پايان نامه تحليل ساختاري رويکردهاي مربوط به همراستائي استراتژيک سازماني و پياده‏سازي آن

تحقیق و پروژه و پایان نامه و مقاله دانشجویی

ايان نامه تحليل ساختاري رويکردهاي مربوط به همراستائي استراتژيک سازماني  و پياده‏سازي آن یکی از پایان نامه و تحقیق های جامع و کامل و دارای منابع معتبر می باشد این پایان نامه دارای 135 صفحه به صورت فایل ورد و قابل ویرایش می باشد که جهت دریافت و دانلود متن کامل پايان نامه تحليل ساختاري رويکردهاي مربوط به همراستائي استراتژيک سازماني  و پياده‏سازي آن بر روی گزینه خرید انتهای ایمیل کلیک نمائید پس از وارد نمودن اطلاعات مربوطه و پرداخت قادر به دانلود متن کامل پایان نامه مربوطه می باشد همچنین لینک پایان نامه همان لحظه به ایمیل شما ارسال می گردد.

فهرست مطالب

فصل اول- مقدمه و کلیات تحقیق 1
1-1- مقدمه 2
1-2- تعریف مسئله و بیان موضوع اصلی پژوهش 2
1-3- ضرورت انجام پژوهش 4
1-4- پرسش‏های پژوهش 5
1-5- اهداف پژوهش 6
1-6- چارچوب پایان‏نامه 7
1-7- جمع‏بندی 8
فصل دوم- مرور ادبیات 9
2-1- مقدمه 10
2-2- تعاریف و مبانی نظری 10
2-2-1- همراستایی (همسویی) استراتژیک 11
2-2-2- کارت امتیازی متوازن 15
2-2-3- همسویی در مدل کارت امتیازی متوازن 17
2-3- مرور پژوهش‏ها در حوزه همسویی استراتژیک 18
2-3-1- همراستایی برونی 21
2-3-2- همراستایی درونی 22
2-3-3- همرایی 23
2-4- مرور پژوهش‏ها در حوزه همراستایی در کارت امتیازی متوازن 24
2-4-1- بررسی همراستایی در مدل‏های مبتنی بر شاخص‏های عملکردی مالی و غیرمالی 25
2-4-2- تناسب استراتژیک 27
2-4-3- همسوسازی سازمانی 27
2-4-4- همسویی منابع انسانی 28
2-4-5- همسویی سیستم‏های کنترل و برنامه‏ریزی 28
2-5- متدولوژی‏ها 31
2-5-1- زنجیره ارزش پورتر و طراحی نقشه فرآیندی 32
2-5-2- تکنیک‏های تصمیم‏گیری چندمعیاره 33
2-5-3- استاندارد چارچوب طبقه‏بندی فرآیندها 41
2-6- بررسی شکاف‏های مطالعاتی 44
2-7- جمع‏بندی 47
فصل سوم-ارائه مدل مفهومی جهت همسویی اهداف استراتژیک با فرآیندهای کلیدی در چارچوب کارت امتیازی متوازن 48
3-1- مقدمه 49
3-2- مدل مفهومی همسویی 49
3-2-1- طراحی اولیه نقشه فرآیند بر اساس مدل پورتر 51
3-2-2- تعیین شاخص‏ها 53
3-2-3- بررسی ارتباط مابین شاخص‏های اهداف با اهداف استراتژیک فرآیندهای داخلی و رشد و یادگیری 54
3-2-4- تعیین فرآیندهای کلیدی 58
3-2-5- بررسی نیاز به بازطراحی 59
3-2-6- طراحی مجدد نقشه فرآیندها 59
3-3- جمع‏بندی 60
فصل چهارم- مطالعه موردی 62
شرکت طرح‏های آب و انرژی فرآب 62
4-1- مقدمه 63
4-2- شرکت فرآب 63
4-3- استراتژی، ماموریت، کارت امتیازی متوازن و نقشه فرآیندی 64
4-4- پیاده‏سازی مدل مفهومی در سازمان 65
4-4-1- نقشه فرآیندی، اهداف استراتژیک و شاخص‏ها 65
4-4-2- تعیین فرآیندهای کلیدی و بررسی صحت ارتباطات حاصل‌شده 71
4-4-3- بررسی کفایت روابط 73
4-4-4- طراحی مجدد نقشه فرآیندی 78
4-5- جمع‏بندی 83
فصل پنجم- نتیجه‏گیری و پیشنهادات برای تحقیقات آتی 85
5-1- مقدمه 86
5-2- نتایج تحقیق 86
5-3- نوآوری، اهمیت و ارزش پژوهش 89
5-4- پیشنهادات برای مطالعات آتی 89
فهرست مراجع 91
پیوست الف- پرسشنامه تعیین اوزان 99
الف-1- مقدمه 100
الف-2- پرسشنامه تعیین اوزان شاخص‏های فرآیندی 100
الف -3- جداول میانگین هندسی اوزان 102
پیوست ب- پرسشنامه بررسی صحت و کفایت روابط 108
ب-1- مقدمه 109
ب-2- پرسشنامه امتیازدهی روابط حاصل‌شده مابین اهداف استراتژیک و فرآیندهای اصلی 109
واژه‏نامه 113

فهرست مراجع

چهارسوقی سید کمال، مشایخی شیما، 1387، تلفیق مدل‏های ارزیابی متوازن و هوشین کانری: چارچوبی برای پیاده‏سازی استراتژی. سومین کنفرانس بین‏المللی مدیریت استراتژیک.

