پايان نامه تحليل زباني سرود انگد روشنان مانوي

تحقیق و پروژه و پایان نامه و مقاله دانشجویی

پايان نامه تحليل زباني سرود انگد روشنان مانوي یکی از پایان نامه و تحقیق های جامع و کامل و دارای منابع معتبر می باشد این پایان نامه دارای 256 صفحه به صورت فایل ورد و قابل ویرایش می باشد که جهت دریافت و دانلود متن کامل پايان نامه تحليل زباني سرود انگد روشنان مانوي بر روی گزینه خرید انتهای ایمیل کلیک نمائید پس از وارد نمودن اطلاعات مربوطه و پرداخت قادر به دانلود متن کامل پایان نامه مربوطه می باشد همچنین لینک پایان نامه همان لحظه به ایمیل شما ارسال می گردد.

فهرست مطالب

فصل 1: کلیات 12
1-1- مقدمه 13
1-2- بیان مسئله و اهمیت آن 15
1-3- هدف تحقیق 16
1-4- پرسش‌های تحقیق 17
1-5- پیشینه تحقیق 17
1-6- روش پژوهش 19
1-7- تعریف مفاهیم و واژگان اختصاصی طرح 19
فصل 2: آوانویسی و ترجمه سرود انگد روشنان 20
فصل 3: ویژگی¬های دستوری زبان پهلوی اشکانی در متن انگد روشنان 115
3-1- مقدمه 116
3-2- اسم 116
3-2-1- اسامی بسیط 117
3-2-2- اسامی مشتق 118
3-2-3- اسامی مرکب 120
3-3- صفت 121
3-3-1- صفات بسیط 121
3-3-2- صفات مشتق 121
3-3-3- صفات مرکب 123
3-4- قید 124
3-4-1- قیدهایی که تنها نقش قیدی داشته‌اند 124
3-4-2- قیدهایی که به عنوان پیشوند فعلی و یا حرف اضافه هم به کار ‌رفته‌اند‌ 124
3-4-3- قیدهایی که اسم یا صفت بوده‌اند و به عنوان قید هم به کار ‌رفته‌اند‌ 124
3-5- فعل 125
3-5-1- ماده مضارع 125
3-5-2- ماده ماضی 127
3-6- نحو اسم و ضمیر 129
3-7- نحو صفت 132
3-8- نحو قید 132
3-9- ساخت ارگاتیو(ماضی متعدی) 133
فصل 4: تجزیه و تحلیل واژه‌ها و ریشه¬شناسی 135
4-1- مقدمه 136
فصل 5: نتیجه¬گیری 207
کتابنامه 216

منابع

الف. منابع فارسی:

 ابوالقاسمی، محسن. (1384 [1374]). تاریخ زبان فارسی. تهران: سمت.

ابوالقاسمی، محسن. (1384 [1376]). راهنمای زبان‌های باستانی ایران، ج 1 و 2. تهران: سمت.

ابوالقاسمی، محسن. (1385 [1373]). ماده­های فعل­های فارسی دری. تهران: ققنوس.

ابوالقاسمی، محسن. (1385 [1374]). ریشه­شناسی (اتیمولوژی). تهران: ققنوس.

اسماعیل­پور، ابوالقاسم. (1375). اسطوره آفرینش در آیین مانی. تهران: فکر روز.

اسماعیل­پور، ابوالقاسم. (1382ـ 1383). جُستاری در شعر ایرانی میانه غربی. تهران: فصلنامه  علمی- پژوهشی علوم انسانی دانشگاه الزهرا (س). سال سیزدهم و چهاردهم، شماره 48 و 49، صص 21ـ 39.

اسماعیل­پور، ابوالقاسم. (1385). سرودهای روشنایی: ادبیات مانوی. تهران: اسطوره.

برونر، ج، کریستوفر. (1376) . نحو زبان‌های ایرانی میانه غربی، ترجمه سعید عریان. تهران: مؤسسه انتشارات سوره.

