پايان نامه تحليل روابط ساده و چندگانه بين هوش اخلاقي و سرمايه اجتماعي با ميزان مسئوليت پذيري دانشجويان

تحقیق و پروژه و پایان نامه و مقاله دانشجویی

پايان نامه تحليل روابط ساده و چندگانه بين هوش اخلاقي و سرمايه اجتماعي با ميزان مسئوليت پذيري دانشجويان  یکی از پایان نامه و تحقیق های جامع و کامل و دارای منابع معتبر می باشد این پایان نامه دارای 162 صفحه به صورت فایل ورد و قابل ویرایش می باشد که جهت دریافت و دانلودمتن کامل پايان نامه تحليل روابط ساده و چندگانه بين هوش اخلاقي و سرمايه اجتماعي با ميزان مسئوليت پذيري دانشجويان بر روی گزینه خرید انتهای ایمیل کلیک نمائید پس از وارد نمودن اطلاعات مربوطه و پرداخت قادر به دانلود متن کامل پایان نامه مربوطه می باشد همچنین لینک پایان نامه همان لحظه به ایمیل شما ارسال می گردد.

فهرست مطالب

فصل اول : کلیات تحقیق …    1
مقدمه…    2
1-1 بیان مسئله    3
1-2 اهمیت و ضرورت پژوهش     9
1-3 اهداف تحقیق…    10
1-3-1 هدف کلی تحقیق    10
1-3-2 اهداف جزئی…    10
1-4 فرضیات تحقیق    11
1-4-1 فرضیه اصلی…    11
1-4-2 فرضیه های فرعی    11
5-1 تعریف متغیرها    12
1-5-1 تعاریف نظری…    12
1-5-2 تعاریف عملیاتی    13
فصل دوم ادبیات و پیشینه تحقیق    15
مقدمه…    16
2-1 بخش اول: هوش اخلاقی     17
2-1-1 هوش…    17
2-1-2 انواع هوش    18
2-1-3 تبیین مفهوم اخلاق…     21
2-1-4 هوش اخلاقی…    22
2-1-5 هوش اخلاقی بوربا…    24
2-1-5-1 اصول هوش اخلاقی از دیدگاه بوربا    24
2-1-5-2 اصول هوش اخلاقی از دیدگاه لنینک و کیل…     26
2-1-6 فواید هوش اخلاقی…     26
2-2 بخش دوم: سرمایه اجتماعی    27
2-2-1 سرمایه اجتماعی چیست    27
2-2-2 تاریخچه سرمایه اجتماعی…     28
2-2-3 اهمیت سرمایه اجتماعی    29
2-2-4 تئوری پردازان و تعریف آنان از سرمایه اجتماعی    30
2-2-4-1سرمایه اجتماعی از دیدگاه پونتام(1995) …    30
2-2-4-2 سرمایه اجتماعی از دیدگاه بوردیو(1990) …    31
2-2-4-3 سرمایه اجتماعی از دیدگاه کلمن(1998)    31
2-2-5 تعریف مفهومی سرمایه اجتماعی…     32
2-2-6 ویژگی های مفهوم سرمایه در سرمایه اجتماعی     35
2-2-7 انواع سرمایه و رابطه آن با سرمایه اجتماعی     35
2-2-8 سرمایه اجتماعی و سطوح تحلیل آن    37
2-2-9 ابعاد سرمایه اجتماعی     38
2-2-10 گونه های سرمایه اجتماعی     39
2-2-11 مزایای سرمایه اجتماعی…    40
2-2-12جنبه های منفی سرمایه اجتماعی…    41
2-2-13 عناصر و مؤلفه های سرمایه اجتماعی…    42
2-2-13-1 اعتماد اجتماعی…    43
2-2-13-2 انسجام اجتماعی…    44
2-2-13-3 مشارکت اجتماعی…    45
2-2-13-4 تعلق اجتماعی…    46
2-2-14 مقایسه سرمایه اجتماعی با دیگر سرمایه ها …    48
2-2-15 آیا ارزش های دینی مهم ترین مؤلفه سرمایه اجتماعی است؟    49
2-3 بخش سوم: مسئولیت پذیری     50
2-3-1 تعریف مسئولیت پذیری     50
2-3-2 تبیین مفهوم مسئولیت و مسئولیت پذیری…     50
2-3-3 مسئولیت پذیری از منظر جامعه شناختی و روان شناختی      55
2-3-3-1 هابرماس…    55
2-3-3-2 هومنز    55
2-3-3-3 ویکرز    55
2-3-3-4 آدلر و روانشناسی فردی…     56
2-3-3-5 دیدگاه پرز گشتالت درمانی …    56
2-3-3-6 دیدگاه تحلیل تبادلی اریک برن    57
2-3-3-7 دیدگاه واقعیت درمانی گلاسر…    57
2-3-3-8 دیدگاه مراجع- محوری راجرز    57
2-3-3-9 دیدگاه وجود گرایان فرانکل    58
2-3-4 اهمیت و جایگاه مسئولیت پذیری از منظراسلام …    58
2-3-5 مسئولیت پذیری اجتماعی …    60
2-3-6 ابعاد و مؤلفه های مسئولیت پذیری اجتماعی    62
2-3-6-1 بعد شناختی    62
2-3-6-2 بعد عاطفی…    63
2-3-6-3 بعد عملکردی    63
2-4 بخش چهارم: پیشینه تحقیق     64
2-4-1 تحقیقات داخلی    64
2-4-2 تحقیقات خارجی     70
فصل سوم: روش تحقیق…    75
مقدمه …    76
3-1- نوع تحقیق     76
3-2 جامعه آماری     77
3-3 حجم نمونه     77
3-4 روش نمونه گیری     78
3-5 روش و ابزار گردآوری اطلاعات     79
3-6 روایی پرسشنامه     81
3-7 پایایی پرسشنامه     83
3-8- شیوه تجزیه و تحلیل داده ها     84
فصل چهارم: تجزیه و تحلیل داده ها…    87
مقدمه …    88
4-1 یافته های توصیفی    89
4-1-1 بررسی توصیفی گروه نمونه …    89
4-1-2 تحلیل توصیفی پرسشنامه ها    92
4-2 یافته های استنباطی …    100
فصل پنجم: بحث و نتیجه گیری…    114
مقدمه …    115
5-1 خلاصه بحث     116
5-2 یافته های تحقیق    117
5-3 پیشنهادات کاربردی تحقیق…    124
5-4 پیشنهادات نظری…    125
5-5 محدودیت ها     126
منابع فارسی …    128
منابع لاتین    137