فرد آر. دیوید. 1999. مدیریت استراتژیک. ترجمه علی پارسیان و سید محمد اعرابی ]تهران[: دفتر پژوهش‏های فرهنگی، 1379.

فرهنگ‏فر بهروز، خورشیدی فرزاد، 1392، تعیین ارتباط اهداف استراتژیک کارت امتیازی متوازن (BSC) و شناسایی فرآیندهای کلیدی با استفاده از “گسترش عملکرد کیفیت (QFD)“، دهمین کنفرانس بین‌المللی مدیریت استراتژیک.

کاپلان، رابرت اس.، نورتون، دیوید پی.، 2001 الف، سازمان استراتژی محور. ترجمه پرویز بختیاری ]تهران[: سازمان مدیریت صنعتی، چاپ سیزدهم، 1391.

کاپلان، رابرت اس.، نورتون، دیوید پی.، 2004، نقشه استراتژی: تبدیل دارایی‏های نامشهود به پیامدهای مشهود. ترجمه حسین اکبری و دیگران ]تهران[: انتشارات آریانا قلم، چاپ چهاردهم، 1390.

کاپلان، رابرت اس.، نورتون، دیوید پی.، 2006، همسویی استراتژیک: ایجاد هم‏افزایی با کارت امتیازی متوازن. ترجمه بابک زنده‏دل ]تهران[: انتشارات آریانا قلم، چاپ دوم، پاییز 1392.

کاپلان، رابرت اس.، نورتون، دیوید پی.، 2008، ره‏آورد تلاش: پیوند استراتژی با عملیات برای ایجاد مزیت رقابتی. ترجمه مسعود چیتگرها ]تهران[: نشر رسا، چاپ اول، 1389.

نجمی منوچهر، لشکر بلوکی مجتبی. 1382. توسعه یک مدل بر مبنای QFD برای طراحی و پیاده‏سازی استراتژی‏ها. کنفرانس بین‏المللی مدیریت.

ونکاتارامان، ری آر.، پینتو، جفری کی. 2008، مدیریت هزینه و ارزش در پروژه. ترجمه آرمان خسروپور و هادی دارابی‏محبوب ]تهران[: شرکت مهندسی نیروی نفت و گاز سپانیر، 1389.

Amini Asl, M., 2014, Evaluating the Business Performance of Capital Management of Banks by Utilizing the Balanced Scorecard (BSC) Approach and Grey Relational Analysis, Journal of Social Issues & Humanities, Vol. 2 No. 8,pp. 138-144.

Andrews, K.R., 1971, The Concept of Corporate Strategy, Irwin, Homewood, IL.

Ansoff, H. I., 1965, Corporate strategy: An analytical approach to Bussiness Policy and Expansion, McGraw-Hill Book Company, New York, NY.

Baba, M.D., Sha’ri, M.Y., Azhari, M.S., 2006, A benchmarking implementation framework for automotive manufacturing SMEs, Benchmarking: An International Journal, Vol.13 No.4, pp. 396-430.

Bellman, R.E., Zadeh, L.A., 1970, Decision-making in a fuzzy environment, Management Science, Vol.17, pp. 141-164.

Bourne, M., Mills, J., Wilcox, M., Neely, A. and Platts, K., 2000, Designing, implementing and updating performance measurement systems, International Journal of Operations & Production Management, Vol. 20 No. 7, pp. 754-71.

Bourne, M., Neely, A., Platts, K. and Mills, J. 2002, The success and failure of performance measurement initiatives: perceptions of participating managers, International Journal of Operations & Production Management, Vol. 22 No. 11, pp. 1288-310.

Cebeci, U. 2009, Fuzzy AHP-based decision support system for selecting ERP systems in textile industry by using balanced scorecard, Expert Systems with Applications, Vol. 36, pp. 8900-8909.

Chan, F.T.S., 2003, interactive selection model for supplier selection process an AHP, International Journal of Production Research, Vol.41, pp. 3549-3579.

Chang, D.Y., 1996, Application of Extent Analysis method on Fuzzy AHP, Europeaan Journal of Operational Research, Vol. 95, 649-655.

Cheng, C.H., Yang, K.L., and Hwang, C.L., Evaluating Attach Helicopters by AHP based on Linguistic Variable Weight, European Journal of Operational Research, Vol.116, pp. 423-435.

Chang, D.Y., 1992. Extent analysis and synthetic decision. Optimization Techniques and Applications, Vol.1, pp. 352–355.

Charan, R., & Colvin, G., 1999, Why CEO’s Fail, Fortune Magazine.

Ciborra, C.U., 1997, De profundis? Deconstructing the concept of strategic alignment, Scandinavian Journal of Information Systems, Vol.9 No.1, pp. 67–82.

Clinton, D.B., Webber, S.A.: Hassell, J.M., 2002, Implementing the balanced scorecard using the analytic hierarchy process Management Accounting Quarterly. Vol. 3, pp. 1-11.

Decoene, V., Bruggeman, W., 2006, Strategic alignment and middle-level managers’ motivation in a balanced scorecard setting,International Journal of Operation & Prodcution Management, Vol. 26 No. 4, pp. 429-448.