تفضلی، احمد. (1386). تاریخ ادبیات ایران پیش از اسلام، به کوشش ژاله آموزگار. تهران: انتشارات سخن.

چنگیزی، احسان. (1390). فعل ماضی متعدی و ساخت ارگاتیو در متن فارسی میانه، سنسکریت و فارسی دادستان مینوی خرد. تبریز: مجله زبان و ادب فارسی، نشریه دانشکده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه تبریز، بهار و تابستان 90، شماره مسلسل 223.

حق­شناس، علی­محمد… [و دیگران]. (1387). دستور زبان فارسی. تهران: مدرسه.

رضایی باغ بیدی، حسن. (1385). راهنمای زبان پهلوی اشکانی. تهران: ققنوس.

مکنزی، د. ن. (1373). فرهنگ کوچک زبان پهلوی، ترجمه مهشید میرفخرایی. تهران: پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی.

منشی­زاده، مجتبی. (1384). بازسازی تکواژ مجهول در گذشته زبان فارسی. تهران: مجله دانشکده ادبیات فارسی و زبان‌های خارجی دانشگاه علامه طباطبایی، شماره 26.

منصوری، یدالله. (1384). بررسی ریشه شناختی فعلهای زبان پهلوی (فارسی میانه زردشتی). تهران: فرهنگستان زبان و ادب فارسی، نشر آثار.

منصوری، یدالله و حسن‌زاده، جمیله (1387). بررسی ریشه شناختی افعال در زبان فارسی. تهران: فرهنگستان زبان و ادب فارسی، نشر آثار.

ناتل خانلری، پرویز. (1387). تاریخ زبان فارسی، ج1 تا 3. تهران: نشر نو.

وامقی، ایرج. (1378 [1354]). نوشته­های مانی و مانویان. تهران: حوزه هنری.

ب. منابع خارجی:

Bartholomae, C. (1961[1904]). Altiranisches W rterbuch, Berlin.

Boyce, M.,(1954). The Manichean Hymn-Cycles in Parthian, London.

Boyce, M., (1975). A Reader in Manichaean Middle Persian and Parthian, Acta Iranica 9, Leiden.

Cheung, J.(2007). Etymological Dictionary of the Iranian Verb, Brill. Leiden. Boston.

Durkin-Meisterernst, D.(2004). Dictionary of Manichaean Middle Persian and Parthian.

Kent, R.G. (1953). Old Persian, New Haven, Connecticut.

Nyberg, H.S. (1974). A Manual of Pahlavi, Part II, Wiesbaden 1964- 1974.

Reichelt, H. (1911). Avesta Reader (Texts, Notes, Glossary and Index).

چکیده

«انگدروشنان» یکی از سرودهای بلند مانوی است که به تقلید از زبور مانی و پس از درگذشت وی به زبان پهلوی اشکانی سروده شده و قطعاتی از آن به زبان سغدی نیز به دست آمده است. در این سرود سخن از روح سرگردانی است که در آرزوی رستگاری نهایی است. زبان پهلوی اشکانی که از زبان‌های ایرانی میانه است، در شمال و شمال شرق ایران متداول بود ولی از صورت باستانی آن اثری به دست نیامده است. در این زبان با از میان رفتن تدریجی پایانه‌های صرفی، زبان ساده‌تر و از حالت تصریفی به حالت تحلیلی تبدیل شد. اگرچه این متن بارها توسط ایران‌شناسان برای بررسی عقاید مانوی مورد مطالعه قرار گرفته اما در این مطالعات کمتر به ویژگی‌های زبانی آن پرداخته شده است، لذا هدف از انجام این پژوهش بررسی مسائل آوایی، ساخت‌واژی، ریشه‌شناختی و تاحدودی بررسی نحوی زبان پهلوی اشکانی بر پایه متن «انگدروشنان» است.