منابع فارسی

– آراسته، حمیدرضا. (1390). رعایت اخلاق در دانشگاه­ها و مراکز آموزش عالی: گزینه­ای برای بهبود رفتار، فصل­نامه نشاء علم، 1، 2، 31-40.

– آذرمهر،­ فاطمه.(1391). شناخت وظایف و مسئولیت پذیری: وظيفه شناسي و مسئوليت­پذیری در قرآن و سنّت، پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی دانشنامه موضوعی قرآن ( آخرین بازدید 21/8/91 هم اکنون قابل دسترس در سایت ).

-آشنا، مصطفی؛ مرزبان، شیرمراد ؛ تسلیمی، محمد سعید. (1385). بررسی رابطة سرمایه اجتماعی و کارآفرینی سازمانی، فرهنگ مدیریت، 24، 27 -31.

-آهنچیان، نرگس. (1384). «رهبری دانشگاهی و سرمایه اجتماعی، رویکردی جامعه­شناختی به مدیریت آموزش عالی»، فصلنامه اندیشه­های نوین تربیتی، 2، 3 و 4.

– ابوالحسنی، فرشته، شجاعی، امیر احمد. (1383). مقایسه دو مفهوم سازی سنتی و جدید از اخلاق. فصلنامه پژوهشی نامه اخلاق ،3 ، 10، 46-33.

-اجتهادی، مصطفی. (1386). سرمایه اجتماعی. پژوهشنامه علوم انسانی، 53، 12-1.

-ازکیا، مصطفی، غفاری، غلام­رضا. (1383). توسعه روستایی با تأکید بر جامعه روستایی ایران، تهران نشر نی.

-اسماعیلی طرزی، زهرا. (1390). رابطه هوش اخلاقی با میزان اعتمادآفرینی مدیران، فصلنامه اخلاق در علوم و فناوری، 8، 1، 97-85.

-اصغرپور ماسوله، احمدرضا. (1384). «سنجش میزان سرمایه اجتماعی دانشجویان علوم پزشکی مشهد در سال 83-84 و عوامل مؤثر بر آن». پایان­نامه کارشناسی ارشد علوم اجتماعی، دانشگاه فردوسی مشهد، دانشکده ادبیات و علوم انسانی.

-اکبری، امین. (1383). نقش سرمایه اجتماعی در مشارکت، بررسی تأثیر سرمایه اجتماعی بر مشارکت سیاسی، اجتماعی (مطالعه موردی روستای فارسنج از توابع سقز)، پایان­نامه کارشناسی ارشددانشگاه علوم اجتماعی، دانشگاه تهران.

-الوانی، سید مهدی، شیروانی، علیرضا. (1380). اصطلاحات اداری و سرمایه اجتماعی: تنگناها و راه­چاره­های مدیریت و توسعه، شماره 10.

-انصاری، محمد. (1383). سرمایه اجتماعی چیست؟ هفته نامه منشور، (17).

-امینی، محمد؛ رحیمی، حمید؛ صالحی، معصومه. (1392). ارزیابی میزان مسئولیت پذیری دانشجویان دانشگاه کاشان، مجله فرهنگ در دانشگاه اسلامی، 3، 7، 184-200.