Feili, H.R., Farahani, N.V., Vesaghi, N., 2011, Integration of Fuzzy Analytic Hierarchy Process (FAHP) with Balance Score Card (BSC) in order to Evaluate the Performance of Information Technology in Industry, The Journal of Mathematics and Computer Science, Vol. 2 No. 2, pp. 271-283.

Felice, F.D., petrillo, A., 2010, A multiple-choice decision analysis: an integrated QFD – AHP model for assessment of customer needs, International Journal of Engineering, Science and Technology, Vol.2 No.9, pp. 25-38.

Floyd, S.W., & Wooldridge, B., 1992a. Managing strategic consensus: The foundation of effective implementation. Academy of Management Executive, Vol.6, No.4, pp. 27–39.

Floyd, S.W., & Wooldridge, B., 1992b. Middle management involvement in strategy and its association with strategic type: A research note [Special issue 1]. Strategic Management Journal, Vol.13, pp. 153–167.

Fuchs, P.H., Kenneth, E.M., Danny, M., & John, O.W., 2000. Strategic integration: Competing in the age of capabilities. California Management Review, Vol.42, No.3, pp. 118–147.

Galbraith, J.R., Nathanson, D., 1979, The role of organizational structure and process in strategy implementation, In D. Schendel & C. W. Hofer (Eds.), Strategic Management: A new view of business policy and planning, pp. 249-283. Boston: Little, Brown.

He, M., Morris, J., Qin, T., 2010, Quantifying the Value of RFID in air cargo handling process: A simulation approach, Proceedings of the 2010 Winter Simulation Conference.

Henderson, J.C., & N. Venkatraman., 1992. Strategic alignment: A model for organizational transformation through information technology. T.A. Kochan, M. Useem, eds. Transforming Organizations. Oxford University Press, New York, pp. 97–116.

Hill, A., & Brown, S. 2007, Strategic profiling: A visual representation of internal strategic fit in service organizations. International Journal of Operations & Production Management, Vol.27 No.12, pp. 1333–1361.

Ho, W., Dey, P.K., Lockstrom M., 2011, Strategic sourcing: a combined QFD and AHP approach in manufacturing, Supply Chain Management: An International Journal, Vol.16 No.6, pp. 446-461.

Hrebiniak, L.G., & Joyce, W.F., 2001, Implementing strategy: An appraisal and agenda for future research. In M.A. Hitt, E.R. Freeman, & J. Harrison (Eds.), Handbook of strategic management (pp. 602–626). Oxford, UK: Blackwell Business.

Kabanoff, B., & Brown, S., 2008. Knowledge structures of prospectors, analyzers, and defenders: Content, structure,  tability, and performance. Strategic Management Journal, Vol.29, No.2, pp. 149–171.

Kahraman, C., Cebeci, U., Ruan, D. (2004). Multi-attribute comparison of catering service companies using fuzzy AHP: The case of Turkey. International Journal of Production Economics, Vol.87, pp. 171–184.

Kaplan, R. S., & Norton, D. P., January-February 1992, The Balanced Scorecard: Measures that Drive Performance, Harvard Business Review, pp. 71-79.

Kaplan, R.S., & Norton, D.P., 1993. Putting the balanced scorecard to work. Harvard Business Review, Vol.71 No.5, pp. 134–147.

Kaplan, R.S., & Norton, D. P., 1996a, Using the Balanced Scorecard as a Strategic Management System, Harvard Business Review, pp. 75-85

Kaplan, R.S., & Norton, D.‏P., 1996b, The Balanced Scorecard: Translating Strategy into Action, Boston: Harvard Business School Press.

Kaplan, R.S., & Norton, D.P., 2001b, Having Trouble with your strategy? Then Map it!, Harvard Business Review.

Kaplan, R.S., 2005, How the balanced scorecard complements the McKinsey 7-S model, Strategy & Leadership, Vol. 33 No. 3, pp. 41-6.

Kaplan, R.S., & Norton, D. P., October 2005, The office of Strategy Management, Harvard Business review, pp. 72-80.

Kaplan, R.S., 2008, Interview by Martha Lagace, The Execution Premium: Linking Strategy to Operations for Competitive Advantage. Q&A with HBS professor Robert S. Kaplan, Working Knowledge for Business Leaders, Harvard Business Review.

Kathuria, R., Joshi, M.P., & Porth, S.J., 2007, Organizational alignment and performance: past, present, future, Journal of Management Decision, Vol. 45, No. 3, pp. 503-517.

Kennerley, M. and Neely, A., 2002, A framework of the factors affecting the evolution of  performance measurement systems, International Journal of Operations & Production Management, Vol. 22 No. 11, pp. 1222-45.

Kennerley, M. and Neely, A., 2003, Measuring performance in a changing business environment, International Journal of Operations & Production Management, Vol. 23 No. 2, pp. 213-30.

Kilinci, O., Asli Onal, S., 2011, Fuzzy AHP approach for supplier selection in a washing machine company, Expert Systems with applications, Vol.38, pp. 9656-9664.

Kwong, C.K., Bai, H., 2003, Determining the Importance Weights for the Customer Requirements in QFD Using a Fuzzy AHP with an Extent Analysis Approach, IIE Transactions, Vol. 35 No.7, pp. 619-626.