کلیدواژه‌ها: انگدروشنان، زبان پهلوی اشکانی، مانوی، صرف، نحو

فصل اول کلیات

 مقدمه

زبان‌هایی که در ایران از گذشته تا امروز متداول بوده‌اند، از نظر ویژگی­های زبانی وجوه مشترکی دارند هر چند که این زبان‌ها در سرزمین‌های گوناگونی از ایران رواج داشته­اند. این مجموعه زبان‌ها را اصطلاحا گروه زبان‌های ایرانی می­نامند که خود منشعب از زبانی فرضی به نام هندوایرانی است که اصل زبان‌های اقوام هندی و ایرانی، پیش از جدا شدن از یکدیگر و سکونت در هند و ایران بوده است. شاخه هندوایرانی نیز خود یکی از شاخه­های زبان فرضی دیگری به نام هندواروپایی است که مادر اغلب زبان‌های اقوامی است که در سرزمین­های واقع در شبه قاره هند تا شمال اروپا به سر می­برند یا به سر می­برده­اند. از نظر تاریخی، زبان‌های ایرانی را به سه دسته عمده تقسیم می‌کنند: زبان‌های دوره باستان، زبان‌های دوره میانه و زبان‌های دوره نو.

زبان‌های دوره میانه که در فاصله­ای میان حدود 300 ق.م. تا حدود 700 م. بوده است، در واقع به زبان‌هایی که پس از سقوط هخامنشیان تا آغاز اسلام در ایران بزرگ رایج بوده، گفته می‌شود که گونه­های تحول یافته زبان‌های ایرانی باستان محسوب می‌شدند. از گروه زبان‌های ایرانی میانه غربی از دو زبان آثار عمده­ای در دست است: زبان پهلوی اشکانی (یا پهلوانیگ[1] یا پهلوانی اشکانی) و فارسی میانه یا پهلوی.

زبان پهلوی اشکانی زبان رایج دوره اشکانیان (از حدود 250 ق.م. تا حدود 224 م.) بوده که تا اوایل دوره ساسانی نیز آثاری بدان تألیف می­شده است. این زبان در شمال و شمال شرق ایران متداول بوده و از صورت باستانی آن اثری بدست نیامده است. از دیگر زبان‌های ایرانی میانه که با زبان پهلوی اشکانی هم­خانواده بودند، می‌توان از سغدی، خوارزمی، سکایی (با دو گویش خُتَنی و تُمشُقی)، بلخی( از شاخه شرقی) و فارسی میانه (شاخه جنوب غربی) نام برد.

کهن­ترین آثار موجود به زبان پهلوی اشکانی متعلق به سده نخست پیش از میلاد است. این زبان تا حدود سده ششم میلادی زنده بود و سپس به تدریج رو به خاموشی نهاد. آخرین آثار موجود به زبان پهلوی اشکانی، آثار مانوی است که اکثرا به پیش از سده نهم میلادی/ سوم هجری تعلق دارد. آثار پهلوی اشکانی مانوی حتی تا سده سیزدهم میلادی/ هفتم هجری نیز به نگارش در می­آمد، اما چون این آثار را در زمانی نوشته­ شدند که پهلوی اشکانی زبانی مرده بود، در آنها اشتباهات و گاه آمیختگی­هایی با فارسی میانه دیده می­شود.

هر چند از ادبیات ایرانی دوره میانه اشعار زیادی بر جای نمانده، اما بازمانده دو منظومه درخت آسوریک و یادگار زریران و دیگر سرودهای پهلوی اشکانی و فارسی میانه وجود یک سنت شعری پایدار را در این دوره به اثبات می­رساند؛ با این وجود از ادبیات شفاهی دوره اشکانی اطلاعات چندانی در دست نیست.

بخش بزرگی از اشعار ایرانی دوره میانه را سرودهای مانوی تشکیل می­دهد که آنها را عمدتا با آلات موسیقی در جشن‌ها و مراسم دینی می­خوانده­اند. این اشعار دارای وزن ضربی یا تکیه­ای بودند و تکیه روی هجاهای آخر دو کلمه اصلی هر مصراع قرار داشت. سرودهای مانوی را به طور کلی به سه دسته سرودهای بلند، سرودهای دینی و سرودهای کوتاه تقسیم کرده‌اند که از سرود‌های بلند، منظومه­های «هویدگمان» و «انگدروشنان» باز مانده است.