– ایزدی، صمد، عزیزی شمامی، مصطفی.­ (1388). ضرورت برخورداری دانشجویان از دانش شهروندی و مسئولیت پذیری اجتماعی در فرایند جهانی شدن، فصلنامه مطالعات برنامه درسی، 15، 60-82.

– ایزدی فرد، علی اکبر، کاویار، حسین. (1389). مسئولیت پذیری کرگزاران و مدیران از دیدگاه امام علی(ع) با تأکید بر مولفه های اخلاق حرفه ای، پژوهش نامه علوی پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی، 2، 20-1.

-ایمان، محمدتقی، جلائیان بخشنده، وجیهه. (1389). بررسی و تبیین رابطه بین مسئولیت اجتماعی و سرمایه اجتماعی در بین جوانان شهر شیراز، جامعه­شناسی کاربردی، 21، 37، 1، 19-42.

– بادینی، حسن.(1384). فلسفه مسئولیت مدنی، تهران: شرکت سهامی انتشار.

-بشیریه، حسن. (1383). عقل در سیاست، تهران، نگاه معاصر، چاپ اول.

-بوردیو، پیر. (1380). نظریه کنش، ترجمه مرتضی مردی­ها، تهران، انتشارات نقش و نگار.

-بیرو، آلن. (1375). فرهنگ علوم اجتماعی، ترجمه باقر ساروخانی، تهران، کیهان.

-بهرامی، محمدامین. (1391). بررسی سطح هوش اخلاقی اعضای هیأت علمی و کارکنان دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد، مجله ایرانی اخلاق و تاریخ پزشکی، 5، 6، 96-75.

– بیرهوف، هانس ورنر. (1387). رفتارهای اجتماعی مطلوب از دیدگاه روانشناسی اجتماعی، ترجمه رضوان صدیقی نژاد، تهران:گل آذین.

-پاتنام، رابرت. (1380). دموکراسی و سنت­های مدنی، ترجمه محمدتقی دلفروز، تهران: نشر روزنامه سلام.

منابع لاتین

-Adler, P. S (2002). Social capital prospect for a new concept, Academy of Management Review, 12. 1. 17-18.

-Azmat, F. (2010). “Exploring sociol responsibility of immigrant  entrepreneurs: Do Home Conutry Contextual Factors play A Role?”, European Management Journal, 28, 377-386.

– Bar-O, R. (1997), “Emotional Quotient Inventory (EQ-i): Technical manual”,  Toronto, Canada: Multi-Health systems.

-Bar-O, R. (2005). The bar-on model of emotional-social  intelligence (ESI). Retrieved August 15 , 2005 , from Consortium for  Research on Emotional Intelligence in Organizations.

– Baumiester, R.F & Leary, M. R. (1995), The need to belong: Desire for interpersonal attachments as a fundamental human motivation, Psychological Bulletin, 117. 3. 497-529.

-Bourdiue, p. (1985). The from of capital, in Hand book of theory and research for the Sociology Education, New York Green wood.

– Borba, M. (2005).The step-by-step plan to building moral intelligence.Nurturing kids Heart&souls. National Educator Award. National Council of Self Esteem: Jossey-Bass.

چکیده

یکی از وظایف اساسی نظام آموزشی هر کشور، پرورش استعدادهای دانشجویان و آماده­سازی آنان برای شرکت فعال در امور جامعه است. کمک به دانشجویان و هدایت آنان برای دست­یابی به هدف­های مطلوب در زندگی، کسب مهارت­های فردی، اجتماعی، حرفه­ای و اخلاقی، لزوم آموزش مهارت­های هوش اخلاقی، سرمایه اجتماعی و مسئولیت­پذیری را برای رسیدن به این اهداف آشکار می­­سازد. پژوهش حاضر، با هدف بررسی رابطه بین هوش اخلاقی و سرمایه اجتماعی با میزان مسئولیت­پذیری دانشجویان دانشگاه کاشان انجام شده است. نوع تحقیق از نظر هدف کاربردی و از نظر اجرا توصیفی همبستگی است. جامعه آماری پژوهش، شامل کلیه دانشجویان دانشگاه  کاشان در سال تحصیلی94-1393 به تعداد 7132 نفر بود که با استفاده از فرمول کوکران، 257 نفر به روش نمونه­گیری تصادفی طبقه­ای انتخاب گردید. به منظور گردآوری اطلاعات از پرسشنامه هوش اخلاقی در قالب چهل گویه در سه مؤلفه ( راستگویی، بخشش و دلسوزی)، پرسشنامه سرمایه اجتماعی در قالب 24 سوال در چهار مؤلفه (مشارکت اجتماعی، انسجام اجتماعی، تعلق اجتماعی و اعتماد اجتماعی) و پرسشنامه مسئولیت­پذیری در قالب 42 سوال در پنج مؤلفه (خودمدیریتی، امانت داری، وظیفه­شناسی، سازمان­یافتگی و پیشرفت­گرایی) استفاده گردید. روایی محتوایی و سازه هر سه پرسشنامه مورد تأیید  قرار گرفت. پایایی پرسشنامه هوش اخلاقی 83/0، سرمایه اجتماعی 87/0 و مسئولیت­پذیری 91/0 برآورد گردید. تحلیل داده­ها در سطح توصیفی (فراوانی، درصد، میانگین و انحراف معیار) و استنباطی (آزمون تی، ضریب همبستگی پیرسون، رگرسیون، مدل معادلات ساختاری و تحلیل مسیر) با استفاده از نرم­افزار آماری SpSS و Amos انجام گرفت. یافته­ها نشان داد که میانگین هر یک از مؤلفه­های هوش اخلاقی، سرمایه اجتماعی و مسئولیت­پذیری از میانگین تئوریک (3) بیشتر است. بین هوش اخلاقی و سرمایه اجتماعی با مسئولیت­پذیری دانشجویان رابطه مثبت و معنادار وجود داشت. نتایج نشان می­دهد تلاش جهت معرفی و شناسایی جایگاه هوش اخلاقی و سرمایه اجتماعی در رشد و پرورش مسئولیت­پذیری دانشجویان و نقش آن در آینده زندگی تحصیلی و شغلی آنها دارای اهمیت قابل توجهی است.