Labovitz, G., Rosansky, V., 1997, The power of alignment: How great companies stay centered and accomplish extraordinary things, Chichester, UK: John Wiley & Sons.

Lee, A.H.I., Chen, W.C., Chang, C.J., 2008, A fuzzy AHP and BSC approach for evaluating performance of IT department in the manufacturing industry in Taiwan, Expert Systems with Applications, Vol.34, pp. 96-107.

Liang, Y.H., Hsieh, H.C., Wang, C.Y., 2008, A Study of Implementing Balanced Scorecard of Government MIS Department-A Case Study of Engineering Department of Govern-ment, Electronic Commerce Studies, Vol. 64, pp. 425-445.

Liang, Y.H., 2013, Implementing Balanced Scorecaed of Governmrnt MIS Department-Using AHP and Fuzzy AHP Methods, Proceedings of 2013 International Conference on Technology Innovation and Industrial Management, pp. 124-131.

Masoomi, B., Mahdavi, R., Karimi Gavareshki, M.H., 2013, Proposed applicable structure for benchmarking in holding organizatons, International Journal of Academic Research in Economics and Management Sciences, Vol.2 No.4, pp. 217-231.

Nadler, D., & Tushman, M., 1980, A diagnostic model for organizational behavior, In: J.R. Hackman, E.E. Lawler and L.W. Porter, eds. Perspectives on behavior in organizations. New York: McGraw-Hill.

Neely, A., Richards, H., Mills, J., Platts, K. and Bourne, M., 1997, Designing performance measures: a structured approach, International Journal of Operations & Production Management, Vol. 17 No.s 11/12, pp. 1131-52.

Neely, A., Mills, J., Platts, K., Richards, H., Gregory, M., Bourne, M. and Kennerley, M., 2000, Performance measurement system design: developing and testing a process-based approach, International Journal of Operations & Production Management, Vol. 20 No.s 9/10, pp. 1119-45.

Offsy, S., 1997, Knowledge Management: Linking People to Knowledge for Bottom Line Results, Journal of Knowledge Management, Vol.1 No.2, pp. 113-122.

Pongatichat, P., & Johnston, R., 2008, Exploring strategy-misaligned performance measurement, International Journal of Productivity and Performance Management, Vol.57, No.3, pp. 207–222.

Porter, M., 1985, Competitive Advantage: Creating and Sustaining Superior Performance. New York: Free Press.

Porter, M. E. 1996, What is strategy?, Harvard Business Review, Vol. 74 No. 6, pp. 61-78.

Powell, T.C., 1992, Organizational alignment as competitive advantage, Strategic Management Journal, Vol.13 No.2, pp. 119–134.

Priem, R.L., 1990. Top management team group factors, consensus, and firm performance. Strategic Management Journal, Vol.11, No.6, pp. 469–478.

Prieto, V.C., & Carvalho, M.M., 2011, Strategic alignment and performance: Brazilian companies in the medical diagnostics sector, The Service Industries Journal, Vol.31 No.9, pp.1405-1427.

Saaty, T.L., 1980, The Analytic Hierarchy Process, New York: McGraw-Hill.

Scherpereel, C.M., 2006. Alignment: The duality of decision problems. Management Decision, Vol.49, Nom.9, pp. 1258–1276.

Searcy, D.L., 2004, Alignment the balanced scorecard a firm’s strategy using the analytic hierar-chy process, Mangement Accounting Quarterly, Vol. 5 No. 4, pp. 1-10.

Semler, S.W., 1997, Systematic Agreement: A Theory of Organizational Alignment, Human Resource Development Quarterly, Vol.8 No.1, pp. 23-40.

Siggelkow, N. (2001). Change in the presence of fit: The rise, the fall, and the renaissance of Liz Claiborne. Academy of Management Journal, Vol.44, No.4, pp. 838–857.

Stepanovich, P.L., & Mueller, J.D., 2002. Mapping strategic consensus. Journal of Business and Management, Vol.8, No.2, pp. 7–164.

Stonich, P. J., 1982, Implementing Strategy: Making strategy Happen, Ballinger, Cambridge, MA.

Vasconcelos, A., Caetano, A., Neves, J., Sinogas, P., Mendes, R., Tribolet, J., 2001a, An Object-Oriented Framework for Goal and Process Modeling, 7th International Conference on Object-Oriented Information Systems, Calgary, Canada Proceedings, pp. 225-234.

Vasconcelos, A., Caetano, A., Neves, J., Sinogas, P., Mendes, R., Tribolet, J., 2001b, A framework for modeling strategy, business processes and information systems, Enterprise Distributed Object Computing Conference, Proceeding, Fifth IEEE International, pp. 69-80.

Venkatraman, N., Camillus, J.C., 1984. Exploring the concept of ‘fit’ in strategic management, Academy of Management Review, Vol.9 No.3, pp. 513–525.

von Bertalanffy, L., 1950, An outline of general system theory. British Journal for the Philosophy of Science, Vol.1 No.2, pp. 139–165.

von Bertalanffy, L., 1955, An essay on the relativity of categories. Philosophy of Science, Vol.22 No.4, pp. 243–263.

von Bertalanffy, L., 1968a, Organismic psychology and systems theory. Worchester, UK: Clark University Press.

von Bertalanffy, L., 1968b, General system theory: Foundations, development, applications. New York: George Braziller.

von Bertalanffy, L., 1975, General systems theory: Foundations, development, applications (pp. 10–11, 37, 55). New York: George Braziller.