شعرهای مانوی در نسخه­ها غالبا به صورت نثر نوشته شده است و معمولا آخر ابیات را با نقطه­ای رنگین مشخص کرده­اند، اما در انگدروشنان هر بیتی دارای دو مصرع است و در میان هر مصراع یک یا دو نقطه گذاشته شده که مصراع را به دو پاره تقسیم می­کند و میان ابیات، فاصله سفید است. سرود مانوی انگدروشنان به تقلید از دو زبور مانی و به زبان پهلوی اشکانی سروده شده و امروزه قطعاتی از آن به زبان سغدی نیز در دست است. این عنوان از نخستین کلمه بیت اول این مجموعه­ گرفته شده است: angad rOSnAn fryAnag… «ای یار روشنان کامل…».

انگدروشنان دارای هشت بخش(اندام/ هَندام) است که در آن سخن از روح سرگردان و پریشانی است که گرفتار حمله­های دشمن شده و در آرزوی نجات دهنده­ای است تا رستگار گردد. روح نومید است و فریاد می­کشد «چه کسی نجاتم خواهد بخشید؟»؛ و سرانجام نجات دهنده‌ای ظاهر می­شود و کلامی مهربان و عاشقانه بر زبان می­راند و به او نوید رهایی می­دهد. دیوان می­گریزند و مژده رستگاری به روح داده می­شود. روح جامه نور بر تن می­کند و از زندان ظلمانی تن آزاد می­شود و به آسمان می­رود. با این حال و به رغم آزاد شدن روان، جهان در رنج و زیبایی ناپایدارش هنوز پابرجاست.

از نظر واتر برونو هنینگ و بعدها مری بویس، شیوه سرایش دو سرود هویدگمان و انگدروشنان به گونه­ای است که می­توان گمان برد هر دو از یک سراینده بوده­اند. هنینگ معتقد بود که منظومه هویدگمان را مارامو سروده است و بی­گمان سراینده انگدروشنان از سبک او پیروی کرده است. اما ورنر زوندرمان در سال 1990 با بازخوانی نام «مارخورشید­ وَهمَن اِسپَسَگ» در سرآغاز دست­نوشته M233/r/، ثابت کرد این دو مجموعه را اسقفی مانوی به نام «مار خورشید وَهمَن» سروده است.[2]

بیان مسئله و اهمیت آن

اهمیت زبان پهلوی اشکانی به ویژه در فاصله میان سده نخست پیش از میلاد تا سده چهارم میلادی، سبب شد که واژه­های بسیاری از این زبان علاوه بر فارسی میانه، سغدی و ارمنی به زبان‌های آرامی، سریانی، مندایی و از طریق ارمنی به گرجی نیز راه یابد. این زبان پس از گسترش دین مانوی (216-276 م.) در خراسان و ماوراءالنهر، به کوشش مبلغان مانوی در سده سوم میلادی به عنوان یکی از ابزارهای تبلیغ مورد استفاده مانویان قرار گرفت و کتاب‌هایی به آن زبان تالیف یا ترجمه شد. آثار متاخر مانوی که بخش قابل توجهی از آنها را آثار منظوم تشکیل می­دهد در زمانی به نگارش درآمده که پهلوی اشکانی زبانی مرده بود است. به همین دلیل است که در بسیاری از موارد تأثیر واژ­ه­ها و گاه نکات دستوری فارسی میانه را می­توان در آنها مشاهده کرد. مانی و پیروان او به نوشتن کتب و رسالات اعتقاد و علاقه فراوان داشتند و این امر را یکی از وسایل عمده تبلیغ دین خود می‌دانستند (تفضلی،1376: 333) از آنجا كه مانویان به زبان مردمی که در میان آنها قصد تبلیغ داشتند، كتاب می‌نوشتند آثار مانوی به زبان‌هاي متعددي موجود است. هم‌چنين اكثر آثار مانوي ایرانی به (فارسی میانه و پهلوی اشکانی و سغدی و فارسی دری)، به خط مخصوص مانویان است که از خط سریانی سطرنجیلی گرفته شده است. (تفضلی،1376: 334)