کلمات کلیدی: هوش اخلاقی، سرمایه اجتماعی، مسئولیت­پذیری، دانشگاه، دانشجو

فصل اول کلیات تحقیق

مقدمه

نظام­های آموزشی در سطوح و مقاطع تحصیلی مختلف اهداف و کارکردهای متفاوتی را مورد توجه و تأکید قرار می­دهند، یکی از این کارکردها که بیانگر تلاش و برنامه­ریزی نهادهای آموزشی جهت تربیت اجتماعی و شهروندی فراگیران خود می­باشد، اقدام در مسیر ایجاد، آموزش رشد قابلیت­ها، رشد و پرورش هوش اخلاقی، توسعه سرمایه اجتماعی و مهارت­های مسئولیت­پذیری در میان مخاطبان و مشتریان خود است. تردیدی نیست که انسان به عنوان یک موجود ذاتاً اجتماعی و برخوردار از سرشت مدنی به تنهایی قادر به رفع نیازهای خود نبوده و لذا مجبور است که برای انجام امور مختلف خود به دیگران پناه آورد (ستوده،1376)؛ از این رو ضرورت دارد که الزامات و مقتضیات تعامل با دیگران را به درستی بشناسد و آنها را عملاً در روابط و مناسبات اجتماعی خود به کار گیرد(جمالی،1386: 78).

دانشگاه از جمله مهم­ترین مجموعه ­های انساني در هر جامعه است. هرچند مهم­ترین وظيفه آموزش عالي، آموزش دانش و مهارت در سطح پيشرفته و حرفه­ای است اما علاوه بر وظيفه انتقال دانش و مهارت، وظايف ديگري که داراي ارزش اجتماعي هستند نيز جزء وظايف دانشگاه ذکر شده است. انتقال و ترويج ارزش­های  اخلاقي و فرهنگي،  شکوفاکردن توانايي­های فردي و اجتماعي و کمک به رشد شخصيتي، عاطفي، رفتاري و فکري را مي­توان از جمله ساير وظايف مهم دانشگاه­هاست. به طور کلي، دانشجويان مراحل جامعه­پذیری و ورود به جامعه را از طريق تجربيات خود در نظام­هاي رسمي و غير رسمي آموزشي و اجتماعي دانشگاه کسب مي­کنند(حسامی، 2001: 320-6). به همين دليل در بسياري مواقع، انتظارات جامعه از نظام آموزشي بيش از آن که به توسعه حرفه­اي افراد مرتبط باشد به توسعه اخلاقي، رشد سرمایه اجتماعی و در نتیجه مسئولیت پذیری آن­ها ارتباط دارد.این فصل در مورد کلیات تحقیق به تفصیل توضیح داده شده است. که شامل توضیحاتی در مورد بیان مسئله، اهمیت و ضرورت پژوهش، اهداف تحقیق، فرضیات تحقیق و تعاریف نظری و عملیاتی می­باشد.