Witcher, B.J., Chau, V.S., 2007, Balanced scorecard and hoshin kanri: dynamic capabilities for managing strategic fit, Management Decision, Vol. 45 No. 3, pp. 518-538.

Yang, Y., Yang, S., Yang, J., 2013, A BSC-ANP model for evaluation of strategic fit of new product development projects, Control and Decision Conference (CCDC), 2013 25th Chinese, IEEE. pp. 1643 – 1647.

Zadeh, L.A., 1965, Fuzzy Sets, Information and Control, Vol.8, 338-353.

Zajac, E.J., Kraatz, M.S., Bresser, R.K.F., 2000, Modeling the dynamics of strategic fit: A normative approach to strategic change. Strategic Management Journal, 21(4), 429–455.

چکیده

گسترش روزافزون سازمان‏ها، چالشی تحت عنوان تنوع و گستردگی اهداف، روابط، ساختارها، منابع و فرآیندها را مطرح ساخته است. در این راستا، لزوم ایجاد همراستایی مابین اهداف فردي و سازماني، منابع سازماني با اهداف استراتژيك، استراتژی و اقدامات عملیاتی بیش‌ازپیش جهت پیاده‌سازی درست و کامل استراتژی‌ها موردمطالعه و بحث قرار گرفته است.

پژوهش حاضر سعی کرده است با در نظر گرفتن مدل کارت امتیازی متوازن، به‌عنوان یک سیستم مدیریت و برنامه‏ریزی در پیاده‌سازی و ارزیابی استراتژی‏ها در سازمان، ساختار همراستایی استراتژیک را مطالعه کند.

در پژوهش حاضر، ضمن مطالعه ساختار همراستایی استراتژیک در بستر مدیریت استراتژیک و مدل کارت امتیازی متوازن، ابعاد مختلف همراستایی بررسی و معرفی می‏شوند. در مطالعه به‌عمل‌آمده، نبود یک الگوی مناسب جهت ایجاد همسویی میان اهداف استراتژیک با فرآیندهای کلیدی در چارچوب مدل کارت امتیازی متوازن قابل تبیین است.

لذا این پژوهش به ارائه یک الگوی مناسب جهت ایجاد همسویی میان اهداف استراتژیک با فرآیندهای کلیدی، در قالب یک مدل مفهومی خواهد پرداخت. مدل ارائه‌شده، در یک سازمان پیاده‌سازی می‏گردد تا میزان کاربردی بودن آن سنجیده شود.

کلمات کلیدی: همراستایی استراتژیک، کارت امتیازی متوازن، اهداف استراتژیک، فرآیندهای کلیدی.

1-1- مقدمه

در این فصل مسئله‌ی تحقیق تعریف ‌شده و موضوع پژوهش بیان می‏شود. هدف، مرور فضای کلی حاکم بر مسئله تحقیق است تا از این رهگذر بتوان جوانب کامل آن را تبیین نمود. هدف اصلی پژوهش در کنار اهداف جانبی، موردبررسی قرار می‏گیرند و سهم پژوهش حاضر در حل مسئله مورد مطالعه و جنبه‏های جدید بودن موضوع ارائه می‏شود.

1-2- تعریف مسئله و بیان موضوع اصلی پژوهش

فرآيند مديريت استراتژيک[1] از سه مرحله طراحي[2]، اجرا[3]، نظارت و ارزیابی[4] استراتژي‏ها تشکيل شده است. به عبارت بهتر فرموله کردن، به اجرا درآوردن و ارزيابي کردن کليه اقدامات و عملياتي که سازمان را قادر مي‏سازد آينده را دقيق‏تر و روشن‏تر ترسيم نموده و اهداف خويش را تحقق بخشد، از کارکردهاي مديريت استراتژيک است (دیوید، 1999).

باوجود اهميت و محبوبيت برنامه‏ريزي و مدیریت استراتژيک که سبب تلاش‏هاي بي‏وقفه در این حوزه مطالعات شده است و نيز توسعه‏ي مفاهيم نوين و مدل‏هايي که مديران را در طي نمودن فرآيند برنامه‏ريزي استراتژيک ياري مي‏کنند، همچنان آمارهاي جالبي از عدم کارايي و شکست در طرح‏هاي استراتژيک به چشم مي‏آيد.

جديدترين تحقيقات علمي در سال 2010 ميلادي نشان مي‏دهد حدود %60 از استراتژي‏ها به‌طور موفقيت‏آميز اجرا نمي‏شوند و اين حيات سازمان‏ها را به خطر انداخته است. مطالعه‏ي مشابه ديگري نيز در شرکت‏هاي آسيايي، حاکي از آن است که %83 از مديران ارشد به ناتواني در اداره‏ي فرآيند پياده‏سازي استراتژي در سازمان‏هاي خود اذعان نموده‏اند (فرهنگ‏ فر و خورشیدی، 1392). وجود این‌گونه آمارها به‌وضوح نشان مي‏دهد که پياده‏سازي و اجراي استراتژي به مهم‏ترين عامل در اداره‏ي سازمان‏ها تبديل شده است و از اين حيث مي‏تواند مبناي ايجاد مزيت رقابتي براي سازمان‏هايي باشد که از مهارت و توانايي کافي براي اداره‏ي فرآيند اجراي استراتژي برخوردار هستند (نجمی و لشکر بلوکی، 1382).