ایران‌شناسان این متون را به قصد بررسی عقاید مانوی بارها مورد مطالعه قرار داده­اند، اما در این مطالعات کمتر به ویژگی‌های زبانی و ادبی این متون پرداخته شده است. درباره وزن اشعار مانوی مباحث زیادی مطرح شده و به نظر می­رسد در وزن این اشعار، علاوه بر تعداد هجاهای تکیه­دار، ضرب وزن می­تواند متفاوت باشد. علاوه بر تکنیک‌های ساختاری، مانویان در اشعار خود، که آنها را غالبا همراه با ساز و آواز می­خواندند، برای جذابیت آنها و نیز به منظور بهتر عرضه کردن افکار و عقاید خویش، از صنایع لفظی و صور خیال، خصوصا تشبیه و مجاز استفاده می­کردند. آن بخش از سروده­های مانوی که در این پژوهش مورد بررسی قرار می­گیرد، سرود انگدروشنان (روشنان کامل) و به زبان پهلوی اشکانی است. تمامی این شعر بلند درباره سفر روح است پس از رهایی از زندان تن یا جهان تاریکی به جهان روشنایی و رسیدن به پدر نخستین و مادر زندگان. از آنجا که از زبان پهلوی اشکانی نسبت به زبان فارسی میانه آثار کمتری در دست است، بررسی ویژگی‌های آوایی، ساخت­واژی و نحوی این متون، نکات بسیاری را درباره این زبان ایرانی میانه غربی روشن خواهد کرد.

در این پژوهش سعی بر آن است تا سرود انگدروشنان با استفاده از منابع معتبر واج­نویسی شود، جنبه شعری آن به نحوی در فارسی امروز مشخص و در آخر ترجمه­ای از آن بر پايه متن سرود كه در صفحات 112 تا 173 كتاب THE MANICHAEAN HYMN-CYCLES IN PARTHIAN نوشته Mary Boyce آمده، به زبان فارسی ارائه شود. هم‌چنين در فرآیند کار تا آنجا که میسر باشد ویژگی­های صرفی و نحوی و ریشه­شناختی واژه­ها و متن مورد بررسی قرار خواهد گرفت.

هدف تحقیق

از آنجا كه ‌‌در پژوهش‌های صورت گرفته بر روي متون مانوی آن‌طور که باید و شاید به مسائل زبانی پرداخته نشده و در مورد ریشه‌های بسیاری از لغات ابهام وجود دارد، سعی بر آن است که در این پايان‌نامه تا آنجا که ممکن است به بررسی تحولات زبانی متن پرداخته شود.

پرسش­های تحقیق

با توجه به اینکه متون گونه ادبی زبان پهلوی اشکانی به شمار می­آید، جا به­جایی مقولات دستوری در آنها از این نظر چگونه است؟

ترجمه­های انگلیسی منتشر شده از این متون تا چه اندازه با محتوای متون هم‌خوانی دارد؟

آن دسته از واژه­هایی که تا به امروز ریشه­شناسی معینی برای آنها ارائه نشده، با توجه با یافته­های جدید تا چه اندازه قابل بررسی و تحلیل ریشه­شناختی هستند؟

پیشینه تحقیق

آثاری که از مانویان به زبان‌های ایرانی (فارسی میانه و پهلوی اشکانی و سغدی) در دست است، در اوایل قرن بیستم از زیر خرابه­های دیرهای مانویان در واحه تورفان در شمال غرب چین در استان سین­کیانگ[3]، که در زیر شن و خاک مدفون شده بود، به­دست آمده و در کشف و قرائت و ترجمه و تفسیر سهم عمده از آنِ دانشمندان و محققان آلمانی است. بیشتر آثار مکشوفه در تورفان اکنون در برلین محفوظ است و تعداد بسیاری از آن اسناد هنوز منتشر نشده است. در موزه­های شهرهای دیگر مانند لندن، پاریس، سن پطرزبورگ و کیوتو نیز برخی از اوراق مانوی وجود دارد.