 1-1بیان مسئله

اخیراً اصطلاح جدیدی با عنوان«هوش اخلاقی[1]» توسط بوربا[2] (2005) در روانشناسی وارد شده است. وی هوش اخلاقی را«ظرفیت و توانایی درک درست از خلاف، داشتن اعتقادات اخلاقی قوی و عمل به آن­ها و رفتار در جهت صحیح و درست تعریف می­کند» (بوربا، 2005: 23). هوش اخلاقی به معنی توجه به زندگی انسان و طبیعت، رفاه اقتصادی و اجتماعی، ارتباطات آزاد و صادقانه و حقوق شهروندی است. هوش اخلاقی به این حقیقت اشاره دارد که ما به صورت ذاتی، اخلاقی یا غیر اخلاقی متولد نمی­شویم؛ بلکه یاد ­می­گیریم که چگونه خوب باشیم. یادگیری برای خوب بودن، شامل ارتباطات، بازخورد، جامعه­پذیری و آموزش است که هرگز پایان­پذیر نیست. آنچه که ما برای انجام کارهای درست به آن نیاز داریم، همان هوش  اخلاقی است که با استفاده از آن به یادگیری عمل هوشمندانه و دستیابی به بهترین عمل خوب نزدیک می­شویم. در هر بخش از زندگی به بهترین اطلاعات قابل دسترس می­رسیم، خطرات را به حداقل می­رسانیم و نسبت به پیامدهای آن خوش­بین هستیم. افراد با هوش اخلاقی بالا کار درست را انجام می­دهند. بنابراین، هوش اخلاقی عبارت است از توانایی ایجاد تمایز بین درست و غلط براساس اصول جهان شمول تعریف شده. این نوع هوش،  در محیط جهانی مدرن کنونی می­تواند به مثابه­ نوعی جهت­یاب برای اقدامات عمل نماید. هوش اخلاقی، نه تنها چارچوبی قوی و قابل دفاع برای فعالیت انسان­ها فراهم می­کند، بلکه کاربردهای فراوانی در دنیای حقیقی دارد. در واقع، این هوش تمام انواع دیگر هوش انسان را در جهت انجام کارهای ارزشمند هدایت می­کند(بهشتی­فرو همکاران،2011: 7-1).

افراد از نظر سطح هوش با هم متفاوتند. این تفاوت، ناشی از ترکیب متغیر فطری، وراثت و ویژگی­های اکتسابی آنهاست(رحیمی،2011: 73-61). اخلاق نیز به عنوان مجموعه­ای از اصول که اغلب به عنوان منشوری برای هدایت به کار می­رود تعریف شده است. بسیاری از رفتارها و اقدام­های افراد متأثر از ارزش­های اخلاقی است و ریشه در اخلاق دارد. بنابراین، عدم توجه به اخلاق در سازمان­ها و ضعف در رعایت اصول اخلاقی می­تواند مشکلات زیادی ایجاد کرده و مشروعیت و اقدامات سازمان­ها را زیر سئوال ببرد(آراسته و همکاران،1390: 31-21).

لنینک و کیل[3] (2005) هوش اخلاقی را توانایی تشخیص درست از اشتباه می­دانند که با اصول جهان سازگار است. به نظر آنان، چهار اصل هوش اخلاقی زیر برای موفقیت مداوم سازمان و شخص ضروری است:

درستكاري: يعني ايجاد هماهنگي بين آنچه كه به آن باور داريم و آنچه كه به آن عمل مي­كنيم. انجام آنچه كه مي­دانيم درست است وگفتن حرف راست در تمام زمان­ها، كسي كه هوش اخلاقي بالايي دارد، به شيوه­اي كه با اصول و عقايدش سازگار باشد، عمل مي­كند.

مسئوليت­پذیری: كسي كه هوش اخلاقي بالايي دارد، مسئوليت اعمال و پيامدهاي آن اعمال، همچنين اشتباهات و شكست هاي خود را نيز مي­پذيرد.

دلسوزی: توجه به ديگران كه داراي تأثير متقابل است. اگر نسبت به ديگران مهربان ودلسوز باشیم، آنان نيز در زمان نياز با ما همدردي می­کنند و مهربان خواهند بود.

بخشش: آگاهي از عيوب خود وتحمل اشتباهات ديگران.

همچنین سرمایه اجتماعی از مفاهیم نوینی است که امروزه در جامعه­شناسی، اقتصاد و به تازگی در مدیریت و سازمان به صورت گسترده استفاده شده است. این مفهوم به پیوند­ها، ارتباطات میان اعضای یک شبکه به عنوان منبع با ارزش اشاره دارد، که با خلق هنجار­ها و اعتقاد متقابل موجب تحقق اهداف اعضا می­شود. این سرمایه امروزه نقشی بسیار مهم­تر از سرمایه فیزیکی و انسانی در سازمان­ها و جوامع ایفا می­کند، و شبکه­های روابط جمعی و گروهی انسجام بخش میان انسان­ها، انسان­ها با سازما­ن­ها و سازمان­ها با سازمان­ها می­باشد و نقش بسیار مهمی در احساس مسئولیت اجتماعی سازمان­ها در جوامع ایفا می­کند. در حقیقت، اصطلاح سرمایه به ثروت انباشته، به خصوص آنچه برای تولید ثروت بیشتر به کار می­رود اطلاق می­شود.