همراستایی[5] به‌عنوان یک مزیت رقابتی[6]، می‏تواند سازمان‏ها را در راستای ایجاد یک هماهنگی متوازن میان سه فاز طراحی، اجرا و ارزیابی کمک کند. به‌طوری‌که همراستایی به‌عنوان یک جزء مهم از دو فاز طراحی و پیاده‌سازی برشمرده شده است (دکن و بروگمن[7]، 2006). تمرکز بیش‌ازحد بر تدوین استراتژی، بدون در نظر گرفتن جاری‏سازی و تفهیم آن‏ها در سازمان توسط واحدهای سازمانی و کارکنان، مشخص نساختن نقش ساختارهای کسب‏وکاری و واحد‏های عملیاتی سازمان در تحقق و شکل‏گیری اهداف و استراتژی سازمان و  نیز نبود یک برنامه تخصیص منابع مناسب، همگی می‏توانند یک سازمان را دچار شکست سازند. همه آمارهای ارائه‌ شده در بالا نیز بر این امر صحه می‌گذارند و بیانگر این موضوع هستند که مدیریت استراتژیک تنها با یک استراتژی قوی، چه کوتاه و چه بلندمدت، تکمیل نمی‏شود و سازمان باید همراستایی استراتژی تدوین‌شده را با دو فاز دیگر مدیریت استراتژیک، اجرا و پایش، با همان میزان اهمیت دنبال کند. همراستایی عوامل مذکور علاوه بر ایجاد امکان دستیابی به اهداف و استراتژی‏های تعریف‌شده، موجب ایجاد هم‏افزایی در سازمان نیز می‏شود؛ یعنی سازمان ارزشی بالغ‌بر ارزش مورد انتظار از اجرای تک‌تک استراتژی‏ها به‌طور جداگانه، با فرآیندها و منابع متنوع خود، خواهد داشت. این هم‏افزایی خود را در قالب‏های مختلف نظیر اقتصاد مقیاس[8] و اقتصاد قلمرو[9]  نشان می‏دهد(کاپلان نورتون[10]، 2008).

وجود یک سیستم مدیریت و برنامه‏ریزی خوب و کارآمد، که در عین پیاده‌سازی و اجرای استراتژی‏های تدوین‌شده سازمان، بتواند این استراتژی‏ها را با سطوح مختلف سازمانی، اعم از سطح کلان[11]، سطوح کسب‏وکار[12]، سطوح عملیاتی[13] و درون عملیاتی[14] همراستا سازد، بسیار مثمر ثمر خواهد بود(کتوریا[15] و همکاران، 2007).

 1-3- ضرورت انجام پژوهش

امروزه در بسیاری از سازمان‏ها، تأکید و پافشاری بیش‌ازحد بر تدوین استراتژی و داشتن چشم‏انداز قوی، بدون در نظر گرفتن جوانب پیاده‏سازی و تحقق آن، بسیار فراگیر شده است . حال آن‏که همه‏ی آنچه سازمان برای موفقیت لازم دارد یک استراتژی خوب و صحیح نیست. آمارهای ارائه‌شده در بخش 1-2 نیز مبین این مسئله است که مسئله واقعی نه  استراتژی بد، بلکه اجرای بد استراتژی است (چاران و کولوین[16]، 1999، کاپلان و نورتون، 2001 الف). با نرخ شکستی که بین 70 تا 90 درصد گزارش شده است، سرمایه‏گذاران هوشمند فهمیده‏اند که اجرای خوب، مهم‏تر از چشم‏انداز خوب است (کاپلان و نورتون، 2001). این اجرای خوب خود، نیازمند وجود یک هماهنگی متوازن میان ساختارهای متنوع سازمانی در راستای پیاده‏سازی صحیح اهداف سازمانی در سطوح مختلف هست. بطوریکه هر جزئی از سازمان اهداف خود را همسو با اهداف کلان سازمانی ترسیم نماید و منابع سازمان در راستای تحقق این اهداف مصرف شوند.

در این پژوهش با در نظر گرفتن کارت امتیازی متوازن[17] به‌عنوان یک سیستم مدیریت و برنامه‏ریزی کارآمد، ساختارهای مختلف همراستایی در سازمان شناسایی و تأثیر آن‏ها بر اجرای درست استراتژی مورد بررسی قرار می‏گیرد.

1-4- پرسش‏های پژوهش

همراستایی استراتژیک[18] به‌عنوان یک مزیت رقابتی (پاول[19]، 1992، پورتر[20]، 1996) می‏تواند سازمان را به‌خوبی در دستیابی به توازن موردنیاز جهت پیاده‌سازی درست اهداف همراهی کند. ازاین‌رو ابتدا لازم است ساختارهای متنوع ایجاد همراستایی به‌خوبی بررسی و مطالعه شوند. درنتیجه یکی از پرسش‏های پژوهش حاضر ، بررسی ساختارهای همراستایی استراتژیک موردنیاز جهت پیاده‌سازی استراتژی است. این مطالعه با در نظر گرفتن مدل کارت امتیازی متوازن به‌عنوان یک ساختار بهینه و کارآزموده در پیاده‌سازی استراتژی‏ها، این ساختارها را در درجه اول در این چارچوب نیز موردبررسی قرار می‎‏دهد و نبود ساختارهای لازم را مطالعه می‏کند.