پژوهش در شعر مانوی را مولر[4]، خاورشناس بلندپایه آلمانی، آغاز کرد. وی در سال 1913 در برلین سرود ششم انگدروشنان و متن و ترجمه سرودنامه­ای مانوی به نام مَهرنامگ را در Ein Doppelblatt aus einem manichäischen Hymnenbuch (ma~rnAmag) منتشر کرد.

والتر برونو هنینگ[5] طی سال‌های 1933 تا 1948پاره­های بسیاری از سرودهای مانوی را قرائت کرد و پس از سال­ها پژوهش و بررسی متوجه شد که چهار سرود به پارسی میانه و پهلوی اشکانی وجود داشته که هر یک به بخش­هایی (اندام­ها) تقسیم می­شده است. او بخش­هایی از دو سرود پهلوی اشکانی هویدگمان و انگدروشنان را منتشر کرد و قطعاتی از سرودنامه­های یاد شده را با سرودهای چینی مانوی مطابقت داد و نام سراینده و زمان سرایش اشعار را کشف کرد.

مری بویس[6] در سال 1954 دو سرود بلند مانوی هویدگمان و انگدروشنان را به زبان پهلوی اشکانی به همراه اصلاحاتی از والتر برونو هنینگ وگاه ترجمه­هایی از خود او به کمک متن سغدی و چینی در پانوشت و با واژه­نامه­ای در The Manichaean Hymn-Cycles in Parthian به چاپ رساند. مفصل‌ترین مجموعه اسناد شعری به زبان ایرانی میانه غربی که در دسترس ما قرار دارد، همین مجموعه سرودهای مانوی به زبان پهلوی اشکانی است که مری­ بویس با حوصله زیاد بازسازی و منتشر کرد. مؤلف در مقدمه فهرست کاملی از انواع مصرع‌ها ، یا به عبارت بهتر، انواع پاره­ها را که در دو اثر هویدگمان و انگدروشنان آمده است، به دست می­دهد. این انواع بر حسب تعداد هجاها و محل تکیه­ها تعریف می­شوند.

هم‌چنین مری بویس در 1960 فهرست کامل دست‌نوشته­های مانوی تورفان را در کتاب A Catalogue of the Iranian Manuscripts in Manichean Script in the German Turfan Collection منتشر کرد و در آن دست‌نوشته­ها را به صورت موضوعی دسته­بندی کرد. وی در سال 1975 در اثر دیگری به نام A Reader in Manichaean Middle Persian and Parthian  بسیاری از دست‌نوشته­های نسبتا سالم فارسی میانه و پهلوی اشکانی را با تعلیقات مفصل همراه با واژه­نامه­ای منتشرکرد.

ورنر زوندرمان[7] از دیگر ایران­شناسانی است که بیشتر پژوهش­های خود را به مانی اختصاص داده است. وی در The Manichaean Hymn Cycles Huyadagmān and Angad Rošnān in Parthian and Sogdian  که آن را در 1990 به چاپ رساند، مجموعه سروده­های هویدگمان و انگدروشنان را بررسی کرده و متن­های تازه­ای درباره دو سرود یاد شده به خط و زبان سغدی ارائه می­دهد و آن را با متن­های پهلوی اشکانی که مری بویس در 1954 منتشر کرده، مقایسه نموده و به نتایج تازه­ای دست می­یابد.

دزموند دورکین مایسترارنست[8] در واژه‌نامه مانوي خودDictionary of Manichaean Texts, Volume III: Dictionary Of Manichaean Middle Persian and Parthian که در سال 2004 چاپ شد، واژه‌هاي به كار رفته در دو سرود هویدگمان و انگدروشنان را آورده است.

