ است. همچنين در دهه اخير(85-1375) نرخ بيكاري زنان داراي تحصيلات عالي از 7/4 درصد به 7/16 درصد افزايش يافته و  به روشني بيان‏كننده محدود بودن فرصت‏هاي شغلي براي زنان عليرغم افزايش سريع سهم پذيرفته شدگان دختر در دانشگاه‏ها مي‏باشد. پس کشور ايران با داشتن بخش عظيمي از زنان داراي تحصيلات عالي (نيروي کار ماهر) و همچنين زنان داراي تحصيلات پايين‏تر (نيروي کار نيمه ماهر) در ترکيب جمعيتي خود، آگاهي و آشنايي سياست‏گذاران کشور با اثرات مثبت و يا احتمالا منفي آزاد‏سازي تجاري بر اشتغال زنان به‏ويژه در بخش صنعت که داراي ارتباط تنگاتنگ‏تري با آزاد‏سازي تجاري است، احساس مي‏شود، تا با بهره گيري از اين دانسته‏ها و اتخاذ تصميم مناسب از منافع ناشي از جهاني‏شدن و جلوگيري از ناهنجاري‏هاي ناشي از افزايش نابرابري دستمزدها جلوگيري شود.

شايان ذکر است که نرخ بيكاري زنان در كشورمان از 3/13 درصد در سال 1375 به 3/23 درصد در سال 1385 و افزايش فاصله نرخ بيكاري بين زنان با مردان از 9/4 درصد در سال 1375 به 5/12 درصد در سال 1385 اهميت بررسي اين مسئله به‏عنوان يكي از معضلات و مشكلات ايران كاملاً نمايان مي‏شود. با عنايت به اينكه آمارهاي بيشتري در زمينه عوامل موثر بر اشتغال زنان در كارگاه‏هاي بزرگ صنعتي وجود دارد (بويژه آمارهاي دستمزد به تفكيك زنان و مردان) اين بخش را انتخاب نموده‏ايم تا بتوان راهكارهاي موثر براي افزايش اشتغال زنان را شناسايي نمود. افزون بر اين، بخش صنعت بيش از بخش‏هاي ديگر از آزاد‏‏سازي تجاري تاثير مي‏پذيرد و شناسايي اين آثار از اهميت زيادي برخوردار است.

بررسي نوشتارهاي مربوط به اين موضوع در کشور نشان مي‏دهد که اثر آزاد‏سازي تجاري بر اشتغال زنان، تاکنون مورد بررسي قرار نگرفته ‏است . لذا مي‏توان گفت بررسي تاثير آزاد‏سازي تجاري بر وضعيت اشتغال زنان با تاکيد برکارگاه‏هاي صنعتي ده نفر کارکن و بيشتر ايران،  براي اولين بار است که مورد بررسي قرار مي‏گيرد.

 1-2- واژه هاي كليدي

آزاد‏سازي تجاري[9]، درجه ي باز بودن اقتصاد[10]، جنسيت[11]، تبعيض دستمزد[12].

آزاد‏سازي تجاري که به عنوان حرکت به سمت تجاري آزاد از طريق کاهش تعرفه‏ها و ساير موانع تجاري تعريف مي‏شود، مهم‏ترين نيروي پيش برنده جهاني‏شدن محسوب مي‏شود.

درجه بازبودن اقتصاد براساس مطالعات تجربي، از جمله عوامل موثر بر بهره‌‏وري مي‌باشد. براي تعيين درجه باز بودن اقتصاد،  معيارها و روش‌هاي متعددي وجود دارد نظير شاخص باز بودن ساچ و وارنر[13] كه با لحاظ نمودن اثرات عواملي نظير نرخ تعرفه‌ها، محدوديت‌هاي غيرتعرفه‌اي، حاشيه نرخ ارز حاصل مي‌شود و بين صفر تا يك است و هر چه به سمت 1 برويم اقتصاد بسته‌تر مي‌شود.

از جمله روش‌هاي مرسوم براي تعيين درجه بازبودن اقتصاد معيار سهم تجارت در GDP مي‌باشد كه در اين حالت هر چه قدر سهم تجارت در GDP بزرگتر باشد بيانگر بازتر بودن است.

جنسيت[14]  عاملي است كه موجب شده تا بازار كار به دو دسته تقسيم شود. نيروي كار مردان و نيروي كار زنان، كه تفاوت‏هاي جنسيتي سبب تفاوت‏هاي ديگري در شرايط كار و پرداخت دستمزدها از سوي كارفرمايان شود.

تبعيض دستمزد به اين معني است که در ازاي کار مساوي و بعضا کار بيشتر دستمزد کمتري پرداخت مي‏شود. قطعنامه شماره 100 سازمان بين المللي کار (1951) به مسئله تبعيض در پرداخت و لزوم اجرت مساوي در برابر کار مساوي اختصاص دارد.