همچنین ریشه­ شناسی کلمه«اجتماعی» در سرمایه اجتماعی به ما کمک می­کند تا معنی سرمایه اجتماعی و تفاوت آن با سایر انواع سرمایه بهتر درک شود.کلمه «اجتماعی» یکی از گسترده­ترین و کلی­ترین صفات زبان انگلیسی است که به چیز­های متنوعی مانند انرژی، بیماری­ها، بازاریابی و مانند آن اشاره می­کند. اسم این صفت،کلمه جامعه است. که از کلمه لاتین«Socius» به معنای «دوست یا رفیق» مشتق شده است. چنین ریشه­یابی نشان می­دهد که اساساً کلمه«اجتماعی» از پدیده دوستی ناشی شده است، و حاکی از دلبستگی شخصی، همکاری، یکپارچگی، احترام متقابل و احساس منفعت مشترک است. در تعاریف سرمایه اجتماعی و ابعاد و مسائل پیرامون آن توافق و همگونی چندانی وجود ندارد، به طور کلی این زمینه­های نظری گسترده و کلی را می­توان به عنوان ریشه­های نظری سرمایه اجتماعی در نظر گرفت که هنوز هم هریک طرفدارانی دارد، با توجه به سوگیری­هایی که در هریک از این نحله­ها جریانات فکری وجود دارد، تعاریف نیز متفاوت خواهد بود(بورت[4]،1992: 24-8).

سرمایه اجتماعی، مفهومی اساسی است که در دهه­های اخیر به عنوان دارایی با ارزشی برای توانمندی سازمان­ها(تیمبرلیک، 2005: 44-34) و تولید و افزایش سرمایه انسانی- اقتصادی پذیرفته شده است (شریفیان ثانی، 1380: 8-5). ­ازجمله ابعادسرمایه اجتماعی می­توان به مشارکت اجتماعی، انسجام اجتماعی، تعلق اجتماعی و اعتماد اجتماعی اشاره کرد. که هریک از این ابعاد دارای معرف­هایی هستند. مشارکت اجتماعی با معرف­هایی ازقبیل شرکت در تصمیم گیری­ها، فعالیت مشترک و همفکری با همدیگر مورد سنجش قرار می گیرد. اعتماد بر اساس اعتماد بین فردی، اعتماد درون گروهی و بین گروهی سنجیده می شود. منظور از انسجام اجتماعی، توافق و هماهنگى میان اعضا، نظم و انضباط فردی است.