روانشاد ایرج وامقی (1379-1311) در سال 1378 کتاب «نوشته­های مانی و مانویان» را به چاپ رساند که در آن کتاب، بخش‌هایی از دو سرود هویدگمان و انگد روشنان را بر پایه کتاب مری بویس ترجمه کرده و برای برخی واژه­ها ریشه‌هایی به صورت پانوشت ارائه داده است.

ابوالقاسم اسماعیل­پور در سال 1386 در بخش مربوط به سرودهای مانوی در کتاب «سرودهای روشنایی: جستاری در شعر ایران باستان و میانه و سرودهای مانوی»، چند بخش­ از دو سرود هویدگمان و انگد روشنان را بر پايه قرائت و حرف نوشت مری بویس و با ترجمه همه يادداشت‌ها و تفسيرهاي او آورده است.

روش پژوهش

نوع روش در انجام این پژوهش به صورت توصیفی انجام شده است و در گردآوری اطلاعات و داده­ها از روش کتابخانه­ای استفاده شده است.

تعریف مفاهیم و واژگان اختصاصی طرح

ریشه­شناسی، واج­شناسی تاریخی، زبان پهلوی اشکانی

ریشه­شناسی: یکی از شاخه­های زبان‌شناسی تاریخی و تطبیقی است که به شناخت ریشه واژه­ها می­پردازد. به طور کلی ریشه­شناسی علم مطالعه تاریخی واژه­ها می­باشد.

واج­شناسی تاریخی: به آن بخش از دانش زبان­شناسی که به بررسی و توصیف صداهای زبان با توجه به نقش واجی آنها، یعنی ویژگی ایجاد تمایز میان تکواژها و نیز روابط گوناگون موجود میان واج‌ها و همچنین ساخت واژه­ها از لحاظ چگونگی پیوند واج‌ها در آنها می­پردازد، واج‌شناسی اطلاق می­شود. در واج­شناسی تاریخی سابقه تاریخی واژه­ها هم مورد بررسی قرار می‌گیرد.

زبان پهلوی اشکانی: زبان رایج دوره اشکانیان (از حدود 250ق.م. تا حدود 224 م.) بوده که تا اوایل دور­ه ساسانی نیز آثاری بدان تالیف می­شده است. این زبان در شمال و شمال شرقی ایران متداول بوده که زبان و خط آن از خط آرامی اقتباس شده است.

    [1]   نام این زبان در متنی فارسی میانه به صورت pah\awAnIg آمده است. (بویس، 1975: 39-42)

[2] زوندرمان،1990: 9

[3] Xinjiang

[4] Fredrich W. K. Müller (1863-1930)

[5] Walter Bruno Henning (1908-1967)

[6]  Mary Boyce (1920-2006)

[7]  Werner Sundermann (1935-2012)

[8]  Desmond Durkin- Meisterernst

همه پایان نامه و تحقیق و پروژه های به صورت فایل دانلودی می باشند و شما به محض پرداخت آنلاین مبلغ همان لحظه قادر به دریافت فایل خواهید بود. این عملیات کاملاً خودکار بوده و توسط سیستم انجام می پذیرد. ضمنا همان لحظه لینک دانلود به ایمیل شما ارسال می گردد.

 جهت پرداخت مبلغ شما به درگاه پرداخت یکی از بانک ها منتقل خواهید شد، برای پرداخت آنلاین از درگاه بانک این بانک ها، حتماً نیاز نیست که شما شماره کارت همان بانک را داشته باشید و بلکه شما میتوانید از طریق همه کارت های عضو شبکه بانکی، مبلغ  را پرداخت نمایید

مطالب پیشنهادی: برای ثبت نظر خود کلیک کنید ...

به راهنمایی نیاز دارید؟ کلیک کنید

جستجو پیشرفته

دسته‌ها

آخرین بروز رسانی

    Fatal error: Call to undefined function jdate() in /home/bmaghale/domains/bmaghale.ir/public_html/wp-content/themes/digitaliran5/sidebar.php on line 122