پژوهش حاضر، ضمن انجام بررسی‏های یادشده، نبود یک الگوی مناسب، جهت همراستایی اهداف استراتژیک با فرآیندهای کلیدی سازمان را در ادبیات پژوهشی کارت امتیازی متوازن قابل تامل و بررسی می‏یابد. لذا در مرحله بعدی، به‌عنوان مهم‏ترین پرسش پژوهش حاضر، نحوه ایجاد همراستایی مابین اهداف استراتژیک و فرآیندهای کلیدی را پاسخ خواهد گفت.

درعین‌حال این پژوهش سعی خواهد داشت تا پرسش‏های زیر را نیز پوشش دهد:

فرآیندهای سازمان و اهداف استراتژیک از چه طریق قابل قیاس میزان همراستایی با یکدیگر می‏باشند؟

مدل همراستایی ارائه‌شده، دارای چه مقیاس‏هایی باید باشد؟

از مابین شاخص‏های متعدد تعریف‌شده برای هر یک از اهداف استراتژیک و فرآیندها، چگونه می‏توان به‌طور مؤثر، مهم‏ترین شاخص‏ها را برگزید؟

نقشه فرآیندی ارائه‌شده در سازمان و همسویی‏های بررسی‌شده، چگونه می‏توانند قابل‌اعتماد باشند؟

1-5- اهداف پژوهش

پیش‌تر اشاره شد که مطالعه حاضر ابتدا ساختارهای همراستایی استراتژیک معرفی‌شده در مطالعات کارت امتیازی متوازن را موردبررسی قرار می‎‏دهد تا علاوه بر مشخص ساختن ساختارهای موجود، عدم وجود ساختارهای لازم را نیز بررسی کند.

در گام بعدی معرفی یک الگوی مناسب و نظام‏مند مطابق با الگوهای معرفی‌شده برای مدل‏های همسویی در ادبیات موضوع، جهت همراستایی اهداف استراتژیک با فرآیندهای کلیدی، در دستور کار قرار می‏گیرد.

همچنین درنهایت، با مقایسه شاخص‏های عملکردی فرآیندها با استاندارد چارچوب طبقه‏بندی فرآیندها[21] و سنجه‏های عملکردی معرفی‌شده در آن، تطابق نقشه فرآیندی سازمان با استانداردهای ارائه‌شده بررسی می‎شود.

1-6- چارچوب پایان‏نامه

در این فصل کلیات تحقیق مورد بررسی قرار گرفت. در ادامه تحقیق و در فصل دوم، ادبیات تحقیق به همراه متدولوژی‏های پژوهش مرور خواهد شد. در فصل سوم مدل مفهومی همراستایی اهداف استراتژیک و فرآیندهای سازمان معرفی می‏گردد. در فصل چهارم مدل مفهومی ارائه‌شده در یک سازمان فعال به‌عنوان مجری پروژه‏های مهندسی، تامین و ساخت[22]، پیاده‌سازی و بررسی می‏شود و در فصل پنجم نتایج تحقیق تشریح می‏گردد. همچنین در این فصل پیشنهاد‌هایی برای تحقیقات آتی ارائه می‏گردد.

[1] Strategic Management

[2] Formulation

[3] Implementation

[4] Evaluation

[5] Alignment

[6] Competitive advantage

[7] Decoene & Bruggeman

[8] Economy of Scale

[9] Economy of Scope

[10] Kaplan & Norton

[11] Corporate level

[12] Business level

[13] Functional Level

[14] Intra-functional level

[15] Kathuria

[16] Charan and Colvin

[17] Balanced Scorecard (BSC)

[18] Strategic Alignment

[19] Powell

[20] Porter

[21] Process Classification Framework

[22] Engineering, Procurement and Construction (EPC)

جمع‏بندی

در این فصل کلیات پژوهش، به‌صورت خلاصه مرور شدند. کلیات پژوهش جهت مرور فضای کلی حاکم بر مسئله تحقیق جهت تبیین جوانب کامل آن مرور شد. هدف از شکل‏گیری و ضرورت پژوهش حاضر عنوان شد و پرسش‏هایی که این پژوهش سعی دریافتن راه‏حلی برای آن‏ها هست عنوان شدند. کارت امتیازی متوازن به‌عنوان یک سیستم مدیریت و برنامه‏ریزی کارآمد در نظر گرفته شد و مطالعه و بررسی ساختارهای مختلف همراستایی در سازمان در چارچوب آن و تأثیر آن‏ها بر اجرای درست استراتژی به عنوان یکی از اهداف پژوهش حاضر عنوان گردید. در طول فصل عنوان گردید که اجرای خوب خود، نیازمند وجود یک هماهنگی متوازن میان ساختارهای متنوع سازمانی در راستای پیاده‏سازی صحیح اهداف سازمانی در سطوح مختلف هست.

هدف از این فصل ایجاد یک آشنایی با فضای عمومی پژوهش بوده تا از این رهگذر وارد بحث اصلی جهت بررسی پرسش اصلی تحقیق و ارائه راه‏حل پیشنهادی در فصول آتی شود.