مسئولیت­پذیری موضوع جدیدی نیست، اما به نظر می­رسد که افزایش علاقه در میان دانشگاهیان و دست­اندرکاران به مسئولیت اجتماعی به خاطر منفعت­هایی که مسئولیت اجتماعی برای اقتصاد، جامعه و محیط زیست دارد، تازه و جدید باشد(هندرسون[5]، 2007). اصطلاح مسئولیت­پذیری از نظر لغوی به معنای موظف بودن به انجام دادن امری(فرهنگ معین، 1345: 4077) می باشد. در معنای عام حقوقی نیز مسئولیت به مفهوم متعهد و موظف بودن شخص به انجام یا ترک عملی است (شهیدی ،1386: 49). به علاوه، صاحبنظران و متخصصان مختلف نیز برداشت­ها و تبیین­های خاصی را در مورد معنا و مفهوم مسئولیت­پذیری ارائه کرده­اند. از ديدگاه فروم[6] (2004) مسئوليت­پذيري صرفاً وظيفه يا تكليفي نيست كه بايد توسط يك فرد انجام گيرد بلكه بلعكس بيانگر نوعي احساس و حالت است كه توسط خود فرد برانگيخته شده و حامل و در بردارنده  پاسخ  و واكنش فرد نسبت به نيازهاي ديگران به صورت آشكار يا پنهان مي باشد. ناكامورا و واتانابه ـ مورائوكا[7] (2006) نيز تأكيد مي­كنند مسئوليت­پذيري از آن روي كه بر ايده دموكراسي و جامعه دموكراتيك تأثير مي­گذارد، داراي ارزش والايي است و اصولاً محور و كانون اصلي مسئوليت­پذيري، نوع دوستي و احترام به ديگران می­باشد. در عين حال شلنگر و همكاران[8] (1994) هم معتقدند كه مسئوليت­پذيري، پديده­اي است كه افراد را به جامعه پيوند داده و خودكنترلي را براي فرد و كنترل اجتماعي را براي جامعه انساني به همراه دارد. مرگلر و همکاران[9] (2007) معتقدند که مسئولیت­پذیری در معنای توانایی نظم دادن به تفکر، احساسات و رفتار فردی همراه با اراده و قدرت انتخابگری خود به عنوان مسئول و پاسخگوی اصلی پیامدهای فردی و اجتماعی آن می­باشد. از دیدگاه سرتو[10] (1989) مسئولیت­پذیری به مثابه الزام و تعهد درونی فرد برای انجام مطلوب همه فعالیت­هایی است که به عهده او گذاشته شده و نشأت گرفته از واقعیت­های درونی هر فرد می باشد. لذا این مفهوم با پذیرش و انجام یک مسئولیت یا وظیفه، متناسب با سطح توانایی­ها، استعدادها و علایق فردی می باشد. فرمهینی فراهانی (1378) نیز مسئولیت­پذیری را به معنای بر عهده گرفتن امر یا کاری و پاسخگو بودن در برابر کار یا وظیفه به عهده گرفته شده می­داند. همچنین طالب زاده و همکاران (1378) در تعریف عملیاتی خود از مسئولیت­پذیری، معتقدند که این مهارت شامل مواردی همچون مراقبت ازخود و محیط، پذیرش نتیجه عمل، رعایت مقررات، انجام دادن تکالیف و وظایف محوله (انجام سروقت تکالیف و کار و تمرکز و اتمام آن) می­باشد. در عین حال، صاحبنظران مذکور تأکید می­کنند که مهارت مسئولیت­پذیری و انجام وظایف و مسئولیت­های محوله مستلزم همکاری با افراد است و این همکاری زمانی موفقیت­آمیز است که در آن همدلی وجود داشته باشد. به علاوه، انجام مسئولیت در هر سطحی، بیانگر مهارت ابراز وجود در فرد است. از دیدگاه ایزدی و عزیزی شمامی (1388) مسئولیت­پذیری یکی از مهم ترین ابعاد شهروندی بوده و شخص مسئولیت­پذیر کسی است که بر اساس عزّت نفس خود و با احترام به حقوق سایرین، دیدگاه­های خود را ارزیابی نموده و در نهایت، پیامدهای اعمال و تصمیماتش را می­پذیرد. صاحبنظران مذکور، همچنین ابعاد مسئولیت­پذیری اجتماعی را در قالب سه بعد شناختی (رشد دامنه اطلاعاتی فرد از انواع مسئولیت­های اجتماعی و اعتلای مهارت­های عقلانی و تحلیل و تفکر پیرامون این مسئولیت­ها)، عاطفی (ایجاد انگیزه، نگرش و عواطف مثبت نسبت به انواع مسئولیت­های اجتماعی) و عملکردی (توانایی ایفای مطلوب وظایف اجتماعی توأم با همکاری، همراهی، کمک و احترام به سایر افراد ) مطرح و مورد بحث قرار می­دهند. همچنین سبحانی نژاد و فردانش (1379) با تأکید بر نقش و رسالت نهادهای آموزشی در زمینه مسئولیت­پذیر کردن یادگیرندگان، این مسئولیت­ها را شامل ابعاد اجتماعی، فرهنگی، سیاسی، اقتصادی، مدنی و زیست محیطی می­دانند و معتقدند که آموزش و برنامه­های درسی مرتبط با مسئولیت­پذیری باید بتوانند عملاً شناخت­ها، عواطف و مهارت­های لازم را در این زمینه در فراگیران به وجود آورد. یعنی آنکه یادگیرندگان باید ازآگاهی­ها و مهارت­های عقلانی برای کسب شناخت انواع مسئولیت­های فردی و اجتماعی برخوردار شوند. به علاوه واجد عواطف و نگرش­های مثبت در زمینه پذیرش انواع مسئولیت­های اجتماعی شده و نهایتاً توانمندی­های لازم را برای اقدام به انواع وظایف و مسئولیت­های اجتماعی کسب کنند. صاحبنظران مذکور معتقدند که دلالت صریح مطالب فوق آن است که برنامه­های درسی مرتبط با آموزش مسئولیت­پذیری نباید صرفاً به یکی از ابعاد سه گانه محدود گردد. از سوی دیگر، مرور ادبیات پژوهشی مرتبط با مسئولیت­پذیری و آموزش مهارت­های آن نشان­دهنده جایگاه و نقش مثبتی است که این مقوله در حوزه های مختلف (با دیگری و رشد شخصیت یاد گیرندگان) ایفا می­نماید. در این تحقیق مؤلفه­های مسئوليت­پذیری در قالب پنج مؤلفه اصلي يعني خودمديريتي، امانت­داري، وظيفه­شناسي،­ سازمان­يافتگي و پيشرفت­گرايي می­باشد. منظور ازخودمديريتي: مسئول بودن و خويشتن­داری براي دست­یابی به اهداف و پافشاري در جبران شكست­ها و ناكامي­ها است. امانت­داری: تعهد نسبت به حفاظت از جان و مال و حقوق ديگران و وفاداري نسبت به عهد و پيمان است. وظيفه شناسي: انجام اعمال و تكاليف محوله به طور شايسته بدون تذكر ديگران، ديگر خواهي و جامعه دوستي، كمك كننده و ياري­دهنده است. سازمان يافتگي: مورد بررسي قرار دادن امور، امكان سنجي و برنامه­ریزی در كارها، بودجه­بندی و پس انداز منظم و پيشرفت­گرایی: آگاهي و ميل به بهتر شدن انگيزه­ای دروني است براي به پايان رساندن موفقيت آميز يك تكليف، رسيدن به يك هدف يا دستيابي به درجه معيني از شايستگي در كار(نعمتي، 1378).