1-3- اهداف تحقيق

هدف اصلي اين مقاله بررسي اثرات آزاد‏سازي تجاري بر اشتغال زنان در كارگاه‏هاي بزرگ صنعتي كشور است. يكي ديگر از اهداف اين تحقيق شناسايي را‏هكارهاي افزايش اشتغال زنان در كارگاه‏هاي بزرگ صنعتي كشور است. در اين ارتباط، دستمزد نسبي زنان، رابطه مكملي بين نيروي كار زن و مرد، نيروي كار زن با سرمايه فيزيكي و نوع ارتباط پيشرفت فني با اشتغال زنان  مورد بررسي قرار مي‏گيرد.

1-4- فرضيه هاي تحقيق

افزايش سهم صادرات در ارزش افزوده، اثر مثبت و معناداري بر سهم اشتغال زنان خواهد‏داشت .

2- با افزايش نسبت واردات به ارزش افزوده ، سهم اشتغال زنان كاهش خواهد‏يافت.

1-5- پرسش هاي تحقيق

در كدام دسته از صنايع سهم اشتغال زنان در كارگاه‏هاي بزرگ صنعتي بالاتر است؟

آيا سهم اشتغال زنان در امور غير توليدي كارگاه‏هاي بزرگ صنعتي بيشتر است؟

آيا دستمزد نسبي زنان نسبت به مردان در كارگاه‏هاي بزرگ صنعتي پايين‏تر است؟

آيا نيروي كار زن و مرد در فعاليت‏هاي صنعتي مكمل هستند؟

آيا پيشرفت فناوري تاثير منفي بر اشتغال زنان مي‏گذارد؟

     1-6- متغيرهاي تحقيق

مدل استفاده شده در اين تحقيق بر مبناي مطالعه رنن است كه با اندكي تغيير فرم عمومي آن به‏صورت زير است:

( 1-1 )                                                       LS=F(K/Y , Ktech /Y , wf /wm)

و به ترتيب از سمت چپ عبارتند از سهم جبران خدمات زنان از كل جبران خدمات ، نسبت سرمايه فيزيكي به ارزش‏افزوده ، نسبت سرمايه تكنولوژيكي به ارزش‏افزوده و دستمزد نسبي زنان به مردان.

در اين مطالعه با تفكيك نيروي كار به زن و مرد و به منظور در نظر گرفتن اثرات متغيرهاي آزاد‏سازي تجاري بر اشتغال زنان، مدل معرفي شده را تعميم مي‏دهيم. به‏عبارت ديگر متغيرهاي آزاد‏سازي تجاري را وارد مدل قبلي مي‏كنيم كه اين متغيرها عبارتند از :

– نسبت صادرات به ارزش‏افزوده

– نسبت واردات به ارزش‏افزوده

– متوسط تعرفه‏ها در هر صنعت

لازم به ذكر است، آمار مربوط به واردات از گمرك جمهوري اسلامي ايران جمع آوري مي‏شود و مابقي آمارها از نتايج آمارگيري از كارگاه‏هاي صنعتي 10 نفر كار كن و بيشتر مركز آمار ايران و نتايج حسابهاي ملي بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران استخراج مي‏شوند.

[1] – سفیری 1377 ، باقری 1382 ، پیراهری 1381 .

[2] – شادی طلب ، ژاله ، توسعه و چالش های زنان ایران، نشر قطره.

[3] – رضایی رشتی1989 ، پویا 1999 ، چیت ساز قمی 1378 ، فراستخواه 1383 .

همه پایان نامه و تحقیق و پروژه های به صورت فایل دانلودی می باشند و شما به محض پرداخت آنلاین مبلغ همان لحظه قادر به دریافت فایل خواهید بود. این عملیات کاملاً خودکار بوده و توسط سیستم انجام می پذیرد. ضمنا همان لحظه لینک دانلود به ایمیل شما ارسال می گردد.

 جهت پرداخت مبلغ شما به درگاه پرداخت یکی از بانک ها منتقل خواهید شد، برای پرداخت آنلاین از درگاه بانک این بانک ها، حتماً نیاز نیست که شما شماره کارت همان بانک را داشته باشید و بلکه شما میتوانید از طریق همه کارت های عضو شبکه بانکی، مبلغ  را پرداخت نمایید

مطالب پیشنهادی:
 • پايان نامه بررسي بازنمايي زنان در برنامه هاي صدا و سيما (تحليل محتواي سريال هاي تلويزيون)
 • پايان نامه تحليل يک آيين ارتباطي : بررسي معنا شناسي پوشش زنان در جامعه امروز ايران
 • پايان نامه بررسي جامعه شناختي عوامل مؤثر بر اصلاح بدن در بين زنان 20 تا 44 ساله
 • پايان نامه بررسي نقش استفاده از رسانه بر احساس امنيت اجتماعي زنان
 • پايان نامه آسيب شناسي نقش زنان در جامعه و پيامدهاي آن براي خانواده ها
 • برچسب ها : , , , , , , , , , , ,
  برای ثبت نظر خود کلیک کنید ...

  به راهنمایی نیاز دارید؟ کلیک کنید

  جستجو پیشرفته

  دسته‌ها

  آخرین بروز رسانی

   Fatal error: Call to undefined function jdate() in /home/bmaghale/domains/bmaghale.ir/public_html/wp-content/themes/digitaliran5/sidebar.php on line 122