 

 فصل دوم

مرور ادبیات

2-1- مقدمه

ادبیات پژوهش در سه قسمت اصلی ارائه می‏شود. در قسمت اول، مرور مختصری بر مهم‏ترین تعاریف و مبانی نظری تحقیق انجام می‏شود. در قسمت دوم، پژوهش‏های پیشین مرتبط با حوزه همراستایی استراتژیک، ابتدا در بستر مدیریت استراتژیک و سپس در چارچوب BSC مرور خواهد شد. سپس شکاف‏های مطالعاتی تبیین و سهم پژوهش حاضر در بررسی آن‏ها تشریح می‏گردد. درنهایت در بخش سوم، متدولوژی‏های به‌کاررفته در تکمیل پژوهش، همراه با پیشینه مطالعات مرتبط مرور خواهند شد.

2-2- تعاریف و مبانی نظری

همراستایی (همسویی) استراتژیک[1]، حوزه مطالعاتی بسیار گسترده‏ای هست که بنا به ساختارها، ریشه‏های مطالعاتی و جایگاه سازمانی تنوع ساختاری و لغوی گسترده‏ای را در برمی‌گیرد. در این بخش سعی خواهد شد تا این ساختارها و ریشه‏های مطالعاتی بنا به تعریفی که مطالعات پیشین از آن داشته‏اند و با استفاده از جمع‏بندی‏های که خود محقق از این مطالعات داشته است، معرفی و دسته‏بندی شوند.

2-2-1- همراستایی (همسویی) استراتژیک

در تعریف و توصیف همراستایی، با توجه به ساختارها و واژگان بکار گرفته‌شده در جهت توصیف و مدل‏سازی آن، تنوع بسیار چشم‏گیری قابل ‌مشاهده هست (هیل و براون[2]، 2007، ونکاترمن و کامیلوس[3]، 1984). این خود یکی از مشکلات اصلی در باب بررسی و تحلیل تحقیقات مرتبط، با استفاده از کلید واژگان موجود و نیز ارائه یک ساختار مدون به‌عنوان درخت دانش می‏باشد. در این مطالعه ازاین‌پس دو واژه “همسویی” و “همراستایی” به یک معنا به‌کاربرده می‏شوند.

عبارات پرکاربردی نظیر تناسب استراتژیک[4]، همراستایی استراتژیک[5] (که گاهی به یک معنا بکار برده‏ می‏شوند) و نیز همرایی استراتژیک[6]، در جهت تداعی معانی از قبیل تناسب، انسجام[7]، سازگاری[8] و همسازی[9] مابین ابعاد مختلف سازمانی، از جانب محققان متعدد بکار گرفته‌شده‌اند (پریتو و کاروالهو[10]، 2011).

باوجوداین گستردگی و گاه تضاد‏های موجود، محقق سعی خواهد کرد تا همسویی را در تعاریف، ساختارها و فرم‏های متنوع موجود بررسی و ضمن تشریح هریک، یک الگوی کلی، به‌عنوان درخت دانش در اختیار بگذارد.

با توجه به مطالعات صورت گرفته، همسویی می‏تواند از چند وجه، تنوع ساختاری و مفهومی داشته باشد:

تنوع وابسته به تعاریف و معانی؛

تنوع وابسته به جایگاه همسویی در مدیریت استراتژیک؛

تنوع وابسته به فرم‏های ایجاد و جاری‏سازی همسویی؛

تنوع وابسته به ساختار متغیرها و مفاهیمی که همسویی در مطالعه آن‏ها بکار می‏رود.

در ادامه پژوهش هر یک جداگانه بررسی خواهد شد. هدف، تبیین جایگاه پژوهش حاضر در سری مطالعات ارائه‌شده می‏باشد.

[1] Strategic Alignment

[2] Hill & Brown

[3] Venkatraman & Camillus

[4] Strategic fit

[5] Strategic Alignment

[6] Strategic Consensus

[7] Cohesion

[8] Adjustment

[9] Congruence

[10] Prieto & Carvalho

همه پایان نامه و تحقیق و پروژه های به صورت فایل دانلودی می باشند و شما به محض پرداخت آنلاین مبلغ همان لحظه قادر به دریافت فایل خواهید بود. این عملیات کاملاً خودکار بوده و توسط سیستم انجام می پذیرد. ضمنا همان لحظه لینک دانلود به ایمیل شما ارسال می گردد.

 جهت پرداخت مبلغ شما به درگاه پرداخت یکی از بانک ها منتقل خواهید شد، برای پرداخت آنلاین از درگاه بانک این بانک ها، حتماً نیاز نیست که شما شماره کارت همان بانک را داشته باشید و بلکه شما میتوانید از طریق همه کارت های عضو شبکه بانکی، مبلغ  را پرداخت نمایید

مطالب پیشنهادی:
برچسب ها : , , , , , ,
برای ثبت نظر خود کلیک کنید ...

به راهنمایی نیاز دارید؟ کلیک کنید

جستجو پیشرفته

دسته‌ها

آخرین بروز رسانی

    Fatal error: Call to undefined function jdate() in /home/bmaghale/domains/bmaghale.ir/public_html/wp-content/themes/digitaliran5/sidebar.php on line 122