تعاملات دانشجویان در محیط آموزشی می­تواند تعیین کننده­ میزان رشد اخلاقی، سرمایه اجتماعی و مسئولیت­پذیری اجتماعی آن­ها باشد. برخورداری از اساتید مطلوب عاملی اساسی در توسعه­ هر کشور است. آموزش­دهندگان دانشگاه، از طریق هدایت فرایند­های آموزش و یادگیری، انگیزش دانشجویان، شکل­دهی به تفکر و نیز مسئولیت­پذیر و پاسخگو کردن آن­ها در مقابل جامعه نقش بی­بدیل را به عهده دارند. این نقش چنان گسترده است که نمی­توان به درستی انتظارات از آن را مشخص کرد.به همین دلیل است که غالب انسان­ها همیشه از یک معلم یا استاد خوب به عنوان عامل موفقیت خود در طول زندگی یاد می­کنند(راما،2011 : 117-21). بنابراین، اساتید و سایر افرادی که در محیط­های آموزشی فعالیت می­کنند علاوه بر شایستگی­های فنی، باید دارای ویژگی­های ذهنی و عاطفی مناسب و برخوردار از ارزش­های اخلاقی مطلوب نیز باشند.علاوه براین، مطالعات بسیاری نشان داده است که تعاملات دانشجویان در محیط آموزشی و به خصوص تعامل آن­ها با اساتید می­تواند تأثیر فوق­العاده­ای بر یادگیری، توسعه­ اخلاقی و دستاورد­های آموزشی و اجتماعی آن­ها داشته باشد.

با توجه به مطالب مذکور می توان به این نکته تأکید کرد که تلاش در جهت معرفی و شناسایی جایگاه هوش اخلاقی، مسئولیت­پذیری و سرمایه اجتماعی در رشد و پرورش شخصیت متعادل و متوازن افراد از جمله دانشجویان و نقش در بهبود ارتقاء عملکرد درسی و آموزشی آنها دارای اهمیت قابل توجهی است. نتایج این پژوهش را می توان در جهت رشد و پرورش هوش اخلاقی،  مسئولیت پذیری و سرمایه اجتماعی در دانشجویان بکار برد. لذا هدف پژوهش حاضر بررسی روابط ساده و چندگانه بین هوش اخلاقی و سرمایه اجتماعی با میزان مسئولیت­پذیری اجتماعی دانشجویان دانشگاه کاشان می باشد.

Morall intelligence

Borba

Leninck & kiel

1.Burt

Henderson

Fromm

Nakamura & Watanabe-Muraoka

Schlenker

Mergler et. al

Cereto

همه پایان نامه و تحقیق و پروژه های به صورت فایل دانلودی می باشند و شما به محض پرداخت آنلاین مبلغ همان لحظه قادر به دریافت فایل خواهید بود. این عملیات کاملاً خودکار بوده و توسط سیستم انجام می پذیرد. ضمنا همان لحظه لینک دانلود به ایمیل شما ارسال می گردد.

 جهت پرداخت مبلغ شما به درگاه پرداخت یکی از بانک ها منتقل خواهید شد، برای پرداخت آنلاین از درگاه بانک این بانک ها، حتماً نیاز نیست که شما شماره کارت همان بانک را داشته باشید و بلکه شما میتوانید از طریق همه کارت های عضو شبکه بانکی، مبلغ  را پرداخت نمایید

مطالب پیشنهادی:
 • پايان نامه بررسي رابطه بين سرمايه اجتماعي و مشارکت در فعاليتهاي فوق برنامه داوطلبانه و پيشرفت تحصيلي
 • پايان نامه بررسي ميزان سرمايه اجتماعي بين حاشيه نشينان شهر
 • پايان نامه بررسي تاثير سرمايه اجتماعي بر رفتارهاي زيست محيطي
 • پايان نامه بررسي رابطه مديريت دانش و سرمايه اجتماعي در آموزش و پرورش از ديدگاه معلمان دوره متوسطه
 • پايان نامه بررسي رابطه هوش عاطفي و هوش اخلاقي با کيفيت زندگي نقش واسطه اي همدلي
 • برچسب ها : , , , , , , , , , , , ,
  برای ثبت نظر خود کلیک کنید ...

  به راهنمایی نیاز دارید؟ کلیک کنید

  جستجو پیشرفته

  دسته‌ها

  آخرین بروز رسانی

   Fatal error: Call to undefined function jdate() in /home/bmaghale/domains/bmaghale.ir/public_html/wp-content/themes/digitaliran5/sidebar.php on line 122